Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012)"

Transkriptio

1 Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No /6070/2012 Teleyritykset Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012) Viestintäviraston soveltamisohje koskien laskuerittelyn toteuttamista lisämaksullisista palveluista alkaen OHJEEN TAUSTA Tämä ohje on valmisteltu Viestintäviraston Numerointityöryhmän alatyöryhmässä - Laskuerittelyalatyöryhmässä, joka perustettiin hallituksen esityksessä 144/2011 esitettyjen laskuerittelymuutosten johdosta. Alatyöryhmä kokoontui 2 kertaa ajalla Alatyöryhmän työskentelyyn osallistuivat: Ann-Marie Joki, Anvia Oyj Anu Kettunen, Viestintävirasto Eeva Lantto, Viestintävirasto Erika Leinonen, Viestintävirasto Ilkka Lehto, Teleforum ry Jaakko Turunen, Finnet-liitto ry Jarmo Pekonen, AinaCom Oy Juhani Vatanen, DNA Oy Krista Salonen, Elisa Oyj Maaret Hälvä-Karhula, TDC Oy Marko Lahtinen, FiCom ry Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto Mikko Raito, Elisa Oyj Nathalie Iles, DNA Oy Noora Hyytiäinen, TDC Oy Outi Piirainen, Numpac Oy Pasi Kemppainen, TeliaSonera Finland Oyj Pekka Sillanmäki, Viestintävirasto Pirjo Hirvonen, TeliaSonera Finland Oyj Sanna-Kaisa Sihvola, DNA Oy Seppo Backman, Numpac Oy Simo Tossavainen, TDC Oy Tapio Lammi, Numpac Oy Thomas Lax, Ålands Mobiltelefon Ab Tiina Tirkkonen, DNA Oy Timo Mattila, Elisa Oyj

2 2 (7) Työryhmässä laadittu ohjeluonnos oli myös lausuntokierroksella (Viestintäviraston diaarinumero 1784/6069/2012). Teleyritysten lisäksi lausunnon antoivat myös Kuluttajavirasto ja Tietosuojavaltuutettu. Lausuntojen perusteella lopullinen ohje valmisteltiin Viestintävirastossa virkatyönä. LAINSÄÄDÄNTÖ Hallituksen esityksen 144/2011 perusteella annettujen säädösten 373 ja 374/2012 telelaskun erittelyä ja yhteyskohtaista erittelyä koskevat säännökset ovat lukien seuraavat: Viestintämarkkinalaki 80 (373/2012), Telelaskun erittely: Teleyrityksen on maksutta ja, jos lasku on yli 50 euroa, ilman pyyntöä eriteltävä puhelinverkon liittymän käytöstä aiheutuva lasku. Laskusta on vaikeudetta käytävä ilmi ainakin seuraavista suoritteista laskutettavat erät: 1) paikallispuhelut ja 2 4 kohdassa tarkoitetuista puheluista perityt verkkokorvaukset; 2) kaukopuhelut; 3) kansainväliset puhelut; 4) matkaviestinpuhelut; 5) perusmaksut; 6) tekstiviestit, kuvaviestit ja muut viestit; 7) datansiirtopalvelut. Teleyrityksen on laskun suuruudesta riippumatta ilman pyyntöä ja maksutta eriteltävä laskussa muista kuin viestintäpalveluista aiheutuneet maksut siten kuin sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 :ssä säädetään. Eritellyssä laskussa ei saa näkyä ilmaisnumeroihin otettuja puheluita. Liittymäsopimuksen osapuolella on oikeus pyynnöstä saada erittelemätön lasku. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 24 (374/2012) Laskun yhteyskohtainen erittely: Teleyritys ei saa luovuttaa laskun yhteyskohtaista erittelyä, ellei tässä pykälässä toisin säädetä. Sen lisäksi, mitä viestintämarkkinalain 80 :ssä laskun erittelystä säädetään, teleyrityksen on tilaajan sitä pyytäessä annettava maksutta laskun yhteyskohtainen erittely. Erittely on annettava tilaajalle siten, että puhelinnumeron kolme viimeistä numeroa on peitetty tai muutoin siten, ettei erittelystä voida tunnistaa viestinnän toista osapuolta. Teleyrityksen on annettava käyttäjän sitä pyytäessä laskun yhteyskohtainen erittely, jossa on eritelty viestinnän osapuolten liittymien numerot tai viestintäpalvelun muut tunnistamistiedot täydellisesti. Käyttäjän puhevaltaa käyttää alle 15-vuotiaan puolesta hänen huoltajansa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 4 :n mukaisesti tai muun kuin alaikäisen vajaavaltaisen puolesta hänen edunvalvojansa siten kuin holhoustoimesta annetussa laissa säädetään. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, teleyrityksen on eriteltävä: 1) tilaajalle maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse maksupalvelulain (290/2010) 1 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista maksutapahtumista ellei maksupalvelulaista muuta johdu. Erittelyyn ei saa sisältyä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää koskevia tietoja; 2) tilaajalle maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse yksinomaan maksupalvelulain soveltamisalaan kuulumattoman hyödykkeen tai palvelun maksamisesta automaattisessa palvelussa ja joista aiheutuu tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja; 3) tilaajalle palvelutyypeittäin ja käyttäjälle täydellisesti muut kuin edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista aiheutuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja. Liittymän yhteyskohtainen erittely ei saa sisältää maksuttomien palvelujen tunnistamistietoja.

3 3 (7) Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetun erittelyn sisällöstä ja toteuttamistavasta. Lain säätämisvaiheessa perustuslakivaliokunta ja liikenne- ja viestintävaliokunta ovat mietinnöissään perustelleet sähköisen viestinnän tietosuojalain 4 momentin 2 kohdan säännöstä: seuraavasti: PeVL 6/2012 vp: LiVM 4/2012 vp: "[...] hyödykkeen tai palvelun maksamisesta automaattisessa palvelussa ja joista aiheutuu tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja" Tilanteissa, joissa on kyse puhelinliittymän käyttämisestä yksinomaan maksuvälineenä automaattisessa palvelussa - kuten joukkoliikennelipun ostamisessa -, eivät maksutapahtuman tunnistamistiedot nauti luottamuksellisen viestin suojaa samalla tavoin kuin viestinnässä yleensä. Erilaisiin maksullisiin lisäpalveluihin voi kuitenkin sisältyä maksutapahtuman lisäksi viestintää, johon liittyvät viestin tunnistamistiedot ovat yhdistettävissä liittymän käyttäjän yksityiselämään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset kuluttajille tarjottavat keskustelulinjat. Ensisijaisuudella kyseisessä säännöksessä tarkoitetaan sitä, että teleyrityksen täydellisen erittelyn antamista koskeva velvollisuus ei poistu sellaisissa tilanteissa, joissa yhteydestä aiheutuu muusta kuin viestintäpalvelusta aiheutuvan maksun lisäksi esim. tekstiviestiä koskeva maksu. Automaattisessa palvelussa hyödykkeen tai palvelun tilaamisessa ja maksamisessa toisena osapuolena on tekninen järjestelmä, esim. jonkin sisältöpalvelun tilaamiseen ja maksamiseen liittyvä järjestelmä. Tällaisia palveluja ovat lyhytsanomapalvelunumeroihin lähetettävin tekstiviestein tai vastaavalla automatisoidulla tavalla tilattavat digitaalisessa muodossa toimitettavat video-, musiikki- ja muut palvelut, ohjelmien ja sovellusten maksaminen, pelit, äänestyksiin ja visailuihin osallistuminen, taksin tilaaminen ja muut vastaavat yleishyödylliset-, asiointi-, ajanvieteja aikuisviihdepalvelut Täydellinen erittely ei voi koskea äänestämistä presidentinvaaleissa, eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa tai muissa vastaavissa vaaleissa. Esityksen 24 :n 5 momentin 3 kohdan mukaan tilaajalle tulee eritellä palvelutyypeittäin ja käyttäjälle täydellisesti muut kuin momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista aiheutuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja. Tällaisia yhteyksiä ovat esimerkiksi lisämaksullisiin neuvonta- ja asiantuntijapuhelinpalveluihin, hengellisiin palveluihin sekä keskustelulinjoille otettujen puheluiden yhteydet, joihin sisältyy käyttäjän yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää. SOVELTAMISOHJE Soveltamisohjeessa on kysymys viestintämarkkinalain 80 :n 2 momentin (Teleyrityksen on laskun suuruudesta riippumatta ilman pyyntöä ja maksutta eriteltävä laskussa muista kuin viestintäpalveluista aiheutuneet maksut siten kuin sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 :ssä säädetään.) sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 :n 4 momentin (Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, teleyrityksen on eriteltävä: 1) tilaajalle maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse maksupalvelulain (290/2010) 1 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista maksutapahtumista ellei maksupalvelulaista muuta johdu. Erittelyyn ei saa sisältyä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää koskevia tietoja; 2) tilaajalle maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse yksinomaan maksupalvelulain soveltamisalaan kuulumattoman hyödykkeen

4 4 (7) tai palvelun maksamisesta automaattisessa palvelussa ja joista aiheutuu tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja; 3) tilaajalle palvelutyypeittäin ja käyttäjälle täydellisesti muut kuin edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista aiheutuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja.) tarkemmasta tulkinnasta koskien lisämaksullisten palveluiden erittelemistä telelaskulla. Lain soveltamisalaan kuuluvat kaikki lisämaksulliset palvelut, joita tarjotaan kansainvälisissä, valtakunnallisissa, telealuekohtaisissa tai teleyrityskohtaisissa palvelunumeroissa sekä lyhytsanomapalvelunumeroissa. Tulkinnan kohteesta käytetään tässä ohjeessa termiä laskuerittely. Ohje ei koske jälkikäteen pyynnöstä toimitettavaa yhteyskohtaista erittelyä (SVTSL mom.). Edellä esitetyn ja työryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella lukien telelaskulle eriteltävistä lisämaksullisista palvelunumeroista, eli laskuerittelystä, voidaan tehdä seuraavia yksityiskohtaisempia tulkintoja. Tulkinnoissa on syytä suhtautua yksityisyyden suojaan positiivisesti siten, että epäselvissä tilanteissa on perusteltua jättää täydellinen erittely tekemättä. Lain tavoitteen saavuttamiseksi samassa numerossa ei tulisi tarjota sekä palveluja, jotka eritellään täydellisesti että palveluja, jotka voidaan eritellä vain palvelutyypeittäin, jos sen seurauksena mitään kyseisessä numerossa tarjottavia palveluja ei voitaisi eritellä täydellisesti. Palveluntarjoaja voi teleyrityksen ja palveluntarjoajan sopimuksen perusteella ottaa kantaa siihen, kuuluuko palvelu yksityisyyden suojan piiriin vai ei, mutta teleyrityksen lakiin perustuvaa laskuerittelyvastuuta ei voida kuitenkaan sopimuksin siirtää palveluntarjoajalle. 1) Täydellisesti eriteltävät palvelut Täydellisesti erittelemisellä tarkoitetaan maksun määrän, ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika) ja saajan (palveluntarjoajan nimi ja palvelunumero) erittelemistä yhteyskohtaisesti. a) Maksupalvelut Maksupalvelut on numerointimääräyksessä eroteltu omiin numeroalueisiin sekä puhelin- että lyhytsanomapalvelunumeroiden osalta. Nämä palvelut on pääsääntöisesti eriteltävä yhteyskohtaisesti siten, että maksun saaja ilmenee laskulta. Säännöksen mukaan maksupalveluidenkaan osalta laskuerittelyyn ei saa sisältyä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää koskevia tietoja. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että maksupalveluihin sisältyvät palvelut sisältäisivät mainittuja tietoja. Maksupalveluita ovat mm. juoma- ja elintarvikeautomaatit, matkalippujen tilaaminen sekä pysäköintilippu. Luettelo maksupalveluiksi tulkittavista palveluista löytyy Mapelin sivuilta osoitteesta:

5 5 (7) Maksupalvelulain noudattamista valvovat Finanssivalvonta ja Kuluttaja-asiamies. Viime kädessä mainitut viranomaiset määrittelevät sen, milloin on kyse maksupalveluiksi tulkittavista palveluista. b) Lyhytsanomapalvelut Valtaosa lisämaksullisista lyhytsanomapalvelunumeroista kuuluu täydellisesti eriteltäviin palveluihin. Kuitenkin esimerkiksi sellaiset chat-palvelut, jotka voidaan rinnastaa keskustelulinjoihin, on syytä jättää täydellisen erittelyn ulkopuolelle. Täydellisesti eriteltäviä lyhytsanomapalveluita ovat mm. sellaiset, joissa tarjotaan musiikkikappaleita, ohjelmistoja, kännykkäpelejä sekä viihteellisiä äänestyksiä. c) Puhepalvelut Puhepalveluista eritellään täydellisesti kaikki sellaiset lisämaksulliset palvelut, joiden erittely ei loukkaa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan viestinnän suojaa. Tarkoitus on, että eritellään täydellisesti sellaiset palvelut, jotka olisi mahdollista saada myös lyhytsanomapalvelunumeroon lähetetyn viestin avulla tai muutoin automatisoidun järjestelmän avulla. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaan tällaisia palveluita ovat mm. numerotiedotus, taksin tilaaminen, viihteelliset äänestykset ja visailut. Myös numerot, joissa voi tehdä erilaisia lahjoituksia tai ostaa viranomaisen myöntämiä lupia tulee eritellä täydellisesti (elleivät ole maksupalveluja, jolloin ne eritellään 1 kohdan mukaisesti eli silloinkin pääsääntöisesti täydellisesti). 2) Palvelutyypeittäin eriteltävät palvelut Viestintäviraston määräyksen 35 teleliikenteen estoluokista sisältämää estoluokkajakoa, joka on myös Mapelin säännöissä käytetty palveluluokittelu, voidaan käyttää erittelyssä lähtökohtana eri palvelutyypeille. Palvelutyyppikohtainen erittelyrivi voi sisältää myös palvelunumeron niin, että sen kolme viimeistä numeroa on peitetty. a) Lyhytsanomapalvelut Esimerkiksi keskustelulinjoihin rinnastuvat lyhytsanomapalvelut eivät kuulu täydellisen erittelyn piiriin vaan ne eritellään palvelutyyppikohtaisesti. b) Puhepalvelut Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaan viestintään liittyviä puheluita esimerkiksi keskustelulinjoille ei tule eritellä täydellisesti. Keskustelulinjalla tarkoitetaan ns. live-keskusteluita, joissa osapuolina on ihmisiä. Keskustelulinjoja tai niihin rinnastettavia

6 6 (7) 3) Ilmaispalvelut palveluita ovat esimerkiksi lisämaksulliset neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, hengelliset palvelut sekä kaikki keskustelulinjat, joiden palveluihin kuuluu yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää. Keskustelulinjat voivat sijaita estoluokissa 2, 3 ja 4. Estoluokka 1:ssäkin saattaa olla sellaisia lisämaksullisia palveluja (esimerkiksi yrityksen asiakaspalvelu), jotka eivät ole automaattisella järjestelmällä toteutettuja tai rinnastettavissa sellaiseen. Ilmaispalveluita ei tule eritellä laskuille ollenkaan. Tällaisia ovat kansalliset ja 116-alkuiset numerot sekä kansainväliset (00)800-alkuiset numerot. Myöskään puheluita soittajalle ilmaiseen hätänumeroon ei tule eritellä laskulle. MUITA LASKUERITTELYYN LIITTYVIÄ TULKINTOJA 1) Laskuerittelyn toimitustapa Viestintämarkkinalain 80 :n 2 momentin mukaan muista kuin viestintäpalveluista aiheutuneet maksut on eriteltävä laskulle maksutta. Laskuerittely on toimitettava sellaisessa muodossa kun liittymäsopimuksessa on sovittu laskun toimitustavasta. Jos asiakkaalla on liittymä, josta sopimusehtojen mukaan saa sähköisen laskun, voidaan laskuerittelykin toimittaa sähköisessä muodossa. Jos sähköisen laskun valinnut asiakas kuitenkin haluaa paperisen laskuerittelyn, on tämä toimitettava kohtuullisella hinnalla. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 :n mukaan: Sen lisäksi, mitä viestintämarkkinalain 80 :ssä laskun erittelystä säädetään, teleyrityksen on tilaajan sitä pyytäessä annettava maksutta laskun yhteyskohtainen erittely. Erittely on annettava tilaajalle siten, että puhelinnumeron kolme viimeistä numeroa on peitetty tai muutoin siten, ettei erittelystä voida tunnistaa viestinnän toista osapuolta. Tilaajan erikseen pyytämä laskun yhteyskohtainen erittely on siis myös toimitettava maksutta lukien. 2) Puheluiden niputtaminen erittelyssä Annettaessa tämän tulkintaohjeen kohteena olevaa lakia Eduskunnalle, toteaa Hallitus esityksessään mm. seuraavaa: [...] teleyrityksen tulee näin ollen eritellä laskulle erikseen tiedot kaikista lisäpalveluiden veloituksista niin selkeästi, että maksaja voi varmistua veloitettujen maksujen oikeellisuudesta. Maksun saajalla tarkoitetaan sitä, jolle maksu tosiasiallisesti välitetään, jolloin tieto esimerkiksi pelkästä palvelun numerosta ei olisi riittävä. Toisaalta VML 80 :n viimeisessä momentissa säädetään: Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada erittelemätön lasku. Edellä olevan perusteella laskuerittelyssä ei voida niputtaa useita puheluita tai viestejä samalle riville ilman asiakkaan pyyntöä, vaan jokainen puhelu tai viesti on eriteltävä lähtökohtaisesti omalle rivilleen, ellei asiakas ole pyytänyt yhteyksien niputtamista tai erittelemätöntä laskua. Täl-

7 7 (7) löinkin tilaajalla on pyynnöstä oikeus saada yhteyskohtainen erittely maksutta. 3) Lain voimaantulo Lain voimaan tulon jälkeen lähetetyissä laskuissa on puhelut eriteltävä uuden lain mukaisesti. Kuitenkin, jos on mahdotonta tuottaa erittelytietoa ennen otetuista yhteyksistä, voidaan ne eritellä vanhan lain mukaan. Johtaja Timo Lehtimäki Lakimies Erika Leinonen TIEDOKSI FiCom ry Finanssivalvonta Kuluttajavirasto Liikenne- ja viestintäministeriö Numerointityöryhmä Teleforum ry Tietosuojavaltuutettu

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

I luku JOHDANTO. II luku MÄÄRITELMIÄ MAKSULLISTEN PUHELINPALVELUIDEN TUOTTAMISEN PERUSNORMISTO

I luku JOHDANTO. II luku MÄÄRITELMIÄ MAKSULLISTEN PUHELINPALVELUIDEN TUOTTAMISEN PERUSNORMISTO MAKSULLISTEN PUHELINPALVELUIDEN TUOTTAMISEN PERUSNORMISTO I luku JOHDANTO Puhelinpalvelumarkkinoita valvoo MAPEL (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta), joka on perustettu vuonna 1998. MAPEL

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Tähän linjaukseen on koottu mobiilisisältöpalveluita koskeva lainsäädäntö ja selvitetty säännösten asettamia vaatimuksia palveluiden markkinoinnille ja

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan 1 (30) Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan OHJE 2 (30) KPO LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS

Lisätiedot

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY osa elisaa www.kymp.fi PL 12, 48101 KOTKA TAKOJANTIE 23, 48230 Kotka Puh. (05) 22 111 Fax. (05) 226 4200 Y-tunnus: 2298364-2 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille 1 (18) KAISANET OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton, FiCom ry:n suosittelemat ja niiden sisällöstä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta. viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta. viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi Sisällys PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE... 1 Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:11. Maksupalvelut

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:11. Maksupalvelut TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:11 Maksupalvelut TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:11 Maksupalvelut OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-770-8 (nid.) 978-952-466-771-5 (PDF) Oikeusministeriö Helsinki KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT KULUTTAJAT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE KOOSTE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä teleyrityksen toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin, palvelukohtaisiin

Lisätiedot

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa neuvotellut sopimusehdot.

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS, HINNASTO JA SOPIMUSEHDOT

KÄYTTÖOPAS, HINNASTO JA SOPIMUSEHDOT Osa Elisaa. KÄYTTÖOPAS, HINNASTO JA SOPIMUSEHDOT Tämän oppaan avulla otat Saunalahti-liittymäsi helposti käyttöön ja Suomen kattavimman 3G-verkon (kustannus) tehokkaasti haltuun. Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Uusia sääntöjä sähköpostin ja puhelinliikenteen tietosuojaan ja -turvaan Uusia keinoja tietosuojan ja -turvan parantamiseksi Tekninen kehitys mahdollistaa yhä monipuolisempien

Lisätiedot