HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIGH YIELD LUOTTOKORI IV"

Transkriptio

1 HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor + 8,0 % p.a. Luottoriski jakautuu tasan 50 viiteyhtiön kesken Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.

2 Yleiskuva lainasta High Yield Luottokori IV tarjoaa tavan sijoittaa eurooppalaiselle High Yield yrityslainamarkkinalle tehokkaasti ja hajautetusti. Joukkovelkakirjalainassa ( laina ) sijoittaja kantaa tasapainoin 50 yhtiön luottoriskin, ja saa vastineeksi riskittömän koron merkittävästi ylittävän tuoton. Yrityslainoissa tuottopotentiaalia: Luottoriskimargi naalien kohottua eurooppalaisten High Yield -yrityslainojen tarjoamat tuottomahdollisuudet ovat houkuttelevalla tasolla. Tuotto 3kk Euribor + 8,0 %: Tuotto (alustava) maksetaan neljännesvuosittain, ja vaihtuvakorkoisuus mahdollistaa lisätuoton korkotason mahdollisesti noustessa. Hyvä hajautus: Luottoriski jakautuu tasan 50 viiteyhtiön kesken, jolloin muutama heikko sijoitus ei pilaa kokonaisuutta. Viiteyhtiöistä suoma laisia ovat M-real, Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene. Ei pääomasuojaa: Jokainen viiteyhtiöön kohdistuva luottovastuutapahtuma laskee takaisinmaksettavaa pääomaa 2 % -yksikköä ja pienentää tuottoa vastaavassa suhteessa. Luottokelpoinen liikkeeseenlaskija: Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijana toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n takaisinmaksukyvystä (katso Liikkeeseenlaskija riski ). Viiteyhtiöt, luottoluokitusjakauma Viitekorko ja lainan tuottota so BBB, 2 kpl BB, 20 kpl B, 16 kpl CCC, 8 kpl Ei luokitusta, 4 kpl 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 1/02 3 kk Euribor + 8,0 % 3 kk Euribor 1/04 1/06 1/08 1/10 1/12 Bloomberg Mikäli yhtiölle löytyy sekä S&P että Moody s luottoluokitus, on näistä kahdesta luottoluokituksesta käytetty heikompaa. Bloomberg, 10 vuoden aikasarja Huomaa että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Korkomarginaali 8,0 % on alustava ja se vahvistetaan vähintään tasoon 6,5 %. Tarjouksen pääpiirteet (jatkuu sivulla 9) Tyyppi Sijoitusaika Liikkeeseenlaskija Viiteyhtiöt Yleisön merkittäväksi tarkoitettu luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Noin 5 vuotta Nordea Pankki Suomi Oyj (luottoluokitus: Moody s Aa2 / S&P AA- / Fitch AA-) Markit itraxx Europe Crossover Series 16 -indeksiin sisältyvät 50 eurooppalaista yhtiötä Tuotto 3kk Euribor + 8,0 % p.a. (tuottomarginaali 8,0 % on alustava ja se vahvistetaan vähintään tasoon 6,5 %) Pääomasuoja Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus Ei pääomasuojaa, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan 100 % nimellisarvosta 2 % nimellisarvosta euroa, tätä suuremmat sijoitukset euron erissä Aikataulu Tarjousaika Maksupäivä

3 Kohde-etuus Hajautettu indeksisijoitus 50 yhtiöön Viiteyhtiöt muodostavat yhdessä Markit itraxx Europe Crossover -indeksin uusimman sarjan numero 16. Indeksin eri sarjat tarjoavat tehokkaan tavan sijoittaa eurooppalaisten High Yield -yhtiöiden luottoriskiin koko markkinan tasolla. Viiteyhtiöt on esitetty sivulla 5. Indeksi koostuu 50 yhtiöstä, joiden luottoluokitus on alle BBB, mutta kuitenkin vähintään CCC+. Luokittelemattomia yhtiöi tä on mukana 4 kappaletta. Viiteyhtiöt ovat sekä indeksissä että lainassa edustettuina kaikki samalla painoar volla. Indeksi on hajautunut toi mialan, maan ja luottoluokitusten suhteen, joskaan rahoitusalan yh tiöitä ei indeksisarjassa ole mukana. Suurimpia toimialoja ovat telekommunikaatio, sykliset kuluttajatuotteet (sisältäen mm. viihde-, matkailu- ja autoteollisuuden yhti öitä) sekä perusteollisuus, johon lukeutuvat mm. metsä yhtiöt. Luokituksista yleisin on BB-taso, johon kuuluu 40 % indeksin yhtiöistä. Maajakauman mukaan suurin edustus on Isolla-Britannialla, Ranskalla ja Saksalla, jotka muodostavat yhteensä noin 50 % indeksin yhtiöistä. Viiteyhtiöt, perustietoja Maantieteellinen alue Eurooppa, 15 maata Viiteyhtiöitä (yhtiön paino) 50 kpl (2 %) Suomalaiset viiteyhtiöt M-Real Oyj Nokia Oyj Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Luottoriskilisä 5v. Matalin 2,1 % Mediaani 6,7 % Korkein 19,1 % Luottoluokitus S&P, Matalin CCC+ tai Moody s vastaava luokitus Mediaani BB- Korkein BBB- Lisätietoa Luottoluokitukset ja 5 vuoden CDS-riskilisät Bloomberg , Luottoriskilisällä mitattuna riskisin yhtiö on norjalainen Norske Skogindustrier ASA ja vähäriskisin saksalainen Fresenius SE & Co KGaA. Katso taulukko sivulla 5. Tuoton määräytyminen Tuotonlaskennan periaate Lainan tuotonmaksu ja eräpäivänä takaisinmaksettavan pääoman määrä ovat riippuvaisia viiteyhtiöissä luottovastuuaikana tapahtu vista luottovastuutapahtumista. Jokainen viiteyhtiöön kohdistuva luottovastuutapahtuma pienen tää 2 %-yksiköllä nimellispääomaa, jolle tuotto lasketaan ja joka palautetaan eräpäivänä. Jäljellä oleva nimellispääoma palautetaan eräpäivänä. Jäljellä olevalle nimellispääomalle maksetaan neljännesvuosittain tuotto 3kk Euribor + 8,0 % (alustava). Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tilaa, jossa viiteyhtiö on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, eikä pysty hoitamaan velkojensa maksuvelvoitteita. Luottovastuutapahtumia ovat kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti viiteyhtiön konkurssi, vakava maksuhäiriö ja velkasaneeraukseen verrattava velkojen uudelleenjärjestely. Luottovastuutapahtumassa yhtiön velkojat ja velkasijoittajat kärsivät luottotappioita. Luottovastuuaika puolestaan on ja välinen ajanjakso, huomioiden markkinakäytännön mukaiset poikkeukset. Tarkemmat määritelmät ja tuotonlaskenta on esitetty liik keeseenlaskijan lopullisissa ehdoissa, joihin sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tuotonlaskentaesimerkkejä Esimerkki 1: Viiteyhtiöissä ei luottovastuuaikana tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa, jolloin tuottoa maksetaan kolmen kuukauden välein koko nimellispääomalle ja laina erääntyy nimellisarvoisena. Esimerkki 2: Viisi viiteyhtiötä ajautuu kolmen vuoden päästä luottovastuutapahtumaan ja muut viiteyhtiöt pysy vät maksukykyisinä luottovastuuajan loppuun saakka. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana tuotto maksetaan koko nimellispääomalle, jonka jälkeen kahdelle viimeiselle vuodelle maksetaan tuottoa ainoastaan jäljellä olevalle pääomalle, joka on 90 % alkuperäisestä nimellispääomasta. Eräpäivänä liikkeeseenlaskija maksaa ta kaisin 90 % alkuperäisestä nimellispääomasta. Esimerkki 3: Kaikki 50 viiteyhtiötä ajautuvat heti liikkeeseenlaskun jälkeen luottovastuutapah tuman määritelmät täyttävään tilaan, jolloin tuottoa ei makseta ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Esimerkkien luottovastuutapahtumien lukumäärää kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta luottovastuutapahtumien historiallista tai odotettua kehitystä. 3

4 Markkinakatsaus Yrityslainasijoitukset houkuttelevat Eurooppalaiset yrityslainat tarjoavat nyt historiallisesti tarkastel tuna hyvää korkotuottoa, kun yrityslainojen markkinahinnat hin noittelevat taloudelle pidempää taantumaa sekä yrityksille suoranaista kon kurssiaaltoa. Korkomarkkinoilla tilanne näkyy siten, että hyvän korkotuoton antavia lainapapereita saa ostaa reilusti alle lainan nimellisarvon, ja yrityslainojen tuottoero suhteessa riskittöminä pidettäviin markkinakorkoihin on noussut. Osa ennakoiduista konkursseista varmasti toteutuu, mutta us komme, että markkinat ylireagoivat tarjoten nyt houkuttelevan ajoituksen tähän sijoitusluokkaan. Ideaalinen aika sijoittaa yrityslainoihin on silloin, kun yrityslainojen tuottoerot ovat korkealla, ja markkinat alkavat vähitellen ennustaa talou delle parempia aikoja. Markkinaolosuhteiden normalisoituessa sijoittaja pääsee nauttimaan yrityslainojen korkotuoton lisäksi niiden hinnannoususta. Toisaalta on muistettava, että vaikeam massakin talouskasvuympäristössä hyvä tuotto yrityslainoista on mahdollinen tuoton saaminen kun ei vaadi osakekurssien nou sua vaan riippuu yritysten kyvystä maksaa sijoittajille lainakorot ja lainan pääoma takaisin ajallaan. Yritysten nykyisten tunnuslukujen valossa yrityslainojen ale-hinnoittelu vaikuttaa ensi silmäyksellä hullunkuriselta: Euroop palaisten yritysten maksuvalmius on parin vuoden takaisen fi nanssikriisin jälkeen parantunut huomattavasti, ja velan määrä taseessa vähentynyt, minkä seurauksena yritysten maksuhäiriöt ovat tällä hetkellä matalalla tasolla. Yritykset ovat näin ollen epä varmoina aikoina investointien sijaan maksaneet omia velkojaan pois. Yrityslainojen hinnanlaskun taustalta löytyvätkin ennen kaikkea euroalueen valtioiden velkakriisin aiheuttamat huolet, eivätkä niinkään yrityssektorin ylivelkaantuminen tai jo toteutu neet konkurssit. Sijoitusteemana High Yield -yrityslainat Pitkän tähtäimen sijoittajalle korkeakorkoiset ja heikomman luottoluokituksen yrityslainat ovat mielestämme tällä hetkellä erityisen kiinnostava sijoitusluokka. Näihin niin kutsuttuihin High Yield -lainoihin luokitellaan tyypillisesti lainapaperit, joiden luottoluokitus on BB-luokasta CCC-luokkaan, ja ne sijoittuvat riskiprofiililtaan vähäriskisten valtion joukkolainojen sekä osak keiden välimaastoon. Evlissä ylipainotamme High Yield lainoja allokaatiossamme. High Yield -lainat tarjoavat sijoittajalle noin 10 % vuosituottotason, mikä tarkoittaa että ne ovat historiallisiin hintoihinsa nähden edullisia. Siitä lähtien kun High Yield -lainamarkkinan koostumus on ollut nykyisen kaltainen, on näin iso tuottoero his toriallisessa valossa merkinnyt erityisen hyvää kokonaistuottoa seuraavien kolmen vuoden ajalta. Sijoittajan on kuitenkin lyhyellä tähtäimellä hyväksyttävä hintaheilunta ja epävarmuus, joka lai noihin liittyy. Uskomme maksuvalmiusvaikeuksiin joutuvien yritysten määrän jonkin verran kasvavan nykyisestä. Tällä hetkellä markkinat kui tenkin hinnoittelevat eurooppalaiset High Yield -lainat siten, että maksuhäiriöt noin viisinkertaistuisivat ja että viiden vuoden horisontilla lähes puolet yrityksistä kaatuisi. Tällaisen toteumaan emme suinkaan usko. Mikael Lundström Salkunhoitaja, Korkosijoitusjohtaja EVLI Miksi yrityslainoja sijoitussalkkuun? Yrityslainat edullisesti hinnoiteltuja Yritysten taloustilanne hyvä, kun yritykset ovat investointien sijaan maksaneet velkojaan pois Tuoton saaminen ei vaadi osakekurssien nousua, vaan riittää että yritykset pysyvät maksukykyisinä Yrityslainat tarjoavat hajautusta 4

5 Viiteyhtiöt itraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 16 yhtiöt # Viiteyhtiön nimi Maa Toimiala Moody s S&P Luottoriskilisä 1 Alcatel-Lucent/France Ranska Telekommunikaatio B2 B 14,4 % 2 Ardagh Packaging Finance Plc Irlanti Pakkausmateriaalit B3 B- 7,1 % 3 International Consolidated Airlines Group SA Iso-Britannia Lentoyhtiöt BB- 7,2 % 4 Cable & Wireless Ltd Iso-Britannia Telekommunikaatio BB 5,2 % 5 Cable & Wireless Worldwide PLC Iso-Britannia Telekommunikaatio B1 8,4 % 6 CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA Italia Monialayhtiöt BB 7,1 % 7 Clariant AG Sveitsi Kemikaalit Ba1 BBB- 2,4 % 8 Codere Finance Luxembourg SA Luxemburg Viihde B2 B 7,1 % 9 Continental AG Saksa Autoteollisuus Ba3 B+ 3,9 % 10 ConvaTec Healthcare E SA Luxemburg Lääkeyhtiöt Caa1 B 10,1 % 11 Dixons Retail PLC Iso-Britannia Vähittäismyynti B1 7,6 % 12 EDP - Energias de Portugal SA Portugal Sähkö Baa3 BBB 9,2 % 13 Fiat Industrial SpA Italia Autoteollisuus Ba2 BB+ 6,2 % 14 Fiat SpA Italia Autoteollisuus Ba3 BB 8,6 % 15 Fresenius SE & Co KGaA Saksa Terveydenhuoltotuotteet Ba1 BB 2,1 % 16 Grohe Holding GmbH Saksa Rakennusmateriaalit B2 B- 7,9 % 17 Havas SA Ranska Mainonta 3,4 % 18 HeidelbergCement AG Saksa Rakennusmateriaalit Ba2 BB 4,0 % 19 Hellenic Telecommunications Organization SA Kreikka Telekommunikaatio B2 B 17,6 % 20 Ineos Group Holdings Ltd Iso-Britannia Kemikaalit B2 B- 8,8 % 21 ISS A/S Tanska Kaupalliset palvelut Caa1 B 5,1 % 22 ITV PLC Iso-Britannia Media Ba2 BB 2,9 % 23 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH Saksa Media B1 BB- 4,0 % 24 Ladbrokes PLC Iso-Britannia Viihde Ba2 BB 2,8 % 25 Lafarge SA Ranska Rakennusmateriaalit Ba1 BB+ 3,8 % 26 M-real OYJ Suomi Metsäteollisuus B3 B- 9,3 % 27 Melia Hotels International SA Espanja Matkailupalvelut 8,4 % 28 Kabel BW Musketeer GmbH Saksa Media Caa1 B- 4,9 % 29 Nokia OYJ Suomi Elektroniikka Baa2 BBB 3,2 % 30 Norske Skogindustrier ASA Norja Metsäteollisuus Caa1 B- 19,1 % 31 NXP BV / NXP Funding LLC Alankomaat Elektroniikka Caa1 B 7,1 % 32 Ono Finance II PLC Irlanti Media Caa1 CCC+ 10,4 % 33 Peugeot SA Ranska Autoteollisuus Baa3 BB+ 5,6 % 34 Portugal Telecom International Finance BV Portugal Telekommunikaatio Ba1 BB+ 10,0 % 35 Rallye SA Ranska Vähittäismyynti 6,0 % 36 Renault SA Ranska Autoteollisuus Ba1 BB+ 4,2 % 37 Scandinavian Airlines System (SAS) Ruotsi Lentoyhtiöt Caa1 16,2 % 38 Smurfit Kappa Funding PLC Irlanti Metsäteollisuus B2 B 3,6 % 39 Societe Air France Ranska Lentoyhtiöt 9,2 % 40 Stena AB Ruotsi Monialayhtiöt Ba3 BB+ 7,1 % 41 Stora Enso OYJ Suomi Metsäteollisuus Ba2 BB 3,8 % 42 Sunrise Communications Holdings SA Luxemburg Telekommunikaatio B3 B 6,4 % 43 ThyssenKrupp AG Saksa Terästeollisuus Baa3 BB+ 2,9 % 44 TUI AG Saksa Matkailupalvelut Caa1 B- 9,9 % 45 Unitymedia GmbH Saksa Media B3 B- 6,1 % 46 UPC Holding BV Alankomaat Telekommunikaatio Ba3 B- 6,9 % 47 UPM-Kymmene OYJ Suomi Metsäteollisuus Ba1 BB 3,8 % 48 Virgin Media Finance PLC Iso-Britannia Telekommunikaatio Ba2 BB 4,2 % 49 Wendel SA Ranska Monialayhtiöt BB- 4,5 % 50 Wind Acquisition Finance SA Luxemburg Telekommunikaatio B3 BB- 11,2 % Luottoluokitukset ja 5 vuoden CDS-riskilisät Bloomberg Luokitukset viittaavat indeksin viiteyhtiön seniori- tai hybridivelan luokitukseen CDS:n tyypistä riippuen. 5

6 Miten teen merkinnän? Perehdy tarjousmateriaaleihin Sijoittajan tulee ennen sijoituksen tekemistä perehtyä tämän markkinointimateriaalin lisäksi liikkeeseenlaskijan laatimiin virallisiin lainaehtoihin nro 4627 ja päivättyyn ohjelmaesitteeseen ( Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalainen MTN-ohjelma ) täydennyksineen, jotka ovat saatavilla merkintäpaikoista tai verkkosivulta Toimita merkintäsitoumus Tehdyt merkinnät maksetaan niitä merkittäessä. Maksu suoritetaan ostolaskelmassa annettujen ohjeiden mukaan kuitenkin viimeistään Sijoittajalle toimitetaan ostolaskelma merkinnän yhteydessä. Maksa merkintä Maksu suoritetaan ostolaskelmassa annettujen ohjeiden mukaan viimeistään Sijoittajalle toimitetaan ostolaskelma merkinnän yhteydessä. Huomioitavaa Maksuton säilytys Tämän lainan säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Laina kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa päivit täisen jälkimarkkinan vähintään 5 lainan erälle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannon vastaanottaa Evli. Suosittelemme lainaa ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Liikkeeseenlaskun toteutus ja rajoitukset Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli korkomarginaalia ei voida vahvistaa 6,5 %:iin tai korkeammaksi. Liikkeeseenlaskija pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun, jos lainaa ei mer kitä nimellisarvoltaan yhteensä vähintään euroa tai jos liikkeeseenlaskijan mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellai nen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa lainan liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättä neitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsum ma palautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. Verotus Mahdollinen tuotto on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa liikkeeseenlaskuhetken lainsäädännön mukaan. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). RISKILUOKITUS Tämän strukturoidun sijoitustuotteen riskiluokitus on osa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jä senilleen suosittelemaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kolmiportaista riskiluokitusta. Riskiluokitus kuvaa karkeasti sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän mark kinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoitta ja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Inter net-sivuilta KESKIMÄÄRÄINEN RISKI Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman pa lautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. vii teyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen ni mellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisin maksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesit teessä. 6

7 Riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua tähän markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin lainakohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotka ovat saatavissa merkintäpaikasta (tarjousasiakirjojen yksilöidyt tiedot löydät markkinointimateriaalin kohdasta Miten teen merkinnän? ). Alla esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Viiteyhtiöihin liittyvä luottoriski Laina ei ole pääomasuojattu, vaan sijoittaja kantaa viiteyhtiöihin liittyvän luottoriskin. Tuoton maksaminen sekä palautettavan pääoman suuruus ovat riippuvaisia viiteyhtiöissä mahdollisesti tapahtuvista luottotapahtumista. Luottotapahtumien määritelmä perustuu 2003 ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Credit Derivatives Definitions -standardiin, joka on rahoitusmarkkinoiden yleisesti käytetty standardi määriteltäessä luottoriskiin sidottujen sijoitustuotteiden ehtoja. Luottoriskin toteutuessa sijoittaja voi menettää tuoton lisäksi sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota viiteyhtiöiden taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Juoksuaikana viiteyhtiöiden luottokelpoisuuden heikkeneminen yleensä laskee sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen yleensä nostaa sijoituksen arvoa. Viiteyhtiöiden luottoriskin tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin suora sijoitus viiteyhtiöiden joukkovelkakirjalainoihin. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijaan liittyvä liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua lainan asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Lainan myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemmekin lainaa ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Lainan markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoi da lainan kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että lainalle ei löydy ostajaa tai että lainasta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Evli antaa lainalle päivittäi sen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa lainan korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa lainan korko-osan arvo pääsääntöisesti nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. Riski ennenaikaisesta lunastuksesta ja lainaehtojen korjaamisesta Liikkeeseenlaskija voi lunastaa lainan takaisin ennen sen erääntymistä lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata lainaehtoja ilman lainan omistajan suostumusta lainaehdoissa mainituin ehdoin. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia lainan haltijoille. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että lainan tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutok set voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoitta ja vastaa kaikista lainaan liittyvistä veroseuraamuk sista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 7

8 Tärkeää tietoa Tarjouksen tekijä ja merkintäpaikka Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus ), Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puhelin (09) (vaihde). Evlin Sijoitusmyynti palvelee puhelimitse numerossa arkisin klo (Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min, sis. alv 23 %). Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja lainan etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa Myyntirajoitus Immateriaalioikeudet Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Markkinointimateriaalin laatija Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Evli. Liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei osallistu markkinointimateriaalin laatimiseen. Tällöin sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai kanna vastuuta tässä materiaalissa annetuista tiedoista. Liikkeeseenlaskija vastaa lopullisten ehtojen oikeellisuudesta sijoittajan suuntaan. Tämä materiaali ei ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän esitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Ohjelmaesitteen täydennykset Sijoittajan jättämä merkintäsitoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille rahoitusinstrumenteilla käytävästä kaupasta Ruotsissa annetun lain (1991:980) 2 luvun 34 pykälän mukaisesti viiden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Palkkiot kolmansille osapuolille Evli voi maksaa palkkiota lainan myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas lainan Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. 8

9 Tarjouksen pääpiirteet Tärkeitä päivämääriä Tarjousaika Maksupäivä Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä tai siirretty takaisinmaksupäivä (katso liikkeeseenlaskijan lainaehdot) Laina Tyyppi Liikkeeseenlaskija Merkintäpaikka Etuoikeusasema ja vakuus Nimellisarvo Vähimmäissijoitus Merkintähinta Merkintäpalkkio Arvo-osuusjärjestelmä ISIN-koodi Pörssilistaus Muut kustannukset Jälkimarkkina Yleisön merkittäväksi tarkoitettu luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina ( laina ) Nordea Pankki Suomi Oyj (luottoluokitus: Moody s Aa2 / S&P AA- / Fitch AA-) Evli Pankki Oyj Lainan nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainan etuoikeusasema on sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla euroa yhtä lainaa kohden euroa (5 lainaa) 100 % nimellisarvosta 2 % nimellisarvosta Euroclear Finland Oy ( EFi ) FI Lainalle haetaan listaus Helsingin Pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) Merkintähinta sisältää liikkeeseenlaskijan strukturointikustannuksen n. 0,24 % p.a. sekä myyjän palkkion, n. 0,6-1,0 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Arvio perustuu markkinatilanteeseen Palkkiosta katetaan tuotteen materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Lainasta ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota. Liikkeeseenlaskija tarjoaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa päivit täisen jälkimarkkinan vähintään 5 lainan erälle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannon vastaanottaa Evli. Suosittelemme lainaa ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. 9

10 Tarjouksen pääpiirteet Tuotonlaskenta Viiteyhtiöt Tuotto Tuottojaksot Pääoman takaisinmaksu Luottovastuutapahtuma Luottovastuuaika itraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 16 yhtiöt (50 yhtiötä) Tuottona maksetaan 3kk Euribor + 8,0 % p.a. (marginaali 8,0 % on alustava; liikkeeseenlas kun toteuttamisen ehtona on, että marginaali voidaan vahvistaa vähintään tasoon 6,5 %). Viitekorkona toimiva 3kk Euribor määräytyy kullekin tuottojaksolle kaksi pankkipäivää ennen kun kin tuottojakson alkua. Tuotto maksetaan neljännesvuosittain ja aina jäljellä olevalle nimellispää omalle. Jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut viiteyhtiö alentaa nimellispääomaa kahdella (2) prosenttiyksiköllä. Ensimmäinen tuottojakso alkaa ja päättyy Tämän jälkeen tuottojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia. Viimeinen tuottojakso alkaa ja päättyy Tuoton maksupäivät ovat 20. maalis-, kesä-, syys- ja joulukuuta kunakin vuonna poislukien viimeinen tuottojakso, jolloin tuottojakson tuotto maksetaan eräpäivänä Sijoitus erääntyy nimellisarvoisena, mikäli viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut viiteyhtiö takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää kahdella (2) prosenttiyksiköllä 100 %:sta. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, jossa liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on kyse viiteyhtiön vakavasta maksuhäiriöstä, velkojen uudelleenjärjestelystä tai konkurssista. Katso tarkemmin lainakohtaiset ehdot. Luottovastuuaika alkaa ja päättyy Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiöiden tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 pankkipäivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Katso tarkemmin lainakohtaiset ehdot. 10

11 Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj on riippumaton, vakavarainen suomalainen varainhoitaja ja investointipankki, jonka asiakkaita ovat yrittäjät, yritysjohtajat, varakkaat perheet sekä sijoitusalan ammattilaiset. Yrittäjäomisteisena ja -henkisenä pankkina voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja yksilöllistä palvelua. Päämarkkina-alueemme on Itämeren ympäristö. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä. Yhteystiedot Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs. PL Helsinki Puhelin (09) (vaihde ) Faksi (09) Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot