Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Sääntömääräinen syyskokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Sääntömääräinen syyskokous 26.11.2011 4.1.2012"

Transkriptio

1 Aika klo 10:00 Kokouspaikka Marttakeskus, Malminrinne 1 B 7. krs., Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Kepan puheenjohtaja Markku Niskala toivotti kokousväen tervetulleeksi ja toi terveiset USAn matkaltaan. Wall-Streetin kapinaliike osoittaa, että talouden ja markkinoiden säätelylle on kannatusta. Niskala arvioi, että jotakin tällä saralla tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Niskala kertoi Kepan osallistumisesta kahteen keskeiseen kansainväliseen tapahtumaan: YK:n ilmastokonferenssiin Etelä-Afrikan Durbanissa ja OECD:n avun tuloksellisuuden kehittämiseen liittyvän konferenssiin Etelä-Korean Busanissa. Kepan uusi strategia on valmistunut kahden vuoden ponnistuksen jälkeen. Puheenjohtaja kiitti erityisesti Anja Malmia, jonka puheenjohdolla strategia on valmisteltu. Strategian valmistelun ohessa on sääntötyöryhmä päivittänyt Kepan säännöt. Sääntöjen uudistamisen avulla halutaan kannustaa Kepaa ja sen jäseniä entistä laajempaa yhteistyöhön ja toisaalta järjestöohjauksen lisäämiseen. Puheenjohtaja arvioi Kepan ja jäsentensä yhteistyön tällä hetkellä melko kapeaksi ja soisi tulevaisuudessa läheisemmän yhteistyön lisääntyvän. Puheenjohtaja totesi, että oli kertonut vaalivaliokunnalle olevansa käytettävissä Kepan puheenjohtajan tehtävään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kun ehdokasasettelun loppupuolella löytyi hyvä ehdokas eikä yhteistä aikaa vaaliohjesäännön mukaiseen esittäytymistilaisuuteen enää löytynyt, hän katsoi parhaaksi vetäytyä, koska vetäytyminen ei jättäisi tässä tilanteessa Kepaa pulaan. Puheenjohtaja kiitti Kepa-yhteisön jäseniä yhteistyöstä kaksivuotisen puheenjohtajakauden aikana. Hän toivotti mitä parhainta menestystä ja julisti kokouksen avatuksi. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä 1A. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Jaakko Weuro, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Kokouksen varapuheenjohtajan ja muiden kokousvirkailijoiden valinta Valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu. Valittiin - pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Berghäll, SASK ja Emma Luode, Suomen CISV-liitto ry - ääntenlaskijoiksi Joel Linnainmäki, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ry, 1 (10)

2 Taina Maikola, Tekniikka Elämää Palvelemaan ry ja Kirsi Mankila, Hyvinkään Kehitysmaayhdistys ry. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 8. pykälän mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsukirje yhdistyksen jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Kutsu on liitteenä 3A. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN = = Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 41, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 47 ja äänimääräksi 55. Vahvistettiin yhden puheoikeutetun tarkkailijan sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Kokouksen kuluessa saapuneiden edustajien valtakirjojen tarkistuksen jälkeen vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, edustettujen yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 60 sekä puheoikeutettujen tarkkailijoiden määräksi kaksi. Liitteenä 4A on luettelo kokousedustajista. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa; liite 5A. 6 KEPAN STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN, liite 6A t Esittely Strategiaprosessin ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm Kehittämisjohtaja Maija Seppo Ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm kiitti strategiatyön ohjausryhmän jäseniä, kehittämisjohtaja Maija Seppoa sekä jäsenistöä panoksesta strategian laatimisessa. Jäsenistö on antanut vahvan kädenjälkensä strategian valmisteluun osallistumalla aktiivisti kevätkokousseminaariin, erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja haastatteluihin sekä vastaamalla monenlaisiin kyselyihin. Strategian esittely on liitteenä 6B. Strategiassa on pyritty vastaamaan työryhmän tunnistamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä ulkoisessa että sisäisessä toimintaympäristössä, kun maailman ja EUn taloustilanteet ovat kriisissä, poliittinen ilmapiiri ja suomalaisen yhteiskunnan asenneilmasto ovat muuttuneet kehitysyhteistyölle kielteisempään suuntaan ja rasismia on noussut esiin. Kehityspolitiikan valtatilanne on muuttunut, kun Brasilia, Intia ja Kiina ovat nousseet suuriksi kehitysmaiden rahoittajiksi. Strategiassa halutaan painottaa, että kehityspolitiikka yksin ei poista köyhyyttä, vaan tarvitaan johdonmukaista yhteistyötä eri politiikanlohkojen välillä. Kepan sekä vahvuus että heikkous on heterogeeninen jäsenkenttä. Strategiassa pyritään löytämään työkaluja parantaa Kepan ja jäsenistön välistä yhteistyötä ja sitoutumista. Uusia yhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia näkökulmia voivat tarjota sekä yritysyhteistyö että akateeminen maailma. Jäseniltä saatu palaute osoittaa, että jäsenet ovat tätä nykyä tietoisempia poliittisen vaikuttamisen tarpeesta. Sosiaalisen median käytön laajeneminen on tuonut järjestöjen työhön haasteita, sillä kansalaisten sitoutuminen järjestötyöhön on muuttunut lyhytaikaiseksi, alati uusia mielenkiinnon kohteita etsiväksi. Toisaalta on näkyvissä, että vahva 2 (10)

3 Strategian toimeenpano Ohjausryhmän kokoonpano uusyhteisöllisyyden henki, huoli maailmasta ja halu vaikuttaa asioihin ovat nousussa. Kehitysyhteistyön laatua halutaan parantaa. Erityisesti pienet ja keskisuuret järjestöt kohtaavat osaamishaasteet ja ammattimaisuuden vaatimukset. Strategiassa painotetaan, että Kepa on yhtä kuin jäsenensä, ja muutosta saadaan aikaan yhteistoiminnalla, yhteisellä arvopohjalla. Kepan tulee olla globaalisti verkottunut, kattojärjestö, jolla on toimivat suhteet ja verkostot niin kotimaassa kuin globaalistikin. Eri selvityksissä Kepan Etelän toiminta nähtiin melko kapea-alaiseksi ja vain pientä jäsenjoukkoa hyödyttäväksi. Strategiassa ehdotetaan, että Etelän työn toimintoja tulisi kehittää alueellisempaan suuntaan. Suuri haaste tulevaisuudessa ovat taloudellisten toimintaedellytysten puolustaminen ja uusien rahoituslähteiden etsiminen UM:n rahoituksen rinnalle. Kehitysyhteistyöltään erityisesti pienet ja keskisuuret järjestöt hyötyvät Kepan kanssa toimimisesta, kun ulkoministeriön hankehakumenettelyä ollaan parhaillaan uudistamassa. Edunvalvonnan haaste on taata, että rahoitus ja haut ovat tasapuolisia myös pienille kehitysalan toimijoille. Kepan antama koulutus ja neuvonta jatkuvat vahvoina. Perinteisen hankekoulutuksen lisäksi tarjolla on laaja kirjo järjestöjen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamista tukevaa koulutusta. Laatu ja tuloksellisuus yhdessä auttavat tavoitteessa köyhyyden poistamiseksi. Strategia toimeenpannaan Kepan kolmivuotisen ohjelman avulla. Tarvittavat resurssit arvioidaan ohjelman suunnittelun yhteydessä. Vuosi 2012 on kolmivuotisen ohjelmakauden viimeinen, ja uudet painotukset näkyvät jo siinä, mutta varsinaisesti ohjelmakausi on toimeenpanon kannalta merkittävä. Strategiatyön ohjausryhmään kuuluivat Kepan puheenjohtajiston jäsenet Markku Niskala, Anja Malm ja Markus Viljasalo, hallituksen jäsen Eija Ranta-Owusu, jäsenistön edustajina Mika Laiho Lähetysyhdistys Kylväjästä ja Irma Pahlman, Aids-tukikeskus/HIV-säätiöstä sekä asiantuntijajäseninä Kepan johtotiimin jäsenet. Työryhmän sihteerinä toimi Kepan kehittämisjohtaja Maija Seppo. = = 4 avattiin uudelleen Todettiin Alternative Initiative for Bangladesh AIBD ry:n edustajat (Hoque Zahirul ja Hasne Ara-Bequm) ja valtakirja sekä vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 42, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 48 ja äänimääräksi 56 ja vahvistettiin puheoikeutetun henkilön läsnäolo-oikeus. = = Yleiskeskustelu Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, toi esille yleisenä kommenttina huomion innostavuudesta: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, mutta kysyi tarkennuksena, miten innostavuus on saatu strategiassa näkyviin? Hyvinä esimerkkeinä ovat jo nyt Maailma kylässä -festivaali, Mahdollisuuksien Torit, kehityspoliittiset päivät ja erilaiset keskustelut. Kokousedustaja Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö, tiedusteli, mitkä ovat nykyiseen verrattuna pääasialliset muutokset, jotka strategian avulla saadaan toteutumaan ja millä tavalla Kepan strategiassa tuetaan Etelän kansalaisyhteiskuntaa, jotta kansalaisjärjestölinjauksen vaateet täyttyvät. Hän toi myös esille, että strategiasta puuttuu näkökulma, jonka perusteella Kepan olisi oleellista vaikuttaa niissä maissa, joissa se / sen jäsenen toimii. Strategia voisi myös enemmän kannustaa vastavuoroisuuteen. Etelän toimijat kamppailevat monien arkipäivän toiminnallisten ongelmien kanssa, ja näihin ongelmiin olisi myös hyvä vastata poliittisen vaikuttamisen rinnalla. Käytettiin myös puheenvuoro, jossa toivottiin Kepan aktivoituvan monikulttuurisuuden saralla. 3 (10)

4 Kokousedustaja Joel Linnanmaa, Vihreät Opiskelijat ja Nuoret ry, toi esille, että Kepa toimii monella tavoin hyvin, ja edellä kuvatut ongelmat ovat tuttuja kattojärjestöille, koska jäsenkunnat ovat heterogeenisia. Strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja totesi vastauksessaan, että strategian tavoitteena on, että strategiakauden lopussa jäsenet tuntevat yhteisen toimimisen Kepassa arvokkaaksi itselleen ja omaavat tunteen, että yhdessä olemme saaneet aikaan. Toimiva kansalaisyhteiskunta on tärkeä voimavaramme. Etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on Etelän toimijoiden tehtävä. Strategiassa on painotettu, että Etelän toiminta on vastavuoroista. = = 4 avattiin uudelleen Todettiin Kulttuuriyhdistys Agoran edustaja (Viveca Hedengren) ja valtakirja, ja vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 43, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 49 ja äänimääräksi 57 ja vahvistettiin puheoikeutetun henkilön läsnäolooikeus. Yksityiskohtainen käsittely, luvut 1 3 Muutosehdotuksia ei tullut. Yksityiskohtainen käsittely, luku 4 alakohdittain ja luku 5 Yksittäisissä puheenvuoroissa nousivat seuraavat aiheet: tavoite 3.3:n Kepan Etelä-osaamista pitäisi kehittää niin, että uusia toimintamuotoja olisi käytettävissä ei-kepa-ohjelmamaihin. Yritys-järjestö-yhteistyöhön toivottiin tarkkuutta siitä, että yrityksiltä peritään kunnon korvaus. Asenneilmapiiriin vaikuttamisen yhteydessä toivottiin maahanmuuttajataustaisten järjestöjen osaamisen hyväksikäyttöä. Kokousedustaja Birgitta Rantakari, Diakonissalaitoksen Säätiö, teki muutosesityksen kannattajana Viveca Hedéngren, Kulttuuriyhdistys Agora ry. Muutosesityksessä luvun viisi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause Kepan rahoituksen ennakoidaan pysyvän vakaana. ehdotettiin muutettavaksi muotoon Kepan pitkän tähtäimen rahoitus varmistetaan.. Päätettiin järjestää koeäänestys, jonka perusteella enemmistö kokousedustajista kannatti esitystä, ja muutosesitys hyväksyttiin. Strategia hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti siten, että luvun viisi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muutettiin muotoon Kepan pitkän tähtäimen rahoitus varmistetaan.. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo Avattiin kohta 4 Todettiin seuraavat jäsenet ja valtakirjat: Abilis-säätiö (Tuomas Tuure), Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbundet ry (Elina Lauttamäki) ja Spartacus-säätiö (Juha Kovanen), ja vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 60. = = 4 (10)

5 7 KEPAN SÄÄNTÖMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Esittely Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Markku Niskala Markku Niskala esitteli sääntöuudistuksen taustaa ja keskeiset piirteet. Liitteenä 7A ovat Säännöt, 7B Sääntömuutoksen tausta ja perustelut ja liitteenä 7C Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Yksityiskohtainen esittely ja käsittely pykälä pykälältä Pykälät 1-19, ei muutosesityksiä. Pykälä 20 Vaalivaliokunta: Kokousedustaja Joel Linnainmäki, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry, teki muutosesityksen, kannattajana Antti Iso-Markku, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, sääntöehdotuksen pykälään 20 siten, että muutetaan hallituksen pohjaesityksen kohta Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. muotoon Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu esityksensä yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä sekä todeta puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat.. Kokous päätti suorittaa koeäänestyksen, jonka tuloksen perusteella päätettiin järjestää käsiäänestys. Hallituksen esitys voitti vastaesityksen äänin 45-9, joten 20 tuli hyväksytyksi hallituksen esittämässä muodossa. Äänestyspöytäkirja on liitteenä 7D. I yleiskeskustelu Kokousedustaja Emil Oljemark, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry, toi esille, että jäsenjärjestöjen sitouttaminen prosesseihin on onnistunut Kepalta hyvin esimerkiksi sääntöuudistuksen yhteydessä. Hän tiedusteli, miten säännöissä näkyy, että jäseniä kannustetaan osallistumaan toimintaan ja toiseksi kaipasi lisävalaistusta pykälään 1 Nimi ja kotipaikka sekä pykälään 2 Yhdistyksen tarkoitus: Miksi sana palvelu jätetään näistä pois? Kokousedustaja Anna Saipio, Eettisen kaupan puolesta toi esille liitteessä 7B epärelevantin kirjauksen varajäsenyys ei vaikuta toimikausiin, minkä perusteella liitteen 7B teksti ehdotettiin muutettavaksi niin, että mainittu lause poistetaan perusteluista tarpeettomana. Vastauksessaan sääntötyöryhmän puheenjohtaja totesi, että jäsenistön sitouttamista parantavat esimerkiksi sähköiset osallistumismahdollisuudet ja jaostotyöskentelyyn osallistuminen. Kepan nimen sanan palvelu poisjättäminen oli kompromissi. Palvelujärjestö on sääntöehdotuksessa muutettu kuulumaan etujärjestö. Pykäläkohtainen käsittely Kokouksen puheenjohtaja toi esille, että tullakseen hyväksytyksi, mahdollinen muutosesitys tarvitsee ¾ osan enemmistön annetuista äänistä. Pykälät 1-10 Pykäliin 1-10 ei tehty muutosesityksiä. Pykälä 11 Kokousedustaja Birgitta Rantakari esitti pykälään 11 toiminnanjohtajan asemaa koskevan lisäyksen tai tarvittaessa pykälän jakamista kahteen osaan: Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä, ellei hän ole antanut asian esittelyä Kepan muun työntekijän tehtäväksi. Toiminnanjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta sen mukaan kuin yhdistyksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään., mutta muutosesitys jäi ilman kannatusta. Tämän jälkeen Rantakari esitti kokousväen kannattamana edellä mainitun esityksen pontena ja liitettäväksi päätökseen sääntöjen hyväksymisen yhteydessä. 5 (10)

6 Yleiskeskustelu Käydyssä yleiskeskustelussa kokousedustajat toivat esille, että hallitus on toiminut ongelmitta nykykäytännönkin aikana, ja jos muutos toiminnanjohtajan asemasta halutaan kirjata, olisi työjärjestys tai vastaava oikeampi kirjaamiskohde kuin säännöt. Päätettiin suorittaa koeäänestys ponnesta. Äänestyksen perusteella kokouksen enemmistö hyväksyi ponnen. Pykälät Pykäliin ei tehty muutosesityksiä. Todettiin, että sääntömuutoksen hyväksyminen merkitsee, että pykälää 27, Siirtymämääräykset, aletaan noudattaa välittömästi. Hyväksyttiin sääntömuutokset hallituksen esityksen mukaisesti ja liitettiin päätökseen seuraava ponsi: 8 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2012 Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä, ellei hän ole antanut asian esittelyä Kepan muun työntekijän tehtäväksi. Toiminnanjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta sen mukaan kuin yhdistyksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Pykälä 27 Siirtymämääräykset astui voimaan välittömästi. Kokouspuheenjohtaja, Liite 8A Esitys Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle Hyväksyttiin vuoden 2012 jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisina. 9 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, Liitteet 9A ja 9B Toimintasuunnitelman esittely Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Esittelyssään toiminnanjohtaja kertoi pian aloitettavasta vaikuttamiskampanjasta, jossa presidenttiehdokkaat pyritään saamaan mukaan arvokeskusteluun puolustamaan moniarvoista Suomea. Kepan Etelän työssä kootaan resursseja uudelleen ryhmittämistä varten. Lisäksi hän nosti esille yritysyhteistyön, jolla voidaan myös vaikuttaa yritysten yhteiskuntavastuun lisääntymiseen niiden toiminnassa. Ohjelmajohtaja esitteli toimintasuunnitelman liitteen 9A mukaisesti. Talousarvio esittely Esitys Hallintojohtaja Hallintojohtaja esitteli talousarvion liitteen 9B mukaisesti. 6 (10)

7 = Kokouspuheenjohtajana aloitti kokouksen varapuheenjohtaja Birgitta Rantakari. = Yleiskeskustelu toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, tiedusteli Maailma kylässä -festivaalin ja Maailman kuvalehden tulokertymän aikataulusta. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi vastauksessaan, että festivaalin sponsorisopimukset ovat varmistuneet vuodeksi Maailman kuvalehden markkinointi ja tilaajakannan kaksinkertaistamiseen tähtäävä kampanja on koko nykyiselle kolmivuotisohjelmakaudelle sijoitettu kasvutavoite. Tavoitteesta ollaan jäljessä, mutta uuden markkinointikampanjan myötä uskotaan merkittävää kasvua saatavan vuonna Kokousedustaja Heli Kuusipalo, Crash ry esitti, että toimintasuunnitelmaan tulisi kirjata tavoite Nälän poistaminen ja globaalin ruoka- ja ravitsemusturvan edistäminen. Toiminnanjohtaja totesi vastauksessaan, että ruokaturva on linkitettynä eri kehityspoliittisiin vaikuttamisprosesseihin ja ilmastotavoitteisiin. Monet Kepan jäsenjärjestöt tekevät näkyvästi ruokaturvaan liittyvää työtä. Kepan puheenjohtaja totesi, että vuonna 2012 päätetään, mitä teemoja otetaan mukaan seuraavaan ohjelmaan. Kuusipalo hyväksyi, että ehdotus ruokaturvan linkittämisestä toimintasuunnitelmaan otetaan osaksi kokouspöytäkirjaa ja otetaan huomioon uuden strategiakauden teemoja mietittäessä seuraavan ohjelman suunnittelun yhteydessä. Kokousedustaja Mohamed Hassan Abdirizak, Suomen Somalia-verkosto ry, esitti toivomuksen, että maahanmuuttajien kehitysyhteistyöosaamista käytettäisiin hyväksi sekä Suomessa että Etelässä. Hän toi lisäksi esille vaikeudet, joita maahanmuuttajataustaisilla järjestöillä on ollut, kun ne ovat hakeneet rahoitusta ministeriöiltä projekteihin Etelässä ja toivoi Kepalta tukea rahoitusmahdollisuuksien avaamiseksi. Toiminnanjohtaja totesi vastauksessaan, että maahanmuuttajajärjestöt on huomioitu toimintasuunnitelmassa (1.1 ja 2.2). Esityksiä voidaan ottaa huomioon uuden ohjelman suunnittelun yhteydessä. Hän toivotti maahanmuuttajajärjestöt mukaan suunnitteluprosesseihin. Kokousedustaja Viveca Hedengren, Kulttuuriyhdistys Agora ry, esitti, että Kepa laajentaisi aluetyötään Etelässä. Kepan puheenjohtaja totesi vastauksessaan,että uudessa strategiassa on päädytty alueellistamiseen. Toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti pääluvuittain Muutosesityksiä ei tullut. Syyskokous päätti, että - toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään hallituksen esittämissä muodoissa. - hallitus valtuutetaan hyväksymään tarkennettu talousarvio. - merkitään huomioitavaksi seuraavan ohjelman suunnittelussa Kepan tavoitteeksi nälän poistaminen ja globaalin ruoka- ja ravitsemusturvan edistäminen. Kokous päätti pitää tauon. 10 KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA VUODEKSI 2012 Hallintojohtaja 7 (10)

8 Esitys Hallintojohtaja esitti, että valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies ja heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT, Ernst & Young Oy:stä. Päätettiin esityksen mukaan. 11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE , - Liite 11A Kooste puheenjohtajaehdokkaista ja esitys hallitukseksi - Liite 11B Kooste kaikista ehdokkaista ja vaalivaliokunta - Liite 11C Uusi kooste puheenjohtajaehdokkaista ja esitys hallitukseksi Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen Vaalivaliokunta esittää yksimielisesti puheenjohtajaksi Elina Vuolaa, Crash ry. Puheenjohtajaehdokas Elina Vuola esitteli itsenä muutamin sanoin. Syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi kaudeksi Elina Vuolan, Crash ry. Liite 11C. = = Elina Vuola kiitti luottamuksesta. = = 12 HALLITUKSEN 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE , Liite 11A, 11B ja 11C Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Vaalivaliokunta esittää I varapuheenjohtajaksi Henri Purjetta, Suomen Attac ry, ja II varapuheenjohtajaksi Ritva Semiä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Henri Purje esitteli itsensä I varapuheenjohtajan valinta Valittiin yksimielisesti I varapuheenjohtajaksi Henri Purje, Suomen Attac ry. Liite 11C II varapuheenjohtajan valinta Ritva Semi esitteli itsensä. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry esitti vastaehdokkaaksi II varapuheenjohtajan tehtävään Inka Hopsua. Inka Hopsu esitteli itsensä. 8 (10)

9 Käytiin vaali II varapuheenjohtajasta. Äänestyslippuja jätettiin 59 kappaletta, joista yksi hylättiin. Äänet jakautuivat siten, että Ritva Semi sai 34 ääntä ja Inka Hopsu 24 ääntä; vaalipöytäkirja on liitteenä 11D. II varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Liite 11C. Kepan puheenjohtaja Markku Niskalan läksiäispuhe Markku Niskala totesi läksiäispuheessaan, että nyt väistyvät varapuheenjohtajat, Anja Malm ja Markus Viljasalo (vuonna 2011) sekä Anu Juvonen (vuonna 2010), ovat tehneet hienoa työtä hänen rinnallaan. Hän onnitteli uusia varapuheenjohtajia Henriä ja Ritvaa. Hän totesi,että puheenjohtajisto ja koko hallitus toimivat tiiminä. Lopuksi puheenjohtaja kiitti koko tähänastista hallitusta ja varapuheenjohtajia hyvästä yhteistyöstä. 13 HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE , Liite 11A, 11B ja 11C 13.1 Varsinaisten jäsenten valinta Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen toi kokoukselle terveiset vaalivaliokunnan toimeksiannosta ja totesi, että valiokunta sai aika vähän esityksiä hallitukseen kokonaisuudessaan. Vaalivaliokunta pyytää vakavasti miettimään, mistä johtuu, että jäsenjärjestöt eivät ole tämän aktiivisempia hakeutumaan Kepan hallitukseen. Eri keskusteluissa on nostettu esille monia syitä: Pienillä järjestöillä on rimakauhu ammattimaisuuden vaatimukset lisääntyvät, hallitustyöskentely vie aikaa, kumppanuusjärjestöillä on omia vaikutusväyliä valtionhallinnon suuntaan, kehityspolitiikan konsensushenki ei innosta Kepan jäsenjärjestöjä aktiivisuuteen, ristiriitojen puute ei aktivoi. Toisaalta Kepan sihteeristöön luotetaan. Vai onko Kepa etääntynyt jäsenistään? Peltonen toivoi, että ennen seuraavia vaaleja sekä jäsenistö että Kepan sihteeristö miettivät näitä asioita. Vaalivaliokunnan mukaan sen hallituskokoonpanossa jäsenkenttä on huomioitu tasapainoisesti. Esityksiä tuli yhteensä 14. Varsinaisiksi jäseniksi voisi valita enimmillään 15 jäsentä ja varalle 1-8. Tulevat säännöt määrittävät varsinaisten jäsenten määräksi 12, joten tätä päätettiin ehdottaa jo nyt. Varajäseniksi esitetään uusia, ensimmäistä kertaa Kepan hallitukseen tulevia ehdokkaita. Kepan hallituksessa varajäsen voi osallistua kokouksiin ja varajäsenyys antaa pääsääntöisesti saman vaikutusmahdollisuuden kuin varsinaiselle jäsenellekin. Syyskokous valitsi yksimielisesti varsinaiset jäsenet ehdotuksen mukaisesti. Liite 11C Varajäsenten valinta Vaalivaliokunta ehdottaa varajäseniksi Minja Huopalaista ja Mika Laihoa. Valittiin yksimielisesti varajäseniksi Minja Huopalainen ja Mika Laiho. Liite 11C. Suoritettiin varajäsenten järjestyksen arvonta, ja ensimmäiseksi varajäseneksi arvottiin Minja Huopalainen, toisena varajäsenenä on Mika Laiho. 9 (10)

10 14 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 15 MUUT ASIAT 15.1 Terveiset Busanista Kokoukselle esitettiin Kepan edustajien videotervehdys OECD:n avun tuloksellisuuden kehittämiseen liittyvästä konferenssista Etelä-Korean Busanista. Liite 15.1A Videotervehdys Busanista on nähtävillä Kepan viestintätiimin av-arkistossa tai Youtubessa osoitteessa Merkittiin tiedoksi. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen varapuheenjohtaja Rantakari kiitti lämpimästi Kepan henkilöstöä menneen vuoden hyvästä työstä. Rantakarin mukaan tulevaisuudessa on paljon haasteita, ja hän katsoi, että on tärkeää vaikuttaa yhdessä kehityspoliittiseen ohjelmaan ja taata, että tärkeät asiat ovat mukana. Hallituksen työskentelyä ajatellen Rantakari toivoi, että valiokuntiin olisi hyvä kutsua jäseniksi nuoria edustajia. Kokouksen varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40. MARKKU NISKALA JAAKKO WEURO Markku Niskala Jaakko Weuro puheenjohtaja 1 puheenjohtaja 2-8 Birgitta Rantakari puheenjohtaja 9-16 ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. ANNA BERGHÄLL Anna Berghäll pöytäkirjan tarkastaja EMMA LUODE Emma Luode pöytäkirjan tarkastaja 10 (10)

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Syykokous 21.11.2014 1 (6) Aika 21.11.2014 klo 13:00 Paikka Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kevätkokous 24.4.2015 4.5.2015

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kevätkokous 24.4.2015 4.5.2015 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kepan kevätkokous Aika 24.4.2015 klo 13:00 Paikka: Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27 00510 Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Elina

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika 30.3.2015 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Solidaarisuus Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00.

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00. Kepa PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013 Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki HUOM! Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT Yliopistolain (645/1997) 40.3 ja Ylioppilaskunta-asetuksen

Lisätiedot

Valtuuston järjestäytymiskokous

Valtuuston järjestäytymiskokous 1 Aika Paikka (ke pe) Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen avasi kokouksen klo 13.00.

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

Julia Helle Roosa Sokka, poistui klo 20:40. Nenna Kaunisto, poistui klo 18:47. Antti Kropsu

Julia Helle Roosa Sokka, poistui klo 20:40. Nenna Kaunisto, poistui klo 18:47. Antti Kropsu Espoon kaupunki Pöytäkirja Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 14.03.2012 keskiviikko klo 17:00-20:45 tauko 18.47-19.07. Paikka Espoon valtuustosali, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu Läsnä: Osallistujaluettelo

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

MK 26.6.2013 1 (13) AIKA Lauantai 8.6.2012 klo 13.19 16.36 ja sunnuntai 9.6.2012 klo 9.02 9.38

MK 26.6.2013 1 (13) AIKA Lauantai 8.6.2012 klo 13.19 16.36 ja sunnuntai 9.6.2012 klo 9.02 9.38 MK 26.6.2013 1 (13) SUOMEN LIONS-LIITON 60. VUOSIKOKOUS AIKA Lauantai 8.6.2012 klo 13.19 16.36 ja sunnuntai 9.6.2012 klo 9.02 9.38 PAIKKA Vierumäki Areena, Heinola LÄSNÄ Seppo Söderholm CC pj. Maarit Kuikka

Lisätiedot

EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU

EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU Edustajiston järjestäytymiskokous 27.11.2013 sivu 1 (14) EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.10.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.10.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.10.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: 15.11.2009 kello 12.00 Paikka: Turun pääkirjaston tapahtumasali Studio, Linnankatu 2, 20100 Turku 1.

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja

Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja 2002 varapuhemies Veli J. Ylänkö Kanada 2002, päivitetty 2004, 2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1.Katsaus ulkosuomalaisparlamentin historiaan... 5 2. Ulkosuomalaisparlantin

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot