ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan visio Strategia Kunnan hallinto Kunnan henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Talousarvion toteutuminen. 35 Käyttötalousosa Investointiosa Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase 82 Tuloslaskelmaosan toteutuminen. 84 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT V Tilinpäätöksen allekirjoitus. 103 Tilintarkastuskertomus

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 1.14. Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenteen esittäminen: Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt 2 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 0 Yhteensä 7 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt ALAVIESKAN KUNTAKONSERNIRAKENNE JA OMISTUSOSUUDET Emoyhteisö: ALAVIESKAN KUNTA 100 % 8,60 % Tytäryhteisö: Alavieskan Kehityskeskus Oy 72 % 15,85 % Ky: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Ky: Vieskan liikelaitoskunta-yhtymä 3,00 Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Alavieskan Säästötalo Ky: Jokilaaksojen koulutus ky JEDU 0,38 % Ky: Pohjois- Pohjanmaan SHP ky 0,70 % Ky: Pohjois- Pohjanmaan liitto 30

33 Konsernin toiminnan ohjaus Alavieskan kunnan konserniohje on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa Konserniohjeella konsernijohto antaa konsernitason toimintaohjeet ja periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen asemaa konsernin johtajana. Konserniohje sisältä johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyviä asioita ja määrittelee konsernitason yhteistyöasiat. Ohjeet uusitaan vuonna Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Konserniohje käsitellään tytäryhtiön yhtiökokouksessa tai vastaavassa, jolloin se on tytäryhteisöjä velvoittava. Konserniohjetta sovelletaan niihin yhteisöihin, joissa Alavieskan kunnalla on suoraan tai välillisesti yli 50 % kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä tai määräämisvalta. Konsernivalvonnan järjestämisestä Konserniin kuuluvan tytäryhteisön tulee valita yhteisön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja. Tytäryhteisön tulee toimia yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa hankkiessaan lyhyt- ja pitkäaikaista rahoitusta. Sama koskee yhteisön varojen sijoittamista. Tarvittaessa kunnanhallitus antaa tytäryhteisölle ohjeita riskien hallintaan liittyvissä asioissa. Konsernin sisällä vakuuttaminen tulee hoitaa siten, että emoyhteisön ja tytäryhteisön edut tulevat huomioon otetuksi. 31

34 1.15. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintatkulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelmanmukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 3 4 Vähemmistöosuudet -1 1 Tilikauden ylijäämä KONSERNIN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 55,9 53,0 Vuosikate/poistot, % 105,2 41,0 Vuosikate, /as 362,8 120,5 Asukasmäärä

35 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo Nettoinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset -2 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 2 1 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus, % 17,3 15,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 11,0 6,7 Lainanhoitokate, % 0,26 0,16 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

36 KONSERNITASE (lyhennetty) VASTAAVA VASTATTAVAA A. PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Muut pitkävaikutteiset menot IV Arvonkorotusrahasto Ennakkomaksut 2 1 V Muut omat rahastot VI Edellisten tilikausien yli/-alijäämä II Aineelliset hyödykkeet VII Tilikauden yli/-alijäämä Maa-ja vesialueet Rakennukset B VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 5. Muut aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Ennakkomaksut ja keskeneräiset 1. Poistoero hankinnat Vapaaehtoiset varaukset III SIJOITUKSET E PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset F TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset G VIERAS PÄÄOMA B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma C. VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma I Vaihtoomaisuus Lyhytaikainen koroton vieras pääoma II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 25,9 31,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52,4 44,6 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Konsernin lainat, /as Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ELINKEINOPALVELUT Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinopalvelut ostetaan Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:ltä. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. Toteutuma Osallistuttu Rakenna-Sisusta-Asu messuille ja Elovalkiat tapahtumaan sekä mainostettu kunnan tonttitarjontaa lehti-ilmoituksin. Kaksi tonttivarausta Ämmänkalliolta ja yksi Kauhaperkkiöltä. Ravintola Junkin käytössä olleiden tilojen vapautuminen alkuvuodesta 2014 ja uuden vuokralaisen etsintä. Vanhan Omavieskan tilat vapautuivat aivan vuoden lopulla ja niiden tuleva käyttöä selvitellään. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Maksettu osa yritysten mainospaikoista Info-Media Toiminnalliset tunnusluvut yritystä=2. Lisäksi tuettu yksittäisiä yrityksiä tapauskohtaisesti. Tp 2012 Ta 2013 Tot 2013 Poikkeama Työttömyys % 9,3 8,0 10,9 2,9 Yritysten lkm Rahoitetut projektit seutukunta kpl josta yritystoiminnan kehittäminen maaseutuyrittäjyyden kehittäminen osaamisen kehittäminen vetovoimaisuuden lisääminen 5 6 Henkilöstö lkm 0,3 0,3 45

48 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Tot 2013 Poikkeama Menot 72,0 80,1 68,2-6,4 Tulot 5,3 4,8 4,8 +0,3 Netto 66,7 75,3 63,4-6,7 Sisäiset erät 2,0 2,0 2,3 +0,3 Lomituspalvelut Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Tot 2013 Poikkeama Menot 4,7 4,8 4,7-0,1 Tulot Netto 4,7 4,8 4,7-0,1 Sisäiset erät 1,1 1,1 1,0-0,1 Maaseutupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, Leader- ja kylähankkeisiin sekä toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti lakisääteinen maatalousyrittäjien tukihakemuksien käsittely ja maksatus. Tavoitteet Toteutuma Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa. Masva-hanke jatkoi toimintaa uuden hankevetäjän toimesta Maaseutuyrittäjiä on ohjattu hakeutumaan mukaan kehittämishankkeisiin Tukiverkoston rakentamiseen on valmisteilla kehittämishanke. 46

49 Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2012 Ta 2013 Tot 2013 Poikkeama Tilojen lkm Sukupolvenvaihdokset kpl Käsitellyt Euhakemukset ,7 4,5 4,6 + 0,1 Peltoalaa viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet kpl Henkilöstö lkm Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Tot 2013 Poikkeama Menot 89,2 89,6 94,9 +5,3 Tulot Netto 89,2 89,6 94,9 +5,3 Sisäiset erät ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta2013 Tot 2013 Poikkeama Menot 165,9 174,5 167,8-6,7 Tulot 5,3 4,8 4,8 Netto 160,6 169,7 163,0-6, Sisäiset erät 3,1 3,1 3,2 +0,1 Kustannukset

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 103

106 104

107 105

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot