Miksi tuutorointia järjestetään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi tuutorointia järjestetään?"

Transkriptio

1 Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa päästä sisään yliopistoyhteisöön ja löytää siellä oma paikkansa. Vanhemmat opiskelijat saavat tuutorina toimiessaan mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja hankkia hyödyllisiä taitoja työelämää varten. Ainejärjestöt taas voivat tehdä toimintaansa tutuksi uusille opiskelijoille. Tuutoritoiminnan keskeinen tavoite on uuden opiskelijan integroiminen osaksi yliopistoa. Uusista opiskelijoista suurin osa haluaa tutustua toisiin opintojaan aloittaviin saman alan opiskelijoihin sekä oman tieteenalayksikkönsä henkilökuntaan. Uudet opiskelijat odottavat tuutoriltaan myös tietoa opinnoista ja yliopistossa opiskelusta. Lisäksi moni haluaa tietää, miten kampusalueelta tai kaupungista löytää opiskelijalle tärkeitä paikkoja, esimerkiksi vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Tuutorin kannattaa kysyä suoraan uusilta opiskelijoilta, mitä he tuutorilta toivovat. Näitä toiveita voi huomioida tuutoritoiminnassa mahdollisuuksien mukaan tietenkin. Ainejärjestöjen tavoitteena on yhdistää saman alan opiskelijoita ja luoda tuutoroinnin avulla uusille opiskelijoille myönteinen kuva toiminnastaan sekä houkutella mukaan lisää aktiiveja. Tuutori on useimmiten uuden opiskelijan ensimmäinen linkki oman alan ainejärjestöön, minkä vuoksi tuutorin kannattaa tutustuttaa uusi opiskelija myös muihin ainejärjestönsä jäseniin. Koko yliopistoyhteisön tavoite on, että tuutorointi tukee uusien opiskelijoiden orientoitumista opintoihin ja tarjoaa edellytyksiä opintojen sujuvalle käynnistämiselle. Onnistuneen tuutoroinnin tuloksena uusi opiskelija tuntee opintoihin liittyvät käytännöt ja tietää opiskelun kannalta keskeiset tietolähteet ja opintoja ohjaavat tahot. Tuutorilla itselläänkin on luonnollisesti tavoitteita tuutorina toimimiselle. Tavoitteena voi olla esimerkiksi uusiin ihmisiin tutustuminen, toisten ihmisten auttamisesta saatu ilo tai omien sosiaalisten taitojen kehittäminen. Tuutoroinnin yksi tavoite onkin synnyttää tuutorissa itsessään oppimista. Yliopiston opintopalvelut kehittävät toimintaa yhteistyössä tieteenalayksiköiden, ainejärjestöjen, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn ja YTHS:n kanssa. Opintopalvelut kerää kehittämisen tueksi palautetta tuutoritoiminnasta. Tuutoroinnin nettisivut: 1

2 Tuutorin tehtävät Tuutori tukee uusia opiskelijoita hyvin monissa opiskelun aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Yhdellä tuutorilla on vastuullaan muutamasta uudesta opiskelijasta koottu ryhmä, ns. tuutoriryhmä. Koska tuutori on usein tuutoriryhmäläistensä ensimmäinen kontakti yliopistoon, on hänen roolinsa uusien opiskelijoiden tutustuttamisessa yliopistoon huomattavan tärkeä. Käytännössä tuutorin tehtäväkenttä muodostuu seuraavista osa-alueista: Tuutori opastaa uutta opiskelijaa opiskeluun liittyvissä käytännöissä, kuten kursseille ja tentteihin ilmoittautumisissa. Tuutori kertoo ja näyttää, kuinka tällaiset asiat hoidetaan käytännössä. Tuutorin tulee huolehtia siitä, että uusi opiskelija tutustuu eri tietolähteisiin ja tukipalveluihin (oppaat, www-sivut, opintoja ohjaavat tahot, yksikön henkilökunta jne.), jotta hän voi myöhemmin itse hankkia tarvitsemaansa tietoa. Tuutori auttaa uutta opiskelijaa ymmärtämään alusta alkaen omaa rooliaan itsenäisenä ja omista opinnoistaan vastaavana yliopisto-opiskelijana. Tuutorin tehtävänä on myös ohjata uusi opiskelija mukaan sosiaaliseen tiedeyhteisöön. Tuutorin tulisi tutustuttaa uusi opiskelija oman tieteenalayksikkönsä henkilökuntaan sekä oman ainejärjestönsä toimintaan. Lisäksi tuutorit järjestävät uusille opiskelijoille vapaamuotoista sosiaalista toimintaa, jossa heillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Tuutorin tehtäviin kuuluu myös uuden opiskelijan tutustuttaminen fyysiseen opiskeluympäristöön eli tärkeimpiin paikkoihin kampuksella: oman tieteenalayksikön kansliaan, kirjastoihin, kielikeskukseen, tietokonekeskukseen, opintopalveluihin, opiskelijaravintoloihin, opintoja ohjaaviin tahoihin, liikuntatalo Atalpaan jne. Uudet opiskelijat ovat usein muuttaneet toiselta paikkakunnalta opiskelukaupunkiinsa, joten tuutorin on hyvä käydä läpi myös tärkeimpiä kaupunkiin ja kaupungissa liikkumiseen liittyviä asioita. Tuutorilla voi olla melkoisesti vaikutusvaltaa uusiin opiskelijoihin, mikä edellyttää tuutorilta vastuullisuutta ja harkintakykyä. Tuutorin tulee tehtävää suorittaessaan pitäytyä oikeassa tiedossa ja kohdella tuutoroitaviaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tuutorin tärkein tehtävä on toimia uuden opiskelijan tukena yliopistouran alkutaipaleen haasteissa. Tässä tehtävässä menestyäkseen tulisi tuutorin olla helposti lähestyttävä ja uuden opiskelijan käytettävissä, kun tarve vaatii. Välttämätön käytännön asioiden selvittämisessä ja ymmärtämisessä. Opastivat ihan kädestä pitäen. - Toisen vuoden opiskelija kertoo fuksivuotensa tuutorointikokemuksista. Ainejärjestöjen tuutorivastaava koordinoi tuutorien välistä yhteistyötä. Vastaava huolehtii tuutoroinnista tiedottamisesta tieteenalayksikön opintopäällikölle, oman tutkinto-ohjelman ohjausvastaavalle ja ylioppilaskuntaan. Tuutorivastaavien koulutukset järjestetään keväisin. 2

3 Tuutorin yhteistyökumppanit Tuutorien lisäksi uutta opiskelijaa avustaa opintojen alkuvaiheessa moni muukin taho. Tieteenalayksiköissä tutkinto-ohjelmien opettajat ja opintopalveluiden henkilöstö osallistuvat uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen. Heidän tehtävänsä on tukea HOPSin laatimisessa, tiedottaa opintoasioista ja järjestää opintojen ohjausta. Tuutori toimii uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä linkkinä ja välittää osaltaan uusille opiskelijoille tietoa siitä, minkälaisissa asioissa pitää tai kannattaa kääntyä henkilökunnan puoleen. Ainejärjestön tehtävät uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa liittyvät ainejärjestön tarkoituksen selvittämiseen ja sosiaalisen toiminnan järjestämiseen. Tervetuliaiset, fuksisaunat, kastajaiset ja muut bileet kuuluvat yleensä traditioihin, mutta niiden kautta ainejärjestöjen vakavampi tehtävä saman alan opiskelijoiden aseman edistäminen ei välttämättä avaudu. Uusien opiskelijoiden on tärkeää tietää, että ainejärjestö on olemassa myös heitä varten. Vapaaajan toiminnan lisäksi ainejärjestön kautta voi vaikuttaa esimerkiksi opetuksen kehittämiseen ja opiskeluilmapiiriin. Ainejärjestön toiminnassa tapaa oman vuosikurssin opiskelijoiden lisäksi myös pidempään opiskelleita, joista tuutorit edustavat vain pientä osaa. Tieteenalayksikön opettajat, muu henkilöstö ja tuutorit voivat järjestää toimintaa yhdessä! Yhteinen toiminta voi liittyä sekä opintoihin että vapaa-aikaan. Esimerkiksi kulttuuri- tai liikuntatilaisuuden (esim. teatterireissun tai kyykkämittelön) järjestäminen voi olla omiaan lähentämään henkilökuntaa ja opiskelijoita ja luomaan yhteishenkeä. Yhteishenki näkyy myös uusille opiskelijoille ja rohkaisee heitä suhtautumaan luontevasti henkilökunnan jäseniin. Koulutus tueksi tuutoroinnille Tuutorointi vaatii sekä henkistä valmistautumista että reilusti käytännön työtä. Konkreettisen toiminnan järjestäminen painottuu tuutorin arjessa ja ajankäytössä huomattavan paljon. Ohjelman järjestämisessä tulee huomioida tuutoritoiminnan erilaiset tavoitteet. Tärkeintä ei ole toiminnan määrä vaan laatu, joka vaatii ennemminkin luovia ja joustavia ratkaisuja kuin suuria taloudellisia resursseja. Tuutorointi on prosessi, jolle on vaikea määrittää tarkkaa aloitus- ja lopettamisaikaa. On kuitenkin selvää, että tuutorointi alkaa jo keväällä uusien tuutorien valinnan myötä. Tuutorina toimimisen haasteisiin erilaisten ihmisten huomioimiseen, yhteisöllisyyden luomiseen ja uusien opiskelijoiden aktivointiin ei ole olemassa patenttiratkaisuja. Ideoita monipuoliseen toimintaan kannattaa rohkeasti kysellä aikaisempien vuosien tuutoreilta tai muiden ainejärjestöjen jäseniltä. Yliopiston opintopalvelut järjestävät koulutusta kaikille tuutoreille. Koulutuksissa pohditaan tuutorin rooleja sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota tuutorina toimimisen tueksi. Vaikka osalla ainejärjestöistä on myös omaa tuutorikoulutusta, tulisi kaikkien tuutorien ja tuutorivastaavien osallistua yliopiston järjestämiin koulutuksiin. Tuutorikoulutusten kokonaisuus muodostuu seuraavista koulutustapahtumista: 1. Tuutorivastaavien koulutus, 2. Yhteinen tuutorikoulutus, 3. Yksiköiden järjestämä tapaaminen/koulutus oman yksikön tuutoreille, 4. Mahdollisesti ainejärjestön järjestämä koulutus, 5. Tuutorivastaavien palautekahvit. 3

4 Suunnitelmista konkreettiseen toimintaan Koulutuksen jälkeen tuutorit kokoontuvat suunnittelemaan syksyn ohjelmaa tarkemmin. Tuutoritoiminnan laadun kannalta on oleellista, että kaikki sitoutuvat toimintaan ja kantavat vastuuta toiminnan onnistumisesta. Toimintaa kannattaa suunnitella hyvin ja riittävän ajoissa, myös yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa. Suunnittelussa huomioitavaa: Mitä asioita tulisi sopia ja suunnitella? Millaisiin tuutoriryhmiin uudet opiskelijat kannattaisi jakaa? Minkälaisia asiasisältöjä halutaan uusien opiskelijoiden yhteisiin tapaamisiin? Mihin tapahtumiin oma tuutoriryhmäsi osallistuu? Kuinka pitkälle ajalle tapaamisia kannattaa jaksottaa? Miten huomioit tuutoroinnin aloittamisen jälkeen saapuneet opiskelijat? Miten uusien opiskelijoiden tarpeet muuttuvat syksyn edetessä? Miten omaa ainejärjestöä ja sen toimintaa kannattaa esitellä? Huomioidaanko tapahtumissa aidosti esim. osallistujien liikuntarajoitteet tai mahdollisuus päihteettömään osallistumiseen? Työnjaosta sopiminen yksikön kanssa Tuutoriryhmien välisen yhteistyön ja yhteisten tapaamisten suunnittelu ja aikatauluttaminen. Syksyn lähestyessä tuutori pohtii ensimmäisten tapaamisten ajankohtaa, asiasisältöjä ja muita käytännön asioita. Tuutoriryhmän jäsenet saattavat vaihdella huomattavasti niin luonteen kuin iänkin puolesta, mutta silti jokainen tulisi huomioida tasa-arvoisesti. Uudet opiskelijat saapuvat Alkusyksy on täynnä tapahtumia, joista voi olla jopa vaikea valita. Tuutorin tulee painottaa uudelle opiskelijalle orientoivien opintojen merkitystä. Tieteenalayksiköiden orientoivat opinnot 1 ja yliopiston eri tahojen yhteistyössä toteutettu orientoivat opinnot 2 sekä HOPS-infotilaisuudet ovat tilaisuuksia, joihin jokaisen uuden opiskelijan tulisi osallistua. Myös tuutori itse voi osallistua niihin ikään kuin kertauskurssina opintoihin liittyvistä asioista. Orientoivissa opinnoissa käsitellään opintojen käynnistymisen kannalta oleellisimpia asioita. Muita uusille opiskelijoille tärkeitä tapahtumia ja asioita ovat esim. yliopiston avajaiset, kurssien ja kieliopintojen ilmoittautumiskäytännöt, kielten lähtötasokokeet, käyttäjätunnusten ja opiskelijakorttien hankintamenettely. Tuutoriryhmän aikataulun suunnittelussa kannattaa huomioida, ettei kaikkia tilaisuuksia ja tapahtumia sijoiteta vain ensimmäisille opiskeluviikoille. On kuitenkin luonnollista, että lukukauden lopussa tuutoritapaamisia ei enää järjestetä yhtä paljon kuin opintojen alussa. Tapahtumia järjestettiin paljon todella lyhyen ajan sisällä. Mielestäni tapaamisia voisi ripotella tasaisemmin esimerkiksi koko syksylle. Toisen vuoden opiskelija kertoo fuksivuotensa tuutorointikokemuksista. 4

5 Ideoita ensitapaamisten sisällöksi: Tutustumisilta tai - päivä ennen opintojen alkua Tuutorien järjestämä tilaisuus uusille opiskelijoille, jossa kaikilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa jo ennen opintojen alkua. On kuitenkin tärkeää huomioida myös ne opiskelijat, jotka eivät pääse vielä tällöin paikalle. Tutustumista yksikön henkilökuntaan Vapaamuotoista toimintaa henkilökunnan kanssa (esim. kahvittelu, erilaiset pelit ja leikit). Kahvi- tai lounastreffit oman tuutoriryhmän kanssa Rauhallinen tilanne kahvittelun tai lounaan merkeissä antaa hyvän mahdollisuuden uudelle opiskelijalle keskustella opintojen aloittamisesta yliopistossa, opintosuunnitelmista, mahdollisista haasteista jne. sekä palata asioihin, jotka ovat vielä jääneet epäselviksi. Alkusyksyn tohinasta huolimatta hyvin suunniteltu kokonaisuus jättää aikaa myös muuhun kuin välttämättömyyksien hoitamiseen. On hauskaa käydä esim. piknikillä, esitellä yliopistoa, löytää uusia ystäviä, katsella yhdessä syksyn kurssitarjontaa ja muuta ohjelmaa tai vaikka käydä minigolfaamassa nauttia viimeisistä hellepäivistä ja samalla luoda ryhmähenkeä. Huolehdi jatkuvuudesta Tuutoritoiminnan jatkuvuus ja kehittyminen edellyttävät jokaisen tuutorin panosta. Toiminnan kehittämiseksi tuutoroitavilta kerätään palautetta esim. kaikille toisen vuoden opiskelijoille suunnatussa opiskelijakyselyssä (www.uta.fi/opiskelu/kyselyt). Tuutorit vastaavat palautekyselyyn osana tuutorointi opintojaksona sekä koulutusten osalta välittömästi koulutusten jälkeen. Tuutori voi myös itse kerätä palautetta omasta tuutoritoiminnastaan. Saadun palautteen pohjalta on hyvä pohtia kuluneen syksyn tuutoritoimintaa ja arvioida sen kehittämistarpeita. Kokemuksia voi jakaa myös muiden tuutorien kanssa. Tuutorivastaavan kannattaa loppusyksyn tai alkutalven aikana kerätä ainejärjestön tuutoreilta palautetta. Kun ainejärjestön uusi tuutorivastaava valitaan alkukeväällä, vuorovaikutus uuden ja vanhan vastaavan välillä auttaa seuraavia tuutoreita aloittamaan työnsä vakaalta pohjalta. Palautteen kerääminen omasta tuutoritoiminnasta auttaa kehittämään myös omia pienryhmäohjaajan valmiuksia. Palautetta voi hyödyntää kirjoitettaessa tuutoriraporttia ja samalla voi vielä selvittää, mitä odotuksia opiskelijoilla on loppusyksylle tai tulevalle kevätlukukaudelle. Tuutorointi on mielestäni erittäin tärkeää opintojen alussa eikä sen merkitys kauheasti lopahda sen jälkeenkään, tuutoreita on kenties helpoin lähestyä, ja siksi kaikki epävirallisetkin mahdollisuudet kysellä ja jutella ovat tärkeitä. Ensimmäisen vuoden opiskelija kertoo syksyn tuutorointikokemuksista. 5

6 Tuutorointi opintojaksona Tuutorointi opintojaksona on kahden opintopisteen opintojakso. Tavoitteina on, että tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa. Hän ymmärtää vertaistuen merkityksen ja osaa hyödyntää sitä. Lisäksi hän pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen. Oma tieteenalayksikkösi merkitsee opintopisteet rekisteriin. Ne saadaksesi sinun tulee toimittaa yksikkösi tuutoreiden yhteyshenkilölle vähintään kahden A4-sivun mittainen essee tuutorina toimimisesta sekä vastata erilliseen palautekyselyyn verkossa. Tuutoroinnin edetessä kannattaa kirjoittaa esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta esseen pohdinnat ovat antoisampia ja helpompia kirjoittaa. Esseessä tulisi pohtia ainakin seuraavia aiheita: Millainen kokemus tuutorina toimiminen sinulle oli? Mikä oli mukavaa ja onnistui? Mitä tekisit toisin? Mitä opit toimiessasi tuutorina? Missä oppimaasi voisi soveltaa tulevaisuudessa? Miten suunnittelit/valmistelit tuutorointia? Minkälaista yhteistyötä teitte opettajien, opintopalveluiden tai muiden ainejärjestöjen kanssa? Miten ainejärjestösi tuutorointi onnistui? Millaista palautetta sait tuutoroinnista? Saitko parannusehdotuksia? Opintopisteet tuutorina toimimisesta saat palautettuasi esseen tieteenalayksikköön ja vastattuasi marraskuun puolivälissä avautuvaan sähköiseen palautekyselyyn. Aktuaarinkansliasta voit pyynnöstä saada myös todistuksen tuutorina toimimisesta. Tuutorin muistilista Muistilista sisältää uusien opiskelijoiden kanssa läpikäytäviä asioita ja perustietoja, joita uudet opiskelijat voivat opinnoissaan tarvita. Ensimmäinen tapaaminen eli ne akuutit asiat Tuutoroinnin tarkoituksen selventäminen Toisiin tutustuminen ja yhteystietojen vaihtaminen Perusasioiden varmistaminen: ovatko kaikki ilmoittautuneet yliopistoon, saaneet peruspalvelutunnuksen, anoneet opintotukea ja saaneet asunnon? Orientoivien opintojen tärkeyden ja aikataulujen varmistaminen Kieliopintoihin ilmoittautuminen, vapauttavien kielikokeiden aikataulu ja ilmoittautuminen Lähtötasokokeet kieliaineissa Muut ajankohtaiset asiat Seuraavan tapaamisen sopiminen (huom. ilmoittaminen poissa olleille) Ympäristöön tutustuminen, ainakin seuraavat Yliopiston rakennukset, tieteenalayksikön tilat, kirjastot, luentosalit, lukusalit, kielikeskus, tietokonekeskus, atk-luokat ja liikuntatilat Aktuaarinkanslia, opintotukitoimisto, opintoneuvonta ja kansainvälisten asioiden kanslia Opiskelijaravintolat YTHS Tamyn toimisto Ainejärjestötila 6

7 Tietolähteiden selvittäminen Opinto-oppaat, painettuina ja sähköisinä (www.uta.fi/opiskelu) Opetusohjelma (www.uta.fi/opiskelu) Yliopiston ja tieteenalayksiköiden www-sivut ja ilmoitustaulut (www.uta.fi/yhteystiedot) Opiskelukäytäntöjen selvittäminen NettiOpsu Viikko-ohjelman rakentamisessa avustaminen Kirjastojen käyttö Tenttikäytännöt ja ilmoittautuminen Kursseille ilmoittautuminen ja osallistuminen Opintojen ohjaus yliopistossa Opintososiaaliset kysymykset Rahoitus (Tay:n opintotukitoimisto) Asuminen (TOAS, Opiskelijan Tampereen asunnonvälitys, kaupungin asuntotori) Terveydenhoito (YTHS) Tamy (palvelut ja edut, sektorit, jaostot) Ideoita toimintaan: Tuutorit voivat lähettää uusille opiskelijoille etukäteen tietoa tuutoroinnista, tulevasta ohjelmasta tai ainejärjestön toiminnasta. Samalla voi halutessaan kysellä aloittavien opiskelijoiden taustatietoja esimerkiksi alustavia ryhmäjakoja varten. Valintatoimiston kautta uusille opiskelijoille voidaan hyväksymiskirjeen mukana lähettää tähän tarkoitukseen yksi A4 liuska. Suuremman materiaalimäärän postituksesta kannattaa sopia oppiaineen kanssa. Uusien opiskelijoiden yhteystietoja voi postitusta varten tiedustella yliopiston valintatoimistosta. Vierailu ainejärjestön kokouksessa yhdessä oman tuutoriryhmän kanssa tutustuttaa opiskelijan oman ainejärjestönsä toimintaan sekä madaltaa kynnystä osallistua toimintaan jatkossa omatoimisesti. Uudet opiskelijat voivat järjestää ainejärjestön pikkujoulut; suunnittelu ja järjestely luovat yhteishenkeä ja opiskelijat tutustuvat toisiinsa paremmin. Valmiiden tapahtumien hyödyntäminen vaatii ainoastaan ryhmän kokoamisen yhteen ilman suurtakaan järjestelytyötä. Yliopiston tapahtumat ja tilaisuudet, kuten avajaiset, hyvinvointiorientoivat tai rekryn tilaisuudet. Oman ja muiden ainejärjestöjen tapahtumat sekä suuremmat opiskelijatapahtumat (mm. kaupunkisuunnistus) Tamyn järjestämä toiminta Vaihto-opiskelijoille suunnatut monipuoliset tapahtumat ovat hyvä tilaisuus tutustua myös yliopiston kansainvälisiin opiskelijoihin Tampereen kaupungin tarjonta: teatterit, elokuvat, konsertit, näyttelyt, urheilutapahtumat jne. (huomaa opiskelija-alennukset) 7

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Suunnittelu alkaa jo silloin, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietoja

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI!

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! 1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! Olet aloittamassa kv. tuutorin uraa ja jos et ole aiemmin toiminut kv. tuutorina, saatat olla tietämätön työnkuvastasi, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi. Tämän oppaan

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille

Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000 800 000 ihmistä. Osa kosteus- ja homevaurioille ja muille sisäilman epäpuhtauksille

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot