Erkki Oksanen. Vuosikertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki Oksanen. Vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Erkki Oksanen Vuosikertomus 2011 Pääjohtajan katsaus... 2 Tilastotuotanto... 3 Tuotteet ja palvelut... 5 Talous... 7 Henkilöstö Kansainvälinen toiminta Tilastotoimi Organisaatio Toimitus Tilastokeskus 1

2 Leena Louhivaara Euroopan talous- ja velkakriisi heijastui edelleen tilastoalan toimintaympäristöön vuonna EU:n uudet talouden seurantajärjestelmät lisäsivät tilastotiedon kysyntää ja kiristivät tilastojen laatuvaatimuksia. Suomessa uusi hallitus käynnisti useita selvitys- ja uudistushankkeita, jotka nostavat tilastotietojen tarvetta ja vaikuttavat tilastotoimen toimintaympäristöön. Tilastokeskuksen toiminta jatkui tuloksellisena vuonna Tuotannon volyymi kasvoi pari prosenttia ja työn tuottavuus liki viisi prosenttia vuotta aikaisemmasta. Veloituksettoman tilastotiedon tarjonta ja kysyntä kasvoivat reipasta vauhtia. Maksullinen toiminta sujui suunniteltua paremmin, ja myös EU:n kasvavat tilastovaatimukset kyettiin toteuttamaan. Kansalaisten luottamus Tilastokeskuksen tietoihin säilyi korkealla, ja asiakkaiden palaute oli valtaosin myönteistä. Henkilöstön työtyytyväisyys nousi hieman edellisvuodesta. Tuotantoprosesseja on viime vuosina kehitetty muun muassa parantamalla yritysja henkilötiedon keruujärjestelmiä ja tehostamalla hallinnollisten aineistojen käyttöä. Myös tietojen jakelukanavia sekä julkaisu- ja metatietojärjestelmiä on uudistettu. Yksittäisistä tilastouudistuksista merkittävimpiä ovat olleet kansantalouden tilinpidon ja yritystilastojen laajat järjestelmäuudistukset. Myös tilastotuotteiden ja -palveluiden uudistaminen on vauhdittunut. Painopiste on ollut toimintaa yhtenäistävässä kehitystyössä ja kansallisen toiminnan sopeuttamisessa Euroopan tilastojen kehittämiseen. Toimintavuonna valmisteltiin Tilastokeskuksen toimintastrategian ja IT-strategian päivittäminen. Viraston uusi keskipitkän ajan tuottavuusohjelma hyväksyttiin. Johtamista ja esimiestyötä kehitettiin Tilastokeskuksen johtamispolitiikan ja henkilöstöstrategisten linjausten mukaisesti. Euroopan talouskriisin myötä paineet tilastoinfrastruktuurin uudistamiseen ovat kasvaneet sekä Euroopan tilastojärjestelmän että kansallisten tilastovirastojen toiminnassa. Niukat resurssit pakottavat priorisoimaan paitsi tilasto-ohjelmia myös kehitystyön painopisteitä. Heli Jeskanen-Sundström 2 Tilastokeskus

3 futureimagebank.com Erkki Oksanen Tilastokeskus tuottaa noin 190 eri tilastoa. Suurin osa tilastoista perustuu vähintään välillisesti EU:n säädöksiin ja sitoumuksiin. Vuonna 2011 julkistettiin yli 600 uutta tietoa sisältävää tilastojulkistusta. Kansantalouden materiaalivirrat ilmestyi viime vuonna uutena tilastona. Asuntojen hinnat -tilastosta alettiin julkaista kuukausitietoja neljännesvuositietojen lisäksi. Neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon laadinta alkoi Tilastokeskuksessa viime vuonna. Tilastotuotannossa kehittäminen on painottunut viime vuosina tuotantovälineiden lisäksi prosesseihin. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas, yhdenmukainen toiminta eri tilastoissa. Yksittäisten järjestelmien sijaan luodaan keskenään integroituja järjestelmäkokonaisuuksia, joiden käyttöönotto uudistaa myös työtapoja. Kehittäminen on jatkuvaa ja hankkeet nivoutuvat toisiinsa tiiviisti. Useita strategisia hankkeita käynnissä Keskeisiin Tilastokeskuksen sisäisiin strategisiin hankkeisiin kuuluu kansantalouden tilinpidon integroidun tietojärjestelmän luominen ja siihen liittyvä toimintojen uudelleenorganisointi. Hanke saatiin pääosin päätökseen viime vuonna. Uuteen tietojärjestelmään siirtymisen myötä muun muassa neljännesvuositilinpitoa voitiin nopeuttaa 70 päivästä 65 päivään. Kansantalouden tilinpito on hyvä esimerkki jatkuvasta kehittämisestä. Kyseessä ei ole vain tekninen ja organisatorinen, vaan myös sisällöllinen muutos, koska talouden kuvaus laajenee uusien EU-asetusten myötä, huomauttaa Ari Tyrkkö. Yritystilastojärjestelmän uudistaminen (YTY) on erittäin laaja tilastotuotantojärjestelmän uudistamishanke, joka jatkui viime vuonna. Nelivuotisessa hankkeessa uudistetaan koko yritystilastojen tuotantoketju: tietojen keruu, muokkaus, analyysi ja jakelu. Kyseessä on yritysrekisterin ja yritystilastojen kokonaisuudistus, jonka tarkoituksena on kehittää tilastojen yhtenäisyyttä ja toiminnallista tehokkuutta pitkällä aikavälillä. Jatkossa yritystilastoja tehdään entistä verkostomaisemmin yli perinteisten tilasto- ja yksikkörajojen, kuvailee Hannele Orjala. Muut tilastotuotantoprosessin yhtenäistämisen kannalta merkittävät hankkeet liittyvät editoinnin kehittämiseen ja muuttuja- ja luokituseditorien käyttöönottoon. Editointiprojektissa luotiin muun muassa käytäntöjä virheiden havaitsemiseen ja käsittelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tilastotyön globaalit haasteet Globalisaatiossa kansalliset rakenteet korvautuvat kansainvälisillä, kun tuotanto, teknologia, työvoima, omistus ja tulot ylittävät maiden rajat. Kun toimintaympäristö muuttuu globaalisti, Tilastokeskus 3

4 kasvavat haasteet sen kuvaamisessa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Muutospaineet vaikuttavat laajasti tilastotyöhön. Talouden globaali luonne heijastuu vahvasti kansantalouden tilinpitoon ja muihin taloustilastoihin. Sosiaalitilastoissa haasteena ovat esimerkiksi siirtolaisuus ja työvoiman liikkuvuus. Ongelmat ovat yhteisiä eri maissa, ja Tilastokeskus osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Tilastokeskus on toiminut muun muassa YK:n Globalisaatio-käsikirja-työryhmässä, joka pohtii näitä ongelmia. Ideat ja palvelut kiitävät verkossa maasta toiseen. Samalla liikkuu raha. Haasteena on laatia globaaleista ilmiöistä kansallisia tilastoja. Tämän vuoksi Tilastokeskus on mukana kansainvälisessä työssä etsimässä tilastoalan yhteisiä pelisääntöjä, tähdentää Hilkka Vihavainen. Myös Tilastokeskuksen suuryritystyö tukee globaalistuneiden yritysten tilastollista kuvaamista. Sen tavoitteena on luoda yhtenäiset menettelytavat suuryrityksiä koskevien tietojen käsittelyyn. Suuryritystyössä keskityttiin vuonna 2011 suuryritysten tietojen käsittelyyn ja tiedonantajayhteistyöhön. Viime vuonna käynnistyi myös kansainvälisen konsernitiedon Eurogroup Register -yhteistyö. Hyvinvoinnin mittaaminen ja tilastot Hyvinvoinnin, elämänlaadun ja kestävän kehityksen mittaamista on pohdittu laajasti julkisuudessa ja monissa työryhmissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. EU:n tilastovirastossa Eurostatissa tämän asian parissa työskentelee useita työryhmiä. Suomessa sai viime vuonna työnsä päätökseen valtioneuvoston kanslian vetämä HYMY-työryhmä, jossa Tilastokeskuskin oli mukana. Tilastokeskus tuottaa jo nyt hyvin monipuolisesti hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia kuvaavia tilastoja tuloista, varallisuudesta ja muista elinolojen osa-alueista. Tilastoaineistoja pyritään jatkossa käyttämään entistä tehokkaammin hyvinvoinnin kuvauksen kehittämisessä, kertoo Ari Tyrkkö. Hyviä esimerkkejä tietolähteistä ovat kotityön arvoa mittaava tutkimus, ajankäyttötutkimus ja kulutustutkimus. Myös kansantalouden tilinpidosta voidaan saada tietoa kotitaloussektorista, ja väestölaskentakin tarjoaa sopivia tietoja. Monipuolinen tiedonkeruun asiantuntija Noin 95 prosenttia Tilastokeskuksen tilastojen tuotannossa käyttämistä tiedoista on muiden keräämiä ne saadaan esimerkiksi rekistereistä, hallinnollisista aineistoista ja muista viranomaislähteistä. Vaikka suurin osa tilastotiedoista saadaankin hallinnollisista ja rekisteriaineistoista, suoria tiedonkeruita niin yrityksille, yhteisöille kuin kansalaisillekin tarvitaan vielä. Tiedonkeruut sähköistyvät vähitellen. Yritysrekisterin ja nopeiden suhdannetilastojen tiedot kerätään ainoastaan sähköisesti, ja muidenkin yritystilastojen sähköinen keruu etenee hyvin. Henkilötiedonkeruissa toteutettiin kertomusvuonna selvitys eri keruumuotojen yhdistämisestä (mixed mode) suomalaisten matkailututkimuksen ja kuluttajabarometrin osalta. Vastausrasituksen pienentäminen on pysyvä tavoite. Tilastot tuottavat vajaan prosentin koko yhteiskunnan yrityksille aiheuttamasta hallinnollisesta vastausrasituksesta, havainnollistaa Hannele Orjala. Viime vuonna käynnistetyssä työvoimakustannustilastojen uudistusprojektissa tavoitteena on hyödyntää rekisteritietoja niin, että suora tiedonkeruu poistuu jossain vaiheessa kokonaan. Väestölaskennassa on Suomessa siirrytty kokonaan rekisteripohjaiseen laskentaan jo vuosia sitten. Viime vuosi oli maailmanlaajuinen väestölaskentavuosi. Ensimmäistä kertaa erityinen EU-tilastoasetus velvoitti kaikki jäsenmaat tekemään laskennan yhdenmukaisella tavalla. Suomessa laadintaa helpotti se, että olemme tuottaneet väestölaskentatiedot 20 vuoden ajan vuosittain rekisteripohjaisesti. Verrattuna perinteiseen väestölaskentaan olemme säästäneet näin kustannuksissa kymmeniä miljoonia euroja, muistuttaa Jari Tarkoma. Säännöllisen tilastotuotannon lisäksi Tilastokeskus hallitsee hyvin erityyppiset tiedonkeruumuodot aina säännöllisistä tilastotiedonkeruista vaativuudeltaan vaihteleviin kertaluonteisiin tiedonkeruihin. Pääosin viime vuonna toteutettiin vaativa, asiakasrahoitteinen kansainvälisen PIAAC-aikuistutkimuksen tiedonkeruu. Tutkimus kartoittaa aikuisten perustaitoja, mm. lukutaitoa. Myös kulutustutkimuksen tiedonkeruuta valmisteltiin viime vuonna. 4 Tilastokeskus

5 futureimagebank.com Tilastokeskuksen keskeinen tavoite on vastata joustavasti tiedonkäyttäjien tietotarpeiden ja yhteiskunnan muutoksiin tarkoituksenmukaisella ja tehokkaasti toteutetulla tuote- ja palvelukokonaisuudella. Tässä auttavat tuote- ja palvelutuotannon integrointi mahdollisimman tiiviisti tilastotuotantoon, jatkuva vuorovaikutus tiedonkäyttäjien kanssa sekä modernit tuotantoratkaisut. Vuosi 2011 oli uudistusten määrittelyn ja uudistuvien toimintatapojen aloittamisen vuosi. Tuote- ja palvelukokonaisuutta tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti. Julkaisutoiminnan, verkkopalveluiden ja toimeksiantopalveluiden osalta laadittiin kehittämislinjauksia ja käynnistettiin uudistamistoimenpiteitä. Tutkijapalveluiden kehittämistä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Maksullinen palvelutoiminta täydentää tilastojen perustuotantoa ja sillä vastataan tiedonkäyttäjien erityisiin tarpeisiin. Maksullisen toiminnan tulot koostuvat yhä enemmän erilaisista räätälöidyistä toimeksiannoista ja asiantuntijapalveluista. Tiedon saatavuus ja avoin data Ilmaisen tiedon tarjontaa erityisesti verkossa on lisätty systemaattisesti useita vuosia. Tilastokeskuksen StatFin-tietokantaa laajennettiin edelleen, palvelu sisältää nyt yli moniulotteista taulukkoa ja tietoja lähes 200 tilastosta. Mukana on myös muiden organisaatioiden kuin Tilastokeskuksen tuottamia tietoja. StatFinin lisäksi pidetään yllä useita erityistietokantoja. Myös julkaisujen saatavuutta pdf-muodossa verkossa on lisätty. Kertomusvuonna tehdyn päätöksen mukaisesti vuonna 2012 ilmestyvistä julkaisuista lähes kaikki tulevat saataville maksutta verkkoon. Tilastotiedon jatkokäyttöä helpotettiin valmistelemalla viime vuonna uudet avoimeen dataan perustuvat tiedon jatkokäyttöehdot, jotka vahvistettiin tammikuussa Näin Tilastokeskus osallistuu yhteiskunnassa käynnissä olevaan tiedon avaamiseen, johon liittyen on oltu mukana myös useissa valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Tietokantapohjaisuus varmistaa palvelun ajantasaisuuden Erityisesti indikaattoripalveluissa mutta myös muissa tilastotietoa yhdistävissä, analysoivissa ja kokoavissa palveluissa pyritään ratkaisuihin, joissa palvelut päivittyvät suoraan tietokannoista. Tietokantojen yhteyteen rakennetut sovellukset tuottavat sisältöjä tilastografiikka, taulukoita, tekstiä muihin verkkokokonaisuuksiin. Tämä vähentää erillisten päivitysten tarvetta ja nopeuttaa tiedon päivittymistä eri palvelukokonaisuuksissa. Konkreettinen esimerkki tällaisesta ratkaisusta on valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tehty Findikaattori-palvelu. Viime vuonna aloitettiin Findikaattorin monikielistysprojekti, joka valmistui keväällä Vastaavia ratkaisuja on otettu käyttöön myös muissa palveluissa. Näitä ovat esimerkiksi Suomi vertailussa -kokonaisuus sekä väestölaskennan teemasivusto. Palvelut keskittyvät yhä enemmän verkkoon Suosituimpia verkkopalvelukokonaisuuksia olivat tilastojen kotisivujen lisäksi kansainvälisen tiedon sivusto ja Tietoa alueittain -sivusto. Myydyimpiä painojulkaisuja olivat edellisten vuosien tavoin Suomen tilastollinen vuosikirja, Tieto&trendit-lehti sekä aluekatsaukset. Vuonna 2011 tehtiin laaja selvitys Tilastokeskuksen julkaisutoiminnasta ja hahmoteltiin tulevien vuosien julkaisulinjauksia. Tavoitteena on keskittää nopea suhdanne- ja indikaattoritieto Tilastokeskus 5

6 Erkki Oksanen entistä enemmän verkkoon ja tietokantoihin. Myös ajankohtaisartikkeleiden määrää verkossa lisätään. Perinteisinä painojulkaisuina tuotetaan jatkossa pääasiassa tilastoja yhdistäviä, taustoittavia ja analysoivia kokonaisuuksia. Esimerkki nopeasta analysoivasta artikkelituotannosta on vuonna 2011 avattu väestölaskennan teemasivusto, johon vuosien aikana tuotetaan sisältöä sitä mukaa kuin väestölaskennan tulokset valmistuvat. Väestölaskentasivustolla on otettu käyttöön uusi visualisointiväline Statistics explorer, joka mahdollistaa interaktiivisen, dynaamisen tietojen selailun ja esittämisen kartalla ja kuvioina. Samaa välinettä on hyödynnetty myös eduskuntavaalien ja presidentinvaalien tuloksia esittelevissä vaalikarttapalveluissa. Tiedon visualisoinnin merkitys kasvaa selvästi, ja uudet välineet antavat siihen hyviä mahdollisuuksia. Samaan aikaan kaivataan tietojen yhdistämistä, analysointia ja taustoittamista vastapainona yhä sirpalemaisemmaksi muuttuvalle tietovirralle, pohtii Heli Mikkelä. Tilastojen käyttöä tuettiin monin tavoin Vuoden aikana sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta vastattiin yhteensä noin tiedusteluun. Näistä osa koski Eurostatin tuottamia tietoja; Tilastokeskus toimi edelleen Euroopan tilastojen kansallisena tuki- ja palvelupisteenä. Vuonna 2011 tehtiin päätös avata uusi palvelupiste Kaisaniemeen yliopiston kirjaston tiloihin syksyllä Kokoelmat ja tietolähteet säilyvät edelleen Tilastokeskuksessa. Tietopalveluita on kehitetty myös muun muassa testaamalla sosiaalisen median käyttöä tietopalvelukysymyksiin vastaamisessa. Kansallinen koululaisten tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu järjestettiin viime vuonna yhteistyössä Matemaattisten aineiden opettajien liiton MAOLin kanssa. Kilpailu toteutettiin ryhmätyönä tehdyillä postereilla eli tietotauluilla. Eri sarjojen parhaat lähetettiin ISIn maailmankongressin yhteydessä pidettyyn kansainväliseen finaaliin, jossa suomalaiset nuoret saavuttivat taas palkintosijoituksia. Tilastot ovat yksi tärkeä yhteiskunnan kuvaamisen väline. Olisi tärkeää, että kaikilla suomalaisilla olisi riittävät valmiudet ymmärtää ja tulkita tilastotietoa. Yksi tehokas tapa tukea taitojen kehittämistä on yhteistyö opettajien ja koulujen kanssa, mainitsee Heli Mikkelä. Tutkijapalvelu ja mikrosimulointi vuoden kehittämiskohteita Tutkijapalvelu on viime vuosina ollut yksi Tilastokeskuksen strategisista hankkeista. Tavoite on, että tutkijat voisivat jatkossa saada aineistoja käyttöönsä ensisijaisesti etäkäytön kautta. Uusi etäkäyttöjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan ja tietoturvallisen jakelun ja aineistojen valvonnan, korostaa Leena Storgårds. Etäkäyttöä laajennettiin viime vuonna. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä organisaatiossa ja hankkeiden lukumäärä on noin 40. Mikrosimulointimenetelmä laskentamalleineen on tärkeä väline vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön valmistelussa, näiden järjestelmien budjetti- ja tulonjakovaikutusten arvioinnissa sekä tavoiteltujen vaikutusten toteutumisen seurannassa. Sen avulla voidaan tutkia esimerkiksi lainmuutoksien vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Kesäkuussa aloitetun mikrosimulointiprojektin tavoitteena on luoda kokonaan uusi, nykyisiä malleja kehittyneempi ja avoimempi kansallinen mikrosimulointimalli ja samalla keskittää eri tahoilla tapahtuva päivitystyö Tilastokeskukseen. Mallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä Kelan kanssa. 6 Tilastokeskus

7 futureimagebank.com Vuonna 2011 Tilastokeskuksen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 56,8 miljoonaa euroa. Kustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Kokonaismenoista 76 prosenttia oli palkkausmenoja. Palkkausmenot pysyivät lähes ennallaan. Kulutusmenot kasvoivat edellisvuodesta, investointimenot puolestaan pienenivät. Rahoitus Tilastokeskuksella oli rahoitusta käytössään kaikkiaan 61,2 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoituksesta 74 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana valtion budjetista. Maksullisen toiminnan osuus oli 14 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 3 prosenttia. Loppuosa oli edellisvuosien siirtomäärärahaa. Valtion talousarviossa toimintamenomäärärahana saatiin 45,4 miljoonaa euroa. Edellisvuodelta siirtynyt toimintamenomääräraha oli 5,2 miljoonaa euroa. Maksullinen toiminta ja EU:lta saatu rahoitus nettobudjetoitiin toimintamenomäärärahoihin. Vuodelle 2012 siirtyi määrärahaa edelleen 5,1 miljoonaa euroa. Tärkeitä rahoituslähteitä olivat myös yhteistyöhankkeet ja Tilastokeskuksen talousarvion ulkopuolinen rahoitus: näistä saatiin 1,8 miljoonaa euroa. Siitä EU-rahoitusta erilaisiin tilastojen kehittämishankkeisiin oli 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi käytettävissä oli 0,8 miljoonaa euroa muuta ulkopuolista rahoitusta, jota saatiin pääosin erilaisista yhteistyöhankkeista muiden valtion virastojen ja laitosten kanssa. Maksullinen toiminta Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhtä suuret kuin edellisvuonna. Maksullisesta toiminnasta kertyi tuottoja 8,8 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos oli euroa ylijäämäinen. Asiakasryhmistä valtio vähensi ostojaan ja myös yritysten ostojen määrä väheni hieman. Kuntasektorin ostojen määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Muiden asiakasryhmien osuus tuloista puolestaan kasvoi selvästi. Eniten myyntituloja kertyi erilaisista toimeksiantopalveluista. Tase Tilastokeskuksen taseen loppusumma oli 3,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 1,7 miljoonaa euroa, josta suurimman osan muodostivat atkkoneet, -laitteet ja -ohjelmistot. Käyttöomaisuuden arvo kasvoi edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa. Tilastokeskus 7

8 Maksullisen toiminnan tunnusluvut euroa euroa Tuotot Kustannukset Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Tilastokeskuksen kustannusrakenne Tilastokeskus

9 Menorakenne 2011 Rahoitusrakenne 2011 Maksullisen toiminnan tuotot Tilastokeskus 9

10 Vuoden 2011 lopussa Tilastokeskuksessa oli 998 työntekijää, joista haastattelijoita oli 211. Henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 820, näistä haastattelijoiden osuus oli 110. Henkilötyövuosia oli 21 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön lukumäärä oli kuitenkin vuoden lopussa suurempi kuin edellisvuonna. Naisia oli 64 prosenttia henkilöstöstä. 65 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon. Keskimääräinen palveluksessaoloaika oli 16 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuoden lopussa 49 vuotta. Osaaminen Kertomusvuonna päätti työnsä työryhmä, joka arvioi Tilastokeskuksen osaamisstrategian toimenpideohjelman toteutumista ja viraston ydinosaamisen, osaamismallien ja osaamisen kehittämisen painopisteitä. Yksi haasteitamme on eläköityminen, joka on ollut viime vuosina huomattavan runsasta. Eläköitymisiä pyritään ennakoimaan ja turvaamaan siten osaamisen siirtäminen, sanoo hallintojohtaja Pasi Henriksson. Avoimia työtehtäviä oli tarjolla aikaisempaa huomattavasti enemmän, ja tehtävät myös kiinnostivat hakijoita. Saimme viime vuonna kaikkiaan yli tuhat hakemusta. Osa rekrytoinneista toteutettiin ryhmärekrytointeina, joissa haettiin yhdellä haulla useampaa asiantuntijaa. Kevään ja syksyn ryhmärekrytoinneissa oli avoinna yhteensä 20 tehtävää, mainitsee henkilöstösuunnittelija Elina Pääkkö. Myös sisäinen liikkuvuus oli vilkasta. Sisäiseen liikkuvuuteen kannustetaan, sillä se edistää osaamisen kehittymistä ja jakamista, sanoo Elina Pääkkö. Erkki Oksanen Erkki Oksanen Työhyvinvointi Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain henkilöstökysely. Vuoden 2012 alussa tehdyn kyselyn mukaan työtyytyväisyys parani hiukan edelliseen tutkimukseen verrattuna. Tilastokeskuksessa henkilöstö oli edelleen jonkin verran tyytyväisempää kuin samaa työtyytyväisyysbarometria käyttävissä muissa valtion organisaatioissa keskimäärin. Tilastokeskuksen työtyytyväisyysindeksi oli 3,48, kun koko valtionhallinnossa indeksi oli 3,37. Henkilöstö Henkilöstömäärä yhteensä joista kuukausipalkkaisia Naisten osuus, % Keski-ikä, vuotta Palveluksessaolovuodet keskimäärin Luonnollinen poistuma, % 6,2 4,3 Koulutuskustannukset palkkakustannuksista, % 1,4 1,3 10 Tilastokeskus

11 Tilastokeskus oli tiiviisti mukana Euroopan tilastojärjestelmän kehittämistyössä. Tilastokeskus muun muassa valmisteli yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Suomen kannanotot EUneuvoston käsittelemiin tilastoasetuksiin. Tilastoala on yksi säädellyimpiä aloja EU:ssa. Tällä hetkellä on voimassa noin 350 eri tilastosäädöstä, joista 290 vaikuttaa Tilastokeskuksen toimintaan. Viime vuonna EU:ssa aloitettiin uuden lakipolitiikan valmistelu. Tavoitteena on vähentää yksittäisiä tilastoasetuksia ja laatia laajempia kokonaisuuksia koskevia kehyssäädöksiä, sanoo kansainvälisistä asioista vastaava kehittämispäällikkö Anita Heinonen. Vahva rooli tilastoalalla Tilastokeskus edusti useissa kansainvälisissä tilastoalan yhteistyöelimissä Suomen koko tilastotointa. Tilastoalan korkein kansainvälinen elin on YK:n tilastokomissio, jonka yleiskokous järjestettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Tilastokeskus osallistui myös YK:n Euroopan talouskomission alaisen Euroopan tilastokonferenssin (CES), Euroopan tilastojärjestelmäkomitean (ESSC) ja OECD:n tilastokomitean työhön. Viime vuonna tilastoalalla eräitä keskeisimpiä aiheita olivat kansantalouden tilinpidon ja ympäristötilinpidon kehittäminen, joita käsiteltiin sekä EU:n tilastokokouksissa että YK:n tilastokomission yleiskokouksessa. Myös hyvinvoinnin mittaaminen sai paljon huomiota. EU:n perustama työryhmä selvitti edistyksen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamista ja OECD kokosi How s Life -tilastoraportin, jossa tarkastellaan hyvinvoinnin kokonaisuutta, Anita Heinonen mainitsee. Tilastoalan yhteistyötä harjoitettiin myös monien vierailujen ja tapaamisten avulla. Tilastokeskukseen tehtiin kaikkiaan yli 40 ulkomaista vierailua. Konsultointia yhteishankkeissa Vuonna 2011 Tilastokeskus oli mukana kaikkiaan 13 kansainvälisessä konsultointihankkeessa. Etiopiassa Tilastokeskuksella oli käynnissä köyhyydentilan seurantajärjestelmään liittyvä hanke ja Kirgisiassa useita eri tilastoalueita koskeva hanke. Vietnamissa osallistuimme tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja innovaatioita kuvaavien tilastojen kehittämiseen. Nämä konsultointihankkeet toteutettiin ulkoministeriön yhteistyörahoituksella, kertoo Anita Heinonen. Venäjän kanssa järjestettiin useita tapaamisia, jotka liittyivät lähialueyhteistyötä vuosina koskevaan sopimukseen. Lisäksi Tilastokeskus osallistui moniin muiden tilastovirastojen johtamiin hankkeisiin. Erkki Oksanen futureimagebank.com Tilastokeskus 11

12 Eri tilastontuottajista koostuvan Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunnan kehittämistyö painottui vuonna 2011 tilastojen laatuun. Virallisen tilaston laatukriteerien toteutumisesta päätettiin tehdä vuosittain itsearviointi. Ensimmäinen arviointi toteutetaan vuonna 2012, sanoo SVT-neuvottelukunnan puheenjohtaja, tilastojohtaja Riitta Harala Tilastokeskuksesta. Kertomusvuonna kehitettiin myös tilastontuottajien verkkopalveluita. Järjestimme tilastontuottajille seminaarin, jossa kartoitettiin tilastontuottajien verkkopalveluiden kehittämiskohteita. Jatkossa haluamme kehittää erityisesti SVT-portaalia yleiseksi jakelualustaksi tilastotoimen tarpeisiin, Riitta Harala toteaa. Vuoden 2011 loppuun mennessä Suomen viralliseen tilastoon kuului 273 tilastoa. Tilastojen ajantasainen luettelo on julkaistu SVT-portaalissa. Erkki Oksanen Aila Marjamäki Tilastotoimen tehostamista selvitettiin Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista selvittäneen jatkotyöryhmän ehdotusten mukaisesti käynnistettiin useita erillisiä selvityshankkeita. Selvitykset eivät johtaneet alueellistamisiin eivätkä työnjakojen tarkistuksiin. Tilastolakia uudistaneen työryhmän työ päättyi kertomusvuoden lopussa. Kolme työryhmässä mukana ollutta tilastoviranomaista Tilastokeskus, Tullihallitus ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ja tiedonantajien edustaja jättivät eriävät mielipiteet. Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistämistä käsitelleen työryhmän määräaikaa jatkettiin vuoden 2012 tammikuun loppuun. Kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan ohjausryhmän työ jatkuu huhtikuun 2012 loppuun asti. Työterveyslaitos liittyi kansallisen tilastotoimen tuottajiin: vuoden 2011 lopussa tilastontuottajia oli yhteensä 18. Finanssivalvonta ja Tilastokeskus tekivät kertomusvuonna periaatepäätöksen vakuutustilastojen tuotannon siirrosta Tilastokeskukseen. Tilastontuottajat jatkoivat eri tilastoalueille asetetuissa työryhmissä tiivistä yhteistyötä tilastojen kehittämiseksi. 12 Tilastokeskus

13 Tilastotoimen kustannukset kasvoivat hieman Vuonna 2011 valtion tilastotoimen kustannukset olivat 72,7 miljoonaa euroa, mikä oli miljoona euroa edellisvuotta enemmän. Kustannukset kasvoivat lähes 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen kustannukset olivat samansuuruiset kuin edellisenä vuonna. Muun tilastotoimen kustannukset kasvoivat runsaat 6 prosenttia vuodesta Tilastoryhmittäin eniten varoja käytettiin yrityksiä kuvaaviin tilastoihin, 8,6 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten varoja käytettiin maa-, metsä- ja kalatalouden tilastointiin, 5,4 miljoonaa euroa. Lähes saman verran käytettiin työmarkkinoiden tilastointiin. Kansantalouden tilastointiin käytettiin varoja 5,2 miljoonaa euroa ja ympäristöä ja luonnonvaroja koskevaan tilastotuotantoon 5 miljoonaa euroa. Valtion tilastotoimen kustannukset viranomaisittain , 1000 euroa 1) Vuoden 2009 tieto Ilmatieteenlaitos 291 1) 291 1) Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Maanmittauslaitos Metsäntutkimuslaitos Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Suomen ympäristökeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilastokeskus Tullihallitus Työ- ja elinkeinoministeriö Yhteensä Tilastokeskus 13

14 Valtion tilastotoimen kustannukset tilastoryhmittäin 2011, 1000 euroa Tilastokeskus Muut Yht. Asuminen Elinolot Energia Hinnat ja kustannukset Julkinen talous Kansantalous Kauppa Koulutus Kulttuuri ja viestintä Liikenne ja matkailu Maa-, metsä- ja kalatalous Oikeus Palkat ja työvoimakustannukset Palvelut Rahoitus ja vakuutus Rakentaminen Sosiaaliturva Teollisuus Terveys Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tulot ja kulutus Työmarkkinat Vaalit Väestö Ympäristö ja luonnonvarat Yritykset Yhteensä Tilastokeskus

15 Organisaatio Tilastokeskuksen neuvottelukunta 2011 Erkki Oksanen Puheenjohtaja Alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö Jäsenet Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström, Tilastokeskus Johtaja Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos Johtaja Lea Krohns, Väestörekisterikeskus Johtaja Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät Toimittaja Kaija Lähteenmaa-Ahtela Koulutusjohtaja, professori Kari Pitkänen, Jyväskylän yliopisto Tutkimuspäällikkö Antti Siikanen, Tilastokeskus, henkilöstön edustaja (varajäsen tietopalvelupäällikkö Markku Huttunen, Tilastokeskus) Sihteeri Kehittämispäällikkö Marja Sjöblom, Tilastokeskus Tilastokeskus 15

16 futureimagebank.com Verkkovuosikertomuksen toimitus Toimitus: Jaana Andelin, Erja Seppänen, Tilastokeskuksen viestintä Graafinen suunnittelu: Aila Marjamäki, Tilastokeskus Tekninen toteutus: Silja Kahra, Visa Röyskö, Tilastokeskus Valokuvat: Erkki Oksanen, Leena Louhivaara, Aila Marjamäki, Futureimagebank 16 Tilastokeskus

Tietoa moneen tarpeeseen

Tietoa moneen tarpeeseen LUMAT 2(1), 2014 Tietoa moneen tarpeeseen Jarmo Partanen Tietopalvelusuunnittelija, Tilastokeskus Tiivistelmä Tiedon etsijälle olennaista on luotettavan tiedon löytäminen ja erottaminen kaikesta tarjonnasta.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

finanssialan sääntelyn kehittäminen sekä uusi Eurooppa 2020 -strategia vaikuttavat politiikan tilastotarpeisiin.

finanssialan sääntelyn kehittäminen sekä uusi Eurooppa 2020 -strategia vaikuttavat politiikan tilastotarpeisiin. Vuosikertomus 2010 Pääjohtajan katsaus... 2 Tilastot ja tutkimus... 3 Tuotteet ja palvelut... 5 Talous... 7 Henkilöstö... 10 Kansainvälinen toiminta... 12 Tilastotoimi... 14 Organisaatio... 17 1 Pääjohtajan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely. Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9.

Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely. Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9. Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9.2015 Tilastokeskus 150 vuotta 2 Tilastojen vuosilukuja Suomessa 1500

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon. Tilastokirjaston asiakasaamu

Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon. Tilastokirjaston asiakasaamu Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokirjaston asiakasaamu 4.12.2008 Esityksen rakenne 1. Mikä on tilasto? 2. Luotettavan tiedon tunnusmerkit 3. Virallinen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

Tervetuloa Tilastokeskukseen

Tervetuloa Tilastokeskukseen Tervetuloa Tilastokeskukseen Naisjohtajaverkoston vierailu Heli Mikkelä, tietopalvelujohtaja Miksi tilastoja tehdään? Tilastot palvelevat yhteiskunnallista päätöksentekoa ovat välttämättömiä kotimaisten

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Kansantalouden materiaalivirrat 2015

Kansantalouden materiaalivirrat 2015 Ympäristö ja luonnonvarat 2016 Kansantalouden materiaalivirrat 2015 Materiantarve laskee hitaasti Suomen maaperästä ja kasvustosta irrotettiin materiaa vuonna 2015 kaikkiaan 277 miljoonaa tonnia. Tästä

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Kansantalouden materiaalivirrat 2010

Kansantalouden materiaalivirrat 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Kansantalouden materiaalivirrat 2010 Luonnonvarojen käyttö kasvuun lamavuoden jälkeen Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Suomen kansantaloudessa oli 537 miljoonaa tonnia vuonna

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 3. vuosineljännes Kaupan varastot kasvoivat 12,1 prosenttia vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2011

Verot ja veronluonteiset maksut 2011 Julkinen talous 2012 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 43,4 prosenttia vuonna Veroaste oli 43,4 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2012 Kaupan varastotilasto 2011, 4. vuosineljännes Kaupan varastot kasvoivat 12,5 prosenttia vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Kuka omistaa digitaalisen tiedon Tilastolakiuudistuksen ja Sote-tieto hyötykäyttöön - hankkeen esille nostamia kysymyksiä. Marjo Bruun 5.10.

Kuka omistaa digitaalisen tiedon Tilastolakiuudistuksen ja Sote-tieto hyötykäyttöön - hankkeen esille nostamia kysymyksiä. Marjo Bruun 5.10. Kuka omistaa digitaalisen tiedon Tilastolakiuudistuksen ja Sote-tieto hyötykäyttöön - hankkeen esille nostamia kysymyksiä Marjo Bruun 5.10.2016 Tiedonjalostus ja tilastointi Tilastolakiuudistus Sote tietojen

Lisätiedot

Suuryritystyö ja ESSnet Profiling. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin

Suuryritystyö ja ESSnet Profiling. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Suuryritystyö ja ESSnet Profiling Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin 22.3.2012 Suuryritystyö Tilastokeskuksessa Tausta: yritysten tiedonantorasite tietojen laatu Tavoitteet: taata suuryritysten

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Koulutus 2016 Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tilastokeskus Kaisa-talolla yhteistyötä ja työnjakoa. Erikoiskirjastojen neuvoston vuosikokous

Tilastokeskus Kaisa-talolla yhteistyötä ja työnjakoa. Erikoiskirjastojen neuvoston vuosikokous Tilastokeskus Kaisa-talolla yhteistyötä ja työnjakoa Erikoiskirjastojen neuvoston vuosikokous 2.11.2012 Tilastokeskus tilastointia varten vuonna 1865 perustettu valtion virasto Tilastokeskus tukee demokraattista

Lisätiedot

Ympäristötilinpito YK:n ja EU:n linjaukset ja toteutus Suomessa. Ympäristötilinpitoseminaari Leo Kolttola

Ympäristötilinpito YK:n ja EU:n linjaukset ja toteutus Suomessa. Ympäristötilinpitoseminaari Leo Kolttola Ympäristötilinpito YK:n ja EU:n linjaukset ja toteutus Suomessa Ympäristötilinpitoseminaari 4.12.2012 Sisältö YK:n ympäristötilinpitosuositus (SEEA) EU:n ympäristötilinpitoasetus EU:n asetuksen toimeenpano

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Valtion tilastotoimen kehittämislinjaukset vuosille

Valtion tilastotoimen kehittämislinjaukset vuosille Valtion tilastotoimen kehittämislinjaukset vuosille 2013 2016 Sisällysluettelo Valtion tilastotoimen kehittämislinjaukset vuosille 2013 2016... 4 Visio...4 Suomen virallisen tilaston tuottajat...4 Keskeiset

Lisätiedot

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Tilastokeskuksen t&k -tilasto Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys Julkisen sektorin t&k - yksityinen voittoa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM)

Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM) Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM) 20-4-2015 Eviran avoin hallinto Polku on vasta hahmolla ja alussa Yhtymäkohtia moniin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2012 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, 1. neljännes Varastojen arvo kasvoi teollisuudessa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2010

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2010 Julkinen talous 20 Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 200 Tarkistetut julkisen talouden alijäämä- ja velkatiedot vuodelta 200 ilmestyneet Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Talouspolitiikka ja tilastot

Talouspolitiikka ja tilastot Talouspolitiikka ja tilastot Markus Sovala VTT, talouspolitiikan yksikön päällikkö valtiovarainministeriön kansantalousosasto markus.sovala@vm.fi 1 Talouspolitiikan isot haasteet! Talouskasvun kiihtymisestä

Lisätiedot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2012 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoissa hienoista kasvua Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat 2007 2009 keskimäärin

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JUHTA 26.10.2016 Markku Mölläri, työryhmän vetäjä Kunta- ja aluehallinto-osasto Hankkeen tausta Kuntalain uudistaminen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1(5) suunnitelma 2014 2017 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 2010 TP 2011 TA+LTAt 2012 TA 2013 2014 2015 2016 2017 Toteuma/ Budjetoitu 44 566 45 430 48 218 Edellinen kehyspäätös

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2014

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2014 Julkinen talous 205 Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 204 Julkisyhteisöjen alijäämä 3,3 prosenttia ja velka 59,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 204 Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2014 Neljännesvuositilinpito 2014, 1. vuosineljännes Neljännesvuositilinpidon EKT2010:n mukaiset aikasarjat julkistettu, bruttokansantuote väheni 0,4 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 8.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Programme for the International Assessment

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2013 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, 4. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot