Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi"

Transkriptio

1 Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE LASKENTAPERUSTEET Laskennan kohteet Laitosten toiminnan laajuus Tilinpäätökset Muut lähtötiedot Laskentamenetelmät KUSTANNUSKATTAVUUS Huomioitavat erät Tuotot Kulut Tuet ja avustukset Tulosten esitystapa Laskennan kohteet kustannuskattavuuden tarkastelussa Valtakunnallinen yhteenveto TOIMINNAN RAHOITUS JA TEHOKKUUS Liikevaihto Tehokkuus OMAISUUDEN RAHOITUS Oma ja vieras pääoma Sijoitettu pääoma ja rahoituskulut Investoinnit KANNATTAVUUS Tuloksen rakenne Pääoman tuotto VESIHUOLTOPALVELUN HINNAN MUODOSTUMINEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto Lähtötiedot Kustannuskattavuus Toiminnan rahoitus ja tehokkuus Omaisuuden rahoitus Investoinnit Sijoitettu pääoma Pääoman tuotto Veden hinta Lähtötietojen ja tulosten kritiikki Johtopäätökset LIITTEET LIITE 1 Laskentakaavat LIITE 2 Vuosien 2003 ja 2005 selvitysten keskiarvojen vertailu LIITE 3. Mukana olevat vesihuoltolaitokset... 40

3 3 LUETTELO KUVISTA Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). Kuva Myyty vesi ja laskutettu jätevesi toimintamuodoittain (m3/laitos). Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan ilman tukia. Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan tukien kanssa. Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus lukumäärällinen jakautuminen. Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus volyymin jakautuminen. Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus liikevaihdon jakautuminen. Kuva Tukien ja avustusten jakautuminen. Kuva Tuet suhteessa voitollisuuteen. Kuva Tuet suhteessa liittymismaksuihin. Kuva Liikevaihto / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Verkostojen pituus / asiakas toimintamuodoittain. Kuva Myyty vesi / vesijohtoverkoston pituus toimintamuodoittain. Kuva Laskutettu jätevesi / viemäriverkoston pituus toimintamuodoittain. Kuva Myyty vesi + laskutettu jätevesi / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. Kuva Toimintakulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Sijoitettu pääoma / laitos toimintamuodoittain Kuva Sijoitettu pääoma / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Poistot / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain. Kuva Poistot + liittymismaksut / käyttöomaisuus (%) toimintamuodoittain Kuva Käyttökate / liikevaihto toimintamuodoittain. Kuva Käyttökate / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Käyttökate / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. Kuva Sijoitetun pääoman tuotto % toimintamuodoittain. Kuva Oman pääoman tuotto % kokoluokittain. Kuva 6.1. Liikevaihto, toimintakulut, poistot, korvaus jäännös tai peruspääomasta ja rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain vuonna 2005 LUETTELO TAULUKOISTA Taulukko 1.1. Laitosten jakautuminen toimintamuodoittain. Taulukko 1.2. Laitosten keskimääräiset liikevaihdot toimintamuodoittain. Taulukko 3.1. Vesihuoltoliiketoiminta Suomessa. Taulukko 4.1. Rahoituksen tunnuslukujen keskiarvot toimintamuodoittain. Taulukko 6.1. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman rakenne.

4 4 ESIPUHE Maa ja metsätalousministeriö teetti vuosien aikana kaksiosaisen selvityksen vesihuoltolaitosten liiketaloudesta osana vesihuoltolain (119/2001) toimeenpanon seurantaa. Analyysin teki Kiuru & Rautiainen Oy ja tulokset on julkaistu raporteissa Suomen vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus ja sitä perusteellisemmassa raportissa Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi. Selvitys koski vesilaitoksia, jotka käsittelevät vettä keskimäärin yli 500 m³ vuorokaudessa ja perustui niiden v tilinpäätöksiin. Selvityksen laatimisen jälkeen esiin nousivat pienten kunnallisten ja osuuskuntamuotoisten vesihuoltolaitosten ongelmat taloudenpidossa. Ongelmien laadun ja laajuuden selvittämiseksi maa ja metsätalousministeriö päätti teettää suurista vesilaitoksista tehtyä selvitystä vastaavan selvityksen myös pienistä vesihuoltolaitoksista. Tässä raportissa on yhdistetty selvityksen kaksi osaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvityksen piiriin otettiin ainoastaan sellaiset vesilaitokset, joiden vedenotto on alle 500 m³ vuorokaudessa. Aineistona käytettiin pienten vesilaitosten v tilinpäätöksiä. Selvityksessä arvioidaan pienten vesihuoltolaitosten kustannuskattavuutta sekä analysoidaan erilaisia taloudellista elinvoimaisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Selvityksen tarkoitus on tuottaa vertailutietoa pienten vesihuoltolaitosten taloudellisesta tilasta suurempia laitoksia koskevan selvityksen rinnalle. Tässä selvityksessä ei ole esitetty perusteellista taustatietoa lasketuista tunnusluvuista tai vesilaitosten toiminnan lainalaisuuksista, sillä tarvittavat tiedot löytyvät vuosina tehdyistä raporteista. Sen tähden selvitystä onkin luettava ja tulkittava rinnan aiemmin tehdyn kaksiosaisen selvityksen kanssa. Tämä selvitys tehtiin Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan laboratoriossa, jossa käytännön työstä vastasi tekn.yo. Elina Heikinheimo valvojana laboratorioinsinööri Ari Järvinen. Haluamme kiittää yhteistyöstä maa ja metsätalousministeriötä, Kiuru & Rautiainen Oy:tä, Suomen Ympäristökeskusta, alueellisia ympäristökeskuksia ja lukuisia pieniä vesilaitoksia. Espoossa Teknillisen korkeakoulun vesilaboratorio Ari Järvinen Elina Heikinheimo

5 5 1 LASKENTAPERUSTEET 1.1 Laskennan kohteet Selvityksen laskennan kohteina olivat vesihuoltolaitokset, joiden vedenotto on korkeintaan 500 m3 päivässä. Tämä vastaa noin 2000 asiakasta palvelevaa vesi ja viemärilaitosta. Mikäli vesi ja viemärilaitos toimivat yhdessä, on kummatkin otettu mukaan laskentaan. Laskenta koskee vain vähittäislaitoksia, eli laitoksia, jotka myyvät vettä suoraan asiakkaille. Kaikilla laitoksilla ei silti välttämättä ole omaa vedenottamoa, vaan ne ostavat veden toiselta laitokselta. Tukkuvesi ja viemärilaitoksia ei siis ole otettu mukaan. Kaikkiaan tässä selvityksessä on mukana 133 laitosta. Toimintamuodoittain tarkasteltaessa selkeästi suurin ryhmä on osuuskunnat (99 kpl). Pieniä kunnallisia laitoksia (lask.eriytetyt ja kuntien liikelaitokset) yht. 20 kpl. Loput laitokset ovat osakeyhtiöitä ja elinkeinoyhtymiä. Laitosten tilinpäätöstiedot olivat paikoin puutteelliset, minkä takia eri tunnuslukuja laskettaessa otoksen koko vaihtelee. Suomen pienten vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus LAITOSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINTAMUODON MUKAAN (n=133) 8 % 2 % 2 % 14 % Osuuskunta Laskennallisesti eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Elinkeinoyhtymä 74 % Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl).

6 6 1.2 Laitosten toiminnan laajuus Taulukko 1.1. Laitosten jakautuminen toimintamuodoittain. Mukana, kpl Suomi, n. kpl Mukana, noin % Osuuskunta % Lask.eriytetty laitos % Kunnan liikelaitos % Osakeyhtiö % Elinkeinoyhtymä % Taulukko 1.2. Laitosten keskimääräiset liikevaihdot ja veden myynti toimintamuodoittain. Liikevaihto keskimäärin (milj. eur/laitos) Veden myynti keskimäärin (m3/laitos) Osuuskunta 0, Lask.eriytetty laitos 0, Kunnan liikelaitos 0, Osakeyhtiö 0, Elinkeinoyhtymä 0, Selvityksessä on mukana noin 10 % Suomen kaikista vesiosuuskunnista ja noin 5 % kaikista kunnallisista laitoksista. Käyttöomaisuutta laitoksilla on noin 31,4 miljoonaa euroa. Kunnan liikelaitokset ovat usein liikevaihtoa ja veden myyntiä tarkasteltaessa suurimpia vesilaitoksia, ja sen takia niitä on tässä tarkastelussa hyvin vähän (2 kpl). Selvästi pienimpiä laitoksia ovat osuuskunnat ja elinkeinoyhtymät (taulukko 1.2). MYYTY VESI JA LASKUTETTU JÄTEVESI (m3/laitos) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: myyty vesi k.a m3 (n=81), laskutettu jätevesi k.a m3 (n=18) Myyty vesi (m3/laitos) Laskutettu jätevesi (m3/laitos) Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Myyty vesi ja laskutettu jätevesi toimintamuodoittain (m3/laitos).

7 7 1.3 Tilinpäätökset Laskenta perustuu vuoden 2005 tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätökset kerättiin vuodenvaihteessa satunnaisesti valituilta vesilaitoksilta postitse. Alkuperäisestä otannasta noin 60 laitoksen tilinpäätöstiedot jäivät saamatta. Tietojen keruun toisessa vaiheessa tilinpäätöstietoja kerättiin puhelimitse sellaisten ympäristökeskusten alueilta, jotka eivät vielä olleet edustettuina. Tilinpäätökset on voitu laatia laitoksen toimintamuodon mukaan pääsääntöisesti 3 tavalla: 1. Kunnan laskennallisesti eriytetty vesilaitos: kuntaliiton suosituksen mukaan. 2. Kunnan liikelaitos: kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mallin mukaan. 3. Yksityisoikeudellinen yhtymä eli osuuskunta, osakeyhtiö tai elinkeinoyhtymä: kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaan. Suositusten tasolla tilinpäätökset eroavat lähinnä omistajatuloutuksen merkitsemisen sekä toiminnan veronalaisuuden osalta. Käytännössä tilinpäätökset oli tehty hyvin eri tavoilla, erityisesti osuuskuntien kirjanpitotavat vaihtelivat suuresti, mikä teki tilinpäätösten tulkinnasta haasteellista. 1.4 Muut lähtötiedot Selvityksen lähtötietoina käytettiin tilinpäätösten lisäksi vain valtion rekisteritietoja myönnetyistä tuista ja avustuksista. Tietoja tuista ja avustuksista käytettiin kustannuskattavuuden selvittämiseen (luku 2). Laitosten toimintakertomuksista selvitettiin muut laitosten toimintaa kuvaavat tiedot. Monen laitoksen toimintakertomuksesta kuitenkin puuttuu tärkeitä tietoja, joten useimpien laskelmien otoskoko on alkuperäistä otosta pienempi. Vain harvojen laitosten tilinpäätös sisälsi rahoituslaskelman. Liittymismaksutiedot saatiin taseen liittymismaksurahaston tai siihen rinnastettavan, toisin nimetyn rahaston pääoman muutoksena Laskentamenetelmät Laskenta on tehty vuonna 2005 tehdyn kaksiosaisen selvityksen (raportit Suomen vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus ja Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi) mallin mukaisesti. Laskentaan on käytetty Yritystutkimusneuvottelukunnan julkaisun yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi laskentakaavoja. Laitoksia käsiteltiin jaoteltuina toimintamuodon mukaan. Kokoluokittaista jakoa ei tehty, sillä kaikki selvitykseen osallistuvat laitokset edustavat pieniä vesihuoltolaitoksia. Myöskään alueellisten ympäristökeskusten mukaista jakoa ei tehty, sillä vaikka kaikki alueelliset ympäristökeskukset ovat selvityksessä edustettuina, laitokset eivät jakaudu tasaisesti ympäristökeskusten välillä. Yksittäisiä laitoksia ei tuloksista voi tunnistaa, ja kaikki keskiarvot ovat painottamattomia.

8 8 2 KUSTANNUSKATTAVUUS 2.1 Huomioitavat erät Vesilaitosten tuloslaskelmasta ja taseesta saadaan laitosten toiminnan tuotot ja kulut. Tiedot tuista ja avustuksista saatiin valtion rekisteristä Tuotot Tuotot muodostuvat tuloslaskelman/taseen seuraavista eristä: Liikevaihto tai myyntituotot. Mahdolliset sisäiset ja ulkoiset tuotot on huomioitu. Liiketoiminnan muut tuotot. Rahoitustuotot. Satunnaiset tuotot. Liittymismaksut tuloslaskelmasta tai vaihtoehtoisesti taseen liittymismaksurahaston tai vastaavan rahaston pääoman muutos Tieto puuttui huomattavalta osalta laitoksia Kulut Kulut muodostuvat tuloslaskelman seuraavista eristä: Materiaali ja palvelukulut. Henkilöstökulut. Poistot ja arvonalentumiset. Liiketoiminnan muut kulut. Rahoituskulut. Satunnaiset kulut. Kunnallisten laitosten tuloslaskelmiin merkittyjä korvauksia peruspääomasta (kuntien liikelaitokset) tai jäännöspääomasta (laskennallisesti eriytetyt laitokset) ei ole huomioitu kuluina. Näin kunnalliset laitokset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia yhtiömuotoisten laitosten kanssa Tuet ja avustukset Vesihuoltolaitos voi saada toimintaansa rahallista tukea kunnalta tai valtiolta. Kunta tukee usein lähinnä omaa kunnallista laitostaan, ja Kuntaliiton antaman ohjeen mukaan nämä tuet tulee merkitä tuloslaskelmaan omana kohtana Tuet ja avustukset, kunnalta. Tätä tuloslaskelman erää ei ole huomioitu tuotoksi. Valtio myöntää avustuksia vesilaitoksille valtion korkotukena, vesihuoltoavustuksena tai vesihuoltotyön muodossa. Ne eivät näy tuloslaskelmassa tai taseessa, mutta joissakin

9 9 tapauksissa ne on merkitty toimintakertomukseen. Tiedot tuista ja avustuksista on kerätty valtion rekistereistä. Valtion myöntämiä tukia ei huomioitu tuotoiksi. Vain vuonna 2005 lunastetut tuet ja avustukset huomioitiin. Vesilaitos ei välttämättä käytä sille myönnettyä tukea toimintaansa myöntämisvuonna, minkä takia rekistereistä saatuja tietoja verrattiin laitosten toimintakertomuksiin. Tietojen oikeellisuus varmistettiin tarvittaessa puhelimitse. On hyvin todennäköistä, että kaikkia tukia tai avustuksia vastaanottaneita vesilaitoksia ei saatu selville. 2.2 Tulosten esitystapa Tulokset esitetään valtakunnallisena yhteenvetona. Kaikkien laitosten tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kulujen summa. Näin saadaan valtakunnallinen voitto tai tappio. Kun tuottojen summa jaetaan kulujen summalla, saadaan kustannuskattavuus ilman tukia. Lisäksi tässä raportissa on esitetty tukien ja avustusten kokonaismäärä sekä laskettu kustannuskattavuus, kun tuet ja avustukset huomioidaan tuottoina. 2.3 Laskennan kohteet kustannuskattavuuden tarkastelussa Tarkastelussa on mukana 126 vesihuoltolaitosta. Suurin osa laitoksista on osuuskuntia (73%). Laskennallisesti eriytettyjä laitoksia on 14 %, kuntien liikelaitoksia 2 %, osakeyhtiöitä 9 % ja elinkeinoyhtymiä 2 %. Laitokset edustavat Suomen kaikkia alueellisia ympäristökeskuksia. Kustannuskattavuusarvojen joukossa oli satunnaisia selvästi keskimääräistä suurempia ja pienempiä arvoja. Jotta nämä arvot eivät olisi vääristäneet valtakunnallisia keskiarvoja, karsittiin alkuperäisestä otoksesta pois kuusi laitosta, joiden kustannuskattavuus ilman tukia oli kolmen suurimman tai kolmen pienimmän arvon joukossa. Näin kustannuskattavuuden tarkastelussa mukana olevien laitosten määrä pieneni 126 laitokseen.

10 10 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSKATTAVUUDEN MUKAAN (kpl) ILMAN TUKIA (n=132 kpl) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 alle 50 % 50% 100% 100% 150% 150% 200% yli 200% Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan ilman tukia. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSKATTAVUUDEN MUKAAN (kpl) TUKIEN KANSSA, (n=132kpl) 0,00 alle 50% 50% 100% 100% 150% 150% 200% yli 200% Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan tukien kanssa.

11 Valtakunnallinen yhteenveto Laitosten kokonaisliikevaihto vuonna 2005 oli 5,1 miljoonaa euroa. Luvussa 2.1 esitetyllä tavalla laskettujen tuottojen keskiarvo on euroa ja luvussa 2.2 esitetyllä tavalla laskettujen toimintakulujen keskiarvo on euroa. Ilman tukia laitoksista 81 (64 %) on voitollisia ja 45 (36 %) tappiollisia. Voitollisten laitosten liikevaihdon keskiarvo on euroa. Tappiollisten laitosten liikevaihdon keskiarvo on euroa. Ilman tukia kustannuskattavuus (tuotot / kulut) on keskimäärin 103,4 %. Tukia saaneita laitoksia on 4 kpl (3 %) ja ilman tukia jäi 122 laitosta (97 %). Jos huomioidaan myös kustannuskattavuuden tarkastelussa karsitut kuusi laitosta, tukia ja avustuksia vastaanotti yhteensä 8 laitosta. Seuraavassa kappaleessa laskettujen lukujen perään on sulkuihin merkitty vastaava luku, kun kaikki 8 tukia saanutta laitosta huomioidaan. Tukia maksettiin yhteensä euroa ( euroa). Tuet jakautuvat seuraavasti: tuet ja avustukset kunnalta 22 % (65 %), valtion korkotukilainat 0 % (0 %), myönnetyt vesihuoltoavustukset 54 % (22 %), valtion vesihuoltotyöt 24 % (1 %) ja tuet ja avustukset EU:lta 0 % (12 %). Tuen suuruus laitosta kohden on keskimäärin euroa ( euroa). Tukien kokonaissumman suhde kaikkien laitosten liikevaihtojen summaan on 0,8 % (19 %). Liittymismaksujen lisäyksen summan suhde laitosten liikevaihtojen summaan on 21 % (36 %) (n=78 kpl). Kun tuet huomioidaan, voitollisia laitoksia on 81 kpl (64 %) ja tappiollisia laitoksia 45 kpl (36 %). Tuet eivät siis käännä tässä tarkastelussa yhtään tappiollista laitosta voitolliseksi (kuudesta karsitusta laitoksesta yksi tappiollinen laitos muuttuu voitolliseksi, kun tuet huomioidaan). Tukien kanssa kustannusten kattavuus [(tuotot+tuet) / kulut] on keskimäärin 104,1 %. YHTEENVETO Vesihuoltolaitosten lukumäärä 126 Tuotot (milj. eur) 5,876 Kulut (milj. eur) 5,683 Voitto (milj. eur) 0,193 Kustannusten kattavuus ilman tukia (%) 103,4 Tuet ja avustukset (milj. eur) 0,041 Kustannusten kattavuus tukien kanssa (%) 104,1

12 12 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINTAMUODON MUKAAN 9 % (n=126) 2 % 14 % 1 % Osuuskunta Laskennallisesti eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Elinkeinoyhtymä 74 % Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Laitosten lukumäärällinen jakautuminen (n=126) 36 % Voitolliset Tappiolliset 64 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus lukumäärällinen jakautuminen.

13 13 LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Myydyn veden volyymin jakautuminen v yht. n. 4,06 milj. m3 (n=81) 36 % Voitolliset Tappiolliset 64 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus volyymin jakautuminen. LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2005 yht. 5,09 milj. euroa (n=126) 39 % Voitolliset Tappiolliset 61 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus liikevaihdon jakautuminen.

14 14 TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Vuonna 2005 yhteensä euroa (n=4 kpl) 0 % 24 % 22 % 0 % Tuet ja avustukset kunnalta Maksetut korkotukilainat Myönnetyt vesihuoltoavustukset Valtion vesihuoltotyöt Tuet ja avustukset EU:lta 54 % Kuva Tukien ja avustusten jakautuminen. TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Tuet suhteessa laitosten voitollisuuteen tukien kanssa (n=126) 3 % 0 % Ei tuettuja laitoksia Voitollisia ja tuettuja laitoksia Tappiollisia ja tuettuja laitoksia 97 % Kuva Tuet suhteessa voitollisuuteen.

15 15 TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Tuet suhteessa liittymismaksuihin (n=126, liittymismaksutiedot saatu 81 laitokselta) , ,00 Liittymismaksujen lisäys 2005, eur Tuet yhteensä 2005, eur , ,00 0,00 Liittymismaksujen lisäys 2005, eur Tuet yhteensä 2005, eur Kuva Tuet suhteessa liittymismaksuihin.

16 16 3 TOIMINNAN RAHOITUS JA TEHOKKUUS 3.1 Liikevaihto Liiketoiminnan rahoitusta voidaan yleisesti tarkastella tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti kolmesta päänäkökulmasta: tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen kautta. Kerätyissä tilinpäätöksissä oli vain muutama rahoituslaskelma, joten tässä selvityksessä tarkasteltiin vain tuloslaskelmia ja taseita. Tuloslaskelma kuvaa laitoksen toiminnan nykytilaa, tase heijastelee toimintaa pidemmällä aikavälillä. Valtaosa tuloslaskelman tuloista on perus ja kulutusmaksujen muodostamaa liikevaihtoa. Toiminnan muut tuotot ovat useimmiten merkityksettömiä, mutta joillakin yksittäisillä laitoksilla muut tuotot ylittivät yhden prosentin varsinaisesta liikevaihdosta. Laitokselle tulevaa rahavirtaa voidaan tarkastella eri olosuhteissa toimivien laitosten kesken jakamalla laitosten liikevaihto käsiteltyjä vesikuutioita kohden. Suhdeluku vaihtelee välillä 1,00 1,23 eur/m3 (alv 0 %). Tässä selvityksessä liikevaihtoa kertyi keskimäärin 0,84 eur/m3. Taulukko 3.1. Vesihuoltoliiketoiminta Suomessa. Mukana selvityksessä Arvio osuudesta Vesihuoltolaitoksia (kpl) % Myyty vesi (milj. m3/a) 3,2 0,8 % 405 Vastaanotettu jätevesi (milj. m3/a) 0,85 0,2 % 380 Vj verkoston pituus (km) % Viemäriverkoston pituus (km) 350 0,8 % Liikevaihto (milj. eur) 5,13 0,6 % 800 Toimintamenot (milj. eur) 3,81 0,9 % 420 Käyttöomaisuus (milj. eur) 31,4 1 % Suomi yht., arvio (v. 2003) 3.2 Tehokkuus Liiketaloudellisena terminä tehokkuudella tarkoitetaan sekä tuottavuutta, että taloudellisuutta. Tuottavuus on suoritteen ja siihen tarvitun resurssin suhde, taloudellisuus taas suoritteen ja sen aiheuttaman kustannuksen suhde. Tuottavuuden selkeä mittari on vesihuollossa laskutettujen vesi ja jätevesimäärien suhteuttaminen putkipituuksiin. Valtakunnalliset keskiarvot välitetyille vesimäärille suhteessa verkostopituuksiin ovat vedelle 8,9 m3/m ja jätevedelle 9,1 m3/m (vuosi 2003). Otoksen keskiarvot ovat huomattavasti pienemmät: vedelle 2,04 m3/m ja jätevedelle 2,38 m3/m. Verkostopituuksia ei kerrottu suurimmassa osassa tilinpäätöksiä. Toinen vesihuollossa käytetty tuottavuuden mittari laskutettujen vesi ja jätevesimäärien suhteuttaminen henkilötyövuosiin. Koko otoksen keskiarvo on m3/htv. Henkilövuodet oli kerrottu noin joka toisessa tilinpäätöksessä. Taloudellisuutta voidaan tutkia kustannuksen suhteena suoritteeseen, koska se rinnastuu kuluttajan vesihuoltopalveluista maksamaan hintaan. Suhteuttamalla tuloslaskelman toimintakulut myydyn veden ja laskutetun jäteveden yhteismäärään

17 17 saadaan käytön ja ylläpidon omakustannushinta vesi ja viemärilaitoksella. Otoksen keskiarvo on 1,07 eur/m3. LIIKEVAIHTO / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikkien laitosten keskiarvo: 0,84 eur/m3 (n=80) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kuntien liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Liikevaihto / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. VESIJOHTO JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN PITUUS (m/as) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. vesijohtoverkostoa 115,4 m/as (n=24), ka. viemäriverkostoa 48,3 m/as (n=8) 160,00 140,00 120,00 Vj verkostojen pituus/asiakas Viemäriverkostojen pituus/asiakas 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Kuva Verkostojen pituus / asiakas toimintamuodoittain.

18 18 MYYTY VESI / VESIJOHTOVERKOSTON PITUUS (m3/m) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 2,04 m3/m (n=28) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Kuva Myyty vesi / vesijohtoverkoston pituus toimintamuodoittain. LASKUTETTU JÄTEVESI / VIEMÄRIVERKOSTON PITUUS (m3/m) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 2,38 m3/m (n=10) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Kuva Laskutettu jätevesi / viemäriverkoston pituus toimintamuodoittain

19 19 MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI / HENKILÖTYÖVUODET (m3/htv) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka m3/htv (n= 30) 80000, , , , , , , ,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Myyty vesi + laskutettu jätevesi / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. TOIMINTAKULUT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 1,07 eur/m3 (n=79) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Toimintakulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain.

20 20 4 OMAISUUDEN RAHOITUS 4.1 Oma ja vieras pääoma Taseen vastattavaa puolen jako omaan ja vieraaseen pääomaan kertoo, rahoitetaanko investoinnit pääosin omalla tulorahoituksella vai lainoilla. Kaikkien toimintamuotojen omavaraisuusaste on hyvä (yli 40 %). Kaikkien laitosten omavaraisuusasteen keskiarvo on 85 %. Liittymismaksurahaston suhde käyttöomaisuuteen on suurin osakeyhtiöillä (150 %), mutta korkea myös osuuskunnilla (84 %). Laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla liittymismaksurahaston suhde käyttöomaisuuteen on odotetusti pieni (3,4 %). Koko otoksen keskiarvo on 78 %. Rahoituksen tunnuslukuja ei voitu laskea kunnan liikelaitokselle lähtöarvojen puuttumisen takia lukuun ottamatta nettorahoituskulujen suhdetta liikevaihtoon. Vieraan pääoman takaisinmaksuajan negatiiviset arvot johtuvat lähes poikkeuksetta negatiivisesta nettotuloksesta. Myös nettovelkaantumisaste on useilla laitoksilla negatiivinen. Se ei kahta poikkeusta lukuun ottamatta kuitenkaan johdu oman pääoman negatiivisuudesta. Taulukko 4.1. Rahoituksen tunnuslukujen keskiarvot toimintamuodoittain. Elinkeinoyhtymä Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste Liittymismaksurahasto /käyttöomaisuus Nettorahoituskulut (korjattu)/lv Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v Osuuskunta Lask. eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Keskiarvo, kaikki 86 % 90 % 68 % 95 % 85 % 27 % 17 % 120 % 29 % 32 % 84 % 3,4 % 150 % 78 % 1,7 % 0,1 % 3,1 % 0,8 % 4,0 % 1,5 % 1,3 3,7 8,3 7,2 0,055

21 Sijoitettu pääoma ja rahoituskulut Sijoitettu pääoma saadaan oikaistun oman pääoman ja vieraan pääoman summana. Laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla on selkeästi suurin sijoitettu pääoma (1,5 milj. euroa) ja jäännöspääoman osuus siitä on huomattava (46 %). Osakeyhtiöiden sijoitettu pääoma on yhteensä noin 0,22 milj. euroa, mistä osakepääomaa on noin 5,4 %. Sijoitetun pääoman (muu sijoitettu pääoma + jäännös tai osakepääoma) keskiarvo kaikille laitoksille on 0,38 milj. euroa. Sijotetun pääoman suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on keskimäärin 12,2 eur/m3. Laskennallisesti eriytetyt laitokset ja osuuskunnat sijoittavat infrastruktuuriinsa eniten: sijoitetun pääoman suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on lask.eriytetyillä laitoksilla 14,6 eur/m3 ja osuuskunnilla 13,0 eur/m3. Rahoituskulujen suhde myydyn veden ja laskutetun veden määrään on keskimäärin 0,013 eur/m3. Lask.eriytetyillä laitoksilla rahoituskulut vesikuutiota kohden ovat hyvin pienet; 0,002 eur/m3. SIJOITETTU PÄÄOMA (eur/laitos) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. jäännös tai osakepääoma 0,44 Meur (n=27), ka. muu sijoitettu pääoma 0,28 Meur (n=127) , , ,00 Jäännös tai osakepääoma Muu sijoitettu pääoma , , , , ,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Sijoitettu pääoma / laitos toimintamuodoittain

22 22 SIJOITETTU PÄÄOMA/ MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. jäännös /osakepääoma 4,2 eur/m3 (n=20) ka. muu sij. pääoma 11,1 eur/m3 (n=76) 16,00 14,00 12,00 Jäännös tai osakepääoma Muu sijoitettu pääoma 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Sijoitettu pääoma / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. 0,050 RAHOITUSKULUT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 0,013 eur/m3 (n=81) 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain.

23 Investoinnit Poistojen suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään, eli poistojen kustannusvaikutus kuluttajalle, on keskimäärin 0,38 eur/m3 (alv 0 %). Se on noin 45 % keskimääräisestä liikevaihdosta kuutiota kohden. Poistot ja liittymismaksut ovat tärkeimpiä investointien rahoituskanavia. Kaikille toimintamuodoille poistot ovat tärkein rahoituskanava, mutta erityisesti tämä pätee laskennallisesti eriytetyille laitoksille. Osuuskunnat ja osakeyhtiöt rahoittavat merkittävän osan toimintaansa liittymismaksuilla. Liittymismaksuja kerättiin yhteensä noin 56 % poistojen kokonaismäärästä (liittymismaksutiedot saatu 81 laitokselta, poistotiedot 130 laitokselta). Liittymismaksujen suhde käyttöomaisuuteen on keskimäärin 4,2 %. Tutkituilla laitoksilla keskimääräinen poistotaso on noin 6,0 % käyttöomaisuuden kirjanpitoarvosta. Poistotaso vaihtelee välillä 0,0 % 7,9 % toimintamuodoittain tarkasteltaessa. Korkein poistotaso on laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla (7,9 %). Osuuskunnilla poistotaso on 5,7 %. Liittymismaksujen suhde käyttöomaisuuteen on osuuskunnilla lähes yhtä suuri: 4,7 %.

24 24 POISTOT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 0,38 eur/m3 (n=78) 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Poistot / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain. POISTOT JA LIITTYMISMAKSUT / KÄYTTÖOMAISUUS (%) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. poistot 6,0 % (n=122), ka. liittymismaksut 4,2 % (n=79) 14,0 % 12,0 % Liittymismaksut/käyttöomaisuus Poistot/käyttöomaisuus 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Poistot + liittymismaksut / käyttöomaisuus (%) toimintamuodoittain

25 25 5 KANNATTAVUUS 5.1 Tuloksen rakenne Kannattavuutta voidaan lähestyä tuloksen rakenteen (tuloslaskelman näkökulma) tai pääoman tuoton (taseen näkökulma) kautta. Tuloksen rakennetta tarkastelemalla voidaan arvioida tulojen riittävyyttä erilaisille taseesta johdettaville kuluerille. Käyttökate saadaan lisäämällä tuloslaskelman liiketulokseen sitä ennen tehdyt poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate kertoo siis yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Vesihuoltolaitoksilla on monesti korkea käyttökateprosentti, sillä ne omistavat useimmiten itse tuotantovälineensä ja niistä aiheutuvat kulut näkyvät poistoina, kun taas vuokratuista tuotantovälineistä aiheutuvat kulut kasvattavat tuloslaskelman muut kulut erää. Laitoksen kokoluokan kasvaessa käyttökate usein kasvaa. Käyttökateprosentti eli käyttökatteen suhde liikevaihtoon vaihtelee toimintamuodoittain välillä 4,0 % 40,0 %. Keskimääräinen käyttökateprosentti on 28 %. Keskimääräinen käyttökate suhteessa myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on 0,23 eur/m3. Suurilla vesilaitoksilla keskimääräiset arvot olivat 42 % ja 0,48 eur/m3 (Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi, ) eli selkeästi suuremmat kuin pienillä laitoksilla. Käyttökate suhteessa henkilötyövuosiin on keskimäärin eur/htv (suurilla laitoksilla eur/htv). Pienet laitokset eivät usein uskalla nostaa hintojaan vastaamaan suhteessa korkeampia toimintakulujaan. Tästä aiheutuu keskimäärin pienempi käyttökate kuin suurilla laitoksilla. KÄYTTÖKATE (%) TOIMINTAMUODOITTAIN Kaikki laitokset: ka. 28 % (n=125) 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kuntien liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Käyttökate / liikevaihto toimintamuodoittain.

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Etukannen kuvien määrä joko kaksi tai neljä. Country report on farm animal genetic resources 40 % 20 % 10 % 50 % 30 % 30 % 90 % 20 % 90 %

Etukannen kuvien määrä joko kaksi tai neljä. Country report on farm animal genetic resources 40 % 20 % 10 % 50 % 30 % 30 % 90 % 20 % 90 % Kannet Väri: PMS 360 C Kannen pääväri on vihreä, keltainen, punainen tai sininen. Erillinen väriohjeistus sivulla 11. Etukannen kuvien määrä joko kaksi tai neljä. Frutiger 57 Cond 38/34 pt 110 %: Frutiger

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot