PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE alkaen Ikäihmiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2015 alkaen Ikäihmiset"

Transkriptio

1 PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE alkaen Ikäihmiset

2 SISÄLLYS 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoidon lainsäädäntö Perhehoidon tarkoitus Perhehoidon toteuttaminen Perhehoidon muodot LLKY:ssä Jatkuva perhehoito Lyhytaikainen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero MITEN PERHEHOIDON ASIAKKAAKSI? IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALUEELLINEN TYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Työryhmän tehtävät Palvelukoordinaattorin tehtävät Kotihoidon johtajan tehtävät Toimistosihteerin tehtävät PERHEHOITAJAN/PERHEKODIN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Perhehoitaja Perhekoti Hoidettavien määrä perhehoidossa PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVÄ SUUNNITELMA JA SOPIMUKSET Perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimuksen sisältö Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET Hoitopalkkio ja kulukorvaus Jatkuvan perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Jatkuvan osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Lyhytaikaisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Lyhytaikaisen osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Käynnistämiskorvaus Oman auton käyttö ja matkakorvaukset...13

3 7. PERHEHOIDON KESKEYTYMINEN Perhehoitajan oikeus vapaisiin ja korvaukset vapaan ajalta Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoidon sijainen perhehoidon vapaissa Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoidon sijainen perhehoidon poikkeustilanteissa Perhehoitajan sairastuminen ja korvaukset sairasloman ajalta Perhehoitajan koulutus, valmennus ja vertaistapaamiset Perhehoitajan oikeus omiin henkilökohtaisiin vapaisiin Asiakkaasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset ja perhehoidon päättyminen PERHEHOIDON TUKI JA OHJAUS PERHEHOITAJAN ELÄKETURVA JA VAKUUTUKSET Perhehoitajan eläketurva Perhehoitajan vakuutukset YHTEISTYÖ SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu ja käyttövara Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu asiakkaan poissaolon ajalta Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu osakuukauden ajalta Asiakkaan käyttövara jatkuvassa perhehoidossa Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu Osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Muuta asiakasmaksuista PERHEHOITOASIAKKAAN KULJETUS ASIAKKAAN LÄÄKEHOITO PERHEKODISSA HOITOTARVIKEJAKELU PERHEHOIDON ASIAKKAAN YKSITYISVARAT JA OMAISUUSLUETTELO ASIAKKAAN EDUNVALVONTA ASIAKKAAN VALITUS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET ASIAKKAAN KUOLEMA PERHEHOITOKODISSA

4 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (tekstissä jatkossa LLKY) johtokunta on kokouksessaan perustanut hoidon ja hoivan palvelualueen ikäihmisten palveluihin uuden kodinomaisen palvelun, ikäihmisten perhehoidon. Ikäihmisten perhehoito käynnistettiin vuonna LLKY:n ikäihmisten perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten LLKY toteuttaa ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohjeen ovat päivittäneet ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala ja palvelukoordinaattori Tuula Kälviäinen Perhehoidon lainsäädäntö Keskeisiä ikäihmisten perhehoitoa säätäviä lakeja ovat: - Perhehoitajalaki Laki perhehoitajalain muuttamisesta Laki perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Hallintolaki Hallintolainkäyttölaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Perhehoidon tarkoitus Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen, ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa (SHL 710/1982, 25). Perhehoito on sopiva hoitomuoto ikäihmiselle esim. silloin, kun hänen toimintakykyään heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoito on hoivaa ja huolenpitoa, joka tapahtuu perhehoitajan omassa kodissa. Perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, perheen jäsenyyden, pysyviä ihmissuhteita sekä yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoidon asiakkaalla on muihin perhekodin jäseniin tasavertainen asema 1.3. Perhehoidon toteuttaminen Perhehoitoa voidaan toteuttaa toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksella. LLKY:ssä ikäihmisten perhehoitoa toteutetaan vain toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitona. Perhehoitajan ja LLKY:n välisen toimeksiantosopimuksen tekemisestä vastaa hoidon ja hoivan palveluissa palvelukoordinaattori. Asiakaskohtainen toimeksiantosopimus tehdään yhdessä perhehoitajan kanssa. 3

5 1.4. Perhehoidon muodot LLKY:ssä Jatkuva perhehoito - on ympärivuorokautista tai hoitoaika vähintään 12 h/vrk, toistaiseksi voimassaolevaa perhehoitoa. Jatkuvaa perhehoitoa voidaan tarjota silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on alentunut, mutta hän ei tarvitse ympärivuorokautista valvontaa/ohjausta ja hoitoa Lyhytaikainen perhehoito - käsittää tietyn, ennalta sovitun hoitojakson, millä on alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä. Se voi olla ennakkoon tiedettyä tai äkilliseen tarpeeseen perustuvaa perhehoitoa. - on ympärivuorokautista perhehoitoa tai hoitoaika vähintään 12 h/vrk - jos lyhytaikaisen perhehoidon tarve muuttuu pitkäaikaiseksi, siitä tulee tehdä uusi asiakaspäätös ja uusi asiakaskohtainen toimeksiantosopimus. - lyhytaikaista perhehoitoa tarjotaan mm.: o omaishoidon vapaan järjestelyissä, perhehoitajan vapaan järjestelyissä o tukemaan asiakkaan kotona asumista o välimuotoisena palveluna asiakkaan kotiutuessa palveluasumis- tai laitoshoidon jaksolta o asiakas ei pärjää kotihoidon palveluiden turvin Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee perhehoidon palvelua osavuorokautisesti (hoitoaika < 12h, joko päivä- tai yöhoitona). Osavuorokautinen perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. LLKY ei sijoita asiakasta ikäihmisten perhehoitoon silloin, kun kyse on omaishoidosta eli asiakkaan hoitajana toimii oma lapsi, vanhempi, avo- tai aviopuoliso. 2. MITEN PERHEHOIDON ASIAKKAAKSI? Perhehoidon asiakkaaksi haetaan joko suullisesti ottamalla esim. puhelimitse yhteyttä LLKY:n palvelukoordinaattoriin tai kirjallisesti toimittamalla LLKY:n hoidon ja hoivan asumispalvelua koskeva hakemus palvelukoordinaattorille/seudulliselle SAS-työryhmälle. Hakemuslomakkeita on saatavissa palvelukoordinaattorilta, kotihoitotoimistoista, akuutti- ja 4

6 kuntoutusosastoilta. Lomake on myös tulostettavissa LLKY:n internet -sivuilta, osoitteesta Ennen perhehoidon aloittamista kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, palveluntarve ja soveltuvuus perhehoitoon. Asiakkaan hakiessa lyhytaikaista perhehoitoa, palvelutarpeen selvittämisestä vastaa palvelukoordinaattori. Mikäli asiakas hakee pitkäaikaista perhehoitopaikkaa, palvelutarpeen selvittämisestä vastaa seudullinen SAS-työryhmä yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. Perhehoidon myöntämisen perusteena on pääasiassa asiakkaan alentunut toimintakyky, jonka arvioinnissa käytetään apuna RAI- tai RAVA- toimintakykymittaria ja / tai MMSE- muistitestiä. Perhehoito voidaan myöntää myös muista syistä erityistä harkintaa käyttäen, esim. turvattomuus, iän tuoma hauraus. (kts. LLKY:n Hoidon ja hoivan asumispalveluiden kriteerit ja palvelukuvaukset alkaen) Asiakkaan lyhyt/pitkäaikaista perhehoitoa koskeva asumispalveluhakemus käsitellään seudullisessa SAS-työryhmässä ja työryhmän suosituksesta palvelukoordinaattori tekee viranhaltijapäätöksen perhehoitoon sijoittamisesta. Palvelukoordinaattori voi kiireellisissä tilanteissa sijoittaa asiakkaan perhehoitoon ilman SAS-työryhmän käsittelyä. Seudullinen SAS-työryhmän tehtävät: - vastaanottaa ja käsittelee asiakkaan lyhyt/pitkäaikaista perhehoitoa koskeva asumispalveluhakemuksen - arvioi perhehoitopalvelun tarpeen (RAVA, RAI ja/tai MMSE) - tekee suosituksen perhehoitosijoituksesta Huom! Mikäli asiakas tai omainen ottaa suoraan yhteyttä perhekotiin perhehoitopaikan järjestämiseksi, tulee asiakas ohjata ottamaan yhteyttä LLKY:n palvelukoordinaattoriin. Asiakassijoitukset tapahtuvat ainoastaan LLKY:n järjestämänä. 3. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALUEELLINEN TYÖRYHMÄ 3.1. Työryhmän kokoonpano - kotihoidon johtaja - palvelukoordinaattori - nimetty palveluasumisen palveluvastaava ja/tai kotihoidon palveluohjaaja - kutsuttuna asiakkaan asioita hoitava työntekijä/viranhaltija 3.2. Työryhmän tehtävät - kehittää ikäihmisten perhehoitoa - laatii perhehoidon toimintaohjetta koskevat muutosesitykset LLKY:n johtokunnalle - hyväksyy uuden perheen LLKY:n perhehoidon valmennusjaksolle - hyväksyy arvioinnin pohjalta uudet perhehoitajat/ perhehoitoperheet - sopii siitä, kuka on palvelukoordinaattorin käytettävissä oleva työpari silloin, kun uuden perhehoitoperheen kodin soveltuvuutta arvioidaan 5

7 3.3. Palvelukoordinaattorin tehtävät Palvelukoordinaattori on nimetty LLKY:n ikäihmisten perhehoidon vastuutyöntekijäksi. Palvelukoordinaattorin tehtävät ovat: - seuraa, arvioi ja valvoo perhehoitoa yhteistyössä kotihoidon johtajan sekä perhehoidon alueellisen työryhmän kanssa - suunnittelee ja järjestää perhehoitajien rekrytoinnin - selvittää valmennukseen aikovan perheen taustatiedot heidän suostumuksellaan perheen asuinkunnan sosiaalityöntekijältä sekä palveluohjaajalta - tekee arviokotikäynnit yhdessä (työparin) perhehoidon työryhmän jäsenen kanssa - suunnittelee, järjestää ja toteuttaa perhehoitajien valmennuksen - suosittelee perhehoidon työryhmälle tulevaan valmennukseen osallistuvat perheet - esittää perhehoidon työryhmälle valmennuksen hyväksytysti suorittaneet perheet - tekee asiakaskohtaiset toimeksiantosopimukset ja viranhaltijapäätökset johtokunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti - tekee Web-päätökset perhehoidon palkkion maksamisesta perhehoitajalle - tekee asiakkaalle viranhaltijapäätöksen perhehoitoon sijoittamisesta - valmistelee ja järjestää perhehoitosijoitukset - laatii jatkuvan perhehoidon asiakkaille perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelman - järjestää perhehoidon asiakkaiden tilapäishoidon perhehoitajan vapaiden aikana - toimii perhehoidon yhdyshenkilönä ja ylläpitää perhehoitajien rekisteriä - kartoittaa perhehoitajien koulutustarpeen, ohjaa perhehoitajia LLKY:n järjestämään täydennyskoulutukseen vähintään vuosittain, ylläpitää perhehoitajien koulutuskortteja - tiedottaa perhehoidon ajankohtaisista asioista perhehoitajille - ohjaa ja tukee perhehoitajaa tehtävässään - hyväksyy perhehoitajan sijaisen - tekee yhteistyötä asiakkaan, hänen omaistensa sekä muun asiakkaan verkoston kanssa - seuraa ikäihmisten perhehoidon talousarviota suunnitellusti - vastaa perhehoidon työryhmän koolle kutsumisesta sekä esityslistan laatimisesta ja toimii työryhmän puheenjohtajana - tekee yhteistyötä Perhehoitoliiton kanssa - tiedottaa perhehoitoa koskevista asioista LLKY:n viestintäohjeiden mukaisesti - kirjaa ja seuraa perhehoitajan vapaat - kokoaa perhehoidon tilastot 3.4. Kotihoidon johtajan tehtävät - vastaa ikäihmisten perhehoidon talousarvion laadinnasta ja seurannasta - hyväksyy perhehoidon laskut - hyväksyy asiakkaan asiakasmaksupäätöksen - seuraa, arvioi ja valvoo perhehoitoa yhdessä palvelukoordinaattorin sekä perhehoidon alueellisen työryhmän kanssa 6

8 3.5. Toimistosihteerin tehtävät - valmistelee asiakkaan asiakasmaksupäätöksen - hyväksyy perhehoitajan ilmoituksen toteutuneista hoitopäivistä - perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten maksatus - käynnistämiskorvauksen ja muiden ostolaskujen maksatus - asiakaslaskutus 4. PERHEHOITAJAN/PERHEKODIN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET 4.1. Perhehoitaja Toimeksiantosopimussuhteiseksi perhehoitajaksi voi ryhtyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa (Perhehoitajalaki 1992, 1 ). Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä syistä ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta (Laki perhehoitajalain muuttamisesta 317/2011) 1. Perhehoitajalla tulee olla tehtävään edellyttämät valmiudet 2. Perhehoitajana voi toimia parisuhteessa elävä tai yksinasuva 3. Perheenjäsenten ihmissuhteet ovat kunnossa ja perheen talous on vakaa 4. Perhehoitajan terveydentila on riittävä ja perheessä ei ole erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevaa perheenjäsentä LLKY:n palvelukoordinaattori antaa perhehoitajuudesta kiinnostuneille esitietoa. Perhehoito on koko perheen asia ja jo selvittelytyön vaiheissa kartoitetaan kaikkien perheenjäsenten mielipide perhehoitoperheeksi ryhtymisestä. Perhehaastattelujen jälkeen LLKY:n palvelukoordinaattori järjestää perhehoidosta kiinnostuneille ennakkovalmennuksen, joka voi olla yksilö- tai ryhmävalmennusta. 7

9 IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJILTA EDELLYTETTÄVÄT VALMIUDET 1) PITÄÄ HUOLTA IKÄIHMISEN HYVINVOINNISTA (hoivata) Perustaa toimintansa ikäihmisten hyvän hoidon arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Tarjoaa ikäihmiselle hoivaa ja huolenpitoa, mikä tukee hänen terveyttään sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tarjoaa hyvän perushoidon. Tietää ikäihmisten yleisimmät sairaudet ja ymmärtää lääkehoidosta huolehtimisen merkityksen. Tarjoaa ikäihmiselle turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Tekee huomioita ikäihmisen terveydentilasta sekä tunnistaa tilanteita, jotka edellyttävät ammattihenkilön tekemää arviointia tai hoitoa. 2) AUTTAA JA TUKEA IKÄIHMISTÄ HÄNEN OMIEN VOIMAVAROJENSA HYÖDYNTÄMISESSÄ JA TOIMIN- TAKYVYN YLLÄPITÄMISESSÄ Ymmärtää ikäihmisen elämänhistorian tuntemisen merkitys. Ymmärtää ja hyväksyy ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset. Ymmärtää ikäihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja henkisten voimavarojen hyödyntämisen merkityksen ja kartoittaa ne yhteistyössä ikäihmisen, läheisten ja muiden tahojen kanssa. Osaa huomioida ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja toiveet. Mahdollistaa ikäihmiselle osallistumisen arjen toimiin ja antaa tukea ja ohjausta tarvittaessa. Osaa kuunnella ikäihmistä ja olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Edistää ikäihmisen itsemääräämisoikeutta turvallisuutta vaarantamatta. 3) MAHDOLLISTAA JA TUKEA IKÄIHMISEN JA HÄNEN LÄHEISTENSÄ YHTEYDENPITOA Ymmärtää ikäihmisen perhe- ja ystävyyssuhteiden merkityksen. Mahdollistaa läheisten vierailut ja muun yhteydenpidon. Taitoa tukea ikäihmisen suhteita ja käytännön yhteydenpitoa hänen läheisiinsä. 4) TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ IKÄIHMISEN ASIOISSA Tietoa, taitoa ja halua tehdä yhteistyötä muiden ikäihmisen asioita hoitavien tahojen kanssa. Tietää ja ymmärtää erilaisten palveluja ja hoitoa koskevien suunnitelmien merkitys. Tietää perhehoitajan tehtävät, oikeudet ja vastuut pitkä- ja lyhytkestoisessa perhehoidossa. Ymmärtää salassapitovelvollisuuden merkitys ja toimia sen mukaisesti. Tunnistaa omat voimavaransa ja on valmis ottamaan vastaan tukea ja ohjausta tarvittaessa. 5) ON VALMIS SITOUTUMAAN PERHEHOITAJAN TEHTÄVÄÄN Ymmärtää pysyvyyden ja jatkuvuuden merkityksen ikäihmisen elämässä. Ymmärtää, mitä pitkäaikaiseen perhehoitoon sitoutuminen merkitsee. Tietoa arvioida perhehoidon jatkumisen tarkoituksenmukaisuus ikäihmisen kannalta. Taitoa tukea ikäihmistä perhehoidon päättyessä. Ymmärtää ja hyväksyy perhehoidon valvonnan merkityksen. lähde: Perhehoitoliitto ry 8

10 4.2. Perhekoti Perhekodilla tarkoitetaan aluehallintovirastolta (AVI) luvan saanutta tai perhehoitajalaissa (312/92) tarkoitettua kunnan tai kuntayhtymän hyväksymää yksityiskotia, jossa annetaan perhehoitoa ( /604). LLKY toteuttaa vain toimeksiantosopimussuhteista ikäihmisten perhehoitoa. Toimeksiantosopimussuhteisen perhekodin hyväksyy LLKY. Perhekodille asetetut vaatimukset: - perhekodin tulee olla olosuhteiltaan sopiva, esteetön siellä annettavalle hoidolle - perhekodin tulee olla rakenteeltaan, tiloiltaan, varustetasoltaan turvallinen ja annettavalle hoidolle sopiva - perhekoti on tarkoituksenmukainen, kodikas, viihtyisä ja siellä on myönteinen ilmapiiri - perhekodin sijainti on sijoitettavan tarvitsemien palvelujen ja läheisten yhteydenpidon kannalta hyvä - perhekodissa on turvallista asua - perhehoitaja vastaa perhekodin turvallisuudesta myös poikkeusolojen aikana ja hän on velvollinen tekemään paloviranomaisten ja palvelukoordinaattorin esittämät mahdolliset turvallisuuteen liittyvät korjaustoimenpiteet sovitun ajan puitteissa - perhekotiin laaditaan turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma yhteistyössä perheen, palvelukoordinaattorin ja paikallisen paloviranomaisen kesken Perhehoidossa asiakkaalla tulee olla mahdollisuus yksityisyyteen: - perhekodissa asiakkaalle on lähtökohtaisesti varattu oma huone - perhehoitoon sijoitetulla on mahdollisuus kalustaa ja sisustaa oma huoneensa - perhehoitoon sijoitetulla on käytössä kaikki kodin yhteiset tilat - perhehoidossa olevalla henkilöllä on perhekodissa tasa-arvoinen asema muiden perhekodin jäsenten kanssa 4.3. Hoidettavien määrä perhehoidossa Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää (4) henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset tai muut erityistä huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuna. Perhehoitajalta ei tällöin edellytetä erityistä koulutusta. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa tai kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa (Perhehoitajalaki 1992/312 ) Lain mukaan toimeksiantosopimussuhteisessa perhehoidossa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää (7) henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta ja muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista toisella on tehtävään soveltuva ammatillinen sosiaali- ja terveysalan koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä. (Perhehoitajalaki 1992/312 ). Soveltuvaksi tutkinnoksi katsotaan vähintään nykyinen toisen asteen tutkinto (entinen kouluasteen tutkinto). 9

11 Erityisistä syistä voidaan samanaikaisesti hoidettavien henkilöiden enimmäismäärästä poiketa. Erityisenä tilanteena pidetään tilannetta, jos kyse on hoidon antamisesta perhehoitoon tuleville sisaruksille tai muille saman perheen jäsenille (esim. avo- tai aviopari). Enimmäismäärästä voidaan poiketa myös, jos hoidossa on samanaikaisesti vain täysi-ikäisiä henkilöitä ja heidän toimintakykynsä ja keskinäinen kanssakäymisensä mahdollistavat ylityksen (Sosiaalihuoltolaki 26 a 311/1992). 5. PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVÄ SUUNNITELMA JA SOPIMUKSET 5.1. Perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma Jokaiselle jatkuvaan ikäihmisten perhehoitoon sijoitetulle tehdään tarvittava perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, joka arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään/tarkistetaan yhteistyössä palvelukoordinaattorin, asiakkaan ja hänen lähiomaisten, perhehoitajan sekä tarvittavien muiden perhehoitoon osallistuvien kanssa Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa perhehoitaja ja LLKY (sijoittaja) sopivat hoitosuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet. Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitetun osalta erikseen. Toimeksiantosopimus tehdään pääsääntöisesti ennen perhehoitosijoitusta. Sopimus tarkistetaan tilanteen muuttuessa ja sitä ei voi muuttaa yksipuolisesti. Tarkistamisesta käydään neuvottelu, kun toinen osapuoli sitä vaatii. Jatkuvan perhehoidon toimeksiantosopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimus tehdään aina määräaikaisena. Mikäli asiakkaan sijoittuminen perhehoitoon peruuntuu, jo mahdollisesti tehty jatkuvan tai lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimus tämän asiakkaan osalta kumoutuu. Tämä koskee myös tilannetta jolloin toimeksiantosopimus on tehty perhehoidon sijaisen kanssa ja sijaistamistarve peruuntuu Toimeksiantosopimuksen sisältö 1. sopijaosapuolet (LLKY ja perhehoitoperhe) 2. perhehoitoon sijoitettavan asiakastiedot (Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista 2000, 17 ) 3. palkkion saaja 4. perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio, kulukorvaus sekä hoitopalkkion ja kulukorvauksen maksaminen vapaan ajalta ja hoidon keskeytyessä 5. käynnistämiskorvaus sekä mahdollinen takaisinperintä, erilliseen suunnitelmaan kirjataan yksilöidysti tarvittavat hankinnat ja perhekotiin liittyvät korjaukset 6. perhehoitajan oikeus vapaaseen, vapaapäivien toteuttaminen, hoidettavien sijaishoidon järjestäminen, hoitopalkkion ja kustannusten korvaaminen vapaan ajalta 7. perhehoidon muoto, kestoaika ja voimaantulo 10

12 8. perhehoidon tuki; perhehoitajien tapaamiset, täydennyskoulutus, työnohjaus, muu tuki 9. toimeksiantosopimuksen irtisanomisen ja purkamisen ehdot 10. perhehoitajan velvoitteet, sisältäen salassapitovelvollisuuden 11. perhehoidon valmennuksen suorittaminen ja kodin hyväksyminen perhekodiksi 12. LLKY:n tapaturmavakuutus toimeksiantosopimussuhteiselle perhehoitajalle. Mikäli molemmat avo-/aviopuolisot sitoutuvat vastaamaan yhdessä perhehoitoon sijoitettujen hyvinvoinnista, ovat molemmat vakuutettuja. 13. tarvittavat muut asiat kuten perhehoitoon osallistuvat muut henkilöt, epävirallinen tuki 14. allekirjoitukset; toimeksiantosopimuksen allekirjoittavat molemmat avio- tai avopuolisot, mikäli he sitoutuvat vastaamaan yhdessä perhehoitoon sijoitettujen hyvinvoinnista 15. sopimuksen hyväksyy allekirjoituksellaan palvelukoordinaattori Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, voidaan se irtisanoa päättymään irtisanomisesta seuraavan kahden kuukauden kuluttua. (Perhehoitajalaki 1992, 5 ). Mikäli perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, LLKY:n tulee pyrkiä saamaan aikaan siihen korjaus. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 6. PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 6.1. Hoitopalkkio ja kulukorvaus Perhehoitajalle maksetaan kutakin perhehoidossa olevaa asiakasta kohden hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Jos avio- tai avopuolisot toimivat yhdessä perhehoitajina, perhehoidon palkkioiden ja korvausten jakamisesta puolisoiden kesken sovitaan erikseen. Hoitopalkkiota ei makseta henkilölle, joka on kieltäytynyt vastaanottamasta palkkiota. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kartuttaa eläkettä. Myös kulukorvaus on veronalaista tuloa, mutta se voidaan esittää vähennettäväksi verotuksessa tulonhankkimiskuluna. Kulukorvaukseen sisältyvät: - asuminen perhehoitokodissa ja asunnon käytöstä aiheutuvat menot: jätehuolto, sähkö, lämmitys, vesi, kodin kiinteistön korjaus, kodin puhtaanapito ja irtaimiston kuluminen - päivittäiset ravintomenot perhehoitokodissa sisältäen erikoisruokavaliot - tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset (kuten laastarit, särkylääkkeet), joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata - perhehoidossa yhteiskäytössä olevat ihon- ja hiustenpesuaineet - asiakkaan vaatteiden ja liinavaatteiden pyykkihuolto - perhehoidosta perhehoitajalle aiheutuneet puhelinkulut - omalla autolla ajettujen perhehoitoon kuuluvien ajojen matkakuluvähennykset, eli tavanomainen liikkuminen esim. apteekkiasiointi, hoitotarvikkeiden haku, kaupassa käynnit 11

13 Mikäli perhehoidon asiakkaan RAVA -indeksi on yli 2,5 tai MMSE:n tulos puoltaa hoidon vaativuutta ja/tai asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu oleellista heikentymistä, voidaan palvelukoordinaattorin harkinnalla ottaa käyttöön hoitopalkkion erityisperustelun lisäosa. Erityisperustelun lisäosa voi olla korkeintaan 200 /kk. Perhe-hoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kulukorvausta ja käynnistämiskorvausta tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti Jatkuvan perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (perhehoito toistaiseksi voimassaolevaa, hoitoaika > 12h/vrk) arviointimenetelmänä RAVAindeksi ja/tai MMSE- muistitesti RAVAindeksi MMSE Hoitopalkkio / kk taso 1. perhehoito < 2, Kulukorvaus / kk taso 2. vaativa perhehoito > 2, harkinnanvarainen erityisperustelun lisäosa 595 Mikäli jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy (esim. asiakas siirtyy palveluasumisen tai laitoshoidon piiriin, asiakkaan kuolema) kesken kalenterikuukauden, lasketaan hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä osakuukaudelta jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä Jatkuvan osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (perhehoito toistaiseksi voimassaolevaa, hoitoaika < 12h päivä- tai yöhoitona) arviointimenetelmänä RAVAindeksi RAVA- MMSE Hoitopalkkio Kulukorvaus ja/tai MMSE- muistitesti indeksi / kk / kk taso 1. perhehoito < 2, ,50 taso 2. vaativa perhehoito > 2, harkinnanvarainen erityisperustelun lisäosa 509,50 Mikäli osavuorokautinen perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, lasketaan hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä osakuukaudelta jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä Lyhytaikaisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (hoitoaika > 12h/vrk) Hoitopalkkio Kulukorvaus /pv /pv 44 28,30 12

14 Lyhytaikaisen osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (hoitoaika < 12h päivä- tai yöhoitona) Hoitopalkkio Kulukorvaus /pv /pv 39,50 25, Käynnistämiskorvaus Lain mukaan perhehoitajalle maksetaan korvausta perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista kustannuksista korvausta jatkuvassa perhehoidossa jatkuvan hoitosuhteen alussa. Käynnistämiskorvauksella on tarkoitus kattaa sijoitusvaiheessa hoidon ja perhekodin käynnistämisen kannalta välttämättömät uuden perhehoidossa olevan henkilön henkilökohtaiset ja yhteiseen talouteen liittyvät hankinnat. Käynnistämiskorvauksen määrä arvioidaan ennen sijoitusta. Hankinnat tehdään LLKY:n hankintaohjeiden mukaisesti ja niistä sovitaan toimeksiantosopimuksessa. LLKY:ssä käynnistämiskorvausta maksetaan korkeintaan Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain määrittelemä käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä (2916,43 vuonna 2015). Korvattavia kohteita voivat olla mm. asuntoon kohdistuvat välttämättömät pienet korjausja muutostyöt, asiakkaan tarpeisiin liittyvä välttämätön kalustaminen, vuodevaatteet. Käynnistämiskorvausta voi maksaa perhehoitajalle myös vähitellen, kuitenkin enintään kolmen ensimmäisen sijoitusvuoden aikana. Hankinnat todennetaan ennen tai jälkeen hankinnan tositteilla, kuiteilla. Käynnistämiskorvauksena tehdyt kaluste-, väline ja muut vastaavat hankinnat ovat LLKY:n omaisuutta. Poistoaika on 4 vuotta siten, että kunakin vuonna poistuu neljäsosa (25 %) hankinnan arvosta. Mikäli perhehoito lakkaa lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan sopia jäljellä olevan osan takaisinmaksusta (esim. pyytää perhehoitajalta ostotarjous) tai välineiden luovuttamisesta LLKY:lle. Näihin hankintoihin eivät kuulu kulutustavarat, joiden käyttöikä on 3 5 vuotta Oman auton käyttö ja matkakorvaukset Perhehoitajalle maksetaan oman auton käytöstä kilometrikorvaus, joka on Kelan oman auton käytöstä korvaaman kilometrikorvauksen suuruinen. Matkakorvausta saa kun on kysymyksessä palvelukoordinaattorin kanssa ennalta sovittu matka. Esimerkiksi perhehoitajan loman tai sairastumisen vuoksi perhehoitoasiakkaan siirrosta toiseen perhekotiin, palveluasumiseen tai laitoshoitoon aiheutuvat matkat sekä matkat, jotka aiheutuvat perhehoitajan osallistumisesta LLKY:n perhehoitajille järjestämiin/myöntämiin tilaisuuksiin, vertaistapaamisiin ja koulutukseen. 13

15 7. PERHEHOIDON KESKEYTYMINEN 7.1. Perhehoitajan oikeus vapaisiin ja korvaukset vapaan ajalta Perhehoidossa perhehoitajalle syntyy oikeus vapaaseen. Vapaata kertyy 3 täyttä kalenteripäivää kutakin sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin perhehoitaja on toiminut jatkuvana toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana LLKY:lle vähintään 14 vrk. Perhehoidossa olevien asiakkaiden määrä ei vaikuta kertyneiden vapaiden määrään. Vapaat voi pitää, kun lomaoikeus on kertynyt. Vapaita voi myös kerätä ja pitää ne yhtäjaksoisesti. Vapaat on kuitenkin pidettävä viimeistään seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Perhehoitajalla on vastuu siitä, että hän käyttää oikeutensa vapaaseen. Perhehoitajan tulee aina sopia palvelukoordinaattorin kanssa hyvissä ajoin vapaiden toteuttamisesta. Vapaapäiviksi luetaan ne kalenteripäivät, jolloin perhehoitaja on täysin vapaa tehtävästään. Asiakkaan siirtyessä vapaan ajaksi muuhun yksikköön, kotiin tai toiseen perhekotiin, ei asiakkaan tulo- tai lähtöpäivää lasketa perhehoitajan vapaapäiväksi. Mikäli perhehoitajan vapaat toteutetaan perhehoidon sijaisen avulla, ei sijaisen tulo- tai lähtöpäivää lasketa perhehoitajan vapaapäiväksi. LLKY:n järjestäessä varahoidon perhehoitajan vapaan ajalle muussa yksikössä tai perhekodissa, maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiot täysimääräisenä sekä 50 % kulukorvauksista. LLKY:n järjestäessä perhehoidon vapaat sijaisen avulla perhehoitajan kotiin, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus täysimääräisenä. Mikäli perhehoitaja järjestää ja kustantaa varahoidon itse, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus täysimääräisenä. Jos perhehoitajalla on ainoastaan lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaita, perhehoitajalla on kertyy vapaata 1 täysi kalenteripäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vrk. Lyhytaikaisen perhehoidon vapaat korvataan rahana 44 /pv Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoidon sijainen perhehoidon vapaissa Perhehoitajan vapaisiin ja sairaslomiin LLKY voi tarjota toimeksiantosopimussuhteista valmennettua perhehoidon sijaista, joka toimii perhehoitokodissa sijaisena perhehoitajan vapaiden/sairaslomien ajan. Toimeksiantosopimussuhteiselle sijaiselle laaditaan asiakaskohtaiset toimeksiantosopimukset. Mikäli perhehoidon asiakas siirtyy toisaalle sijaistamisen aikana, perhehoidon toimeksiantosopimus raukeaa. Perhehoidon sijaiselle ei kerry perhehoidon vapaita sijaistamisen ajalta. Perhehoidon sijaiselle maksetaan hoitopalkkio ja erilliskulua seuraavan taulukon mukaisesti: Vapaan sijaistamisaika Hoitopalkkio Erilliskulu /pv/asiakas /pv/asiakas alle 8 h/pv 28 11, alle 12 h/pv 39 11,65 > 12 h/pv 44 11,65 14

16 7.3. Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoidon sijainen perhehoidon poikkeustilanteissa Poikkeustilanteissa palvelukoordinaattorin erityisellä harkinnalla voidaan perhekotiin tarjota toimeksiantosopimussuhteista valmennettua perhehoidon sijaista lisäavuksi perhehoitajalle. Poikkeustilanne voi syntyä tilanteissa, joissa perhehoitoon joudutaan tilapäisesti sijoittamaan asiakas/asiakaita ylipaikalle. Poikkeustilanne voi syntyä myös tilanteissa, joissa perhekotiin sijoitetun asiakkaan/asiakkaiden hoidon tarve lisääntyy väliaikaisesti (mm. epidemia). Poikkeustilanteessa perhehoidon sijaiselle maksetaan hoitopalkkio ja erilliskulu seuraavan taulukon mukaisesti niistä asiakkaista, jotka perhekodissa ovat tilapäisesti ylipaikalla tai joiden hoidon tarve edellyttää lisäapua. Vapaan sijaistamisaika Hoitopalkkio Erilliskulu /pv/asiakas /pv/asiakas alle 8 h/pv 28 11, alle 12 h/pv 39 11,65 > 12 h/pv 44 11, Perhehoitajan sairastuminen ja korvaukset sairasloman ajalta Perhehoitajan sairastuessa niin, että työkyvyttömyys kestää enintään 3 kalenteripäivää, riittää oma ilmoitus palvelukoordinaattorille sairastumisesta. Mikäli sairaus jatkuu yli 3 kalenteripäivää, on perhehoitajan toimitettava palvelukoordinaattorille lääkärin tai terveydenhoitajan/sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan perhehoitoon sijoitettua asiakasta ja LLKY järjestäessä sijaishoidon muualla kuin ko. perhekodissa, maksetaan perhehoitajalle täysimääräinen hoitopalkkio ja kulukorvaus jatkuvan perhehoidon asiakkaista sairastumispäivältä ja seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Mikäli sairaus jatkuu pidempään, kulukorvausta ja hoitopalkkiota ei makseta. Sairausajan korvausten maksaminen edellyttää vähintään yhden kuukauden mittaisen ajan toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana toimimisen. Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaista ei synny oikeutta edellä mainittuihin LLKY:n sairausajan korvauksiin. Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan perhehoitoon sijoitettua asiakasta ja LLKY järjestäessä sijaishoidon perhekotiin perhehoidon sijaisen avulla, maksetaan perhehoitajalle täysimääräinen hoitopalkkio ja kulukorvaus jatkuvan perhehoidon asiakkaista sairastumispäivältä ja seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Mikäli sairaus jatkuu pidempään, kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä, mutta hoitopalkkiota ei makseta. 15

17 Mikäli asiakkaan/asiakkaiden hoito jatkuu perhekodissa perhehoitajan vastuulla sairasloman ajan, on perhehoitaja oikeutettu saamaan sairauspäivärahan sekä täysimääräisen hoitopalkkion ja kulukorvauksen hoitamistaan perhehoidon asiakkaista. Perhehoitaja on oikeutettu saamaan Kelan sairauspäivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena. (Sairausvakuutuslaki 1963, 1 ). Sairauspäivärahaa haettaessa tarvitaan työkyvyttömyydestä lääkärintodistus. Kela arvioi ja päättää kuitenkin sairauspäivärahan maksamisesta Perhehoitajan koulutus, valmennus ja vertaistapaamiset Perhehoitajan tilapäinen poissaolo tulee aina sopia erikseen palvelukoordinaattorin kanssa. Poissaolo voidaan hyväksyä esimerkiksi koulutuksen, valmennuksen tai vertaisryhmätapaamisten perusteella. Poissaolo ei vaikuta maksettavan hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrään vähentävästi ja poissaoloja em. syistä voidaan hyväksyä korkeintaan 5 pv / kalenterivuosi. Varahoitojärjestelyistä sovitaan erikseen. Perhehoitaja huolehtii mahdollisista sijaiskuluista. LLKY:n toimeksiantosopimussuhteisille perhehoitajille järjestetään tarvittavaa täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Perhehoitajille koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon perhehoitajan koulutustarpeet hyödyntäen ensisijaisesti jo tarjolla olevaa LLKY:n omaa koulutusta. LLKY:n järjestämä/hyväksymä koulutus on perhehoitajalle maksutonta. LLKY korvaa kalenterivuosittain perhehoitajan koulutuksesta aiheutuvia koulutuskuluja korkeintaan 200 /perhekoti. Sen lisäksi korvataan palvelukoordinaattorin hyväksymiin LLKY:n omiin tai muihin koulutuksiin osallistumisista Kelan kilometrikorvauksen mukainen matkakorvaus. Perhehoidon sijaisille LLKY järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta palvelukoordinaattorin harkinnan mukaan. Perhehoidon sijaisen osalta koulutuskulut voivat olla korkeintaan 100 /kalenterivuosi Perhehoitajan oikeus omiin henkilökohtaisiin vapaisiin Pääsääntöisesti hyväksytään vain toimeksiantosopimuksen mukaan kertyneet vapaat, sairausloma sekä toimintaohjeen kohdan 7.5. mukaiset vapaat. Perustellusta syystä palvelukoordinaattori voi myöntää oikeuden muun henkilökohtaisen vapaan pitämiseen korkeintaan 7 pv/kalenterivuosi, mikäli asiakkaiden hoito saadaan järjestymään. Lupa oman vapaan käyttämiseen ja sijaisjärjestelyihin on aina sovittava palvelukoordinaattorin kanssa hyvissä ajoissa etukäteen ja sen myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Sijaisen hankinnasta ja sijaiskuluista vastaa ensisijassa perhehoitaja itse, tai oma vapaa on pyrittävä sijoittamaan jo kertyneen vapaan pitämisen jatkeeksi (asiakasnäkökulma). Oman vapaan ajalta perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota ja kulukorvausta mikäli hoidettava on ko. ajan muualle sijoitettuna. Hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä kuukaudelta lasketaan jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä. Vapaan alkamis- 16

18 päivä katsotaan perhehoitopäiväksi, josta maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus, vapaan päättymispäivää ei katsota perhehoitopäiväksi ja hoitopalkkiota ja kulukorvausta ei tältä päivältä makseta. Mikäli perhehoidon asiakkaat eivät siirry muualle perhehoitajan oman vapaan ajaksi, edellisestä poiketen kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä Asiakkaasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset ja perhehoidon päättyminen Jos jatkuvan perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä (esim. hoidettavan sairaalahoito, vierailu omaisten luona), maksetaan perhehoitajalle asiakkaan poissaolojen ajalta hoitopalkkio täysimääräisenä ja 50 % kulukorvauksesta korkeintaan 30 pv/kalenterivuosi. Jos jatkuvan perhehoidon keskeytykset ylittävät 30 pv/kalenterivuosi, ei hoitopalkkiota ylimenevältä ajalta makseta. Kulukorvausta maksetaan 50 %, mikäli perhehoitaja pitää asiakkaalle huonetta varattuna ja perhehoito jatkuu keskeytyksen jälkeen. Muussa tapauksessa kulukorvausta ei ylimenevältä ajalta makseta. Asiakkaan tulo- ja lähtöpäivä maksetaan perhehoitajalle toteutuneina perhehoitopäivinä. Jos lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä, ei hoitopalkkiota ja kulukorvausta keskeytyksen ajalta suoriteta. Asiakkaan tulo- ja lähtöpäivä maksetaan kuitenkin perhehoitajalle toteutuneina perhehoitopäivinä. Irtisanomisajasta riippumatta jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimus päättyy, jos perhehoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi (pitkäaikaispäätös, kuolema). Hoitopalkkiota ja kulukorvausta ei makseta em. tapahtumaa seuraavasta päivästä alkaen. 8. PERHEHOIDON TUKI JA OHJAUS Perhehoitajan oikeuksista ja hänen asemaansa koskevista asioista säädetään Perhehoitajalaissa ja niistä sovitaan lähemmin toimeksiantosopimuksessa. Palvelukoordinaattori tekee perhekotiin säännöllisiä ohjaus-, tuki- ja valvontakäyntejä, muu yhteydenpito tapahtuu puhelimitse. Ohjaus- ja valvontakäynneillä voidaan päivittää tehty toimeksiantosopimus ja perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, mikäli asiakkaan hoitoisuus on muuttunut. Ohjauskäynneillä huomioidaan myös perhehoitajan työssä jaksamisen tuki ja täydennyskoulutustarpeet. 9. PERHEHOITAJAN ELÄKETURVA JA VAKUUTUKSET 9.1. Perhehoitajan eläketurva Perhehoitajan eläketurva määräytyy aina peruseläketurvan mukaisesti ja kertyvän eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Eläkkeelle siirtymisestä on perhehoitajan tiedotettava hyvissä ajoin palvelukoordinaattorille. 17

19 9.2. Perhehoitajan vakuutukset LLKY on vakuuttanut perhehoitajat työssä tapahtuvan tapaturman varalta. (Tapaturmavakuutuslaki 608/48, Perhehoitajalaki 1992). Perhehoitoon sijoitetun asiakkaan aiheuttamiin vahinkoihin ei LLKY:llä ole erillistä vakuutusta mutta tilanne ja olosuhteet huomioiden voi LLKY osallistua ikäihmisen aiheuttaman pienehkön vahingon korvaamiseen. Vahingon sattuessa tulee asiasta ilmoittaa välittömästi palvelukoordinaattorille, jonka harkinnan perusteella korvaus suoritetaan. On kuitenkin suositeltavaa, että perhehoitaja hankkii itse laajennetun kotivakuutuksen. 10. YHTEISTYÖ Perhehoitaja tekee yhteistyötä perhehoidossa olevan asiakkaan, asiakkaan lähiomaisten, palvelukoordinaattorin ja muiden ennalta sovittujen yhteistyötahojen kanssa. Yhteydenpito palvelukoordinaattoriin: Perhehoitajan tulee pitää palvelukoordinaattori ajan tasalla perhekodin tilanteesta. Perhehoitajan tulee ilmoittaa palvelukoordinaattorille 1. asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset 2. asiakkaan poissaolot perhekodista 3. asiakkaan menehtyminen perhekodissa 4. perhehoitajan sairastumiset tai muut esteet perhehoitajana toimimiseen 5. perhehoitajan vapaat ja vapaiden järjestelyt 6. perhehoitajan aikomus oman auton käyttöön asiakasajossa 7. muutokset perhekodissa ja muut mahdolliset tärkeät perhehoitoon vaikuttavat seikat 11. SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS Perhehoitajalla on vaitiolovelvollisuus mikä tarkoittaa sitä, että asiakkuuden perusteella saatuja tietoja ei saa ilmaista sivullisille. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettävistä tiedoista voi sivullisille antaa tietoa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksensa merkitystä, tietoja voi antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 sisältää tarkemmat säädökset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. 18

20 12. PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu ja käyttövara Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksutaksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu Jatkuvan perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % perhehoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista. Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksun määräytyminen perhehoidon tulo- ja lähtöpäivältä esitetään alla olevassa taulukossa. Perhehoitoon tulopäivä Perhehoidosta lähtöpäivä kotiin tai omaisen luo (perhehoito päättyy) Perhehoidosta lähtöpäivä laitoshoitoon tai palveluasumiseen Asiakas maksaa tulopäivältä perhehoidon asiakasmaksun Asiakas maksaa lähtöpäivältä perhehoidon asiakasmaksun Asiakas ei maksa lähtöpäivältä perhehoidon asiakasmaksua Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu asiakkaan poissaolon ajalta (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 32) Perhehoidon keskeytyessä asiakkaan kotiloman vuoksi yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta (tähän ei lasketa lähtöpäivää). Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys laskutuskauteen tai kalenterikuukauteen. Jos keskeytys kestää yhtäjaksoisesti koko kuukauden (kuukaudenmittaisen ajanjakson = 30 pv) maksua ei peritä lähtöpäivää lukuun ottamatta lainkaan. Mikäli perhehoito keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä viittä päivää lyhyemmäksikin aikaa, ei perhehoidon asiakasmaksua peritä yllä mainittujen viiden päivän ajalta. 19

21 Esimerkkejä: - perhehoidon keskeytyessä mm. asiakkaan tai perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan vapaan vuoksi, ja asiakas siirtyy väliaikaisesti laitoshoitoon tai palveluasumiseen ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivää ei myöskään laskuteta). - perhehoidon keskeytyessä perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan vapaan vuoksi ja asiakas siirtyy väliaikaisesti kotihoidon palvelujen piiriin, ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivä laskutetaan). - perhehoidon keskeytyessä perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan vapaan vuoksi ja asiakas lähtee sen vuoksi kotilomalle, ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivä laskutetaan). Perhehoitoon tulopäivästä peritään aina perhehoidon asiakasmaksu. perhehoidon kk-maksu x (toteutuneet perhehoidon päivät +kyseiselle kuukaudelle osuvat omavastuupäivät) kk kalenteripäivät Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu osakuukauden ajalta Kun jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden määräytyy maksu tältä osakuukaudelta seuraavasti: perhehoidon kk-maksu x toteutuneet perhehoidon päivät kk kalenteripäivät Perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy jatkuvasta perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai palveluasumiseen, ei lähtöpäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin Asiakkaan käyttövara jatkuvassa perhehoidossa Perhehoitoon sijoitetun käyttövara on tarkoitettu hänen yksityiseen käyttöön hänen toiveensa ja mieltymysten mukaan. Mikäli asiakkaan käytössä olevat varat annetaan perhehoitajan valvontaan, tulee varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista sopia palvelukoordinaattorin ja asiakkaan asioiden hoitajana olevan lähiomaisen tai edunvalvojan kanssa. Asiakkaalle on jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 105 /kk (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, annettu ). LLKY:n perhehoidon asiakkaille tämä käyttövara tulee jäädä myös, kun huomioidaan asiakkaan edellisen vuoden reseptiin perustuvat lääkemenot (asiakkaan omavastuu kuukautta kohti laskettuna). 20

22 12.2. Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu Lyhytaikaisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n omaa johtokunnan hyväksymää asiakasmaksutaksaa. Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä. Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu on 23 /pv. Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / b määritelty asiakasmaksu (kts. LLKY:n omaishoidontuen toimintaohje alkaen). Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta perhehoidosta suoraan osastohoitoon tai palveluasumiseen, ei lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksua peritä lähtöpäivältä Osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Osavuorokautisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n omaa johtokunnan hyväksymää päivä- ja yöhoidon asiakasmaksutaksaa. Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa osavuorokautisessa perhehoidossa asiakkaalta peritään 17,50 / pv. Jos osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / b määritelty asiakasmaksu. (kts. LLKY:n omaishoidontuen toimintaohje alkaen) Osavuorokautiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy osavuorokautisesta perhehoidosta suoraan osastohoitoon tai palveluasumiseen, ei osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksua peritä lähtöpäivältä Muuta asiakasmaksuista Perhehoidon asiakasmaksuun sisältyy päivittäinen hoiva ja huolenpito, asuminen perhekodissa, ravintomenot, kodinhoito, pyykkihuolto, liinavaatteet, yhteiskäytössä olevat ihon- ja hiustenpesuaineet. Perhehoidossa asiakas maksaa itse omat terveydenhuollon menonsa, mm. lääkärin vastaanottokäynnit, hammashoidon, sairaalahoidon, yksilöfysioterapian ja reseptilääkkeet sekä Kelan korvaaman sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvän matkan omavastuuosuuden sekä muut henkilökohtaiset hankintansa ja menonsa. Perhehoidon asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita LLKY:n avohuollon asiakasmaksuja. Perhehoidon asiakasmaksuun/palveluun sisältyy tarvittaessa LLKY:n fysioterapian suorittama apuvälinearviointikäynti, LLKY:n oma päivätoiminta kuljetuksineen sekä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset kotihoidon käynnit. 21

23 Mikäli jatkuvan perhehoidon asiakas siirtyy potilaaksi LLKY:n omaan osastotoimintaan, peritään asiakkaalta osastolla toteutuneista laitoshoidon päivistä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Mikäli asiakkaan tulot eivät riitä perhehoidon maksuihin, LLKY:n sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan taloudellisen tilanteen, joka voi johtaa perhehoidon maksun tarkistamiseen. 13. PERHEHOITOASIAKKAAN KULJETUS Perhehoitaja voi kuljettaa perhehoidossa olevaa asiakasta, mikäli kyseessä on palvelukoordinaattorin kanssa ennalta sovittu matka kuten perhehoitajan lomasta tai sairastumisesta johtuva perhehoitoasiakkaan siirto toiseen perhekotiin, palveluasumiseen tai laitoshoitoon LLKY:n maksamana. Muut matkat esim. kotilomat, omaisen luona käynnit, lääkärin vastaanotto- ja poliklinikkakäynti tulee asiakkaan ensisijaisesti kustantaa itse. Asiakkaan ja perhekodin muista yhteisistä matkoista esim. ostoksille ja virkistystilaisuuksiin sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. LLKY ei vakuuta perhehoidossa olevaa henkilöä matkalla sattuneiden tai muiden tapaturmien varalta. Perhehoitoasiakkaan on mahdollisuus hakea SHL:n mukaista kuljetuspalvelua oman kotikunnan kotihoidon palveluohjaajalta. Asiakkaalla tulee tällöin olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueeseen kuuluvassa kunnassa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva). Kts. LLKY:n johtokunnan hyväksymä toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta alkaen. 14. ASIAKKAAN LÄÄKEHOITO PERHEKODISSA Perhehoidossa noudatetaan LLKY:ssä käytössä olevaa lääkehoidon ohjeistusta. Perhekodissa lääkehoito hoidetaan yhteistyössä kotihoidon kanssa. Perhehoitajille tarjotaan LLKY:n toimesta lääkehoitoon liittyvää koulutusta tarpeen mukaan. Lääkehoitoon kouluttamattoman perhehoitajan lääkehoidon osaaminen varmistetaan perehdyttämisellä ja tarpeen mukaisilla näytöillä, joiden perusteella perhehoitajalle myönnetään oikeus antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista reittiä käyttäen (lukuun ottamatta PKV-lääkkeitä). Perehdytyksen ja näytön jälkeen voidaan myöntää myös lupa ihonalaisen injektion (Klexane ja insuliini) pistämiseen. Lääkehoitoon koulutetulle perhehoitajalle (mm. lähihoitaja) lääkehoidon luvat myönnetään LLKY:n lupakäytäntöjä noudattaen. 15. HOITOTARVIKEJAKELU Perhehoidon asiakas on oikeutettu saamaan hoitotarvikejakelun tarvikkeita LLKY:n hoitotarvikejakelun ohjeen mukaan. Mikäli asiakas on uusi asiakas eikä aikaisemmin saanut tarvikkeita, tehdään lähete hoitotarvikejakeluun. 22

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset SISÄLLYS 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset

Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset Sisällys 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. LLKY:n perhehoitoa

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 alkaen Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 alkaen Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 alkaen Ikäihmiset 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4. Perhehoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 139 Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sisällys 1. Ikäihmisten perhehoito 2 1.1 Perhehoidon muodot 2 1.1.1. Jatkuva perhehoito 2 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE alkaen Ikäihmiset

Hyväksytty johtokunta PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE alkaen Ikäihmiset Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 189 PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2012 alkaen Ikäihmiset 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. LLKY:n

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE alkaen, Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE alkaen, Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 alkaen, Ikäihmiset SISÄLLYS 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4.

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö PERHEHOITOLIITTO RY Kun muistin pitkä virta katkeaa tulevat sanatuojat ja kertovat minulle kuka minä olin, mitä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA 15.8.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon muodot...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Tampere Orivesi 1/2015 2 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Ikäihmisten perhehoito... 3 1.2.1 Ikäihmisten perhehoidon muodot... 3 1.3

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

PERHEHOIDON KÄSIKIRJA HOITO- JA HOIVAPALVELUISSA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO

PERHEHOIDON KÄSIKIRJA HOITO- JA HOIVAPALVELUISSA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO PERHEHOIDON KÄSIKIRJA HOITO- JA HOIVAPALVELUISSA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO 1 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITTEET... 2 1.2. Perhehoidon muodot... 3 2. PERHEKOTI... 3 2.1. Perhekodille

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Versio 1 / 15.5.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

PERHEHOIDON KÄSIKIRJA HOITO- JA HOIVAPALVELUISSA

PERHEHOIDON KÄSIKIRJA HOITO- JA HOIVAPALVELUISSA Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 119 PERHEHOIDON KÄSIKIRJA HOITO- JA HOIVAPALVELUISSA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO 1 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITTEET... 2 1.2. Perhehoidon muodot...

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Rantasalmen kunta IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rantasalmen kunta IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rantasalmen kunta IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOTEUTUS... 3 2.1 Perhehoitaja 3 2.2 Perhekoti 4 2.3 Perhehoidon kesto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sotela 14.5.2013 Indeksitarkistus 1.1.2015 SISÄLLYS 1. PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 3 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Perhehoidon muodot 4 1.4

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.3.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 31.3.2010 Perusturva LIITE 3 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Raija Leinonen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimaan 1.7.2015 alkaen Sotela 23.6.2015 SISÄLLYS 1. PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 3 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Perhehoidon muodot 4 1.4

Lisätiedot

Liite 6 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 6 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 6 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4.

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 190 OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Hoidon ja hoivan palvelualue Ikäihmisten palvelut Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4.

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOIDON MUODOT 2.1

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012 PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE..lautakunta 2012 Sisältö 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA 1 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE 1 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan ikäihmisten perhehoidon yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2013

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2013 SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2013 Hyväksytty tukiryhmän kokouksessa 3.10.2012 Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö Kaarina Koski tl Kustavi Laitila Lieto

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona Perhehoidon vahvuuksia

Lisätiedot