Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi"

Transkriptio

1 Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE LASKENTAPERUSTEET Laskennan kohteet Laitosten toiminnan laajuus Tilinpäätökset Muut lähtötiedot Laskentamenetelmät KUSTANNUSKATTAVUUS Huomioitavat erät Tuotot Kulut Tuet ja avustukset Tulosten esitystapa Laskennan kohteet kustannuskattavuuden tarkastelussa Valtakunnallinen yhteenveto TOIMINNAN RAHOITUS JA TEHOKKUUS Liikevaihto Tehokkuus OMAISUUDEN RAHOITUS Oma ja vieras pääoma Sijoitettu pääoma ja rahoituskulut Investoinnit KANNATTAVUUS Tuloksen rakenne Pääoman tuotto VESIHUOLTOPALVELUN HINNAN MUODOSTUMINEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto Lähtötiedot Kustannuskattavuus Toiminnan rahoitus ja tehokkuus Omaisuuden rahoitus Investoinnit Sijoitettu pääoma Pääoman tuotto Veden hinta Lähtötietojen ja tulosten kritiikki Johtopäätökset LIITTEET LIITE 1 Laskentakaavat LIITE 2 Vuosien 2003 ja 2005 selvitysten keskiarvojen vertailu LIITE 3. Mukana olevat vesihuoltolaitokset... 40

3 3 LUETTELO KUVISTA Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). Kuva Myyty vesi ja laskutettu jätevesi toimintamuodoittain (m3/laitos). Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan ilman tukia. Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan tukien kanssa. Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus lukumäärällinen jakautuminen. Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus volyymin jakautuminen. Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus liikevaihdon jakautuminen. Kuva Tukien ja avustusten jakautuminen. Kuva Tuet suhteessa voitollisuuteen. Kuva Tuet suhteessa liittymismaksuihin. Kuva Liikevaihto / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Verkostojen pituus / asiakas toimintamuodoittain. Kuva Myyty vesi / vesijohtoverkoston pituus toimintamuodoittain. Kuva Laskutettu jätevesi / viemäriverkoston pituus toimintamuodoittain. Kuva Myyty vesi + laskutettu jätevesi / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. Kuva Toimintakulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Sijoitettu pääoma / laitos toimintamuodoittain Kuva Sijoitettu pääoma / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Poistot / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain. Kuva Poistot + liittymismaksut / käyttöomaisuus (%) toimintamuodoittain Kuva Käyttökate / liikevaihto toimintamuodoittain. Kuva Käyttökate / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. Kuva Käyttökate / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. Kuva Sijoitetun pääoman tuotto % toimintamuodoittain. Kuva Oman pääoman tuotto % kokoluokittain. Kuva 6.1. Liikevaihto, toimintakulut, poistot, korvaus jäännös tai peruspääomasta ja rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain vuonna 2005 LUETTELO TAULUKOISTA Taulukko 1.1. Laitosten jakautuminen toimintamuodoittain. Taulukko 1.2. Laitosten keskimääräiset liikevaihdot toimintamuodoittain. Taulukko 3.1. Vesihuoltoliiketoiminta Suomessa. Taulukko 4.1. Rahoituksen tunnuslukujen keskiarvot toimintamuodoittain. Taulukko 6.1. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman rakenne.

4 4 ESIPUHE Maa ja metsätalousministeriö teetti vuosien aikana kaksiosaisen selvityksen vesihuoltolaitosten liiketaloudesta osana vesihuoltolain (119/2001) toimeenpanon seurantaa. Analyysin teki Kiuru & Rautiainen Oy ja tulokset on julkaistu raporteissa Suomen vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus ja sitä perusteellisemmassa raportissa Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi. Selvitys koski vesilaitoksia, jotka käsittelevät vettä keskimäärin yli 500 m³ vuorokaudessa ja perustui niiden v tilinpäätöksiin. Selvityksen laatimisen jälkeen esiin nousivat pienten kunnallisten ja osuuskuntamuotoisten vesihuoltolaitosten ongelmat taloudenpidossa. Ongelmien laadun ja laajuuden selvittämiseksi maa ja metsätalousministeriö päätti teettää suurista vesilaitoksista tehtyä selvitystä vastaavan selvityksen myös pienistä vesihuoltolaitoksista. Tässä raportissa on yhdistetty selvityksen kaksi osaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvityksen piiriin otettiin ainoastaan sellaiset vesilaitokset, joiden vedenotto on alle 500 m³ vuorokaudessa. Aineistona käytettiin pienten vesilaitosten v tilinpäätöksiä. Selvityksessä arvioidaan pienten vesihuoltolaitosten kustannuskattavuutta sekä analysoidaan erilaisia taloudellista elinvoimaisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Selvityksen tarkoitus on tuottaa vertailutietoa pienten vesihuoltolaitosten taloudellisesta tilasta suurempia laitoksia koskevan selvityksen rinnalle. Tässä selvityksessä ei ole esitetty perusteellista taustatietoa lasketuista tunnusluvuista tai vesilaitosten toiminnan lainalaisuuksista, sillä tarvittavat tiedot löytyvät vuosina tehdyistä raporteista. Sen tähden selvitystä onkin luettava ja tulkittava rinnan aiemmin tehdyn kaksiosaisen selvityksen kanssa. Tämä selvitys tehtiin Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan laboratoriossa, jossa käytännön työstä vastasi tekn.yo. Elina Heikinheimo valvojana laboratorioinsinööri Ari Järvinen. Haluamme kiittää yhteistyöstä maa ja metsätalousministeriötä, Kiuru & Rautiainen Oy:tä, Suomen Ympäristökeskusta, alueellisia ympäristökeskuksia ja lukuisia pieniä vesilaitoksia. Espoossa Teknillisen korkeakoulun vesilaboratorio Ari Järvinen Elina Heikinheimo

5 5 1 LASKENTAPERUSTEET 1.1 Laskennan kohteet Selvityksen laskennan kohteina olivat vesihuoltolaitokset, joiden vedenotto on korkeintaan 500 m3 päivässä. Tämä vastaa noin 2000 asiakasta palvelevaa vesi ja viemärilaitosta. Mikäli vesi ja viemärilaitos toimivat yhdessä, on kummatkin otettu mukaan laskentaan. Laskenta koskee vain vähittäislaitoksia, eli laitoksia, jotka myyvät vettä suoraan asiakkaille. Kaikilla laitoksilla ei silti välttämättä ole omaa vedenottamoa, vaan ne ostavat veden toiselta laitokselta. Tukkuvesi ja viemärilaitoksia ei siis ole otettu mukaan. Kaikkiaan tässä selvityksessä on mukana 133 laitosta. Toimintamuodoittain tarkasteltaessa selkeästi suurin ryhmä on osuuskunnat (99 kpl). Pieniä kunnallisia laitoksia (lask.eriytetyt ja kuntien liikelaitokset) yht. 20 kpl. Loput laitokset ovat osakeyhtiöitä ja elinkeinoyhtymiä. Laitosten tilinpäätöstiedot olivat paikoin puutteelliset, minkä takia eri tunnuslukuja laskettaessa otoksen koko vaihtelee. Suomen pienten vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus LAITOSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINTAMUODON MUKAAN (n=133) 8 % 2 % 2 % 14 % Osuuskunta Laskennallisesti eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Elinkeinoyhtymä 74 % Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl).

6 6 1.2 Laitosten toiminnan laajuus Taulukko 1.1. Laitosten jakautuminen toimintamuodoittain. Mukana, kpl Suomi, n. kpl Mukana, noin % Osuuskunta % Lask.eriytetty laitos % Kunnan liikelaitos % Osakeyhtiö % Elinkeinoyhtymä % Taulukko 1.2. Laitosten keskimääräiset liikevaihdot ja veden myynti toimintamuodoittain. Liikevaihto keskimäärin (milj. eur/laitos) Veden myynti keskimäärin (m3/laitos) Osuuskunta 0, Lask.eriytetty laitos 0, Kunnan liikelaitos 0, Osakeyhtiö 0, Elinkeinoyhtymä 0, Selvityksessä on mukana noin 10 % Suomen kaikista vesiosuuskunnista ja noin 5 % kaikista kunnallisista laitoksista. Käyttöomaisuutta laitoksilla on noin 31,4 miljoonaa euroa. Kunnan liikelaitokset ovat usein liikevaihtoa ja veden myyntiä tarkasteltaessa suurimpia vesilaitoksia, ja sen takia niitä on tässä tarkastelussa hyvin vähän (2 kpl). Selvästi pienimpiä laitoksia ovat osuuskunnat ja elinkeinoyhtymät (taulukko 1.2). MYYTY VESI JA LASKUTETTU JÄTEVESI (m3/laitos) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: myyty vesi k.a m3 (n=81), laskutettu jätevesi k.a m3 (n=18) Myyty vesi (m3/laitos) Laskutettu jätevesi (m3/laitos) Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Myyty vesi ja laskutettu jätevesi toimintamuodoittain (m3/laitos).

7 7 1.3 Tilinpäätökset Laskenta perustuu vuoden 2005 tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätökset kerättiin vuodenvaihteessa satunnaisesti valituilta vesilaitoksilta postitse. Alkuperäisestä otannasta noin 60 laitoksen tilinpäätöstiedot jäivät saamatta. Tietojen keruun toisessa vaiheessa tilinpäätöstietoja kerättiin puhelimitse sellaisten ympäristökeskusten alueilta, jotka eivät vielä olleet edustettuina. Tilinpäätökset on voitu laatia laitoksen toimintamuodon mukaan pääsääntöisesti 3 tavalla: 1. Kunnan laskennallisesti eriytetty vesilaitos: kuntaliiton suosituksen mukaan. 2. Kunnan liikelaitos: kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mallin mukaan. 3. Yksityisoikeudellinen yhtymä eli osuuskunta, osakeyhtiö tai elinkeinoyhtymä: kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaan. Suositusten tasolla tilinpäätökset eroavat lähinnä omistajatuloutuksen merkitsemisen sekä toiminnan veronalaisuuden osalta. Käytännössä tilinpäätökset oli tehty hyvin eri tavoilla, erityisesti osuuskuntien kirjanpitotavat vaihtelivat suuresti, mikä teki tilinpäätösten tulkinnasta haasteellista. 1.4 Muut lähtötiedot Selvityksen lähtötietoina käytettiin tilinpäätösten lisäksi vain valtion rekisteritietoja myönnetyistä tuista ja avustuksista. Tietoja tuista ja avustuksista käytettiin kustannuskattavuuden selvittämiseen (luku 2). Laitosten toimintakertomuksista selvitettiin muut laitosten toimintaa kuvaavat tiedot. Monen laitoksen toimintakertomuksesta kuitenkin puuttuu tärkeitä tietoja, joten useimpien laskelmien otoskoko on alkuperäistä otosta pienempi. Vain harvojen laitosten tilinpäätös sisälsi rahoituslaskelman. Liittymismaksutiedot saatiin taseen liittymismaksurahaston tai siihen rinnastettavan, toisin nimetyn rahaston pääoman muutoksena Laskentamenetelmät Laskenta on tehty vuonna 2005 tehdyn kaksiosaisen selvityksen (raportit Suomen vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus ja Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi) mallin mukaisesti. Laskentaan on käytetty Yritystutkimusneuvottelukunnan julkaisun yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi laskentakaavoja. Laitoksia käsiteltiin jaoteltuina toimintamuodon mukaan. Kokoluokittaista jakoa ei tehty, sillä kaikki selvitykseen osallistuvat laitokset edustavat pieniä vesihuoltolaitoksia. Myöskään alueellisten ympäristökeskusten mukaista jakoa ei tehty, sillä vaikka kaikki alueelliset ympäristökeskukset ovat selvityksessä edustettuina, laitokset eivät jakaudu tasaisesti ympäristökeskusten välillä. Yksittäisiä laitoksia ei tuloksista voi tunnistaa, ja kaikki keskiarvot ovat painottamattomia.

8 8 2 KUSTANNUSKATTAVUUS 2.1 Huomioitavat erät Vesilaitosten tuloslaskelmasta ja taseesta saadaan laitosten toiminnan tuotot ja kulut. Tiedot tuista ja avustuksista saatiin valtion rekisteristä Tuotot Tuotot muodostuvat tuloslaskelman/taseen seuraavista eristä: Liikevaihto tai myyntituotot. Mahdolliset sisäiset ja ulkoiset tuotot on huomioitu. Liiketoiminnan muut tuotot. Rahoitustuotot. Satunnaiset tuotot. Liittymismaksut tuloslaskelmasta tai vaihtoehtoisesti taseen liittymismaksurahaston tai vastaavan rahaston pääoman muutos Tieto puuttui huomattavalta osalta laitoksia Kulut Kulut muodostuvat tuloslaskelman seuraavista eristä: Materiaali ja palvelukulut. Henkilöstökulut. Poistot ja arvonalentumiset. Liiketoiminnan muut kulut. Rahoituskulut. Satunnaiset kulut. Kunnallisten laitosten tuloslaskelmiin merkittyjä korvauksia peruspääomasta (kuntien liikelaitokset) tai jäännöspääomasta (laskennallisesti eriytetyt laitokset) ei ole huomioitu kuluina. Näin kunnalliset laitokset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia yhtiömuotoisten laitosten kanssa Tuet ja avustukset Vesihuoltolaitos voi saada toimintaansa rahallista tukea kunnalta tai valtiolta. Kunta tukee usein lähinnä omaa kunnallista laitostaan, ja Kuntaliiton antaman ohjeen mukaan nämä tuet tulee merkitä tuloslaskelmaan omana kohtana Tuet ja avustukset, kunnalta. Tätä tuloslaskelman erää ei ole huomioitu tuotoksi. Valtio myöntää avustuksia vesilaitoksille valtion korkotukena, vesihuoltoavustuksena tai vesihuoltotyön muodossa. Ne eivät näy tuloslaskelmassa tai taseessa, mutta joissakin

9 9 tapauksissa ne on merkitty toimintakertomukseen. Tiedot tuista ja avustuksista on kerätty valtion rekistereistä. Valtion myöntämiä tukia ei huomioitu tuotoiksi. Vain vuonna 2005 lunastetut tuet ja avustukset huomioitiin. Vesilaitos ei välttämättä käytä sille myönnettyä tukea toimintaansa myöntämisvuonna, minkä takia rekistereistä saatuja tietoja verrattiin laitosten toimintakertomuksiin. Tietojen oikeellisuus varmistettiin tarvittaessa puhelimitse. On hyvin todennäköistä, että kaikkia tukia tai avustuksia vastaanottaneita vesilaitoksia ei saatu selville. 2.2 Tulosten esitystapa Tulokset esitetään valtakunnallisena yhteenvetona. Kaikkien laitosten tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kulujen summa. Näin saadaan valtakunnallinen voitto tai tappio. Kun tuottojen summa jaetaan kulujen summalla, saadaan kustannuskattavuus ilman tukia. Lisäksi tässä raportissa on esitetty tukien ja avustusten kokonaismäärä sekä laskettu kustannuskattavuus, kun tuet ja avustukset huomioidaan tuottoina. 2.3 Laskennan kohteet kustannuskattavuuden tarkastelussa Tarkastelussa on mukana 126 vesihuoltolaitosta. Suurin osa laitoksista on osuuskuntia (73%). Laskennallisesti eriytettyjä laitoksia on 14 %, kuntien liikelaitoksia 2 %, osakeyhtiöitä 9 % ja elinkeinoyhtymiä 2 %. Laitokset edustavat Suomen kaikkia alueellisia ympäristökeskuksia. Kustannuskattavuusarvojen joukossa oli satunnaisia selvästi keskimääräistä suurempia ja pienempiä arvoja. Jotta nämä arvot eivät olisi vääristäneet valtakunnallisia keskiarvoja, karsittiin alkuperäisestä otoksesta pois kuusi laitosta, joiden kustannuskattavuus ilman tukia oli kolmen suurimman tai kolmen pienimmän arvon joukossa. Näin kustannuskattavuuden tarkastelussa mukana olevien laitosten määrä pieneni 126 laitokseen.

10 10 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSKATTAVUUDEN MUKAAN (kpl) ILMAN TUKIA (n=132 kpl) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 alle 50 % 50% 100% 100% 150% 150% 200% yli 200% Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan ilman tukia. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSKATTAVUUDEN MUKAAN (kpl) TUKIEN KANSSA, (n=132kpl) 0,00 alle 50% 50% 100% 100% 150% 150% 200% yli 200% Kuva Laitosten jakautuminen kustannuskattavuuden mukaan tukien kanssa.

11 Valtakunnallinen yhteenveto Laitosten kokonaisliikevaihto vuonna 2005 oli 5,1 miljoonaa euroa. Luvussa 2.1 esitetyllä tavalla laskettujen tuottojen keskiarvo on euroa ja luvussa 2.2 esitetyllä tavalla laskettujen toimintakulujen keskiarvo on euroa. Ilman tukia laitoksista 81 (64 %) on voitollisia ja 45 (36 %) tappiollisia. Voitollisten laitosten liikevaihdon keskiarvo on euroa. Tappiollisten laitosten liikevaihdon keskiarvo on euroa. Ilman tukia kustannuskattavuus (tuotot / kulut) on keskimäärin 103,4 %. Tukia saaneita laitoksia on 4 kpl (3 %) ja ilman tukia jäi 122 laitosta (97 %). Jos huomioidaan myös kustannuskattavuuden tarkastelussa karsitut kuusi laitosta, tukia ja avustuksia vastaanotti yhteensä 8 laitosta. Seuraavassa kappaleessa laskettujen lukujen perään on sulkuihin merkitty vastaava luku, kun kaikki 8 tukia saanutta laitosta huomioidaan. Tukia maksettiin yhteensä euroa ( euroa). Tuet jakautuvat seuraavasti: tuet ja avustukset kunnalta 22 % (65 %), valtion korkotukilainat 0 % (0 %), myönnetyt vesihuoltoavustukset 54 % (22 %), valtion vesihuoltotyöt 24 % (1 %) ja tuet ja avustukset EU:lta 0 % (12 %). Tuen suuruus laitosta kohden on keskimäärin euroa ( euroa). Tukien kokonaissumman suhde kaikkien laitosten liikevaihtojen summaan on 0,8 % (19 %). Liittymismaksujen lisäyksen summan suhde laitosten liikevaihtojen summaan on 21 % (36 %) (n=78 kpl). Kun tuet huomioidaan, voitollisia laitoksia on 81 kpl (64 %) ja tappiollisia laitoksia 45 kpl (36 %). Tuet eivät siis käännä tässä tarkastelussa yhtään tappiollista laitosta voitolliseksi (kuudesta karsitusta laitoksesta yksi tappiollinen laitos muuttuu voitolliseksi, kun tuet huomioidaan). Tukien kanssa kustannusten kattavuus [(tuotot+tuet) / kulut] on keskimäärin 104,1 %. YHTEENVETO Vesihuoltolaitosten lukumäärä 126 Tuotot (milj. eur) 5,876 Kulut (milj. eur) 5,683 Voitto (milj. eur) 0,193 Kustannusten kattavuus ilman tukia (%) 103,4 Tuet ja avustukset (milj. eur) 0,041 Kustannusten kattavuus tukien kanssa (%) 104,1

12 12 LAITOSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINTAMUODON MUKAAN 9 % (n=126) 2 % 14 % 1 % Osuuskunta Laskennallisesti eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Elinkeinoyhtymä 74 % Kuva Laitosten jakautuminen toimintamuodon mukaan (kpl). LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Laitosten lukumäärällinen jakautuminen (n=126) 36 % Voitolliset Tappiolliset 64 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus lukumäärällinen jakautuminen.

13 13 LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Myydyn veden volyymin jakautuminen v yht. n. 4,06 milj. m3 (n=81) 36 % Voitolliset Tappiolliset 64 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus volyymin jakautuminen. LAITOSTEN VOITOLLISUUS JA TAPPIOLLISUUS ILMAN TUKIA Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2005 yht. 5,09 milj. euroa (n=126) 39 % Voitolliset Tappiolliset 61 % Kuva Laitosten voitollisuus ja tappiollisuus liikevaihdon jakautuminen.

14 14 TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Vuonna 2005 yhteensä euroa (n=4 kpl) 0 % 24 % 22 % 0 % Tuet ja avustukset kunnalta Maksetut korkotukilainat Myönnetyt vesihuoltoavustukset Valtion vesihuoltotyöt Tuet ja avustukset EU:lta 54 % Kuva Tukien ja avustusten jakautuminen. TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Tuet suhteessa laitosten voitollisuuteen tukien kanssa (n=126) 3 % 0 % Ei tuettuja laitoksia Voitollisia ja tuettuja laitoksia Tappiollisia ja tuettuja laitoksia 97 % Kuva Tuet suhteessa voitollisuuteen.

15 15 TUKIEN JA AVUSTUSTEN JAKAUTUMINEN Tuet suhteessa liittymismaksuihin (n=126, liittymismaksutiedot saatu 81 laitokselta) , ,00 Liittymismaksujen lisäys 2005, eur Tuet yhteensä 2005, eur , ,00 0,00 Liittymismaksujen lisäys 2005, eur Tuet yhteensä 2005, eur Kuva Tuet suhteessa liittymismaksuihin.

16 16 3 TOIMINNAN RAHOITUS JA TEHOKKUUS 3.1 Liikevaihto Liiketoiminnan rahoitusta voidaan yleisesti tarkastella tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti kolmesta päänäkökulmasta: tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen kautta. Kerätyissä tilinpäätöksissä oli vain muutama rahoituslaskelma, joten tässä selvityksessä tarkasteltiin vain tuloslaskelmia ja taseita. Tuloslaskelma kuvaa laitoksen toiminnan nykytilaa, tase heijastelee toimintaa pidemmällä aikavälillä. Valtaosa tuloslaskelman tuloista on perus ja kulutusmaksujen muodostamaa liikevaihtoa. Toiminnan muut tuotot ovat useimmiten merkityksettömiä, mutta joillakin yksittäisillä laitoksilla muut tuotot ylittivät yhden prosentin varsinaisesta liikevaihdosta. Laitokselle tulevaa rahavirtaa voidaan tarkastella eri olosuhteissa toimivien laitosten kesken jakamalla laitosten liikevaihto käsiteltyjä vesikuutioita kohden. Suhdeluku vaihtelee välillä 1,00 1,23 eur/m3 (alv 0 %). Tässä selvityksessä liikevaihtoa kertyi keskimäärin 0,84 eur/m3. Taulukko 3.1. Vesihuoltoliiketoiminta Suomessa. Mukana selvityksessä Arvio osuudesta Vesihuoltolaitoksia (kpl) % Myyty vesi (milj. m3/a) 3,2 0,8 % 405 Vastaanotettu jätevesi (milj. m3/a) 0,85 0,2 % 380 Vj verkoston pituus (km) % Viemäriverkoston pituus (km) 350 0,8 % Liikevaihto (milj. eur) 5,13 0,6 % 800 Toimintamenot (milj. eur) 3,81 0,9 % 420 Käyttöomaisuus (milj. eur) 31,4 1 % Suomi yht., arvio (v. 2003) 3.2 Tehokkuus Liiketaloudellisena terminä tehokkuudella tarkoitetaan sekä tuottavuutta, että taloudellisuutta. Tuottavuus on suoritteen ja siihen tarvitun resurssin suhde, taloudellisuus taas suoritteen ja sen aiheuttaman kustannuksen suhde. Tuottavuuden selkeä mittari on vesihuollossa laskutettujen vesi ja jätevesimäärien suhteuttaminen putkipituuksiin. Valtakunnalliset keskiarvot välitetyille vesimäärille suhteessa verkostopituuksiin ovat vedelle 8,9 m3/m ja jätevedelle 9,1 m3/m (vuosi 2003). Otoksen keskiarvot ovat huomattavasti pienemmät: vedelle 2,04 m3/m ja jätevedelle 2,38 m3/m. Verkostopituuksia ei kerrottu suurimmassa osassa tilinpäätöksiä. Toinen vesihuollossa käytetty tuottavuuden mittari laskutettujen vesi ja jätevesimäärien suhteuttaminen henkilötyövuosiin. Koko otoksen keskiarvo on m3/htv. Henkilövuodet oli kerrottu noin joka toisessa tilinpäätöksessä. Taloudellisuutta voidaan tutkia kustannuksen suhteena suoritteeseen, koska se rinnastuu kuluttajan vesihuoltopalveluista maksamaan hintaan. Suhteuttamalla tuloslaskelman toimintakulut myydyn veden ja laskutetun jäteveden yhteismäärään

17 17 saadaan käytön ja ylläpidon omakustannushinta vesi ja viemärilaitoksella. Otoksen keskiarvo on 1,07 eur/m3. LIIKEVAIHTO / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikkien laitosten keskiarvo: 0,84 eur/m3 (n=80) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kuntien liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Liikevaihto / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. VESIJOHTO JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN PITUUS (m/as) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. vesijohtoverkostoa 115,4 m/as (n=24), ka. viemäriverkostoa 48,3 m/as (n=8) 160,00 140,00 120,00 Vj verkostojen pituus/asiakas Viemäriverkostojen pituus/asiakas 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Kuva Verkostojen pituus / asiakas toimintamuodoittain.

18 18 MYYTY VESI / VESIJOHTOVERKOSTON PITUUS (m3/m) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 2,04 m3/m (n=28) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Kuva Myyty vesi / vesijohtoverkoston pituus toimintamuodoittain. LASKUTETTU JÄTEVESI / VIEMÄRIVERKOSTON PITUUS (m3/m) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 2,38 m3/m (n=10) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Osuuskunta Lask.eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Kuva Laskutettu jätevesi / viemäriverkoston pituus toimintamuodoittain

19 19 MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI / HENKILÖTYÖVUODET (m3/htv) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka m3/htv (n= 30) 80000, , , , , , , ,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Myyty vesi + laskutettu jätevesi / henkilötyövuodet toimintamuodoittain. TOIMINTAKULUT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 1,07 eur/m3 (n=79) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Toimintakulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain.

20 20 4 OMAISUUDEN RAHOITUS 4.1 Oma ja vieras pääoma Taseen vastattavaa puolen jako omaan ja vieraaseen pääomaan kertoo, rahoitetaanko investoinnit pääosin omalla tulorahoituksella vai lainoilla. Kaikkien toimintamuotojen omavaraisuusaste on hyvä (yli 40 %). Kaikkien laitosten omavaraisuusasteen keskiarvo on 85 %. Liittymismaksurahaston suhde käyttöomaisuuteen on suurin osakeyhtiöillä (150 %), mutta korkea myös osuuskunnilla (84 %). Laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla liittymismaksurahaston suhde käyttöomaisuuteen on odotetusti pieni (3,4 %). Koko otoksen keskiarvo on 78 %. Rahoituksen tunnuslukuja ei voitu laskea kunnan liikelaitokselle lähtöarvojen puuttumisen takia lukuun ottamatta nettorahoituskulujen suhdetta liikevaihtoon. Vieraan pääoman takaisinmaksuajan negatiiviset arvot johtuvat lähes poikkeuksetta negatiivisesta nettotuloksesta. Myös nettovelkaantumisaste on useilla laitoksilla negatiivinen. Se ei kahta poikkeusta lukuun ottamatta kuitenkaan johdu oman pääoman negatiivisuudesta. Taulukko 4.1. Rahoituksen tunnuslukujen keskiarvot toimintamuodoittain. Elinkeinoyhtymä Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste Liittymismaksurahasto /käyttöomaisuus Nettorahoituskulut (korjattu)/lv Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v Osuuskunta Lask. eriytetty laitos Kunnan liikelaitos Osakeyhtiö Keskiarvo, kaikki 86 % 90 % 68 % 95 % 85 % 27 % 17 % 120 % 29 % 32 % 84 % 3,4 % 150 % 78 % 1,7 % 0,1 % 3,1 % 0,8 % 4,0 % 1,5 % 1,3 3,7 8,3 7,2 0,055

21 Sijoitettu pääoma ja rahoituskulut Sijoitettu pääoma saadaan oikaistun oman pääoman ja vieraan pääoman summana. Laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla on selkeästi suurin sijoitettu pääoma (1,5 milj. euroa) ja jäännöspääoman osuus siitä on huomattava (46 %). Osakeyhtiöiden sijoitettu pääoma on yhteensä noin 0,22 milj. euroa, mistä osakepääomaa on noin 5,4 %. Sijoitetun pääoman (muu sijoitettu pääoma + jäännös tai osakepääoma) keskiarvo kaikille laitoksille on 0,38 milj. euroa. Sijotetun pääoman suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on keskimäärin 12,2 eur/m3. Laskennallisesti eriytetyt laitokset ja osuuskunnat sijoittavat infrastruktuuriinsa eniten: sijoitetun pääoman suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on lask.eriytetyillä laitoksilla 14,6 eur/m3 ja osuuskunnilla 13,0 eur/m3. Rahoituskulujen suhde myydyn veden ja laskutetun veden määrään on keskimäärin 0,013 eur/m3. Lask.eriytetyillä laitoksilla rahoituskulut vesikuutiota kohden ovat hyvin pienet; 0,002 eur/m3. SIJOITETTU PÄÄOMA (eur/laitos) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. jäännös tai osakepääoma 0,44 Meur (n=27), ka. muu sijoitettu pääoma 0,28 Meur (n=127) , , ,00 Jäännös tai osakepääoma Muu sijoitettu pääoma , , , , ,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Sijoitettu pääoma / laitos toimintamuodoittain

22 22 SIJOITETTU PÄÄOMA/ MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. jäännös /osakepääoma 4,2 eur/m3 (n=20) ka. muu sij. pääoma 11,1 eur/m3 (n=76) 16,00 14,00 12,00 Jäännös tai osakepääoma Muu sijoitettu pääoma 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Sijoitettu pääoma / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain. 0,050 RAHOITUSKULUT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 0,013 eur/m3 (n=81) 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Rahoituskulut / myyty vesi + laskutettu jätevesi toimintamuodoittain.

23 Investoinnit Poistojen suhde myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään, eli poistojen kustannusvaikutus kuluttajalle, on keskimäärin 0,38 eur/m3 (alv 0 %). Se on noin 45 % keskimääräisestä liikevaihdosta kuutiota kohden. Poistot ja liittymismaksut ovat tärkeimpiä investointien rahoituskanavia. Kaikille toimintamuodoille poistot ovat tärkein rahoituskanava, mutta erityisesti tämä pätee laskennallisesti eriytetyille laitoksille. Osuuskunnat ja osakeyhtiöt rahoittavat merkittävän osan toimintaansa liittymismaksuilla. Liittymismaksuja kerättiin yhteensä noin 56 % poistojen kokonaismäärästä (liittymismaksutiedot saatu 81 laitokselta, poistotiedot 130 laitokselta). Liittymismaksujen suhde käyttöomaisuuteen on keskimäärin 4,2 %. Tutkituilla laitoksilla keskimääräinen poistotaso on noin 6,0 % käyttöomaisuuden kirjanpitoarvosta. Poistotaso vaihtelee välillä 0,0 % 7,9 % toimintamuodoittain tarkasteltaessa. Korkein poistotaso on laskennallisesti eriytetyillä laitoksilla (7,9 %). Osuuskunnilla poistotaso on 5,7 %. Liittymismaksujen suhde käyttöomaisuuteen on osuuskunnilla lähes yhtä suuri: 4,7 %.

24 24 POISTOT / MYYTY VESI + LASKUTETTU JÄTEVESI (eur/m3) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. 0,38 eur/m3 (n=78) 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kunnan liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Poistot / myyty vesi + laskutettu jätevesi (eur/m3) toimintamuodoittain. POISTOT JA LIITTYMISMAKSUT / KÄYTTÖOMAISUUS (%) TOIMINTAMUODOITTAIN VUONNA 2005 Kaikki laitokset: ka. poistot 6,0 % (n=122), ka. liittymismaksut 4,2 % (n=79) 14,0 % 12,0 % Liittymismaksut/käyttöomaisuus Poistot/käyttöomaisuus 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Poistot + liittymismaksut / käyttöomaisuus (%) toimintamuodoittain

25 25 5 KANNATTAVUUS 5.1 Tuloksen rakenne Kannattavuutta voidaan lähestyä tuloksen rakenteen (tuloslaskelman näkökulma) tai pääoman tuoton (taseen näkökulma) kautta. Tuloksen rakennetta tarkastelemalla voidaan arvioida tulojen riittävyyttä erilaisille taseesta johdettaville kuluerille. Käyttökate saadaan lisäämällä tuloslaskelman liiketulokseen sitä ennen tehdyt poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate kertoo siis yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Vesihuoltolaitoksilla on monesti korkea käyttökateprosentti, sillä ne omistavat useimmiten itse tuotantovälineensä ja niistä aiheutuvat kulut näkyvät poistoina, kun taas vuokratuista tuotantovälineistä aiheutuvat kulut kasvattavat tuloslaskelman muut kulut erää. Laitoksen kokoluokan kasvaessa käyttökate usein kasvaa. Käyttökateprosentti eli käyttökatteen suhde liikevaihtoon vaihtelee toimintamuodoittain välillä 4,0 % 40,0 %. Keskimääräinen käyttökateprosentti on 28 %. Keskimääräinen käyttökate suhteessa myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrään on 0,23 eur/m3. Suurilla vesilaitoksilla keskimääräiset arvot olivat 42 % ja 0,48 eur/m3 (Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi, ) eli selkeästi suuremmat kuin pienillä laitoksilla. Käyttökate suhteessa henkilötyövuosiin on keskimäärin eur/htv (suurilla laitoksilla eur/htv). Pienet laitokset eivät usein uskalla nostaa hintojaan vastaamaan suhteessa korkeampia toimintakulujaan. Tästä aiheutuu keskimäärin pienempi käyttökate kuin suurilla laitoksilla. KÄYTTÖKATE (%) TOIMINTAMUODOITTAIN Kaikki laitokset: ka. 28 % (n=125) 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osuuskunnat Lask.eriytetyt laitokset Kuntien liikelaitokset Osakeyhtiöt Elinkeinoyhtymät Kuva Käyttökate / liikevaihto toimintamuodoittain.

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY TILINPÄÄTÖSANALYYSI Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY Pohjanmaan Ekonomitoimisto 2016 TOIMINNAN LAAJUUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 620 000 euroa, missä on lisäystä +12 000 euroa edelliseen tilikauteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot