Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä"

Transkriptio

1 MPS Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46

2 MPS 46 1 (20) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA Muutokset Muutoshistoria... 2 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET Määräyksen tarkoitus Soveltamisala Määritelmät Kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroiden siirrettävyys Valtakunnallisen palvelunumeron siirrettävyys Matkaviestinverkon tilaajanumeron siirrettävyys Master -järjestelmä Teleyritysten välinen tietojen vaihto Puheluiden ohjaus Siirron toimitusaika ja käyttökatkos Tiedotuspalvelu Voimaantulo Tiedonsaanti ja julkaiseminen C-OSA LAINSÄÄDÄNTÖ Määräyksen lainsäädäntöperusta Suomen lainsäädäntö, tietoyhteiskuntakaari EU-lainsäädäntö Muut asiaan liittyvät säännökset Tietoyhteiskuntakaari Kuluttajansuojalaki 6 luku, etämyyntisäännökset n tekniset määräykset VIITELUETTELO... 18

3 MPS 46 2 (20) A-OSA Keskeiset muutokset ja muutoshistoria 1 Muutokset Määräykseen 46 I/2014 M on tehty seuraavat muutokset verrattuna edelliseen versioon (46 H/2011 M): 2 Muutoshistoria Pykäläviittaukset on muutettu vastaamaan tietoyhteiskuntakaaren (x/xxx) [1] pykälien numerointia; Määräyksen ja perustelut ja soveltaminen -muistion rakenne on muutettu vastaamaan n uudistettuja määräysten teko-ohjeita; Määräykseen on lisätty uutena tilaajanumeron, matkaviestinverkon, kiinteän puhelinverkon, yleisen puhelinverkon, master-järjestelmän ja ESV-sopimuksen määritelmät; Määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiossa on huomioitu voimaan tulleet uudet kuluttajansuojalain etämyyntisäännökset; Määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistioon on lisätty täsmentävää ja täydentävää tekstiä perustuen numeron siirrettävyyden toteutuksesta julkaistuihin suosituksiin ja työryhmäraportteihin; Määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistioon on lisätty viiteluettelo; Määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistioon on lisätty toimintaohjeet siinä tapauksessa, että luovuttava teleyritys on tullut kyvyttömäksi hoitamaan numeronsiirtopyyntöjä. Määräys 46 H/2011 M Määräykseen tehdyt muutokset johtuivat pääasiassa yleispalveludirektiivin [2] 30 artiklan muutoksesta. Määräyksen soveltamisalaa laajennettiin siten, että tilaajan oikeus ja teleyrityksen velvollisuus numeron siirtoon ei ole enää riippuvainen siitä, onko tilaajalla liittymän tunnusmerkistön täyttävä puhelinpalvelu. Siirrettäviä ovat lähtökohtaisesti kaikki numerot, joiden avulla tarjottavasta viestintäpalvelusta tehtiin viestintämarkkinalain 67 :n mukainen sopimus. Aikaisemmin voimassa olleen määräyksen 2 ja 3 yhdistettiin uudessa määräyksessä yhdeksi pykäläksi kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroiden siirrettävyydestä. Samalla jäljempänä tulevien pykälien numerointi muuttui.

4 MPS 46 3 (20) Numeronsiirtoprosessia muutettiin siten, että määräaikainen sopimus ei voi enää olla este numeron siirtämiselle. Tilaaja voi siis siirtää puhelinnumeronsa toiselle teleyritykselle myös kesken määräaikaisen sopimuskauden. B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 1 1 Määräyksen tarkoitus Pykälä on määräystasolla uusi ja siinä kerrotaan, mikä on määräyksen tarkoitus. Edellisessä määräysversiossa sama asia kerrottiin määräyksen perustelut ja soveltaminen muistiossa. 2 2 Soveltamisala Pykälän 1 momentissa määritellään määräyksen soveltamisala. Määräys koskee puhelinnumeron siirrettävyyttä yleisissä puhelinverkoissa eli puhelinverkoissa, joissa liikennettä ohjataan kansainvälisen teleliiton ITU:n standardin/suosituksen E.164 [3] mukaisilla puhelinnumeroilla. Yleinen puhelinverkko on määritelty tämän määräyksen 3 :ssä. Jäljempänä asianomaisissa pykälissä on määritelty tarkemmin ne numeroalueet ja - tyypit, joita numeron siirrettävyys koskee. Määräyksen soveltamisalaa on laajennettu muutetun yleispalveludirektiivin 30 artiklan mukaisesti koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia kansalliseen numerointisuunnitelmaan sisältyvien numeroiden avulla yleisessä puhelinverkossa tarjottavia viestintäpalveluita, joista on tehty tietoyhteiskuntakaaren [1] 108 :n mukainen sopimus. Numeron siirtovelvoitteen edellytyksenä ei siis enää ole puhelinverkon liittymän tunnusmerkit täyttävä palvelun tarjoaminen. Tietoyhteiskuntakaaren [1] puhelinnumeron siirrettävyyttä koskeva 102 on pakottavaa lainsäädäntöä suhteessa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaisiin. Näin ollen myös tämän määräyksen säännöksiä sovelletaan sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Numeron siirrettävyyden ulkopuolelle rajautuvat ennakkoon maksettavat pre-paid -sopimukset silloin, kun niiden tilaaja on palvelua tarjoavaan teleyritykseen nähden anonyymi. Jos pre-paid-palvelun tilaaja on rekisteröity ja tunnistettu, numero on siirrettävissä viestintämarkkinalain [1] 102 :n ja tämän määräyksen mukaisesti. Tilaaja on määritelty tietoyhteiskuntakaaren 3 :n 30-kohdassa ja sillä tarkoitetaan oikeushenkilöä ja luonnollista henkilöä, joka on muuta kuin teletoimintaa varten tehnyt sopimuksen viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toimittamisesta. Teleyritys on määritelty tietoyhteiskuntakaaren 3 :n 27- kohdassa ja sillä tarkoitetaan sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai viestintäpalvelua ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille eli harjoittaa yleistä teletoimintaa.

5 MPS 46 4 (20) Säännöksessä esitetty soveltamisala kattaa ne teleyritykselle asetetut velvoitteet, jotka on johdettu direktiivistä ja tietoyhteiskuntakaaresta. Toisaalta direktiivi, laki ja määräys eivät estä luovuttavaa teleyritystä toteuttamasta numeron siirrettävyyttä myös muissa tapauksissa. 3 3 Määritelmät Pykälässä määritellään määräyksessä käytettävät termit, joita ei ole määritelty tietoyhteiskuntakaaressa ja joihin liittyy määräyksessä yksilöityjä velvoitteita. Viestintämarkkinalaissa olleita määritelmiä kiinteälle puhelinverkolle, matkaviestinverkolle ei ole sisällytetty tietoyhteiskuntakaareen. Termejä kuitenkin käytetään tässä määräyksessä, joten ne on lisätty määritelmiin sellaisina kun ne on esitetty viestintämarkkinalaissa. Samoin määräykseen on lisätty uutena yleisen puhelinverkon määritelmä. Määritelmä on yhtäläinen yleisen puhelinverkon numeroinnista (32R/2014 M) [4] käytetyn määritelmän kanssa. Kohdan 1 tilaajanumeron määritelmä on sama kuin viestintämarkkinalailla kumotun liikenneministeriön päätöksen teleyritysten televerkkojen ja - palvelujen yhteenliittämisestä (1393/1997) [15] 2 :n määritelmä. Matkaviestinverkon (kohta 2.) ja kiinteän puhelinverkon (kohta 3.) määritelmät ovat uusia tässä määräyksessä. Määritelmät sisältyivät aiemmin viestintämarkkinalakiin, mutta niitä ei enää sisällytetty enää tietoyhteiskuntakaareen. Käsitteet on määritelty tässä määräyksessä täysin samoin kuin viestintämarkkinalaissa. Kohdan 4 mukaan yleinen puhelinverkko tarkoittaa etukäteen rajaamattomalle käyttäjäpiirille tarkoitettua matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa, jossa käytetään kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) suosituksen E.164 mukaista numerointia. Myös VoIP-palveluja tarjoava teleyritys toimii yleisessä puhelinverkossa, jos palveluja tarjotaan etukäteen rajaamattomalle käyttäjäjoukolle ja jos palvelusta on yhteys yleiseen puhelinverkkoon eli palvelusta voi soittaa yleiseen puhelinverkkoon tai vastaanottaa puheluja yleisestä puhelinverkosta. Yleisen puhelinverkon määritelmä on uusi ja se on lisätty määräykseen, koska sitä ei ole määritelty tietoyhteiskuntakaaressa. Tietoyhteiskuntakaaressa on määritelty yleinen viestintäverkko, jolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille. Viestintämarkkinalaissa puolestaan määriteltiin puhelinverkko, jolla tarkoitetaan matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa. Yleisen puhelinverkon määritelmässä on yhdistetty nämä kaksi määritelmää. Tietoyhteiskuntakaaressa on määritelty lisäksi yleinen puhelinpalvelu, jolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 :n 42- kohdan mukaan viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron avulla. Kohdan 5 mukaan master-järjestelmä tarkoittaa siirrettyjen numeroiden tietokantaa, jota käytetään numeron siirrettävyyden

6 MPS 46 5 (20) tietojenvaihtojärjestelmänä teleyritysten kesken. Järjestelmästä saatavien tietojen perusteella on mahdollista ohjata siirrettyyn numeroon soitetut puhelut suoraan siihen verkkoon, jonka tilaajaksi kyseisen numeron haltija on siirtynyt. Master -järjestelmää käytetään sekä numeron siirtoa koskevien tietojen vaihdossa teleyritysten välillä että puheluiden ohjaustietojen toimittamiseen teleyrityksille. Käytännössä ohjaustieto tarkoittaa ajantasaista tietoa siitä, minkä teleyrityksen verkossa numero on käytössä. Määritelmiin on lisätty myös ESV-sopimuksen määritelmä, koska termi esiintyy määräyksessä. Määritelmän mukaisesti tilaaja voi tehdä ESV (ensisijaisverkko)-sopimuksen sen teleyrityksen kanssa, jonka verkon kautta tilaaja haluaa väylöittää puhelunsa. ESV-sopimus voidaan tehdä koskemaan paikallis- kauko- tai ulmomaanpuheluita tai puheluita kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon. ESV-sopimus voidaan tehdä koskemaan jokaista liikennelajia erikseen tai se voi koskea useampia liikennelajeja. ESV-sopimuksesta huolimatta tilaajalla on kuitenkin puhelukohtaisesti mahdollisuus ohittaa tehty sopimus valitsemalla haluamansa teleyrityksen operaattoritunnus. 4 4 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroiden siirrettävyys Säännöksellä määrätään telealueen tilaajanumeroiden ja valtakunnallisten tilaajanumeroiden siirrettävyydestä. Telealuekohtaiset tilaajanumerot ovat siirrettäviä telealueen sisällä. Säännöksen tarkoittamia numeroita ovat kiinteän puhelinverkon numerointiin osoitetut valtakunnalliset tilaajanumerot sekä telealueittain osoitetut tilaajanumerot. Kaikki valtakunnalliset tilaajanumerot kuuluvat siirrettävyyden piiriin. Valtakunnallisia tilaajanumeroita ovat yleisen puhelinverkon numeroinnista annetun määräyksen (numerointimääräys, 32 R/2014 M) [4] mukaan numerot, joiden alkuosa on , 0201, 02021, , , , 029, , 039, 059, 071, 073 sekä nykyisin käytössä olevat 075-alkuiset valtakunnalliset tilaajanumerot. Numerointimääräyksen[4] liitteessä 1 on määritelty 075-alkuiset valtakunnalliset tilaajanumerosarjat eikä uusia 075-alkuisia numerosarjoja enää numerointimääräyksen mukaan myönnetä teleyrityksille valtakunnallisiksi tilaajanumerosarjoiksi. Koska sama telealueen tilaajanumero voi olla käytössä eri telealueilla, numeroita ei voi siirtää telealueelta toiselle. Numeron siirrettävyydessä ratkaisevaa on numerotyyppi eikä teknologia, millä liittymä on toteutettu. Jos matkaviestin- tai VoIP-palveluita tarjotaan telealuekohtaisissa tilaajanumeroissa, kuuluvat nämä numerot telealueen tilaajanumeron siirrettävyyden piiriin sillä telealueella, jonka numeroita kyseisten palveluiden tarjoamisessa käytetään.

7 MPS 46 6 (20) On myös huomattava, että numeron siirto koskee nimensä mukaisesti vain numeroita. Palvelut eivät siirry vaan ne määräytyvät vastaanottavan teleyrityksen palveluvalikoiman mukaan. 5 5 Valtakunnallisen palvelunumeron siirrettävyys Pykälän 1 momentissa määritellään, mitkä valtakunnalliset palvelunumerot kuuluvat siirrettävyyden piiriin. Kaikki valtakunnalliset palvelunumerot kuuluvat siirrettävyyden piiriin lukuun ottamatta äänestysnumeroita. Valtakunnallisia palvelunumeroita ovat numerointimääräyksen 32 R/2014 M [4] mukaan numerot, joiden alkuosa on 116, 0100, 0200, 02020, 02022, 02023, 02098, 02099, 0300, 0600, 0601, 0602, 0606, 0700, 0707, 0708, 07099, 0800 sekä nykyisin käytössä olevat 075-alkuiset valtakunnalliset palvelunumerot. Numerointimääräyksen liitteessä 1 on määritelty 075-alkuiset valtakunnalliset palvelunumerosarjat eikä uusia 075-alkuisia numerosarjoja enää numerointimääräyksen mukaan myönnetä teleyrityksille valtakunnallisiksi palvelunumerosarjoiksi. Numerointimääräyksessä äänestysnumeroiksi määritellyt alkuiset numerot on jätetty siirrettävyyden ulkopuolelle puhelinverkon teknisen toimivuuden hallinnoimiseksi ja varmistamiseksi äänestystilanteissa. Pykälän 2 momentissa määritellään ne palvelunumerot, jotka eivät kuulu siirrettävyyden piiriin. Telealuekohtaiset palvelunumerot eivät kuulu siirrettävyyden piiriin, koska niiden siirrettävyys olisi teknisesti vaikea toteuttaa ja niiden käyttö on vähäistä. Teleyrityskohtaiset numerot on nimensä mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi vain teleyrityskohtaisesti eikä niiden siirrettävyys ole mielekästä, koska siirrettävä numero voi olla jo käytössä toisilla teleyrityksillä. 6 6 Matkaviestinverkon tilaajanumeron siirrettävyys Pykälässä määrätään matkaviestinverkon tilaajanumeroiden siirrettävyydestä. Pykälän 1 momentin mukaan siirrettävyys koskee matkaviestinverkkojen tilaajanumeroita, joihin soitettaessa käytetään valtakunnallista matkaviestinverkon suuntanumeroa. Matkaviestinverkon suuntanumerot ovat 3-, 4- tai 5 -numeroisia 04- tai 050 -alkuisia numeroita, jotka on määritelty tarkemmin numerointimääräyksen [4] liitteessä 1. Jos matkaviestinverkossa käytetään kiinteän verkon telealuekohtaisia tilaajanumeroita, kuuluvat nämä numerot telealueen tilaajanumeron siirrettävyyden piiriin tämän määräyksen 4 :n mukaisesti. Pykälän 2 momentin mukaan teknisistä syistä siirrettävyyden ulkopuolelle on rajattu samaan palveluun liittyvät muut kuin puhepalvelun kutsunumerot ellei niistä ole tehty erillistä sopimusta. Siirrettävyyden ulkopuolelle jääviä samaan palveluun kuuluvia lisänumeroita voivat olla

8 MPS 46 7 (20) esimerkiksi liittymäkohtaisen vastaajapalvelun numero tai telefaksin numero. 7 7 Master -järjestelmä Säännöksessä määrätään siirrettävien numeroiden tietokannasta, jota käytetään numeron siirrettävyyden tietojenvaihtojärjestelmänä teleyritysten kesken. Pykälässä määritetään master-järjestelmän tarkoitus sekä sen ylläpitoon velvolliset teleyritykset. Ylläpitovelvollisuus koskee numeron siirtovelvollisia teleyrityksiä. Ylläpitovelvollisuus perustuu siirrettävyyden tekniseen toteutukseen ja sen menettelyyn, joista voi määrätä. Master-järjestelmää ylläpitää ja hallinnoi tällä hetkellä Suomen Numerot Numpac Oy (www.numpac.fi). Yhtiön perustivat kolme suurinta matkaviestintoimintaa Suomessa harjoittavaa teleyritystä numeron siirrettävyyden laajentuessa koskemaan matkaviestinverkon tilaajanumeroita. Aluksi master-järjestelmää käytettiin vain matkaviestinverkon tilaajanumeroiden siirrettävyydessä mutta masterjärjestelmän käyttövelvollisuus on asteittain laajentunut ja on alkaen koskenut kaikkien numerotyyppien siirrettävyyttä. Master -järjestelmää käytetään sekä numeron siirtoa koskevien tietojen vaihdossa teleyritysten välillä että puheluiden ohjaustietojen toimittamiseen teleyrityksille. Käytännössä ohjaustieto tarkoittaa ajantasaista tietoa siitä, minkä teleyrityksen verkossa numero on käytössä. Kaikkien niiden teleyritysten, joita numeron siirrettävyysvelvoitteet koskettavat, on liityttävä master-järjestelmään. Liitäntä ei tarvitse olla suora liityntä vaan se on mahdollista järjestää myös toisen teleyrityksen kautta. 8 8 Teleyritysten välinen tietojen vaihto Pykälässä määrätään tietojen vaihdosta teleyritysten välillä. Tietojen vaihtaminen on edellytys koko numeron siirrettävyydelle. Pykälässä määrätään myös ns. yhden luukun periaatteen käyttämisestä, jonka mukaan numeron vastaanottavan teleyrityksen tekemä siirtotilaus toimii samalla irtisanomisilmoituksena numeron luovuttavalle teleyritykselle. Tilaajan ei tällöin tarvitse tehdä erillistä irtisanomisilmoitusta luovuttavalle teleyritykselle. Pykälän 1 momentin mukaan puhelinnumeron siirrettävyyteen liittyvien tietojen vaihdossa master-järjestelmän käyttövelvollisuus koskee kaikkia teleyrityksiä ja kaikkia siirrettäviä numeroita. Näin numeron siirtoprosessi nopeutuu ja asiakkaan saaman palvelun laatu ja sujuvuus paranevat. Master-järjestelmästä siirrettävyydessä saadut kokemukset osoittavat, että järjestelmä myös tehostaa merkittävästi erilaisten vika- ja häiriötilanteiden selvittelyä ja parantaa näin osaltaan asiakkaan kokemaa palvelun laatua.

9 MPS 46 8 (20) Pykälän 2 momentissa on informatiivinen toteamus siirrettävyyden toimivuuden toteutumiseksi ja varmistamiseksi, että siirtotilaus toimii samalla irtisanomisilmoituksena numeron luovuttavalle teleyritykselle. Numeron siirrettävyys edellyttää tilaajan ja vastaanottavan teleyrityksen välistä sopimusta ja tilaajan vanhan sopimuksen irtisanomista luovuttavalta teleyritykseltä. Määräykseen on kirjattu näkyviin teleyritysten yhdessä sopima menettelytapa, jossa vastaanottava teleyritys toimii siirrossa myös tilaajan irtisanomisilmoituksen asiamiehenä tehdessään siirtopyynnön luovuttavalle teleyritykselle. Tilaajan ei tarvitse erikseen tehdä irtisanomisilmoitusta luovuttavalle teleyritykselle. Määräaikaiseen sopimukseen liittyvän numeron siirtoilmoitus toimii irtisanomisilmoituksena siten, että sopimus numeron luovuttavan teleyrityksen kanssa päättyy kuluvan sopimuskauden loppuun riippumatta siitä, koska varsinainen numeronsiirto toteutuu. Jos tilaajalla on peruste sopimuksen purkamiselle tai mahdollisuus irtisanoa myös määräaikainen sopimus päättymään ennen määräajan päättymistä esimerkiksi maksamalla tietyn sopimuksesta irtautumismaksun (esim. kytkysopimukset), asiasta sovitaan erikseen tilaajan ja numeron luovuttavan teleyrityksen välillä. Teleyritysten välinen tietojen vaihto numeron siirrossa on määritelty tarkemmin n suosituksessa "Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit (206/2014 S) [6]. Siinä on määritelty mm. siirtokelpoiset numerot, siirto-oikeus, siirron estävät syyt, tilaajalle siirron aikana annettava informaatio sekä tietojen vaihto teleyritysten välillä siirron eri vaiheissa. Niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa numeron luovuttava teleyritys on tullut kyvyttömäksi hoitamaan sille lähetettyjä siirtopyyntöjä esim. konkurssin tai toiminnan lopettamisen johdosta, voi tapauskohtaisesti valtuuttaa siirrettyjen numeroiden tietokantaa hoitavan yhtiön, joka tällä hetkellä on Suomen Numerot NUMPAC Oy, huolehtimaan siirtopyyntöjen hyväksymisestä. Näin varmistetaan se, että numeron siirtoa haluavan tilaajan numero ei jää odottamaan numeron siirtoa epämääräiseksi ajaksi. Ennen valtuutuksen antamista selvittää kaikki muut mahdollisuudet numeron siirtojen hoitamiseksi säädösten edellyttämällä tavalla. Siirrettyjen numeroiden tietokantaa hoitava yhtiö ei voi numeron siirtoja hyväksyessään tarkistaa siirtopyyntöjen säädösten mukaisuutta. Mikäli käy ilmi, että numeron siirto olisi tullut säädösten mukaan hylätä, palauttaa siirrettyjen numeroiden tietokantaa hoitava yhtiö numeron takaisin luovuttavalle teleyritykselle. Tämän määräyksen pykälissä 4, 5 ja 6 on määritelty ne numerosarjat, joihin siirtokelpoiset numerot kuuluvat. Tämän lisäksi siirtokelpoisten numeroiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: tilaajalla on voimassaoleva viestintäpalvelun käyttöön oikeuttava sopimus koskien siirrettävää numeroa matkaviestinverkon tilaajanumero on varattu siirtoa haluavan tilaajan käyttöön eikä varausaika ole umpeutunut. Tilaajalla on

10 MPS 46 9 (20) tai on ollut viestintäpalvelua koskeva sopimus kyseistä viestintäpalvelua tarjoavan teleyrityksen kanssa pre-paid tilaajan numero on avattu ja tilaaja on rekisteröity ja tunnistettu. Puhelinnumeron siirto-oikeus on ainoastaan sillä henkilöllä tai yrityksellä tai yrityksen valtuuttamalla henkilöllä, jolla on sopimusoikeudellinen vastuu numeroon liittyvästä viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavasta sopimuksesta tai joka on tehnyt irtisanomisen jälkeen teleyrityksen kanssa varaussopimuksen koskien kyseistä numeroa eikä varausaika ole umpeutunut. Siirrettyyn numeroon tehtävään viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavaan sopimukseen sovelletaan samoja tietoyhteiskuntakaaren 12 ja 15 lukujen (Yleispalvelu, Viestintäpalvelusopimus) säännöksiä kuin tavanomaiseen viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavaan sopimukseen. Luvuissa on mm. säännöksiä syistä, jotka voivat estää uuden sopimuksen tekemisen kuten esimerkiksi teleyrityksen oikeus kieltäytyä tekemästä tilaajan kanssa sopimusta liittymästä (88 ) tai kuluttajan kieltäytyminen suorittamasta ennakkomaksua tai vakuutta (112 ). Tietoyhteiskuntakaaren säännösten lisäksi siirrettyyn numeroon tehtävään viestintäpalvelun käyttöön sovelletaan samoja kuluttajansuojalain (1978/38) [5] säännöksiä kuin tavanomaiseen viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavaan sopimukseen. Pykälän 3 momentin mukaan teleyrityksen on ilmoitettava välittömästi numeron vastaanottavalle teleyritykselle, jos numeronsiirtoa ei voida toteuttaa tai jos numeronsiirto viivästyy. Tällöin on ilmoitettava myös syy, miksi numeronsiirtoa ei voida toteuttaa. n suosituksen "Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit (206/2014 S)" [6] mukaan siirtopyyntö voidaan hylätä seuraavilla perusteilla: valtakirja puuttuu, nimi ei täsmää, numerolla ei ole viestintäpalvelusopimusta, numero ei ole asiakkaan hallussa, virheellinen allekirjoittaja, hylkäys asiakkaan pyynnöstä, ehdollinen hyväksyntä, asiakkaalla virheellinen tieto määräaikaisesta sopimuksesta. Ehdollinen hyväksyntä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaalla on liittymässä useampi numero, jotka pitää siirtää samalla kertaa. Virheellinen tieto määräaikaisesta sopimuksesta tarkoittaa sitä, että asiakas on ilmoittanut väärin liittymäsopimuksensa tyypin (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen). Oikea tieto on tarpeen, jotta osataan menetellä oikein määräaikaisen sopimuksen loppuun saattamisessa. Määräaikainen sopimus sinänsä ei estä numeron siirtoa. Numeron vastaanottavan teleyrityksen tulee aina myyntitapahtuman yhteydessä kysyä, onko tilaajalla määräaikainen sopimus ja kertoa, että uudesta sopimuksesta ja numeronsiirrosta huolimatta mahdollinen määräaikainen sopimus jää voimaan lähtökohtaisesti määräajan loppuun asti ja että tilaaja on velvollinen maksamaan siihen liittyviä maksuja, joista hän saa tarkemman tiedon numeron luovuttavalta teleyritykseltä. Tieto sopimuksen tyypistä merkitään myös siirtopyyntöön.

11 MPS (20) Suositellaan, että numeron luovuttava teleyritys lähettäisi numeroon, josta on voimassa määräaikainen sopimus, viipymättä siirtotilauksen saatuaan vakiomuotoisen tekstiviestin, jossa kerrotaan määräaikaisuudesta ja kehotetaan ottamaan yhteyttä teleyritykseen, jos käyttäjä/tilaaja haluaa saada tarkempia tietoja esimerkiksi sopimuksen jäljellä olevista maksuista ja sopimuksen päättymisajankohdasta. Numeron vastaanottavan teleyrityksen tulee lähettää siirrettävään numeroon tekstiviestillä tieto numeron siirron ajankohdasta sen jälkeen kun siirtoajankohta on tiedossa ja muistuttaa vielä asiasta hieman ennen siirtoajankohtaa kehottaen samalla vaihtamaan SIM-kortin siirtoajankohdan umpeuduttua. Myös tieto mahdollisista muutoksista siirtoajankohtaan on lähetettävä siirrettävään numeroon tekstiviestillä. n suosituksessa "Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit (206/2014 S)" [6] ja sen liitteessä on yksityiskohtaisesti kuvattu numeronsiirtoprosessin kulku sekä tietojen vaihto teleyritysten välillä numeronsiirtoprosessin aikana. Erillisinä prosesseina on kuvattu numeron siirtyminen toiselle teleyritykselle, numeron siirtyminen takaisin alkuperäiselle teleyritykselle sekä numeron siirtyminen kolmannelle ja sitä seuraaville teleyrityksille. Viestintäpalvelusopimuksen purkaminen tai irtisanominen ilman siihen liittyvää numeron siirtoa palauttaa siirtyneen numeron takaisin alkuperäiselle haltijateleyritykselle. Numero palautetaan takaisin numeron haltijateleyritykselle viimeistään yhden kuukauden kuluttua sen vapautumisesta. Siirretyn numeron sulkeminen tietoyhteiskuntakaaren 115 :n mukaisesti määräajaksi ei aiheuta kyseisen numeron palauttamista numeron haltijateleyritykselle. Siirrettyjä numeroita voi käyttää vain se tilaaja, jolla numerot ovat sopimuksen kautta käytössä tai jolle ne on varattu. Vastaanottava teleyritys ei voi antaa kytkemättömiä siirrettyjä numeroita muiden asiakkaiden käyttöön. 9 9 Puheluiden ohjaus Pykälässä määrätään suora ohjaus puheluiden ohjaamisessa käytettäväksi menetelmäksi teleyritysten välillä. Pykälän 1 momentin mukaan suoralla ohjauksella tarkoitetaan sitä, että siirrettyyn numeroon suuntautuvat puhelut, lyhytsanomat ja multimediasanomat ohjataan suoraan siihen puhelinverkkoon, jonka tilaajaksi kyseisen numeron haltija on siirtynyt. Puheluiden ohjauksessa on asteittain siirrytty suoraan ohjaukseen siten, että alkaen se on koskenut kaikkea siirrettyyn numeroon suuntautuvaa liikennettä. Suoran ohjauksen avulla vältetään puheluiden, lyhytsanomien ja multimediasanomien turha kierrättäminen numeron alkuperäisen haltijateleyrityksen verkon kautta ja säästytään ongelmilta yhdysliikenteen ja laskutuksen toteutuksessa teleyritysten välillä.

12 MPS (20) Pykälän 2-5 momentit sisältävät määrittelyt siitä, missä puhelinverkon osassa tehdään siirrettävyyskysely ja muodostetaan reititysnumero soitettaessa siirrettyyn numeroon. Tarkemmat ohjeet puheluiden ohjauksesta siirrettyyn numeroon löytyvät n julkaisuista: Matkapuhelinnumeron siirrettävyys, tekninen verkkototeutus ( 10/2002) [8] Puhelinnumeron siirrettävyys, kiinteä puhelinverkko, tekninen verkkototeutus ( 5/2004, muutettu )[9] Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin (Suositus 203/2014 S) [10] Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin (n työryhmäraportti 3/2008) [11] Siirron toimitusaika ja käyttökatkos Tietoyhteiskuntakaaren mukaan viestintäpalvelua koskevassa sopimuksessa on sovittava palvelun toimitusajasta. Edelleen laissa todetaan, että numeron siirto tulee tehdä viipymättä. Tässä pykälässä säädetään siitä lisäajasta, joka siirrosta saa aiheutua verrattuna teleyrityksen tavanomaiseen toimitusaikaan, elleivät tilaaja ja teleyritys ole toisin sopineet. Pykälän 1 momentissa todetaan, että siirrosta aiheutuva ylimääräinen toimitusaika saa olla enintään 5 työpäivää teleyrityksen tavanomaiseen toimitusaikaan verrattuna, elleivät tilaaja ja teleyritys ole sopineet toisin. Pykälässä ei ole tarkoitus säännellä viestintäpalvelun toimitusaikaa, vaan nimenomaisesti sitä lisäaikaa, mikä numeronsiirrosta aiheutuu toimitukselle. Esimerkiksi kiinteässä puhelinverkossa viestintäpalvelun toimittaminen saattaa edellyttää asentajan käyntiä ja palvelun toimittamiselle sovitaan jo lähtökohtaisesti sellainen toimitusaika, jonka aikana mahdolliset asennustyöt saadaan tehtyä. Matkaviestinverkossa taas palvelun toimitusaika on verrattain lyhyt ja siirtoon kuluva lisäaika voi olla hyvinkin lähellä palvelun koko toimitusaikaa. Siirron toimitusaikaa koskevan säännöksen tarkoituksena ei ole myöskään rajoittaa kuluttajansuojalain etämyyntisäännösten soveltamista. Etämyyntitilanteissa palvelun toimitusaikaa saattavat pidentää tietoyhteiskuntakaaren 108 :n säännös sopimuksen tekemisestä kirjallisena sekä kuluttajansuojalain [5] 6:14 :n mukainen peruuttamissoikeus. Siirtopyyntö luovuttavalle teleyritykselle voidaan lähettää vasta, kun tietoyhteiskuntakaaren mukainen sopimus palvelusta on tehty, eikä varsinainen siirto voi tapahtua ennen kuin kuluttajan

13 MPS (20) peruutusaika on kulunut tai palvelun suorittaminen on aloitettu kuluttajan pyynnöstä. Sopimus on laadittava tietoyhteiskuntakaaren 108 :n edellyttämässä muodossa ja kaikki sopimusehdot on toimitettava kuluttajalle. Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa kuluttajansuojalain 6.15 :n nojalla ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain 6:16 :n mukaan peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisen pyynnön johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa. Kuluttaja-asiamiehen etämyyntiä koskevassa linjauksessa [12] todetaan, että esimerkiksi laajakaista- tai maksutelevisiosopimuksen osalta palvelu on kokonaan suoritettu vasta sopimuksen päättyessä eikä siinä vaiheessa, kun yhteys on avattu palvelun käyttöönottoa varten. Käytännössä siis puhelinliittymän osalta palvelua ei ole vielä suoritettu kokonaan silloin, kun numero on siirretty ja liittymä on käytössä. Näin ollen puhelinliittymien etämyynnissä sovelletaan aina pääsääntöä 14 päivän peruuttamisoikeudesta. Varsinainen siirtopyyntö voidaan kuluttajan antamasta suostumuksesta riippumatta kuitenkin tehdä vasta, kun tietoyhteiskuntakaaren 108 :n mukainen kirjallinen sopimus palvelusta on tehty ja tilaajan henkilöllisyys tunnistettu. Siirtopyynnön lähettäminen etämyyntisäännösten mukaisen peruutusajan kuluessa ei saa myöskään käytännössä estää kuluttajaa käyttämästä peruutusoikeuttaan. Näin ollen numeronsiirron peruuttaminen on voitava tehdä siten, että myös siirtopyynnön irtisanomisvaikutus vanhaan sopimukseen peruuntuu. Numeronsiirto on peruutettava aina, jos kuluttaja haluaa käyttää etämyyntisäännösten mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta. Vaikutusta ei ole sillä, että palvelun suorittaminen on aloitettu kuluttajan suostumuksella. Käytännössä voi syntyä tilanteita, jolloin peruuttaminen joudutaan hoitamaan uutena numeronsiirtona. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos kuluttaja päättää käyttää etämyyntisäännösten mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta juuri ennen kuin numeronsiirron on määrä tapahtua tai mikäli numero on jo siirretty. On tärkeää, että numeron siirto ja sen peruuttaminen kuluttajansuojalain mukaisesti ei missään tapauksessa saa johtaa siihen, että kuluttaja jää ilman liittymäsopimusta ja menettää oikeutensa siirron kohteena olevaan numeroon. Siirtoon kuluva aika lasketaan siitä, kun numeron vastaanottavan teleyritys on sopimuksen hyväksyttyään lähettänyt numeronsiirtopyynnön siihen, kun numero toimii uudessa verkossa. Käytännössä ei ole esiintynyt viestintäpalvelun toimitusta koskevia viivästymisiä sillä perusteella, että vastaanottava teleyritys jättäisi lähettämättä siirtopyynnön välittömästi, kun sillä on siihen oikeus.

14 MPS (20) Pitkän aikavälin tavoitteena voidaan pitää numeronsiirtoon kuluvan ajan lyhentämistä nykyisestä. Tässä määräyksessä viiden työpäivän siirtoaika on päädytty kuitenkin säilyttämään. n käsityksen mukaan valtaosa käyttäjistä on ollut tyytyväisiä nykyisen numeronsiirtoajan pituuteen ja pitää ilmoitetun numeronsiirtoajan luotettavuutta tärkeämpänä kuin siirtoon kuluvan ajan lyhentämistä nykyisestä. Pykälän 2 momentin mukaan numeronsiirto on toteutettava 1 momentin mukaisesti riippumatta viestintäpalvelusopimuksen tyypistä tai irtisanomisajan pituudesta. Numeronsiirron toimitusaikaan ei näin ollen vaikuta se, onko tilaajalla esimerkiksi määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai mitä tilaajan kanssa on sovittu toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisajasta. Määräaikaiseen sopimukseen sovelletaan numeronsiirron osalta samoja sääntöjä kuin toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseenkin. Teleyritys ei siis voi hylätä numeronsiirtopyyntöä yksinomaan sopimuksen määräaikaisuuden perusteella vaan numero on siirrettävä määräyksen mukaisessa ajassa tilaajan niin halutessa, jos siirtopyyntö muuten täyttää sille asetetut edellytykset. Tilaaja voi sopia numeron vastaanottavan teleyrityksen kanssa myös siirron myöhemmästä toteutusajankohdasta. Vanhan sopimuksen ollessa määräaikainen tai yrityssopimuksissa irtisanomisajan ollessa pitkä, tilaaja voi esimerkiksi haluta siirron toteutettavaksi vasta sopimuskauden tai irtisanomisajan päättyessä. Myös useita numeroita tai numeroalueita käsittävissä yrityssopimuksissa palveluntarjoajan vaihto usein projektoidaan ja toimitusaika sovitaan erikseen. On erittäin tärkeätä, että palveluntarjoajaa vaihtava tilaaja tietää, millainen sopimus hänellä on numeron luovuttavan teleyrityksen kanssa, että hän ymmärtää numeronsiirron vaikutuksen vanhaan sopimukseen ja saa luotettavan tiedon vanhaan sopimukseen liittyvistä maksuvelvoitteistaan. Näiden tietojen perusteella tilaaja pystyy päättämään, haluaako hän siirtää numeronsa mahdollisimman nopeasti vai esimerkiksi vasta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisajan tai määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden päättyessä. Pykälän 3 momentin mukaan matkaviestinverkossa tarjottavien palveluiden osalta vanhan palvelun teknisen sulkemisen ja uuden palvelun teknisen avaamisen välinen aika saa olla enintään 10 minuuttia ja kiinteässä puhelinverkossa tarjottavien palveluiden osalta enintään 60 minuuttia. Numeron siirrolle sovitaan etukäteen tarkka toteutumisajankohta. Käytäntö on osoittanut, että siirrot toteutuvat sovitussa aikataulussa eikä näiden katkosaikavaatimusten toteutumisessa ole ollut juurikaan ongelmia Tiedotuspalvelu Tietoyhteiskuntakaaren [1] :ssä edellytetään, että puhelinverkossa toimiva teleyritys järjestää osaltaan yleisen, kattavan ja käyttäjälle maksuttoman tiedotuspalvelun, josta on mahdollisuus saada selville siirretyt numerot. Tiedotuspalvelun tarkoituksena on antaa palvelun

15 MPS (20) käyttäjälle ajantasaista tietoa, mille teleyritykselle numero kuuluu. Näin käyttäjällä on etukäteen mahdollista selvittää puhelusta aiheutuva kustannus. Velvoitetta on rajattu siten, että se koskee puhelinverkossa toimivaa teleyritystä osaltaan. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että velvoite koskee vain teleyritystä, joka on velvollinen tai suostuu siirtämään puhelinnumeron toiselle teleyritykselle. Toisaalta jokaisen puhelinverkossa toimivan teleyrityksen ei tarvitse järjestää omaa tiedotuspalveluaan, vaan tiedotusvelvolliset teleyritykset voivat toteuttaa palvelun yhteisesti. Lisäksi lain 103 :ssä annetaan lle mahdollisuus määrätä siirrettyjen puhelinnumeroiden tiedotuspalvelun järjestämisestä. Tällä perusteella on määrännyt, miten siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelu järjestetään. Pykälän 1 momentissa määrätään, että maksuton tiedotuspalvelu on toteutettava vähintään puhepalveluna 0800-alkuisella palvelunumerolla. Maksuttoman 0800-alkuisen numeron käyttö on perusteltua valtakunnallisena ilmaisnumerosarjana. Teleyritykset voivat lisäksi tarjota tiedotuspalvelua myös tekstiviestin tai Internetin välityksellä. Tällä hetkellä tiedotuspalvelu on toteutettu numerossa ja Internetissä osoitteessa Pykälän 2 momentissa kohdistetaan tiedotuspalveluvelvollisuus koskemaan teleyritystä, joka on saanut numeroalueen käyttöoikeuden toiselta teleyritykseltä Voimaantulo Määräys tulee voimaan Viestintämarkkinalaki kumottiin x.x.201x tietoyhteiskuntakaaren voimaan tulon myötä. Samalla kumoutui annettu siirrettävyysmääräys ( 46 H/2011 M). Tämä määräys on voimassa toistaiseksi. Määräystä voidaan muuttaa uudella määräyksellä Tiedonsaanti ja julkaiseminen Määräys on julkaistu n määräyskokoelmassa ja se on saatavissa n asiakaspalvelusta. C-OSA Lainsäädäntö 1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 1.1 Suomen lainsäädäntö, tietoyhteiskuntakaari 103 n määräys perustuu tietoyhteiskuntakaaren [1] 103 :ään. voi tietoyhteiskuntakaaren 103 :n mukaan antaa puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevia teknisiä määräyksiä. Säännöksen mukaan määräykset voivat koskea puhelinnumeroita, jotka teknisistä syistä vapautetaan siirtovelvoitteesta, siirrettävyyden teknistä toimintatapaa,

16 MPS (20) siirrettyyn numeroon liittyvän puhelun ohjausta, siirrettyjä numeroita koskevan tiedotuspalvelun järjestämistä sekä muita näihin verrattavia siirrettävyyden teknisiä edellytyksiä. Tietoyhteiskuntakaari 103, puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevat tekniset määräykset voi antaa puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevia teknisiä määräyksiä. n määräykset voivat koskea: 1) puhelinnumeroita, jotka teknisistä syistä vapautetaan siirtovelvoitteesta; 2) siirrettävyyden teknistä toteuttamistapaa; 3) siirrettyyn numeroon liittyvän puhelunohjausta; 4) siirrettyjä puhelinnumeroita koskevan tiedotuspalvelun järjestämistä; 5) muita 1 4 kohdassa mainittuihin verrattavia numeron siirrettävyyden teknisiä edellytyksiä. 1.2 EU-lainsäädäntö Määräys liittyy hyväksyttyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2009/136/EY) mm. yleispalveludirektiivin muuttamisesta [2]. Numeron siirrettävyydestä säädetään muutetun yleispalveludirektiivin 30 artiklassa seuraavasti: 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tilaajat, joilla on kansalliseen numerointisuunnitelmaan sisältyvä numero, voivat halutessaan säilyttää numeronsa liitteessä I olevan C osan säännösten mukaisesti riippumatta siitä, mikä yritys palveluja tarjoaa. 2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että numeron siirrettävyyteen liittyvä hinnoittelu operaattoreiden ja/tai palveluntarjoajien välillä on kustannuslähtöistä ja että tilaajille mahdollisesti aiheutuvat välittömät kustannukset eivät estä tilaajaa vaihtamasta palveluntarjoajaa. 3. Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa määrätä numeron siirrettävyyttä koskevia vähittäishintoja kilpailua vääristävällä tavalla, esimerkiksi määräämällä tietyt tai yhteiset kuluttajahinnat. 4. Numeroiden siirtäminen ja niiden aktivointi siirron jälkeen on toteutettava mahdollisimman nopeasti tilaajan esittämästä pyynnöstä. Tilaajien, jotka ovat tehneet sopimuksen numeron siirtämisestä toiselle yritykselle, on joka tapauksessa saatava numeronsa aktivoiduksi yhden työpäivän kuluessa.

17 MPS (20) Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat määrätä numeroiden yleisestä siirtoprosessista, ottaen huomioon sopimuksia koskevat kansalliset säännökset, teknisen toteutettavuuden ja tarpeen varmistaa palveluiden jatkuvuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista. Palvelu ei saa siirtämisen aikana missään tapauksessa olla pois käytöstä kauempaa kuin yhden työpäivän. Toimivaltaisen kansallisten viranomaisten on myös otettava tarvittaessa huomioon toimenpiteet tilaajien suojan varmistamiseksi koko vaihtoprosessin ajan ja sen varmistamiseksi, että tilaajien palveluntarjoaja ei vaihdu heidän tahtomattaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksille määrätään asianmukaisia seuraamuksia, mukaan luettuna velvoite maksaa tilaajille korvauksia, jos numeroiden siirtäminen viivästyy tai jos siirtämisen yhteydessä tapahtuu väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai nimissä. 5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajien ja sähköisen viestinnän palveluja tarjoavien yritysten välisissä sopimuksissa ei sopimuksen alkaessa määrätä sitoumusajasta, joka ylittää 24 kuukautta. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että yritykset tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden tehdä enintään 12 kuukauden pituinen sopimus. 6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät sopimuksen irtisanomista koskevat ehdot ja menettelyt estä palveluntarjoajan vaihtamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen vähimmäiskeston soveltamista. 2 Muut asiaan liittyvät säännökset 2.1 Tietoyhteiskuntakaari Määräys liittyy tietoyhteiskuntakaaren (x/xxx) [1] 102 :ään, jossa on säädetty teleyrityksen velvollisuudesta puhelinnumeron siirtoon. Tietoyhteiskuntakaari 102, puhelinnumeron siirrettävyys Teleyritys on velvollinen viipymättä huolehtimaan siitä, että teleyrityksen kanssa sopimuksen tehnyt tilaaja voi halutessaan siirtää puhelinnumeronsa toiselle yritykselle vaihtaessaan palvelun tarjoajaa. Puhelinnumeroon liittyvän määräaikaisen viestintäpalvelusopimuksen voimassaolo ei vapauta teleyritystä numeron siirtovelvoitteesta. Kiinteässä puhelinverkossa siirtovelvoite on voimassa vain, jos siirto tapahtuu telealueen sisällä. Teleyritys ei saa periä tilaajalta korvausta puhelinnumeron siirtämisestä. Siirtämisen aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista saa kuitenkin periä korvauksen vastaanottavalta teleyritykseltä. Korvaus ei kuitenkaan saa olla niin suuri, että se estää palvelun käytön. voi yksittäistapauksessa päättää kertakorvauksen enimmäismäärästä. Teleyrityksellä ei ole 1 momentissa tarkoitettua puhelinnumeron siirtovelvollisuutta kiinteän puhelinverkon ja matkaviestinverkon välillä.

18 MPS (20) Puhelinverkossa toimiva teleyritys on velvollinen osaltaan huolehtimaan siitä, että saatavilla on yleinen, kattava ja maksuton tiedotuspalvelu siirretyistä puhelinnumeroista. 2.2 Kuluttajansuojalaki 6 luku, etämyyntisäännökset Kuluttajansuojalaki 6 luku 14, Peruuttamisoikeus Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt antaa kuluttajalle 9 :n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut tiedot, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä taikka, jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen tänä aikana, 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta verkkosivustonsa kautta, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tällä tavoin toimitetun peruuttamisilmoituksen saapumisesta kuluttajalle viipymättä pysyvällä tavalla. Kuluttajansuojalaki 6 luku, 15, Palvelun suorittaminen ennen peruuttamisajan päättymistä Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kotimyynnissä pyyntö on tehtävä pysyvällä tavalla. Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa. Kuluttajansuojalaki 6 luku 16, Peruuttamisoikeuden rajoitukset (1. mom 1. kohta) Jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 :ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos: 1) palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan 15 :ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta, ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

19 MPS (20) 2.3 n tekniset määräykset Viiteluettelo Määräys liittyy n yleisen puhelinverkon numeroinnista antamaan määräykseen 32 [4], jossa määritellään eri numeroalueet ja niiden käyttötarkoitus, esimerkiksi tilaajanumeroalueet, valtakunnalliset palvelunumeroalueet, telealuekohtaiset ja teleyrityskohtaiset palvelunumeroalueet, lisämaksullisille palveluille tarkoitetut numeroalueet jne. [1] Tietoyhteiskuntakaari [xxx/xxxx] ajantasainen versio, [2] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi), [3] ITU-T suositus E.164 (11/10): The international public telecommunication numbering plan, [4] n määräys 32 R/2014 yleisen puhelinverkon numeroinnista, ajantasainen versio, https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/lainsaadanto/maaraykset. html [5] Kuluttajansuojalaki (38/1978 muutoksineen), [6] n suositus Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit (206/2014 S), https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuositukset jaselvitykset/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat.html [7] Sähkökauppalaki (458/2002), [8] Matkapuhelinnumeron siirrettävyys, tekninen verkkototeutus ( 10/2002), https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuositukset jaselvitykset/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/matkapu helinnumeronsiirrettavyystekninenverkkototeutus.html

20 MPS (20) [9] Puhelinnumeron siirrettävyys, kiinteä puhelinverkko, tekninen verkkototeutus ( 5/2004, päivitetty ), https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuositukset jaselvitykset/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/puhelinn umeronsiirrettavyyskiinteapuhelinverkkotekninenverkkototeutus.html [10] Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin (Suositus 203/2014 S), https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuositukset jaselvitykset/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/suositust ekstiviestienlahettamisestakiinteanpuhelinverkontilaajanumeroihin s.html [11] Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin (n työryhmäraportti 3/2008), https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuositukset jaselvitykset/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/tekstivies titpuhepalvelunumerohin.html [12] Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kuluttajaoikeuden linjauksia, verkkokauppa ja muu etämyynti,

MÄÄRÄYKSEN 46 H/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ MPS 46 H/2011 M

MÄÄRÄYKSEN 46 H/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ MPS 46 H/2011 M 13.4.2011 MÄÄRÄYKSEN 46 H/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ MPS 46 H/2011 M Viestintävirasto MPS 46 H/2011 M 1 (9) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 [J/2016 M] 22.12.2016 Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 J/2016 M Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority

Lisätiedot

Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit. Viestintäviraston suosituksia

Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (21) Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit n suosituksia Suositus 2 (21) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Siirrettävyyden määrittely ja rajoitukset... 5 2.1 Määritelmiä... 5 2.2 Siirtokelpoiset

Lisätiedot

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS 5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS TYÖRYHMÄRAPORTTI 5/2004 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys

Lisätiedot

1/2011 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDEN PROSEDUURIT

1/2011 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDEN PROSEDUURIT 1/2011 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDEN PROSEDUURIT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2011 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Puhelinnumeron siirrettävyystyöryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 13.4.2011 Asiakirjan

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT Saman telealueen 1.1.1 3BD 1-1 12 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 21 Saman telealueen 1.1.2 1D xx(x) 1 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 23 1.2.1 matkapuhelinnumero 3BD 1-7 12 90xyz

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 1 (5) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 51 ja 52

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005 1 (8) Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 79 :n nojalla:

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin Suositus 1 (10) Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin n suosituksia Suositus 2 (10) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 SÄÄDÖKSET... 3 2.1 Viestintämarkkinalaki... 3 2.2 Numerointi- ja estomääräys...

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 8.12.2014 Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 MPS 32 1 (58) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria

Lisätiedot

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Yhteenliittämishinnasto Voimassa 1.3.2012 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO YHTEENLIITTÄMISHINNASTO... 3 1. TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMISMAKSUT... 3 1.1

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA X.X.2007 MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53/2007 Viestintävirasto 53 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä xx päivänä xxkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET 21.4.2005 ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET n suosituksia 305/2005 S SUOSITUS 305/2005 S 1 (8) Julkaisija Tekijät ESV-sopimuskytkentöjen toimintatapaohjetyöryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.1.2014 lukien Hinnasto sisältää Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut operaattoriasiakkaille. Hinnaston

Lisätiedot

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien SONERA CARRIER NETWORKS Oy:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien Hinnasto sisältää TeliaSonera Finland Oyj-konserniin (Soneran) kuuluvan kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Teleliikenteen estoluokista

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Teleliikenteen estoluokista 8.12.2014 Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen Teleliikenteen estoluokista MPS 35 MPS 35 1 (20) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset... 2 2 Muutoshistoria koskien teleliikenteen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007

YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007 YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2007 1 (8) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys - tekninen verkkototeutus KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA

MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA MUISTIO 1 (26) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 SOVELTAMISALA... 3 3 YLEISTÄ VOIP-PALVELUJEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA...

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin 2/2009

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin 2/2009 Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin 2/2009 Työryhmäraportti 2/2009 1 (8) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin -työryhmä KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen :n Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019 Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTON YLEISET EHDOT...1 2 TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN...2 2.1 YHDYSJOHTOLIITÄNTÄ...2

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 R/2014 M 1 (16) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014 Suositus 1 (5) Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista n suosituksia Suositus 2 (5) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Hätäliikenne yritysverkoista... 3 3 Sijainnin määritys yritysverkossa... 4 4 Hätänumeron valinta...

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35

16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35 16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35 Viestintävirasto MPS 35 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2

Lisätiedot

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu

Lisätiedot

Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen MPS 69/2014 M 1 (14) Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja maksutelevisiopalveluja koskevista ilmoituksista MPS 69/2014

Lisätiedot

SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT

SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT 1.3.2012 1. Sopimuksen kohde Saunalahti Palvelupaketti -sopimus on määräaikainen sopimus, joka sisältää pakettihinnoitellun matkaviestintäliittymän ja matkaviestintäverkon

Lisätiedot

Viestintävirasto MUISTIO 35 J/2006 M 1 (8) Viestintäverkot

Viestintävirasto MUISTIO 35 J/2006 M 1 (8) Viestintäverkot Viestintävirasto MUISTIO 35 J/2006 M 1 (8) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 35 J/2006 M PERUSTELUMUISTIO MÄÄRÄYS TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA 35 J/2006 M Tämä perustelumuistio perustuu alun perin viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 2.12.2005 587/532/2005 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject TeliaSonera Finland Oyj:n kannanottopyyntö VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 S/2016 M 1 (18) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA 18.10.2004 869/532/2004 Jakelussa mainitut VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. CUBION VASTAUS X-Phone-Com Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän

Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän x.x.2014 Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän kuvauksesta MPS 55 MPS 55 1 (10) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen.

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE 0 Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN Verkkojen yhteenliittämistoimenpiteet ja liittymät hinnoitellaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 [S/2016 M] X.12.2016 Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 S/2016 M Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 (8) Versio 04 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Eurajoen Puhelin Osk:n, Y-tunnus 0132319-4 televerkkooperaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

KIINTEÄN VERKON KOTIMAAN OPERAATTORIHINNASTO

KIINTEÄN VERKON KOTIMAAN OPERAATTORIHINNASTO 1.5.2015 1 (6) KIINTEÄN VERKON KOTIMAAN OPERAATTORIHINNASTO Hinnasto sisältää DNA Oy:n kiinteän verkon operaattorimaksut Voimassa 1.5.2015 alkaen 1.5.2015 2 (6) Sisällys 1 YLEISET EHDOT... 3 2 YHTEENLIITTÄMISPAIKAT

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 Viestintävirasto 53 1 (7) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt x. päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot Määräys 1 (9) 64/2012 M Määräys TAAJUUSALUEEN 791-821 MHZ JA 832-862 MHZ HUUTOKAUPASTA 1 Soveltamisala 2 Ilmoittautumisen määräaika 3 Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot