Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6"

Transkriptio

1 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6

2 1 ESITYSLISTA AIKA PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat ja hallitus, partioneuvoston puheenjohtaja, keskustoimiston toimihenkilöitä sekä partiojohtajia JAKELU A- ja B-jäsenet, hallitus, keskustoimisto, Teltta sekä yhdistyksen kotisivut KOKOUKSEN ASIAT: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen järjestäytyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Jäsenkokouksen menettelytapasääntöjen vahvistaminen 5 Kokousten aikaisten toimikuntien nimeäminen 6 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 7 Hallituksen kertomuksen käsitteleminen järjestön toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta Pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta päättäminen 9 Pitkän aikavälin tapahtumakalenterin päivittäminen SP-FS ry:n suurtapahtumien osalta 10 Seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista päättäminen 11 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sääntömuutoksesta päättäminen 12 Vaalitoimikunnan raportin ja ehdokkaiden esittely 13 XIII varsinaisen jäsenkokouksen julkilausumasta päättäminen 14 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n puheenjohtajan valinta 15 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n varapuheenjohtajan valinta 16 Partioneuvoston puheenjohtajan valinta 17 Partioneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta 18 Muut asiat 19 Kokouksen päättäminen

3 2 1 Kokouksen avaaminen Järjestön puheenjohtaja Harri Länsipuro avaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n kolmannentoista varsinaisen jäsenkokouksen klo Kokouksen järjestäytyminen Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Valitaan kokoukselle kaksi puheenjohtajaa sekä kaksi pöytäkirjanpitäjää. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä viisi ääntenlaskijaa yhden toimiessa ääntenlaskijoiden puheenjohtajana. Todetaan läsnäolijat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhdistyksen sääntöjen 9 mukaisesti: Varsinainen jäsenkokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuun aikana. Jäsenkokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu koolle kokouksen. Kokouskutsu on lähetettävä A- ja B-jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskutsu lähetetään hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. Hallitus on päättänyt XIII varsinaisen jäsenkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan Kirjalliset kutsut liitteineen on lähetetty A-jäsenille sekä kirjallisesti että sähköpostilla ennen C-jäsenten kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla hallituksen päätöksen mukaisesti. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Jäsenkokouksen menettelytapasääntöjen vahvistaminen SP FS ry:n Menettelytapasääntöjen mukaisesti: Kukin jäsenkokous vahvistaa kokouksessa noudatettavat menettelytavat erikseen. Hallitus esittää XIII jäsenkokouksen menettelytavoiksi: 1) Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla partiojohtajavaltakirjan omaavilla henkilöillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Äänioikeus on vain varsinaisten jäsenten valtuuttamilla kokousedustajilla. 2) Tarvittaessa varaedustaja saa toimia kokousedustajana, mikäli hänet on merkitty valtakirjaan.

4 3 3) Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla, ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa puheenvuoronsa aluksi nimensä ja edustamansa piirin tai muun yhteisön, jos hän sellaista kokouksessa edustaa. 4) Hallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana. 5) Asioita käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä muutos- tai lisäysehdotuksia. Yleiskeskustelun jälkeen asiat käsitellään yksityiskohtaisesti, jolloin muutos- tai lisäysehdotukset tehdään kirjallisina. 6) Ainoastaan kannatetut ehdotukset otetaan äänestyksiin. Kannatus tulee tehdä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. 7) Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäysehdotuksia, päätökseksi tulee hallituksen esitys. Jos asiasta äänestetään, päätökseksi tulee se ehdotus, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänestäneistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 8) Henkilövaaleissa kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen. 9) Järjestön puheenjohtajan, järjestön varapuheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. 10) Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enintään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 11) Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. 12) Kokous voi asettaa toimikuntia kokouksen aikana tehtyjen ehdotusten valmistelemiseksi ennen äänestystä. Toimikunnille annetaan kaikki käytettävissä oleva tieto asiasta ja mahdolliset muutosesitykset. Yhdistyksen sääntöjen 11 mukaisesti: Jäsenkokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Hallitus esittää, että kokouksen menettelytavat vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisesti. Päätösesitys Jäsenkokous vahvistaa kokouksensa menettelytavat hallituksen esityksen mukaisesti ja päättää lisäksi, että kokous striimataan. 5 Kokousten aikaisten toimikuntien nimeäminen Hallitus esittää, että XIII varsinainen jäsenkokous nimeää: 1) Resoluutiotoimikunnan valmistelemaan kokouksen aikana tehtyjä muutosesityksiä ennen ko. asian yksityiskohtaista käsittelyä. Resoluutiotoimikuntaan nimetään 2-3 jäsentä ja siinä on lisäksi hallituksen edustaja sekä sihteeri keskustoimistosta. 2) Julkilausumatoimikunnan valmistelemaan XIII varsinaisen jäsenkokouksen mahdollisesti antamaa julkilausumaa. Julkilausumatoimikuntaan nimetään 2-3 jäsentä ja lisäksi viestintävaliokunnan edustaja sekä sihteeri keskustoimistosta. Päätösesitys Jäsenkokous nimeää toimikunnat hallituksen esityksen mukaisesti.

5 4 6 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Yhdistyksen sääntöjen 9 mukaisesti: Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. LIITE 6 (tämä asiakirja) Päätösesitys Jäsenkokous vahvistaa kokouskutsun mukana toimitetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 7 Hallituksen kertomuksen käsitteleminen järjestön toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta Sääntöjen 11 mukaisesti: Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta Jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta. LIITE 7 Päätösesitys Todetaan kertomus käsitellyksi ja merkitään se tiedoksi. 8 Pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta päättäminen Sääntöjen 11 mukaisesti: Päätetään tarvittaessa pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta. Jäsenkokous saa päätettäväkseen hallituksen esityksen Partion strategiaksi LIITE A 8 Menettelytapasäännön kohdan 3.1. mukaisesti Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituksen tekemään strategiaesitykseen. PN I/14 päätti yksimielisesti lausuntonaan suosittaa jäsenkokoukselle, että se päättää strategiasta hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenkokous saa päätettäväkseen pitkän aikavälin taloussuunnitelman LIITE B 8 Päätösesitys Jäsenkokous päättää Partion strategiasta sekä Taloussuunnitelmasta hallituksen esityksen mukaisesti. 9 Pitkän aikavälin tapahtumakalenterin päivittäminen SP-FS ry:n suurtapahtumien osalta Jäsenkokous saa päätettäväkseen hallituksen esityksen pitkän aikavälin tapahtumakalenteriin eli ns. Tähtikarttaan tehtävistä päivityksistä SP-FS ry:n suurtapahtumien osalta. Muut kalenterissa merkityt tapahtumat ovat tiedoksi LIITE 9 Päätösesitys Jäsenkokous päättää päivittää pitkän aikavälin tapahtumakalenterin eli ns. Tähtikartan SP-FS ry:n suurtapahtumien osalta hallituksen esityksen mukaisesti.

6 5 10 Seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista päättäminen Sääntöjen 11 mukaisesti: Päätetään seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista. Menettelytapasäännön kohdan 3.1. mukaisesti Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituksen tekemään esitykseen. PN II/14 päätti yksimielisesti lausuntonaan suosittaa jäsenkokoukselle, että se päättää seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenkokous saa päätettäväkseen hallituksen esityksen seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksiksi. LIITE 10 Päätösesitys Jäsenkokous päättää seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista hallituksen esityksen mukaisesti. 11 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sääntömuutoksesta päättäminen Partioneuvoston vuoden 2012 sääntömääräinen syyskokous kirjasi: Annettiin hallitukselle tehtäväksi selvittää sääntömuutosta, jolla jäsenkokouksessa käytävien vaalien ehdokasasettelu suljettaisiin viikkoa ennen vaaleja. Mahdollinen sääntömuutos esitetään seuraavalle jäsenkokoukselle. Partioneuvoston vuoden 2013 sääntömääräinen syyskokous valtuutti hallituksen jatkamaan sääntömuutoksen ja vaalisääntö-asian valmisteluja ja tuomaan vuoden 2014 varsinaiselle jäsenkokoukselle sääntömuutosesityksen. Hallituksen valmistelun pohjalta partioneuvosto PN I/14 käsitteli hallituksen sääntömuutosesitystä ja päätti lausunnostaan Jäsenkokoukselle: Partioneuvosto suosittaa jäsenkokoukselle, että se hyväksyy SP FS ry:n Äänestys- ja vaalijärjestys -ehdotuksen sekä edellisestä johtuvat sääntömuutokset ja toteaa, että hallituksen esityksen mukaisesti vaaleihin ehdokkaaksi asetetuilla puheenjohtajaehdokkailla tulee olla voimassa oleva Pj-valtakirja. Päätökseen kirjattiin eriävänä mielipiteenä (edustaen 13/30 ääntä): Lausumme eriävän mielipiteen partioneuvoston (PN I/14) antamaan lausuntoon SP FS ry:n Äänestys- ja vaalijärjestyksen 4 siltä osin, kuin siinä edellytetään ehdokkaalta partiojohtajavaltakirjaa. Vaalien järjestämisestä halutaan määrätä laajemmin sääntöjen tasoisesti, kun aiemmin määräykset ovat olleet partioneuvoston hyväksymässä menettelytapasäännössä. Laajan kokonaisuuden vuoksi vaalien järjestämistä koskevat asiat erotettaisiin erilliseen Äänestys- ja vaalijärjestykseen, ja varsinaisiin sääntöihin tulisi vain viittaus tähän dokumenttiin. Käytännön muutoksena aiempaan ehdokkaat tehtäviin tulee asettaa seitsemän vuorokautta ennen päättävää kokousta. Ehdokasasettelu voitaisiin kuitenkin tehdä kokouksessa, jos yhtään ehdokasta ei olisi asetettu määräajassa tehtävään. Liitteenä partioneuvoston PN I/14 käsittelyssä ollut sääntömuutosesitys, johon on jäsenkokouksen päätettäväksi sisällytetty myös hallituksen esittämät tekniset muutokset liittyen toiminnanalojen vakiintuneisiin nimikkeisiin. LIITE a 11.

7 6 LIITE b 11 Äänestys- ja vaalijärjestys. Jäsenkokous saa päätettäväkseen hallituksen esityksen SP FS ry:n Äänestys- ja vaalijärjestykseksi sekä sääntömuutoksiksi. Päätösesitys Jäsenkokous päättää Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sääntömuutoksesta liitteen A 11 mukaisesti ja Äänestys- ja vaalijärjestyksestä liitteen B 11 mukaisesti. 12 Vaalitoimikunnan raportin ja ehdokkaiden esittely Partioneuvosto PN I/14 päätti asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2014 varsinaisessa jäsenkokouksessa sekä partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa käytäviä vaaleja. Partioneuvosto vahvisti vaalitoimikunnan jäsenkokousta koskevaksi tehtävänannoksi valmistella hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä partioneuvoston puheenjohtajan vaalia. Tehtävän annon mukaisesti vallitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan käytäviin vaaleihin asetetuiksi ehdokkaiksi. Jäsenkokous saa partioneuvoston asettaman vaalitoimikunnan raportin vaalitoimikunnan työstä ja ehdokkaiden esittelyn. LIITE 12 Käydään ehdokkaiden vaalitentti. Päätösesitys Merkitään vaalitoimikunnan raportti tiedoksi. Todetaan ehdokasasettelu avatuksi. 13 XIII varsinaisen jäsenkokouksen julkilausumasta päättäminen Kokouksessa asetetun julkilausumatoimikunnan puheenjohtaja esittelee toimikunnan esityksen julkilausumaksi. Päätösesitys Jäsenkokous päättää julkilausumasta. 14 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n puheenjohtajan valinta Sääntöjen 11 mukaisesti: Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Jäsenkokous sai vaalitoimikunnan esittelemän ehdokastilanteen asiakohdassa 12. Todetaan ehdokasasettelu. Käydään tarvittaessa vaalit. Päätösesitys Jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n hallituksen puheenjohtajan kaudeksi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n varapuheenjohtajan valinta Sääntöjen 11 mukaisesti: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja.

8 7 Jäsenkokous sai vaalitoimikunnan esittelemän ehdokastilanteen asiakohdassa 12. Todetaan ehdokasasettelu. Käydään tarvittaessa vaalit. Päätösesitys Jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n hallituksen varapuheenjohtajan kaudeksi Partioneuvoston puheenjohtajan valinta Sääntöjen 11 mukaisesti: Valitaan Partioneuvoston puheenjohtaja. Jäsenkokous sai vaalitoimikunnan esittelemän ehdokastilanteen asiakohdassa 12. Todetaan ehdokasasettelu. Käydään tarvittaessa vaalit. Päätösesitys Jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n partioneuvoston puheenjohtajan kaudeksi Partioneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta Sääntöjen 12 mukaisesti: Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja sekä kustakin varsinaisesta jäsenyhdistyksestä yksi jäsen kutakin alkavaa 4000 jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta ja jäsenmaksun maksanutta partiolaistaan kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenyhdistykselle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä. Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joista vähintään yhden tulee olla hallituksensa jäsen. Varsinaisten jäsenten asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi ovat olleet kirjallisena nähtävillä kokoustilan aulassa. Todetaan ehdokasasettelu. Päätösesitys Jäsenkokous valitsee partioneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä yhdistyksen varsinaisten jäsenten asettamista ehdokkaista kaudeksi Muut asiat 1. Tiedoksi merkittävät asiat Kokouksessa pidetyt puheet, sille toimitetut tervehdykset sekä muut mahdolliset tiedoksi kirjattavat asiat. Päätösesitys Merkitään kokouksen puheenjohtajan luettelemat asiakohdat tiedoksi. 2. Muut asiat

9 8 Sääntöjen 9 mukaisesti: Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 mainittujen asioiden lisäksi käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään jäsenkokousta edeltävän syyskuun 1 päivänä. Päätösesitys Merkitään, että hallitukselle ei ole esitetty muita asioita käsiteltäväksi tässä kokouksessa. 19 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot