Huomioitiinko kaikki tasavuosia vuonna 2014 täyttäneet?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomioitiinko kaikki tasavuosia vuonna 2014 täyttäneet?"

Transkriptio

1 Vuosisuunnitelma ja talousarvio 2014 Tavoite Asia Toimenpide Toteutus Miten arvioidaan onnistuminen? Arvioijat Toimintamenot (= ei sis. kokouspalkkioita) euroa VAIKUTTAMINEN VAIKUTTAMINEN KAIKILLA Kokoukset kokoontuu Kokousmäärät Kokoustarjoilut n e SEKTOREILLA, VARHAISESSA VAIHEESSA vähintään 8 kertaa vuodessa ja laatujaosto työvaliokuntana vähintään 8 kertaa vuodessa. Huomiointi n jäsenten huomioiminen merkkipäivinä Huomioitiinko kaikki tasavuosia vuonna 2014 täyttäneet? Esim. kukat 3 x 40 e = 100 e 120 Mukana laatimassa vanhuspalvelulain 5 tarkoittamaa suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi Yhteyksien luominen kaupungin eri sektorien virkakuntaan ja luottamuselimiin n esittelijäsihteeri koordinoi sitä, että kaupungin suunnitelmat vastaavat lain tarkoitusta. Hän pitää vanhusneuvoston kartalla suunnitelmasta. Kokoaikainen esittelijäsihteeri alkaen n edustajat läsnä lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa, kun aihe vaatii. Tapaaminen valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa tammikuussa Yhteistilaisuus IKILAn kanssa huhtikuussa Yhteistilaisuus laitoshoidon johtokunnan kanssa elokuussa Vuosikello: täyttäminen laajennetaan muihin ydinprosesseihin. Talousarvioalustus vanhusneuvoston kokouksessa syys-lokakuussa Alustajina olennaiset kaupungin virkamiehet. tietää talousarviosityksen tilanteen. Onko suunnitelma lain mukainen? Saiko vanhusneuvosto vaikuttaa suunnitelmaan? Oliko kokoaikainen esittelijäsihteeri tehokas keino vaikuttaa kunnan organisaatiossa? Toteuttiko kaupunginhallitus vanhusneuvoston aloitteen? Olivatko vanhusneuvoston edustajat läsnä em. kokouksissa kun tarpeen? Käytiinkö hedelmällistä keskustelua vanhusneuvoston roolista ja toiminnasta Järjestyikö tilaisuus? Oliko keskustelu hyödyllistä molempien osapuolten mielestä? Järjestyikö tilaisuus? Oliko keskustelu hyödyllistä molempien osapuolten mielestä? Saatiinko vuosikelloon vastauksia eri sektoreilta? ohjasiko vuosikello vanhusneuvoston toimintaa? Järjestyikö alustus? Saiko vanhusneuvosto tarvitsemaansa tietoa? Esittelijäsihteerin palkasta 75 prosenttia: maksetaan palkoista, ei vanhusneuvoston määrärahasta. Kahvitarjoilu 40 e 40 IKILA laitoshoidon johtokunta mukana olleet sektorit Kahvitarjoilu 100 e. 100 Kahvitarjoilu 100 e. 100 n uuden lain tuoman roolin tiedostaminen ja sen tunnetuksi tekeminen Muut vaikuttamispalaverit ja toimenpiteet Luentotilaisuus vanhusneuvoston 25-vuotissyntymäpäivään liittyen alkuvuodesta: sama kohderyhmä kuin vuonna 2013 pidetyllä juhlalla (ei avec), kaupungin avainhenkilöt. Kuullaan ja keskustellaan vanhuspalvelulain aiheuttamista muutostarpeista vanhusneuvoston toimintaan. Heijastetaan aikaisempien vanhusneuvostojen toimintaan. Toteutuiko tilaisuus? Osallistujamäärä. Tulivatko toimijat tietoisemmiksi vanhuspalvelulain merkityksestä vanhusneuvostotoimintaan? 400 e 400 Kahvitarjoilu 250 e Käytetyt lyhenteet: IKILA= Ikäihmisten palvelujen johtokunta, ikipa =, Requeste= Tampereen kaupungin käyttämä asiakaspalvelujärjestelmä, Sitra= Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 1/5

2 Vuosisuunnitelma ja talousarvio 2014 VAIKUTTAMINEN SOTE-PALVELUIDEN LAADUN VALVONTA Mukana tekemässä vanhuspalvelulain 6 tarkoittamaa arviointia iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen riittävyydestä ja laadusta Muu palveluiden laadun tarkkailu ja valvonta Etsitään tapa, jolla vanhusneuvosto voi olla mukana palveluiden kokonaisarvioinnissa. Onko arviointitapa toimiva? Mikä on vanhusneuvoston mukanaolon vaikuttavuus? Ikäihmisten lautakunnan Kuinka moni asia tuli virallisesti tiedoksiannot tulevat sovitusti tiedoksi? Jäikö tiedoksi tulematta myös vanhusneuvostolle virallisesti asioita, joiden vanhusneuvoston tiedoksi. mielestä olisi pitänyt tulla? Vanhusasiamiehen läsnäolo vanhusneuvoston kokouksissa. Raportointi toukokuussa Muu yhteistyö vanhusasiamiesten kanssa, esim. yhteiset yleisötilaisuudet. Kuinka monta kertaa vanhusasiamies oli kokouksessa paikalla? Oliko vanhusasiamies paikalla kokouksissa, kun se oli tarpeen? käsiteltiinkö vanhusasiamiehen raportti hyödyllisellä tavalla? Toteutuiko yhteinen tilaisuus? vanhusasiamies Ilmoituskulut 300 e tilavuokra 40 e. 340 n laatujaosto on mukana ikäihmisten palveluiden tarjouspyyntöjen kriteerien laatimistyössä mukana järjestöjen toiminta-avustusten kriteerien uudistamistyössä (ikipa) Palvelurakenteen uudistamisen seuraaminen: tehdään yhteistyötä Sitra-hankkeen kanssa. Työryhmäjäsenyydet: Puheenjohtaja Kotikuntoutustyöryhmässä. Pyydetään sotiemme veteraanien järjestöiltä selvitys veteraanien tarpeista ja palvelukokemuksista kaupungissa Oliko laatujaosto mukana laatimistyössä? Miten laatujaoston mielipiteet näkyvät tuloksessa? Oliko vanhusneuvosto mukana uudistamistyössä? Millä tavalla vanhusneuvosto vaikutti kriteereihin? Onko vanhusneuvosto päässyt vaikuttamaan riittävästi uudistustyöhön? Kuinka monessa työryhmässä vanhusneuvoston jäsenet olivat? Koettiinko toiminta mielekkääksi? Onko selvityksiä saatu? Koettiinko ne hyväksi informaatioksi palvelujen laadun arvioinnissa? Sitrahanke sotiemme veteraanien järjestöt Yhteistyö palvelukeskusten ja Toteutuiko vierailu? Raportti palvelutalojen kanssa: mm. vierailu tilaisuudesta. Keinupuistossa helmikuussa palvelukeskuksen johtajat Ikäihmisten palveluiden tekemät asiakastyytyväisyyskyselyt käsitellään vanhusneuvostossa (kokouksessa tai muuten). Terveydenhuollon palveluihin vaikuttaminen, mm. seurataan toteutuuko työparitoimintamuoto käytännössä terveysasemilla, nettiajanvarauksen edistäminen yhdessä nuorisofoorumin kanssa. Onko asiakastyytyväisyyskyselyt käsitelty vanhusneuvostossa? Tehtiinkö yhteistyötä tai aloitteita terveydenhuoltoon liittyen? Edistyvätkö em. asiat? nuorisofoorumi Käytetyt lyhenteet: IKILA= Ikäihmisten palvelujen johtokunta, ikipa =, Requeste= Tampereen kaupungin käyttämä asiakaspalvelujärjestelmä, Sitra= Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 2/5

3 Vuosisuunnitelma ja talousarvio 2014 VAIKUTTAMINEN VAIKUTTAMINEN KAIKILLA SEKTOREILLA, VARHAISESSA VAIHEESSA Muu palveluiden laadun tarkkailu ja valvonta Ollaan mukana kehittämässä asiakas- ja ammattilaispalautteen systemaattista keräämistä ikäihmisten palveluissa. Esittelijäsihteeri on ollut lähtien osa ohjaus- ja valvontaryhmää. Hänen vastuullaan on Requestepalautejärjestelmän pilotointi ikipassa. Onko Requestista ollut hyötyä vanhusneuvostolle? KAUPUNKIYMPÄRISTÖN IKÄIHMISYSTÄVÄLLISYYS Yhteistyö virkakunnan ja muiden tahojen kanssa Tapaaminen Kotitorin kanssa maaliskuussa Yhteinen tilaisuus vammaisneuvoston kanssa keväällä 2014, aiheena mm. katujen kunnossapito ja joukkoliikenne. Yhteistyö maahanmuuttajaneuvoston ja maahanmuuttajaneuvonnan kanssa ikääntyneiden maahanmuuttajien asian edistämiseksi Yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa Toteutuiko tapaaminen? Oliko se molempien osapuolten mielestä hyödyllinen? Toteutuiko tilaisuus? osoittautuiko se hyödylliseksi molempien osapuolten osalta? Onko yhteistyötä jossakin muodossa tehty? Koettiinko se hyödylliseksi? Järjestyikö tapaamisia? Osallistuttiinko kaupunkisuunnitteluun liittyviin tilaisuuksiin? Pyydettiinkö kaavoista tms. lausuntoja? Lausuiko vanhusneuvosto pyytämättä kaupunkisuunnitteluun liittyen? Vaikuttiko vanhusneuvoston toiminta kaupunkisuunnitteluun? Kotitori vammaisneuvosto maahanmuuttajaneuvosto kaupunkisuunnittelu Kahvitarjoilu 50 e e 100 MYÖNTEINEN VANHUSKÄSITYS Yhteistyö eri tahojen kanssa sukupolvien välisen kanssakäymisen lisäämiseksi Seurataan Hämeenkatu-kokeilua ja välitetään käsitykset kaupunkisuunnittelulle. Yhteistyö joukkoliikenteen kanssa Mukana oleminen Tesoman Etsivän nuorisotyön Nuori Apulainen suunnitelmissa. Yhteistyö Tesoman lähiöprojektin kanssa. Onko päästy vaikuttamaan Hämeenkatu-kokeiluun? Järjestyikö yhteistyötapaamisia? Osallistuttiinko joukkoliikenteeseen liittyviin tilaisuuksiin? Pääsikö vanhusneuvosto jotenkin mukaan joukkoliikenteen suunnitteluun? Lausuiko vanhusneuvosto pyytämättä joukkoliikenteeseen liittyen? Vaikuttiko vanhusneuvoston toiminta joukkoliikenteeseen? Edistyikö Nuori Apulainen suunnitelma? miten vanhusneuvosto vaikutti sen synnyssä?. joukkoliikenne nuorisopalvelut, Oma Tesoma-projekti Käytetyt lyhenteet: IKILA= Ikäihmisten palvelujen johtokunta, ikipa =, Requeste= Tampereen kaupungin käyttämä asiakaspalvelujärjestelmä, Sitra= Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 3/5

4 Vuosisuunnitelma ja talousarvio 2014 OSALLISUUS OSALLISUUDEN LAAJENTAMINEN Osallistetaan entistä suurempi joukko ikäihmisiä Kyläraati johonkin päin kaupunkia yhteistyössä Alvarin kanssa. Toteutuiko tilaisuus? Kokiko vanhusneuvosto sen olennaiseksi toimintamuodoksi, jota on syytä jatkaa? Osallistujamäärä, palautelomake. Järjestöyhteistyö tekee yhteistyötä muiden vanhusneuvostojen kanssa Teemaseminaari jostakin ajankohtaisesta aiheesta yhteistyössä Alvarin kanssa keväällä. Vanhustenviikon tilaisuus lokakuussa Yleisötilaisuus loppuvuodesta, avoite yli sata. Muut osallistamiseen liittyvät palaverit ja toimenpiteet n esitteleminen järjestöille. Järjestetään talousarviotilaisuus eläkeläisvaltuustolle helmikuussa Eläkeläisvaltuuston jäsenjärjestöiltä pyydetään aloitteita talousarviosta tammikuussa Toteutuiko tilaisuus? Osallistujamäärä, palautelomake. Toteutuiko tilaisuus? Paljonko oli osallistujia, vanhusneuvoston jäseniä? Arvio palautteesta vanhusneuvoston kokouksessa. Toteutuiko tilaisuus? Osallistujamäärä, palautelomake. Missä vanhusneuvoston edustajat (jäsenet, esittelijäsihteeri) olivat kertomassa vanhusneuvostosta? Järjestettiinkö tilaisuus? saivatko eläkeläisvaltuuston jäsenet järjestöjensä tarvitseman tiedon kaupungin budjetista? kokivatko saaneensa myös oman viestinsä kaupungin sektorien tietoon? Tuliko aloitteita ja vastaukset niihin? Osallistujamäärä, palautelomake. Mukana Elonpolkuja-tapahtumissa. Oliko vanhusneuvosto mukana em. tapahtumissa? Kuinka moni jäsenistä oli? Oltiinko vanhusneuvostosta kiinnostuneita? Vierailu Helsinkiin loppuvuodesta, vanhusneuvoston kutsusta. Yhteistyö maakunnan vanhusneuvostojen kanssa: laatujaoston tilaisuus Ikaalisten vanhusneuvoston kanssa alkuvuodesta; yhteistyö Kangasalan vanhusneuvoston kanssa; Oriveden edustaja vanhusneuvoston jäsen. Toteutuiko vierailu? Oliko se molempien osapuolten mielestä onnistunut? Tapasiko laatujaosto Ikaalisten ja Kangasalan vanhusneuvostoa? Oliko tilaisuudesta molemmin puolin hyötyä? Kävikö Oriveden edustaja kokouksissa? Tarjoilut 800 e. Valokuvaus 200 e Teltanvuokraus 180 e. 100 e tarjoiluun liittyviä kuluja. Valokuvaus 220 e. Yht. 300 e. 300 Kahvitarjoilu, mainonta, tilavaraus, 3000 alustajat, valokuvaus 3000 e 250 e 250 Kahvitarjoilu 300 e. Valokuvaus 100 e. 400 Palkinto 30 e. 30 Tampereen ja Helsingin vanhusneuvostot Tampereen, Ikaalisten, Kangasalan ja Oriveden vanhusneuvostot Bussi 500 e. Lounas 200 e. Muistamiset 150 e. Yht. 600 e. 600 Kahvitarjoilu 200 e Käytetyt lyhenteet: IKILA= Ikäihmisten palvelujen johtokunta, ikipa =, Requeste= Tampereen kaupungin käyttämä asiakaspalvelujärjestelmä, Sitra= Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 4/5

5 Vuosisuunnitelma ja talousarvio 2014 OSALLISUUS IKÄIHMISILLE ENEMMÄN TIETOA VANHUSNEUVOSTOSTA Tilaisuuksien rekvisiitta ja jakomateriaali Jaetaan esitettä eri tilaisuuksissa. Toimitetaan esitettä keskeisiin paikkoihin (kirjastot, Kotitori, muut palvelupisteet) Kerätään palautetta esitteestä uutta painosta varten. Varaudutaan uuteen painokseen, jos esitteet loppuvat kesken kauden. Onko esitteet saatu jaettua kauden loppuun mennessä? Onko ideoita ja mahdollisuus tehdä seuraavalle kaudelle uusi esite? Painatuskulut 1000 e 1000 lla on Powerpointesitys esittelytilaisuuksia varten. Kutsutaan käyttäjäraati johonkin tilaisuuteen arvioimaan esitys. Kuinka paljon esitystä käytettiin esitelmöidessä vanhusneuvostosta? Toimiko esitys käytännössä? Käyttäjäraati Sähköinen osallistaminen Medianäkyvyyden lisääminen Laatujaoston käyntikortit jos loppuvat Esittelijäsihteeri korjaa aloitelaatikon ja vastaa sen kuljetuksesta tilaisuuksiin ja sen pysyvästä sijoittamisesta. Tilaisuuksien raportit ja niiden jakelu. Valokuvien käyttö. Nettisivuja kehitetään sitä mukaa kun uusia ideoita ja korjausehdotuksia mm. käyttäjäraadilta tulee. Esittelijäsihteeri lähettää Elonpolkuja-verkostolle suoraan sähköpostia vähintäänkin 2 kertaa vuodessa. Tiedotteet vanhusneuvoston lausunnoista, aloitteista, tapahtumista. Esittelijäsihteeri tekee kaupungin viestintäyksikön kanssa yhteistyössä. Onko käyntikortista ollut hyötyä? Onko niitä jaettu? Laatujaosto Painatuskulut 60 e. 60 arvioi vuoden 2014 Painatuskulut 30 e. 30 lopussa kuinka paljon aloitteita on tullut tilaisuuksissa ja kuinka paljon pysyvässä sijoituspaikassa: tämän mukaan arvioidaan oliko sijoituspaikka hyvä. Olivatko raportit hyviä? Jaettiinko Käyttäjäraati raportteja (artikkeleita) tarpeeksi ja sopiville tahoille? Entä kuvien käyttö? Paranivatko sivut? Sivujen kävijätilastot. Lähetettiinkö sähköpostia, oliko siitä hyötyä? Mikäli et halua postia vanhusneuvostolta -lisäys viestin loppuun. Onko tiedotteita tehty? Onko ne nähty, ovatko olleet hyviä? a koskevan uutisointi seuranta, skannatut artikkelit nettisivuilla ja vanhusneuvostolle sähköpostitse. Käyttäjäraati 40 Elonpolkuja-verkosto Käyttäjäraati Laatujaosto tapaa tammikuussa Aamulehden päätoimittajan ja keskustelee vanhusneuvoston uudesta merkittävämmästä roolista. Yle Tampereen radiossa ohjelma. Esittelijäsihteeri on yhteydessä Yleen. Toteutuiko tapaaminen? Onnistuiko toimivan yhteistyösuhteen luominen Aamulehteen? Toteutuiko radio-ohjelma? onnistuiko sen markkinointi? mikä on arvio kuulijoista? edistyikö tietoisuus ohjelman sisältökysymyksistä? tuliko vanhusneuvosto tunnetummaksi ohjelman kautta? Laatujaosto Toimintamenot yhteensä Käytetyt lyhenteet: IKILA= Ikäihmisten palvelujen johtokunta, ikipa =, Requeste= Tampereen kaupungin käyttämä asiakaspalvelujärjestelmä, Sitra= Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 5/5

Ylätavoite Tavoite Toimenpide Toteutustapa Miten arvioidaan onnistuminen? Toimintamenot euroa

Ylätavoite Tavoite Toimenpide Toteutustapa Miten arvioidaan onnistuminen? Toimintamenot euroa Ylätavoite Tavoite Toimenpide Toteutustapa Miten arvioidaan onnistuminen? Toimintamenot euroa VAIKUTTAMINEN KOKOUSTOIMINTA Kokoukset Vanhusneuvosto kokoontuu 7 Kokousmäärät. Kokouspalkkiot 10465 e. 11965

Lisätiedot

Tampereen vanhusneuvosto

Tampereen vanhusneuvosto Tampereen vanhusneuvosto Perusinfo Tampereen vanhusneuvosto aloitti toimintansa 30.5.1988 nimellä Eläkeläisten asioita käsittelevä neuvottelukunta vuodet 2000-2008 toimi eläkeläisneuvosto-nimisenä, vanhusneuvosto-nimen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kati Penttilä ja Päivi Järvinen

Kati Penttilä ja Päivi Järvinen KAAKKOIS-SUOMEN SAATTOHOITOYHDISTYS MUUTTOLINTU RY Hyvä päätös elämälle -saattohoidon joustavat palveluketjut Kati Penttilä ja Päivi Järvinen 28.12.2010 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN TAUSTA... 1 2 PROJEKTIN

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA

VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA Tampereen vanhusneuvosto kävi 10.12. tutustumassa Espoon vanhusneuvostoon ja vanhuspalveluihin ELINVOIMAA IKÄÄNTYNEILLE Tilaisuuden ravintola-alan oppilaitos Omniassa

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

1 TAMPEREEN SOS OSAHANKE... 2

1 TAMPEREEN SOS OSAHANKE... 2 - - Sisällys 1 TAMPEREEN SOS OSAHANKE... 2 1.1 Osahankkeen organisoituminen, henkilöstö ja talous... 2 1.2 Tampereen kaupunki toimintaympäristönä ja osahankkeen lähtökohdat... 4 1.3 Osahankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 1 Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 Vuonna 2015 eläkeikäisiä on enemmistö äänioikeutetuista, mieti sitä! 16.9.2014/ep 2 Osa 2 Varsinainen sisältöosa 3 Suuntaviivoja yhdistyksille vuosille 2014-2017

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin Hanna Halme, Katriina Kippo, Kai Lahtonen, Pauli Saarenketo Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti)

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti) RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Loppuraportti 1.7.2013 31.10.2014 Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Kouvolan kaupunki Etelä-Kymenlaakson kunnat (Kotka, Hamina,

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

Aijjoos-kumppanuushanke

Aijjoos-kumppanuushanke Aijjoos-kumppanuushanke 2008 2012 Loppuraportti Alanen Jenni, Koponen Minna ja Nevala Marja-Liisa 0 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN. 2 2. HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot