LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Oikeustieteellinen ala, psykologian ala, teologian ala ja yhteiskuntatieteellinen ala (yliopistot) Keskustelutilaisuus KESKUSTELUKYSYMYKSET TUTKINNOISTA JA KOULUTUSVASTUUSTA Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan vastaukset Yhteiset kysymykset tutkinnoista ja koulutusvastuusta 1) Onko tutkintojen ja koulutusvastuiden osalta säädöksissä (yliopistolaki 558/2009, yliopistojen tutkintoasetus 794/2004, yliopistojen koulutusvastuuasetus 568/2005) yleisiä muutostarpeita? Matkailututkimus otettiin tiedekunnan pääaineeksi vuonna Tuolloin opetusministeriön kanssa sovittiin, että matkailututkimus voidaan katsoa sisältyvän tiedekunnan/yliopiston koulutusvastuualoihin. Matkailututkimusta pääaineena voi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa minkä vuoksi esitämme, että se lisätään koulutusvastuuasetuksen liiteosaan omana oppiaineenaan. Toinen muutostarve liittyy sosiaalityön kelpoisuuden tuottavan kandidaatti- ja maisterikoulutuksen yhteenlaskettuun laajuuteen. Koulutukseen esitetään jatkuvasti monia sisällöllisiä lisäystarpeita yhteiskunnallisten ongelmien monimutkaistuessa ja eriytyessä, ja kaikissa yliopistoissa koulutus toteutetaan jo nyt selvästi yhteiskuntatieteellistä tutkintokokonaisuutta laajempiin pääaineopintoihin perustuvana. Koulutuksen laajuudeksi esitetään 330 opintopistettä psykologikoulutuksen tavoin nykyisen 300 opintopisteen sijaan. Muutoin tiedekunta näkee tärkeänä säilyttää sosiaalityön koulutusta koskevan nykyisen sääntelyn, jossa määritellään sosiaalityön koulutuksen vastuuyliopistot, koulutukseen kuuluva käytännön opetus sekä säädetään sosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta ja sen erikoistumisaloista ammatillisesti painottuneena lisensiaatintutkintona. 2) Tutkintoja ja koulutusvastuita määritellään eri tavoilla ja käsitteillä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Myös yliopistojen koulutusalojen kesken on eroja käytettävissä käsitteissä. Säädöksissä käytettyjä käsitteitä ovat muun muassa toimiala (L 351/2003), koulutustehtävä (L 351/2003), koulutusvastuu (L 558/2009), ala (L 558/2009), koulutusala (L 558/2009), opinala (A 464/1998), koulutusohjelma (L 558/2009 ja L 351/2003), tutkinto-ohjelma (OPM A 568/2005), oppiaine (A 794/2004), oppiaineryhmä (OPM A 568/2005), pääaineen asemassa oleva (OPM A 568/2005), suuntautumisvaihtoehto

2 (A 352/2003) ammatillinen jatkotutkinto (L 558/2009), erikoistumiskoulutus (L 558/2009), erikoistumisopinnot (A 464/1998), ammatilliset erikoistumisopinnot (L 351/2003), erikoisala (A 678/1998) ja erilliset opinnot (A 1082/2009). Millainen on koulutusalojen näkemys tutkinto- ja koulutusvastuusäädöksissä käytettävistä käsitteistä? Säädöksissä olisi yhtenäistämisen varaa, vaikkakin alan sisällä ollaan kohtuullisen yksimielisiä käytettävistä käsitteistä. Säädöksissä tarvitaan edelleen ammatillisena jatkotutkintona suoritettava erikoistumiskoulutus, jotka ovat käsitteinä vakiintuneet työelämän käyttöön ja tehtävärakenteisiin. 3) Tarvitaanko alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteissa muutoksia? Tarvitaanko tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteissa muutoksia? Yhteiskuntatieteellisen alan tutkintojen tavoitteet ovat nykyisessä asetuksessa hyvin määritelty. Jatkokoulutuksen osalta on tärkeä huomioida myös ammatillinen jatkotutkinto erikoistumiskoulutuksena, sillä koulutusrakenteessa tarvitaan myös ammatillis-tieteellistä jatkokoulutusvaihtoehtoa. Säädösten tavoitteisiin ei näidenkään osalta tarvita muutoksia. 4) Tarvitaanko mainintaa koulutuksen järjestämisestä oppiainepohjaisesti ja koulutusohjelmina? Tarvitaanko maisteriohjelmia koskevia säädöksiä? Yhteiskuntatieteen alalla on luovuttu koulutusohjelma-käsitteestä koska ne ovat olleet synonyymeja oppiaineille. Maisteriohjelmia koskevia säädöksiä ei tarvita, koska maisteriohjelmia järjestetään olemassa olevien koulutusvastuiden suomissa puitteissa. Tarvitaanko alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon rakenteissa, tutkintojen laajuuksissa tai opintosuorituksien laajuuksissa muutoksia? Onko tarvetta määritellä tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen laajuutta tai kestoa? Sosiaalityön osalta esitetään kandidaatti- ja maisterikoulutuksen yhteenlaskettu laajuus nostettavaksi 330 opintopisteeseen psykologikoulutuksen tavoin (ks. kysymys 1). Pääaineopinnot on jo nyt laajennettu muita yhteiskuntatieteellisen alan oppiaineita laajemmaksi, mutta tutkintokokonaisuuden nykyinen mitoitus ei ole riittävä ratkaisemaan tarvetta monipuolistaa koulutuksen sisältöjä työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Jatkotutkintojen laajuus ja kesto ovat alalla määritelty, laajuuden lisäämistä myös asetukseen voitaisiin harkita. 5) Tarvitaanko lisensiaatin tutkintoa ja lisensiaatin tutkintoon sisältyviä erikoistumiskoulutuksia (erikoispsykologi, erikoissosiaalityöntekijä) koskeviin säädöksiin muutoksia? Tarvitaanko säädöksiä, jotka koskevat korkeakoulujen muuta kuin tutkinnon suorittamiseen tähtäävää koulutusta? Tiedekunnassa koordinoidaan valtakunnallisena yhteistyönä järjestettyä sosiaalityön erikoistumiskoulutusta. Koulutuksella on vahva tarve työelämän erikoisosaamisen tarpeisiin vastaamiseksi. Nykyiset säännökset on tärkeä säilyttää. Säädöksiin tarvitaan kuitenkin lisäys koulutusvastuuyliopistoista samalla tavalla kuin peruskoulutuksenkin osalta on säädetty. Koulutusvastuuyliopistot ovat samat.

3 6) Tarvitaanko muutoksia koulutusaloihin? Millaisia näkemyksiä koulutusvastuun säätelystä? Koulutusaloihin ei esitetä muutoksia ainoastaan kohdassa yksi esitys matkailututkimusoppiaineen lisäämisestä liitteeseen. Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen esitetään koulutusvastuuyliopistojen säätämistä vastaavalla tavalla kuin alan peruskoulutuksessa, koulutusta järjestävät yliopistot ovat samat. Alakohtaiset kysymykset Yhteiskuntatieteellinen ala 1) Syventävien opintojen järjestämisen aloittaminen ja järjestämisestä luopuminen yhteiskuntatieteellisellä alalla edellyttää yliopiston esitystä. Millä tavoin koulutusvastuun muutoksista tulisi jatkossa päättää? Samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä. 2) Tarvitaanko yhteiskuntatieteellisellä alalla ala- ja oppiainekohtaista koulutusvastuun jaottelua yliopistojen kesken? Mikäli tarvitaan, millainen jaottelun tulisi olla? Alakohtainen, oppiainekohtainen vai jotakin muuta? Miten sosiaalityön asema pitäisi säädösrakenteessa ottaa huomioon? Tarvitaanko muutoksia koulutusvastuun jaottelussa yliopistojen kesken? Koulutusvastuujaottelua tarvitaan edelleenkin. Pääsääntöisesti koulutusvastuujaottelu riittää, mutta pitää olla myös mahdollisuus oppiainekohtaiseen. Koulutusvastuisiin emme esitä muutoksia (huom. aikaisemmin esitetty matkailututkimus). Sosiaalityön koulutus on tärkeä eriyttää jaottelussa sosiaalitieteistä, sillä nykyisellään sosiaalityön koulutus on näistä laajinta, mutta sen erillinen tilastointi ja arviointi ei ole mahdollista. Sosiaalityön koulutuksen erillisyys jaottelussa on tärkeä myös siksi, että alan työvoimatarve kasvaa ja työntekijöistä on jatkuvasti pulaa, jolloin koulutuksen erillinen seuranta on tarpeen. Sosiaalityön oppiaineen osalta koulutusvastuuta koskevat säädökset tarvitaan edelleen. Vastuuyliopistot ovat samat kuin voimassa olevassa säädöksessä, joten muuttamisen tarvetta ei ole. Myös jatkokoulutuksena suoritettavaan sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen tarvitaan koulutusvastuusäädös. Sosiaalityö poikkeaa monin tavoin yhteiskuntatieteellisen alan muista koulutuksista ammatillisen kelpoisuuden tuottavana koulutuksena, jolloin sitä koskeva oma sääntely on laajemminkin tarpeellinen. Koulutusvastuun lisäksi on tarpeen säätää koulutuksen käytännön opetuksesta/harjoittelusta sekä erikoistumiskoulutuksesta. Koulutuksen kokonaismitoitukseen esitetään säädettäväksi laajennus. 3) Voiko samanniminen ala tai oppiaine olla eri koulutusaloilla, esimerkiksi tilastotiede (luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ala) ja filosofia (humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ala)? Kyllä voi mikäli sille on selkeät perusteet. Samalla on tarpeen kuitenkin huomioida tilanteesta mahdollisesti seuraavat ongelmat.

4 4) Onko säädösmuutostarpeita, joita yhteiskuntatieteellinen ala haluaa tuoda esille? Nykyiset säädökset ovat toimivia ja tarpeellisia. Tiedekunta on asianomaisissa kohdissa esittänyt täsmentävät muutostarpeet. Muita tarpeita ei ole.

5 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö KESKUSTELUKYSYMYKSET KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINNOISTA Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan vastaukset 1. Mitä alanne näkökulmasta erityistä pitäisi opiskelijavalintojen kehittämislinjausten toimeenpanossa ottaa huomioon? Kysymys on hyvin laaja, kommentteja tulee muissa kohdissa. 2. Missä koulutuksissa ja missä määrin hakijoita voidaan alallanne valita nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin? Missä aikataulussa uudistus tapahtuu? Lähitieteen aloilla ja pienissä hakukohteissa valinta nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin voi olla mielekästä. Meillä on kansainvälisten suhteiden ja valtio-opin sisäänotto yhdistetty politiikkatieteiden sisäänotoksi. Sosiaalityössä itsessään on suuri sisäänotto, mutta tiedekunnan muiden aineiden hakukohteiden vähentämistä voidaan miettiä vuoden 2013 opiskelijavalintoihin. 3. Missä määrin todistusten perusteella tapahtuvat opiskelijavalinnat tulevat alallanne lisääntymään? Missä aikataulussa uudistus tapahtuu? Yhteiskuntatieteen alalla ei ole pelkästään ylioppilastutkinnon perusteella valittu opiskelijoita. Pääsykokeita on sinällään jo pidetty motivaation mittarina. Pääsykokeeseen valmistautuminen ja pääsykokeet antavat opiskelijalle kuvaa alasta, joka ei varsinaisesti lukio-opinnoissa tule esille. Todistuksella sisälle ottaminen merkitsisi tällä alalla todennäköisesti käyttämättömiä opiskelupaikkoja. Opiskelijavalinnoissamme otamme puolet sisälle ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen perusteella ja puolet pelkän pääsykokeen perusteella. 4. Millainen kiintiöinti eri hakijaryhmien (ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat tai korkeakoulututkinnon suorittaneet/opinto-oikeuden saaneet) välillä johtaisi alallanne siihen, että siirtymäaika toiselta asteelta korkeakoulutukseen lyhenisi. Mitä näkökohtia kiintiöinnissä tulee alallanne ottaa huomioon? Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattava kiintiö varmaan lyhentäisi siirtymäaikaa. Kiintiöinnin tarve ja varsinkin suuruus määräytyy yliopiston/yksikön koon ja kiinnostavuuden perusteella.

6 5. Miten kansainvälisten opiskelijoiden valinta alallanne olisi parasta toteuttaa? Tiedekuntaamme voi päävalinnan kautta hakeutua englanninkielisellä pääsykokeella ainoastaan politiikkatieteisiin. Lisäksi meillä on kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa ja jatkossakin rekrytointi on tarkoitus hoitaa maisteriohjelmien kautta.

Korkeakoulutuksen haasteita. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulutuksen haasteita. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulutuksen haasteita Johtaja Hannu Sirén Puheenvuoron teemat Suomen asemoituminen kansainvälisessä korkeakoulukentässä Opiskelijavalintauudistuksen II vaihe Opintoaikojen lyhentäminen - säädösmuutokset

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I

Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I 2.12.2013 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmä 1/6 Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

LAUSUNTOPALAUTE AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN ENSIMMÄISTÄ VAIHETTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ

LAUSUNTOPALAUTE AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN ENSIMMÄISTÄ VAIHETTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 12.11.2012 LAUSUNTOPALAUTE AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN ENSIMMÄISTÄ VAIHETTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ Lausunnonantajat Korkeakoulut ja niiden ylläpitäjät Ministeriöt Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista

Lisätiedot

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 47 2007 Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Risto Kunelius Maarit Similä Eeva Hartman ISBN 978-951-44-6905-3 ISSN 0355-5240

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Jyväskylän yliopiston monialaisen

Lisätiedot

4.6.2013 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENTEEN KEHITTÄMINEN. Turun kauppakorkeakoulun nykyinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne

4.6.2013 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENTEEN KEHITTÄMINEN. Turun kauppakorkeakoulun nykyinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne Esitys 1 (7) Turun kauppakorkeakoulu Koulutuksen kehittämistoimikunta KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Nykyinen rakenne Turun kauppakorkeakoulun nykyinen kauppatieteiden kandidaatin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016

Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 2.1.2014 Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Tietopaketti ohjaustahoille korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta on opetus- ja

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen Ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Määritelmiä... 3 3. Yhteistyötutkintojen tavoitteet... 5 4. Yhteistyötutkintojen

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015 Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti 24/2/2015 Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä koulutusta antavat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä VAK Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013 Riitta Helevä Sisällys VAK-hankkeen kuvaus ja tavoitteet... 4 Hankkeen toteuttajat ja ohjausryhmä...5 Aikataulu...6 Työelämäyhteistyö ja VAK-hankkeen

Lisätiedot

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 kansi: sakari viista 2008 HAKU KAIKKIIN YLIOPISTOIHIN: www.yliopistohaku.fi TÄMÄ VALINTAOPAS VERKOSSA: www.uta.fi/opiskelijaksi valintakansi09.indd 1 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 17.10.2008 13:03:27

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot