Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Sääntömääräinen syyskokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Sääntömääräinen syyskokous 26.11.2011 4.1.2012"

Transkriptio

1 Aika klo 10:00 Kokouspaikka Marttakeskus, Malminrinne 1 B 7. krs., Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Kepan puheenjohtaja Markku Niskala toivotti kokousväen tervetulleeksi ja toi terveiset USAn matkaltaan. Wall-Streetin kapinaliike osoittaa, että talouden ja markkinoiden säätelylle on kannatusta. Niskala arvioi, että jotakin tällä saralla tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Niskala kertoi Kepan osallistumisesta kahteen keskeiseen kansainväliseen tapahtumaan: YK:n ilmastokonferenssiin Etelä-Afrikan Durbanissa ja OECD:n avun tuloksellisuuden kehittämiseen liittyvän konferenssiin Etelä-Korean Busanissa. Kepan uusi strategia on valmistunut kahden vuoden ponnistuksen jälkeen. Puheenjohtaja kiitti erityisesti Anja Malmia, jonka puheenjohdolla strategia on valmisteltu. Strategian valmistelun ohessa on sääntötyöryhmä päivittänyt Kepan säännöt. Sääntöjen uudistamisen avulla halutaan kannustaa Kepaa ja sen jäseniä entistä laajempaa yhteistyöhön ja toisaalta järjestöohjauksen lisäämiseen. Puheenjohtaja arvioi Kepan ja jäsentensä yhteistyön tällä hetkellä melko kapeaksi ja soisi tulevaisuudessa läheisemmän yhteistyön lisääntyvän. Puheenjohtaja totesi, että oli kertonut vaalivaliokunnalle olevansa käytettävissä Kepan puheenjohtajan tehtävään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kun ehdokasasettelun loppupuolella löytyi hyvä ehdokas eikä yhteistä aikaa vaaliohjesäännön mukaiseen esittäytymistilaisuuteen enää löytynyt, hän katsoi parhaaksi vetäytyä, koska vetäytyminen ei jättäisi tässä tilanteessa Kepaa pulaan. Puheenjohtaja kiitti Kepa-yhteisön jäseniä yhteistyöstä kaksivuotisen puheenjohtajakauden aikana. Hän toivotti mitä parhainta menestystä ja julisti kokouksen avatuksi. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä 1A. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Jaakko Weuro, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Kokouksen varapuheenjohtajan ja muiden kokousvirkailijoiden valinta Valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu. Valittiin - pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Berghäll, SASK ja Emma Luode, Suomen CISV-liitto ry - ääntenlaskijoiksi Joel Linnainmäki, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ry, 1 (10)

2 Taina Maikola, Tekniikka Elämää Palvelemaan ry ja Kirsi Mankila, Hyvinkään Kehitysmaayhdistys ry. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 8. pykälän mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsukirje yhdistyksen jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Kutsu on liitteenä 3A. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN = = Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 41, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 47 ja äänimääräksi 55. Vahvistettiin yhden puheoikeutetun tarkkailijan sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Kokouksen kuluessa saapuneiden edustajien valtakirjojen tarkistuksen jälkeen vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, edustettujen yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 60 sekä puheoikeutettujen tarkkailijoiden määräksi kaksi. Liitteenä 4A on luettelo kokousedustajista. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa; liite 5A. 6 KEPAN STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN, liite 6A t Esittely Strategiaprosessin ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm Kehittämisjohtaja Maija Seppo Ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm kiitti strategiatyön ohjausryhmän jäseniä, kehittämisjohtaja Maija Seppoa sekä jäsenistöä panoksesta strategian laatimisessa. Jäsenistö on antanut vahvan kädenjälkensä strategian valmisteluun osallistumalla aktiivisti kevätkokousseminaariin, erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja haastatteluihin sekä vastaamalla monenlaisiin kyselyihin. Strategian esittely on liitteenä 6B. Strategiassa on pyritty vastaamaan työryhmän tunnistamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä ulkoisessa että sisäisessä toimintaympäristössä, kun maailman ja EUn taloustilanteet ovat kriisissä, poliittinen ilmapiiri ja suomalaisen yhteiskunnan asenneilmasto ovat muuttuneet kehitysyhteistyölle kielteisempään suuntaan ja rasismia on noussut esiin. Kehityspolitiikan valtatilanne on muuttunut, kun Brasilia, Intia ja Kiina ovat nousseet suuriksi kehitysmaiden rahoittajiksi. Strategiassa halutaan painottaa, että kehityspolitiikka yksin ei poista köyhyyttä, vaan tarvitaan johdonmukaista yhteistyötä eri politiikanlohkojen välillä. Kepan sekä vahvuus että heikkous on heterogeeninen jäsenkenttä. Strategiassa pyritään löytämään työkaluja parantaa Kepan ja jäsenistön välistä yhteistyötä ja sitoutumista. Uusia yhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia näkökulmia voivat tarjota sekä yritysyhteistyö että akateeminen maailma. Jäseniltä saatu palaute osoittaa, että jäsenet ovat tätä nykyä tietoisempia poliittisen vaikuttamisen tarpeesta. Sosiaalisen median käytön laajeneminen on tuonut järjestöjen työhön haasteita, sillä kansalaisten sitoutuminen järjestötyöhön on muuttunut lyhytaikaiseksi, alati uusia mielenkiinnon kohteita etsiväksi. Toisaalta on näkyvissä, että vahva 2 (10)

3 Strategian toimeenpano Ohjausryhmän kokoonpano uusyhteisöllisyyden henki, huoli maailmasta ja halu vaikuttaa asioihin ovat nousussa. Kehitysyhteistyön laatua halutaan parantaa. Erityisesti pienet ja keskisuuret järjestöt kohtaavat osaamishaasteet ja ammattimaisuuden vaatimukset. Strategiassa painotetaan, että Kepa on yhtä kuin jäsenensä, ja muutosta saadaan aikaan yhteistoiminnalla, yhteisellä arvopohjalla. Kepan tulee olla globaalisti verkottunut, kattojärjestö, jolla on toimivat suhteet ja verkostot niin kotimaassa kuin globaalistikin. Eri selvityksissä Kepan Etelän toiminta nähtiin melko kapea-alaiseksi ja vain pientä jäsenjoukkoa hyödyttäväksi. Strategiassa ehdotetaan, että Etelän työn toimintoja tulisi kehittää alueellisempaan suuntaan. Suuri haaste tulevaisuudessa ovat taloudellisten toimintaedellytysten puolustaminen ja uusien rahoituslähteiden etsiminen UM:n rahoituksen rinnalle. Kehitysyhteistyöltään erityisesti pienet ja keskisuuret järjestöt hyötyvät Kepan kanssa toimimisesta, kun ulkoministeriön hankehakumenettelyä ollaan parhaillaan uudistamassa. Edunvalvonnan haaste on taata, että rahoitus ja haut ovat tasapuolisia myös pienille kehitysalan toimijoille. Kepan antama koulutus ja neuvonta jatkuvat vahvoina. Perinteisen hankekoulutuksen lisäksi tarjolla on laaja kirjo järjestöjen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamista tukevaa koulutusta. Laatu ja tuloksellisuus yhdessä auttavat tavoitteessa köyhyyden poistamiseksi. Strategia toimeenpannaan Kepan kolmivuotisen ohjelman avulla. Tarvittavat resurssit arvioidaan ohjelman suunnittelun yhteydessä. Vuosi 2012 on kolmivuotisen ohjelmakauden viimeinen, ja uudet painotukset näkyvät jo siinä, mutta varsinaisesti ohjelmakausi on toimeenpanon kannalta merkittävä. Strategiatyön ohjausryhmään kuuluivat Kepan puheenjohtajiston jäsenet Markku Niskala, Anja Malm ja Markus Viljasalo, hallituksen jäsen Eija Ranta-Owusu, jäsenistön edustajina Mika Laiho Lähetysyhdistys Kylväjästä ja Irma Pahlman, Aids-tukikeskus/HIV-säätiöstä sekä asiantuntijajäseninä Kepan johtotiimin jäsenet. Työryhmän sihteerinä toimi Kepan kehittämisjohtaja Maija Seppo. = = 4 avattiin uudelleen Todettiin Alternative Initiative for Bangladesh AIBD ry:n edustajat (Hoque Zahirul ja Hasne Ara-Bequm) ja valtakirja sekä vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 42, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 48 ja äänimääräksi 56 ja vahvistettiin puheoikeutetun henkilön läsnäolo-oikeus. = = Yleiskeskustelu Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, toi esille yleisenä kommenttina huomion innostavuudesta: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, mutta kysyi tarkennuksena, miten innostavuus on saatu strategiassa näkyviin? Hyvinä esimerkkeinä ovat jo nyt Maailma kylässä -festivaali, Mahdollisuuksien Torit, kehityspoliittiset päivät ja erilaiset keskustelut. Kokousedustaja Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö, tiedusteli, mitkä ovat nykyiseen verrattuna pääasialliset muutokset, jotka strategian avulla saadaan toteutumaan ja millä tavalla Kepan strategiassa tuetaan Etelän kansalaisyhteiskuntaa, jotta kansalaisjärjestölinjauksen vaateet täyttyvät. Hän toi myös esille, että strategiasta puuttuu näkökulma, jonka perusteella Kepan olisi oleellista vaikuttaa niissä maissa, joissa se / sen jäsenen toimii. Strategia voisi myös enemmän kannustaa vastavuoroisuuteen. Etelän toimijat kamppailevat monien arkipäivän toiminnallisten ongelmien kanssa, ja näihin ongelmiin olisi myös hyvä vastata poliittisen vaikuttamisen rinnalla. Käytettiin myös puheenvuoro, jossa toivottiin Kepan aktivoituvan monikulttuurisuuden saralla. 3 (10)

4 Kokousedustaja Joel Linnanmaa, Vihreät Opiskelijat ja Nuoret ry, toi esille, että Kepa toimii monella tavoin hyvin, ja edellä kuvatut ongelmat ovat tuttuja kattojärjestöille, koska jäsenkunnat ovat heterogeenisia. Strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja totesi vastauksessaan, että strategian tavoitteena on, että strategiakauden lopussa jäsenet tuntevat yhteisen toimimisen Kepassa arvokkaaksi itselleen ja omaavat tunteen, että yhdessä olemme saaneet aikaan. Toimiva kansalaisyhteiskunta on tärkeä voimavaramme. Etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on Etelän toimijoiden tehtävä. Strategiassa on painotettu, että Etelän toiminta on vastavuoroista. = = 4 avattiin uudelleen Todettiin Kulttuuriyhdistys Agoran edustaja (Viveca Hedengren) ja valtakirja, ja vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 43, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 49 ja äänimääräksi 57 ja vahvistettiin puheoikeutetun henkilön läsnäolooikeus. Yksityiskohtainen käsittely, luvut 1 3 Muutosehdotuksia ei tullut. Yksityiskohtainen käsittely, luku 4 alakohdittain ja luku 5 Yksittäisissä puheenvuoroissa nousivat seuraavat aiheet: tavoite 3.3:n Kepan Etelä-osaamista pitäisi kehittää niin, että uusia toimintamuotoja olisi käytettävissä ei-kepa-ohjelmamaihin. Yritys-järjestö-yhteistyöhön toivottiin tarkkuutta siitä, että yrityksiltä peritään kunnon korvaus. Asenneilmapiiriin vaikuttamisen yhteydessä toivottiin maahanmuuttajataustaisten järjestöjen osaamisen hyväksikäyttöä. Kokousedustaja Birgitta Rantakari, Diakonissalaitoksen Säätiö, teki muutosesityksen kannattajana Viveca Hedéngren, Kulttuuriyhdistys Agora ry. Muutosesityksessä luvun viisi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause Kepan rahoituksen ennakoidaan pysyvän vakaana. ehdotettiin muutettavaksi muotoon Kepan pitkän tähtäimen rahoitus varmistetaan.. Päätettiin järjestää koeäänestys, jonka perusteella enemmistö kokousedustajista kannatti esitystä, ja muutosesitys hyväksyttiin. Strategia hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti siten, että luvun viisi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muutettiin muotoon Kepan pitkän tähtäimen rahoitus varmistetaan.. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo Avattiin kohta 4 Todettiin seuraavat jäsenet ja valtakirjat: Abilis-säätiö (Tuomas Tuure), Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbundet ry (Elina Lauttamäki) ja Spartacus-säätiö (Juha Kovanen), ja vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 60. = = 4 (10)

5 7 KEPAN SÄÄNTÖMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Esittely Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Markku Niskala Markku Niskala esitteli sääntöuudistuksen taustaa ja keskeiset piirteet. Liitteenä 7A ovat Säännöt, 7B Sääntömuutoksen tausta ja perustelut ja liitteenä 7C Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Yksityiskohtainen esittely ja käsittely pykälä pykälältä Pykälät 1-19, ei muutosesityksiä. Pykälä 20 Vaalivaliokunta: Kokousedustaja Joel Linnainmäki, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry, teki muutosesityksen, kannattajana Antti Iso-Markku, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, sääntöehdotuksen pykälään 20 siten, että muutetaan hallituksen pohjaesityksen kohta Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. muotoon Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu esityksensä yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä sekä todeta puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat.. Kokous päätti suorittaa koeäänestyksen, jonka tuloksen perusteella päätettiin järjestää käsiäänestys. Hallituksen esitys voitti vastaesityksen äänin 45-9, joten 20 tuli hyväksytyksi hallituksen esittämässä muodossa. Äänestyspöytäkirja on liitteenä 7D. I yleiskeskustelu Kokousedustaja Emil Oljemark, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry, toi esille, että jäsenjärjestöjen sitouttaminen prosesseihin on onnistunut Kepalta hyvin esimerkiksi sääntöuudistuksen yhteydessä. Hän tiedusteli, miten säännöissä näkyy, että jäseniä kannustetaan osallistumaan toimintaan ja toiseksi kaipasi lisävalaistusta pykälään 1 Nimi ja kotipaikka sekä pykälään 2 Yhdistyksen tarkoitus: Miksi sana palvelu jätetään näistä pois? Kokousedustaja Anna Saipio, Eettisen kaupan puolesta toi esille liitteessä 7B epärelevantin kirjauksen varajäsenyys ei vaikuta toimikausiin, minkä perusteella liitteen 7B teksti ehdotettiin muutettavaksi niin, että mainittu lause poistetaan perusteluista tarpeettomana. Vastauksessaan sääntötyöryhmän puheenjohtaja totesi, että jäsenistön sitouttamista parantavat esimerkiksi sähköiset osallistumismahdollisuudet ja jaostotyöskentelyyn osallistuminen. Kepan nimen sanan palvelu poisjättäminen oli kompromissi. Palvelujärjestö on sääntöehdotuksessa muutettu kuulumaan etujärjestö. Pykäläkohtainen käsittely Kokouksen puheenjohtaja toi esille, että tullakseen hyväksytyksi, mahdollinen muutosesitys tarvitsee ¾ osan enemmistön annetuista äänistä. Pykälät 1-10 Pykäliin 1-10 ei tehty muutosesityksiä. Pykälä 11 Kokousedustaja Birgitta Rantakari esitti pykälään 11 toiminnanjohtajan asemaa koskevan lisäyksen tai tarvittaessa pykälän jakamista kahteen osaan: Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä, ellei hän ole antanut asian esittelyä Kepan muun työntekijän tehtäväksi. Toiminnanjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta sen mukaan kuin yhdistyksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään., mutta muutosesitys jäi ilman kannatusta. Tämän jälkeen Rantakari esitti kokousväen kannattamana edellä mainitun esityksen pontena ja liitettäväksi päätökseen sääntöjen hyväksymisen yhteydessä. 5 (10)

6 Yleiskeskustelu Käydyssä yleiskeskustelussa kokousedustajat toivat esille, että hallitus on toiminut ongelmitta nykykäytännönkin aikana, ja jos muutos toiminnanjohtajan asemasta halutaan kirjata, olisi työjärjestys tai vastaava oikeampi kirjaamiskohde kuin säännöt. Päätettiin suorittaa koeäänestys ponnesta. Äänestyksen perusteella kokouksen enemmistö hyväksyi ponnen. Pykälät Pykäliin ei tehty muutosesityksiä. Todettiin, että sääntömuutoksen hyväksyminen merkitsee, että pykälää 27, Siirtymämääräykset, aletaan noudattaa välittömästi. Hyväksyttiin sääntömuutokset hallituksen esityksen mukaisesti ja liitettiin päätökseen seuraava ponsi: 8 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2012 Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä, ellei hän ole antanut asian esittelyä Kepan muun työntekijän tehtäväksi. Toiminnanjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta sen mukaan kuin yhdistyksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Pykälä 27 Siirtymämääräykset astui voimaan välittömästi. Kokouspuheenjohtaja, Liite 8A Esitys Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle Hyväksyttiin vuoden 2012 jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisina. 9 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, Liitteet 9A ja 9B Toimintasuunnitelman esittely Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Esittelyssään toiminnanjohtaja kertoi pian aloitettavasta vaikuttamiskampanjasta, jossa presidenttiehdokkaat pyritään saamaan mukaan arvokeskusteluun puolustamaan moniarvoista Suomea. Kepan Etelän työssä kootaan resursseja uudelleen ryhmittämistä varten. Lisäksi hän nosti esille yritysyhteistyön, jolla voidaan myös vaikuttaa yritysten yhteiskuntavastuun lisääntymiseen niiden toiminnassa. Ohjelmajohtaja esitteli toimintasuunnitelman liitteen 9A mukaisesti. Talousarvio esittely Esitys Hallintojohtaja Hallintojohtaja esitteli talousarvion liitteen 9B mukaisesti. 6 (10)

7 = Kokouspuheenjohtajana aloitti kokouksen varapuheenjohtaja Birgitta Rantakari. = Yleiskeskustelu toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, tiedusteli Maailma kylässä -festivaalin ja Maailman kuvalehden tulokertymän aikataulusta. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi vastauksessaan, että festivaalin sponsorisopimukset ovat varmistuneet vuodeksi Maailman kuvalehden markkinointi ja tilaajakannan kaksinkertaistamiseen tähtäävä kampanja on koko nykyiselle kolmivuotisohjelmakaudelle sijoitettu kasvutavoite. Tavoitteesta ollaan jäljessä, mutta uuden markkinointikampanjan myötä uskotaan merkittävää kasvua saatavan vuonna Kokousedustaja Heli Kuusipalo, Crash ry esitti, että toimintasuunnitelmaan tulisi kirjata tavoite Nälän poistaminen ja globaalin ruoka- ja ravitsemusturvan edistäminen. Toiminnanjohtaja totesi vastauksessaan, että ruokaturva on linkitettynä eri kehityspoliittisiin vaikuttamisprosesseihin ja ilmastotavoitteisiin. Monet Kepan jäsenjärjestöt tekevät näkyvästi ruokaturvaan liittyvää työtä. Kepan puheenjohtaja totesi, että vuonna 2012 päätetään, mitä teemoja otetaan mukaan seuraavaan ohjelmaan. Kuusipalo hyväksyi, että ehdotus ruokaturvan linkittämisestä toimintasuunnitelmaan otetaan osaksi kokouspöytäkirjaa ja otetaan huomioon uuden strategiakauden teemoja mietittäessä seuraavan ohjelman suunnittelun yhteydessä. Kokousedustaja Mohamed Hassan Abdirizak, Suomen Somalia-verkosto ry, esitti toivomuksen, että maahanmuuttajien kehitysyhteistyöosaamista käytettäisiin hyväksi sekä Suomessa että Etelässä. Hän toi lisäksi esille vaikeudet, joita maahanmuuttajataustaisilla järjestöillä on ollut, kun ne ovat hakeneet rahoitusta ministeriöiltä projekteihin Etelässä ja toivoi Kepalta tukea rahoitusmahdollisuuksien avaamiseksi. Toiminnanjohtaja totesi vastauksessaan, että maahanmuuttajajärjestöt on huomioitu toimintasuunnitelmassa (1.1 ja 2.2). Esityksiä voidaan ottaa huomioon uuden ohjelman suunnittelun yhteydessä. Hän toivotti maahanmuuttajajärjestöt mukaan suunnitteluprosesseihin. Kokousedustaja Viveca Hedengren, Kulttuuriyhdistys Agora ry, esitti, että Kepa laajentaisi aluetyötään Etelässä. Kepan puheenjohtaja totesi vastauksessaan,että uudessa strategiassa on päädytty alueellistamiseen. Toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti pääluvuittain Muutosesityksiä ei tullut. Syyskokous päätti, että - toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään hallituksen esittämissä muodoissa. - hallitus valtuutetaan hyväksymään tarkennettu talousarvio. - merkitään huomioitavaksi seuraavan ohjelman suunnittelussa Kepan tavoitteeksi nälän poistaminen ja globaalin ruoka- ja ravitsemusturvan edistäminen. Kokous päätti pitää tauon. 10 KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA VUODEKSI 2012 Hallintojohtaja 7 (10)

8 Esitys Hallintojohtaja esitti, että valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies ja heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT, Ernst & Young Oy:stä. Päätettiin esityksen mukaan. 11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE , - Liite 11A Kooste puheenjohtajaehdokkaista ja esitys hallitukseksi - Liite 11B Kooste kaikista ehdokkaista ja vaalivaliokunta - Liite 11C Uusi kooste puheenjohtajaehdokkaista ja esitys hallitukseksi Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen Vaalivaliokunta esittää yksimielisesti puheenjohtajaksi Elina Vuolaa, Crash ry. Puheenjohtajaehdokas Elina Vuola esitteli itsenä muutamin sanoin. Syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi kaudeksi Elina Vuolan, Crash ry. Liite 11C. = = Elina Vuola kiitti luottamuksesta. = = 12 HALLITUKSEN 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE , Liite 11A, 11B ja 11C Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Vaalivaliokunta esittää I varapuheenjohtajaksi Henri Purjetta, Suomen Attac ry, ja II varapuheenjohtajaksi Ritva Semiä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Henri Purje esitteli itsensä I varapuheenjohtajan valinta Valittiin yksimielisesti I varapuheenjohtajaksi Henri Purje, Suomen Attac ry. Liite 11C II varapuheenjohtajan valinta Ritva Semi esitteli itsensä. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry esitti vastaehdokkaaksi II varapuheenjohtajan tehtävään Inka Hopsua. Inka Hopsu esitteli itsensä. 8 (10)

9 Käytiin vaali II varapuheenjohtajasta. Äänestyslippuja jätettiin 59 kappaletta, joista yksi hylättiin. Äänet jakautuivat siten, että Ritva Semi sai 34 ääntä ja Inka Hopsu 24 ääntä; vaalipöytäkirja on liitteenä 11D. II varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Liite 11C. Kepan puheenjohtaja Markku Niskalan läksiäispuhe Markku Niskala totesi läksiäispuheessaan, että nyt väistyvät varapuheenjohtajat, Anja Malm ja Markus Viljasalo (vuonna 2011) sekä Anu Juvonen (vuonna 2010), ovat tehneet hienoa työtä hänen rinnallaan. Hän onnitteli uusia varapuheenjohtajia Henriä ja Ritvaa. Hän totesi,että puheenjohtajisto ja koko hallitus toimivat tiiminä. Lopuksi puheenjohtaja kiitti koko tähänastista hallitusta ja varapuheenjohtajia hyvästä yhteistyöstä. 13 HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE , Liite 11A, 11B ja 11C 13.1 Varsinaisten jäsenten valinta Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen toi kokoukselle terveiset vaalivaliokunnan toimeksiannosta ja totesi, että valiokunta sai aika vähän esityksiä hallitukseen kokonaisuudessaan. Vaalivaliokunta pyytää vakavasti miettimään, mistä johtuu, että jäsenjärjestöt eivät ole tämän aktiivisempia hakeutumaan Kepan hallitukseen. Eri keskusteluissa on nostettu esille monia syitä: Pienillä järjestöillä on rimakauhu ammattimaisuuden vaatimukset lisääntyvät, hallitustyöskentely vie aikaa, kumppanuusjärjestöillä on omia vaikutusväyliä valtionhallinnon suuntaan, kehityspolitiikan konsensushenki ei innosta Kepan jäsenjärjestöjä aktiivisuuteen, ristiriitojen puute ei aktivoi. Toisaalta Kepan sihteeristöön luotetaan. Vai onko Kepa etääntynyt jäsenistään? Peltonen toivoi, että ennen seuraavia vaaleja sekä jäsenistö että Kepan sihteeristö miettivät näitä asioita. Vaalivaliokunnan mukaan sen hallituskokoonpanossa jäsenkenttä on huomioitu tasapainoisesti. Esityksiä tuli yhteensä 14. Varsinaisiksi jäseniksi voisi valita enimmillään 15 jäsentä ja varalle 1-8. Tulevat säännöt määrittävät varsinaisten jäsenten määräksi 12, joten tätä päätettiin ehdottaa jo nyt. Varajäseniksi esitetään uusia, ensimmäistä kertaa Kepan hallitukseen tulevia ehdokkaita. Kepan hallituksessa varajäsen voi osallistua kokouksiin ja varajäsenyys antaa pääsääntöisesti saman vaikutusmahdollisuuden kuin varsinaiselle jäsenellekin. Syyskokous valitsi yksimielisesti varsinaiset jäsenet ehdotuksen mukaisesti. Liite 11C Varajäsenten valinta Vaalivaliokunta ehdottaa varajäseniksi Minja Huopalaista ja Mika Laihoa. Valittiin yksimielisesti varajäseniksi Minja Huopalainen ja Mika Laiho. Liite 11C. Suoritettiin varajäsenten järjestyksen arvonta, ja ensimmäiseksi varajäseneksi arvottiin Minja Huopalainen, toisena varajäsenenä on Mika Laiho. 9 (10)

10 14 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 15 MUUT ASIAT 15.1 Terveiset Busanista Kokoukselle esitettiin Kepan edustajien videotervehdys OECD:n avun tuloksellisuuden kehittämiseen liittyvästä konferenssista Etelä-Korean Busanista. Liite 15.1A Videotervehdys Busanista on nähtävillä Kepan viestintätiimin av-arkistossa tai Youtubessa osoitteessa Merkittiin tiedoksi. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen varapuheenjohtaja Rantakari kiitti lämpimästi Kepan henkilöstöä menneen vuoden hyvästä työstä. Rantakarin mukaan tulevaisuudessa on paljon haasteita, ja hän katsoi, että on tärkeää vaikuttaa yhdessä kehityspoliittiseen ohjelmaan ja taata, että tärkeät asiat ovat mukana. Hallituksen työskentelyä ajatellen Rantakari toivoi, että valiokuntiin olisi hyvä kutsua jäseniksi nuoria edustajia. Kokouksen varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40. MARKKU NISKALA JAAKKO WEURO Markku Niskala Jaakko Weuro puheenjohtaja 1 puheenjohtaja 2-8 Birgitta Rantakari puheenjohtaja 9-16 ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. ANNA BERGHÄLL Anna Berghäll pöytäkirjan tarkastaja EMMA LUODE Emma Luode pöytäkirjan tarkastaja 10 (10)

Lopuksi ministeri toivotti hyvää kokousta.

Lopuksi ministeri toivotti hyvää kokousta. Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Aika 23.11.2012 klo 13:00 Paikka Näkövammaisten keskusliiton Iiris-toimintakeskus Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki Kepan puheenjohtaja Elina Vuolan tervetulopuhe Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 2.11.2008 klo 13.00 17.15. 1(7) Paikka Läsnä Turun Lyseon koulu, Varusmestarintie 19, Turku 193 äänivaltaista kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika 31.3.2014 klo 13.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015 Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Huom! Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo 14.30-15.00

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Syyskokous

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Syyskokous Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Aika 29.11.2013 klo 13.00 Paikka Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki Hallituksen I varapuheenjohtaja Ritva Semi avasi kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Syykokous 21.11.2014 1 (6) Aika 21.11.2014 klo 13:00 Paikka Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kevätkokous 24.4.2015 4.5.2015

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kevätkokous 24.4.2015 4.5.2015 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Kepan kevätkokous Aika 24.4.2015 klo 13:00 Paikka: Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27 00510 Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Elina

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) KOKOUS 5/2014 Aika 16.6.2014 klo 09.00-16.00 Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu 18 00140 HELSINKI (09) 12 971 Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 04.11.2012 klo 13.00-16.10. 04.11.2012 Paikka Läsnä Pori yliopistokeskus, Auditorio 126, Pohjoisranta 11 A, Pori 117 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä.

Lisätiedot

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Suomen Judoliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 2015 Aika: 28.11.2015. Valtakirjojen tarkistus 12.30 alkaen. Kokous alkaa kello 13.00. Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 6.10.2014 klo 16.30 Paikka Oamkin Kotkantien kampus, Kotkantie 1, auditorio 3. Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Johanna Väyrynen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry ESITYSLISTA 10/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 10/2015 Aika 26.10.2015 klo 15.00-17.30 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa Kokoushuone Dialogi, 6. kerros Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

00510 Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Nissinen Jouni

00510 Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Nissinen Jouni 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 4 /2017 Aika 30.3.2017 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi, 6. krs. 00510 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2017 KOKOUKSEN ASIAT. AIKA sunnuntai PAIKKA

SYYSKOKOUS 2017 KOKOUKSEN ASIAT. AIKA sunnuntai PAIKKA SYYSKOKOUS 2017 AIKA sunnuntai 22.10.2017 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 15.11.2016 kello 17.00 17.20 Paikka Läsnä Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki. Paikalla

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 31.1.2015 klo 15:00 Paikka Hietasaaren leirikeskus, Oulu Hietasaarentie 19, 90500 Oulu Edaattorit Matthew O Loughlin Kirsi Kärkkäinen

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valinta

2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valinta 1 Aika 27.11.2017 klo 13.00 Paikka Sodexo, Kokoushuone Felix 1-3, Töysänkatu 1, 00510 Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Pertti Majanen avasi kokouksen klo 13:00. Avauspuheessaan

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ARMATUURI RY Syyskokous

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ARMATUURI RY Syyskokous ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry 1.12.2016 Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta KILLAN SYYSKOKOUS Aika: Torstai klo 17.00 Paikka: Sali 4301+4302,

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen.

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen. Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016 Ylikylässä 20.8.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet / PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 26.1.2017 1/2017 1 (6) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 26.1.2017 klo 18.00 18:53 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Aaltonen Sari Alhoranta Jukka puheenjohtaja 1 7 Huttela

Lisätiedot

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 5.11.2013 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013 KOKOUSKUTSU 24.9.2013 Aika: 21.9.2013 klo 12.15 Paikka: Tuusniemi, Kaupungintalo. Läsnä: Hakalisto, Kasperi Herranen, Jussi Hippi, Eeva Hylkilä Hanna Ikonen, Juho Jokinen, Ida Junkkari, Heikki Kangas,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Islam al-nassar Juuso Häkkinen. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen pöytäkirja Aika 7.9.2013 klo. 10.00- Paikka Antaverkan leirikeskus, Ylöjärvi Läsnäolijat Jesse Kosonen puheenjohtaja Markus Nieminen 1.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2011 1 (6)

Hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2011 1 (6) Hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2011 1 (6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Kepa ry, ruotsiksi Kepa rf, ja sen kotipaikka Helsinki. Kansainvälisessä kanssakäymisessä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Aika 29.3.2016 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Kepan säännöt Hyväksytty 18.12.2012.

Kepan säännöt Hyväksytty 18.12.2012. 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Kepa ry, ruotsiksi Kepa rf, ja sen kotipaikka Helsinki. Kansainvälisessä kanssakäymisessä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS (5)

VUOSIKOKOUS (5) Ammattiliitto PRO seniorit ry VUOSIKOKOUS 2017 1(5) Pöytäkirja Aika: Paikka: Keskiviikko 26.4.2017 klo12.30 Vesileppis, Vokkolantie 1, Leppävirta Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Ammattiliitto Pro

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 10.6.2013 00260 Helsinki 11.6.2013

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 10.6.2013 00260 Helsinki 11.6.2013 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 4/2013 Aika 10.6.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta edelsi Pauliina Saareksen alustama keskustelu

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Aika 27.1.2015 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 11.9.2014 klo 17:00 Paikka Oamkin sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Paasi, luokka D1191 Kiviharjuntie 8, Oulu Paikalla Noora Nousiainen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Kaupparekisteri n:o ) Pöytäkirja 1/ Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Kaupparekisteri n:o ) Pöytäkirja 1/ Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä 1 Aika 29.4.2009 klo 12.00 Paikka Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen 3. Sihteerin kutsuminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 KOKOUSAIKA: 18.1.2017 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 18.34 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kylien syyspäivä ja syyskokous

Kylien syyspäivä ja syyskokous Kylien syyspäivä ja syyskokous Pohjois-Savon Kylät ry sääntömääräinen kokous klo 10.00-11.00 Klo 11.00 Tervetuloa syyspäivään Minna Makkonen Klo 11.15 Vuokko Jaakkola Pieksämäen kyläasiamies Esimerkkejä

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00510 Helsinki 18.12.2015

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00510 Helsinki 18.12.2015 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina läsnä I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot