VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste sekä koulunvaihto Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO sekä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistoiminnat - 1 -

2

3 VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NIVELVAIHEIDEN TOIMINTA JA OPPILAIDEN TUKEMINEN NIVELVAIHEISSA Siirtyminen päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta alkuopetukseen ja alakoulusta yläkouluun sekä edelleen jatko-opintoihin, ovat siirtymiä, nivelvaiheita, jotka jokainen lapsi ja hänen perheensä kohtaavat. Parhaimmillaan siirtyminen uuteen vaiheeseen on innostava mahdollisuus, pahimmillaan pelottava pakko. Tuttujen ihmisten vaihtuminen uusiin kasvoihin, ympäristön muuttuminen ja uusiin toimintatapoihin tottuminen saattaa jonkun lapsen kohdalla olla muutos, jonka sujumiseen lapsi tarvitsee enemmän tukea kuin joku toinen. Näiden perusopetuksen nivelvaiheiden toimintatapojen on tarkoitus helpottaa lapsen/oppilaan siirtymävaiheita lapsen kasvusta ja opetuksesta vastaavien tahojen sisällä ja varmistaa, että lapsen kasvun/opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy hänen mukanaan seuraavalle taholle. Nivelvaiheiden sujumista vaivattomasti ja oppilaan kannalta miellyttävästi lisäävät mm. tutustumispäivät, yhteistoiminnalliset tapahtumat ja ryhmäyttäminen, kummi- ja tukioppilastoiminta sekä kiusaamiseen puuttumisen malli. Perusopetuslaki: 3 Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 26 a Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. 40 Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Lastensuojelulaki: 2 Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. 3 Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana

4 - 4 -

5 Tavoitteet: Lapsen/oppilaan tukeminen hänen siirtyessään varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, alkuopetukseen, alakouluun, yläkouluun sekä jatko-opintoihin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön vahvistaminen ja jatkumon luominen kasvatuskumppanuudelle varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka ulottuen aina toiselle asteelle. Lapsen/oppilaan kasvun, kehityksen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavan tiedon siirtyminen lapsen/oppilaan mukana seuraavalle taholle ja terveydenhuollosta päivähoitoon/kouluun. Lapsen/oppilaan mahdollisesti tarvitseminen tukitoimien oikea-aikaisen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen

6 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Lastentarhanopettaja Päiväkodin johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Huolehtivat yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa lapsen esiopetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtymisestä esiopettajalle / lastentarhanopettajalle sekä koulutoimen että päiväkotien esiopetukseen. Toukokuu Tarkistetaan palvelut ja mahd. tukipalvelut syyskauden aikana. Vastaa tiedonsiirtopalaverin järjestämisestä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvistä lapsista keskitetysti alueilla Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava ja Kortesjärvi. Palaverissa kiertävän erityislastentarhanopettajan lisäksi kutsuttuina esiopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Toukokuu Huolehtii, että vanhemmilla on tieto tiedonsiirron merkityksestä ja antaa vanhemmille tiedonsiirtolupalomakkeen täytettäväksi. Tiedote ja lupalomake annetaan vanhemmille päiväkodeissa ja perhepäivähoidon lasten vanhemmille lähetetään postitse. Maalis-huhtikuu Tiedonsiirtolupa ja tiedote Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan. Palveluihin ohjataan koko toimikauden ajan tarpeen mukaisesti

7 Varhaiskasvatusjohtaja Tiedottaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvien lasten alustavan määrän koulutoimeen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen suunnittelua varten. Tammikuu HUOM! Kaikki lapset eivät ole päivähoitopalveluluiden piirissä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Huolehtii lapsen esiopetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtymisestä esiopettajalle yhteistyössä päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstön kanssa. Tulevassa esiopetuksessa tehostettua ja/ tai erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestämistä koskeva yhteistyö. Toukokuu (tiedonsiirtopalaveri) Tehostettua tukea esiopetuksessa tarvitsevien lasten asiakirjat siirtyvät vanhempien luvalla varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Tarkistetaan palvelut ja mahd. tukipalvelut syyskauden aikana. Laatii HOJKSin yhteistyössä päivähoidon esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mikäli lapsella on erityisen tuen tarve (erityisopetussiirtopäätös). Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan Palveluihin ohjataan koko toimikauden ajan tarpeen mukaisesti

8 Huoltajat Ilmoittaa lapsensa esiopetukseen ja hakee samalla esiopetukseen liittyvää aamu- ja iltapäivähoitoa palauttamalla ilmoittautumislomakkeen sivistystoimistoon. Tekevät yhteistyötä varhaiskasvatushenkilöstön ja esiopettajan kanssa lapsensa asioissa. Vanhemmat ottavat tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan. Kevät (helmikuu) Sivistysjohtajan/koulunjohtajan päätös esiopetusoppilaaksi ottamisesta sekä aamu- ja iltapäivähoidon myöntämisestä tulee kotiin. Mikäli esiopetus ja päivähoito järjestetään päiväkodissa, päätöksen esiopetuksesta ja päivähoidosta tekee varhaiskasvatusjohtaja (KY Kaksineuvoinen). Antavat esiopetukseen tarpeellisen tiedon lapsen opetuksen mahdollisten tukitoimien järjestämiseksi. Esiopettajat (koulut ja päiväkodit) Tekevät Tervetuloa eskariin esitteen ja toimittavat sen koulutoimistoon. Helmikuu, vko 4 Osallistuvat päivähoidon järjestämään tiedonsiirtopalaveriin, jossa mukana ovat lisäksi lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Toukokuu Helmikuu Järjestävät esiopetukseen tutustumispäivän yhteistyössä päiväkotien lastentarhanopettajien kanssa, kutsu postitse koulutoimiston toimesta

9 Alakoulujen johtajat Koulutoimisto Päivittävät koulutiedotteen tiedot oman koulunsa osalta. Vastaa em. lisäksi oppilaskorttien teosta ja päivittämisestä Primukseen. Lähettää huoltajille ilmoittautumislomakkeet - esiopetukseen - aamu- ja iltapäivähoitoon, jossa esite mukana (maksut, yht. tiedot ym.) tiedonsiirto lomakkeen Tervetuloa eskariin esitteen kutsu esiopetuksen tutustumispäivään Syyskuun loppuun mennessä. Syyskuun loppuun mennessä. Helmikuu vko 9 Lastenneuvolan terveydenhoitaja lasten vuosittaiset tarkastukset, tarvittaessa useamminkin (treveydenhoitaja+lääkäri) Tarvittaessa ohjataan mm. perheneuvolaan; puheterapeutille nivelvaiheessa tiedonsiirtopalaverit, johon terveydenhoitajan lisäksi osallistuvat lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, esiopettaja ja koulukuraattori. yhteistyö perheneuvolan kanssa yhteistyö seurakunnan päiväkerhon kanssa yhteistyö päivähoidon kanssa Syksyllä ja keväällä (toukokuu) Jatkuvaa Yhteiset palaverit syksyllä ja keväällä, läsnä terveydenhoitajat ja seurakunnan edustus Tarvittaessa - 9 -

10 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ ESIOPETUKSESTA ALKUOPETUKSEEN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Esiopettajat (koulut ja päiväkodit) Tekee yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen ajan. Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan. Heti, kun kehitysviivästymiä/ poikkeamia / tarvetta ilmenee Ottaa huoltajien kanssa puheeksi, jos tarvitaan esim. kouluvalmiustutkimuksia. Vastaa yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen esiopetussuunnitelman tekemisestä, johon kirjataan erityisen tuen huomiot. Kirjaa tukipalvelukorttiin tuen tarpeen ym. tarvittaessa, lapsen tarvitsemat ja saamat tukitoimet esiopetuksen aikana (tehostetun tuen vaiheessa). Lähettää huoltajille taustatietolomakkeen (jää esikouluun). Osallistuu ja toimii kokoonkutsujana erityis- ja alkuopettajien, koulukuraattorin sekä terveydenhoitajan kanssa pidettävään tiedonsiirtopalaveriin ja samalla siirtää alkuopetuksen järjestämisen kannalta oleelliset tiedot (asiakirjat) alkuopetuksen koululle. Tehostetun tuen vaiheessa Heti esikoulun alettua Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

11 Laatii / tarkistaa tarvittaessa HOJKS:n yhdessä vanhempien kanssa, konsultaatio erityisopettajalta, oppilashuoltoryhmältä tai muulta tarvittavalta taholta. Päivähoidon esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja laatii HOJKSin yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mikäli lapsella on erityisen tuen tarpeita (erityisopetussiirtopäätös). Pitää vanhempainvartit, mikäli mahdollista Kun lapsi tarvitsee HOJKSin, laaditaan marraskuun loppuun mennessä, muutoin 1 kk:n sisällä viranhaltijapäätöksen tekemisestä. Kun lapsi tarvitsee HOJKSin, laaditaan marraskuun loppuun mennessä, muutoin 1 kk:n sisällä viranhaltijapäätöksen tekemisestä. Syysloman aikoihin ja huhtikuun alkupuolella. (tiedonsiirtopalaveri huhtikuun lopulla) Kaikkien esioppilaiden HOJKSin vahvistaa sivistysjohtaja. Mikäli hallintosääntöön tehdään muutos, jatkossa HOJKSin vahvistaa koulujen esioppilaiden osalta koulun johtaja / rehtori, päivähoidon esioppilaiden osalta varhaiskasvatusjohtaja. HOJKS kirjataan ja arkistoidaan esiopetusyksikössä ja siirretään alkuopetukseen huhtikuun tiedonsiirtopalaverissa. Pitää vanhempainillan Yhteistyössä luokanopettajan kanssa sopii kouluun tutustumispäivän sekä osallistuu käytännön järjestelyihin. Esiopetusvuonna syyslomaan mennessä Kouluun tutustuminen viikot (toukokuun alku) Huoltajat Tekevät yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen opettajan kanssa lapsensa asioissa. Hakevat tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Helmikuu

12 Täyttävät lastaan koskevan taustatietolomakkeen. Toimittavat opetuksen järjestämiseen liittyvät välttämättömät asiakirjat (mm. lausunnot, selvitykset) koulun johtajalle. Elokuu Tarvittaessa Alakoulujen johtajat Tekevät oppilasryhmäjaon. Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin ellei alkuopetuksen luokanopettaja ole vielä tiedossa ja pääse kokoukseen. Päivittää koulutiedotteen tiedot oman koulunsa osalta. Päivittää oppilaskorttien tiedot Primukseen. Helmi-maaliskuu Huhtikuun lopulla Syyskuun loppuun mennessä Syyskuun loppuun mennessä Alkuopetuksen luokanopettaja Tekevät/päivittävät Tervetuloa kouluun esitteen. Järjestää yhteistyössä esiopettajan kanssa ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivän, jossa kummioppilaat ovat mukana. Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan erityisopettajan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Huhti-toukokuussa Huhti-toukokuussa Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

13 Erityisopettaja Lähettää huoltajille taustatietolomakkeen (ensipäivälomake). Sopii alkuopetuksen 1. vanhempainillan yhteistyössä erityisopettajan, terveydenhoitajan tai muun tarvittavat tahon kanssa. Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Osallistuu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin järjestämistä (tukitoimien suunnittelu, koulupaikka ja koululykkäys) koskeviin palavereihin yhdessä erityislastentarhanopettajan, esi- ja alkuopettajan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistuu tarvittaessa ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivään. Osallistuu koulutulokkaiden vanhempainiltaan tarvittaessa. Tapaa kaikki ekaluokkalaiset ja seuraa lapsen koulupolun alkuvaihetta yhteistyössä alkuopettajan kanssa. Tekee lähtötasokartoituksen (kielellisiä valmiuksia mittaava testi) sekä puheseulonnan kaikille ekaluokkalaisille. Heti koulujen alettua Syyskuun loppuun mennessä Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty Viikot (toukokuun alku). Syyskuun loppuun mennessä Elo-syyskuun aikana Syyskuun loppuun mennessä

14 Osallistuu tarvittaessa vanhempainvartteihin ja on mukana jatkotoimenpiteissä. Antaa lapsen tarvitseman erityisopetuksen. Tarvittaessa Kouluterveydenhoitaja Suorittaa kouluuntulotarkastuksen kouluterveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti. Koulukuraattori Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, erityisopettajan ja koulukuraattorin kanssa. Osallistuu siirtopalaveriin, jossa neuvolaterveydenhoitaja antaa yhteenvedon kouluterveydenhoitajalle lapsen neuvolaiästä. Toimittaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon oppilaan terveydentilasta oppilashuoltoryhmään. Osallistuu 1. luokkalaisten vanhempainiltaan. Osallistuu esiopetuksen järjestämään tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, erityisopettajan ja terveydenhoitajan kanssa. Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty Kesäkuussa Oppilashuoltoryhmän kokouksissa Syyskuun loppuun mennessä Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

15 Osallistuu esiopettajan tai huoltajan pyynnöstä lapsen koulupaikasta/koululykkäyksestä tai muusta koulunkäyntiin liittyvästä järjestelystä käytävään keskusteluun. On yhteydessä lapsen huoltajiin selvittääkseen lapsen ja perheen tilannetta silloin, kun lapsesta on herännyt huoli. Tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen. Osallistuu 1.-luokkalaisten vanhempainiltaan tarvittaessa. Heti, kun huoli lapsesta on herännyt Syyskuun loppuun mennessä Koulutoimisto Tekee ja postittaa vanhemmille ilmoittautumislomakkeen kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan, jossa esite mukana (maksut, yhteystiedot ym.). Ilmoittautumislomakkeet palautetaan ko. kouluun, jossa lapsi aloittaa koulun. Ottaa yhteyttä huoltajiin, ellei lasta ole ilmoitettu kouluun. Vko 9 Vko 11 Tarvittaessa

16 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Luokanopettaja Osallistuu yläkoulun rehtorin koolle kutsumaan tiedonsiirtopalaveriin, jossa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa yläkoulun oppilashuoltoryhmälle. Tuo kuudesluokkalaiset yläkoululle tutustumispäivänä. Maaliskuu Toukokuu Seitsemäsluokkalaisten luokanvalvojat kutsuvat oppilaidensa entiset opettajat vielä syyskuussa kyselläkseen tarpeellista tietoa (saattaen vaihto). Opinto-ohjaaja Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vierailee alakoulujen kuudensissa luokissa (mahdollisesti kuraattorin kanssa) ja jakaa tekemänsä yläkoulun tiedotteen, jossa on myös palautettavia osia. Maaliskuu Huhtikuu Oppilaan ja vanhemman täyttämät tiedonsiirtopaperit sekä lupa oppilashuoltoryhmän työskentelyä varten palautetaan huhtikuun loppuun mennessä luokanopettajan välityksellä yläkouluun oppilaanohjaajalle. Osallistuu luokkien tekemiseen. Osallistuu tutustumispäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Välittää oppilaista saadun tiedon opettajille. Osallistuu luokkapäivien (ryhmäyttäminen) suunnitteluun ja toteutukseen. Toukokuu Elokuu Palautetta luokista otetaan vastaan tutustumispäivän jälkeen. Täytättää seitsemäsluokkalaisilla tulohaastattelulomakkeen ja aloittaa tulohaastattelut. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Syyskuu Kiusaamistapausten selvittämisen jälkeen seuranta 2-3 viikon kuluttua

17 Yläkoulun rehtori Kutsuu kuudensien luokkien opettajat oppilashuoltoryhmään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtämistä varten. Tekee/osallistuu luokkien tekemiseen. Vastaa tutustumispäivän järjestämisestä. Järjestää riittävät mahdollisuudet uusien seitsemäsluokkalaisten perehdyttämiseen. Osallistuu seitsemäsluokkalaisten vanhempainiltoihin. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Tutustumispäivän jälkeen palautetta luokista otetaan vastaan. Alakoulun rehtori Vastaa HOJKS:ien ym. asiakirjojen siirtämisestä yläkouluun. Toukokuu Yläkoulun erityisopettajat Osallistuvat tiedonsiirtopalaveriin. Ottavat vastaan erityisopetuksen tietoa alakoulujen erityisopettajilta. Siirtävät välttämättömän tiedon erityistä tukea tarvitsevista oppilaista opettajille. Osallistuvat joissain yläkouluissa luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Tekevät uusille oppilaille seulonnat. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Alakoulun erityisopettajat Siirtävät erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa alakoulusta yläkouluun

18 Tukioppilaat ja heidän ohjaajansa Valitaan uusia tukioppilaita ja valitaan uusille seitsemäsluokkalaisille kummitukioppilaat. Osallistuvat tutustumispäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Kummitukioppilaat tapaavat koulun alkaessa kummioppilaansa. Osallistuvat luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestävät toimintaa seitsemäsluokkalaisille, esim. pitsailta tai pikkujoulu. Toukokuuhun mennessä Toukokuu Elokuu Lokakuu, marraskuu Yläkoulun terveydenhoitaja Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vastaanottavat tiedonsiirron alakoulun terveydenhoitajilta. Terveydenhoitaja kertoo oppilaiden terveydentilasta tarpeellisen tiedon opettajille. Osallistuu tarvittaessa luokkapäivän suunnitteluun. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Alakoulun terveydenhoitaja Siirtävät tarpeellisen tiedon oppilaista yläkoulun terveydenhoitajalle Toukokuu Luokanvalvojat Ovat tiedossa tutustumispäivänä, jolloin voi jo tavata uusia oppilaita. Perehdyttävät seitsemäsluokkalaisia uuteen kouluun. Osallistuvat luokkapäivään. Toukokuu Elokuu

19 Voivat olla yhteydessä oppilaidensa entisiin opettajiin, jos tarvitsevat opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa (=saattaen vaihto). Pitävät halutessaan vanhempainvartteja. Syyskuu Koulukuraattori Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vierailee kuudensissa luokissa opintoohjaajan kanssa. Osallistuu uusien luokkien tekemiseen. Siirtää opettajille välttämätöntä tietoa. Osallistuu luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Srk:n nuorisotyönohjaajat Huoltajat Osallistuvat luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen Kirjoittavat ja palauttavat lapsestaan ne tiedot, jotka haluavat opettajien tietoon. Ottavat tarvittaessa yhteyttä opintoohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin. Osallistuvat vanhempainiltaan. Seuraavat ja käyttävät aktiivisesti Wilmaa. Toukokuu, Elokuu Huhtikuu Elokuu

20 Onnistuneen siirtymisen edellytyksenä toiselle asteelle on riittävä henkilökohtainen ohjaus. Ammatinvalintapsykologin palvelut pitäisi olla käytettävissä tarvittaessa. Oppilaalla tulee olla monipuolinen tieto jatkokoulutusvaihtoehdoista, itsetuntemusta ja valmiudet tehdä valintoja. Työelämään tutustumista on 7. luokasta lähtien (TET) ja tutustumista toisen asteen oppilaitoksiin on kahdeksannella (att8) ja yhdeksännellä luokalla (vierailupäivät, täsmäpäivä). Vanhempainilta jatko-opinnoista järjestetään yhdeksännen luokan marraskuussa

21 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ YLÄKOULUSTA TOISELLE ASTEELLE Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Opinto-ohjaaja Järjestää täsmäpäivän ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Sedu Lapualla pitää olla mukana valvova opettaja, jos ryhmässä on yli kymmenen oppilasta. Tammikuu Palaute oppilailta Erityistä tukea tarvitseville voisi olla useampikin tutustumispäivä, yksi oppilas kerrallaan. Oppilailta lupa tiedosiirtoon. Kannustaa oppilasta riittäviin hakutoiveisiin. Maaliskuu Arvioi ohjaustaan tulosten tultua. Erityisiä opetusjärjestelyjä tarvitsevista opiskelijoista ilmoitetaan toiselle asteelle. Erityistä tukea tarvitsevien määrä ilmoitetaan lähimpään ammattioppilaitokseen. Toukokuu Tiedonsiirto lukioon. Yhteishaun tulosten jälkeen jälkiohjauskeskustelut niiden oppilaiden kanssa, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai eivät ole saaneet mieleistään opiskelupaikkaa. Kesäkuu Oppilaiden sijoittumisen seuranta. Keskustelut tarvittaessa myös vanhempien kanssa. Täydennyshaku. Heinäkuu

22 Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtäminen ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppilaanohjaajat ottavat yhteyttä niihin nuoriin, jotka eivät ole aloittaneet opiskelua. Osallistuu saattaen vaihto palaveriin. Elokuu Loka-marraskuu Seuranta, ketkä ovat aloittaneet opiskelun. Huoltajat Erityisopettajat Luokanvalvojat/aineenopettajat Lukion opinto-ohjaajat Ammatillisen oppilaitoksen opintoohjaaja Osallistuvat vanhempainiltaan. Tekevät yhteistyötä oppilaanohjaajan kanssa. Kannustavat nuortaan jatko-opintoihin ja riittäviin hakutoiveisiin. Lukioon suuntautuvien vanhemmat osallistuvat omaan vanhempainiltaan. Osallistuvat tiedon siirtoon. Osallistuvat valvojina täsmäpäiviin. Osallistuvat saattaen vaihtoon. Antavat ohjausta lukioon aikoville ja täytättävät ainevalintakortit Järjestää täsmäpäivän. Osallistuu tiedonsiirtoon. Kutsuu lähettäviä opettajia saattaen vaihto palaveriin yhdessä ammatillisten opettajien kanssa. Marraskuu Maaliskuu Elokuu Loka-marraskuu Tammikuu Loka-marraskuu Helmi-huhtikuu Tammikuu Elokuussa Loka-marraskuu

23 Koulukuraattori /terveydenhoitaja Työvoimaneuvoja Osallistuu tiedonsiirtoon. Kuraattori osallistuu jälkiohjaukseen ( kopparitoiminta ) Osallistuu palaveriin vanhempien kanssa, jos opiskelija on keskeyttämässä opintojaan. Elokuu

24 KOULUN VAIHTO - koulun vaihtaminen Kauhavan sisällä - mahdollisuuksien mukaan ohjeita sovelletaan myös muiden kuntien kanssa Lähettävä koulu - oppilastietojen ja arvosanojen siirto vastaanottavalle koululle hyvissä ajoin, viimeistään viikon sisällä muutosta - velvollisuus toimittaa vastaanottavalle koululle opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot - vastaanottavalle koululle lähetetään myös luokanopettajan / luokanvalvojan tai oppilaanohjaajan yhteystiedot Vastaanottava koulu - rehtori ja luokanopettaja / luokanvalvoja perehdyttävät uuden oppilaan koulun tiloihin ja käytäntöihin - luokanopettaja / luokanvalvoja tutustuttaa uuden oppilaan luokan oppilaisiin esim. ikätasolle sopivien tutustumisleikkien avulla - järjestää halutessaan vanhempainvartin ensimmäisten viikkojen aikana - ottaa yhteyttä lähettävään kouluun, jos oppilaan tietoja ei tule ensimmäisen viikon aikana - luokanopettaja / luokanvalvoja seuraa uuden oppilaan ryhmäytymistä luokkaan ja kotiutumista kouluun - yläkoulussa opinto-ohjaaja kutsuu uuden oppilaan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun ensimmäisten viikkojen aikana Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat - henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) sekä oppimissuunnitelman siirto ja toteuttaminen - nivelpalaveri Huoltajat - tekevät vastaanottavan koulun kanssa yhteistyötä mm. tutustumalla lapsen kanssa etukäteen kouluun, toimittavat tarvittavat asiakirjat sekä osallistuvat vanhempainvarttiin

25 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ VAIHTAESSA KOULUA Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Esiopettaja, Luokanopettaja, Luokanvalvoja, Ryhmänohjaaja Oppilaan iästä riippuen tai huoltajien toivomuksesta järjestää kouluun tutustumispäivän. Perehdyttää uuden oppilaan koulun tiloihin ja käytäntöihin. Oppilaan iästä riippuen valitsee oppilaalle kummioppilaan (alakoulun lk). Tutustuttaa uuden oppilaan luokan oppilaisiin esim. ikätasolle sopivien tutustumisleikkien avulla. Järjestää halutessaan vanhempainvartin tai tutustuu muuten vanhempiin. On mukana tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaverissa. Tarvittaessa, huoltajien kanssa sopien Välittömästi koulun vaihdon tapahduttua Ensimmäiset päivät Ensimmäiset viikot Seuraa oppilaan kotiutumista uuteen ryhmään/luokkaan Koulun johtaja/rehtori Huolehtii opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirrosta. Viimeistään viikon kuluessa koulun vaihdosta Välittää myös esiopettajan/ luokanopettajan / luokanvalvojan / ryhmänohjaajan yhteystiedot. Kutsuu koolle erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaverin. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta

26 Erityisopettaja Osallistuu tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Tekee tarvittaessa testauksia sekä osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja opetukseen. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta Tarvittaessa Opinto-ohjaaja Kutsuu uuden oppilaan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun. Osallistuu tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Ensimmäiset viikot Seuraa oppilaan kotiutumista uuteen kouluun. Koulukuraattori Osallistuu tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta Tarvittaessa Terveydenhoitaja Huolehtii terveydenhoidon tiedonsiirrosta. Huoltajat Lapsen iästä tai huoltajien toiveesta riippuen käy lapsen kanssa etukäteen tutustumassa uuteen kouluun ja opettajaan. Toimittavat uuteen kouluun lastaan koskevat tarvittavat asiakirjat opetuksen suunnittelua ja järjestämistä varten. Osallistuvat kutsuttaessa vanhempainvarttiin. Esi / luokanopettajan tai luokanvalvojan kutsumana. Viikon kuluessa koulun vaihdosta. Ensimmäisten viikkojen aikana. Tukioppilaat ja heidän ohjaajansa Valitsee uudelle oppilaalle tukioppilaan, jos mahdollista samasta luokasta. Välittömästi uuden oppilaan saavuttua. Seuraa uuden oppilaan kotiutumista

27 - 27 -

28

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA Kuva: Emma Suomala 3.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 14.09.2010 48 Päivitys hyväksytty: Sivistyslautakunta 22.10.2013 50 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Oppilaan tukemisen

Lisätiedot

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 2 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1. Oppilashuollon määritelmät ja tavoitteet 4 Oppilas- ja

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011-

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Kauhajoen kaupunki Sivistystoimi SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOTYÖ... 5 1.1 Oppilas-

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN VÄLISEN VIESTINNÄN OPAS

KODIN JA KOULUN VÄLISEN VIESTINNÄN OPAS KODIN JA KOULUN VÄLISEN VIESTINNÄN OPAS HANKASALMEN KUNTA Sisällysluettelo 1. Kodin ja koulun välisen viestinnän periaatteita ja lähtökohtia...3 2. Mistä asioista viestitään...5 3. Viestinnän pelisäännöt...5

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 2 Perusopetuslakia ja valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on uudistettu oppilaille annettavan tuen osalta. Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi uuden lain

Lisätiedot

Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille

Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille OPETUSTOIMI TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS RAAHEN KAUPUNGIN OPETUSTOIMESSA Kuva: Erja Mattila Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille Op.ltk. 11.06.2014

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma YLITORNION KUNTA Lukuvuosi 2014-2015 Sisällysluettelo Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 3 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 Ylitornion

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm-

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 1.8.2014 Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 18.5.2014 Luonnos 8. Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2 2. Yhteisöllinen

Lisätiedot