Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Sääntömääräinen syyskokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Sääntömääräinen syyskokous 26.11.2011 4.1.2012"

Transkriptio

1 Aika klo 10:00 Kokouspaikka Marttakeskus, Malminrinne 1 B 7. krs., Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Kepan puheenjohtaja Markku Niskala toivotti kokousväen tervetulleeksi ja toi terveiset USAn matkaltaan. Wall-Streetin kapinaliike osoittaa, että talouden ja markkinoiden säätelylle on kannatusta. Niskala arvioi, että jotakin tällä saralla tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Niskala kertoi Kepan osallistumisesta kahteen keskeiseen kansainväliseen tapahtumaan: YK:n ilmastokonferenssiin Etelä-Afrikan Durbanissa ja OECD:n avun tuloksellisuuden kehittämiseen liittyvän konferenssiin Etelä-Korean Busanissa. Kepan uusi strategia on valmistunut kahden vuoden ponnistuksen jälkeen. Puheenjohtaja kiitti erityisesti Anja Malmia, jonka puheenjohdolla strategia on valmisteltu. Strategian valmistelun ohessa on sääntötyöryhmä päivittänyt Kepan säännöt. Sääntöjen uudistamisen avulla halutaan kannustaa Kepaa ja sen jäseniä entistä laajempaa yhteistyöhön ja toisaalta järjestöohjauksen lisäämiseen. Puheenjohtaja arvioi Kepan ja jäsentensä yhteistyön tällä hetkellä melko kapeaksi ja soisi tulevaisuudessa läheisemmän yhteistyön lisääntyvän. Puheenjohtaja totesi, että oli kertonut vaalivaliokunnalle olevansa käytettävissä Kepan puheenjohtajan tehtävään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kun ehdokasasettelun loppupuolella löytyi hyvä ehdokas eikä yhteistä aikaa vaaliohjesäännön mukaiseen esittäytymistilaisuuteen enää löytynyt, hän katsoi parhaaksi vetäytyä, koska vetäytyminen ei jättäisi tässä tilanteessa Kepaa pulaan. Puheenjohtaja kiitti Kepa-yhteisön jäseniä yhteistyöstä kaksivuotisen puheenjohtajakauden aikana. Hän toivotti mitä parhainta menestystä ja julisti kokouksen avatuksi. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä 1A. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Jaakko Weuro, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Kokouksen varapuheenjohtajan ja muiden kokousvirkailijoiden valinta Valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu. Valittiin - pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Berghäll, SASK ja Emma Luode, Suomen CISV-liitto ry - ääntenlaskijoiksi Joel Linnainmäki, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ry, 1 (10)

2 Taina Maikola, Tekniikka Elämää Palvelemaan ry ja Kirsi Mankila, Hyvinkään Kehitysmaayhdistys ry. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 8. pykälän mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsukirje yhdistyksen jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Kutsu on liitteenä 3A. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN = = Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 41, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 47 ja äänimääräksi 55. Vahvistettiin yhden puheoikeutetun tarkkailijan sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Kokouksen kuluessa saapuneiden edustajien valtakirjojen tarkistuksen jälkeen vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, edustettujen yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 60 sekä puheoikeutettujen tarkkailijoiden määräksi kaksi. Liitteenä 4A on luettelo kokousedustajista. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa; liite 5A. 6 KEPAN STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN, liite 6A t Esittely Strategiaprosessin ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm Kehittämisjohtaja Maija Seppo Ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm kiitti strategiatyön ohjausryhmän jäseniä, kehittämisjohtaja Maija Seppoa sekä jäsenistöä panoksesta strategian laatimisessa. Jäsenistö on antanut vahvan kädenjälkensä strategian valmisteluun osallistumalla aktiivisti kevätkokousseminaariin, erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja haastatteluihin sekä vastaamalla monenlaisiin kyselyihin. Strategian esittely on liitteenä 6B. Strategiassa on pyritty vastaamaan työryhmän tunnistamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä ulkoisessa että sisäisessä toimintaympäristössä, kun maailman ja EUn taloustilanteet ovat kriisissä, poliittinen ilmapiiri ja suomalaisen yhteiskunnan asenneilmasto ovat muuttuneet kehitysyhteistyölle kielteisempään suuntaan ja rasismia on noussut esiin. Kehityspolitiikan valtatilanne on muuttunut, kun Brasilia, Intia ja Kiina ovat nousseet suuriksi kehitysmaiden rahoittajiksi. Strategiassa halutaan painottaa, että kehityspolitiikka yksin ei poista köyhyyttä, vaan tarvitaan johdonmukaista yhteistyötä eri politiikanlohkojen välillä. Kepan sekä vahvuus että heikkous on heterogeeninen jäsenkenttä. Strategiassa pyritään löytämään työkaluja parantaa Kepan ja jäsenistön välistä yhteistyötä ja sitoutumista. Uusia yhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia näkökulmia voivat tarjota sekä yritysyhteistyö että akateeminen maailma. Jäseniltä saatu palaute osoittaa, että jäsenet ovat tätä nykyä tietoisempia poliittisen vaikuttamisen tarpeesta. Sosiaalisen median käytön laajeneminen on tuonut järjestöjen työhön haasteita, sillä kansalaisten sitoutuminen järjestötyöhön on muuttunut lyhytaikaiseksi, alati uusia mielenkiinnon kohteita etsiväksi. Toisaalta on näkyvissä, että vahva 2 (10)

3 Strategian toimeenpano Ohjausryhmän kokoonpano uusyhteisöllisyyden henki, huoli maailmasta ja halu vaikuttaa asioihin ovat nousussa. Kehitysyhteistyön laatua halutaan parantaa. Erityisesti pienet ja keskisuuret järjestöt kohtaavat osaamishaasteet ja ammattimaisuuden vaatimukset. Strategiassa painotetaan, että Kepa on yhtä kuin jäsenensä, ja muutosta saadaan aikaan yhteistoiminnalla, yhteisellä arvopohjalla. Kepan tulee olla globaalisti verkottunut, kattojärjestö, jolla on toimivat suhteet ja verkostot niin kotimaassa kuin globaalistikin. Eri selvityksissä Kepan Etelän toiminta nähtiin melko kapea-alaiseksi ja vain pientä jäsenjoukkoa hyödyttäväksi. Strategiassa ehdotetaan, että Etelän työn toimintoja tulisi kehittää alueellisempaan suuntaan. Suuri haaste tulevaisuudessa ovat taloudellisten toimintaedellytysten puolustaminen ja uusien rahoituslähteiden etsiminen UM:n rahoituksen rinnalle. Kehitysyhteistyöltään erityisesti pienet ja keskisuuret järjestöt hyötyvät Kepan kanssa toimimisesta, kun ulkoministeriön hankehakumenettelyä ollaan parhaillaan uudistamassa. Edunvalvonnan haaste on taata, että rahoitus ja haut ovat tasapuolisia myös pienille kehitysalan toimijoille. Kepan antama koulutus ja neuvonta jatkuvat vahvoina. Perinteisen hankekoulutuksen lisäksi tarjolla on laaja kirjo järjestöjen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamista tukevaa koulutusta. Laatu ja tuloksellisuus yhdessä auttavat tavoitteessa köyhyyden poistamiseksi. Strategia toimeenpannaan Kepan kolmivuotisen ohjelman avulla. Tarvittavat resurssit arvioidaan ohjelman suunnittelun yhteydessä. Vuosi 2012 on kolmivuotisen ohjelmakauden viimeinen, ja uudet painotukset näkyvät jo siinä, mutta varsinaisesti ohjelmakausi on toimeenpanon kannalta merkittävä. Strategiatyön ohjausryhmään kuuluivat Kepan puheenjohtajiston jäsenet Markku Niskala, Anja Malm ja Markus Viljasalo, hallituksen jäsen Eija Ranta-Owusu, jäsenistön edustajina Mika Laiho Lähetysyhdistys Kylväjästä ja Irma Pahlman, Aids-tukikeskus/HIV-säätiöstä sekä asiantuntijajäseninä Kepan johtotiimin jäsenet. Työryhmän sihteerinä toimi Kepan kehittämisjohtaja Maija Seppo. = = 4 avattiin uudelleen Todettiin Alternative Initiative for Bangladesh AIBD ry:n edustajat (Hoque Zahirul ja Hasne Ara-Bequm) ja valtakirja sekä vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 42, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 48 ja äänimääräksi 56 ja vahvistettiin puheoikeutetun henkilön läsnäolo-oikeus. = = Yleiskeskustelu Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, toi esille yleisenä kommenttina huomion innostavuudesta: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, mutta kysyi tarkennuksena, miten innostavuus on saatu strategiassa näkyviin? Hyvinä esimerkkeinä ovat jo nyt Maailma kylässä -festivaali, Mahdollisuuksien Torit, kehityspoliittiset päivät ja erilaiset keskustelut. Kokousedustaja Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö, tiedusteli, mitkä ovat nykyiseen verrattuna pääasialliset muutokset, jotka strategian avulla saadaan toteutumaan ja millä tavalla Kepan strategiassa tuetaan Etelän kansalaisyhteiskuntaa, jotta kansalaisjärjestölinjauksen vaateet täyttyvät. Hän toi myös esille, että strategiasta puuttuu näkökulma, jonka perusteella Kepan olisi oleellista vaikuttaa niissä maissa, joissa se / sen jäsenen toimii. Strategia voisi myös enemmän kannustaa vastavuoroisuuteen. Etelän toimijat kamppailevat monien arkipäivän toiminnallisten ongelmien kanssa, ja näihin ongelmiin olisi myös hyvä vastata poliittisen vaikuttamisen rinnalla. Käytettiin myös puheenvuoro, jossa toivottiin Kepan aktivoituvan monikulttuurisuuden saralla. 3 (10)

4 Kokousedustaja Joel Linnanmaa, Vihreät Opiskelijat ja Nuoret ry, toi esille, että Kepa toimii monella tavoin hyvin, ja edellä kuvatut ongelmat ovat tuttuja kattojärjestöille, koska jäsenkunnat ovat heterogeenisia. Strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja totesi vastauksessaan, että strategian tavoitteena on, että strategiakauden lopussa jäsenet tuntevat yhteisen toimimisen Kepassa arvokkaaksi itselleen ja omaavat tunteen, että yhdessä olemme saaneet aikaan. Toimiva kansalaisyhteiskunta on tärkeä voimavaramme. Etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on Etelän toimijoiden tehtävä. Strategiassa on painotettu, että Etelän toiminta on vastavuoroista. = = 4 avattiin uudelleen Todettiin Kulttuuriyhdistys Agoran edustaja (Viveca Hedengren) ja valtakirja, ja vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 43, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 49 ja äänimääräksi 57 ja vahvistettiin puheoikeutetun henkilön läsnäolooikeus. Yksityiskohtainen käsittely, luvut 1 3 Muutosehdotuksia ei tullut. Yksityiskohtainen käsittely, luku 4 alakohdittain ja luku 5 Yksittäisissä puheenvuoroissa nousivat seuraavat aiheet: tavoite 3.3:n Kepan Etelä-osaamista pitäisi kehittää niin, että uusia toimintamuotoja olisi käytettävissä ei-kepa-ohjelmamaihin. Yritys-järjestö-yhteistyöhön toivottiin tarkkuutta siitä, että yrityksiltä peritään kunnon korvaus. Asenneilmapiiriin vaikuttamisen yhteydessä toivottiin maahanmuuttajataustaisten järjestöjen osaamisen hyväksikäyttöä. Kokousedustaja Birgitta Rantakari, Diakonissalaitoksen Säätiö, teki muutosesityksen kannattajana Viveca Hedéngren, Kulttuuriyhdistys Agora ry. Muutosesityksessä luvun viisi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause Kepan rahoituksen ennakoidaan pysyvän vakaana. ehdotettiin muutettavaksi muotoon Kepan pitkän tähtäimen rahoitus varmistetaan.. Päätettiin järjestää koeäänestys, jonka perusteella enemmistö kokousedustajista kannatti esitystä, ja muutosesitys hyväksyttiin. Strategia hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti siten, että luvun viisi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muutettiin muotoon Kepan pitkän tähtäimen rahoitus varmistetaan.. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo Avattiin kohta 4 Todettiin seuraavat jäsenet ja valtakirjat: Abilis-säätiö (Tuomas Tuure), Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbundet ry (Elina Lauttamäki) ja Spartacus-säätiö (Juha Kovanen), ja vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 46, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 60. = = 4 (10)

5 7 KEPAN SÄÄNTÖMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Esittely Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Markku Niskala Markku Niskala esitteli sääntöuudistuksen taustaa ja keskeiset piirteet. Liitteenä 7A ovat Säännöt, 7B Sääntömuutoksen tausta ja perustelut ja liitteenä 7C Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Yksityiskohtainen esittely ja käsittely pykälä pykälältä Pykälät 1-19, ei muutosesityksiä. Pykälä 20 Vaalivaliokunta: Kokousedustaja Joel Linnainmäki, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry, teki muutosesityksen, kannattajana Antti Iso-Markku, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, sääntöehdotuksen pykälään 20 siten, että muutetaan hallituksen pohjaesityksen kohta Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. muotoon Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu esityksensä yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä sekä todeta puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat.. Kokous päätti suorittaa koeäänestyksen, jonka tuloksen perusteella päätettiin järjestää käsiäänestys. Hallituksen esitys voitti vastaesityksen äänin 45-9, joten 20 tuli hyväksytyksi hallituksen esittämässä muodossa. Äänestyspöytäkirja on liitteenä 7D. I yleiskeskustelu Kokousedustaja Emil Oljemark, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry, toi esille, että jäsenjärjestöjen sitouttaminen prosesseihin on onnistunut Kepalta hyvin esimerkiksi sääntöuudistuksen yhteydessä. Hän tiedusteli, miten säännöissä näkyy, että jäseniä kannustetaan osallistumaan toimintaan ja toiseksi kaipasi lisävalaistusta pykälään 1 Nimi ja kotipaikka sekä pykälään 2 Yhdistyksen tarkoitus: Miksi sana palvelu jätetään näistä pois? Kokousedustaja Anna Saipio, Eettisen kaupan puolesta toi esille liitteessä 7B epärelevantin kirjauksen varajäsenyys ei vaikuta toimikausiin, minkä perusteella liitteen 7B teksti ehdotettiin muutettavaksi niin, että mainittu lause poistetaan perusteluista tarpeettomana. Vastauksessaan sääntötyöryhmän puheenjohtaja totesi, että jäsenistön sitouttamista parantavat esimerkiksi sähköiset osallistumismahdollisuudet ja jaostotyöskentelyyn osallistuminen. Kepan nimen sanan palvelu poisjättäminen oli kompromissi. Palvelujärjestö on sääntöehdotuksessa muutettu kuulumaan etujärjestö. Pykäläkohtainen käsittely Kokouksen puheenjohtaja toi esille, että tullakseen hyväksytyksi, mahdollinen muutosesitys tarvitsee ¾ osan enemmistön annetuista äänistä. Pykälät 1-10 Pykäliin 1-10 ei tehty muutosesityksiä. Pykälä 11 Kokousedustaja Birgitta Rantakari esitti pykälään 11 toiminnanjohtajan asemaa koskevan lisäyksen tai tarvittaessa pykälän jakamista kahteen osaan: Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä, ellei hän ole antanut asian esittelyä Kepan muun työntekijän tehtäväksi. Toiminnanjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta sen mukaan kuin yhdistyksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään., mutta muutosesitys jäi ilman kannatusta. Tämän jälkeen Rantakari esitti kokousväen kannattamana edellä mainitun esityksen pontena ja liitettäväksi päätökseen sääntöjen hyväksymisen yhteydessä. 5 (10)

6 Yleiskeskustelu Käydyssä yleiskeskustelussa kokousedustajat toivat esille, että hallitus on toiminut ongelmitta nykykäytännönkin aikana, ja jos muutos toiminnanjohtajan asemasta halutaan kirjata, olisi työjärjestys tai vastaava oikeampi kirjaamiskohde kuin säännöt. Päätettiin suorittaa koeäänestys ponnesta. Äänestyksen perusteella kokouksen enemmistö hyväksyi ponnen. Pykälät Pykäliin ei tehty muutosesityksiä. Todettiin, että sääntömuutoksen hyväksyminen merkitsee, että pykälää 27, Siirtymämääräykset, aletaan noudattaa välittömästi. Hyväksyttiin sääntömuutokset hallituksen esityksen mukaisesti ja liitettiin päätökseen seuraava ponsi: 8 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2012 Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä, ellei hän ole antanut asian esittelyä Kepan muun työntekijän tehtäväksi. Toiminnanjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta sen mukaan kuin yhdistyksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Pykälä 27 Siirtymämääräykset astui voimaan välittömästi. Kokouspuheenjohtaja, Liite 8A Esitys Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle Hyväksyttiin vuoden 2012 jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisina. 9 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, Liitteet 9A ja 9B Toimintasuunnitelman esittely Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Esittelyssään toiminnanjohtaja kertoi pian aloitettavasta vaikuttamiskampanjasta, jossa presidenttiehdokkaat pyritään saamaan mukaan arvokeskusteluun puolustamaan moniarvoista Suomea. Kepan Etelän työssä kootaan resursseja uudelleen ryhmittämistä varten. Lisäksi hän nosti esille yritysyhteistyön, jolla voidaan myös vaikuttaa yritysten yhteiskuntavastuun lisääntymiseen niiden toiminnassa. Ohjelmajohtaja esitteli toimintasuunnitelman liitteen 9A mukaisesti. Talousarvio esittely Esitys Hallintojohtaja Hallintojohtaja esitteli talousarvion liitteen 9B mukaisesti. 6 (10)

7 = Kokouspuheenjohtajana aloitti kokouksen varapuheenjohtaja Birgitta Rantakari. = Yleiskeskustelu toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, tiedusteli Maailma kylässä -festivaalin ja Maailman kuvalehden tulokertymän aikataulusta. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi vastauksessaan, että festivaalin sponsorisopimukset ovat varmistuneet vuodeksi Maailman kuvalehden markkinointi ja tilaajakannan kaksinkertaistamiseen tähtäävä kampanja on koko nykyiselle kolmivuotisohjelmakaudelle sijoitettu kasvutavoite. Tavoitteesta ollaan jäljessä, mutta uuden markkinointikampanjan myötä uskotaan merkittävää kasvua saatavan vuonna Kokousedustaja Heli Kuusipalo, Crash ry esitti, että toimintasuunnitelmaan tulisi kirjata tavoite Nälän poistaminen ja globaalin ruoka- ja ravitsemusturvan edistäminen. Toiminnanjohtaja totesi vastauksessaan, että ruokaturva on linkitettynä eri kehityspoliittisiin vaikuttamisprosesseihin ja ilmastotavoitteisiin. Monet Kepan jäsenjärjestöt tekevät näkyvästi ruokaturvaan liittyvää työtä. Kepan puheenjohtaja totesi, että vuonna 2012 päätetään, mitä teemoja otetaan mukaan seuraavaan ohjelmaan. Kuusipalo hyväksyi, että ehdotus ruokaturvan linkittämisestä toimintasuunnitelmaan otetaan osaksi kokouspöytäkirjaa ja otetaan huomioon uuden strategiakauden teemoja mietittäessä seuraavan ohjelman suunnittelun yhteydessä. Kokousedustaja Mohamed Hassan Abdirizak, Suomen Somalia-verkosto ry, esitti toivomuksen, että maahanmuuttajien kehitysyhteistyöosaamista käytettäisiin hyväksi sekä Suomessa että Etelässä. Hän toi lisäksi esille vaikeudet, joita maahanmuuttajataustaisilla järjestöillä on ollut, kun ne ovat hakeneet rahoitusta ministeriöiltä projekteihin Etelässä ja toivoi Kepalta tukea rahoitusmahdollisuuksien avaamiseksi. Toiminnanjohtaja totesi vastauksessaan, että maahanmuuttajajärjestöt on huomioitu toimintasuunnitelmassa (1.1 ja 2.2). Esityksiä voidaan ottaa huomioon uuden ohjelman suunnittelun yhteydessä. Hän toivotti maahanmuuttajajärjestöt mukaan suunnitteluprosesseihin. Kokousedustaja Viveca Hedengren, Kulttuuriyhdistys Agora ry, esitti, että Kepa laajentaisi aluetyötään Etelässä. Kepan puheenjohtaja totesi vastauksessaan,että uudessa strategiassa on päädytty alueellistamiseen. Toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti pääluvuittain Muutosesityksiä ei tullut. Syyskokous päätti, että - toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään hallituksen esittämissä muodoissa. - hallitus valtuutetaan hyväksymään tarkennettu talousarvio. - merkitään huomioitavaksi seuraavan ohjelman suunnittelussa Kepan tavoitteeksi nälän poistaminen ja globaalin ruoka- ja ravitsemusturvan edistäminen. Kokous päätti pitää tauon. 10 KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA VUODEKSI 2012 Hallintojohtaja 7 (10)

8 Esitys Hallintojohtaja esitti, että valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies ja heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT, Ernst & Young Oy:stä. Päätettiin esityksen mukaan. 11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE , - Liite 11A Kooste puheenjohtajaehdokkaista ja esitys hallitukseksi - Liite 11B Kooste kaikista ehdokkaista ja vaalivaliokunta - Liite 11C Uusi kooste puheenjohtajaehdokkaista ja esitys hallitukseksi Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen Vaalivaliokunta esittää yksimielisesti puheenjohtajaksi Elina Vuolaa, Crash ry. Puheenjohtajaehdokas Elina Vuola esitteli itsenä muutamin sanoin. Syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi kaudeksi Elina Vuolan, Crash ry. Liite 11C. = = Elina Vuola kiitti luottamuksesta. = = 12 HALLITUKSEN 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE , Liite 11A, 11B ja 11C Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Vaalivaliokunta esittää I varapuheenjohtajaksi Henri Purjetta, Suomen Attac ry, ja II varapuheenjohtajaksi Ritva Semiä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Henri Purje esitteli itsensä I varapuheenjohtajan valinta Valittiin yksimielisesti I varapuheenjohtajaksi Henri Purje, Suomen Attac ry. Liite 11C II varapuheenjohtajan valinta Ritva Semi esitteli itsensä. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry esitti vastaehdokkaaksi II varapuheenjohtajan tehtävään Inka Hopsua. Inka Hopsu esitteli itsensä. 8 (10)

9 Käytiin vaali II varapuheenjohtajasta. Äänestyslippuja jätettiin 59 kappaletta, joista yksi hylättiin. Äänet jakautuivat siten, että Ritva Semi sai 34 ääntä ja Inka Hopsu 24 ääntä; vaalipöytäkirja on liitteenä 11D. II varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Liite 11C. Kepan puheenjohtaja Markku Niskalan läksiäispuhe Markku Niskala totesi läksiäispuheessaan, että nyt väistyvät varapuheenjohtajat, Anja Malm ja Markus Viljasalo (vuonna 2011) sekä Anu Juvonen (vuonna 2010), ovat tehneet hienoa työtä hänen rinnallaan. Hän onnitteli uusia varapuheenjohtajia Henriä ja Ritvaa. Hän totesi,että puheenjohtajisto ja koko hallitus toimivat tiiminä. Lopuksi puheenjohtaja kiitti koko tähänastista hallitusta ja varapuheenjohtajia hyvästä yhteistyöstä. 13 HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE , Liite 11A, 11B ja 11C 13.1 Varsinaisten jäsenten valinta Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen toi kokoukselle terveiset vaalivaliokunnan toimeksiannosta ja totesi, että valiokunta sai aika vähän esityksiä hallitukseen kokonaisuudessaan. Vaalivaliokunta pyytää vakavasti miettimään, mistä johtuu, että jäsenjärjestöt eivät ole tämän aktiivisempia hakeutumaan Kepan hallitukseen. Eri keskusteluissa on nostettu esille monia syitä: Pienillä järjestöillä on rimakauhu ammattimaisuuden vaatimukset lisääntyvät, hallitustyöskentely vie aikaa, kumppanuusjärjestöillä on omia vaikutusväyliä valtionhallinnon suuntaan, kehityspolitiikan konsensushenki ei innosta Kepan jäsenjärjestöjä aktiivisuuteen, ristiriitojen puute ei aktivoi. Toisaalta Kepan sihteeristöön luotetaan. Vai onko Kepa etääntynyt jäsenistään? Peltonen toivoi, että ennen seuraavia vaaleja sekä jäsenistö että Kepan sihteeristö miettivät näitä asioita. Vaalivaliokunnan mukaan sen hallituskokoonpanossa jäsenkenttä on huomioitu tasapainoisesti. Esityksiä tuli yhteensä 14. Varsinaisiksi jäseniksi voisi valita enimmillään 15 jäsentä ja varalle 1-8. Tulevat säännöt määrittävät varsinaisten jäsenten määräksi 12, joten tätä päätettiin ehdottaa jo nyt. Varajäseniksi esitetään uusia, ensimmäistä kertaa Kepan hallitukseen tulevia ehdokkaita. Kepan hallituksessa varajäsen voi osallistua kokouksiin ja varajäsenyys antaa pääsääntöisesti saman vaikutusmahdollisuuden kuin varsinaiselle jäsenellekin. Syyskokous valitsi yksimielisesti varsinaiset jäsenet ehdotuksen mukaisesti. Liite 11C Varajäsenten valinta Vaalivaliokunta ehdottaa varajäseniksi Minja Huopalaista ja Mika Laihoa. Valittiin yksimielisesti varajäseniksi Minja Huopalainen ja Mika Laiho. Liite 11C. Suoritettiin varajäsenten järjestyksen arvonta, ja ensimmäiseksi varajäseneksi arvottiin Minja Huopalainen, toisena varajäsenenä on Mika Laiho. 9 (10)

10 14 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 15 MUUT ASIAT 15.1 Terveiset Busanista Kokoukselle esitettiin Kepan edustajien videotervehdys OECD:n avun tuloksellisuuden kehittämiseen liittyvästä konferenssista Etelä-Korean Busanista. Liite 15.1A Videotervehdys Busanista on nähtävillä Kepan viestintätiimin av-arkistossa tai Youtubessa osoitteessa Merkittiin tiedoksi. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen varapuheenjohtaja Rantakari kiitti lämpimästi Kepan henkilöstöä menneen vuoden hyvästä työstä. Rantakarin mukaan tulevaisuudessa on paljon haasteita, ja hän katsoi, että on tärkeää vaikuttaa yhdessä kehityspoliittiseen ohjelmaan ja taata, että tärkeät asiat ovat mukana. Hallituksen työskentelyä ajatellen Rantakari toivoi, että valiokuntiin olisi hyvä kutsua jäseniksi nuoria edustajia. Kokouksen varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40. MARKKU NISKALA JAAKKO WEURO Markku Niskala Jaakko Weuro puheenjohtaja 1 puheenjohtaja 2-8 Birgitta Rantakari puheenjohtaja 9-16 ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. ANNA BERGHÄLL Anna Berghäll pöytäkirjan tarkastaja EMMA LUODE Emma Luode pöytäkirjan tarkastaja 10 (10)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Syyskokous

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Syyskokous Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (10) Aika 29.11.2013 klo 13.00 Paikka Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki Hallituksen I varapuheenjohtaja Ritva Semi avasi kokouksen

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen.

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen. Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Kaupparekisteri n:o ) Pöytäkirja 1/ Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Kaupparekisteri n:o ) Pöytäkirja 1/ Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä 1 Aika 29.4.2009 klo 12.00 Paikka Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen 3. Sihteerin kutsuminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 10.6.2013 00260 Helsinki 11.6.2013

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 10.6.2013 00260 Helsinki 11.6.2013 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 4/2013 Aika 10.6.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta edelsi Pauliina Saareksen alustama keskustelu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Liittovaltuuston kokous

Liittovaltuuston kokous Liittovaltuuston kokous Uusikaupunki 4900 Jäsenmäärät 2012-2015 4800 4700 4704 4721 4749 4800 4600 4500 4400 4427 4470 4300 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 16.11.2015 Tavoite 2015 Sarja1 4427

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Aika 29.3.2016 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00510 Helsinki 18.12.2015

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00510 Helsinki 18.12.2015 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina läsnä I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Aika 27.1.2015 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja SYYSKOKOUS 2016 AIKA sunnuntai 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.2.2009 klo 18.00 alkaen Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Anna Mäkinen esitti kokouksen sihteeriksi Laura Pistemaata. Ei muita esityksiä sihteeriksi.

Anna Mäkinen esitti kokouksen sihteeriksi Laura Pistemaata. Ei muita esityksiä sihteeriksi. Sivu 1/7 FINANSSI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 6.11.2014 klo 18:00 Paikka: Paikalla: L5-sali, Oulun yliopisto Osallistujalista, liitteenä. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Niklas Harki

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Lions International MD 107-I. LIONS INTERNATIONAL D-107 I VUOSIKOKOUS , Oulu klo alkaen

Lions International MD 107-I. LIONS INTERNATIONAL D-107 I VUOSIKOKOUS , Oulu klo alkaen LIONS INTERNATIONAL D-107 I VUOSIKOKOUS 12.4..2014, Oulu klo 12.45 alkaen Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus -DG Eero Vilèn avasi kokouksen 2. Kokouksen järjestäytyminen -Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2017

Salon kaupunki / /2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(14) Salon kaupunki 207/00.02.12.02/2017 Kokousaika 11.1.2017 klo 16.59 18.44 Kokouspaikka Salon kaupungintalo (kokoustila Mänty), Tehdaskatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

C-PIIRIN VUOSIKOKOUS klo

C-PIIRIN VUOSIKOKOUS klo C-PIIRIN VUOSIKOKOUS 16.4.2016 klo 11.15 14.55 Tietotalo, Humppilantie 9 A, Jokioinen Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Juha Pirkkamaa avasi kokouksen klo 11.15 ja toivotti kokoukseen osallistuvat

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot