Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi"

Transkriptio

1 Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE LASKENTAPERUSTEET Laskennan kohteet Laitosten toiminnan laajuus Tilinpäätökset Muut lähtötiedot Laskentamenetelmät KUSTANNUSKATTAVUUS Huomioitavat erät Tuotot Kulut Tuet ja avustukset Tulosten esitystapa Laskennan kohteet kustannuskattavuuden tarkastelussa Valtakunnallinen yhteenveto TOIMINNAN RAHOITUS JA TEHOKKUUS Liikevaihto Tehokkuus OMAISUUDEN RAHOITUS Oma ja vieras pääoma Sijoitettu pääoma ja rahoituskulut Investoinnit KANNATTAVUUS Tuloksen rakenne Pääoman tuotto VESIHUOLTOPALVELUN HINNAN MUODOSTUMINEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto Lähtötiedot Kustannuskattavuus Toiminnan rahoitus ja tehokkuus Omaisuuden rahoitus Investoinnit Sijoitettu pääoma Pääoman tuotto Veden hinta Lähtötietojen ja tulosten kritiikki Johtopäätökset LIITTEET LIITE 1 Laskentakaavat LIITE 2 Vuosien 2003 ja 2005 selvitysten keskiarvojen vertailu LIITE 3. Mukana olevat vesihuoltolaitokset... 40

3 3 LUETTELO KUVISTA Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). Kuva Myyty vesi ja laskutettu jätevesi toimintamuodoittain (m3/laitos). Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan ilman tukia. Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan tukien kanssa. Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus lukumäärällinen jakautuminen. Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus volyymin jakautuminen. Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus liikevaihdon jakautuminen. Kuva Tukien ja avustusten jakautuminen. Kuva Tuet suhteessa voitollisuuteen. Kuva Tuet suhteessa liittymismaksuihin. Kuva Liikevaihto / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Verkostojen pituus / asiakas toimintamuodoittain. Kuva Myyty vesi / vesijohtoverkoston pituus toimintamuodoittain. Kuva Laskutettu jätevesi / viemäriverkoston pituus toimintamuodoittain. Kuva Myyty vesi + laskutettu jätevesi / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. Kuva Toimintakulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Sijoitettu pääoma / laitos toimintamuodoittain Kuva Sijoitettu pääoma / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Poistot / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain. Kuva Poistot + liittymismaksut / käyttöomaisuus (%) toimintamuodoittain Kuva Käyttökate / liikevaihto toimintamuodoittain. Kuva Käyttökate / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Käyttökate / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. Kuva Sijoitetun pääoman tuotto % toimintamuodoittain. Kuva Oman pääoman tuotto % kokoluokittain. Kuva 6.1. Liikevaihto, toimintakulut, poistot, korvaus jäännös tai peruspääomasta ja rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain vuonna 2005 LUETTELO TAULUKOISTA Taulukko 1.1. Laitosten jakautuminen toimintamuodoittain. Taulukko 1.2. Laitosten keskimääräiset liikevaihdot toimintamuodoittain. Taulukko 3.1. Vesihuoltoliiketoiminta Suomessa. Taulukko 4.1. Rahoituksen tunnuslukujen keskiarvot toimintamuodoittain. Taulukko 6.1. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman rakenne.

4 4 ESIPUHE Maa ja metsätalousministeriö teetti vuosien aikana kaksiosaisen selvityksen vesihuoltolaitosten liiketaloudesta osana vesihuoltolain (119/2001) toimeenpanon seurantaa. Analyysin teki Kiuru & Rautiainen Oy ja tulokset on julkaistu raporteissa Suomen vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus ja sitä perusteellisemmassa raportissa Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi. Selvitys koski vesilaitoksia, jotka käsittelevät vettä keskimäärin yli 500 m³ vuorokaudessa ja perustui niiden v tilinpäätöksiin. Selvityksen laatimisen jälkeen esiin nousivat pienten kunnallisten ja osuuskuntamuotoisten vesihuoltolaitosten ongelmat taloudenpidossa. Ongelmien laadun ja laajuuden selvittämiseksi maa ja metsätalousministeriö päätti teettää suurista vesilaitoksista tehtyä selvitystä vastaavan selvityksen myös pienistä vesihuoltolaitoksista. Tässä raportissa on yhdistetty selvityksen kaksi osaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvityksen piiriin otettiin ainoastaan sellaiset vesilaitokset, joiden vedenotto on alle 500 m³ vuorokaudessa. Aineistona käytettiin pienten vesilaitosten v tilinpäätöksiä. Selvityksessä arvioidaan pienten vesihuoltolaitosten kustannuskattavuutta sekä analysoidaan erilaisia taloudellista elinvoimaisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Selvityksen tarkoitus on tuottaa vertailutietoa pienten vesihuoltolaitosten taloudellisesta tilasta suurempia laitoksia koskevan selvityksen rinnalle. Tässä selvityksessä ei ole esitetty perusteellista taustatietoa lasketuista tunnusluvuista tai vesilaitosten toiminnan lainalaisuuksista, sillä tarvittavat tiedot löytyvät vuosina tehdyistä raporteista. Sen tähden selvitystä onkin luettava ja tulkittava rinnan aiemmin tehdyn kaksiosaisen selvityksen kanssa. Tämä selvitys tehtiin Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan laboratoriossa, jossa käytännön työstä vastasi tekn.yo. Elina Heikinheimo valvojana laboratorioinsinööri Ari Järvinen. Haluamme kiittää yhteistyöstä maa ja metsätalousministeriötä, Kiuru & Rautiainen Oy:tä, Suomen Ympäristökeskusta, alueellisia ympäristökeskuksia ja lukuisia pieniä vesilaitoksia. Espoossa Teknillisen korkeakoulun vesilaboratorio Ari Järvinen Elina Heikinheimo

5 5 1 LASKENTAPERUSTEET 1.1 Laskennan kohteet Selvityksen laskennan kohteina olivat vesihuoltolaitokset, joiden vedenotto on korkeintaan 500 m3 päivässä. Tämä vastaa noin 2000 asiakasta palvelevaa vesi ja viemärilaitosta. Mikäli vesi ja viemärilaitos toimivat yhdessä, on kummatkin otettu mukaan laskentaan. Laskenta koskee vain vähittäislaitoksia, eli laitoksia, jotka myyvät vettä suoraan asiakkaille. Kaikilla laitoksilla ei silti välttämättä ole omaa vedenottamoa, vaan ne ostavat veden toiselta laitokselta. Tukkuvesi ja viemärilaitoksia ei siis ole otettu mukaan. Kaikkiaan tässä selvityksessä on mukana 133 laitosta. Toimintamuodoittain tarkasteltaessa selkeästi suurin ryhmä on osuuskunnat (99 kpl). Pieniä kunnallisia laitoksia (lask.eriytetyt ja kuntien liikelaitokset) yht. 20 kpl. Loput laitokset ovat osakeyhtiöitä ja elinkeinoyhtymiä. Laitosten tilinpäätöstiedot olivat paikoin puutteelliset, minkä takia eri tunnuslukuja laskettaessa otoksen koko vaihtelee. Suomen pienten vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus LAITOSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINTAMUODON MUKAAN (n=133) 8 % 2 % 2 % 14 % Osuuskunta Laskennallisesti eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Elinkeinoyhtymä 74 % Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl).

6 6 1.2 Laitosten toiminnan laajuus Taulukko 1.1. Laitosten jakautuminen toimintamuodoittain. Mukana, kpl Suomi, n. kpl Mukana, noin % Osuuskunta % Lask.eriytetty laitos % Kunnan liikelaitos % Osakeyhtiö % Elinkeinoyhtymä % Taulukko 1.2. Laitosten keskimääräiset liikevaihdot ja veden myynti toimintamuodoittain. Liikevaihto keskimäärin (milj. eur/laitos) Veden myynti keskimäärin (m3/laitos) Osuuskunta 0, Lask.eriytetty laitos 0, Kunnan liikelaitos 0, Osakeyhtiö 0, Elinkeinoyhtymä 0, Selvityksessä on mukana noin 10 % Suomen kaikista vesiosuuskunnista ja noin 5 % kaikista kunnallisista laitoksista. Käyttöomaisuutta laitoksilla on noin 31,4 miljoonaa euroa. Kunnan liikelaitokset ovat usein liikevaihtoa ja veden myyntiä tarkasteltaessa suurimpia vesilaitoksia, ja sen takia niitä on tässä tarkastelussa hyvin vähän (2 kpl). Selvästi pienimpiä laitoksia ovat osuuskunnat ja elinkeinoyhtymät (taulukko 1.2). MYYTY VESI JA LASKUTETTU JÄTEVESI (m3/laitos) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: myyty vesi k.a m3 (n=81), laskutettu jätevesi k.a m3 (n=18) Myyty vesi (m3/laitos) Laskutettu jätevesi (m3/laitos) Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Myyty vesi ja laskutettu jätevesi toimintamuodoittain (m3/laitos).

7 7 1.3 Tilinpäätökset Laskenta perustuu vuoden 2005 tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätökset kerättiin vuodenvaihteessa satunnaisesti valituilta vesilaitoksilta postitse. Alkuperäisestä otannasta noin 60 laitoksen tilinpäätöstiedot jäivät saamatta. Tietojen keruun toisessa vaiheessa tilinpäätöstietoja kerättiin puhelimitse sellaisten ympäristökeskusten alueilta, jotka eivät vielä olleet edustettuina. Tilinpäätökset on voitu laatia laitoksen toimintamuodon mukaan pääsääntöisesti 3 tavalla: 1. Kunnan laskennallisesti eriytetty vesilaitos: kuntaliiton suosituksen mukaan. 2. Kunnan liikelaitos: kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mallin mukaan. 3. Yksityisoikeudellinen yhtymä eli osuuskunta, osakeyhtiö tai elinkeinoyhtymä: kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaan. Suositusten tasolla tilinpäätökset eroavat lähinnä omistajatuloutuksen merkitsemisen sekä toiminnan veronalaisuuden osalta. Käytännössä tilinpäätökset oli tehty hyvin eri tavoilla, erityisesti osuuskuntien kirjanpitotavat vaihtelivat suuresti, mikä teki tilinpäätösten tulkinnasta haasteellista. 1.4 Muut lähtötiedot Selvityksen lähtötietoina käytettiin tilinpäätösten lisäksi vain valtion rekisteritietoja myönnetyistä tuista ja avustuksista. Tietoja tuista ja avustuksista käytettiin kustannuskattavuuden selvittämiseen (luku 2). Laitosten toimintakertomuksista selvitettiin muut laitosten toimintaa kuvaavat tiedot. Monen laitoksen toimintakertomuksesta kuitenkin puuttuu tärkeitä tietoja, joten useimpien laskelmien otoskoko on alkuperäistä otosta pienempi. Vain harvojen laitosten tilinpäätös sisälsi rahoituslaskelman. Liittymismaksutiedot saatiin taseen liittymismaksurahaston tai siihen rinnastettavan, toisin nimetyn rahaston pääoman muutoksena Laskentamenetelmät Laskenta on tehty vuonna 2005 tehdyn kaksiosaisen selvityksen (raportit Suomen vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus ja Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi) mallin mukaisesti. Laskentaan on käytetty Yritystutkimusneuvottelukunnan julkaisun yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi laskentakaavoja. Laitoksia käsiteltiin jaoteltuina toimintamuodon mukaan. Kokoluokittaista jakoa ei tehty, sillä kaikki selvitykseen osallistuvat laitokset edustavat pieniä vesihuoltolaitoksia. Myöskään alueellisten ympäristökeskusten mukaista jakoa ei tehty, sillä vaikka kaikki alueelliset ympäristökeskukset ovat selvityksessä edustettuina, laitokset eivät jakaudu tasaisesti ympäristökeskusten välillä. Yksittäisiä laitoksia ei tuloksista voi tunnistaa, ja kaikki keskiarvot ovat painottamattomia.

8 8 2 KUSTANNUSKATTAVUUS 2.1 Huomioitavat erät Vesilaitosten tuloslaskelmasta ja taseesta saadaan laitosten toiminnan tuotot ja kulut. Tiedot tuista ja avustuksista saatiin valtion rekisteristä Tuotot Tuotot muodostuvat tuloslaskelman/taseen seuraavista eristä: Liikevaihto tai myyntituotot. Mahdolliset sisäiset ja ulkoiset tuotot on huomioitu. Liiketoiminnan muut tuotot. Rahoitustuotot. Satunnaiset tuotot. Liittymismaksut tuloslaskelmasta tai vaihtoehtoisesti taseen liittymismaksurahaston tai vastaavan rahaston pääoman muutos Tieto puuttui huomattavalta osalta laitoksia Kulut Kulut muodostuvat tuloslaskelman seuraavista eristä: Materiaali ja palvelukulut. Henkilöstökulut. Poistot ja arvonalentumiset. Liiketoiminnan muut kulut. Rahoituskulut. Satunnaiset kulut. Kunnallisten laitosten tuloslaskelmiin merkittyjä korvauksia peruspääomasta (kuntien liikelaitokset) tai jäännöspääomasta (laskennallisesti eriytetyt laitokset) ei ole huomioitu kuluina. Näin kunnalliset laitokset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia yhtiömuotoisten laitosten kanssa Tuet ja avustukset Vesihuoltolaitos voi saada toimintaansa rahallista tukea kunnalta tai valtiolta. Kunta tukee usein lähinnä omaa kunnallista laitostaan, ja Kuntaliiton antaman ohjeen mukaan nämä tuet tulee merkitä tuloslaskelmaan omana kohtana Tuet ja avustukset, kunnalta. Tätä tuloslaskelman erää ei ole huomioitu tuotoksi. Valtio myöntää avustuksia vesilaitoksille valtion korkotukena, vesihuoltoavustuksena tai vesihuoltotyön muodossa. Ne eivät näy tuloslaskelmassa tai taseessa, mutta joissakin

9 9 tapauksissa ne on merkitty toimintakertomukseen. Tiedot tuista ja avustuksista on kerätty valtion rekistereistä. Valtion myöntämiä tukia ei huomioitu tuotoiksi. Vain vuonna 2005 lunastetut tuet ja avustukset huomioitiin. Vesilaitos ei välttämättä käytä sille myönnettyä tukea toimintaansa myöntämisvuonna, minkä takia rekistereistä saatuja tietoja verrattiin laitosten toimintakertomuksiin. Tietojen oikeellisuus varmistettiin tarvittaessa puhelimitse. On hyvin todennäköistä, että kaikkia tukia tai avustuksia vastaanottaneita vesilaitoksia ei saatu selville. 2.2 Tulosten esitystapa Tulokset esitetään valtakunnallisena yhteenvetona. Kaikkien laitosten tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kulujen summa. Näin saadaan valtakunnallinen voitto tai tappio. Kun tuottojen summa jaetaan kulujen summalla, saadaan kustannuskattavuus ilman tukia. Lisäksi tässä raportissa on esitetty tukien ja avustusten kokonaismäärä sekä laskettu kustannuskattavuus, kun tuet ja avustukset huomioidaan tuottoina. 2.3 Laskennan kohteet kustannuskattavuuden tarkastelussa Tarkastelussa on mukana 126 vesihuoltolaitosta. Suurin osa laitoksista on osuuskuntia (73%). Laskennallisesti eriytettyjä laitoksia on 14 %, kuntien liikelaitoksia 2 %, osakeyhtiöitä 9 % ja elinkeinoyhtymiä 2 %. Laitokset edustavat Suomen kaikkia alueellisia ympäristökeskuksia. Kustannuskattavuusarvojen joukossa oli satunnaisia selvästi keskimääräistä suurempia ja pienempiä arvoja. Jotta nämä arvot eivät olisi vääristäneet valtakunnallisia keskiarvoja, karsittiin alkuperäisestä otoksesta pois kuusi laitosta, joiden kustannuskattavuus ilman tukia oli kolmen suurimman tai kolmen pienimmän arvon joukossa. Näin kustannuskattavuuden tarkastelussa mukana olevien laitosten määrä pieneni 126 laitokseen.

10 10 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSKATTAVUUDEN MUKAAN (kpl) ILMAN TUKIA (n=132 kpl) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 alle 50 % 50% 100% 100% 150% 150% 200% yli 200% Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan ilman tukia. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSKATTAVUUDEN MUKAAN (kpl) TUKIEN KANSSA, (n=132kpl) 0,00 alle 50% 50% 100% 100% 150% 150% 200% yli 200% Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan tukien kanssa.

11 Valtakunnallinen yhteenveto Laitosten kokonaisliikevaihto vuonna 2005 oli 5,1 miljoonaa euroa. Luvussa 2.1 esitetyllä tavalla laskettujen tuottojen keskiarvo on euroa ja luvussa 2.2 esitetyllä tavalla laskettujen toimintakulujen keskiarvo on euroa. Ilman tukia laitoksista 81 (64 %) on voitollisia ja 45 (36 %) tappiollisia. Voitollisten laitosten liikevaihdon keskiarvo on euroa. Tappiollisten laitosten liikevaihdon keskiarvo on euroa. Ilman tukia kustannuskattavuus (tuotot / kulut) on keskimäärin 103,4 %. Tukia saaneita laitoksia on 4 kpl (3 %) ja ilman tukia jäi 122 laitosta (97 %). Jos huomioidaan myös kustannuskattavuuden tarkastelussa karsitut kuusi laitosta, tukia ja avustuksia vastaanotti yhteensä 8 laitosta. Seuraavassa kappaleessa laskettujen lukujen perään on sulkuihin merkitty vastaava luku, kun kaikki 8 tukia saanutta laitosta huomioidaan. Tukia maksettiin yhteensä euroa ( euroa). Tuet jakautuvat seuraavasti: tuet ja avustukset kunnalta 22 % (65 %), valtion korkotukilainat 0 % (0 %), myönnetyt vesihuoltoavustukset 54 % (22 %), valtion vesihuoltotyöt 24 % (1 %) ja tuet ja avustukset EU:lta 0 % (12 %). Tuen suuruus laitosta kohden on keskimäärin euroa ( euroa). Tukien kokonaissumman suhde kaikkien laitosten liikevaihtojen summaan on 0,8 % (19 %). Liittymismaksujen lisäyksen summan suhde laitosten liikevaihtojen summaan on 21 % (36 %) (n=78 kpl). Kun tuet huomioidaan, voitollisia laitoksia on 81 kpl (64 %) ja tappiollisia laitoksia 45 kpl (36 %). Tuet eivät siis käännä tässä tarkastelussa yhtään tappiollista laitosta voitolliseksi (kuudesta karsitusta laitoksesta yksi tappiollinen laitos muuttuu voitolliseksi, kun tuet huomioidaan). Tukien kanssa kustannusten kattavuus [(tuotot+tuet) / kulut] on keskimäärin 104,1 %. YHTEENVETO Vesihuoltolaitosten lukumäärä 126 Tuotot (milj. eur) 5,876 Kulut (milj. eur) 5,683 Voitto (milj. eur) 0,193 Kustannusten kattavuus ilman tukia (%) 103,4 Tuet ja avustukset (milj. eur) 0,041 Kustannusten kattavuus tukien kanssa (%) 104,1

12 12 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINTAMUODON MUKAAN 9 % (n=126) 2 % 14 % 1 % Osuuskunta Laskennallisesti eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Elinkeinoyhtymä 74 % Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Laitosten lukumäärällinen jakautuminen (n=126) 36 % Voitolliset Tappiolliset 64 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus lukumäärällinen jakautuminen.

13 13 LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Myydyn veden volyymin jakautuminen v yht. n. 4,06 milj. m3 (n=81) 36 % Voitolliset Tappiolliset 64 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus volyymin jakautuminen. LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2005 yht. 5,09 milj. euroa (n=126) 39 % Voitolliset Tappiolliset 61 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus liikevaihdon jakautuminen.

14 14 TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Vuonna 2005 yhteensä euroa (n=4 kpl) 0 % 24 % 22 % 0 % Tuet ja avustukset kunnalta Maksetut korkotukilainat Myönnetyt vesihuoltoavustukset Valtion vesihuoltotyöt Tuet ja avustukset EU:lta 54 % Kuva Tukien ja avustusten jakautuminen. TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Tuet suhteessa laitosten voitollisuuteen tukien kanssa (n=126) 3 % 0 % Ei tuettuja laitoksia Voitollisia ja tuettuja laitoksia Tappiollisia ja tuettuja laitoksia 97 % Kuva Tuet suhteessa voitollisuuteen.

15 15 TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Tuet suhteessa liittymismaksuihin (n=126, liittymismaksutiedot saatu 81 laitokselta) , ,00 Liittymismaksujen lisäys 2005, eur Tuet yhteensä 2005, eur , ,00 0,00 Liittymismaksujen lisäys 2005, eur Tuet yhteensä 2005, eur Kuva Tuet suhteessa liittymismaksuihin.

16 16 3 TOIMINNAN RAHOITUS JA TEHOKKUUS 3.1 Liikevaihto Liiketoiminnan rahoitusta voidaan yleisesti tarkastella tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti kolmesta päänäkökulmasta: tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen kautta. Kerätyissä tilinpäätöksissä oli vain muutama rahoituslaskelma, joten tässä selvityksessä tarkasteltiin vain tuloslaskelmia ja taseita. Tuloslaskelma kuvaa laitoksen toiminnan nykytilaa, tase heijastelee toimintaa pidemmällä aikavälillä. Valtaosa tuloslaskelman tuloista on perus ja kulutusmaksujen muodostamaa liikevaihtoa. Toiminnan muut tuotot ovat useimmiten merkityksettömiä, mutta joillakin yksittäisillä laitoksilla muut tuotot ylittivät yhden prosentin varsinaisesta liikevaihdosta. Laitokselle tulevaa rahavirtaa voidaan tarkastella eri olosuhteissa toimivien laitosten kesken jakamalla laitosten liikevaihto käsiteltyjä vesikuutioita kohden. Suhdeluku vaihtelee välillä 1,00 1,23 eur/m3 (alv 0 %). Tässä selvityksessä liikevaihtoa kertyi keskimäärin 0,84 eur/m3. Taulukko 3.1. Vesihuoltoliiketoiminta Suomessa. Mukana selvityksessä Arvio osuudesta Vesihuoltolaitoksia (kpl) % Myyty vesi (milj. m3/a) 3,2 0,8 % 405 Vastaanotettu jätevesi (milj. m3/a) 0,85 0,2 % 380 Vj verkoston pituus (km) % Viemäriverkoston pituus (km) 350 0,8 % Liikevaihto (milj. eur) 5,13 0,6 % 800 Toimintamenot (milj. eur) 3,81 0,9 % 420 Käyttöomaisuus (milj. eur) 31,4 1 % Suomi yht., arvio (v. 2003) 3.2 Tehokkuus Liiketaloudellisena terminä tehokkuudella tarkoitetaan sekä tuottavuutta, että taloudellisuutta. Tuottavuus on suoritteen ja siihen tarvitun resurssin suhde, taloudellisuus taas suoritteen ja sen aiheuttaman kustannuksen suhde. Tuottavuuden selkeä mittari on vesihuollossa laskutettujen vesi ja jätevesimäärien suhteuttaminen putkipituuksiin. Valtakunnalliset keskiarvot välitetyille vesimäärille suhteessa verkostopituuksiin ovat vedelle 8,9 m3/m ja jätevedelle 9,1 m3/m (vuosi 2003). Otoksen keskiarvot ovat huomattavasti pienemmät: vedelle 2,04 m3/m ja jätevedelle 2,38 m3/m. Verkostopituuksia ei kerrottu suurimmassa osassa tilinpäätöksiä. Toinen vesihuollossa käytetty tuottavuuden mittari laskutettujen vesi ja jätevesimäärien suhteuttaminen henkilötyövuosiin. Koko otoksen keskiarvo on m3/htv. Henkilövuodet oli kerrottu noin joka toisessa tilinpäätöksessä. Taloudellisuutta voidaan tutkia kustannuksen suhteena suoritteeseen, koska se rinnastuu kuluttajan vesihuoltopalveluista maksamaan hintaan. Suhteuttamalla tuloslaskelman toimintakulut myydyn veden ja laskutetun jäteveden yhteismäärään

17 17 saadaan käytön ja ylläpidon omakustannushinta vesi ja viemärilaitoksella. Otoksen keskiarvo on 1,07 eur/m3. LIIKEVAIHTO / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikkien laitosten keskiarvo: 0,84 eur/m3 (n=80) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kuntien liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Liikevaihto / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. VESIJOHTO JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN PITUUS (m/as) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. vesijohtoverkostoa 115,4 m/as (n=24), ka. viemäriverkostoa 48,3 m/as (n=8) 160,00 140,00 120,00 Vj verkostojen pituus/asiakas Viemäriverkostojen pituus/asiakas 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Kuva Verkostojen pituus / asiakas toimintamuodoittain.

18 18 MYYTY VESI / VESIJOHTOVERKOSTON PITUUS (m3/m) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 2,04 m3/m (n=28) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Kuva Myyty vesi / vesijohtoverkoston pituus toimintamuodoittain. LASKUTETTU JÄTEVESI / VIEMÄRIVERKOSTON PITUUS (m3/m) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 2,38 m3/m (n=10) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Kuva Laskutettu jätevesi / viemäriverkoston pituus toimintamuodoittain

19 19 MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI / HENKILÖTYÖVUODET (m3/htv) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka m3/htv (n= 30) 80000, , , , , , , ,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Myyty vesi + laskutettu jätevesi / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. TOIMINTAKULUT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 1,07 eur/m3 (n=79) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Toimintakulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain.

20 20 4 OMAISUUDEN RAHOITUS 4.1 Oma ja vieras pääoma Taseen vastattavaa puolen jako omaan ja vieraaseen pääomaan kertoo, rahoitetaanko investoinnit pääosin omalla tulorahoituksella vai lainoilla. Kaikkien toimintamuotojen omavaraisuusaste on hyvä (yli 40 %). Kaikkien laitosten omavaraisuusasteen keskiarvo on 85 %. Liittymismaksurahaston suhde käyttöomaisuuteen on suurin osakeyhtiöillä (150 %), mutta korkea myös osuuskunnilla (84 %). Laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla liittymismaksurahaston suhde käyttöomaisuuteen on odotetusti pieni (3,4 %). Koko otoksen keskiarvo on 78 %. Rahoituksen tunnuslukuja ei voitu laskea kunnan liikelaitokselle lähtöarvojen puuttumisen takia lukuun ottamatta nettorahoituskulujen suhdetta liikevaihtoon. Vieraan pääoman takaisinmaksuajan negatiiviset arvot johtuvat lähes poikkeuksetta negatiivisesta nettotuloksesta. Myös nettovelkaantumisaste on useilla laitoksilla negatiivinen. Se ei kahta poikkeusta lukuun ottamatta kuitenkaan johdu oman pääoman negatiivisuudesta. Taulukko 4.1. Rahoituksen tunnuslukujen keskiarvot toimintamuodoittain. Elinkeinoyhtymä Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste Liittymismaksurahasto /käyttöomaisuus Nettorahoituskulut (korjattu)/lv Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v Osuuskunta Lask. eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Keskiarvo, kaikki 86 % 90 % 68 % 95 % 85 % 27 % 17 % 120 % 29 % 32 % 84 % 3,4 % 150 % 78 % 1,7 % 0,1 % 3,1 % 0,8 % 4,0 % 1,5 % 1,3 3,7 8,3 7,2 0,055

21 Sijoitettu pääoma ja rahoituskulut Sijoitettu pääoma saadaan oikaistun oman pääoman ja vieraan pääoman summana. Laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla on selkeästi suurin sijoitettu pääoma (1,5 milj. euroa) ja jäännöspääoman osuus siitä on huomattava (46 %). Osakeyhtiöiden sijoitettu pääoma on yhteensä noin 0,22 milj. euroa, mistä osakepääomaa on noin 5,4 %. Sijoitetun pääoman (muu sijoitettu pääoma + jäännös tai osakepääoma) keskiarvo kaikille laitoksille on 0,38 milj. euroa. Sijotetun pääoman suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on keskimäärin 12,2 eur/m3. Laskennallisesti eriytetyt laitokset ja osuuskunnat sijoittavat infrastruktuuriinsa eniten: sijoitetun pääoman suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on lask.eriytetyillä laitoksilla 14,6 eur/m3 ja osuuskunnilla 13,0 eur/m3. Rahoituskulujen suhde myydyn veden ja laskutetun veden määrään on keskimäärin 0,013 eur/m3. Lask.eriytetyillä laitoksilla rahoituskulut vesikuutiota kohden ovat hyvin pienet; 0,002 eur/m3. SIJOITETTU PÄÄOMA (eur/laitos) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. jäännös tai osakepääoma 0,44 Meur (n=27), ka. muu sijoitettu pääoma 0,28 Meur (n=127) , , ,00 Jäännös tai osakepääoma Muu sijoitettu pääoma , , , , ,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Sijoitettu pääoma / laitos toimintamuodoittain

22 22 SIJOITETTU PÄÄOMA/ MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. jäännös /osakepääoma 4,2 eur/m3 (n=20) ka. muu sij. pääoma 11,1 eur/m3 (n=76) 16,00 14,00 12,00 Jäännös tai osakepääoma Muu sijoitettu pääoma 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Sijoitettu pääoma / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. 0,050 RAHOITUSKULUT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 0,013 eur/m3 (n=81) 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain.

23 Investoinnit Poistojen suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään, eli poistojen kustannusvaikutus kuluttajalle, on keskimäärin 0,38 eur/m3 (alv 0 %). Se on noin 45 % keskimääräisestä liikevaihdosta kuutiota kohden. Poistot ja liittymismaksut ovat tärkeimpiä investointien rahoituskanavia. Kaikille toimintamuodoille poistot ovat tärkein rahoituskanava, mutta erityisesti tämä pätee laskennallisesti eriytetyille laitoksille. Osuuskunnat ja osakeyhtiöt rahoittavat merkittävän osan toimintaansa liittymismaksuilla. Liittymismaksuja kerättiin yhteensä noin 56 % poistojen kokonaismäärästä (liittymismaksutiedot saatu 81 laitokselta, poistotiedot 130 laitokselta). Liittymismaksujen suhde käyttöomaisuuteen on keskimäärin 4,2 %. Tutkituilla laitoksilla keskimääräinen poistotaso on noin 6,0 % käyttöomaisuuden kirjanpitoarvosta. Poistotaso vaihtelee välillä 0,0 % 7,9 % toimintamuodoittain tarkasteltaessa. Korkein poistotaso on laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla (7,9 %). Osuuskunnilla poistotaso on 5,7 %. Liittymismaksujen suhde käyttöomaisuuteen on osuuskunnilla lähes yhtä suuri: 4,7 %.

24 24 POISTOT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 0,38 eur/m3 (n=78) 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Poistot / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain. POISTOT JA LIITTYMISMAKSUT / KÄYTTÖOMAISUUS (%) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. poistot 6,0 % (n=122), ka. liittymismaksut 4,2 % (n=79) 14,0 % 12,0 % Liittymismaksut/käyttöomaisuus Poistot/käyttöomaisuus 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Poistot + liittymismaksut / käyttöomaisuus (%) toimintamuodoittain

25 25 5 KANNATTAVUUS 5.1 Tuloksen rakenne Kannattavuutta voidaan lähestyä tuloksen rakenteen (tuloslaskelman näkökulma) tai pääoman tuoton (taseen näkökulma) kautta. Tuloksen rakennetta tarkastelemalla voidaan arvioida tulojen riittävyyttä erilaisille taseesta johdettaville kuluerille. Käyttökate saadaan lisäämällä tuloslaskelman liiketulokseen sitä ennen tehdyt poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate kertoo siis yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Vesihuoltolaitoksilla on monesti korkea käyttökateprosentti, sillä ne omistavat useimmiten itse tuotantovälineensä ja niistä aiheutuvat kulut näkyvät poistoina, kun taas vuokratuista tuotantovälineistä aiheutuvat kulut kasvattavat tuloslaskelman muut kulut erää. Laitoksen kokoluokan kasvaessa käyttökate usein kasvaa. Käyttökateprosentti eli käyttökatteen suhde liikevaihtoon vaihtelee toimintamuodoittain välillä 4,0 % 40,0 %. Keskimääräinen käyttökateprosentti on 28 %. Keskimääräinen käyttökate suhteessa myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on 0,23 eur/m3. Suurilla vesilaitoksilla keskimääräiset arvot olivat 42 % ja 0,48 eur/m3 (Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi, ) eli selkeästi suuremmat kuin pienillä laitoksilla. Käyttökate suhteessa henkilötyövuosiin on keskimäärin eur/htv (suurilla laitoksilla eur/htv). Pienet laitokset eivät usein uskalla nostaa hintojaan vastaamaan suhteessa korkeampia toimintakulujaan. Tästä aiheutuu keskimäärin pienempi käyttökate kuin suurilla laitoksilla. KÄYTTÖKATE (%) TOIMINTAMUODOITTAIN Kaikki laitokset: ka. 28 % (n=125) 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kuntien liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Käyttökate / liikevaihto toimintamuodoittain.

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot