VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste sekä koulunvaihto Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO sekä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistoiminnat - 1 -

2

3 VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NIVELVAIHEIDEN TOIMINTA JA OPPILAIDEN TUKEMINEN NIVELVAIHEISSA Siirtyminen päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta alkuopetukseen ja alakoulusta yläkouluun sekä edelleen jatko-opintoihin, ovat siirtymiä, nivelvaiheita, jotka jokainen lapsi ja hänen perheensä kohtaavat. Parhaimmillaan siirtyminen uuteen vaiheeseen on innostava mahdollisuus, pahimmillaan pelottava pakko. Tuttujen ihmisten vaihtuminen uusiin kasvoihin, ympäristön muuttuminen ja uusiin toimintatapoihin tottuminen saattaa jonkun lapsen kohdalla olla muutos, jonka sujumiseen lapsi tarvitsee enemmän tukea kuin joku toinen. Näiden perusopetuksen nivelvaiheiden toimintatapojen on tarkoitus helpottaa lapsen/oppilaan siirtymävaiheita lapsen kasvusta ja opetuksesta vastaavien tahojen sisällä ja varmistaa, että lapsen kasvun/opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy hänen mukanaan seuraavalle taholle. Nivelvaiheiden sujumista vaivattomasti ja oppilaan kannalta miellyttävästi lisäävät mm. tutustumispäivät, yhteistoiminnalliset tapahtumat ja ryhmäyttäminen, kummi- ja tukioppilastoiminta sekä kiusaamiseen puuttumisen malli. Perusopetuslaki: 3 Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 26 a Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. 40 Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Lastensuojelulaki: 2 Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. 3 Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana

4 - 4 -

5 Tavoitteet: Lapsen/oppilaan tukeminen hänen siirtyessään varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, alkuopetukseen, alakouluun, yläkouluun sekä jatko-opintoihin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön vahvistaminen ja jatkumon luominen kasvatuskumppanuudelle varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka ulottuen aina toiselle asteelle. Lapsen/oppilaan kasvun, kehityksen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavan tiedon siirtyminen lapsen/oppilaan mukana seuraavalle taholle ja terveydenhuollosta päivähoitoon/kouluun. Lapsen/oppilaan mahdollisesti tarvitseminen tukitoimien oikea-aikaisen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen

6 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Lastentarhanopettaja Päiväkodin johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Huolehtivat yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa lapsen esiopetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtymisestä esiopettajalle / lastentarhanopettajalle sekä koulutoimen että päiväkotien esiopetukseen. Toukokuu Tarkistetaan palvelut ja mahd. tukipalvelut syyskauden aikana. Vastaa tiedonsiirtopalaverin järjestämisestä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvistä lapsista keskitetysti alueilla Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava ja Kortesjärvi. Palaverissa kiertävän erityislastentarhanopettajan lisäksi kutsuttuina esiopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Toukokuu Huolehtii, että vanhemmilla on tieto tiedonsiirron merkityksestä ja antaa vanhemmille tiedonsiirtolupalomakkeen täytettäväksi. Tiedote ja lupalomake annetaan vanhemmille päiväkodeissa ja perhepäivähoidon lasten vanhemmille lähetetään postitse. Maalis-huhtikuu Tiedonsiirtolupa ja tiedote Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan. Palveluihin ohjataan koko toimikauden ajan tarpeen mukaisesti

7 Varhaiskasvatusjohtaja Tiedottaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvien lasten alustavan määrän koulutoimeen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen suunnittelua varten. Tammikuu HUOM! Kaikki lapset eivät ole päivähoitopalveluluiden piirissä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Huolehtii lapsen esiopetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtymisestä esiopettajalle yhteistyössä päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstön kanssa. Tulevassa esiopetuksessa tehostettua ja/ tai erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestämistä koskeva yhteistyö. Toukokuu (tiedonsiirtopalaveri) Tehostettua tukea esiopetuksessa tarvitsevien lasten asiakirjat siirtyvät vanhempien luvalla varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Tarkistetaan palvelut ja mahd. tukipalvelut syyskauden aikana. Laatii HOJKSin yhteistyössä päivähoidon esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mikäli lapsella on erityisen tuen tarve (erityisopetussiirtopäätös). Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan Palveluihin ohjataan koko toimikauden ajan tarpeen mukaisesti

8 Huoltajat Ilmoittaa lapsensa esiopetukseen ja hakee samalla esiopetukseen liittyvää aamu- ja iltapäivähoitoa palauttamalla ilmoittautumislomakkeen sivistystoimistoon. Tekevät yhteistyötä varhaiskasvatushenkilöstön ja esiopettajan kanssa lapsensa asioissa. Vanhemmat ottavat tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan. Kevät (helmikuu) Sivistysjohtajan/koulunjohtajan päätös esiopetusoppilaaksi ottamisesta sekä aamu- ja iltapäivähoidon myöntämisestä tulee kotiin. Mikäli esiopetus ja päivähoito järjestetään päiväkodissa, päätöksen esiopetuksesta ja päivähoidosta tekee varhaiskasvatusjohtaja (KY Kaksineuvoinen). Antavat esiopetukseen tarpeellisen tiedon lapsen opetuksen mahdollisten tukitoimien järjestämiseksi. Esiopettajat (koulut ja päiväkodit) Tekevät Tervetuloa eskariin esitteen ja toimittavat sen koulutoimistoon. Helmikuu, vko 4 Osallistuvat päivähoidon järjestämään tiedonsiirtopalaveriin, jossa mukana ovat lisäksi lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Toukokuu Helmikuu Järjestävät esiopetukseen tutustumispäivän yhteistyössä päiväkotien lastentarhanopettajien kanssa, kutsu postitse koulutoimiston toimesta

9 Alakoulujen johtajat Koulutoimisto Päivittävät koulutiedotteen tiedot oman koulunsa osalta. Vastaa em. lisäksi oppilaskorttien teosta ja päivittämisestä Primukseen. Lähettää huoltajille ilmoittautumislomakkeet - esiopetukseen - aamu- ja iltapäivähoitoon, jossa esite mukana (maksut, yht. tiedot ym.) tiedonsiirto lomakkeen Tervetuloa eskariin esitteen kutsu esiopetuksen tutustumispäivään Syyskuun loppuun mennessä. Syyskuun loppuun mennessä. Helmikuu vko 9 Lastenneuvolan terveydenhoitaja lasten vuosittaiset tarkastukset, tarvittaessa useamminkin (treveydenhoitaja+lääkäri) Tarvittaessa ohjataan mm. perheneuvolaan; puheterapeutille nivelvaiheessa tiedonsiirtopalaverit, johon terveydenhoitajan lisäksi osallistuvat lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, esiopettaja ja koulukuraattori. yhteistyö perheneuvolan kanssa yhteistyö seurakunnan päiväkerhon kanssa yhteistyö päivähoidon kanssa Syksyllä ja keväällä (toukokuu) Jatkuvaa Yhteiset palaverit syksyllä ja keväällä, läsnä terveydenhoitajat ja seurakunnan edustus Tarvittaessa - 9 -

10 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ ESIOPETUKSESTA ALKUOPETUKSEEN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Esiopettajat (koulut ja päiväkodit) Tekee yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen ajan. Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan. Heti, kun kehitysviivästymiä/ poikkeamia / tarvetta ilmenee Ottaa huoltajien kanssa puheeksi, jos tarvitaan esim. kouluvalmiustutkimuksia. Vastaa yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen esiopetussuunnitelman tekemisestä, johon kirjataan erityisen tuen huomiot. Kirjaa tukipalvelukorttiin tuen tarpeen ym. tarvittaessa, lapsen tarvitsemat ja saamat tukitoimet esiopetuksen aikana (tehostetun tuen vaiheessa). Lähettää huoltajille taustatietolomakkeen (jää esikouluun). Osallistuu ja toimii kokoonkutsujana erityis- ja alkuopettajien, koulukuraattorin sekä terveydenhoitajan kanssa pidettävään tiedonsiirtopalaveriin ja samalla siirtää alkuopetuksen järjestämisen kannalta oleelliset tiedot (asiakirjat) alkuopetuksen koululle. Tehostetun tuen vaiheessa Heti esikoulun alettua Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

11 Laatii / tarkistaa tarvittaessa HOJKS:n yhdessä vanhempien kanssa, konsultaatio erityisopettajalta, oppilashuoltoryhmältä tai muulta tarvittavalta taholta. Päivähoidon esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja laatii HOJKSin yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mikäli lapsella on erityisen tuen tarpeita (erityisopetussiirtopäätös). Pitää vanhempainvartit, mikäli mahdollista Kun lapsi tarvitsee HOJKSin, laaditaan marraskuun loppuun mennessä, muutoin 1 kk:n sisällä viranhaltijapäätöksen tekemisestä. Kun lapsi tarvitsee HOJKSin, laaditaan marraskuun loppuun mennessä, muutoin 1 kk:n sisällä viranhaltijapäätöksen tekemisestä. Syysloman aikoihin ja huhtikuun alkupuolella. (tiedonsiirtopalaveri huhtikuun lopulla) Kaikkien esioppilaiden HOJKSin vahvistaa sivistysjohtaja. Mikäli hallintosääntöön tehdään muutos, jatkossa HOJKSin vahvistaa koulujen esioppilaiden osalta koulun johtaja / rehtori, päivähoidon esioppilaiden osalta varhaiskasvatusjohtaja. HOJKS kirjataan ja arkistoidaan esiopetusyksikössä ja siirretään alkuopetukseen huhtikuun tiedonsiirtopalaverissa. Pitää vanhempainillan Yhteistyössä luokanopettajan kanssa sopii kouluun tutustumispäivän sekä osallistuu käytännön järjestelyihin. Esiopetusvuonna syyslomaan mennessä Kouluun tutustuminen viikot (toukokuun alku) Huoltajat Tekevät yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen opettajan kanssa lapsensa asioissa. Hakevat tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Helmikuu

12 Täyttävät lastaan koskevan taustatietolomakkeen. Toimittavat opetuksen järjestämiseen liittyvät välttämättömät asiakirjat (mm. lausunnot, selvitykset) koulun johtajalle. Elokuu Tarvittaessa Alakoulujen johtajat Tekevät oppilasryhmäjaon. Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin ellei alkuopetuksen luokanopettaja ole vielä tiedossa ja pääse kokoukseen. Päivittää koulutiedotteen tiedot oman koulunsa osalta. Päivittää oppilaskorttien tiedot Primukseen. Helmi-maaliskuu Huhtikuun lopulla Syyskuun loppuun mennessä Syyskuun loppuun mennessä Alkuopetuksen luokanopettaja Tekevät/päivittävät Tervetuloa kouluun esitteen. Järjestää yhteistyössä esiopettajan kanssa ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivän, jossa kummioppilaat ovat mukana. Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan erityisopettajan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Huhti-toukokuussa Huhti-toukokuussa Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

13 Erityisopettaja Lähettää huoltajille taustatietolomakkeen (ensipäivälomake). Sopii alkuopetuksen 1. vanhempainillan yhteistyössä erityisopettajan, terveydenhoitajan tai muun tarvittavat tahon kanssa. Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Osallistuu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin järjestämistä (tukitoimien suunnittelu, koulupaikka ja koululykkäys) koskeviin palavereihin yhdessä erityislastentarhanopettajan, esi- ja alkuopettajan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistuu tarvittaessa ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivään. Osallistuu koulutulokkaiden vanhempainiltaan tarvittaessa. Tapaa kaikki ekaluokkalaiset ja seuraa lapsen koulupolun alkuvaihetta yhteistyössä alkuopettajan kanssa. Tekee lähtötasokartoituksen (kielellisiä valmiuksia mittaava testi) sekä puheseulonnan kaikille ekaluokkalaisille. Heti koulujen alettua Syyskuun loppuun mennessä Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty Viikot (toukokuun alku). Syyskuun loppuun mennessä Elo-syyskuun aikana Syyskuun loppuun mennessä

14 Osallistuu tarvittaessa vanhempainvartteihin ja on mukana jatkotoimenpiteissä. Antaa lapsen tarvitseman erityisopetuksen. Tarvittaessa Kouluterveydenhoitaja Suorittaa kouluuntulotarkastuksen kouluterveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti. Koulukuraattori Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, erityisopettajan ja koulukuraattorin kanssa. Osallistuu siirtopalaveriin, jossa neuvolaterveydenhoitaja antaa yhteenvedon kouluterveydenhoitajalle lapsen neuvolaiästä. Toimittaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon oppilaan terveydentilasta oppilashuoltoryhmään. Osallistuu 1. luokkalaisten vanhempainiltaan. Osallistuu esiopetuksen järjestämään tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, erityisopettajan ja terveydenhoitajan kanssa. Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty Kesäkuussa Oppilashuoltoryhmän kokouksissa Syyskuun loppuun mennessä Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

15 Osallistuu esiopettajan tai huoltajan pyynnöstä lapsen koulupaikasta/koululykkäyksestä tai muusta koulunkäyntiin liittyvästä järjestelystä käytävään keskusteluun. On yhteydessä lapsen huoltajiin selvittääkseen lapsen ja perheen tilannetta silloin, kun lapsesta on herännyt huoli. Tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen. Osallistuu 1.-luokkalaisten vanhempainiltaan tarvittaessa. Heti, kun huoli lapsesta on herännyt Syyskuun loppuun mennessä Koulutoimisto Tekee ja postittaa vanhemmille ilmoittautumislomakkeen kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan, jossa esite mukana (maksut, yhteystiedot ym.). Ilmoittautumislomakkeet palautetaan ko. kouluun, jossa lapsi aloittaa koulun. Ottaa yhteyttä huoltajiin, ellei lasta ole ilmoitettu kouluun. Vko 9 Vko 11 Tarvittaessa

16 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Luokanopettaja Osallistuu yläkoulun rehtorin koolle kutsumaan tiedonsiirtopalaveriin, jossa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa yläkoulun oppilashuoltoryhmälle. Tuo kuudesluokkalaiset yläkoululle tutustumispäivänä. Maaliskuu Toukokuu Seitsemäsluokkalaisten luokanvalvojat kutsuvat oppilaidensa entiset opettajat vielä syyskuussa kyselläkseen tarpeellista tietoa (saattaen vaihto). Opinto-ohjaaja Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vierailee alakoulujen kuudensissa luokissa (mahdollisesti kuraattorin kanssa) ja jakaa tekemänsä yläkoulun tiedotteen, jossa on myös palautettavia osia. Maaliskuu Huhtikuu Oppilaan ja vanhemman täyttämät tiedonsiirtopaperit sekä lupa oppilashuoltoryhmän työskentelyä varten palautetaan huhtikuun loppuun mennessä luokanopettajan välityksellä yläkouluun oppilaanohjaajalle. Osallistuu luokkien tekemiseen. Osallistuu tutustumispäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Välittää oppilaista saadun tiedon opettajille. Osallistuu luokkapäivien (ryhmäyttäminen) suunnitteluun ja toteutukseen. Toukokuu Elokuu Palautetta luokista otetaan vastaan tutustumispäivän jälkeen. Täytättää seitsemäsluokkalaisilla tulohaastattelulomakkeen ja aloittaa tulohaastattelut. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Syyskuu Kiusaamistapausten selvittämisen jälkeen seuranta 2-3 viikon kuluttua

17 Yläkoulun rehtori Kutsuu kuudensien luokkien opettajat oppilashuoltoryhmään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtämistä varten. Tekee/osallistuu luokkien tekemiseen. Vastaa tutustumispäivän järjestämisestä. Järjestää riittävät mahdollisuudet uusien seitsemäsluokkalaisten perehdyttämiseen. Osallistuu seitsemäsluokkalaisten vanhempainiltoihin. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Tutustumispäivän jälkeen palautetta luokista otetaan vastaan. Alakoulun rehtori Vastaa HOJKS:ien ym. asiakirjojen siirtämisestä yläkouluun. Toukokuu Yläkoulun erityisopettajat Osallistuvat tiedonsiirtopalaveriin. Ottavat vastaan erityisopetuksen tietoa alakoulujen erityisopettajilta. Siirtävät välttämättömän tiedon erityistä tukea tarvitsevista oppilaista opettajille. Osallistuvat joissain yläkouluissa luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Tekevät uusille oppilaille seulonnat. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Alakoulun erityisopettajat Siirtävät erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa alakoulusta yläkouluun

18 Tukioppilaat ja heidän ohjaajansa Valitaan uusia tukioppilaita ja valitaan uusille seitsemäsluokkalaisille kummitukioppilaat. Osallistuvat tutustumispäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Kummitukioppilaat tapaavat koulun alkaessa kummioppilaansa. Osallistuvat luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestävät toimintaa seitsemäsluokkalaisille, esim. pitsailta tai pikkujoulu. Toukokuuhun mennessä Toukokuu Elokuu Lokakuu, marraskuu Yläkoulun terveydenhoitaja Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vastaanottavat tiedonsiirron alakoulun terveydenhoitajilta. Terveydenhoitaja kertoo oppilaiden terveydentilasta tarpeellisen tiedon opettajille. Osallistuu tarvittaessa luokkapäivän suunnitteluun. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Alakoulun terveydenhoitaja Siirtävät tarpeellisen tiedon oppilaista yläkoulun terveydenhoitajalle Toukokuu Luokanvalvojat Ovat tiedossa tutustumispäivänä, jolloin voi jo tavata uusia oppilaita. Perehdyttävät seitsemäsluokkalaisia uuteen kouluun. Osallistuvat luokkapäivään. Toukokuu Elokuu

19 Voivat olla yhteydessä oppilaidensa entisiin opettajiin, jos tarvitsevat opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa (=saattaen vaihto). Pitävät halutessaan vanhempainvartteja. Syyskuu Koulukuraattori Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vierailee kuudensissa luokissa opintoohjaajan kanssa. Osallistuu uusien luokkien tekemiseen. Siirtää opettajille välttämätöntä tietoa. Osallistuu luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Srk:n nuorisotyönohjaajat Huoltajat Osallistuvat luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen Kirjoittavat ja palauttavat lapsestaan ne tiedot, jotka haluavat opettajien tietoon. Ottavat tarvittaessa yhteyttä opintoohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin. Osallistuvat vanhempainiltaan. Seuraavat ja käyttävät aktiivisesti Wilmaa. Toukokuu, Elokuu Huhtikuu Elokuu

20 Onnistuneen siirtymisen edellytyksenä toiselle asteelle on riittävä henkilökohtainen ohjaus. Ammatinvalintapsykologin palvelut pitäisi olla käytettävissä tarvittaessa. Oppilaalla tulee olla monipuolinen tieto jatkokoulutusvaihtoehdoista, itsetuntemusta ja valmiudet tehdä valintoja. Työelämään tutustumista on 7. luokasta lähtien (TET) ja tutustumista toisen asteen oppilaitoksiin on kahdeksannella (att8) ja yhdeksännellä luokalla (vierailupäivät, täsmäpäivä). Vanhempainilta jatko-opinnoista järjestetään yhdeksännen luokan marraskuussa

21 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ YLÄKOULUSTA TOISELLE ASTEELLE Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Opinto-ohjaaja Järjestää täsmäpäivän ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Sedu Lapualla pitää olla mukana valvova opettaja, jos ryhmässä on yli kymmenen oppilasta. Tammikuu Palaute oppilailta Erityistä tukea tarvitseville voisi olla useampikin tutustumispäivä, yksi oppilas kerrallaan. Oppilailta lupa tiedosiirtoon. Kannustaa oppilasta riittäviin hakutoiveisiin. Maaliskuu Arvioi ohjaustaan tulosten tultua. Erityisiä opetusjärjestelyjä tarvitsevista opiskelijoista ilmoitetaan toiselle asteelle. Erityistä tukea tarvitsevien määrä ilmoitetaan lähimpään ammattioppilaitokseen. Toukokuu Tiedonsiirto lukioon. Yhteishaun tulosten jälkeen jälkiohjauskeskustelut niiden oppilaiden kanssa, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai eivät ole saaneet mieleistään opiskelupaikkaa. Kesäkuu Oppilaiden sijoittumisen seuranta. Keskustelut tarvittaessa myös vanhempien kanssa. Täydennyshaku. Heinäkuu

22 Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtäminen ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppilaanohjaajat ottavat yhteyttä niihin nuoriin, jotka eivät ole aloittaneet opiskelua. Osallistuu saattaen vaihto palaveriin. Elokuu Loka-marraskuu Seuranta, ketkä ovat aloittaneet opiskelun. Huoltajat Erityisopettajat Luokanvalvojat/aineenopettajat Lukion opinto-ohjaajat Ammatillisen oppilaitoksen opintoohjaaja Osallistuvat vanhempainiltaan. Tekevät yhteistyötä oppilaanohjaajan kanssa. Kannustavat nuortaan jatko-opintoihin ja riittäviin hakutoiveisiin. Lukioon suuntautuvien vanhemmat osallistuvat omaan vanhempainiltaan. Osallistuvat tiedon siirtoon. Osallistuvat valvojina täsmäpäiviin. Osallistuvat saattaen vaihtoon. Antavat ohjausta lukioon aikoville ja täytättävät ainevalintakortit Järjestää täsmäpäivän. Osallistuu tiedonsiirtoon. Kutsuu lähettäviä opettajia saattaen vaihto palaveriin yhdessä ammatillisten opettajien kanssa. Marraskuu Maaliskuu Elokuu Loka-marraskuu Tammikuu Loka-marraskuu Helmi-huhtikuu Tammikuu Elokuussa Loka-marraskuu

23 Koulukuraattori /terveydenhoitaja Työvoimaneuvoja Osallistuu tiedonsiirtoon. Kuraattori osallistuu jälkiohjaukseen ( kopparitoiminta ) Osallistuu palaveriin vanhempien kanssa, jos opiskelija on keskeyttämässä opintojaan. Elokuu

24 KOULUN VAIHTO - koulun vaihtaminen Kauhavan sisällä - mahdollisuuksien mukaan ohjeita sovelletaan myös muiden kuntien kanssa Lähettävä koulu - oppilastietojen ja arvosanojen siirto vastaanottavalle koululle hyvissä ajoin, viimeistään viikon sisällä muutosta - velvollisuus toimittaa vastaanottavalle koululle opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot - vastaanottavalle koululle lähetetään myös luokanopettajan / luokanvalvojan tai oppilaanohjaajan yhteystiedot Vastaanottava koulu - rehtori ja luokanopettaja / luokanvalvoja perehdyttävät uuden oppilaan koulun tiloihin ja käytäntöihin - luokanopettaja / luokanvalvoja tutustuttaa uuden oppilaan luokan oppilaisiin esim. ikätasolle sopivien tutustumisleikkien avulla - järjestää halutessaan vanhempainvartin ensimmäisten viikkojen aikana - ottaa yhteyttä lähettävään kouluun, jos oppilaan tietoja ei tule ensimmäisen viikon aikana - luokanopettaja / luokanvalvoja seuraa uuden oppilaan ryhmäytymistä luokkaan ja kotiutumista kouluun - yläkoulussa opinto-ohjaaja kutsuu uuden oppilaan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun ensimmäisten viikkojen aikana Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat - henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) sekä oppimissuunnitelman siirto ja toteuttaminen - nivelpalaveri Huoltajat - tekevät vastaanottavan koulun kanssa yhteistyötä mm. tutustumalla lapsen kanssa etukäteen kouluun, toimittavat tarvittavat asiakirjat sekä osallistuvat vanhempainvarttiin

25 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ VAIHTAESSA KOULUA Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Esiopettaja, Luokanopettaja, Luokanvalvoja, Ryhmänohjaaja Oppilaan iästä riippuen tai huoltajien toivomuksesta järjestää kouluun tutustumispäivän. Perehdyttää uuden oppilaan koulun tiloihin ja käytäntöihin. Oppilaan iästä riippuen valitsee oppilaalle kummioppilaan (alakoulun lk). Tutustuttaa uuden oppilaan luokan oppilaisiin esim. ikätasolle sopivien tutustumisleikkien avulla. Järjestää halutessaan vanhempainvartin tai tutustuu muuten vanhempiin. On mukana tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaverissa. Tarvittaessa, huoltajien kanssa sopien Välittömästi koulun vaihdon tapahduttua Ensimmäiset päivät Ensimmäiset viikot Seuraa oppilaan kotiutumista uuteen ryhmään/luokkaan Koulun johtaja/rehtori Huolehtii opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirrosta. Viimeistään viikon kuluessa koulun vaihdosta Välittää myös esiopettajan/ luokanopettajan / luokanvalvojan / ryhmänohjaajan yhteystiedot. Kutsuu koolle erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaverin. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta

26 Erityisopettaja Osallistuu tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Tekee tarvittaessa testauksia sekä osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja opetukseen. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta Tarvittaessa Opinto-ohjaaja Kutsuu uuden oppilaan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun. Osallistuu tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Ensimmäiset viikot Seuraa oppilaan kotiutumista uuteen kouluun. Koulukuraattori Osallistuu tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta Tarvittaessa Terveydenhoitaja Huolehtii terveydenhoidon tiedonsiirrosta. Huoltajat Lapsen iästä tai huoltajien toiveesta riippuen käy lapsen kanssa etukäteen tutustumassa uuteen kouluun ja opettajaan. Toimittavat uuteen kouluun lastaan koskevat tarvittavat asiakirjat opetuksen suunnittelua ja järjestämistä varten. Osallistuvat kutsuttaessa vanhempainvarttiin. Esi / luokanopettajan tai luokanvalvojan kutsumana. Viikon kuluessa koulun vaihdosta. Ensimmäisten viikkojen aikana. Tukioppilaat ja heidän ohjaajansa Valitsee uudelle oppilaalle tukioppilaan, jos mahdollista samasta luokasta. Välittömästi uuden oppilaan saavuttua. Seuraa uuden oppilaan kotiutumista

27 - 27 -

28

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

alkaen. Ohjaussuunnitelma.

alkaen. Ohjaussuunnitelma. 1.8.2016 alkaen Ohjaussuunnitelma www.nurmijarvi.fi SISÄLLYS Ohjaus... 4 Ohjaussuunnitelma... 4 Ohjaus perusopetuksessa... 5 Ohjaus esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheessa ja vuosiluokilla 1 6... 6 Siirtyminen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kyyjärven perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Kyyjärven perusopetuksen ohjaussuunnitelma Kyyjärven perusopetuksen ohjaussuunnitelma 1. Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon, jonka toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS 2.1.2013 www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Erityisopettaja Ensimmäisten luokkien oppilaiden taitojen kartoitus

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS

JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS Tämä suunnitelma on tehty käytettäväksi ohjauksen työvälineenä koko perusasteella 1-9 luokilla. Suunnitelmassa kuvataan ohjauksen periaatteet, tavoitteet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAANOHJAUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

LAHDEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAANOHJAUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA LAHDEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAANOHJAUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Kannattaisko tähän kohtaan käyttää samoja lauseita kuin myöhemmin Lapsen kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuoltokohdassa?

Kannattaisko tähän kohtaan käyttää samoja lauseita kuin myöhemmin Lapsen kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuoltokohdassa? SUOMENKIELISET KOULUKURAATTORIT JA -PSYKOLOGIT Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa - > Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken ->

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma Perusopetuksen ohjaussuunnitelma 1 SISÄLTÖ Johdanto 1. Ohjausmuodot ja ohjauksen sisällöt 3 1.1 Ohjausmuodot 3 1.2 Ohjauksen sisällöt 6 1.3 Opinto-ohjaajan työn vuosikierto 7 2. Tiedotus 9 3. Kodin ja

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Yhteistyön tavoite Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma. Toteuttamistapa Aikataulu Resurssitarve

Yhteistyön tavoite Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma. Toteuttamistapa Aikataulu Resurssitarve ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖSUUNNITELMAT 2016-2017 Päiväkodit: Näsin päiväkoti & Hornhattula Koulu: Albert Edelfeltin koulu: yleisopetus 1-2lk Kummitoiminta jatkuu 2016-2017 siten, että 5. luokkalaiset

Lisätiedot

Tulonivel osasto-opetus

Tulonivel osasto-opetus Osasto-opetus 1. Tulonivel 2. Koulunkäynti 3. Paluunivel 4. Seuranta 5. Yhteistyö huoltajien kanssa 6. Päättöarviointi 7. Siirtyminen toiselle asteelle Tulonivel osasto-opetus Kalliomaa Kalliomaan luokanvalvoja

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja esi kasvun ja hyvinvoinnin lapsikohtaiset keskustelut, lapsen oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Kelpo IV-hanketiimit Hanketiimien toiminta-alueet: 1. Erityisopetuksen strategia-tiimi. Raportti

Kelpo IV-hanketiimit Hanketiimien toiminta-alueet: 1. Erityisopetuksen strategia-tiimi. Raportti Kelpo IV-hanketiimit 2012 Raportti 19.11.2012 Hanketiimien toiminta-alueet: 1. Erityisopetuksen strategia-tiimi - Kuntakohtaisen erityisopetusstrategian luominen: lähikouluperiaate - tarkempien paikallisten

Lisätiedot

13. OPISKELUHUOLLON ARVIOINTI...38 14. TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA OPISKELUHUOLLOSSA...39

13. OPISKELUHUOLLON ARVIOINTI...38 14. TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA OPISKELUHUOLLOSSA...39 MÄNTYHARJUN KUNNAN OPISKELUHUOLLON OPAS 2016 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1. OPISKELUHUOLLON TOMINTAA SÄÄTELEVÄT LAIT JA ASIAKIRJAT...4 2. OPISKELUHUOLLON MÄÄRITELMÄT, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT...5 3. MONIALAINEN

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot