Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (11) VM/682/ /2012 Rahoitusmarkkinaosasto Julkinen Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Viite: Fiva 4/ / Tiivistelmä VM yhtyy kannanottoluonnoksessa esitettyyn näkemykseen työeläkevakuutusyhtiöiden (jäljempänä TyEL-yhtiö ) keskeisestä merkityksestä ja niiltä edellytettävästä toiminnan järjestämisestä. VM kannattaa myös luonnokseen sisältyviä ehdotuksia luotettavan hallinnon paremmasta järjestämisestä. On myönteistä, että Finanssivalvonta on aloitteellinen pyrkien parantamaan ja tarkentamaan ohjeistusta näiden valvottaviensa hallinnoinnista. Finanssivalvonta ilmoittaa kannanottoluonnoksessa, että se tulee myöhemmin muuttamaan TyEL-yhtiöitä koskevia luotettavan hallinnon ohjeita ja määräyksiä kannanoton suuntaisiksi. Myös valtiovarainministeriö pitää välttämättömänä, että näin tehdään. Ottaen huomioon, että TyEL-yhtiöitä koskeva corporate governance -ohjeistus poikkeaa tällä hetkellä olennaisesti pankkeihin ja sijoituspalveluyrityksiin sovellettavasta Finanssivalvonnan ohjeistuksesta ja että tämä asiantila on jatkunut jo varsin pitkään, VM pitää valitettavana, että Finanssivalvonta lähestyy asiaa ensin kannanoton kautta eikä suoraan päivitä ehdottamallaan sisällöllä voimassa olevaa TyEL-yhtiöitä koskevaa määräys- ja ohjekokoelmaa 1 (jäljempänä TyEL-ohje ). Kannanoton sisällöt olisi selkeintä lisätä TyELohjeeseen osittaismuutoksina. Kannanotoissa ei väliaikaisestikaan saisi olla sisältöjä, jotka eivät ole yhtenevät varsinaisten ohjeiden kanssa taikka sisältöjä, joita koskevaa perustaa ohjeessa ei ole. VM:n näkemyksen mukaan Finanssivalvonnan tulisikin mahdollisimman pian täydentää TyEL-ohje kokonaisuudessaan pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä koskevien ohjeiden tasolle sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Ohjeen olisi tämän lisäksi vastattava myös listayhtiöiden hallinnointikoodin (jäljempänä CG-koodi ) sisältöjä 2, ellei TyEL-ohjetta perustellusta syystä anneta koodista poikkeavana: ankarampana tai lievempänä. 1 Finanssivalvonnan Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille, II osa Hallinto ja tilinpäätös (kohdat 4.1.C sekä ja kohta Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan järjestäminen). 2 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Valtiovarainministeriö Puh tai (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus

2 2 (11) Voimassa oleva TyEL-ohje sisältää varsin niukasti hyvää hallintoa ja hallintokulttuuria koskevaa ohjeistusta. Käsitellyt aihealueet on esitetty ohjeissa erillisinä kappaleina ilman, että ne nivoutuvat luotettavan hallinnon ja hyvän hallintokulttuurin kokonaisuuteen. Sijoitustoiminnan järjestäminen on ohjeessa esitetty irrallaan luotettavasta hallinnosta. Ohjeesta puuttuu eräitä luotettavaan hallintoon kuuluvia tärkeitä elementtejä; näitä käsitellään osaksi kannanottoluonnoksessakin. Ohjeiden sisältöä ja sisällön tarkkuutta tulisi lisätä jäljempänä tässä lausunnossa esitetyillä aihealueilla. Ohjeissa tulisi olla TyELyhtiölle myös riittävän laaja avoimuusvelvollisuus. Kehittämällä ja päivittämällä mahdollisimman pian voimassa oleva TyEL-ohjetta koko finanssisektorille sekä vakuutussektorin sisällä toimiville saataisiin yhtenäinen ja tasavertainen corporate governance - ohjeistus. Yhtenäinen asiakirja ja kirjoitustapa parantaisivat myös ohjeistuksen selvyyttä ja ymmärrettävyyttä. Myös rahoituspalveluyritysten corporate governance -ohjeistus vaatii päivitystä uuden vakavaraisuusdirektiivin tultua voimaan ensi vuoden vaihteessa. Odotettavissa olevat muutokset eivät kuitenkaan ole voimassa olevaan ohjeistukseen verrattuina fundamentaalisia ja niiden sisältö on jo nyt tiedossa. Sen sijaan TyEL-yhtiöitä koskeva nykyinen ohjeistus olisi VM:n mielestä kansallisesti korjattava mahdollisimman pian riippumatta mahdollisesta EU-sääntelyn kehityksestä. 2 Työeläkevakuutusyhtiöt rahoitusmarkkinatoimijoina 2.1 Toimiala ja tehtävät, etutahot TyEL-yhtiöt ovat corporate governance -näkökulmasta rinnastettavissa sijoituspalveluyrityksiin ja pankkeihin. Lisäksi ne ovat Finanssivalvonnan valvottavia FivaL 4.2 :n 3- kohdan nojalla, kuten muutkin rahoituspalvelualan yritykset. Seuraavassa eräitä tarkastelukulmia tästä vastaavuudesta sekä eroista: 1) Tarjottavan palvelun turvallisuus. TyEL-yhtiön tehtävänä on hoitaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla (TVYL 2 ). Vakuutusten käsittämiä etuja ovat ensisijaisesti ansaitut ja myönnetyt eläkkeet. Tärkeä keino eläkkeiden turvaamiseksi on sijoitustoiminnan tehokas hoito hyvien sijoitustuottojen saamiseksi. Tavoitteena on varojen sijoittaminen siten, että TyEL-vakuutusehtojen mukaiset etuudet ovat maksettavissa eläkkeensaajalle. Vakuutuskantaan kuuluvat varat on tarkoitettu käytettäväksi vakuutettujen lakisääteisten etujen turvaamiseen. Tilanne vertautuu myös talletuspankkitoimintaan, jossa asiakkaan sijoitus on rahaa ja tuotto on tallettajalle maksettavaa korkoa. Luottolaitoksia säännellään ja talletettuja varoja suojataan erityisellä tavalla lainsäädännössä juuri talletusten takaisin maksamisen suojaamiseksi. 2) Sijoituspalvelu ja omaisuudenhoito. TyEL-yhtiön toiminta vertautuu sijoituspalveluihin ja omaisuudenhoitoon siinä mielessä, että normaali sijoitus omaisuudenhoitajan kautta voi kohdistua täysin vastaavanlaisiin riski-instrumentteihin kuin, mihin TyELyhtiö sijoittaa. Omaisuudenhoitajan ja sijoittajan välillä on sovittava riskinjaosta, joka useimmissa tapauksissa on sijoittajalla. Sijoituspalveluyrityksen edellytetään noudattavan tämän riskinjaon johdosta tiettyjä menettelytapoja (esimerkiksi tietojen antaminen asiakkaalle, intressiristiriitojen hallinta ynnä muut toiminnan luotettavuuselementit).

3 3 (11) 3) Arvopaperimarkkinoiden väärinkäytön estäminen. Yhteiskunnan etu kohdistuu TyEL-yhtiöihin, pankkeihin ja sijoituspalveluyrityksiin yhtäläisesti. Näillä kaikilla on aika ajoin muun muassa sijoittajan rooleissa syntyvää tai hallussa olevaa sisäpiirintietoa. 4) Markkinoiden ja kansantalouden vakaus. TyEL-yhtiön toiminta vertautuu täysin pankkeihin siinä, että suuria TyEL-yhtiöitä voidaan pitää ns. systeemisesti merkittävinä toimijoina kuten merkittäviä pankkeja. Valtion intressi on, että yhtiöt hoitavat tehtävänsä luotettavasti ja vakaasti, joutumatta vararikkoon tai tilanteeseen, jossa yhteiskunnan olisi tuettava toimijaa taloudellisesti. 5) Markkinoiden ja yhteiskunnan (yleisön) tiedonsaantiedut sekä TyEL-yhtiön lakisääteisten tehtävien hoitaminen. TyEL-yhtiön toiminta vertautuu osittain pörssiyhtiöihin ja osittain valtion toimielimiin. Niiden sidosryhmät ovat osaksi samoja. Pörssiyhtiön ensisijaiset etutahot ovat osakkeenomistajat, sen lisäksi mainitaan yleensä myös sen työntekijät sekä valtio riippuen yhtiön toiminnan laadusta ja laajuudesta. Pörssiyhtiöissä osakkeenomistajat käyttävät omistajanvaltaa suhteessa hallitukseen. TyELyhtiön osakkeenomistajille tai takuuosuuksien omistajille kuuluu yhtiön nettovarallisuudesta vain heidän yhtiöön sijoittamansa pääomapanos sekä kohtuullinen tuotto. TyEL-yhtiön muun varallisuuden omistaa yhtiö itse. Yhtiön nettovarallisuuteen kohdistuu vakuutuksenottajien saamisoikeus osana vakuutuskantaa. TyEL-yhtiöt eivät kuitenkaan ole pörssiyhtiöitä. Toisaalta myös pankki tai sijoituspalveluyritys voi olla muu kuin pörssiyhtiö. Niitä eivät velvoita sijoittajien (osakkeenomistajan tai muut sijoittajat) suojaamiseksi säädetyt avoimuusvelvoitteet. Osakkeenomistajien määräysvalta ei toteudu suoralla tavalla kuten pörssiyhtiöissä 3.. Edustamisoikeudet ja äänivalta on TyEL-yhtiöissä porrastettu eri tavoin (esim. työmarkkinajärjestöjen edustusoikeus, äänileikkurit). Lisäksi TyEL-yhtiöllä tulee olla hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on nimittää yhtiön hallitus ja valvoa sitä. TyELyhtiöissä ei ole osoitettavissa sellaista viimesijaista sijoittajaa, jolle voitaisiin kohdistaa rahoitusteorian osoittama kontrollivalta eikä yhtiöiden toimintaa ole myöskään valvomassa yleistä velkojatahoa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että TyELyhtiötä hoidetaan lakien sekä kaikilta osin vakuutettujen etujen mukaisesti ja että sidosryhmien tiedonsaantiedut tulevat tyydytetyiksi. Liiketoiminnoissa on myös eroja ja erityispiirteitä: 1) Riskinjako. TyEL-yhtiön toiminnan ja sijoituspalveluyrityksen toiminnan erot liittyvät keskeisesti riskinjakoon. Sijoitustoiminnan välitöntä riskiä kantaa TyEL-yhtiö. Riskiä pienentää kuitenkin se, että lainsäädännöllä voidaan pienentää eläkevastuuta kasvattavaa tuottoa, korottaa eläkemaksuja tai leikata eläke-etuja, mikäli TyELyhtiö ei voi suorittaa eläkkeiden käsittämiä etuja. Yhtiön konkurssissa jaetaan vastuut ja jäljelle jääneet varat muille yhtiöille. Koska TyEL-yhtiöllä ei ole todellisia omia pääomia, vakuutuksenottajat ja vakuutetut maksavat viime kädessä mahdollisesti syntyneet tappiot korkeimmilla vakuutusmaksuilla. 2) Asiakassuhde ja sijoitusvarallisuuden omistusoikeus. Pankin ja sijoituspalveluyrityksen asiakas on varojen omistaja, kun taas TyEL-yhtiön asiakas (vakuutuksenottaja) on työnantaja ja vakuutuksen edunsaaja (vakuutettu) on työntekijä. Nykyinen lain- 3 1 osake ja 1 ääni, joka on pääsääntö, vaikka äänivaltaerot sallitaan myös pörssiyhtiöissä

4 4 (11) säädäntö ei tunnusta vakuutuksenottajien ja vakuutettujen omistaja-asemaa TyELyhtiössä. Vakuutettu ei myöskään voi vaihtaa TyEL-vakuutusta toiselle palveluntarjoajalle. Asiakkuuden vaihtamisesta päättää vakuutuksenottaja. Käytännössä työnantajan on usein epäedullista vaihtaa työeläkevakuutusyhtiötä tai perustaa omaa työnantajakohtaista eläkelaitosta. 3) Eturistiriitatilanteet. TyEL-yhtiöiden eturistiriitatilanteet ovat osittain samanlaiset, osittain erilaiset kuin sijoituspalveluyrityksissä ja pankeissa. Pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä voi samanaikaisesti olla asiakkailta sekä saatavia että ne voivat olla niille velkaa. Niillä voi olla samanaikaisesti oma sijoitusintressi suhteessa samaan tai toiseen asiakkaaseen, jolloin ne voivat saada sisäpiirintietoa asiakasyrityksestä, tai oman tuotteen myynnin edistämiseen liittyvä intressi (esimerkiksi rahastotuotteet tai sijoitussidonnainen henkivakuutus). Luotonannosta pankin intressi voi olla sen eri luottoasiakkaisiin nähden erilainen ja aiheuttaa paineen niiden epätasapuoliseen kohteluun (esimerkiksi vakuus- tai muun riskiaseman erot). Tel- yhtiö ei saa harjoittaa mitään muuta liiketoimintaa kuin sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä. Sen toiminnassa esiintyy kuitenkin samankaltaisia eturistiriitoja kuin pankkien ja sijoituspalveluyritysten liiketoiminnassa. Vakuutuksenottajat saattavat myydä esimerkiksi kiinteistöjä TyEL-yhtiölle, jolloin voi syntyä painetta eri asiakkaiden tasapuolisen kohtelun periaatetta vastaan. TyEL-yhtiö voi sijoittaa osana normaalia sijoitustoimintaansa varojaan vakuutuksenottajiin, jolloin se saattaa saada suursijoittajana sisäpiirintietoa kohdeyrityksestä tai sen toimialasta. TyEL-yhtiö voi myös myöntää luottoja vakuutuksenottajille (ns. takaisinlainat ja sijoituslainat). Asiakashankintaan liittyvä tuotteiden paketointi ja markkinointi saattavat myös aiheuttaa erityisiä eturistiriitoja. 2.2 Sääntely Yhtiön hallinnointia eli corporate governance -aihetta koskevia säännöksiä on osakeyhtiölain lisäksi yleisissä sopimus- ja kauppa- sekä arvopaperimarkkinanormeissa. Keskeisen normitaustan muodostavat osakeyhtiölaki, tilintarkastuslaki, arvopaperimarkkinalaki ja sen nojalla annettu normitus sekä Helsingin Arvopaperipörssin ohjesääntö. Arvopaperimarkkinayhdistys ry muun muassa hallinnoi, kehittää ja tarvittaessa päivittää CGkoodia. TyEL-yhtiöihin sovellettavat lain säännökset yhtiön hallinnoinnista ovat keskeisiltä lähtökohdiltaan vastaavat kuin luottolaitoksissa ja sijoituspalveluyrityksissä. TVYL 9 a :n mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Vastaava säännös on luottolaitoslain 40 :ssä. TVYL 6:9 :n mukaan vakuutusyhtiöllä on oltava riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Finanssivalvonnalla on myös kyseistä säännöstä koskeva määräyksenantovaltuus. Luottolaitoksia [ja sijoituspalveluyrityksiä] koskee luottolaitoslain 49.2 : Luottolaitoksella on oltava tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto sekä toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät --- (mukaan lukien sellaiset johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevat periaatteet ja menettelytavat, jotka tukevat tehokasta riskienhallintaa. Hallinnon, sisäisen

5 5 (11) valvonnan ja riskienhallinnan on täytettävä luottolaitosdirektiivin V liitteessä asetetut vaatimukset. ) Hallintorakennetta koskeva yhtiöoikeudellinen sääntely on myös pörssiyhtiöitä vastaava. Osakeyhtiömuotoisia TyEL-yhtiöitä koskeva yhtiön hallintoelinten tehtävät ja rakenne ovat osakeyhtiölakia vastaavat. Pörssiyhtiöitä varten Arvopaperimarkkinayhdistys ry on antanut lisäksi CG-koodin, jossa on osakeyhtiölakia tarkemmat suositukset pörssiyhtiöiden hyvästä hallinnoinnista. Koodia soveltavat suomalaiset pörssiyhtiöt ja koodin noudattamista valvoo Pörssi. 3 TyEL-yhtiöitä koskevan ohjeistuksen täydentämistarvetta koskevia huomioita Finanssivalvonnan ohjeilla on luotettavan hallinnon ja hyvän hallinkulttuurin edistämisessä keskeinen merkitys. Edellä on esitetty, miksi olisi tarpeellista, että työeläkeyhtiöille annetaan riittävä ohjeistus niiden hyvän hallinnon edistämiseksi ja että kyseiset yhtiöt itse laativat riittävät sisäiset ohjeet, joita ne itsekin valvovat asianmukaisesti. VM:n mielestä TyEL-yhtiöihin sovellettavaa Finanssivalvonnan ohjeistusta hyvästä hallinnosta ja hallintokulttuurista olisi jatkovalmistelussa täydennettävä ainakin seuraavilla pääkappaleilla. Ellei toisin mainita, tämän lausunnon alaviitteissä käytetty numerointi vastaa Standardissa käytettyä numerointia. TyEL-ohje sisältää vain niukasti luotettavaa hallintoa ja hallintokulttuuria koskevaa ohjeistusta, toisin kuin Finanssivalvonnan standardi (3.1) luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille (jäljempänä Standardi ). TyEL-ohje painottuu - hallituksen ja toimitusjohtajan lakiin perustuviin pätevyysvaatimuksiin, - yhtiön sisäiseen valvontaan, - yhtiön riskienhallintaan sekä - sijoitustoiminnan järjestämiseen (erillinen kohta 10.8) Sen sijaan ohjeesta puuttuvat - ylimmän johdon yleisiä tehtäviä ja ylimmän johdon työn järjestämistä, - yhtiön liiketoiminnan järjestämistä yleensä ja eräitä siihen kuuluvia osia (lukuun ottamatta sijoitussuunnitelmaa eri kohdassa 10.8), - muun johdon kuin hallituksen ja toimitusjohtajan roolia ja pätevyysvaatimuksia, - sääntelyn noudattamistoimintoa sekä - yhtiöltä edellytettyjä avoimuusvelvollisuuksia koskevat ohjeet. 3.1 TyEL-yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät sekä hallituksen työn järjestäminen Hallituksen ja toimitusjohtajan, ns. ylimmän johdon esimerkinomainen tehtäväluettelo olisi hyödyllistä toistaa ohjeessa, lähtien TVYL:n ja osakeyhtiölain mukaisista yleistehtävistä tarkennettuna TyEL-yhtiön toimintaan soveltuvaksi 4. TyEL-ohjeen kohdassa on jo tällä hetkellä lueteltu eräitä hallituksen päätettäviä asioita sijoitussuunnitelman yhteydessä. Kyseisen kaltainen yleinen tehtäväluettelo nivottuna ohjeen yleiseen osaan olisi selkeämpää ja olisi omiaan myös tukemaan ylimmän johdon pätevyysvaatimuksia ja velvollisuuksia koskevia ohjeen kohtia sekä ohjeita, jotka liittyvät ylimmän johdon työn tehokkaaseen järjestämiseen. 4 Kohta (5)

6 6 (11) TyEL-yhtiön toiminta vertautuu johtamisen kannalta luottolaitokseen. Ylimmän johdon tehtävien hoitaminen ja työn järjestäminen on mahdollista organisoida pitkälti vastaavalla tavalla. Esimerkkeinä työn tehostamisesta voidaan mainita hallituksen valiokunnat, joilla ei kuitenkaan voi olla itsenäistä päätösvaltaa ohi hallituksen 5, sekä yhtiön johtoryhmä. Kannanotossa viitataan epäsuorasti hallituksen jäsenten lukumäärään, mikä on tärkeää järjestettäessä ylimmän johdon tehokasta työskentelyä (Ks. kohta 3.2.). VM kannattaa tätä koskevaa tarkempaa ohjeistusta. CG-koodin suositus 9:n mukaan hallituksen jäsenten lukumäärän on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. 3.2 TyEL-yhtiön ylimmän johdon ammattitaito, velvollisuudet ja riippumattomuus Ohjeessa olisi tärkeätä määritellä hallituksen jäseneltä ja toimitusjohtajalta edellytettäviä pätevyysvaatimuksia. TyEL-ohjeessa ei laissa mainittujen yleisäännösten lisäksi selkeästi todeta esimerkein, mitä osaamista erityisesti vaadittaisiin: yhtiön toiminnan tai toimialan tuntemus ei ole riittävän tarkka ohje, ei myöskään asianmukainen tai riittävä 6. VM kannattaa kannanotossa esitettyä, että hallituksen olisi määriteltävä hallituksen jäsenten valintakriteerit ja vähimmäisvaatimusta siitä, että vähintään puolella hallituksen jäsenistä olisi oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Ohjeessa olisi käsiteltävä ylimpään johtoon kuuluvien - valintakriteereitä, - riippumattomuutta, - riittävää ajankäyttöä, erityisesti toimitusjohtajan osalta, - hallituksen ja toimitusjohtajan sekä hallintoneuvoston välistä suhdetta ja muutenkin ylimmän johdon työskentelyssä noudatettavia suositeltuja menettelytapoja, kuten luotettavan tiedonsaannin varmistamista hallitukselle Kannanoton kohdassa 2.2. käsitellään yksittäisenä asiana TyEL-yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon osallistumista pörssiyhtiöiden hallintoon. VM kannattaa ehdotusta, että TyEL-yhtiön olisi julkistettava hallituksensa jäsenten sekä toimitusjohtajan ja ylimmän johdon jäsenyydet muiden yhtiöiden, ei vain pörssiyhtiöiden hallintoelimissä. Tällainen velvollisuus olisi vastaava kuin pörssiyhtiöillä. TyEL-yhtiön, jonka hallintoelimen jäsen tai toimitusjohtaja on muiden yhtiöiden hallintoelinten jäsen, olisi huolehdittava siitä, että se hallitsee ne TyEL-yhtiön liiketoiminnassa mahdolliset syntyvät eturistiriidat, jotka liittyvät esimerkiksi sisäpiirin- tai muun luottamuksellisen tiedon, asiakkaiden tasapuolisen kohtelun tai riippuvuussuhteen syntymiseen. VM katsoo, että TyEL-yhtiön hallituksen enemmistön sekä toimitusjohtajan tulisi olla riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista CG-koodin suositus 14:n edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi ohjeissa tulisi todeta, että nimitettävien on annettava ennen valintaa hallitukselle riittävät tiedot heidän pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava sen jälkeen tapahtuvista muutoksista CG-koodin suositus 17:n mukaisesti. 5 Kohta (7) 6 Kohdat

7 7 (11) 3.3 TyEL-yhtiön muu johto TyEL-ohjeessa ei ole mainintaa johtoryhmästä tai muusta yhtiön johdosta kuin hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtaja käsitellään vain hallituksen yhteydessä. Toimitusjohtajan, joka on toimisuhteessa yhtiöön, sekä johtoryhmän roolit ovat TyEL-yhtiön toiminnan johtamisessa kuitenkin keskeisiä. Ohjeeseen olisi mielestämme liitettävä myös kappale toimivasta johdosta (toimitusjohtaja sekä johtoryhmä) ja niiden roolista suhteessa ylimpään johtoon (hallitukseen ja hallintoneuvostoon) 7. Ohjeessa olisi käsiteltävä myös tämän ryhmän ajankäyttö- ja riippumattomuuskysymyksiä. Kannanoton kohdassa 2.2. ei selkeästi todeta, mitä sääntöjä olisi noudatettava TyELyhtiön muun johdon osallistumisessa pörssiyhtiöiden tai muiden yhtiöiden tai yhteisöjen hallintoon. Muuta johtoa ovat esimerkiksi johtoryhmän jäsenet tai muun johtoon kuuluvat, joilla on oikeus tehdä yhtiön kannalta merkittäviä liiketoimintapäätöksiä. TyELyhtiöllä tulisi olla ohjeet jäsenyyksistä - niistä olisi muun muassa päivitettävä luetteloa. Yhtiöllä tulisi olla ohjeistus myös eturistiriitojen hallinnasta tilanteessa, jolloin tällainen henkilö on muun yhtiön hallintoelinten jäsen, kuten ylimmälle johdolle. 3.4 Valta-, vastuu- ja raportointisuhteet 3.5 Sisäinen tarkastus TyEL-ohjeesta puuttuu yleinen vaatimus ylimmän johdon ja muun toimivan johdon keskinäisistä, selkeistä raportointi-, vastuu- ja valtasuhteista. Raportointi, päätöksentekovalta ja niiden arviointi mainitaan ohjeen muutamassa yksittäisessä kohdassa. Ohjeen selkeydelle ja tehokkuudelle olisi kuitenkin eduksi, jos ohjeeseen lisättäisiin oma jakso, jossa käsitellään yleisesti kaikkien toimielinten ja vastuuhenkilöiden välistä vastuuta, raportoinnin laatu- ja riippumattomuuskysymyksiä sekä tiedonkulkua. Hallitukselta olisi myös edellytettävä näiden toimintatapojen toimivuuden säännöllistä arviointia 8. TyEL-ohje sisältää ohjeet yhtiön sisäisestä valvonnasta kohdissa ja tarkastuksesta kohdassa Ohjeet ovat varsin yksityiskohtaiset. Niistä puuttuu kuitenkin kokoava tavoite siitä, että sisäisen tarkastuksen tulee olla objektiivista ja riippumatonta. Ohjeeseen tulisi vielä lisätä Standardin mukaisesti esimerkiksi sisäisen tarkastuksen esimerkkitehtäväluettelo. Hallituksen tarkastusvaliokunnan (audit committee) olemassaolosta ei myöskään ole TyEL-ohjeessa suoraa mainintaa, vaikka kohdassa 4.6(8) todetaan, että tarkastusvaliokunnalla olisi oltava mahdollisuus kuulla tarkastusvastuullisen raportti ilman toimivan johdon läsnäoloa. TyEL-ohjeeseen olisi hyvä lisätä velvollisuus varmistaa sisäisen valvonnan riippumaton raportointiketju riippumattomalle hallitukselle saakka ja, että sisäisellä valvonnalla olisi oltava riittävän korkea organisatorinen asema yhtiössä. Viimeksi mainittu periaate on pankkeja koskevassa ohjeistuksessa olennainen asia, jotta varmistetaan hyvän hallintokulttuurin edistäminen kaikilla organisaatiotasoilla. 3.6 Säännösten noudattaminen (compliance) 7 Kohta Kohta Kohta 5.6.

8 8 (11) Tehokas compliance -toiminto, jolla on riittävän vahva asema organisaatiossa, on olennainen tekijä yhtiön lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamisen varmistamisessa. Tämä on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen kannalta tärkeää. Rahoitusmarkkinasektorin kokemusten perusteella on vakiintunut näkemys, että hyvä hallintokulttuuri on A ja O, sillä yksityiskohtaista lain säännöstä ei ole olemassa jokaiseen tilanteeseen eikä valvontaan ja tarkastamiseen käytettävissä olevia resursseja ole määrättömästi. Luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskeva ohjeistus korostaa juuri compliance-, riskienhallinta- ja sisäisen valvonnan toimintojen kautta hyvän hallintokulttuurin luomisen tärkeyttä. Kannanoton kohdassa 2.3 ehdotetaan TyEL-yhtiöltä edellytettävän riittäviä toimintaperiaatteita säännösten luotettavaksi noudattamiseksi. VM kannattaa linjauksia. TyELohjeeseen olisi kuitenkin lisättävä nimenomainen vaatimus compliance -toiminnon perustamisesta Standardin mukaisesti, jota kannanotossakin lainataan 10. TyEL-ohjeessa tulisi olla perusperiaatteet muun muassa compliance-toiminnon riippumattomuudesta, asiantuntemuksesta, sen suunnitelmallisesta toiminnasta, raportointisuhteista ja -kanavista. Toiminto liittyy läheisesti sekä riskienhallinta- että sisäisen valvonnan järjestämiseen, joita koskevia ohjeita TyEL-ohjeessa on. Compliance-toimintoa koskeva ohjeistus on nivottava näiden kanssa yhteen. 3.7 Muut toimintatavat, jotka koskevat TyEL-yhtiön liiketoimintaa ja sen johtamista lakien edellyttämällä tavalla Toiminnan järjestäminen yleensä. TyEL-ohjeesta puuttuvat tarkemmat ohjeet siitä, mitä käytännössä tarkoittaa yhtiön johtaminen laissa edellytetyllä tavalla ammattimaisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti 11. Ohjeessa on käsitelty vain sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen erillisinä kappaleina. Ne ovat kuitenkin vain osa laissa tarkoitettujen johtamisperiaatteiden toteuttamista, kuten edellä on esitetty. Finanssivalvonnan ohjeilla on luotettavan hallinnon ja hyvän hallinkulttuurin edistämisessä keskeinen merkitys. TVYL:n säännöksistä ja lain perusteluista käy ilmi, että esimerkiksi asiakashankinnan ja markkinoinnin periaatteet ovat keskeinen aihealue. TyEL-yhtiön on annettava niistä tietoja tilinpäätöksessään. Tämän lisäksi sen on annettava Finanssivalvonnalle muun muassa lisätietoja poikkeuksellisista liiketoimista, mikä liittyy eturistiriitojen hallitsemiseen 12. Kannanoton kappaleessa 2.3. esitetään, että TyEL-yhtiöllä tulisi olla myös luotettavalla tavalla johdettu sisäpiirihallinto. VM kannattaa tämän velvollisuuden sisällyttämistä TyEL-ohjeeseen. Yhtiön olisi itse ohjeistettava kyseinen aihealue osana luotettavaa toiminnan järjestämistä. TyEL-ohjeisiin olisi harkittava myös seuraavien asiakokonaisuuksien sisällyttämistä, kuten Standardissa: - yhtiön pitkäjänteinen suunnittelu (vrt. TyEL-ohjeissa tämä on mainittu vain kohdassa sijoituspolitiikka), kuten strategisten tavoitteiden asettaminen, 10 Kohta 5.7. (Compliance) 11 Kohta TVYL 30 (Tiedot työeläkevakuutusyhtiön taloudesta). Lainkohdassa mainitaan muun muassa asiakashankintaan ja markkinointiin käytetyt varat.

9 9 (11) - yhtiön arvot ja eettiset periaatteet, - asiakkaiden varojen suojaaminen ja säilyttäminen (mainittu voimassa olevassa TyELohjeessa kohdassa 10.8) - asiakashankinnan ja markkinoinnin periaatteet - TyEL-yhtiön henkilöstöä koskevat toimintaperiaatteet - palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet, ml ylimmän johdon palkitsemista koskevat periaatteet ja päätöksentekojärjestys Lisäksi TyEL-ohjeen tulisi lisäksi sisältää ohjeet - eturistiriitojen tunnistamisesta, ehkäisemisestä ja hallinnasta yhtiön liiketoiminnassa sekä - vaikuttavassa asemassa olevien henkilökohtaisista liiketoimien estämisestä ja noudattamisen valvonnasta (yhtiön ylin ja muu johto, työntekijät ja ulkoistetun palvelun suorittajat) 3.8 Tiedottaminen ja sisäinen tiedonkulku sekä avoimuutta koskevat ohjeet Edellä on selostettu TyEL-yhtiöiden eroja ja yhtäläisyyksiä verrattuina pörssiyhtiöihin. Standardi ei ole riippuvainen siitä, onko luottolaitos pörssiyhtiö vai ei 13. Avoimuus palvelee muutenkin yhtenä valvonta- ja kannustinmekanismina erityisesti silloin, kun yrityksen johto ja omistus ovat eriytyneet. TyEL-yhtiöön kohdistuvaa luottamusta voidaan edistää noudattamalla riittävää avoimuutta. Pörssiyhtiöitä koskevat erikseen oma avoimuussääntely ja itsesääntely. Olisi hyödyllistä, jos Finanssivalvonta antaisi ohjeen, jonka mukaan TyEL-yhtiön hallituksen olisi hyväksyttävä yhtiölle sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet. Niissä tulisi määritellä ainakin tiedotettavat asiakokonaisuudet, keskeiset tiedottamisprosessit sekä tietojen sekä prosessien noudattamisen valvonta. Tavoitteena tulisi olla TyEL-yhtiöiden suurempi avoimuus verrattuna voimassa olevan lain säännöksiin 14. Ohjeessa tulisikin käsitellä esimerkiksi sitä, mitkä tiedot TyEL-yhtiön olisi julkaistava ja pidettävä julkisesti saatavilla. TyEL- yhtiön tulisi pitää julkisesti saatavilla riittävästi tietoja esimerkiksi sen corporate governance- asioista, joita on käsitelty edellä. Käytännössä TyEL-yhtiön on luonnollisesti laadittava omat corporate governance - ohjeensa Finanssivalvonnan ohjeiden perustella. Julkinen saatavilla pito voi käsittää sen jälkeen joko kyseiset sisäiset ohjeet sellaisenaan tai niiden keskeisten kohtien selostamisen. Tiedot voidaan päivittää julkisesti esimerkiksi kerran vuodessa tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, ennen yhtiökokousta sekä tarvittaessa muulloinkin, tietojen olennaisesti muuttuessa tilikauden aikana. Julkisuuden laajuus tulisi olla ainakin CG-koodin sisältöä vastaava. Esimerkkeinä seikoista, joiden julkista saatavilla oloa olisi suositeltava, ovat 15 : Tiedot ylimmästä johdosta: - hallituksen jäsenten valintakriteerit, - hallituksen työjärjestyksen keskeinen sisältö, jossa tulee myös selostaa valiokunnat ja niiden tehtävät, esimerkiksi tarkastus- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat - tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärä ja 13 Kohta TyEL-yhtiön avoimuusvelvollisuuksien merkitystä korostetaan esimerkiksi hallituksen esityksessä eduskunnalle työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 76/2006 vp), s Tässä kohdassa luetellut seikat vastaavat seikkoja, jotka CG-koodin mukaan pörssiyhtiön on pidettävä julksisesti saatavilla.

10 10 (11) - jäsenten osallistuminen niihin, sama tulee koskea mahdollisia hallituksen valiokuntien kokouksia, - hallitusten jäsenten nimitiedot, sama koskee mahdollisesti eri valiokunnissa toimivien jäsenten nimitietoja, - hallituksen jäsenten arvopaperiomistukset (sisäpiirirekisteri ns. pysyvä sisäpiiri) - tiedot hallituksen jäsenten riippumattomuudesta (Ks. kohdat 3.1 ja 3.2..) ja - keskeiset muut tehtävät Tiedot muusta johdosta: - johtoryhmän tai muun johdon kokoonpano, tehtävät ja jäsenten vastuualueet, - kyseisen ryhmän arvopaperiomistukset (sisäpiirirekisteri, ns. pysyvä sisäpiiri) Tiedot yhtiökokouksesta ja osakkeenomistajista: - osakkeenomistajille on annettava ennen kokousta riittävät tiedot kokouksessa käsiteltävistä asioista, esimerkiksi kokouskutsu sekä päätösehdotukset, - tiedot päätösehdotusten tekemisestä yhtiökokouksen asialistalle on oltava vaivattomasti saatavilla, - ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on oltava vaivatonta, esimerkiksi ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot on oltava vaivattomasti saatavilla, - yhtiökokouksen pöytäkirja on asetettava saataville kokouksen jälkeen tai julkaistava muulla tavalla keskeiset päätökset sekä päätöksiin osallistuneet osakkeenomistajat, - yhtiön on pidettävä saatavilla keskeiset tiedot yhtiön omistusjakautumasta, esimerkiksi kokonaisäänimäärä, suurimmat osakkeenomistajat ja keskeiset äänimäärärajoitukset. Tiedot palkitsemisjärjestelmistä: - TyEL-yhtiön palkitsemisjärjestelmien keskeiset periaatteet, (erityisesti sekä johdon, mutta myös henkilöstön järjestelmät). Erityisesti johdon muuttuvien palkkioiden kriteerit on käytävä ilmi tiedoista. - toimitusjohtajalle maksetut taloudelliset etuudet - hallituksen jäsenille maksetut taloudelliset etuudet Tiedottaminen ja saatavilla pito: - Julkaistavat tiedot olisi oltava saatavilla yhtiön internetsivuilla Huomioita Ruotsin eläkerahastojen hallintojärjestelmästä Valtion omistamat yleiset eläkerahastot (AP-fonder) toimivat eläkejärjestelmässä, joka koostuu jakojärjestelmästä ja yksilöllisestä eläketilijärjestelmästä (premiepension). AP-rahastoja on kuusi (AP1 AP4 ja AP6). Ne ovat puskurirahastoja. Seitsemäs APrahasto (AP7) on valtion järjestämä vaihtoehto yksilöllisille eläketileille. Sijoitusten yhteenlaskettu arvo oli noin 90 miljardia euroa vuonna Vuonna 2008 julkaistussa komiteamietinnössä (SOU 2008:107) ehdotettiin, että Ruotisin hallitus nimittäisi AP-rahastojen hallitukset, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Komitean ehdotukset tulivat voimaan vuonna Minna Palo, (Tampereen Yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 2012) on opinnäytteessään tutkinut hyvää hallinnointitapaa ja ylimmän johdon palkkioita keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä. Johdon palkkioita koskevassa avoimuudessa on suuria eroja yhtiöiden välillä. Myös keskinäisen eläkevakuutusyhtiön ja sen hallituksen sidosryhmävastuuseen liittyvä tietosisältö on tutkimuksen mukaan keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden internetsivuilla erittäin vähäistä.

11 11 (11) Uudistus oli muutos käytäntöön, jossa myös työmarkkinajärjestöillä oli tietty osuus rahastojen hallituspaikoista. Komitea perusteli muutosta sillä, että oli vaikea nähdä tarvetta ottaa sijoitusintressin lisäksi huomioon joitakin muita intressejä, jotka mahdollisesti olisivat ristiriidassa tehokkaan sijoituspolitiikan kanssa. Komitea näki myös tärkeäksi, että Ruotsin hallituksella oli vapaus nimittää koko hallitus, jotta hallituksen kokoonpano saataisiin sellaiseksi, että siinä erityisesti korostuisi jäsenten henkilökohtainen osaaminen. Muutoin olisi vaarana, että valitut henkilöt olisivat enemmän joidenkin etutahojen tai -ryhmien edustajia. Komitean mielestä rahastojen hallitusten tuli silti kuunnella ja ottaa huomioon myös eri etutahojen näkemyksiä. Nimityskomiteat voisivatkin komitean mielestä tietyssä määrin ottaa huomioon hallituksen jäsenten valinnassa myös muita tekijöitä kuin vain sijoitusosaamiseen liittyviä. AP-rahastojen hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vastaa rahaston organisaatiosta ja sijoitusomaisuuden hallinnosta. Eläkerahastojen tavoitteena on maksimoida pitkän aikavälin tuottoa suhteessa sijoitusriskeihin. Sijoitustoimintaa ohjaavat yleiset varsin väljät säännöt. Eläkerahastot ovat oikeudellisesti itsenäisiä valtion viranomaisia. Ne eivät kuitenkaan ole maan hallituksen eivätkä eduskunnan ohjailtavissa eikä niitä myöskään ohjata lainsäädännöllä sijoitustoimintaa koskevia yleisiä linjauksia lukuun ottamatta. AP rahastot ovat velvollisia laatiman vuosikertomuksen hallitukselle. Hallitus antaa puolestaan vuosittain parlamentille yhteenvedon rahastojen vuosikertomusten perusteella ja laatii arvioinnin rahastojen hoidosta. Hallitus päätti syyskuussa 2011 nimittää erityisen selvitysmiehen tarkoituksena edelleen parantaa AP-rahastojen sääntelykehikkoa ja niiden toiminnan kustannustehokkuutta. Selvityksen tulee olla valmis viimeistään elokuussa Osastopäällikkö ylijohtaja Erityisasiantuntija Pentti Pikkarainen Marianna Uotinen

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen kokoonpanoa koskevat vaatimukset Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Hallintoneuvosto

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.2012 Sisäisiä julkaisuja 6/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry 16.-17.6.2010 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ 3 Hallituksen koko 3 Riippumattomuus 3 Jäsenten valinta 4 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 2 Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmät Suomessa Aihe laaja ja heterogeeninen Esityksen tilastomateriaalin

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011 1 PALKKA JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2010 (koodi) korostetaan palkitsemisen ja sen periaatteiden avoimuutta sekä avoimen tiedottamisen tärkeyttä. Koodin jakso

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Työeläkevakuuttajat TELAn omistajaohjauksen periaatteet

Työeläkevakuuttajat TELAn omistajaohjauksen periaatteet Hyväksytty TELAn hallituksessa 27.4.2006 Työeläkevakuuttajat TELAn omistajaohjauksen periaatteet 1(6) Työeläkevakuuttajat TELAn omistajaohjauksen periaatteet 1. Yleiset lähtökohdat ja muistion tarkoitus

Lisätiedot

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003 ja SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 2 (18) 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO Johdannossa on todettu, että pääosa suosituksista

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Alue. Kaikki vastaajat (N = 994)

Alue. Kaikki vastaajat (N = 994) Alue Kaikki vastaajat (N = 994) 160 149 140 120 120 109 128 N 100 80 60 40 20 0 25 18 35 18 60 45 50 19 83 30 2 9 90 4 Asema organisaatiossa % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 74% 13% 7% 7% Kaikki vastaajat (N

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunnalle. Lausun kunnioittavasti käsitykseni hallituksen esityksestä sen relevanttien kohtien osalta.

Eduskunnan talousvaliokunnalle. Lausun kunnioittavasti käsitykseni hallituksen esityksestä sen relevanttien kohtien osalta. Seppo Villa kauppaoikeuden professori Helsingin yliopisto Hallituksen esitys HE 21/2015 vp eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta

Lisätiedot

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance)

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 20.10.2008 Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE)

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) 1 SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallitus on hyväksynyt nämä omistajaohjausta koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Omistajaohjaus 16.1.20 13

Omistajaohjaus 16.1.20 13 16.1.20 13 Omistajaohjaus Omistajaohjauksen periaatteet ovat keskeinen osa Varman sijoituspolitiikkaa. Nämä periaatteet ovat yhdensuuntaisia Työeläkevakuuttajat TELA:n vuonna 2006 julkistamien omistajaohjauksien

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia.

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia. Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2013 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI 2016

HALLINNOINTIKOODI 2016 HALLINNOINTIKOODI 2016 YHTIÖKOKOUS... 3 SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset... 4 SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi... 5 SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa...

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot