ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2013

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Strategian mukaiset toimintalinjavalinnat talousarviovuonna Terveyden edistäminen Päivystystoiminta Tietojärjestelmät Mielenterveys ja päihdetyö Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Erityisvastuualueen ERVA-strategian toimeenpanoon osallistuminen ja ISER-hanke Tavoitteena riittävä, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Keskeiset hankkeet Tietoturvallisuus ja tietosuoja Talouden tila Keskeiset toiminnan tunnusluvut Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talousarvion toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yhtymähallinnon toimiala Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sairaalan toimiala Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Toiminnan tuen toimiala Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tukipalvelukeskuksen toimiala

3 2.4.1 Henkilöstö ja talous Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hallitukseen nähden sitovia ovat Rahoitusosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Hankkeiden talousarvion toteutuminen Selvitys perusterveydenhuollon osuudesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase vastaavaa Tase vastattavaa Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase vastaavaa Konsernitase vastattavaa TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Muut liitetiedot Luottamushenkilöt toimikautena Tilivelvolliset, toimialojen johtajat ja sijaiset TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELOT JA SELVITYKSET Käytetyt kirjanpitokirjat, tositelajit, kirjanpidon säilytys Tunnuslukujen laskentakaavat

4 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuoden 2013 syysvaltuustossa hyväksyttiin sairaanhoitopiirille uusi strategia ja sen sisällön valmistelussa kuultiin sekä henkilöstöä että omistajakuntia. Strategia työstettiin sairaanhoitopiirin uuden hallituksen strategiaseminaareissa ja uuden valtuuston iltapäiväseminaarissa. Strategiaan liitettiin myös erikseen laaditun tuottavuusohjelman linjaukset. Strategiaa Terveempi Etelä-Savo 2020 viedään sairaanhoitopiirin organisaatiossa käytännön toimenpiteiden tasolle seuraavien vuosien aikana. Perusterveydenhuollon yksikkö käynnisti varsinaisen toimintansa vuoden 2013 loppupuolella ja keskittyi aluksi vuoden 2014 toiminnan suunnitteluun ja käynnistämään terveyskeskusten kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteisten hoitopolkujen kehittämistä. Ensihoidon toimintaa ja sen tehostamista sekä kustannusrakennetta linjattiin vuoden aikana. Potilasturvallisuussuunnitelma valmistui ja sen toteuttamista käytännössä edistettiin koulutuksella. Hoitotakuu on vuoden aikana toteutunut monista haasteista huolimatta kohtuullisen hyvin. Toiminnan johtaminen edellyttää myös toimivaa raportointijärjestelmää. Raportoinnin kehittämisessä on edetty, mutta sen toteuttaminen on erilaisista toiminnan muutoksista johtuen jäänyt vuodelle Etelä- Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien tieto- ja potilastietojärjestelmäyhteistyö toteutui suunnitellusti. Yhteinen potilastietojärjestelmä ja samoihin taloushallinnon järjestelmiin siirtyminen tuottavat merkittävät menosäästöt ja mahdollistavat samalla jatkossa entistä sujuvammin erikoissairaanhoidossa tapahtuvan toiminnallisen yhteistyön. Sairaanhoitopiirissä aiemmin hyväksytyn psykiatrian hankesuunnitelman tarkistus kytkettiin ESPER-hankekokonaisuuteen, johon kuuluu Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen tilojen sekä psykiatrian tilojen sijoittaminen keskussairaalan yhteyteen, keskussairaalan sisäiset saneeraus- ja rakentamisjärjestelyt sekä pysäköintitarpeiden kasvaessa pysäköintitalon rakentaminen. Tätä hankekokonaisuutta koskeva tarveselvitys hyväksyttiin sairaanhoitopiirin kevätvaltuustossa. Vuoden loppupuolella valmisteltiin ESPERhankkeen hankesuunnitelman käynnistämistä. Hankesuunnittelun varsinainen aloitus siirtyi vuoden 2014 alkupuolelle. Mikkelin kaupunki valmisteli sairaala-alueen kaavan, joka on menossa hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2014 kevään kuluessa. Moision alueesta ja sairaalarakennuksista luopumista valmisteltiin, mutta ratkaisut asiassa ovat siirtyneet seuraavalle vuodelle. 3

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lakityöryhmän loppuraportti valmistui vuoden lopussa. Lausunnon antaminen raportista siirtyi vuoden 2014 keväälle. Vielä ei ole tiedossa millainen on lopulta pitkään valmistelussa ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisu. Järjestämislain ollessa vielä avoin ei ISKE-hankkeen valmistelukaan ole voinut vuoden aikana edetä. Erva-järjestämissopimuksen tarkistaminen aloitettiin vuoden 2013 aikana. Erityisvastuualueen yhteistyön tuloksena on sairaanhoitopiirissä käynnistetty Erva-lakimies- ja sisäinen tarkastustoiminta. Sairaanhoitopiiri on ollut mukana useissa hankkeissa, joista mainittakoon KASTE-hanke Arjen mieli, joka päättyi vuonna 2013, sähköisen asioinnin SADe-hanke ja terveyden edistämiseen liittyvä TERVIS-hanke. ESPER-hankkeen sisältökysymyksiin liittyvä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon tehtävien integrointia edistävä ESSO-hanke, valmisteltiin vuoden 2013 syksyllä ja hanke on käynnistynyt 2014 puolella. Vuoden lopulla sairaanhoitopiirin alueen kunnat käynnistivät keskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon alueen muodostamisen valmistelutyöstä. Sairaanhoitopiirin varsinaisen toiminnan osalta voidaan todeta, että vuonna 2013 somaattisessa sairaanhoidossa hoitojaksojen määrä on pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna lähes ennallaan. Hoitojaksoissa on pientä lisäystä ja hoitopäivät vastaavasti hieman vähenivät. Avohoitokäynnit lisääntyivät selvästi. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä on ollut merkittävää kasvua ja uusintakäynnit ovat jonkin verran lisääntyneet. Psykiatrian hoitopäivät vähenivät, mutta hoitojaksot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Avohoitopainotteisuus näyttää tavoitteiden mukaisesti edelleen lisääntyvän psykiatriassa. Leikkausten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Synnytysten määrä on edellisestä vuodesta lisääntynyt. Sairaanhoitotoiminnan arviointiraportissa ja henkilöstökertomuksessa on tarkemmin kuvattu vuoden 2013 toimintaa. Toimintakulujen muutos on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 11 % (ilman ensihoitoa 5%) ja tuottojen 15 % (9 % pl. ensihoito). Kuntalaskutus kasvoi 15,1 % edellisestä vuodesta, jolloin kasvu edelliseen vuoteen ei ollut. Tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Tämä mahdollistaa sen, että kumulatiivista alijäämää voidaan vastaavasti supistaa. Henkilöstön työpanos kasvoi edellisestä vuodesta, mihin vaikutti pääasiassa ensihoidon henkilömäärän kasvu. Henkilöstön kehittämistyöhön on panostettu erilaisin toimenpitein, mikä osaltaan näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin sairaanhoitopiirin eri toiminnoissa melko hyvin ottaen huomioon meneillään olevat eri toimintoja koskevat uudistukset ja muutokset. 4

6 Kaiken kaikkiaan voidaan erikoissairaanhoidon osalta todeta, että potilaat ovat vuonna 2013 saaneet sairaalassamme hyvää hoitoa, mistä on ilo kiittää osaavaa henkilöstöä. Matti Nupponen, sairaanhoitopiirin johtaja 1.2 Strategian mukaiset toimintalinjavalinnat talousarviovuonna 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin uutta strategiaa valmisteltiin vuoden 2013 aikana ja uusi strategia Terveempi Etelä-Savo 2020 hyväksyttiin syysvaltuustossa ja uusi strategia on otettu huomioon vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Vuonna 2013 oli voimassa vielä aiemman strategian mukaiset linjavalinnat, joiden toteutumiseen on otettu kantaa seuraavassa Terveyden edistäminen Terveydenedistämisen alueellinen kehittäminen on yksi perusterveydenhuollon yksikön keskeinen tehtävä terveydenhuoltolain mukaisesti. Terveyden edistämisen alueellinen työryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana edellisten vuosien tapaan. Sairaanhoitopiirin sisäisen moniammatillisen terveyden edistämisen työryhmän painopistealueena oli vuonna 2013 muun muassa sähköisen asioinnin edistäminen. Tämä oli yksi sellainen asia, joka nousi selkeästi kehitettäväksi asiaksi vuoden 2012 tehdyssä henkilökunnalle suunnatussa terveyden edistämisen kyselyssä. Sairaanhoitopiirin Terveyden edistämisen yhdyshenkilön tehtävä on määritelty kehittämisylihoitajan tehtävään yhdeksi osaalueeksi Päivystystoiminta Päivystystoiminta tuotettiin vuoden 2013 aikana yleislääkärin ja osittain myös sisätautietupäivystäjän osalta ostopalveluna. Vuoden aikana kehitettiin vahvasti potilaan hoidon tarpeen arviointia päivystyksessä, jonka tarkoituksena on keskittää resursseja potilaan ongelman hoitamiseen riippumatta erikoisalasta. Syksyllä 2013 ponnistelimme kovasti saadaksemme päivystystoiminnan tuottamisen omaksi toiminnaksi, jolloin sitoutuminen työhön ja toiminnan kehittämiseen olisi nykyistä parempaa. Tämä alkoi Alueellinen yhteispäivystys on toiminut ainoana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyspisteenä ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina siten, että kukin terveyskeskus on omi- 5

7 en voimavarojensa puitteissa pitänyt ilta- ja viikonloppuvastaanottoja. Uuden ylilääkärin myötä kehittämistyöhön on saatu vauhtia Tietojärjestelmät Tietojärjestelmien kehittämisessä on panostettu ERVA-yhteistyöhön ja sen perustalle on tehty laajaa tietojärjestelmäyhteistyötä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Tässä yhteistyössä on yhdistetty kahden sairaanhoitopiirin tietotekniikka yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi Mielenterveys ja päihdetyö Psykiatrian avohoitopainotteista toimintamallia on psykiatrian tulosalueella viety vaiheittain eteenpäin, mutta uuden toimintamallin toteuttaminen täysipainoisesti edellyttää toiminnan keskittämistä keskussairaalan yhteyteen Keskelle elämää -hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Kokoamalla toiminnat keskussairaalan alueelle voidaan saavuttaa parhaat toiminnalliset hyödyt sekä hallita jatkossa kustannusten kasvua. ESPERhankkeesta, johon yhtenä osahankkeena sisältyy psykiatrian toimitilojen toteuttaminen keskussairaalan yhteyteen, on laadittiin tarveselvitys, joka hyväksyttiin sairaanhoitopiirin kevätvaltuustossa. ESPER-hankkeen hankesuunnitelmassa jo aiemmin hyväksytty psykiatrian hankesuunnitelmaa tullaan päivittämään. Arjen mieli -hankkeen Etelä-Savon aluetta koskevassa osiossa esitettiin ratkaisuja päihdehuollon kehittämiseksi. Tarkoituksena on, että Arjen mieli-hankkeessa esitettyjä toimintamallien viedään mielenterveys- ja päihdetyössä eteenpäin, jotta niiden toteuttamisella voidaan nykyistä paremmin hallita hoitopolkuja ja myös kasvussa olevia kustannuksia Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriin perustettiin perusterveydenhuollon yksikkö Perusterveydenhuollon yksikkö käynnisti varsinaisen toimintansa vuoden 2013 loppupuolella ja keskittyi aluksi vuoden 2014 toiminnan suunnitteluun ja käynnistämään terveyskeskusten kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteisten hoitopolkujen kehittämistä. Sairaanhoitopiirin kehittämisyksikkö siirtyi vuoden 2013 alusta perusterveydenhuollon yksikköön. Erikoissairaanhoidossa siirryttiin sairaalatoimialalla vuoden aikana prosessimaiseen toimintatapaan. 6

8 ESPER-hankekokonaisuuteen kuuluu Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen tilojen sekä psykiatrian tilojen sijoittaminen keskussairaalan yhteyteen, keskussairaalan sisäiset saneeraus- ja rakentamisjärjestelyt sekä pysäköintitalon rakentaminen. ESPERhankesuunnittelun aloittamista valmisteltiin loppu vuodesta ja hankehenkilöstön rekrytointi käynnistettiin. Hankesuunnittelu käynnistettiin vuoden 2014 alkupuolella Erityisvastuualueen ERVA-strategian toimeenpanoon osallistuminen ja ISERhanke. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin ERVA-järjestämissopimuksen tarkistaminen ERVAsairaanhoitopiirien johtoryhmän ja ERVA-yhteistyöelimen valmistelemana. Varsinainen tarkistustyö jäi kuitenkin vuoden 2014 puolelle. Erva-lakimiehet ja sisäiset tarkastajat aloittivat vuoden aikana tehtävänsä sairaanhoitopiireissä. ISER-hankkeen jatkoksi käynnistettyä ISKE-hanketta ei päästy vuoden aikana käynnistämään täydellä teholla, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevat valtakunnalliset ratkaisut siirtyivät vuoden 2014 puolelle. Arjen mieli Kastehanke, jota sairaanhoitopiiri hallinnoi, toteutettiin vuodesta 2011 alkaen ja hanke päättyi vuoden 2013 syksyllä. Tekesin rahoittama Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu -hanke päättyi myös vuonna Sähköisen asioinnin kehittämistyötä on tehty EAKR ohjelman rahoituksen tuella SARA yhtenäinen sähköisen asioinnin ratkaisu ja toimivat verkostot Etelä-Savoon hankkeessa ( ). Uusista vuonna 2013 käynnistyneistä hankkeista merkittävin on SADe yhteistyöprojekti, jota Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoi ja jossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä. Moision Kyyhkylän alueen kehittäminen on vuoden aikana edennyt ja aluetta koskevaa yleiskaavaa valmisteltiin Mikkelin kaupungin toimesta tarkoituksena saada se vahvistuskäsittelyyn vuoden 2014 aikana. Moision alueesta ja rakennuksista luopumista valmisteltiin kuluneen vuoden aikana, mutta varsinaiset ratkaisut asiassa siirtyivät seuraavalle vuodelle. 1.3 Tavoitteena riittävä, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kehittämisessä on hyödynnetty henkilöstöstrategiaa ja työhyvinvointisuunnitelmaa. Keskeisiä työhyvinvoinnin osatekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, vaikutusmahdollisuudet ja työolosuhteet. Syksyllä 2012 käynnistynyttä esimiesvalmennusta jatkettiin. Valmennus toteutettiin pienryhmissä esimiestyötä tekeville ja aiheina vuonna 2013 olivat esimiehisyys, KVTES ja palkka-asiat sekä osaamisen johtamisen malli. Or- 7

9 ganisaationa osallistuttiin vuonna 2013 Kevan järjestämään Tystra (Työhyvinvointia strategisesti) valmennukseen. Osaamisen määrittelyn ja osaamiskartoitustyön käynnistämiseksi nimetty moniammatillinen työryhmä määritti sairaanhoitopiirin strategian mukaiset ydinosaamisalueet, joiden pohjalta esimiehiä ohjattiin käynnistämään ryhmäosaamiskeskustelut ja määrittämään oman työyksikkönsä osaamistavoitteet. Koulutus- ja osaamisrekisterin laadinnassa on tavoitteena hyödyntää uudistuvia atk-järjestelmiä. Vuodelle 2014 laadittiin koko organisaatiota koskeva koulutussuunnitelma, jolla valmistauduttiin lakisääteisen koulutuskorvauksen hakemiseen. Uudistettu työilmapiirikysely tehtiin lokakuussa Kyselyn avulla selvitettiin henkilöstön näkemyksiä tuloksellisen toiminnan ja työhyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista kuten työyksikön toimivuudesta, työn mielekkyydestä, esimiestyön toimivuudesta ja henkilöstön kokemasta työnilosta. Työyhteisökyselyn tulosten ja muun saadun palautteen pohjalta on käynnistetty työyhteisöjen kehittämishankkeita useammassa työyksikössä. Palvelurakennemuutoksista merkittävin oli ensihoidon järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiirille, toimintaedellytysten luominen ja lähes kolmenkymmenen uuden työntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen toimintaympäristöön. Osana henkilöstösuunnittelua seurataan määräaikaisten tilannetta. Määräaikaisen ja etenkin lyhytaikaisen sijaishenkilöstön käytössä on edetty oikeaan suuntaan, mikä on kesän jälkeen näkynyt määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärän vähentymisenä. Uudesta kertapalkkiojärjestelmästä saatiin hyviä kokemuksia. 1.4 Keskeiset hankkeet Etelä-Savon sairaanhoitopiiri osallistui vuonna 2013 kansalliseen KASTE- ohjelmaan Arjen mieli hankkeella, jota sairaanhoitopiiri hallinnoi ja joka toteutetaan vuosina sekä Terveempi Itä-Suomi hankkeella ( ), jota hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Lisäksi vuonna 2013 on jatkunut Tekesin Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu -hanke, joka päättyi kesäkuussa Sähköisen asioinnin kehittämistyötä on tehty EAKR ohjelman rahoituksen tuella SARA yhtenäinen sähköisen asioinnin ratkaisu ja toimivat verkostot Etelä-Savoon hankkeessa ( ). Uusista hankkeita merkittävin on HyvisSADe yhteistyöprojekti ( ), jota Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoi ja jossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä. ESPER-hankkeen käynnistämistä valmisteltiin 2013 loppuvuodesta ja hanke käynnistyi vuoden 2014 alkupuolella. 8

10 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon tehtävien integrointia edistävä ESSO-hanke, valmisteltiin vuoden 2013 syksyllä ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hanke on käynnistynyt vuoden 2014 alkupuolella. 1.5 Tietoturvallisuus ja tietosuoja Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta vuoden 2013 aikana kehitettiin tietojärjestelmiin, tietoliikenteeseen ja kyberturvallisuuteen liittyviä toimintaprosesseja sekä selkiytettiin tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvää vastuunjakoa ja raportointikäytäntöjä. Sairaanhoitopiirin henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamista kartoitettiin ja sen pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma. Vuoden 2013 alusta tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutus laajeni koskemaan kaikkia sairaanhoitopiirin työntekijöitä. Johdolle ja esimiehille järjestettiin koulutusta rekisterinpidon ja esimiestyön näkökulmasta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioiden väliseen tietosuojayhteistyöhön ja henkilöstön osaamiseen panostettiin mm. tiivistämällä alueen tietosuojavastaavien yhteistyötä, järjestämällä alueellista koulutusta ja laatimalla yhteisiä ohjeistuksia. Syksyllä 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön KYSErva-alueen yhteinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka. Turvallisuustyön kokonaiskehittämisen tehostamiseksi tietoturvatyöryhmä sulautui osaksi sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä perustettua turvallisuustyöryhmää. 1.6 Talouden tila 2013 Lainakanta oli edellisen vuoden tasossa ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika oli suunnittelukauden pituinen. Vuonna 2013 korot olivat edelleen alhaiset, joka vähensi korkokuluja edellisvuodesta. Maksuvalmius on edelleen heikko, mutta muut talouden tunnusluvut olivat osin edellisvuotta parempia. Talouden ennakoidaan pysyvän jatkossakin epävarmana koko suunnittelukauden ja korot nousevat vain hieman. Taloudellisen tilanteen epävarmuus jatkui vuonna Sairaanhoitopiirin osalta toimintakulujen kasvu oli 11 % (ilman ensihoitoa 5 %) ja toimintatuottojen muutos 15 (ilman ensihoitoa 8 %). Ensihoidon sisältyminen vuoden 2013 toimintaan pitää huomioida vertailua tehdessä, koska sen taloudellinen vaikutus on merkittävä (tulot ja menot vuonna 2013 noin 8 miljoonaa euroa). Vuoden 2013 osalta ensihoidon talousarvion arviointi on- 9

11 nistui tarkasti, mutta avokäyntien hinnaston muutos yhdessä kysynnän 6 % kasvun kanssa lisää avohoidon tuottoa merkittävästi 15 % (3,4 M ). Samaan aikaan kauttalaskutus lisääntyi 20 % (2,7 M ). Henkilöstökulujen kasvu 4,6 % (ilman ensihoitoa 1,2 %) oli kohtuullinen. Aineiden ja tarvikkeiden osalta menot olivat liki talousarvion mukaiset, vaikka lääkekustannukset kasvoivat 12 % (0,7 M ). Palvelujen ostoissa merkittävät muutokset olivat ensihoidon lisäksi tietopalvelujen muutos (0,7 M ) sekä lääkäripalvelujen oston kasvu (0,5 M ). Vuokra- ja leasingkuluissa näkyi ensihoidon tila- ja kalustovuokrien kasvu (0,5 M ). Jäsenkuntien määrä muuttui Ristiinan ja Suomenniemen liittyessä Mikkelin kaupunkiin (9 jäsenkuntaa). 10

12 1.7 Keskeiset toiminnan tunnusluvut Palvelutuotanto Sairaanhoitopiirin vuonna 2013 tuottamat palvelut Tot 2013 Ta 2013 Muutos Tot % Tot/Ta Avohoitokäynnit Oma toiminta ,3 Ostopalvelut ,4 Yhteensä ,4 Hoitopäivät Oma toiminta ,7 Ostopalvelut ,7 Yhteensä ,1 Hoitojaksot Oma toiminta ,8 Työ- ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Lääkärit Sairaanhoitajat ja muut vastaavat Muut hoitohenkilöt Tutkimus- ja hoitohenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huoltohenkilöt Hallinto- ja taloushenkilöt Yhteensä Voimassa olevia työ- ja virkasuhteita oli toimintavuoden viimeisenä päivänä Vakanssimäärä oli 1.342,5. Ensihoitoon perustettiin 30 uutta vakanssia ja lääkehuoltoon Pieksämäen kaupungin perusturvan lääkekeskuksen siirron seurauksena 4 uutta vakanssia. Vakanssien vähennyksiä aiheutui psykiatrian avohoitopainotteisuuteen siirtymisestä ja tukipalvelujen uudelleenjärjestelyistä. Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus. 11

13 1.8 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan kokonaisuus muodostuu ja sen toteutumiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: johtamis- ja hallintojärjestelmä, johtamistapa, hyvän hallintotavan noudattaminen, organisaatiorakenne, tehtävien ja velvollisuuksien määrittely sekä henkilöstöhallinnon periaatteet ja toimintatavat. Sairaanhoitopiirissä em. asiat ja ohjeet on pääasiallisesti sisällytetty hallintosääntöön, talousohjeeseen ja talousarviovuoden ohjeeseen. Hallintosääntöä ja ohjeita täydentävät muut hallituksen ja viranhaltijoiden antamat ohjeet. Säännöt ja ohjeet ovat luettavissa ja saatavissa sairaanhoitopiirin intranetistä. Kuntalain 13.3a :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus selvittää sairaanhoitopiirin ohjeistuksen ajantasaisuus tältä osin. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat päivitykset Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Yhtymähallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia valituksia tai oikaisuvaatimuksia, joiden tekemisen perusteena olisi ollut ainoastaan sisäisen valvonnan puutteellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten tai hyvän hallintotavan noudattamisen laiminlyönti. Tiedossa ei myöskään ole, että sairaanhoitopiirille olisi säännösten, määräysten tai päätösten toteuttamatta jättämisestä tai muusta valvonnan laiminlyönnistä aiheutunut tai aiheutumassa taloudellisia menetyksiä. Kuntayhtymän keskeiset toimintaa ohjaavat säännöt ovat ajan tasalla. Yhtymähallituksen arvio on, että päätösten valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon liittyvä ohjeistus ja valvonta on ollut asianmukaista. Hoitotakuulainsäädännön määräaikoja on noudatettu. 12

14 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Hallitus ja johtoryhmä ovat seuranneet säännöllisesti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilinpäätökseen sisältyy arviot yhtymävaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Sairaanhoitopiirin hallituksen tiedon mukaan tavoitteiden asettamisessa tai budjetoinnissa ei ole tilikaudella olennaisia virheitä. Sopimustoiminta, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hallintosäännössä on määräykset sopimusten tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Hankinnat tekee pääosin kuntayhtymän hankinta- ja materiaalipalvelut, jolla on riittävät resurssit hankintojen hoitamiseen. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen Riskienhallinta Sairaanhoitopiirissä on Terveydenhuoltolain 8 :n edellyttämä suunnitelma potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Siinä on mukana potilaan hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden riskienhallinta. Potilasturvallisuuden varmistaminen on merkittävä osa riskienhallintaa. Työturvallisuuden ja laitosturvallisuuden osalta on riskienhallinnan menettelyt ja ohjeet sekä työturvallisuuden eri osa-alueiden osalta raportointi ja seurantamenetelmät. Työturvallisuuslain mukainen riskienarviointi suoritetaan kahden vuoden välein joka työyksikössä tai aina kun toiminnat tai rakenteet oleellisesti muuttuvat. Vuoden 2014 aikana ko. toiminta kehittyy edelleen HaiPro -vaara- ja haittatapahtuminen seuranta- ja raportointijärjestelmän työturvallisuusosion käyttöönoton myötä. Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt turvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida ja päättää turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuustyöryhmän tehtävänä on ohjata sairaanhoitopiirin turvallisuuspolitiikan luomista ja sen viemistä käytäntöön. Työryhmän käsiteltäviä aihealueita ovat: tietoturvallisuus, potilasturvallisuus, toimitilaturvallisuus, valmiussuunnittelu, toimintaturvallisuus, työturvallisuus, ympäristöturvallisuus ja 13

15 ulkomaantoimintojen turvallisuus. Turvallisuustyöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksen Esimiesvalmennukseen tulee riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamisosio Sisäinen tarkastus KYS-Erva -alueella valmisteltu sisäisen tarkastuksen järjestämistä koskeva sopimus hyväksyttiin. Sopimuksella sovitaan sisäisen tarkastuksen palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta siten, että se palvelee koko erva-alueen tarpeita ja että siitä muodostuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisessa suhteessa eri sairaanhoitopiireille. Sopimuksen mukaisesti Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastajan työpanos on 2 päivää/vko. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti kaikkien kolmen sisäisen tarkastajan yhteistä työpanosta ja osaamista eri sairaanhoitopiireissä. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa Konsernivalvonta Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistuksen mukaan eikä valvonnassa ilmennyt huomautettavaa. 14

16 1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 9 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunniaiset erät Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,2 99,6 Vuosikate/Poistot, % 118,9-17,9 Vuosikate, euroa/asukas 44,7-6,0 Asukasmäärä

17 1.10 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-1 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 92,4-14,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 58,1-8,7 Lainanhoitokate 1,5-0,1 Kassan riittävyys, pv

18 1.11 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa-ja vesialueet Rakennukset PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut pakolliset varaukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener.hank TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Osakkuusyhtiöosuudet VIERAS PÄÄOMA Muut osakkeet ja osuudet Pitkäaikainen Muut lainasaamiset Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Muut saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Ostovelat Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % 34,9 35,1 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 29,6 33,1 Kertynyt yli-/alijäämä, (1000 ) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset, (1000 ) Asukasmäärä

19 1.12 Kokonaistulot ja menot KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 ) (1000 ) TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot 6 9 Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset 0 0 Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 2 13 Satunnaiset kulut 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 0 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = [ ] = [-339] Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [ ] = [-339] Kokonaistulot ja -menot sisältävät varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteen ja käytön. 18

20 1.13 Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätöksiin sisältyvistä yhtiöistä Emoyhtiö: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Osakkuusyhtiö: 20,7 % Kiinteistö Oy Säästömikko Ei yhdistelty Tytäryhtiö: 57,14 % Mikkelin Pesula Oy Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Kuntayhtymä: 9% Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Konsernin toiminnan ohjaus Sairaanhoitopiiri ei ole laatinut erillistä konserniohjetta. Hallitus on huolehtinut tytäryhteisön ohjeistuksesta ja sairaanhoitopiirin edustaja tytäryhteisössä on raportoinut hallitusta. Olennaiset konsernia koskeva tapahtumat Mikkelin Pesula Oy:n 48. toimintavuosi oli tulokseltaan positiivinen kasvun vuosi. Liikevaihto ja tuotanto kasvoivat uusien asiakkuuksien ja vakiintuneen tilauskannan johdosta. Pesula on vakiinnuttanut asemansa korkeaa hygieniatasoa vaativien sairaala- ja terveydenhuoltoalan asiakkaiden keskuudessa. Merkittävin kilpailutus koski Mikkelin kaupungin tekstiilihuoltoa. Vuosina tehdyt investoinnit ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Omavaraisuusaste on niistä johtuen edelleen heikko, mutta hyvässä kasvussa. Liikevaihto kasvoi %. Pyykkikilot olivat edellisen vuoden tasolla. Suuntaukseen vaikuttivat uusien pestävien vaatteiden kuten mikrokuituasujen keventyminen sekä vuokraustoiminnan kasvaminen. Investointien kautta tuotannon tehokkuus parani. Omistajapolitiikka osana konsernin ohjausta Konserniohjauksen toimivalta ja vastuunjako on toimiva. Konserniohjausta ja -valvontaa on kehitetty omistajapolitiikan näkökulmasta ja samalla on varmistettu, että asianmukaiset sopimukset tytäryhteisöjen kanssa on tehty. Konsernin seuranta- ja raportointijärjestelmä on laajennettu tytäryhtiöiden osalle vuonna 2010, jolloin osavuosikatsauksissa on ollut mukana myös konsernikatsaus. 19

21 1.14 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 12 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 1 0 Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,8 100,2 Vuosikate/Poistot, % 122,6 0,9 Vuosikate, euroa/asukas 55 0 Asukasmäärä

22 1.15 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 ) (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-1 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 5 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 103,4 0,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 61,2 0,4 Lainanhoitokate 1,4 0,1 Kassan riittävyys, pv 2,9 5,3 21

23 1.16 Konsernitase ja sen tunnusluvut KONSERNITASE (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero 42 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Investointivaraus 0 42 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERASPÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Rahat ja pankkisaamiset Saadut ennakot Lyhytaikainen koroton vieraspääoma VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 33,7 33,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,1 33,9 Kertynyt yli-/alijäämä, milj Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset, (1000 ) Asukasmäärä KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sairaanhoitopiirin ja tytäryhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 1624 henkilöä. 22

24 1.17 Tilikauden tuloksen käsittely ja talousarvion toteutuminen Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä ,20 euroa jätetään taseen omaan pääomaan ylijäämä- /alijäämätilille valtuuston aiempien päätösten mukaisesti. Valtuuston hyväksymässä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omistajapolitiikassa on linjattu kuntayhtymän yli- ja alijäämän käsittely: Talousarvion saaminen tarkalleen vuosittain ns. nollatasoon on vaikeaa, joten perusteltua on sopia siten, että yli-/alijäämä voi vaihdella +/- 1,5 prosenttia vuotuisista toimintamenoista, jolloin sitä ei oteta huomioon talousarvion hinnoittelussa. Sairaanhoitopiirillä on vuosi 2013 huomioiden edellisten vuosien alijäämää ,44 euroa, joka talousarvion mukaisesti katetaan suunnittelukaudella. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri käynnisti tuottavuusohjelman, jolla haetaan pysyvää 2,5 miljoonan euroa kustannusten laskua. Talousarvion toteutumisen seurannan tarkoituksena on todeta, onko kuntayhtymän toiminnassa noudatettu talousarviota, kuten kuntalaki edellyttää. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden lisäksi seurataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Hallintosäännön mukaan toimialan johtaja vastaa talousarviovuoden tavoitteista, määrärahasta ja tuloarviosta. Luettelo hallintosäännön mukaisista tilivelvollisista on tasekirjan liitetietona. Käyttötalouden toteutuminen on esitetty toimialoittain, mikä on menojen ja tulojen sitovuustaso. Investointien sitovuustasona on toimialataso. Valtuusto oikeutti sairaanhoitopiirin johtajan päättämään muutoksista investointiosan yksittäisiin hankkeisiin tulosyksikön investointiosan koko-naismenojen puitteissa. Tavoitteet on asetettu toimialoittain. Tilinpäätöksessä on tavoitteiden toteutumista arvioitu toimialoittain. 23

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat: valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet tuloslaskelmassa yhteenlaskettu laskutus jäsenkunnille kuntayhtymän toimintamenot ja tulot hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yhteismäärä rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäys investointiosan yli 1 milj. hankkeet 24

26 1. valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet 2013 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Kehityskohde Tavoite Asiakasnäkökulma Potilas/omaiset saavat riittävät tiedot sairaudestaan ja hoidosta Itsehoito ja terveyden edistäminen Talousnäkökulma Omistajaohjauksen kehittäminen Prosessinäkökulma Järjestämissuunnitelma ERVA-yhteistyö Sairaalaprosessi Henkilöstönäkökulma Aktiivinen työnantajapolitiikka (hoi- Asiakaslähtöisyys totakuu) Hoitoonpääsy lain mukainen Erikoislääkärin hoidontarpeen arvio alle 3 vk Ensikäynti alle 3 kk Tarvittava hoito alle 4kk Asiakastyytyväisyys Hoitoketjuun liittyvät valitukset alle 0,25 % avokäyntien ja hoitopäivien summasta Omatoimisuus Oikea-aikainen tieto Yhteistyön ja hoitoketjujen kehittämien Yhteistyön ja hoitoketjujen kehittämien Päivytys- ja elektiivinen prosessi Itseilmoittauminen osana Hyviksen uusia palveluja käytössä 2013 Raportointijärjestelmä kuntien käytössä 2013 Toimeenpano 2013 Toimeenpano 2013 Sairaalatoimialueen toimintajärjestelmä uusittu 2013 Rekrytointi Virkojen täyttöaste yli 95 % Asiakasnäkökulma Toteutuminen 2013 Hoitoonpääsy lain mukainen Talousnäkökulma kehittämi- Omistajaohjauksen nen Prosessinäkökulma Potilas/omaiset saavat riittävät tiedot sairaudestaan ja hoidosta Itsehoito ja terveyden edistäminen Järjestämissuunnitelma Hyväksytty 2013 ERVA-yhteistyö Sairaalaprosessi Henkilöstönäkökulma Yli 3 vk 0,8 % lähetteistä Hoidon tarpeen arviointi yli 3 kk odottaneet 3 % (43 potilasta) Hoito toteutunut alle 4kk Valituksia 0,48 % käyntien ja hoitopäivien summasta. Itseilmoittautuminen käytössä 9/2013 lukien Raportointijärjestelmä osin käytössä Jatkunut sovitusti Vastuut ja tehtävät sovittu Aktiivinen työnantajapolitiikka Virkojen täyttöaste 91 % 25

27 2. Tuloslaskelmassa yhteenlaskettu laskutus jäsenkunnille Jäsenkuntalaskutus ylittyi 8 miljoonaa euroa (ta ,5 M tot ,5 M ). Ylitykset tapahtuivat avohoidossa 3,377 M, vuodeosastotoiminnassa 1,011 M, asiakaspalvelujen ostossa 2,866 M sekä jäsenmaksutuloissa 0,753 M. 3. Kuntayhtymän toimintamenot ja -tulot Kuntayhtymän toimintatuotot ylittivät talousarvion 6,218 M ja toimintamenot ylittivät talousarvion 6,627 M. 4. Hoitojaksojen ja avohoitokäyntien yhteismäärä (oma toiminta) Hoitojaksoja kpl (ta kpl) Avohoitokäyntejä kpl (ta kpl) 5. Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaiset lainat vähenivät euroa. 6. investointiosan yli 1 milj. hankkeet Yli 1 milj. investointihankkeita ei ollut vuonna

28 2.1 Yhtymähallinnon toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Lääkärit 2 Hoitohenkilöstö 2 Muu henkilöstö 8 Yhteensä 12 Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,9 Henkilöstökulut ,6 Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muu kulut ,0 Ulkoiset toimintakulut ,4 Toimintakate ,0 Poistot ,0 Investoinnit

29 2.1.2 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusterveydenhuollon yksikkö on perustettu ja se aloitti toimintansa 2013 kesällä. Vuoden 2012 THL:n tuottavuustilastossa ESSHP oli episodituottavuudessa sijaluvulla 5 verrattuna kaikkiin sairaanhoitopiireihin. Kuntalaskutuksen muutos oli % ja ilman ensihoitoa 8 %. Kysynnän kasvu johtui avokäyntien lisääntymisestä, läpilaskutuksesta ja hinnoittelun muutoksista 2013 sekä potilaiden vaikeammasta hoitoisuudesta, joka näkyy myös kalliin hoidon rahaston käytön lisäyksenä. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiriin saapui yhteensä lähetettä. Useimmat lähetteet tulevat sähköisessä muodossa. Lähetteen käsittelyn keskimääräinen/mediaani odotusaika oli 1 vrk, jota voi pitää erinomaisen sujuvana. Yli kolmen viikon meneviä käsittelyaikoja oli 0,8 %, nämä usein lomista johtuvia. Hoidon tarpeen arviointia odottavien määrä oli mittauspäivänä 1718 potilasta, joista 3 % (43 potilasta) oli odottanut yli 90 vrk. Keskimääräinen odotusaika/mediaani tutkimuksiin oli 29 vrk. 28

30 2.2 Sairaalan toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Lääkärit 143 Hoitohenkilöstö Muu henkilöstö 22 Yhteensä Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,5 Henkilöstökulut ,3 Asiakaspalveluiden ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Muu kulut ,6 Ulkoiset toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Poistot ,5 Investoinnit , Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Potilaspalautteiden ja hoidon laatukyselyjen tulosten analysointi ja hyödyntäminen. Potilaspalautteet tulevat sairaalajohtajalle sekä muistutuksina että potilasvahinkoilmoituksina. Näistä pyydetään potilaan hoitoon osallistuneilta vastine. Lisäksi asiat viedään yksiköiden osastotunneille käsiteltäviksi ja toimintatapojen tarkastelua varten. Tämä vaikuttaa yksiköiden työtapoihin.. Merkittävät laatupoikkeamat on käsitelty erikseen myös ylilääkärikokouksessa. Toiminta on vakiintunut kaikissa yksiköissä. 29

31 Hoidon laatukyselyä on jatkettu, vaikka sen antama hyöty ei ole enää niin merkittävä kuin alkuun oli. Hoitoisuusluokitus on samaan aikaan verrattavana poliklinikoilla. Hoidon laadussa potilaat kokevat selkeää paranemista. Ajanvarauksen pitävyys korostuu noissa kyselyissä merkittävänä asiana ja asiaan onkin saatu parannusta viime vuoden aikana. 2. Käyttösuunnitelmien seuranta ja arviointi toteutetaan puolivuosittain. Yksiköt tekevät käyttösuunnitelman omaa toimintaansa ohjaamaan. Tämä toteutuu edelleen vaillinaisesti. Parantamisen varaa on. Sitovuus ei ole toteutunut aivan suunnitellusti edelleenkään. Seuranta toteutuu niissä yksiköissä, jotka tekevät käyttösuunnitelman ohjaamaan omaa toimintaa. 3. Hoitoisuus/hoitaja-tunnusluku toimii mittarina henkilöstön tarpeen arvioinnissa. Tämä toteutuu yksiköissä laaja-alaisesti. Sijaisten käyttöä on onnistuttu vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna. Ylihoitajat ovat onnistuneet tehtävässään prosessikoordinaattoreina. On syytä kehittää edelleen rekrytointitoimintaa. Esimiesten pienryhmäkoulutukset alkoivat viime vuonna ja odotukset toiminnan ohjauksen suhteen ovat hyvät. 4. Prosessien vaikuttavuutta toimintoihin seurataan vuosittain. QPR-työkalun käyttö jatkuu. Vanhojen prosessikuvausten päivityksiä tai uusia prosessikuvauksia järjestelmään tulee edelleen harvakseltaan. Niitä tehdään oman työn ohessa. Hoitoprosessien muuttamiseen toimintaympäristön muuttuessa on kiinnitettävä huomiota enemmän. Lisäksi prosessikoordinaattoreiden tehtävä on seurata hoitoprosessien sujuvuutta. Nyt tämä toiminta alkaa tuottaa tuloksia ja päästään nopeammin muuttamaan toimintamalleja. 5. Jokaiseen yksikköön laaditaan sairaanhoitopiirin strategiaan pohjautuvat osaamismatriisit, joissa on määritelty kunkin yksikön keskeisen osaamisen tarpeet. Työ on edelleen kesken, mutta etenee koko ajan. Vuoden 2013 osalta asiassa saavutettiin paranemista. Kouluttautumista mietitään organisaation tarpeiden kannalta ja suunnataan siten oikealla tavalla. Esimiesten sitoutumista on enemmän kuin aiemmin. Käytäntöä jatketaan ja parannetaan tulevina vuosina. 30

32 2.3 Toiminnan tuen toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Muu henkilöstö 46 Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,3 Henkilöstökulut ,8 Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muu kulut ,0 Ulkoiset toimintakulut ,5 Toimintakate ,3 Poistot ,6 Investoinnit ,6 31

33 2.3.2 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstön osalta on erityisesti seurattu määräaikaista henkilökuntaa ja poissaoloja. (Henkilöstökertomus s.7 10) Määräaikaisen henkilöstön käyttö henkilömäärinä aleni 2,5 %. Määräaikaisten osuus vakinaisista vuoden 2013 lopussa oli 20,6 % (22 % vuonna 2012). Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenivät 3,9 % (tavoite 5 %, vähennys 0,7pv/vakanssi) edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti pitkät, yli 90 päivän poissaolot vähenevät. pitää paikkansa, niitä oli kaikista sairauspoissaoloista 16,2 %, niissä merkittävin syy oli pahanlaatuiset kasvaimet, lyhyehköissä 4-29 pv ja keskipitkissä pv suurin syy oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet Raportointijärjestelmien tilanne on KPP järjestelmän osalta edelleen osin kesken johtuen potilastietojärjestelmän tietokantapoimintojen monimutkaisuudesta. Muu raportointi, joka sisältää myös alueellisen raportoinnin rakennetaan vuoden 2014 aikana Exreportympäristöön, joka on ollut käytössä jo potilasjärjestelmien osalta. Sähköinen asiointi on ollut käytössä laajemmin vuoden 2013 lopulta osana laajempaa Hyvis.fi -palvelukokonaisuutta. 32

34 2.4 Tukipalvelukeskuksen toimiala Henkilöstö ja talous TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Henkilöstö Työ ja virkasuhteessa oleva henkilöstö Muu henkilöstö 220 Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot ,6 Henkilöstökulut ,7 Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muu kulut ,9 Ulkoiset toimintakulut ,8 Toimintakate ,6 Poistot ,4 Investoinnit , Sitovien tavoitteiden toteutuminen Uudet palvelusopimukset on käyty yksiköiden kanssa läpi. Yksikköjen muutosten vuoksi prosessi on edelleen kesken. Kustannusten oikeassa kohdentamisessa yksiköille pyritään löytämään järkevä linjaus osaoptimoinnin välttämiseksi. Ostopalveluja on käytetty käyttötalouspuolella vain vähäisessä määrin (vuokratilojen siivous ja muutamat pienet korjaukset). Asiakkaiden kustannustietoisuutta on lisätty sopimusneuvottelujen yhteydessä. Henkilöstön joustava käyttö on toteutunut sekä yksiköiden sisäisellä toimipisteiden vaihdolla että yksiköiden välisillä siirroilla. Tehtäväsisältöjen tarkoituksenmukaisuutta kehitetään sairaalatoimen kanssa. Mallien etsimistä ja soveltamista muista organisaatioista tehdään koko ajan. Henkilöstön osaamiskartoitusten uusiminen on aloitettu. 33

35 2.4.3 Hallitukseen nähden sitovia ovat toimialueiden tuloslaskelman toimintatulot ja menot seuraavin tarkennuksin: yhtymähallinto: menot ja tulot sairaala: menot ja tulot tukipalvelut: menot ja tulot toiminnan tuki: menot ja tulot. Yhtymähallinnon toimialalla valtuuston hyväksymä määräraha alittui euroa ja tuloarvio alittui euroa. Tulojen alitus johtui perusterveydenhuollon yksikön ja hankkeita on ollut suunniteltua vähemmän. Sairaala-toimialan tulot ylittyivät euroa ja menot ylittyivät euroa. Tuloissa suurimmat muutokset tulivat avopalveluiden kasvusta ja läpilaskutuksesta. Henkilöstökulujen ylitys oli 1,4 milj. euroa, palvelujen ostot lähes 4 milj. euroa. Muiden palvelujen ostossa merkittävimmät poikkeamat talousarvioon olivat potilasvahinkovakuutuksessa (0,4 milj. euroa) ja lääkäripalvelujen ostoissa (0,5 milj. euroa). Toiminnan tuen toimialalla tulot ylittyivät euroa ja kulut euroa. Ylitys aiheutui palvelujen ostosta ja kohdistui tietohallintopalveluihin 1,0 milj. euroa (tietoteknisen ympäristön muuttaminen ja yhdistäminen Itä-Savon kanssa) sekä henkilöstöpalveluihin euroa (työterveys ja Sporttipassi). Tietotekniikan menoista suuri osa oli kertaluonteisia ja tuleva laskutus pienenee jatkossa merkittävästi. Tukipalvelukeskuksen tulot ylittyvät euroa ja menot ylittyivät euroa. Talousarvioylitys johtui ennakoimattomista vuokrakulujen lisäyksistä. Investointeihin varattu määräraha ylittyi euroa. Kuntayhtymän tilivelvolliset (hallitus, sairaanhoitopiirinjohtaja, toimialajohtajat) on esitetty muut liitetiedot -otsikon alla. 34

36 2.5 Rahoitusosan toteutuminen TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Talous (1 000 ) Ulkoiset toimintatulot Henkilöstökulut Asiakaspalveluiden ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muu kulut Ulkoiset toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ,4 Rahoituskulut ,8 Vuosikate ,9 Poistot Investoinnit 35

37 2.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA Toimintatuotot Myyntituotot jäsenkunnilta Myyntituotot muilta Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Satunnaiset erät Satuunaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä

38 2.7 Investointien toteutuminen TOT 2013 TA 2013 POIKKEAMA TOT-% Konservatiiviset palvelut Investoinnit , , ,34 46,53 Toimenpidepalvelut Investoinnit , , ,03 80,19 Operatiiviset palvelut Investoinnit , , ,00 78,28 Alueelliset palvelut Investoinnit , , ,57 101,13 Ensihoito ja päivivystyspalvelut Investoinnit , , ,65 64,59 Tukipalvelut Investoinnit , , ,06 111,86 Tietohallintopalvelut Investoinnit , , ,14 119,64 Rahoitus Investoinnit ,00 0, ,00 0,00 Investoinnit yhteensä , , ,75 602,22 37

39 2.8 Rahoitusosan toteutuminen TOT 2013 TA 2013 TA-MUUTOS TA+MUUTOS POIKKEAMA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset

40 2.9 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTATULOT TOT 2013 TA TOT 2013 POIKKEAMA 2013 TOIMINTAKULUT TA 2013 POIKKEAMA Yhtymähallinto Perusterveydenhuollon yksikkö Somaattiset palvelut Psykiatriset palvelut Hallinto Henkilöstöpalvelut Yhteiset palvelut Tietopalvelut Talouspalvelut Materiaalipalvelut Ruokapalvelut Tekniset palvelut Toimitilapalvelut Rahoitus Yhteensä TULOSLASKELMAOSA Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Yhtymähallinto 0 Perusterveydenhuollon yksikkö 0 Somaattiset palvelut Psykiatriset palvelut 0 Hallinto 0 Henkilöstöpalvelut 0 Yhteiset palvelut 0 Tietopalvelut Talouspalvelut 0 Materiaalipalvelut 0 Ruokapalvelut 0 Tekniset palvelut Toimitilapalvelut Rahoitus Yhteensä RAHOITUSOSA Antolainauksen muuokset Antolainasaamisten väh Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Lyhytaik.lainojen lis Lyhytaik.lainojen väh Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ

41 2.10 Hankkeiden talousarvion toteutuminen Tulot Menot Netto Hankkeen toteuttamisaika KEKSI -hankekokonaisuus , ,05 0, TA , ,00 TA Aivohalvaus -tiedä, tunnista, kuntoudu -hanke (ALTTI) , , , TA , ,00 Kaste -hanke 0, TA , ,00 SARA -hanke , , , TA , ,00 Vesku -hanke 0, TA 500,00-500,00 Sos.työ -hanke 0, TA 3 000, ,00 Etelä-Savon miesten hyvinvointihanke 500,00-500,00 0, TA Perusterveydenhuollon selvityshanke -11,06-11, TA Arjen mieli -hanke , , , TA , ,00 Kumppanuuspöytä -hanke , , TA 2 155, ,00 Hyvis SADe -hanke , , , TA , ,00 Tervis Terveempi Itä-Suomi -hanke , , TA Tulosyksikkö yhteensä , , ,66 TA , ,00 0,00 40

42 2.11 Selvitys perusterveydenhuollon osuudesta *)% 2008 *)% 2009 *)% 2010 *)% 2011 *)% 2012 *)% 2013 *)% Apteekki , , , , , , ,8 Apuvälinekeskus , , , , , , ,4 EnsiNeuvo 703 0, , , ,1 88 0,1 40 0,0 0 0,0 Laboratoriot ,0 Materiaaliyksikkö 522 0, , , , , , ,6 Potilasasiamies 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 Päivystys **) , , , , , , ,3 Radiologia ***) 785 0, , , , , , ,0 Yhteensä , , , , , , ,2 Shp:n toim. kulut *) perusterveydenhuollon osuus sairaanhoitopiirin toimintakuluista **) päiväpäivystys alkoi Mikkelin perusterveydenhuollon kanssa ***) Mikkelin kaupungin Pankalammen radiologian toiminta siirtyi shp:n toiminnaksi

43 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,25 Maksutuotot , ,82 Tuet ja avustukset , ,08 Muut toimintatuotot , , , ,86 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,05 Muut henkilösivukulut , ,34 Palveluiden ostot , ,06 Aineet ja tarvikkeet , ,24 Muut toimintakulut , , , ,46 Toimintakate , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 546, ,77 Muut rahoitustuotot , ,96 Korkokulut , ,95 Muut rahoituskulut , , , ,67 Vuosikate , ,27 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,63 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Tilikauden tulos , ,90 Tilikauden yli-/alijäämä , ,90 42

44 3.2 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,27 Satunnaiset erät , ,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,73 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,75 0, ,48 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,75 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,33 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 0, ,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 449, ,82 Vaihto-omaisuuden muutos , ,91 Saamisten muutos , ,74 Korottomien velkojen muutos , , , ,63 Rahoituksen rahavirta , ,96 Rahavarojen muutos , ,21 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,04 Rahavarat , , , ,21 43

45 3.3 Tase vastaavaa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,34 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,41 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,95 Rakennukset , ,03 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,90 Koneet ja kalusto , ,88 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,27 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,37 Muut lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,21 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,11 Lainasaamiset 619,38 0,00 Muut saamiset , ,52 Siirtosaamiset , , , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 44

46 3.4 Tase vastattavaa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,32 Muut omat rahastot , ,10 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,74 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,78 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,69 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,35 Ostovelat , ,25 Muut velat , ,07 Siirtovelat , , , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 45

47 3.5 Konsernituloslaskelma Toimintatuotot , ,33 Toimintakulut , ,43 Toimintakate , ,90 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 622, ,71 Muut rahoitustuotot , ,18 Korkokulut , ,99 Muut rahoituskulut , , , ,91 Vuosikate , ,99 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , ,66 Satunnaiset erät , ,00 Tilikauden tulos , ,67 Tilinpäätössiirrot 1 055,92 286,89 Vähemmistöosuudet , ,81 Tilikauden ylijäämä , ,59 46

48 3.6 Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,01 Satunnaiset erät , ,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,01 Investointien rahavirta Investointimenot , ,04 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,20 0, ,04 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,03 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,33 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,71 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 0, ,63 Oman pääoman muutokset , ,35 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 449, ,82 Vaihto-omaisuuden muutos , ,91 Saamisten muutos , ,72 Korottomien velkojen muutos , , , ,27 Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,73 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,21 Rahavarat , , , ,73 47

49 3.7 Konsernitase vastaavaa KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,42 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,44 Rakennukset , ,62 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,90 Koneet ja kalusto , ,43 Muut aineelliset hyödykkeet , ,50 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,40 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,20 Muut osakkeet ja osuudet , ,16 Muut lainasamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,21 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,31 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 48

50 3.8 Konsernitase vastattavaa VASTATTAVAA OMA PÄÄÄOMA Peruspääoma , ,32 Muut omat rahastot , ,10 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä , ,81 Tilikauden yli/-alijäämä , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,69 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero ,07 491,77 Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset 0, ,00 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,69 VIERASPÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,14 Pitkäaikainen koroton vieraspääoma , ,63 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,92 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,22 49

51 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Jaksotus Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset v on siirretty lyhytaikaisiin lainoihin. Pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen korot on jaksotettu kalenteripäivien mukaan. Lomapalkkavelan muutos on kirjattu tilinpäätöksessä jaksotettuihin palkkoihin ja jaksotettuihin sosiaalikuluihin menoksi ja taseen siirtovelkoihin lisäykseksi. Johdannaissopimusten käsittely Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisten lintojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Sopimukset ovat voimassa ) Tuloslaskelman tai sen esittämistavan muutos Ei ilmoitettavaa 3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ei ilmoitettavaa 4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Ei ilmoitettavaa 5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset Ei ilmoitettavaa 6) Yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää Ei ilmoitettavaa 7) Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muu sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Ei ilmoitettavaa 50

52 4.2 Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Mikkelin Pesula Oy ja Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä. Osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Säästömikko on jätetty yhdistelemättä konsernin kannalta vähäisen merkityksen takia. Laatimisperiaatteet Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Yhdisteltyjen yhteisöjen vastaaviin ei sisälly sisäisiä katteita. Keskinäisen omistuksen eliminointi Konsernisissa sairaanhoitopiirin omistus tytäryhtiössä ja liikelaitoskuntayhtymässä on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Tytäryhtiön vähemmistöosuus on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Yhdisteltyjen yhteisöjen poistoja ei ole oikaistu erojen vähäisyyden vuoksi. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Konsernitilinpäätöksessä on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä. 51

53 4.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8) Toimintatuottojen erittely Toimintatuotot (1000 ) Konserni Sairaanhoitopiiri Myyntituotot jäsenkunnilta Myyntituotot ulkokunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ) Verotulojen erittely Ei ilmoitettavaa 10) Valtionosuuksien erittely Ei ilmoitettavaa 11) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Satunnaiset tuotot ja kulut (1000 ) Konserni Sairaanhoitopiiri Satunnaiset tuotot Osakkeiden myyntivoitto Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut Tavaravaraston alaskirjaus Satunnaiset kulut yhteensä ) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Poistonalaisiin hyödykkeisiin on aktivoitu ennen vuotta ,88 euroa tai enemmän, vuosina ,79 euroa tai enemmän, vuosina ,40 euroa tai enemmän maksavat ja vuodesta 2003 lähtien 8500,00 tai enemmän maksavat ja useamman kuin yhden tilikauden ajan palvelutoiminnan käytössä olevat hankinnat. Poistonalaisten hyödykkeiden tasearvot on kirjattu kirjanpitolautakunnan suunnitelman mukaisista poistoista antaman yleisohjeen mukaiset vähennettynä perustamiskustannusten vuosien valtionosuudella. 52

54 Aineettomat hyödykkeet Poistoaika Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat ja oikeudet 4 v. Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset Sairaalarakennukset Keskussairaala Päiväkeskus, talousrakennus, taloustoimisto 30 v. Vanha sairaala, uusi sairaala 40 v. Laajennusosa 50 v. Vuokrattavat tilat 5 v. Moision sairaala 30 v. Huolto-, toimisto- ja muut rakennukset Keskussairaala Hallintorakennus, päiväkoti 30 v. Tönölä 20 v. Moision sairaala Liikuntahalli, hallintotalo, uimakopit 30 v. Väestönsuoja/kuntokeskus 35 v. Muut huolto-, toimisto- ja muut rakennukset 20 v. Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet 5 v. Lääkintävälineet 5 v. Raskaat lääkintävälineet 10 v. Muut koneet, laitteet ja kalusto Tietokoneet 4 v. Muut koneet, laitteet ja kalusto 5 v. Muut aineelliset hyödykkeet Taide ja arvoesineet Ei poistoa 13) Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina (1000 ) Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (1000 ) -277 Ero % -7 Poistosuunnitelman perusteet yhtenäistettiin Heta-organisaatioiden kesken taloushallinnon yhteistyön käynnistyessä v

55 14) Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset Pakollisten varausten muutos Konserni Sairaanhoitopiiri Potilasvahinkovakuutusmaksuvaraus Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksuvaraus ) Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja olennaiset muihin toimintakuluihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot Ei ilmoitettavaa 16) Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot osuuksista muissa yhteisöissä Osinkotuottojen erittely Konserni Sairaanhoitopiiri Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Ylijäämän palautus kuntayhtymiltä ) Erittely poistoeron muutoksista Ei ilmoitettavaa 54

56 4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 18) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet aktivoidut kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Ei ilmoitettavaa 19) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei ilmoitettavaa 20) Tilikaudella hyödykkeen hankintamenoon aktivoidut korot Ei ilmoitettavaa 21) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet/sairaanhoitopiiri Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 0 Siirrot erien välillä 0 0 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset 0 Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet/konserni Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 0 Siirrot erien välillä 0 0 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset 0 Kirjanpitoarvo

57 Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet/sairaanhoitopiiri Maa- ja vesi alueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rakennukset Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet/konserni Maa- ja vesi alueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rakennukset Ennakkomaksut ja kesk.er. hankkeet Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

58 Sijoitukset Pysyvien vastaaavien sijoitukset/sairaanhoitopiiri Osakkeet ja osuudet/sairaanhoitopiiri Osakkeet konserniyhtiöt Osakkeet omistusyhteisöt Kuntayhtymä osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 0 Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Pysyvien vastaavien sijoitukset/konserni Osakkeet ja osuudet/konserni Osakkeet konserniyhtiöt Osakkeet omistusyhteisöt Kuntayhtymä osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

59 Pysyvien vastaaavien sijoitukset/sairaanhoitopiiri Jvk-, muut laina- ja muut saamiset/sairaanhoitopiiri Jvksaamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymä Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Lisäykset 0 0 Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Pysyvien vastaavien sijoitukset/konserni Jvk-, muut laina- ja muut saamiset/konserni Jvksaamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymä Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Lisäykset 0 Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Hankintameno Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo )Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Konsernin osuus 1000 Nimi Tytäryhteisöt Kotipaikka Omistusosuus Konsernin omistusosuus Omasta pääomasta Vieraasta pääomasta Tilikauden voitosta/ tappiosta Mikkelin Pesula Oy Mikkeli 57,14 % 57,14 % Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Kotipolku r.y. Mikkeli Kuntayhtymät Itä-suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Kuopio 9 % 9 % Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Säästömikko Mikkeli 20,70 % 20,70 %

60 25) Pitkä-ja lyhytaikaiset samiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, jossa sairaanhoitopiiri on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä. Saamiset kuntayhtymältä, jossa shp on jäsenenä Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 4 Siirtosaamiset Saamiset yhteensä ) Siirtosaamiset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Sairaanhoitopiiri Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot muilta Siirtosaamiset jäsenkunnilta Muut siirtosaamiset muilta Kelan korvaus työterveyshuollosta Kelan ensihoidon Kela korvaukset Muut siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä ) Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus Ei ilmoitettavaa 59

61 4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28) Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä Oman pääoman erittelyt Konserni Sairaanhoitopiiri Peruspääoma Lisäykset Peruspääoma Muut omat rahastot Vähennykset Lisäykset Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Lisäykset Vähennykset Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Peruspääoman jakautuminen % Hirvensalmi , ,91 3,05 3,05 Joroinen , ,46 4,94 4,94 Juva , ,65 6,43 6,43 Kangasniemi , ,97 5,47 5,47 Mikkeli , ,44 57,42 51,40 Mäntyharju , ,26 6,64 6,64 Pertunmaa , ,84 2,15 2,15 Pieksämäki , ,62 11,14 11,14 Puumala , ,82 2,76 2,76 Ristiina 0, ,54 0,00 5,08 Suomenniemi 0, ,81 0,00 0,94 Peruspääoma yhteensä , ,32 100,00 100,00 29) Verotussyistä tehdyn poistoeron muutos Ei Ilmoitettavaa 60

62 30) Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Konserni Sairaanhoitopiiri ) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat Ei ilmoitettavaa 32) Pakollisten varausten olennaiset erät Pakolliset varaukset Konserni Sairaanhoitopiiri Muut pakolliset varaukset Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu ) Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa sairaanhoitopiiri on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille. Vieraspääoma Velat tytäryhteisöille 2012 Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa shp on jäsenenä Ostovelat Yhteensä ) Sekkilimiitti Ei ilmoitettavaa 35) Vuokrakohteen lunastusvelka Ei ilmoitettavaa 36) Tase-erän Muut velat erittely Ei ilmoitettavaa 61

63 37) Siirtovelat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Sairaanhoitopiiri Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä ) Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat Huollettavien varat Konserni Sairaanhoitopiiri Moision potilasvarat ) Elatustuen takautumissaatavat Ei ilmoitettavaa 62

64 4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40) Velat, joista vakuudeksi annettu kiinnityksiä Kiinnitykset Konserni Sairaanhoitopiiri Lainat rahoituslaitoksilta Yrityskiinnitys Lainat rahoituslaitoksilta Kiinteistökiinnitys Osamaksuvelat Irtainkiinnitys 20 41) Muista sitoumuksista kuin veloista vakuudeksi annetut kiinnitykset Ei ilmoitettavaa 42) Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet Ei ilmoitettavaa 43) Muut vakuudet Ei ilmoitettavaa 44) Leasingvastuut Leasingvastuut Konserni Sairaanhoitopiiri Seuraavallla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä ) Sairaanhoitopiirin antamat vastuusitoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Vastuusitoumukset Konserni Sairaanhoitopiiri Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma ) Muut sairaanhoitopiirin antamat vastuusitoumukset Ei ilmoitettavaa 47) Muut kuntayhtymää koskevat taloudelliset vastuut Muut talodelliset vastuut Konserni Sairaanhoitopiiri Yrityskortit, rah.yht.vastuu Sopimusvastuut Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot

65 4.7 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 48) Henkilöstömäärä ammattiryhmittäin/tulosyksiköittäin Lääkärit Sairaanhoitajat Muut ja muut hoitohenkilöt vastaavat Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Tutkimusja hoitohenkilöt Huoltohenkilöt Hallintoja taloushenkilöt Yhteensä Sairaala Toiminnan tuki Tukipalvelukeskus Yhtymähallinto Yhteensä ) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, ellei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä

66 4.8 Muut liitetiedot Luottamushenkilöt toimikautena Valtuusto jäsenkunta jäsen varajäsen Hirvensalmi Heidi Honkanen, maatalousyrittäjä Esko Kekkonen Sirpa-Helena Pesonen, sairaanhoitaja Anu Marttinen Joroinen Jaakko Kuronen, luokanopettaja Leea Oksiala Pekka Lantto, lääkäri Rauni Janhunen Juva Mervi Heinonen, sairaanhoitaja Aira Varis Markku Karila, kirkkoherra Tapio Paunonen Katja Tuovinen, lähihoitaja Tauno Holm Kangasniemi Helvi Marttinen, eläkeläinen Hannu Tiihonen Sirpa Sappinen, yrittäjä Juhani Saksa Mikkeli Seija Kuikka, lääkäri, amm.harj. Sanna Häkkinen Ari Kuikka, ev.luutn. evp., piiripäällikkö Hannu Mielonen Raine Lehkonen, lehtori Hannu Tullinen Keijo Siitari, maanviljelijä Petri Pekonen Pirkko Valtola, lääkäri Paula Mäkeläinen Teijo Ylönen, monipalvelukeskuksen johtaja Leena Varis Mäntyharju Raimo Leppäkumpu, operaattori/mv. Leena Pekkanen Raili Rantanen, sosiaaliohjaaja Juha Vallin Jarkko Turkki, asiakaspalvelupäällikkö Seppo Hujanen Pertunmaa Risto Salminen, maanviljelijä Raimo Mattila Pieksämäki Jaana Leskinen, fysioterapeutti, yrittäjä Marja-Liisa Kähkönen Mauri Heinonen, eläkeläinen, alk. Yrjö Merikoski, lääkäri Kalevi Kaasinen Sinikka Riipinen, yrittäjä Mirja Loponen Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja Hanna Ylönen Puumala Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri Teuvo Kontinen Kimmo Kotro, vesilaitoksenhoitaja Jorma Virta 65

67 Valtuuston puheenjohtajana toimi lääkäri Pirkko Valtola, I varapuheenjohtajana eläkeläinen Helvi Marttinen ja II varapuheenjohtajana lähihoitaja Katja Tuovinen sekä sihteerinä sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen. Valtuusto piti vuoden aikana kaksi kokousta, joista merkittiin pöytäkirjoihin 32 pykälää. Tarkastuslautakunta jäsen varajäsen Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja Pieksämäki puheenjohtaja Ari Kuikka, evluutn. evp., piiripäällikkö Mikkeli varapuheenjohtaja asti Ari Kekäläinen, eläkeläinen Pieksämäki Eija Luukkonen, terveydenhoitaja Juva Jarkko Turkki, asiakaspalvelupäällikkö Mäntyharju varapuheenjohtaja alkaen Keijo Partio, eläkeläinen Mikkeli Jukka Pöyry, eläkeläinen Mikkeli Leena Silvonen-Jokinen, notaari Mikkeli Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri Puumala Veikko Elo, eläkeläinen Mikkeli Kirsi Vekkeli, yrittäjä Kuortti Tarkastuslautakunta piti vuoden aikana 10 kokousta, joista pöytäkirjaan merkittiin 87 pykälää. Tilintarkastaja Matti Jalkanen, JHTT, Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Sisäiset tarkastajat Jarmo Jäspi, JHTT- ja HTM-tilintarkastaja Jukka Malkki, JHTT- ja KHT-tilintarkastaja, Certified Internal Auditor (CIA) Sisäinen tarkastus järjestetään KYS-Erva alueen yhteisenä toimintana. 66

68 Hallitus jäsen Elisa Hänninen, lähi-/perushoitaja Juva puheenjohtaja Arto Seppälä, ylitarkastaja Mikkeli varapuheenjohtaja Seija Hietakangas, lehtori asti Pieksämäki varajäsen Pekka Lantto, lääkäri Joroinen Hannu Tullinen, pääluottamusmies Mikkeli Mali Soininen Mikkeli Jaana Leskinen, fys.terapeutti/yrittäjä alk. Pieksämäki Seija Kuikka, lääkäri/ammatinharjoittaja Mikkeli Jukka Manninen, maaseutuyrittäjä Hirvensalmi Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja Mikkeli Risto Ockenström, eläkeläinen Naarajärvi Markku Pöyry, maanviljelijä Pertunmaa Tuula Vornanen, sairaanhoitaja Kangasniemi Marja Kauppi Mikkeli Sari Lantta Mäntyharju Jussi Teittinen Mäntyharju Yrjö Merikoski Pieksämäki Pekka Leskinen, maanviljelijä Vuojalahti Leea Oksiala, Joroinen Hallituksen kokouksissa ovat myös läsnä: Pirkko Valtola, valtuuston puheenjohtaja Helvi Marttinen, valtuuston I varapuheenjohtaja Katja Tuovinen, valtuuston II varapuheenjohtaja Kati Myllymäki, johtajaylilääkäri Senja Kuiri, hallintoylihoitaja esittelijänä Matti Nupponen, sairaanhoitopiirin johtaja hallituksen sihteerinä Vesa Vestala, kehitysjohtaja. Hallitus piti vuoden aikana 13 kokousta, joista pöytäkirjaan merkittiin 154 pykälää. 67

69 4.8.2 Tilivelvolliset, toimialojen johtajat ja sijaiset YHTYMÄHALLINTO toimialajohtaja shp:n johtaja Matti Nupponen sijainen kehitysjohtaja Vesa Vestala SAIRAALAN TOIMIALA toimialajohtaja sairaalajohtaja Jari Välimäki sijainen ylilääkäri Martti Torkko Somatiikka tulosaluejohtaja sairaalajohtaja Jari Välimäki sijainen ylilääkäri Martti Torkko Psykiatria tulosaluejohtaja sairaalajohtaja Jari Välimäki sijainen ylilääkäri Jussi Seppälä asti ylilääkäri Auvo Mahlanen alkaen TUKIPALVELUKESKUS toimialajohtaja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure sijainen siivouspääll. Marjukka Hokkanen TOIMINNAN TUKI toimialajohtaja kehitysjohtaja Vesa Vestala sijainen henkilöstöpääll. Anita Hahl-Weckström 68

70 5 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Mikkelissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Elisa Hänninen Hannu Tullinen Seija Kuikka puheenjohtaja varajäsen jäsen Jaana Leskinen Jukka Manninen Kimmo Mikander jäsen jäsen jäsen Risto Ockenström Pekka Leskinen Tuula Vornanen jäsen varajäsen jäsen Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Mikkelissä Matti Jalkanen BDO Audiator Oy JHTT 69

71 6 LUETTELOT JA SELVITYKSET 6.1 Käytetyt kirjanpitokirjat, tositelajit, kirjanpidon säilytys KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Pääkirja Päiväkirja Talousarvion toteumavertailu Investointien toteumavertailu Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma TOSITELAJIT tositenumerot AF Poistokirjaukset AZ Investointien purku BA Konek.tiliote, Anal BM Ostomaksu, autom DL Luottotappiot DP Perintätilitykset DT Asiakkaat - tasaus DV Asiakk. maksu (autom.) DZ Myyntisuor. manuaal KA Toimittajatosite KG Toimittajat - hyvit. KR Toimittajat - lasku KP Tilin ylläpito KT Toimittajat - tasaus LW WebMarela M5 Excel-liittymä, kp MA Analyste palv.kassa MB Analyste tiliote MT HR-Travel PA Palkat, liittymät PR Hinnanmuutos RE Lasku - brutto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto RV Laskun siirto SA Muistiotositteet ST Tasaus pääkirjatili WA Tavaran luovutus WE Tavaran vastaanotto WI Inventointitosite WL Varastostaotto/toimi KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYS Kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään joko sähköisessä muodossa tai paperitulosteina lain mukaisen säilytysajan. 70

72 6.2 Tunnuslukujen laskentakaavat 71

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 23.3.2015 Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Valmistus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot