VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA JATKO-OPINTOJEN NIVELVAIHEET Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste sekä koulunvaihto Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO sekä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistoiminnat - 1 -

2

3 VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NIVELVAIHEIDEN TOIMINTA JA OPPILAIDEN TUKEMINEN NIVELVAIHEISSA Siirtyminen päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta alkuopetukseen ja alakoulusta yläkouluun sekä edelleen jatko-opintoihin, ovat siirtymiä, nivelvaiheita, jotka jokainen lapsi ja hänen perheensä kohtaavat. Parhaimmillaan siirtyminen uuteen vaiheeseen on innostava mahdollisuus, pahimmillaan pelottava pakko. Tuttujen ihmisten vaihtuminen uusiin kasvoihin, ympäristön muuttuminen ja uusiin toimintatapoihin tottuminen saattaa jonkun lapsen kohdalla olla muutos, jonka sujumiseen lapsi tarvitsee enemmän tukea kuin joku toinen. Näiden perusopetuksen nivelvaiheiden toimintatapojen on tarkoitus helpottaa lapsen/oppilaan siirtymävaiheita lapsen kasvusta ja opetuksesta vastaavien tahojen sisällä ja varmistaa, että lapsen kasvun/opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy hänen mukanaan seuraavalle taholle. Nivelvaiheiden sujumista vaivattomasti ja oppilaan kannalta miellyttävästi lisäävät mm. tutustumispäivät, yhteistoiminnalliset tapahtumat ja ryhmäyttäminen, kummi- ja tukioppilastoiminta sekä kiusaamiseen puuttumisen malli. Perusopetuslaki: 3 Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 26 a Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. 40 Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Lastensuojelulaki: 2 Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. 3 Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana

4 - 4 -

5 Tavoitteet: Lapsen/oppilaan tukeminen hänen siirtyessään varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, alkuopetukseen, alakouluun, yläkouluun sekä jatko-opintoihin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön vahvistaminen ja jatkumon luominen kasvatuskumppanuudelle varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka ulottuen aina toiselle asteelle. Lapsen/oppilaan kasvun, kehityksen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavan tiedon siirtyminen lapsen/oppilaan mukana seuraavalle taholle ja terveydenhuollosta päivähoitoon/kouluun. Lapsen/oppilaan mahdollisesti tarvitseminen tukitoimien oikea-aikaisen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen

6 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Lastentarhanopettaja Päiväkodin johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Huolehtivat yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa lapsen esiopetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtymisestä esiopettajalle / lastentarhanopettajalle sekä koulutoimen että päiväkotien esiopetukseen. Toukokuu Tarkistetaan palvelut ja mahd. tukipalvelut syyskauden aikana. Vastaa tiedonsiirtopalaverin järjestämisestä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvistä lapsista keskitetysti alueilla Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava ja Kortesjärvi. Palaverissa kiertävän erityislastentarhanopettajan lisäksi kutsuttuina esiopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Toukokuu Huolehtii, että vanhemmilla on tieto tiedonsiirron merkityksestä ja antaa vanhemmille tiedonsiirtolupalomakkeen täytettäväksi. Tiedote ja lupalomake annetaan vanhemmille päiväkodeissa ja perhepäivähoidon lasten vanhemmille lähetetään postitse. Maalis-huhtikuu Tiedonsiirtolupa ja tiedote Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan. Palveluihin ohjataan koko toimikauden ajan tarpeen mukaisesti

7 Varhaiskasvatusjohtaja Tiedottaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvien lasten alustavan määrän koulutoimeen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen suunnittelua varten. Tammikuu HUOM! Kaikki lapset eivät ole päivähoitopalveluluiden piirissä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Huolehtii lapsen esiopetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtymisestä esiopettajalle yhteistyössä päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstön kanssa. Tulevassa esiopetuksessa tehostettua ja/ tai erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestämistä koskeva yhteistyö. Toukokuu (tiedonsiirtopalaveri) Tehostettua tukea esiopetuksessa tarvitsevien lasten asiakirjat siirtyvät vanhempien luvalla varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Tarkistetaan palvelut ja mahd. tukipalvelut syyskauden aikana. Laatii HOJKSin yhteistyössä päivähoidon esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mikäli lapsella on erityisen tuen tarve (erityisopetussiirtopäätös). Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan Palveluihin ohjataan koko toimikauden ajan tarpeen mukaisesti

8 Huoltajat Ilmoittaa lapsensa esiopetukseen ja hakee samalla esiopetukseen liittyvää aamu- ja iltapäivähoitoa palauttamalla ilmoittautumislomakkeen sivistystoimistoon. Tekevät yhteistyötä varhaiskasvatushenkilöstön ja esiopettajan kanssa lapsensa asioissa. Vanhemmat ottavat tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan. Kevät (helmikuu) Sivistysjohtajan/koulunjohtajan päätös esiopetusoppilaaksi ottamisesta sekä aamu- ja iltapäivähoidon myöntämisestä tulee kotiin. Mikäli esiopetus ja päivähoito järjestetään päiväkodissa, päätöksen esiopetuksesta ja päivähoidosta tekee varhaiskasvatusjohtaja (KY Kaksineuvoinen). Antavat esiopetukseen tarpeellisen tiedon lapsen opetuksen mahdollisten tukitoimien järjestämiseksi. Esiopettajat (koulut ja päiväkodit) Tekevät Tervetuloa eskariin esitteen ja toimittavat sen koulutoimistoon. Helmikuu, vko 4 Osallistuvat päivähoidon järjestämään tiedonsiirtopalaveriin, jossa mukana ovat lisäksi lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Toukokuu Helmikuu Järjestävät esiopetukseen tutustumispäivän yhteistyössä päiväkotien lastentarhanopettajien kanssa, kutsu postitse koulutoimiston toimesta

9 Alakoulujen johtajat Koulutoimisto Päivittävät koulutiedotteen tiedot oman koulunsa osalta. Vastaa em. lisäksi oppilaskorttien teosta ja päivittämisestä Primukseen. Lähettää huoltajille ilmoittautumislomakkeet - esiopetukseen - aamu- ja iltapäivähoitoon, jossa esite mukana (maksut, yht. tiedot ym.) tiedonsiirto lomakkeen Tervetuloa eskariin esitteen kutsu esiopetuksen tutustumispäivään Syyskuun loppuun mennessä. Syyskuun loppuun mennessä. Helmikuu vko 9 Lastenneuvolan terveydenhoitaja lasten vuosittaiset tarkastukset, tarvittaessa useamminkin (treveydenhoitaja+lääkäri) Tarvittaessa ohjataan mm. perheneuvolaan; puheterapeutille nivelvaiheessa tiedonsiirtopalaverit, johon terveydenhoitajan lisäksi osallistuvat lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, esiopettaja ja koulukuraattori. yhteistyö perheneuvolan kanssa yhteistyö seurakunnan päiväkerhon kanssa yhteistyö päivähoidon kanssa Syksyllä ja keväällä (toukokuu) Jatkuvaa Yhteiset palaverit syksyllä ja keväällä, läsnä terveydenhoitajat ja seurakunnan edustus Tarvittaessa - 9 -

10 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ ESIOPETUKSESTA ALKUOPETUKSEEN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Esiopettajat (koulut ja päiväkodit) Tekee yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen ajan. Ohjaa lapsen vanhempia ottamaan tarvittaessa yhteyttä esim. puheterapiaan, perheneuvolaan, neuvolaan. Heti, kun kehitysviivästymiä/ poikkeamia / tarvetta ilmenee Ottaa huoltajien kanssa puheeksi, jos tarvitaan esim. kouluvalmiustutkimuksia. Vastaa yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen esiopetussuunnitelman tekemisestä, johon kirjataan erityisen tuen huomiot. Kirjaa tukipalvelukorttiin tuen tarpeen ym. tarvittaessa, lapsen tarvitsemat ja saamat tukitoimet esiopetuksen aikana (tehostetun tuen vaiheessa). Lähettää huoltajille taustatietolomakkeen (jää esikouluun). Osallistuu ja toimii kokoonkutsujana erityis- ja alkuopettajien, koulukuraattorin sekä terveydenhoitajan kanssa pidettävään tiedonsiirtopalaveriin ja samalla siirtää alkuopetuksen järjestämisen kannalta oleelliset tiedot (asiakirjat) alkuopetuksen koululle. Tehostetun tuen vaiheessa Heti esikoulun alettua Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

11 Laatii / tarkistaa tarvittaessa HOJKS:n yhdessä vanhempien kanssa, konsultaatio erityisopettajalta, oppilashuoltoryhmältä tai muulta tarvittavalta taholta. Päivähoidon esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja laatii HOJKSin yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mikäli lapsella on erityisen tuen tarpeita (erityisopetussiirtopäätös). Pitää vanhempainvartit, mikäli mahdollista Kun lapsi tarvitsee HOJKSin, laaditaan marraskuun loppuun mennessä, muutoin 1 kk:n sisällä viranhaltijapäätöksen tekemisestä. Kun lapsi tarvitsee HOJKSin, laaditaan marraskuun loppuun mennessä, muutoin 1 kk:n sisällä viranhaltijapäätöksen tekemisestä. Syysloman aikoihin ja huhtikuun alkupuolella. (tiedonsiirtopalaveri huhtikuun lopulla) Kaikkien esioppilaiden HOJKSin vahvistaa sivistysjohtaja. Mikäli hallintosääntöön tehdään muutos, jatkossa HOJKSin vahvistaa koulujen esioppilaiden osalta koulun johtaja / rehtori, päivähoidon esioppilaiden osalta varhaiskasvatusjohtaja. HOJKS kirjataan ja arkistoidaan esiopetusyksikössä ja siirretään alkuopetukseen huhtikuun tiedonsiirtopalaverissa. Pitää vanhempainillan Yhteistyössä luokanopettajan kanssa sopii kouluun tutustumispäivän sekä osallistuu käytännön järjestelyihin. Esiopetusvuonna syyslomaan mennessä Kouluun tutustuminen viikot (toukokuun alku) Huoltajat Tekevät yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen opettajan kanssa lapsensa asioissa. Hakevat tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Helmikuu

12 Täyttävät lastaan koskevan taustatietolomakkeen. Toimittavat opetuksen järjestämiseen liittyvät välttämättömät asiakirjat (mm. lausunnot, selvitykset) koulun johtajalle. Elokuu Tarvittaessa Alakoulujen johtajat Tekevät oppilasryhmäjaon. Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin ellei alkuopetuksen luokanopettaja ole vielä tiedossa ja pääse kokoukseen. Päivittää koulutiedotteen tiedot oman koulunsa osalta. Päivittää oppilaskorttien tiedot Primukseen. Helmi-maaliskuu Huhtikuun lopulla Syyskuun loppuun mennessä Syyskuun loppuun mennessä Alkuopetuksen luokanopettaja Tekevät/päivittävät Tervetuloa kouluun esitteen. Järjestää yhteistyössä esiopettajan kanssa ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivän, jossa kummioppilaat ovat mukana. Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan erityisopettajan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Huhti-toukokuussa Huhti-toukokuussa Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

13 Erityisopettaja Lähettää huoltajille taustatietolomakkeen (ensipäivälomake). Sopii alkuopetuksen 1. vanhempainillan yhteistyössä erityisopettajan, terveydenhoitajan tai muun tarvittavat tahon kanssa. Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Osallistuu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin järjestämistä (tukitoimien suunnittelu, koulupaikka ja koululykkäys) koskeviin palavereihin yhdessä erityislastentarhanopettajan, esi- ja alkuopettajan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistuu tarvittaessa ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivään. Osallistuu koulutulokkaiden vanhempainiltaan tarvittaessa. Tapaa kaikki ekaluokkalaiset ja seuraa lapsen koulupolun alkuvaihetta yhteistyössä alkuopettajan kanssa. Tekee lähtötasokartoituksen (kielellisiä valmiuksia mittaava testi) sekä puheseulonnan kaikille ekaluokkalaisille. Heti koulujen alettua Syyskuun loppuun mennessä Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty Viikot (toukokuun alku). Syyskuun loppuun mennessä Elo-syyskuun aikana Syyskuun loppuun mennessä

14 Osallistuu tarvittaessa vanhempainvartteihin ja on mukana jatkotoimenpiteissä. Antaa lapsen tarvitseman erityisopetuksen. Tarvittaessa Kouluterveydenhoitaja Suorittaa kouluuntulotarkastuksen kouluterveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti. Koulukuraattori Osallistuu esioppilaiden tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, erityisopettajan ja koulukuraattorin kanssa. Osallistuu siirtopalaveriin, jossa neuvolaterveydenhoitaja antaa yhteenvedon kouluterveydenhoitajalle lapsen neuvolaiästä. Toimittaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon oppilaan terveydentilasta oppilashuoltoryhmään. Osallistuu 1. luokkalaisten vanhempainiltaan. Osallistuu esiopetuksen järjestämään tiedonsiirtopalaveriin yhdessä esiopettajan, erityislastentarhanopettajan, alkuopettajan, erityisopettajan ja terveydenhoitajan kanssa. Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty Kesäkuussa Oppilashuoltoryhmän kokouksissa Syyskuun loppuun mennessä Huhtikuun lopulla, kun vanhempainvartit on pidetty

15 Osallistuu esiopettajan tai huoltajan pyynnöstä lapsen koulupaikasta/koululykkäyksestä tai muusta koulunkäyntiin liittyvästä järjestelystä käytävään keskusteluun. On yhteydessä lapsen huoltajiin selvittääkseen lapsen ja perheen tilannetta silloin, kun lapsesta on herännyt huoli. Tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen. Osallistuu 1.-luokkalaisten vanhempainiltaan tarvittaessa. Heti, kun huoli lapsesta on herännyt Syyskuun loppuun mennessä Koulutoimisto Tekee ja postittaa vanhemmille ilmoittautumislomakkeen kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan, jossa esite mukana (maksut, yhteystiedot ym.). Ilmoittautumislomakkeet palautetaan ko. kouluun, jossa lapsi aloittaa koulun. Ottaa yhteyttä huoltajiin, ellei lasta ole ilmoitettu kouluun. Vko 9 Vko 11 Tarvittaessa

16 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Luokanopettaja Osallistuu yläkoulun rehtorin koolle kutsumaan tiedonsiirtopalaveriin, jossa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa yläkoulun oppilashuoltoryhmälle. Tuo kuudesluokkalaiset yläkoululle tutustumispäivänä. Maaliskuu Toukokuu Seitsemäsluokkalaisten luokanvalvojat kutsuvat oppilaidensa entiset opettajat vielä syyskuussa kyselläkseen tarpeellista tietoa (saattaen vaihto). Opinto-ohjaaja Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vierailee alakoulujen kuudensissa luokissa (mahdollisesti kuraattorin kanssa) ja jakaa tekemänsä yläkoulun tiedotteen, jossa on myös palautettavia osia. Maaliskuu Huhtikuu Oppilaan ja vanhemman täyttämät tiedonsiirtopaperit sekä lupa oppilashuoltoryhmän työskentelyä varten palautetaan huhtikuun loppuun mennessä luokanopettajan välityksellä yläkouluun oppilaanohjaajalle. Osallistuu luokkien tekemiseen. Osallistuu tutustumispäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Välittää oppilaista saadun tiedon opettajille. Osallistuu luokkapäivien (ryhmäyttäminen) suunnitteluun ja toteutukseen. Toukokuu Elokuu Palautetta luokista otetaan vastaan tutustumispäivän jälkeen. Täytättää seitsemäsluokkalaisilla tulohaastattelulomakkeen ja aloittaa tulohaastattelut. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Syyskuu Kiusaamistapausten selvittämisen jälkeen seuranta 2-3 viikon kuluttua

17 Yläkoulun rehtori Kutsuu kuudensien luokkien opettajat oppilashuoltoryhmään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtämistä varten. Tekee/osallistuu luokkien tekemiseen. Vastaa tutustumispäivän järjestämisestä. Järjestää riittävät mahdollisuudet uusien seitsemäsluokkalaisten perehdyttämiseen. Osallistuu seitsemäsluokkalaisten vanhempainiltoihin. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Tutustumispäivän jälkeen palautetta luokista otetaan vastaan. Alakoulun rehtori Vastaa HOJKS:ien ym. asiakirjojen siirtämisestä yläkouluun. Toukokuu Yläkoulun erityisopettajat Osallistuvat tiedonsiirtopalaveriin. Ottavat vastaan erityisopetuksen tietoa alakoulujen erityisopettajilta. Siirtävät välttämättömän tiedon erityistä tukea tarvitsevista oppilaista opettajille. Osallistuvat joissain yläkouluissa luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Tekevät uusille oppilaille seulonnat. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Alakoulun erityisopettajat Siirtävät erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa alakoulusta yläkouluun

18 Tukioppilaat ja heidän ohjaajansa Valitaan uusia tukioppilaita ja valitaan uusille seitsemäsluokkalaisille kummitukioppilaat. Osallistuvat tutustumispäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Kummitukioppilaat tapaavat koulun alkaessa kummioppilaansa. Osallistuvat luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestävät toimintaa seitsemäsluokkalaisille, esim. pitsailta tai pikkujoulu. Toukokuuhun mennessä Toukokuu Elokuu Lokakuu, marraskuu Yläkoulun terveydenhoitaja Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vastaanottavat tiedonsiirron alakoulun terveydenhoitajilta. Terveydenhoitaja kertoo oppilaiden terveydentilasta tarpeellisen tiedon opettajille. Osallistuu tarvittaessa luokkapäivän suunnitteluun. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Maaliskuu Toukokuu Elokuu Alakoulun terveydenhoitaja Siirtävät tarpeellisen tiedon oppilaista yläkoulun terveydenhoitajalle Toukokuu Luokanvalvojat Ovat tiedossa tutustumispäivänä, jolloin voi jo tavata uusia oppilaita. Perehdyttävät seitsemäsluokkalaisia uuteen kouluun. Osallistuvat luokkapäivään. Toukokuu Elokuu

19 Voivat olla yhteydessä oppilaidensa entisiin opettajiin, jos tarvitsevat opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa (=saattaen vaihto). Pitävät halutessaan vanhempainvartteja. Syyskuu Koulukuraattori Osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Vierailee kuudensissa luokissa opintoohjaajan kanssa. Osallistuu uusien luokkien tekemiseen. Siirtää opettajille välttämätöntä tietoa. Osallistuu luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. On seitsemäsluokkalaisten tavattavissa. Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Srk:n nuorisotyönohjaajat Huoltajat Osallistuvat luokkapäivän suunnitteluun ja toteutukseen Kirjoittavat ja palauttavat lapsestaan ne tiedot, jotka haluavat opettajien tietoon. Ottavat tarvittaessa yhteyttä opintoohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin. Osallistuvat vanhempainiltaan. Seuraavat ja käyttävät aktiivisesti Wilmaa. Toukokuu, Elokuu Huhtikuu Elokuu

20 Onnistuneen siirtymisen edellytyksenä toiselle asteelle on riittävä henkilökohtainen ohjaus. Ammatinvalintapsykologin palvelut pitäisi olla käytettävissä tarvittaessa. Oppilaalla tulee olla monipuolinen tieto jatkokoulutusvaihtoehdoista, itsetuntemusta ja valmiudet tehdä valintoja. Työelämään tutustumista on 7. luokasta lähtien (TET) ja tutustumista toisen asteen oppilaitoksiin on kahdeksannella (att8) ja yhdeksännellä luokalla (vierailupäivät, täsmäpäivä). Vanhempainilta jatko-opinnoista järjestetään yhdeksännen luokan marraskuussa

21 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ YLÄKOULUSTA TOISELLE ASTEELLE Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Opinto-ohjaaja Järjestää täsmäpäivän ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Sedu Lapualla pitää olla mukana valvova opettaja, jos ryhmässä on yli kymmenen oppilasta. Tammikuu Palaute oppilailta Erityistä tukea tarvitseville voisi olla useampikin tutustumispäivä, yksi oppilas kerrallaan. Oppilailta lupa tiedosiirtoon. Kannustaa oppilasta riittäviin hakutoiveisiin. Maaliskuu Arvioi ohjaustaan tulosten tultua. Erityisiä opetusjärjestelyjä tarvitsevista opiskelijoista ilmoitetaan toiselle asteelle. Erityistä tukea tarvitsevien määrä ilmoitetaan lähimpään ammattioppilaitokseen. Toukokuu Tiedonsiirto lukioon. Yhteishaun tulosten jälkeen jälkiohjauskeskustelut niiden oppilaiden kanssa, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai eivät ole saaneet mieleistään opiskelupaikkaa. Kesäkuu Oppilaiden sijoittumisen seuranta. Keskustelut tarvittaessa myös vanhempien kanssa. Täydennyshaku. Heinäkuu

22 Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtäminen ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppilaanohjaajat ottavat yhteyttä niihin nuoriin, jotka eivät ole aloittaneet opiskelua. Osallistuu saattaen vaihto palaveriin. Elokuu Loka-marraskuu Seuranta, ketkä ovat aloittaneet opiskelun. Huoltajat Erityisopettajat Luokanvalvojat/aineenopettajat Lukion opinto-ohjaajat Ammatillisen oppilaitoksen opintoohjaaja Osallistuvat vanhempainiltaan. Tekevät yhteistyötä oppilaanohjaajan kanssa. Kannustavat nuortaan jatko-opintoihin ja riittäviin hakutoiveisiin. Lukioon suuntautuvien vanhemmat osallistuvat omaan vanhempainiltaan. Osallistuvat tiedon siirtoon. Osallistuvat valvojina täsmäpäiviin. Osallistuvat saattaen vaihtoon. Antavat ohjausta lukioon aikoville ja täytättävät ainevalintakortit Järjestää täsmäpäivän. Osallistuu tiedonsiirtoon. Kutsuu lähettäviä opettajia saattaen vaihto palaveriin yhdessä ammatillisten opettajien kanssa. Marraskuu Maaliskuu Elokuu Loka-marraskuu Tammikuu Loka-marraskuu Helmi-huhtikuu Tammikuu Elokuussa Loka-marraskuu

23 Koulukuraattori /terveydenhoitaja Työvoimaneuvoja Osallistuu tiedonsiirtoon. Kuraattori osallistuu jälkiohjaukseen ( kopparitoiminta ) Osallistuu palaveriin vanhempien kanssa, jos opiskelija on keskeyttämässä opintojaan. Elokuu

24 KOULUN VAIHTO - koulun vaihtaminen Kauhavan sisällä - mahdollisuuksien mukaan ohjeita sovelletaan myös muiden kuntien kanssa Lähettävä koulu - oppilastietojen ja arvosanojen siirto vastaanottavalle koululle hyvissä ajoin, viimeistään viikon sisällä muutosta - velvollisuus toimittaa vastaanottavalle koululle opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot - vastaanottavalle koululle lähetetään myös luokanopettajan / luokanvalvojan tai oppilaanohjaajan yhteystiedot Vastaanottava koulu - rehtori ja luokanopettaja / luokanvalvoja perehdyttävät uuden oppilaan koulun tiloihin ja käytäntöihin - luokanopettaja / luokanvalvoja tutustuttaa uuden oppilaan luokan oppilaisiin esim. ikätasolle sopivien tutustumisleikkien avulla - järjestää halutessaan vanhempainvartin ensimmäisten viikkojen aikana - ottaa yhteyttä lähettävään kouluun, jos oppilaan tietoja ei tule ensimmäisen viikon aikana - luokanopettaja / luokanvalvoja seuraa uuden oppilaan ryhmäytymistä luokkaan ja kotiutumista kouluun - yläkoulussa opinto-ohjaaja kutsuu uuden oppilaan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun ensimmäisten viikkojen aikana Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat - henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) sekä oppimissuunnitelman siirto ja toteuttaminen - nivelpalaveri Huoltajat - tekevät vastaanottavan koulun kanssa yhteistyötä mm. tutustumalla lapsen kanssa etukäteen kouluun, toimittavat tarvittavat asiakirjat sekä osallistuvat vanhempainvarttiin

25 NIVELVAIHE LAPSEN SIIRTYESSÄ VAIHTAESSA KOULUA Kuka tekee/vastuuhenkilö Mitä tehdään/toimenpiteet Milloin/aikataulu Seuranta/arviointi Esiopettaja, Luokanopettaja, Luokanvalvoja, Ryhmänohjaaja Oppilaan iästä riippuen tai huoltajien toivomuksesta järjestää kouluun tutustumispäivän. Perehdyttää uuden oppilaan koulun tiloihin ja käytäntöihin. Oppilaan iästä riippuen valitsee oppilaalle kummioppilaan (alakoulun lk). Tutustuttaa uuden oppilaan luokan oppilaisiin esim. ikätasolle sopivien tutustumisleikkien avulla. Järjestää halutessaan vanhempainvartin tai tutustuu muuten vanhempiin. On mukana tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaverissa. Tarvittaessa, huoltajien kanssa sopien Välittömästi koulun vaihdon tapahduttua Ensimmäiset päivät Ensimmäiset viikot Seuraa oppilaan kotiutumista uuteen ryhmään/luokkaan Koulun johtaja/rehtori Huolehtii opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirrosta. Viimeistään viikon kuluessa koulun vaihdosta Välittää myös esiopettajan/ luokanopettajan / luokanvalvojan / ryhmänohjaajan yhteystiedot. Kutsuu koolle erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaverin. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta

26 Erityisopettaja Osallistuu tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Tekee tarvittaessa testauksia sekä osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja opetukseen. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta Tarvittaessa Opinto-ohjaaja Kutsuu uuden oppilaan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun. Osallistuu tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Ensimmäiset viikot Seuraa oppilaan kotiutumista uuteen kouluun. Koulukuraattori Osallistuu tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaihepalaveriin. Osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Kahden viikon kuluessa koulun vaihdosta Tarvittaessa Terveydenhoitaja Huolehtii terveydenhoidon tiedonsiirrosta. Huoltajat Lapsen iästä tai huoltajien toiveesta riippuen käy lapsen kanssa etukäteen tutustumassa uuteen kouluun ja opettajaan. Toimittavat uuteen kouluun lastaan koskevat tarvittavat asiakirjat opetuksen suunnittelua ja järjestämistä varten. Osallistuvat kutsuttaessa vanhempainvarttiin. Esi / luokanopettajan tai luokanvalvojan kutsumana. Viikon kuluessa koulun vaihdosta. Ensimmäisten viikkojen aikana. Tukioppilaat ja heidän ohjaajansa Valitsee uudelle oppilaalle tukioppilaan, jos mahdollista samasta luokasta. Välittömästi uuden oppilaan saavuttua. Seuraa uuden oppilaan kotiutumista

27 - 27 -

28

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

alkaen. Ohjaussuunnitelma.

alkaen. Ohjaussuunnitelma. 1.8.2016 alkaen Ohjaussuunnitelma www.nurmijarvi.fi SISÄLLYS Ohjaus... 4 Ohjaussuunnitelma... 4 Ohjaus perusopetuksessa... 5 Ohjaus esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheessa ja vuosiluokilla 1 6... 6 Siirtyminen

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma

Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma 1 2012 Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma 1.8.2014 2 1 Oppilashuollon lainsäädäntöä 1.1. Oppilashuollon yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Aikaisemmin useasta eri laista koostunut oppilashuoltotyötä

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun ohjaussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun ohjaussuunnitelma Lumijoen peruskoulun ohjaussuunnitelma 29.11.2011 Opintojen Ohjaus esiopetuksessa Koulumaiseen toimintaan perehtyminen, koulun käytänteisiin ja koulun oppimisympäristöön perehdyttäminen Yleisen tuen Tehostetun

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Vuosiluokkien 0-6 ohjaustoimia

Vuosiluokkien 0-6 ohjaustoimia MAahMUut Sos. toimi NUor.toimi PSykologi Lääkäri TervHoit Kuraattori KKohjaaja PeErOpe LuokOpe EsiOpettaja RehtJoht. KOODI. OHJAUSTOIMI 0- Siirtopalaverit (mm. esi/alkuopetus) B C D G H I 0- Työskentelytaitojen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS 2.1.2013 www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Erityisopettaja Ensimmäisten luokkien oppilaiden taitojen kartoitus

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Kyyjärven perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Kyyjärven perusopetuksen ohjaussuunnitelma Kyyjärven perusopetuksen ohjaussuunnitelma 1. Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon, jonka toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA Työryhmä Vesa Anttila, Anne Järvelä, Seppo Rantahalvari, Sirkka Riepula, Päivi Salmela (2010) Ohjaus ennen peruskoulun alkua Esioppilaan

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Erityisopettaja Ensimmäisten luokkien oppilaiden taitojen kartoitus syyskuun

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto / HRSK hyvinvoinnin vuosikello ELOKUU

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto / HRSK hyvinvoinnin vuosikello ELOKUU ELOKUU YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUS JA TYÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN VAALIT JA VUODEN TOIMINNAN SUUNNITTELU (alakoulu + yläkoulu/lukio) Koulurauha.fi LIIKKUVAKOULU.FI Esikoulun käytännön järjestelyt

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan ohjaussuunnitelma

Hankasalmen kunnan ohjaussuunnitelma Hankasalmen kunnan ohjaussuunnitelma Perusopetuslaki 15 2 mom. (477/2003) mukaan Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. 1.8.2016 voimaan tulevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

4.3 Ohjaustoiminta. 4.3.1 Ohjaus kaikille kuuluvana toimintaperiaatteena ja -kulttuurina

4.3 Ohjaustoiminta. 4.3.1 Ohjaus kaikille kuuluvana toimintaperiaatteena ja -kulttuurina 4.3 Ohjaustoiminta 4.3.1 Ohjaus kaikille kuuluvana toimintaperiaatteena ja -kulttuurina Jokaisella lapsella/oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksella tuetaan oppilaan onnistumista

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA, VUOSILUOKAT 6-9 - Ohjaussuunnitelma on työkalu, joka kehittyy vuosittain oppilaanohjauksen mukana

KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA, VUOSILUOKAT 6-9 - Ohjaussuunnitelma on työkalu, joka kehittyy vuosittain oppilaanohjauksen mukana KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA, VUOSILUOKAT 6-9 - Ohjaussuunnitelma on työkalu, joka kehittyy vuosittain oppilaanohjauksen mukana 1. OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan

Lisätiedot

KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA, VUOSILUOKAT 6-9 - Ohjaussuunnitelma on työkalu, joka kehittyy vuosittain oppilaanohjauksen mukana

KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA, VUOSILUOKAT 6-9 - Ohjaussuunnitelma on työkalu, joka kehittyy vuosittain oppilaanohjauksen mukana KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA, VUOSILUOKAT 6-9 - Ohjaussuunnitelma on työkalu, joka kehittyy vuosittain oppilaanohjauksen mukana 1. OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma. Kaustisen kunta

Esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma. Kaustisen kunta Esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma Opiskeluhuolto turvaa lapsen ja nuoren koko opinpolun aikaisen hyvinvoinnin sekä terveen kasvun ja oppimisen edellytykset 1.8.2014 Sisältö 1. Kaustisen kunnan opiskeluhuollon

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Uusi oppilas ja opiskelijahuoltolaki, opetushallituksen määräys 5/011/2014 koskien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS

JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS Tämä suunnitelma on tehty käytettäväksi ohjauksen työvälineenä koko perusasteella 1-9 luokilla. Suunnitelmassa kuvataan ohjauksen periaatteet, tavoitteet

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

1.8.2014. Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma

1.8.2014. Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma 1.8.2014 Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 1 Liperin oppilas- ja opiskelijahuollon arvot... 4 2 Oppilas- ja opikelijahuollon organisaatio... 5 3 Oppilas-

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot