Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus. Kokousaika klo 16:00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inarin kunta Esityslista 16/2015 1. Kunnanhallitus. Kokousaika 21.09.2015 klo 16:00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 314 Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat Mahdolliset valtuuston lähetekeskustelun aiheuttamat muutokset talousja toimintasuunnitelmaan 316 Palkkiosääntötoimikunnan asettaminen / palkkiosäännön tarkistaminen / palkkiosäännön muuttaminen ansionmenetyskorvauksen osalta Kunnan luottokortin ottaminen kahdelle viranhaltijalle/sivistysjohtajalle Tolosen kyläyhdistyksen lainahakemus Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi / kunnan edustajien nimeäminen/muut edustajat 320 Alueelliselle maanpuolustuskurssille osallistuminen Saariselällä Kutsuja tilaisuuksiin Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite Koppelontien jätevesiviemärin rakentamisesta ja jokinäkymäraivauksista / Inarin Lapin Vesi Oy:n selvitys Lapland Reindeer Experience Oy:n maanvuokraushakemus Maanostotarjoukset: Mediponte Oy / Lauri Hirvonen ja Lauri Hirvonen Maanmyyntitarjous: Olli Huovisen perikunta Maanosto- ja myyntitarjouksia Saariselän tonttien myynti Ivalon yleiskaavan tilannekatsaus Kaunispään asemakaavan laajennus: Varastoalue Suunnittelutarveratkaisut: Mauno Akujärvi / lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta Poikkeamislupahakemus: Jorma ja Sirkka-Liisa Laine Poikkeamislupahakemus: Jukka Peltomaa Poikkeamislupahakemus: Yrjö Portti ja Minna Hartikainen-Portti 49

2 Inarin kunta Esityslista 16/ Poikkeamislupahakemus: Jalonen Juha ja Mervi Poikkeamislupahakemus käyttotarkoituksen muuttamiseksi Kaunispään asemakaavan mukaiselle korttelille Talousarvion toteutuma elokuulta Muut keskusteltavat asiat 58

3 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet Jäsen Henkilökohtainen varajä sen Jari Huotari, puheenjohtaja Vesa Pietikäinen Kari Akujärvi, I varapuheenjohtaja Arvi Kustula Ulla-Maija Kemppainen, II varapuheenjohtaja Anne Tuovila Valtteri Huhtamella Mari Lukkari Heli Portti Laila Aikio Maire Puikko Ilkka Kuuva Tanja Sanila Eeva Harmanen Timo Väisänen Matti Kyllönen Veikko Väänänen Markku Harri Muut Laillisuus ja päätösvaltaisuus Anu Avaskari, valtuuston puheenjoh taja Toini Sanila, valtuuston I varapuheenjohtaja Marko Katajamaa, valtuuston II varapuheenjohtaja Jyrki Hyttinen, kunnanjohtaja, esitteli jä Pentti Tarvainen, hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Väisänen ja Ulla-Maija Kemppainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jari Huotari puheenjohtaja Pentti Tarvainen pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kunnantalolla arkistosihteerin virkahuoneessa Pentti Tarvainen hallintojohtaja

4 Inarin kunta Esityslista 16/ Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat KHALL Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Päätökset ja asiakirjat ovat näh tä vil lä päätöksen tehneillä ja il moi tus asiat kokoushuoneessa. Tiedoksi: Johtoryhmän muistiot 28.8, 2.9. ja Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan 2. muut luetellut asiat. Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viranhaltijapäätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen, puh , hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

5 Inarin kunta Esityslista 16/ Mahdolliset valtuuston lähetekeskustelun aiheuttamat muutokset talous- ja toimintasuunnitelmaan 138/ /2015 KHALL Hallintojohtaja Valtuusto käy lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta Suunnitteluaikataulun mu kaises ti mahdolliset valtuuston lähetekeskustelun aiheuttamat muutokset talous- ja toimintasuunnitelmaan käsitellään kunnanhallituksessa. Lau ta kun nat käsittelevät omat ensi vuoden talousarvionsa sekä talous- ja toi min ta suun ni tel mas tan sa mennessä. Käsittely: Valtuuston lähetekeskustelusta laadittu muistio on ohessa. Ohessa on osasto pääl li köi den kokouksessa kirjatut näkemykset lä he te kes kus telus sa esille tulleista asioista. Taloussihteerin selvitys Tilapalvelu liikelaitoksen vuokrien koh den tu mi sesta on ohessa. Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen kehystä ja sivis tys toi men kehystä on perusteltua muuttaa niin, että sosiaali- ja ter veystoi men kehykseen lisätään euroa ja vastaava summa vähennetään sivis tys toi men kehyksestä. Summa koostuu Tilapalvelu liikelaitoksen vuokrien kohdentumisesta. Sivistystoimen investointiohjelmaan on tehty tarkistuksia, joita si vis tys johta ja esitteli lähetekeskusteluseminaarissa. Muutokset käyvät ilmi taloussihteerin selvityksestä. Sivistystoimen kehystä tarkistettaessa on huomattu, että Törmäsen koulun opet ta jien palkkauskustannukset yhdeksältä kuukaudelta yhteensä noin euroa ovat jääneet sivistystoimen kehyksessä ottamatta huomioon. Si vis tys toi men kehys ei siis alitu siten kuin vielä valtuustoseminaarissa arveltiin. Palvelujen ostoon Elinkeinot & kehitys Nordicalta ei kehyksessä ole va raudut tu siihen, että kunnan ostopalvelusopimus nousee eurosta euroon, kuten voimassa olevassa suunnitelmassa. Ensi vuoden arvio on teh ty tämän vuoden Nordican itsensä arvioiman toteutuman mukaisena. Kun nan joh ta ja ja vs. elinkeinojohtaja selvittävät asiaa. Saariselän kehittämisrahaston talousarvio ja -suunnitelma käsitellään erikseen sen jälkeen, kun kunnanjohtaja on asiaan perehtynyt. Kunnanhallitus toteaa, että taloussuunnittelukehyksiin tehdään vain ta loussih tee rin selvityksessä mainittu euron kehyksen siirto si vis tys toi mel-

6 Inarin kunta Esityslista 16/ ta sosiaali- ja terveystoimeen ja investointien tarkennukset. Saariselälle voidaan asentaa kunnostettu kaukalo, jos sivistyslautakunta pitää sitä pa rempa na vaihtoehtona. Käsittely: Anu Avaskari poistui asiaa käsiteltäessä klo Matti Kyllönen esitti, että Ala-Männikön rakentaminen aikaistetaan ja suunnittelun aloittamista jo syksyllä Kyllöstä ei kannatettu. Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: Kunnanhallitus pyytää Nordicalta selvitystä geopark-hankkeesta ja Nordican ensi vuodelle sidotuista määrärarahoista sekä ostopalvelusopimuksen suuruudesta lokakuun 2015 loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja ehdotuksen muutoksen. Matti Kyllönen pyysi merkisemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Toimeksi: Tiedoksi: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

7 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Palkkiosääntötoimikunta Palkkiosääntötoimikunnan asettaminen / palkkiosäännön tarkistaminen / palkkiosäännön muuttaminen ansionmenetyskorvauksen osalta 77/ /2015 KHALL 53 Hallintojohtaja Kunnanhallituksessa on otettu esille tarve ansionmenetyskor vausten ja kokouspalkkioiden tarkistamiseen. Yleensä tällainen on tehty val tuuston vaalikauden loppupuolella ja siihen on asetettu toimikunta, jossa on ollut yksi edustaja suurimmista valtuustoryh mistä. Vuonna 2013 kun nan hallitus asetti sääntötoimikunnan, joka valmis teli eräitä palkkiosään töön ja kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan liittyviä asioita. Toimikunnassa oli tuol loin puheenjohtajana Jari Huotari ja jäseninä Anu Avaskari, Valtteri Huhtamella, Ulla-Mai ja Kemppainen ja Matti Kyllönen. Nykyinen palkkiosääntö on ohessa. Toi mikunnan valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä on ollut hallin to joh ta ja. Suomen Kuntaliitto on selvittänyt kuntien luottamushenkilöiden palkkioita vuodelta Kuntaliiton selvitys on ohessa. Selvityksen mukaan Inarin palkkio- ja ansionmenetyskorvaustaso on jäänyt jälkeen vas taavanko koisten kuntien vastaavista. Kunnanhallitus päättää 1. asettaa viisijäsenisen palkkiosääntötoimikunnan 2. nimetä sille puheenjohtajan 3. määrätä sen valmistelijaksi, esittelijäksi ja sihteeriksi hallinto joh ta jan 4. antaa toimikunnan tehtäväksi tehdä esityksen Inarin kunnan ko kouspalkkioiden ja ansionmenetyskorvausten tarkistamisesta asukasmäärältään lä hinnä vastaavien kuntien tasoon huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Käsittely: Timo Väisänen ehdotti, että palkkiosääntötoimikuntaa ei aseteta. Väisäsen ehdotusta ei kan na tettu. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Palkkiosääntötoimikuntaan nimettiin Jari Huotari, Anne Tuovila, Heli Port ti, Valtteri Huhtamella ja Timo Väisänen. Puheenjohtajaksi nimettiin Jari Huotari. Toimikunnan määräaika on lokakuun 2015 loppuun mennessä.

8 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Palkkiosääntötoimikunta Toimeksi: Tiedoksi: hallintojohtaja nimetyt hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh Palktmk 1 Hallintojohtaja Voimassa oleva palkkiosääntö on ohessa. Suomen kuntaliiton selvitys kuntien luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista vuonna 2013 on ohessa. Inarin kunnan palkkiotaso on jäänyt jälkeen valtakunnallisesta tasosta ja myös samaa kokoluokkaa olevien naapurikuntien palkkioista. Esim. Kittilässä valtuuston ja hallituksen jäsenen palkkio on 75 euroa, kun Inarissa se on 50 euroa (palkkiosääntö 2 ). Sodankylässä vastaavat palkkiot ovat 60 euroa. Inarissa ei valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalle makseta erillistä vuosipalkkiota, mutta kylläkin palkkiot erityistehtävistä (33-50 euroa). Ajankohtaisimpana on pidetty ansionmenetyskorvausten tarkistamista erityisesti erillisettä selvityksettä maksettavan ansionmenetyksen määrän osalta (palkkiosääntö 12 4 kohta) Inarissa maksetaan ilman erillistä selvitystä 12 euron suuruinen ansionmenetys. Hieman epäselvyyttä on ollut myös siitä, millaisia selvityksiä ansionmenetyksestä edellytetään. Kuntaliiton selvityksen mukaan ansionmenetyskorvausta maksetaan keskimäärin 23 euroa tunnilta. Esim. Tampereella korvauksen enimmäismäärä on 25 euroa (Inarissa 33 euroa) ja ilman työnantajan todistusta maksettava ansionmenetyskorvaus on 14 euroa tunnilta. Kuntaliiton selvityksessä kerrotaan, että Kuopiossa ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset osinkotulot, jota on nostettu yhtiöistä, joista ansionmenetyskorvauksen hakija omistaa yli 50 prosenttia. Pudasjärvellä yrittäjän ansiotulo määritellään ensisijaisesti yrittäjän eläkemaksun perusteena olevan tulon pohjalta, mistä on esitettävä kirjallinen selvitys. Palkkiosääntöä tarkistettiin edellisen kerran Tällöin tarkistettiin palkkioiden lisäksi myös ilman erillistä selvitystä esitettävän ansionmenetyksen määrä. Palkkiosäännön mukaan ansionmenetyskorvausta korotetaan KVTES:n yleiskorotuksilla, joita on vuodesta 2011 ollut noin 3,6 %. Hallintojohtajan ehdotus: Palkkiosääntötoimikunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle muutettavaksi palkkiosäännön 12 :n 4 kohdan ilman todistusta tai selvitystä maksettavaa ansionmenetyskorvausta vuoden 2016 alusta 12 eurosta 14

9 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Palkkiosääntötoimikunta euroon 2. todeta, että ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset osinkotulot, joita on nostettu yhtiöstä, joista ansionmenetyskorvauksen hakija omistaa yli 50 prosenttia tai yrittäjän eläkemaksun perusteena oleva tulo, mistä on esitettävä kirjallinen selvitys 3. todeta, että palkkiosääntöön ei esitetä muita muutoksia ja käsitellä asiaa tarvittaessa uudelleen valtuustokauden lopussa niin, että mahdolliset muut muutokset tulevat voimaan uuden valtuustokauden alusta. Palkkiosääntötoimikunta yksimielisesti hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo KHALL. Ohessa on voimassa oleva kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö sekä Suomen kuntaliiton selvitys kuntien luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista vuonna Kunnanhallitus päättää hyväksyä palkkiosääntötoimikunnan esityksen ja esittää valtuustolle muutettavaksi palkkiosäännön 12 :n 4 kohdan ilman todistusta tai selvitystä maksettavaa ansionmenetyskorvausta vuoden 2016 alusta 12 eurosta 14 euroon. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

10 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnan luottokortin ottaminen kahdelle viranhaltijalle/sivistysjohtajalle 73/ /2014 KHALL 65 Hallintojohtaja Johtoryhmässä ( ) sovittiin valmisteltavaksi kunnan pankki / luottokortin ottamista sellaisille viranhaltijoille, jotka joutuvat matkustamaan tai edus ta maan kuntaa. Erityisesti matkustamiseen liittyviä kustannuksia joudutaan ottamaan laskuille, joista aiheutuu laskutuskustannuksia, jotka suoraan pankkikorttia käyttäen ovat vältettävissä. Kunnalla on pankkisopimus Pohjolan Osuuspankin kanssa. Sieltä on ilmoitettu, että pankkikorttien käyttäjät on nimettävä ja jokaiselle käyttäjälle hankittava oma kortti. Korttivaihtoehtoja on kaksi Op-Visa Business Card (debit-kortti) tai pelkkä Business Eurocard -luottokortti. Viimeksi mainittu on monikäyttöisempi, mutta kunnan käyttö on sen verran vähäistä, että suo raan maksuun perus tuva Op-Visa Business Card olisi riittävä. Hallintojohtaja on keskustellut asiasta Lapissa Taitoan kirjanpidos ta vas taa van henkilön kanssa, jolla on kokemusta kuntien pankki / luottokorttikäytän nöistä. Hän suosittelee, että kunta hankkisi luottokortteja. Pank kikor tin käytöstä aiheutuu kunnalle kirjanpidosta eril li siä ku lu ja, jotka ovat enem män kuin Busi ness Eu ro card -luottokortin vuo si kus tan nus (40 ). Luotto kortista saadaan mm. koontilaskut verkkolas kuna kor teit tain. Kortille on syytä asettaa käyttörajat, jolla taataan mm. se, että kortin mahdol li sen ka toamisen yhtey dessä kun nan tililtä voi nostaa vain rajan mää rän. Tur varajana käteisnostolle voisi olla esim euroa vuoro kaudes sa ja käyt tö rajana esim euroa kuukaudessa. Käyttörajoja voi muut taa tarpeen mu kaan. Korttia tarvitsevat kunnanjohtaja Reijo Timperi ja sosiaali- ja terveysjohta ja Ma ri Pa lolahti. Kunnanhallitus päättää 1. ottaa sosiaali- ja terveysjohtajalle Busi ness Eu ro card -luottokortin, jossa on euroa käteisnostoraja vuorokaudessa ja verkkomaksamiselle euron käyttöraja kuukaudessa 2. kunnanjohtajan luottokortista hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin asiasta uusi esittely ja päätösehdotus.

11 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Heli Portti poistui esteellisenä (intressijäävi) kohdan 1 ja kunnanjohtaja (intressijäävi) kohdan 2 kä sit te lyn ja pää tök sen teon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Kunnanhallitus päätti puheenjohtajan selostuksen pohjalta ottaa kunnanjohtajalle Business Eurocard -luotto kor tin, jos sa on eu roa käteisnostoraja vuorokau dessa ja verkko maksamiselle euron käyttö raja kuukaudessa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Tiedoksi: hallintojohtaja Pohjolan Osuuspankki, Taitoa Oy, kunnanjohtaja, osas to päälli köt hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL Hallintojohtaja Reijo Timperin luottokortti on peruttu ja uusi luottokortti on haettu kun nanjoh ta ja Jyrki Hyttiselle. Sivistysjohtaja Irja Seppänen toivoo myös luot tokort tia. Sivistystoimessa joudutaan käyttämään käteistä rahaa mm. koulujen sti pen dei hin. Kunnanhallitus päättää ottaa sivistysjohtajalle Business Eurocard -luot tokor tin, jossa on euroa käteisnostoraja vuorokaudessa ja verkkomak sami sel le euron käyttöraja kuukaudessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiedoksi: sivistysjohtaja, taloussihteeri, Kunnan Taitoa Oy hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

12 Inarin kunta Esityslista 16/ Tolosen kyläyhdistyksen lainahakemus 325/ /2015 KHALL Hallintojohtaja Tolosen kyläyhdistys ry:n pj. Kirsti Kustula on toimittanut kuntaan oheisen hakemuksen Tolonen nousuun kehittämishankkeesta ja han ke suun ni tel man. Kyläyhdistys pyytää kunnalta euron korotonta lai naa hankkeen toteuttamiseen ja läpivientiin. Takaisinmaksuajankohdaksi esi te tään toukokuuta Kuluvan vuoden talousarvion kehittämis- ja yhteistyöhankemäärärahoissa on varattu euroa kylien hankkeiden (pl. Leader-hankkeet) kunnan rahoi tus osuuk siin. Erikseen tilapäislainoihin ei ole varauduttu. Lea der-hankkei den kuntarahoitusosuuksiin on varauduttu Elinkeinot & kehitys Nordicassa. Kunnanhallitus on aikaisemmin antanut tilapäislainaa Kaamasen ja Me nesjär ven kyläyhdistysten ja Inarin MLL:n paikallisyhdistyksen Lea der-hankkei siin. Lainojen nostamisen ehtona on ollut, että Pohjoisimman Lapin Leader hyväksyy hankkeen ja ilmoittaa tuen maksatuksesta kuntaan. Tolosen ky lä yh dis tyk sen hankkeen rahoitus on tulossa Maaseutuvirastosta Poh joisim man Lapin Leader ry:n kautta. Talousarvion sitovuussäädösten mukaan valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ei saa ylittää. Tällainen lienee myös rahoitusosan antolainauskohta. Kunnanhallitus voi kuitenkin päätöksellään siirtää määrärahoja sitovuustasojen välillä edellyttäen, että siirrot eivät vaikuta talousarvion loppusummaan. Kunnanhallitus päättää 1. siirtää kuluvan vuoden talousarvion kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden em euron määrärahasta euroa peruskunnan rahoitusosan lyhytaikasten lainojen muutokseen annettavaksi tilapäislainana kylien kehittämishankkeisiin 2. antaa Tolosen kyläyhdistykselle euron korottoman tilapäislai nan, joka on maksettava takaisin viimeistään Lainan nos ta mi sen ehtona on Maaseutuviraston tukipäätös. Lainan nostamisesta ja ehdoista on sovittava taloussihteerin kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: taloussihteeri Tolosen kyläyhdistys ry / puheenjohtaja, Pohjoisimman Lapin Leader ry,

13 Inarin kunta Esityslista 16/ Maaseutuvirasto? hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

14 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi / kunnan edustajien nimeäminen/muut edustajat 70/ /2013 KHALL 38 Hallintojohtaja Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston säännön 6. :n mukaan Rahaston asioista päättää halli tus, johon neljäksi vuodeksi kerral laan valitaan kolme edustajaa kun nasta, kaksi edustajaa maa- ja metsäta lousministeriöstä sekä Lapin ympäris tökes kuksesta, Metsähallituksesta, Riista- ja kalatalou den tutkimuslaitok sesta, Inarin kalastusalueesta ja Saa melaiskäräjistä yksi edustaja kustakin. Hallituksen kokoonpano on seuraava: Maa- ja metsätalousministeriö kalastusneuvos Eija Kirjavainen (varalla neuvotteleva virka mies Tapio Hakaste) vesihallintoneuvos Jaakko Sierla (varalla vesiylitarkas taja Minna Hanski) Lapin ELY-keskus johtaja Erkki Kantola (varalla ympäristötekniikan päällikkö Kari Por san ge r) Metsähallitus kalastusmestari Markku Seppänen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ylijohtaja Eero Helle (varalla erikoistutkija Teuvo Niva) Inarin kalastusalue hallituksen pj. Kari Kyrö Saamelaiskäräjät Väinö Seurujärvi. Inarin kunta Mikko Kirjarinta, puheenjohtaja (varalla Aarre Seurujärvi) Raimo Parviainen, varapuheenjohtaja (varalla Anu Avaskari) Sinikka Mäkinen (varalla Matti Kyllönen).

15 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Säännön 7. :n mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii Inarin kunnan edustaja. Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeämisessä ainakin kun nan ja mahdolli suuksien mukaan muidenkin edustajien osalta on noudatet ta va ta sa-ar vo lain säädöksiä. Kunnanhallitus 1. pyytää Maa- ja metsätalousministeriötä, Lapin elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskusta, Met sä hal litusta, Riis ta- ja kalatalouden tutkimuslaitosta, Ina rin kalas tus aluetta ja saamelaiskäräjiä ni meä mään mennessä rahaston säännön mukaiset edustajat kalatalousrahaston hallitukseen toimikaudeksi (mahdollisuuksien mukaan mies- ja nais edus ta jat) 2. siirtää asian käsittelyn muutoin kunnanhallituksen maaliskuussa pidettävään kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Toimeksi: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu (kohta 1) hallintojohtaja (kohta 2) hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 144 Hallintojohtaja Em. tahot ovat nimenneet määräpäivään edustajansa rahaston hallitukseen lu kuun ottamatta Maa- ja metsätalousministeriöä. Edustajille on ni metty myös varaedusta jat, jos sellaisia on esitetty. Saamelaiskäräjät on esit tä nyt sekä mies- että naisedustajaa (kalastaja Jouni Aikio ja opet ta ja An na Morot ta ja). Koska esityksissä on enemmän miehiä kuin naisia, tuli si saa melaiskä rä jien edusta jaksi nimetä nainen. Kunnanhallitus päättää nimetä kalatalouden kehittämisrahaston hallitukseen toimikaudeksi maa- ja metsätalousministeriön myöhemmin nimeämät kaksi edustajaa ja näille mahdollisesti nimetyt varajäsenet 2. Lapin ELY-keskuksen edustajaksi ympäristönhoitopäällikkö Kari

16 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Porsangerin (varalle vesistöpäällikkö Jari Pasasen), Metsähallituksen edustajaksi eräsuunnittelija Markku Seppäsen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen edustajaksi yli johtaja Eero Helteen (varalle eri koistutkija Teuvo Nivan), Ina rin ka las tus alueen edustajaksi hal li tuk sen puheenjohtaja Kari Kyrön, Saame laiskäräjien edus ta jaksi opettaja Anna Mo rot tajan (va ralle ka lastaja Jouni Aikion) 3. kolme kunnan edustajaa (ja näille mahdollisesti varajäsenet) 4. kunnan edustajista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Matti Kyllönen ehdotti rahaston hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Matti Kyl lös tä. Toini Sanila ehdotti varsinaisiksi jäseniksi Veikko Väänästä (varalle Ulla-Maija Kemppainen), Teu vo Katajamaata (varalle Ilkka Kuuva) ja Anu Avaskaria (varalle Eeva Harmanen). Puheenjohtajaksi Veikko Vää nä nen, va rapu heen joh tajaksi Teu vo Kata ja maa. Marko Katajamaa poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, pu heenjohtaja mää räsi suoritettavaksi vaalin, joka päätettiin toimit taa lipuin. Hän teki seu raa van äänestysesityksen: Jaettavaan äänestyslippuun kirjoitetaan rahaston hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittavaksi esi tet tä vien ni met kui tenkin enintään kolme nimeä. Va li tuiksi tu le vat kol me eni ten ää niä saa nut ta. Ää nestysesitys hy väksyttiin yk si mie li ses ti. Pöytäkir jan tar kas ta jat toi mi vat ääntenlaskijoi na. Toimitetussa vaalissa Veikko Väänänen, Teuvo Katajamaa ja Anu Avas kari saivat kukin seitsemän ääntä ja Matti Kyllönen sai yhden äänen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen kohdat 1, 2, ja 4. Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajiksi kalatalouden kehit tä mis ra has ton hal li tukseen Veikko Väänäsen (varalle Ul la-maija Kemppainen), Teu vo Kata ja maan (varalle Ilkka Kuuva) ja Anu Avaskarin (varalle Eeva Harmanen). Pu heenjohtajaksi valittiin Veikko Väänänen ja va rapu heen joh tajaksi Teu vo Katajamaa.

17 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Tiedoksi: kalatalouden kehittämisrahasto / sihteeri nimetyt hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 291 Hallintojohtaja Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut kuntaan oheisen päivätyt kirjeen, jossa se on nimennyt edustajakseen rahaston hallitukseen neuvotte leva virkamies Minna Hanskin ja neuvotteleva virkamies Tapio Hakasteen. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriön kirjeen ja nimeää rahaston hallitukseen ministeriön edustajiksi Minna Hanskin ja Tapio Hakasteen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Toimeksi: Tiedoksi: kalatalouden kehittämisrahasto / sihteeri nimetyt, Maa- ja metsätalousministeriö hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 63 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päättää nimetä kalatalouden kehittämisrahaston hallitukseen toimikaudeksi kolme kunnan edustajaa (ja näille mahdollisesti varajäsenet) 2. kunnan edustajista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 3. todeta, että muut rahaston hallituksen jäsenet voivat jatkaa tehtävässä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi kalatalouden kehittämisrahaston hallitukseen toimikaudeksi Veikko Väänäsen (varalle

18 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ul la-maija Kemp pai nen), Anu Avaskarin (varalle Eeva Harmanen ) ja Teu vo Kataja maan (va ralle Ilk ka Kuuva). Puheenjohtajaksi nimettiin Veikko Väänänen ja varapuheenjohtajaksi Teu vo Katajamaa. Tiedoksi: nimetyt, kalatalouden kehittämisrahasto hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 132 Hallintojohtaja Lapin ELY-keskus on ilmoittanut kirjeellään nimenneensä edesmenneen Kari Porsangerin tilalle ra haston hallitukseen vesivarayksikön päällikkö Arto Seppälän (varajäsenenä jatkaa Jari Pasanen). Muita vaihdoksia tai lisäyksiä ei varsinaisiin tai varajä seniin ole tehty. RKTL:n (nykyisin Luke) edustaja ylijohtaja Eero Helle (varalla erikoistutkija Teuvo Niva) on jäänyt eläkkeelle. Inarin kalastus alue ei ole ni men nyt Ka ri Ky röl le varaedustajaa. Rahaston edellistä kokousta ( ) ei saatu päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus päättää kalatalouden kehittämisrahaston hallitukseen 1. nimetä Lapin ELY-keskuksen edustajaksi ympäris tönhoitopäällikkö Kari Porsangerin tilalle vesivara yksikön päällikkö Ar to Seppälän 2. pyytää Lukea nimeämään edustajan ja tälle varaedustajan 3. pyytää Ina rin kalastusaluetta nimeämään Kari Ky röl le varaedustajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu nimetyt, kalatalouden kehittämisrahasto hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 262 Hallintojohtaja Inarin kalastusalue ilmoittaa kirjeellään , että Kari Kyrön

19 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus varaedustaja on Yrjö Mattila. Kunnanhallitus päättää nimetä kalatalouden kehittämisrahaston hallitukseen Kari Kyrön varaedustajaksi on Yrjö Mattilan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi: nimetty, Inarin kalastusalue, Kalatalouden kehittämisrahasto hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL Hallintojohtaja Luonnonvarakeskus (Luke) on nimennyt edustajakseen tutkimuspäällikkö Petri Heinimaan ja hänen varaedustajakseen erikoistutkija Teuvo Nivan. Rahaston hallituksen kokous on ollut Kunnanhallitus päättää nimetä kalatalouden kehittämisrahaston hallitukseen Luonnonvarakeskuksen edustajaksi Petri Heinimaan ja varaedustajaksi Teuvo Nivan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiedoksi: nimetyt, Luke, Kalatalouden kehittämisrahasto hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

20 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus

21 Inarin kunta Esityslista 16/ Alueelliselle maanpuolustuskurssille osallistuminen Saariselällä 336/ /2015 KHALL Hallintojohtaja Lapin aluehallintovirasto järjestää alueellisen maan puo lus tuskurs sin numero 50 Saariselällä. Oppilasesitykset kurssille on tehtävä men nes sä. Johtoryhmässä kurssille on esitetty kunnanjohtajaa ja johtavaa lääkäriä. Rakennustarkastaja-kiinteistöpäällikkö Erkka Tervo ei ole käynyt maanpuolustuskurssia. Kunnanhallitus päättää esittää maanpuolustuskurssille kunnanjohtajaa, johtavaa lääkäriä ja rakennustarkastaja-kiinteistöpäällikköä ja tehdä oppilasesitykset luottamushenkilöistä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohgtajan ehdotuksen ja esittää maanpuolustuskurssille khall I vpj Kari Akujärveä. Toimeksi: Tiedoksi: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu kurssille esitetyt hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

22 Inarin kunta Esityslista 16/ Kutsuja tilaisuuksiin 9/ /2015 KHALL Hallintojohtaja Lapin sairaanhoitopiirin kuntakokous on Rovaniemellä. Kutsu ja tilaisuuden ohjelma on ohessa. Kunnanhallitus päättää valita Lapin sairaanhoitopiirin kuntakokoukseen kunnanjohtajan, so si aa li- ja terveysjohtajan ja johtavan lääkärin lisäksi luotta mus hen ki lö edus ta jat. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Jari Huotari esitti Veikko Väänäsen kannattamana, että tilaisuuteen valitaan aseman perusteella kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Matti Kyllönen esitti Heli Portin kannattamana edustajaksi lisäksi Toini Sanilaa. Matti Kyllönen esitti, että tilaisuuteen lähetetään kolme luottamushenkilöä. Kyllöstä ei kannatettu. Äänestys: Huotari Jaa 6 Kyllönen Ei 2 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja esittää kuntakokokseen valittavaksi soteltk:n puheenjohtajan Veikko Väänäsen ja khall pj Jari Huotarin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Tiedoksi: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu valitut hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

23 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite Koppelontien jätevesiviemärin rakentamisesta ja jokinäkymäraivauksista / Inarin Lapin Vesi Oy:n selvitys 251/ /2015 KHALL 257 Hallintojohtaja Inarin vasemmiston valtuustoryhmä jätti kokouksessa oheisen aloitteen, jossa esitetään, että kunta ja Inarin Lapin Vesi Oy rakentaisivat jätevesiviemärin Koppelon kylään. Samassa yhteydessä esitetään selvitettäväksi Koppelon tien ja Ivalojoen välisen alueen raivaamisen niin, jotta tielle saataisiin jokivarsinäkymät. Vesi- ja viemärirakentaminen kuuluu Inarin Lapin Vesi Oy:n toimialaan. Yhtiön toimitusjohtaja Paulus Lepistö on antanut asiasta kuntaan saapuneen lausunnon, jossa hän toteaa, että alueella ei ole ollut halukkuutta viemäriverkostoon liittymisestä eikä yhtiön kannan mukaan viemäriverkon laajentamisen Koppeloon ole kannattavaa: rakentamiskustannukset olisivat euroa ja liittymismaksutuloja saataisiin arviolta euroa. Tekninen johtaja Arto Leppälä on antanut oheisen lausunnon Koppelontien ja Ivalojoen välin raivaamisesta. Lausunnossaan hän toteaa, että Koppelon tien ja joen väliset maa-alueet ovat pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa ja että yksityisen maanomistuksen osalta metsänhoitotoimenpiteet ovat maanomistajien tehtäviä. Aloitteessa raivaus on yhdistetty sekä kevyenliikenteen väylän että jätevesiviemärin rakentamiseen. Kumpikaan rakentaminen ei liene lähivuosina toteutumassa. Kunnanhallitus päättää, 1. merkitä tiedoksi Inarin Lapin Vesi Oy:n kirjeen ja todeta, että jätevesiviemärin rakentaminen kuuluu Inarin Lapin Vesi Oy:lle 2. todeta, että jokivarsinäkymien raivaus ei liene lähivuosina ainakaan aloitteen mukaisesti toteutumassa, koska raivaaminen on aloitteessa yhdistetty sekä kevyenliikenteen väylän että jätevesiviemärin rakentamiseen ja raivattavat alueet ovat yksityisten mailla 3. ilmoittaa Inarin vasemmiston valtuustoryhmälle, että nyt käytettävissä olevien tietojen pohjalta aloitetta ei ole mahdollista toteuttaa 4. todeta aloite loppuun käsitellyksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1-3 osalta ja päätti pyytää päivitetyn kyselyn, viemäriverkkoon liittymisen halukkuudesta, koska edellisen kyselyn suorittamisesta on noin

24 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus kymmenen vuotta sitten. Inarin Lapin Vesi Oy voisi lisätä aktiivisuutta vesija viemäriverkkoon liittymisestä, jotta siihen että saataisiin uusia liittyjiä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Tiedoksi: Inarin Lapin Vesi Oy Inarin vasemmiston valtuustoryhmä hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL Hallintojohtaja Inarin LapinVesi Oy on laittanut kesällä Inarilainen-lehteen oheisen kuu lutuk sen, jossa pyydetään ilmoittamaan mennessä, mikäli puoltaa tai vastustaa Koppelon alueen viemäriverkkoon liittymistä. Kuulutuksessa on myös arvioita liittymisen kustannuksista. Inarin LapinVesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistö on toimittanut kuntaan päiväämänsä oheisen selvityksen Koppelon jätevesiviemärin liit ty mis ha luuk kuu des ta. Saaduista 15 vastauksesta seitsemän vastausta oli puol ta via ja kahdeksan vastustavia. Lepistön mukaan vä häi set liit ty mis maksu tu lot aiheuttavat paineita määrätä alueellinen liit ty mis mak su hin nas to. Kunnanhallitus päättää 1. merkitä Inarin Lapin Vesi Oy:n selvityksen tiedoksi 2. todeta valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiedoksi: Inarin vasemmiston valtuustoryhmä, Inarin Lapin Vesi Oy hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

25 Inarin kunta Esityslista 16/ Lapland Reindeer Experience Oy:n maanvuokraushakemus 295/ /2015 KHALL Liite 1 Tekninen johtaja Lapland Reindeer Experience Oy / Jussi Saastamoinen on pyytänyt saada vuok ra ta Inarin keskustassa rannan torialueen ja rannan välistä aluetta (en tinen lentosatama). Hakemus ohessa. Kartta liitteenä 1. Alue on vuokrattu tori paik ka na Jussi Saastamoiselle saakka. Inarin keskustassa on ollut aikoinaan vilkasta lentotoimintaa ylei sö len nä tysten muodossa. Lentotoiminta on alkanut ehkä jo 50-luvulla. Sen aikaisten len tä jien (Jaakkola, Raumala) lopettaessa lentotoiminta on ollut hil jai sempaa. Vuosina Inarin keskustasta oli vuokrattuna lentopaikka Iva lon Lentopalvelu Oy:lle. Ivalon Lentopalvelu Oy rakensi laiturin ja pienen siirrettävän toimistorakennuksen rantaan. Vuokrasopimus on lakannut 2005 ja yrityksen lentotoimintakin on hakemuksen mukaan päättynyt. Saasta moi nen on ilmoittanut sopineensa laiturin ja toimistorakennuksen ostosta, jos kunta myöntää hänelle vuokrasopimuksen alueeseen. Laituri sijoittuu asemakaavan mukaiselle satama-alueelle. Asiassa voidaan edetä esimerkiksi seuraavasti: 1. Kolmion mallinen satama-alue kylän keskustassa voidaan vuokrata Saas ta moi sel le kokonaisuudessaan. 2. Saastamoiselle vuokrataan vain laiturin ja toimistorakennuksen si joit tami sen kannalta välttämätön alue, jolloin myös muille toimijoille jäisi tilaa. 3. Kunta ostaa rakenteet ja vuokraa niitä eteenpäin ja kehittää aluetta ko konai suu te na, laiturista muodostetaan yleinen rantautumislaituri. 4. Aluetta ei vuokrata tällä hetkellä kenellekään ja Ivalon Lentopalvelu Oy:tä kehotetaan viemään pois omistamansa rakenteet ja siistimään paikan. Torialueen / sataman maa-alueen omistaa kunta, mutta edustalla oleva ve sialue on yksityinen vesialue. Yksityiselle vesialueelle saa rannanomistaja sijoit taa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun laiturin. Yritystoimintaan tarkoi tet tu laituri tarvitsee vesialueen omistajan luvan. Vesialue on Inarin ta lojen Rnrot yhteinen vesialue. Kunnanhallitus päättää, että aluetta ei tällä hetkellä vuokrata. Alueen laajempaan kehittämisvisioon palataan kevään 2016 aikana. Käsittely:

26 Inarin kunta Esityslista 16/ Arto Leppälä oli asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen aajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiedoksi: Lapland Reindeer Experience Oy / Jussi Saastamoinen tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

27 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Maanostotarjoukset: Mediponte Oy / Lauri Hirvonen ja Lauri Hirvonen 276/ /2015 KHALL 268 Tekninen johtaja Lauri Hirvoselle on päätetty myydä Inarin asemakaavan mukainen tontti nro 2 korttelissa 133. Lauri Hirvonen on tehnyt tarjouksen Mediponte Oy:n nimissä viereisestä tontista 133/3 ja omissa nimissään tontista 133/4. Kartta ja tarjoukset ohessa. Inarin kunnassa oli pitkään voimassa valtuuston hyväksymä periaate, jonka mukaan luovutusasiakirjoihin merkittiin rakentamisvelvoite kolmen vuoden aikana luovutuksen tapahtumasta. Periaatteesta on sittemmin luovuttu. Rakentamisvelvoitteen puuttuminen mahdollistaa useamman tontin hankkimisen omaan käyttöön, jolloin asumisväljyy kasvaa. Samalla tonttien hamstraaminen estää useamman pääsemisen osalliseksi halutusta alueesta. Sahanrannan tonttien tarjouskilpailun ilmoituksessa on todettu, että kullekin tarjoajalle myydään vain yksi tontti. Ohessa malli kauppakirja. Kunnanhallitus päättää, että 1. Ivalon ja Inarin asemakaava-alueilla tonttien luovutuksissa otetaan käyttöön kolmen vuoden rakentamisvelvoite alkaen, 2. hyväksyä Mediponte Oy:n tarjouksen tontista 133/3 hintaan , 3. tonttia 133/4 ei myydä Lauri Hirvoselle, koska hänelle on jo päätetty myydä yksi tontti samasta korttelista. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: Kunnanhallitus siirtää Mediponte Oy:n tarjouksen (kohta 2.) käsittelyn lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja ehdotuksen muutoksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Tiedoksi: tekninen johtaja hakija, tekn.os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja, taloussihteeri tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

28 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus KHALL Liite 8 Tekninen johtaja Tonttien tarjouspyynnössä oli todettu, että 'Kunnanhallitus pidättää oikeuden ratkaista tarjoukset erillisasiana siltä osin, jos yksi talous tai yritys tarjoaa ostettavaksi samanaikaisesti useamman tontin'. Mediponte Oy ei ole tehnyt muita tarjouksia. Kartta liitteenä 8. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Mediponte Oy:n tarjouksen Inarin asemakaavan mukaisesta tontista 133/3 hintaan ,00 euroa. Käsittely: Arto Leppälä oli asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: tekninen johtaja hakija, tekn. os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja, taloussihteeri tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

29 Inarin kunta Esityslista 16/ Maanmyyntitarjous: Olli Huovisen perikunta 339/ /2015 KHALL Liite 2 Tekninen johtaja Olli Huovisen perikunta on tarjonnut Inarin kunnalle ostettavaksi Mellanaavalla sijaitsevaa n. 17 ha palstaa tilasta Huovinen Kartta liitteenä 2. Kunnanhallitus päättää, että Inarin kunnalla ei ole tarvetta maa-alueille tarjotulla alueella. Käsittely: Arto Leppälä oli asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiedoksi: Olli Huovisen perikunta tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

30 Inarin kunta Esityslista 16/ Maanosto- ja myyntitarjouksia 376/ /2013, 50/ /2014 KHALL Tekninen johtaja Kunnanhallitus on päättänyt ostaa Aune Kangasnimeltä Ivalon asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Kunnanhallitus on päätöksellään päättänyt siirtää maakauppaa siihen asti, kunnes kunnalla on siihen tarvittavat määrärahat. Päätökset ohessa. Kauppa on peruuntunut. Kunnanhallitus on päättänyt myydä Risto Karjalaiselle määräalan tilalta Kettula Ostotarjous ei ole johtanut lopulliseen kauppaan. Päätös ohessa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen päätökset , ja raukeavat. Käsittely: Arto Leppälä oli asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: Aune Kangasniemi, Risto Karjalainen tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

31 Inarin kunta Esityslista 16/ Saariselän tonttien myynti 350/ /2014 KHALL Tekninen johtaja Inarin kunnan omistamien tonttien myynti Saariselän alueella on ollut tarkoitus siirtää Saariselkä Oy:n tehtäväksi tavoitteena 'yhden luukun periaate'. Saariselkä Oy on tehnyt Inarin kunnalle erillisen tarjouksen Inarin kunnan omistamien tonttien myynnistä. Tarjous ohessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Saariselkä Oy:n päivätyn tarjouksen. Anne Tuovila ja Marko Katajamaa poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Tiedoksi: Saariselkä Oy, tekninen johtaja, tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

32 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Ivalon yleiskaavan tilannekatsaus 101/ /2012 KHALL 303 Tekninen johtaja Ivalon alueen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa Alue käsitti Iva lo joen itäpuoliset alueet alueen rajoittuessa pohjoisessa Inarijärveen ja Paats jo keen, idässä Venäjän rajaan ja etelässä Sodankylän kunnan rajaan. Ro va nie men hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan kolme karttalehteä, jotka kä sit ti vät Inarijärven ranta-alueet. Kunnanhallitus päätti aloittaa yleiskaavatyön uudestaan hylät ty jen karttalehtien osalta. Valmisteluaineisto on laadittu täydentäen hylättyä yleiskaava-aineistoa. Val mis te lu ai neis to on ollut yleisesti nähtävillä Yleis kaa va-ai neis tos ta jätetyt lausunnot ja muistutukset on toimitettu ohjausryhmälle (kun nan hal li tus) kesäkuussa. Kaavasuunnittelija on laatinut oheisen yhteenvedon lausunnoista ja muis tutuk sis ta. Seuraavaksi kaavan laatija laatii vastineensa annettuihin lausuntoihin ja muis tu tuk siin. Kunnanhallitus käsittelee vastineet ja hyväksyy lopulliset kan nan otot lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet on syytä käsitellä kokouk ses sa, jossa konsultti esittelee lausunnot ja muistutukset sekä vas tineen sa niihin. Konsultille sopii esittelytilaisuus esimerkiksi Kunnanhallituksen päätettyä lausuntojen ja muistutuksien vastineista konsult ti tarkistaa kaavaluonnoksen kaavaehdotukseksi, joka asetetaan yleisesti näh tä vil le. Jätetyt lausunnot ja ehdotukset tuodaan kunnanhallituksen ratkais ta vak si samalla tekniikalla kuin valmisteluvaiheen kuuleminenkin. Jos lau sun not ja muistutukset eivät anna aihetta kaavaehdotuksen merkittäviin kor jauk siin, kaavaehdotus viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus 1. merkitsee asian tietoon tulleeksi 2. kutsuu konsultin esittelemään yleiskaavasta jätettyjä lausuntoja ja muistutuksia kunnanhallituksen kokoukseen Käsittely: Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: tekninen johtaja

33 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus tekninen johtaja Arto Leppälä, puh KHALL Tekninen johtaja Kunnanhallitus toimii Ivalon alueen yleiskaavoituksen ohjausryhmänä. Ivalon alueen yleiskaavan kolme karttalehteä käsittävä luonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Määräaikana annetut lausunnot ja muistutukset ohessa. Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin on ohessa. Kaavan laatija esittelee kokouksessa kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä vastineensa niihin. Kaavaluonnos on nähtävillä Inarin kunnan internetsivuilla osoitteessa Käsittely: Kaavan laaatija projektipäällikkö Elina Saine oli esittelemässä aavaluonnoksesta annettuja lausuntoja ja muistutuksia sekä alustavia vastineitansa niihin klo Paikalla oli myös tekninen johtaja Arto Leppälä, myös kuultavana muissa asioissa. Kokous keskeytettiin esittelyn ja kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Käsittely: Veikko Väänänen esitti Heli Portin kannattamana, että Nanguniemen matkailupalvelualueen varausta tarkastellaan kriittisesti ja alueelle osoitetaan maksimissaan matkailupalvelurakentamista 5000 km2 ja ohjelmapalveluja varten 1000 km2. Perustelut voi esittää pöytäkirjaan liitettäväksi kirjallisesti. Maire Puikko esitti sekä Nanguniemeen että Korkeloniemen rakennusoikeudet olisivat matkailupalvelurakentamista 5000 km2 ja ohjelemapalvelurakentamista 1000 km2. Puikkoa ei kannatettu. Äänestys: Kjoht Jaa 4 Väänänen Ei 3 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

34 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Toimeksi: Tiedoksi: tekninen johtaja tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

35 Inarin kunta Esityslista 16/ Kaunispään asemakaavan laajennus: Varastoalue 333/ /2015 KHALL Tekninen johtaja Metsähallituksen Laatumaa on esittänyt, että kunnanhallitus tekee pää töksen kaavamuutoksesta Saariselän yleiskaavan vahvistamatta jääneellä osalla. Esitys ohessa. Kartta yleiskaavasta ohessa. Koska alueen yleiskaava on jäänyt vahvistamatta, asemakaavoituksessa tulee käsitellä soveltuvilta osin myös tulevan kaavaratkaisun yleiskaavalliset edel ly tyk set. Tällä hetkellä kaavoituksen oma tuotanto on työllistetty. Jos asemakaavan laa jen nus halutaan saada toteutettua kohtuullisen nopeasti, kaavoitus tulee hank kia ulkopuoliselta konsultilta. Kaavoitusprosessin aikataulun kannalta luon to sel vi tyk set tulee tehtäväksi vasta kesällä Hallintosäännön 43 :n kohta 3 b):n mukaan kunnanhallituksen toimialaan kuu luu kaavoitusprosessin aloittamisesta ja periaatteista päättäminen Saa rise län yleiskaavan alueella. Kunnanhallitus päättää, että Kaunispään asemakaava laajennetaan kos kemaan vt 4:n länsipuolella olevaa teollisuus-, varastointi- ja testausaluetta Met sä hal li tuk sen Laatumaan esityksen mukaisesti. Asemakaavoituksesta pyy de tään tarjoukset, jotka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Käsittely: Arto Leppälä oli asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Maire Puikko poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus päätti pyytää lisäksi selvitystä kaavoituksen konsulttipalveluista, niiden hinnoista ja toimeksiantojen kestoista. Toimeksi: Tiedoksi: tekninen johtaja Metsähallitus, Laatumaa tekninen johtaja Arto Leppälä, puh

36 Inarin kunta Esityslista 16/

37 Inarin kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Suunnittelutarveratkaisut: Mauno Akujärvi / lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta 202/ /2015 KHALL 241 Liitteet 4 ja 5 Tekninen johtaja Mauno Akujärvi hakee suunnittelutarveratkaisua kahden 120 k-m² suu ruisen omakotitalon ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentamiseksi. Oma ko ti ta lot sijoittuvat vierekkäisille tiloille ja Kartta liitteenä 4. Tilan pinta-ala on 2310 m² ja tilan pinta-ala on 2182 m². Hanke sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle asemakaava-alueen välittömään läheisyyteen ja liittyen olemassa olevaan taajamarakenteeseen. Iva lon alueen yleiskaavassa alue on merkitty taajaman kasvualueeksi. Yleistä: Suunnittelutarvealue on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 :ssä: Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpei den tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka va paa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen ra ken ta mi seen, joka ympäris tövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää ta van omais ta lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoit taa suunnittelutarvealu eeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odo tet ta vis sa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntake hitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maan käyt töä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Rakennustarkastaja on edellyttänyt edellä mainittujen rakennuslupien muodos ta mi sek si suunnittelutarveratkaisua. Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella on säädetty maankäyttö- ja rakennus lain 137 :ssä. Sen li säksi, mitä rakennusluvan edel ly tyk sis tä muutoin säädetään, rakennusluvan myön täminen 16 :ssä tar koi te tul la suunnittelu tarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edel lyt tää, että raken taminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestä misel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 4/2015 1 Valtuusto Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 3/2015 1 Valtuusto Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 30.03.2015 klo 15:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot