Petteri Nuuttimaa "Apinoiden valtakunnasta enemmistön diktatuuriin" Freedom-Xpress osa I LUKIJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petteri Nuuttimaa "Apinoiden valtakunnasta enemmistön diktatuuriin" Freedom-Xpress 1998. osa I LUKIJALLE"

Transkriptio

1 Petteri Nuuttimaa "Apinoiden valtakunnasta enemmistön diktatuuriin" Freedom-Xpress 1998 osa I LUKIJALLE Tämä pienimuotoinen teos on tarkoitettu lukijalle, jota kiinnostavat politiikan perustavat kysymykset. Tässä kirjassa ei käsitellä työttömyyttä, sosiaaliturvaa, talouspolitiikkaa, Euroopan Unionia, Natoa, itsenäisyyttä, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa tai eläinten oikeuksia - vain muutama ajankohtainen aihe mainitaksemme. Kuitenkin tämä kirja käsittelee politiikkaa. Mitä se siis voi olla? Tässä kirjassa mennään politiikan aiheeseen pintaa syvemmälle paljastamaan mekanismit, jotka ohjaavat yhteiskuntiemme kehittymistä. Tarkoituksena on selventää sellaisia poliittisen elämän käsitteitä, joita on tahallaan pidetty epäselvinä. Tässä kirjassa monet tutut asiat määritellään uudella tavalla; väitetään esimerkiksi, että kansanvalta on vain kaunisteltu nimi enemmistön tyrannialle, ja että ihmisoikeudet ovat vain tämän tyrannian kömpelö ja valheellinen anteeksipyyntö ilman käytännön merkitystä. Myös sellaisille käsitteille kuin valta ja vapaus esitetään uudenlaiset määritykset. Tämä kirja ei ole asiantuntijoille suunnattu teoreettinen tutkielma vaan tavallisille arkipäivän ihmisille kirjoitettu opas. Tämän teoksen lähdeaineisto on pääasiassa jokaisen saatavilla olevaa peruskirjallisuutta, sanomalehtiä, hakuteoksia jne., ja moni lukija saattaa kokea tässä esitetyt asiat liiankin tutuiksi. Sellaisille lukijoille, joilta yhteiskuntafilosofian keskeiset asiat ovat päässeet unohtumaan, tämä on hyvä tilaisuus kerrata niitä. Yleisen lähdemateriaalin käytöstä huolimatta - tai siitä johtuen - tämä teos ei ole mikään oppikirja, jossa ainoastaan kerrottaisiin, mitä mieltä jotkut filosofit, tiedemiehet tai yksityiset ajattelijat ovat olleet. Lähdemateriaali on tässä ainoastaan kehyksenä, jonka sisään kokoavia teorioita punotaan. Kirjan tekstissä lähdetään perinteiseen tapaan liikkeelle "pohjalta" eli tehdään linjanveto varhaisista antiikin poliittisista filosofeista nykyaikojen teoreetikkoihin ja 1900-luvun merkittävimpiin aatteisiin. Eri yhteiskuntafilosofien ajatelmat taustalla tunkeudutaan sitten esihistorian hämäriin etsimään johtolankoja, jotka selittäisivät paitsi muinaista myös nykypäivien yhteiskunnallista elämää. Tämän tutkimusmatkan jälkeen analysoidaan nykyaikaista vallanjakoa sekä vallankäyttömenetelmien ja

2 oikeusjärjestelmien toimintaa - samalla niitä kritisoiden. Lopuksi käsitellään eräiden huomiota herättäneiden kirjoittajien esittämää nykyjärjestelmien kritiikkiä sekä esitetään yhteenveto tämän teoksen oleellisista johtopäätöksistä. Tässä teoksessa ei pyritä antamaan elämänohjeita lukijoille eikä tässä esitetä mitään utopistisen "ihanneyhteiskunnan" mallia, jota kaikkien haluttaisiin kannattavan. Tämän vaatimattoman kirjasen ainoana tavoitteena on edistää lukijan kriittisyyttä kaikkea näkemänsä ja kokemaansa kohtaan. Tämä teos on saavuttanut tavoitteensa, jos lukija tämän luettuaan on rehellinen itselleen eikä anna enää kenenkään valheita hokevan poliitikon pettää itseään. Lukijan asenteiden ei tarvitse muuttua. Riittää, kun hän alkaa kutsua asioita niiden oikeilla nimillä. Se on hyvä alku. Helsingissä keväällä 1998 Petteri Nuuttimaa. 1. YHTEISKUNTAFILOSOFEJA Maailmassa on 192 valtiota, joista 45 on monarkioita ja loput tasavaltoja (v.1996). Näistä kahdesta valtiomuodosta on olemassa monia eri variaatioita, eikä pelkän virallisen valtiomuodon perusteella voi tietää, kuinka "tasavaltainen" tai "monarkkinen" jokin valtio todellisuudessa on. Aiemmin yleinen yksinvaltainen monarkia on nykyisin harvinainen, mutta yksinvaltaisuus järjestelmänä ei ole kadonnut. Useimmat nykyiset itsevaltiaat eivät kutsu itseään kuninkaiksi eivätkä valtakuntiaan kuningaskunniksi vaan he piiloutuvat presidenttien, pääministereiden, puoluejohtajien ja tasavaltojen nimikkeiden taakse. Maailman maista noin kolmannes on erilaisia yhden miehen, yhden puolueen, yhden ryhmän tai yhden uskontokunnan hallitsemia diktatuureja. Myös ns. demokraattisten valtioiden joukossa on monia, joiden demokratia on lähinnä näennäistä; niiden valtiollisessa järjestelmässä sekä kansalaisoikeuksien ja sananvapauden toteutumisessa on vakavia puutteita. Vaikka useimmat pitkälle teollistuneet korkean elintason maat ovat omaksuneet ns. länsimaisen demokratian, niiden poliittiset järjestelmät eroavat toisistaan. Myös siinä valtioiden välillä on eroja, mitkä ovat taloudellisen vallan ja poliittisen vallan

3 keskinäiset kytkennät ja vaikutussuunnat - niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasollakin. Maailman eri maita ja niiden kymmeniä erilaisia järjestelmiä tarkkailemalla emme pysty tieteellisesti määrittelemään, millainen on tai olisi hyvä poliittinen järjestelmä. Ensiksi pitäisi määritellä, mitä on hyvä ja mitä on huono, ja kenen kannalta ne ovat hyviä tai huonoja, ja kenen kanta ratkaisee. Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä. Yhteiskuntien poliittista oikeutusta ja tarkoituksenmukaisuutta onkin pohdittu niin kauan kun on ollut yhteiskuntia. Kaksi varhaista ajattelijaa, joiden luomiin käsitteisiin usein viitataan eri tieteiden historiassa, olivat Sokrates ja hänen oppilaansa Platon, jotka elivät Antiikin Kreikassa luvuilla ekr. Millaiset olivat heidän käsityksensä valtiosta ja yhteiskunnasta? Sokrateen mukaan valtio on luonteeltaan aina enemmän tai vähemmän oikeudenmukainen, sillä mitä väärämielisempi ja epäoikeudenmukaisempi jokin valtakunta on, sitä todennäköisemmin se hajoaa. Sokrates tuomittiin kuolemaan vuonna 399 ekr., siksi, että hän oli syyttäjiensä mukaan hylännyt perinteiset ateenalaiset jumalat ja turmellut opetuksillaan nuorisoa. Omaksumansa filosofisen näkemyksen "valtio ei voi olla epäoikeidenmukainen" mukaisesti hän alistui tyynesti kohtaloonsa, eikä yrittänyt paeta, vaikka hänelle tarjottiin siihen mahdollisuus. Hänen mielestään valtio oli yksilöä suurempi ja merkittävämpi vaikuttaja, jonka määräyksiin oli ehdottomasti sitouduttava, olivatpa ne millaisia tahansa. Vaikka Sokrates piti vallanpitäjiä pahoina ihmisinä, hän ei silti hyväksynyt ajatusta, että lakia tarvitsisi noudattaa vain silloin kun se on itselle myönteinen. Sokrateen mielestä ei voinut olla olemassa "vääriä päätöksiä", sillä muodollisesti oikea päätös oli oikeudenmukainen myös sisällöllisesti. Ja niinpä Sokrates, esimerkillinen alamainen, joi myrkkymaljansa. Sokrateen oppilas Platon ei ollut ateenalaisen demokratian ihailija, ja hänen oppiisänsä kuolemantuomio vahvisti hänen käsitystään tämän valtiomuodon kehnosta toiminnasta - kuolemantuomioon oli nimittäin päädytty vain niukalla äänten enemmistöllä. Platon piti tasa-arvoisuuteen perustuvaa demokraattista valtiota toiseksi huonoimpana vaihtoehtona köyhälistön tyrannian jälkeen. Tässä on muistettava, että antiikin demokratioissa tasa-arvo ja päätösvalta kuului vain vapaille ja varakkaille kansalaisille, ja että Platonin mainitsema "köyhälistön tyrannia" on nähtävä lähinnä teoreettisena vaihtoehtona, jollaisia ei historia juuri tunne. Yksi Platonin ajattelun ja kirjallisen tuotannon ytimistä oli parhaan valtiomuodon etsiminen. Hänen ihannevaltionsa perustana on "oikea ajattelu" ja siihen johtava

4 filosofia, jonka toteutumiseen tarvitaan ajatuksen sisäistänyt filosofi, joka johtaa valtion ja ihmiset tähän oikeaan ajatteluun. Platonin ihanneyhteiskunta on kolmeen luokkaan; hallitsijoihin, vartiosotilaisiin ja käsityöläisiin, jaettu valtio, jossa jokainen luokka hoitaa omat tehtävänsä. Platonille oikeudenmukaisuus merkitsi näiden luokkarajojen pysyvyyttä ja kiinteyttä. Luokkiin kuulumisen ratkaisee valtio, ja valinnan perusteena on se, missä määrin järki, temperamentti tai halut korostuvat ihmisessä. Ensin mainittu ominaisuus oikeuttaa hallitsemaan, muut ominaisuudet määräävät ihmisen joko sotilaaksi tai alimpaan työtätekevien luokkaan. Jokaisen luokan on "maksettava" asemastaan ja mahdollisuudestaan toimia valtiossa. Ja tämän maksun ne suorittavat toimimalla tehtävässään niin hyvin kuin mahdollista. Platonin ihannevaltiota hallitsee filosofi - joka on ryhtynyt tähän vastuulliseen ja ehkä vastenmieliseenkin työhön pelkkää oikeudenmukaisuuttaan; siksi, ettei joutuisi huonompiensa hallittavaksi. Kuten opettajansa Sokrates, myös Platon korostaa lakien pyhyyttä ja ehdotonta lainkuuliaisuutta. Näitä seikkoja on hänen mukaansa painotettava kasvatuksessa, ja erityisesti sotilaat on kasvatettava kuuliaisiksi kuin koirat. Alin luokka ei puolestaan tarvitse kasvatusta lainkaan - pelkkä kuri riittää. Platon sallii hallitsijoille valehtelemisen ja muut moraalittomat teot, joita ei voi sallia alamaisille. Ainoastaan lopputulos - valtion säilyminen - ratkaisee. Platonin valtion luokkajako on hyvin tiukka. Vain ylimpiin luokkiin kuuluvat ovat hänen mielestään täysin kehittyneitä ihmisiä. Alimmat luokat taas ovat eräänlaisia "ali-ihmisiä", pelkkää hallittavaa massaa, jonka aivot ovat ruumiillisessa työssä surkastuneet. Platon painottaa nuorten koulutuksessa paitsi henkistä opetusta myös ruumiillisia harjoituksia, sillä tulevien hallitsijoiden on kyettävä sekä henkisesti että fyysisesti täyttämään vaativat mitat. Kasvatus on Platonille koko valtion olemassaolon perusta, sillä vain elinikäisellä kasvatuksella voidaan luoda oikeudenmukainen ja viisas johtajaluokka, ihanneihmiset. Platon ei usko edellä kuvatun ihannevaltion olevan mahdollinen todellisuudessa, jossa pikemminkin on käynnissä jatkuva rappeutuminen. Eräs asteittaisen rappion muoto on demokratia, joka Platonin mukaan on valtiomuoto, "joka saa johtajikseen kehnoja juomanlaskijoita ja juopuu liiaksi laimentamattomasta vapaudesta". Demokratia tahtoo korvata oikeudenmukaisen harmonian tasa-arvon keinotekoisuudella. Vapaudesta siinä tulee pelkästään näennäistä. Demokratiasta on Platonin mukaan enää lyhyt hyppy tyranniaan, jossa demokraattien keskuudestaan nostama johtaja terrorisoi kansalaisiaan. Tällainen valtio perustuu alempien halujen ja välittömän nautinnon toteuttamispyrkimyksiin, ja sitä hallitsevat kansan keskuudestaan nostamat pidäkkeettömät johtajat kovin ottein.

5 Platonin maalailemat uhkakuvat heijastavat hänen näkemystään ihmisten luontaisesta eriarvoisuudesta: Ali-ihmisten keskuudesta ei hallitsijoiksi tietenkään voi nousta kuin ali-ihmisiä. Platonin teorioista ja ihannevaltion käsitteestä on käyty keskustelua ja niitä on arvosteltu. Jotkut ovat nähneet Platonin puolustavan totalitarismia. Eräät taas ovat olleet sitä mieltä, että Platonin käsityksiä ei voi arvostella nykykriteerein, sillä aika on muuttunut liiaksi. Seuraavaksi tarkastellaan, millainen oli Platonin oppilaan, Aristoteleen näkemys yhteiskunnasta. Näitä kahta miestähän pidetään kreikkalaisen filosofian suurina hahmoina, joiden teosten jälkivaikutus kulkee läpi länsimaisen filosofian historian - platonismina ja aristotelismina. Aristoteles uskoi, että jo varsin pian olisi mahdollista saavuttaa tieteen lopullinen muoto, jossa eri aloja koskeva tieto olisi systematisoitu. Kun tämä olisi saavutettu, ihmiset voisivat saavuttaa intellektuaalisen täydellisyyden tilan lukemalla hyvän opettajan johdolla eri alojen perusteokset. Tämä ajatusrakennelma oli vallalla erityisesti keskiajalla. Nykyaikainen tiede kokeilevana ja jatkuvasti uutta etsivänä käsitteenä ei kuulunut tähän maailmankuvaan. Aristoteleen näkemykset tiedosta saattavat nykyihmisistä tuntua naurettavilta, sillä nykyajan tieteelliselle tiedolle ja keksinnöillehän ei näytä olevan olemassa mitään ylärajaa, lopullista tieteen täydellistymistä, jolloin kaikki tiedettävä tiedettäisiin ja kaikki keksittävissä oleva olisi jo keksitty. Päinvastoin näyttää siltä, että mitä enemmän tiedetään, sitä enemmän tiedetään, ettei tiedetäkään kaikkea. On kuitenkin olemassa eräs elämänalue, jolla Aristoteleen filosofiaa yhä tulkitaan kirjaimellisesti. Tämä elämänalue on politiikka. Vai eikö koko ns. länsimainen parlamentarismimme perustukin ajatukseen, että on löydetty lopullinen totuus, lopullinen yhteiskuntamuoto, jota ei voi enää parantaa, ja josta ei voi enää edetä mihinkään? Tässä on havaittavissa mielenkiintoinen yhteensattuma. Aristoteles katsoi, että on olemassa päämäärä, jota kaikki tavoittelevat, ja tämä päämäärä on hyvä elämä. Hänen mukaansa kaupunkivaltion (polis) jäsenyys on välttämätön edellytys hyvälle elämälle, ja tiede siitä, miten toiminta polis-valtiossa konstituoi hyvää elämää, on nimeltään politiikka. Aristoteleen näkemyksiä saamme siis kiittää paitsi itse politiikasta, myös poliittisten järjestelmiemme muuttumattomuudesta, lopullisuudesta. Aristoteles katsoi, että tärkein ihmisen muista eliölajeista erottava seikka on rationaalisuus eli järjellisyys, ja että jokaisessa eliölajissa on pidettävä hyvänä lajin

6 edustajana sitä, joka mahdollisimman hyvin toteuttaa lajin olemusta - ihmisen kohdalla siis järkeä. Aristoteleen mukaan kaikilla esineillä ja eliöillä on olemassa luonnollinen tendenssi toteuttaa olemuksensa mukaista olemismuotoa. Koska ihmisen olemuksen tärkein määräävä piirre on järki ja siihen liittyvä tietoisuus, ihmisen kannalta hyvää elämää on tämän järjen toteuttaminen. Se ei kuitenkaan toteudu luonnostaan, vaan tavoitetta on edistettävä mm. kasvatuksella. Aristoteles antaa kasvatukselle hyvin suuren merkityksen ja näkee sen tehtäväksi järjen hallinnan siten, että se säätelee ihmisen alempia tarpeita ja haluja ja antaa niiden toteutua vain, jos se on järkevää. Tällä tavoin ihmisen sosiaalisuus ja toisten huomioon ottaminen vahvistuu, ja hänestä tulee parempi ihminen. Aristoteles ei pidä valtiota sopimuksen tuloksena vaan luonnollisena instituutiona, luonnostaan syntyneenä yhteisömuotona. Valtion tarkoituksena on hyvän elämän mahdollistaminen, ja valtio on kokonaisuutena enemmän kuin vain jäsentensä summa. Kuten Sokrates ja Platon, myös Aristoteles luottaa lakeihin ja lainsäädäntöön. Valtio on hänen mukaansa sitä parempi, mitä enemmän sen lakisääteiset instituutiot saavat ihmiset käyttäytymään hyvän elämän objektiivisen mallin mukaan. Se, että valtio säätää tietyt hyvän elämän ulkoiset piirteet pakollisiksi ja uhkaa rangaistuksilla poikkeavasti käyttäytyviä, on heikkoluonteisille vain aihe kiitollisuuteen - vähentäähän se heidän katumistaan sen johdosta, etteivät he ole vapaaehtoisesti tehneet sitä, minkä kuitenkin ovat tienneet hyväksi. Täysin paheellisille ihmisille tästä tosin ei ole apua, mutta heitä on yhteiskunnassa niin vähän, ettei asialla ole merkitystä. Aristoteleen valtio on vapaiden ihmisten yhteisö, ja nämä vapaat yksilöt osallistuvat tavalla tai toisella poliittiseen päätöksentekoon. He ovat valtion kansalaisia. Kaikki valtion alueella asuvat eivät kuitenkaan voi luonnollisen olemuksensa perusteella olla kansalaisia. Naiset ovat eräs tällainen ryhmä, sillä luonto on Aristoteleen mukaan ilmiselvästi tarkoittanut naisten toimivan kotitalouden piirissä, ei julkisessa poliittisessa elämässä. Aristoteles ei kuitenkaan julista naisia "ali-ihmisiksi" vaan katsoo heidänkin voivan elää hyvää elämää. Niinpä naistenkin on oltava oikeutettuja valtiolliseen kasvatukseen. Aristoteleen aikana monien kaupunkivaltioiden talouselämä perustui orjatyövoiman käytölle. Ei liene siis hämmästyttävää, että Aristoteles ei ruvennut kampanjoimaan tasa-arvoa tai kansalaisuutta tälle ihmisryhmälle. Päinvastoin hän julisti psykologin viisaudella, että on olemassa erityinen orjiksi soveltuva ihmislaji, ns. luonnolliset orjat, joilta puuttuu käytännöllinen harkintakyky kokonaan. Tällainen ihminen tarvitsee auktoriteettia, joka päättää hänen puolestaan käytännölliset asiat.

7 Aristoteles ei sentään pitänyt kaikkia barbaarikansoja luonnollisina orjina mutta kylläkin kyvyttöminä muodostamaan polis-yhteisöjä ja siten rodullisesti kreikkalaisia alempiarvoisina. Aristoteles ei pyrkinyt kehittelemään samalla tavalla ehdotonta ihannevaltiota kuin Platon. Sen sijaan hän käsitteli kymmeniä erilaisia valtiomuotoja ja teki niistä luokitteluja. Hän piti monarkiaa ja aristokratiaa hyvinä järjestelminä, sillä ne perustuvat hallitsijoiden täydellisyyteen ja pyyteettömään oikeudenmukaisuuteen. Tällaiset valtiomuodot vain olivat kovin epärealistisia. Aristoteles esitti myös joitakin perusteluja demokratian eduista. Käytännössä saavutettavana varsin hyvänä valtiomuotona Aristoteles piti eräänlaista demokratian vastinetta, jota hän kutsui politeiaksi. Siinä valtaa käyttäisi vauras keskiluokka, jolla ei olisi tarvetta oman edun tavoitteluun. Korkeimmat virat olisivat hyvien ihmisten hallussa. Edellä esitellyille antiikin filosofeille oli yhteistä se, että he eivät uskoneet ihmisten tasa-arvoisuuteen. Heidän sivistyksensä ja elintasonsa perustui orjatyövoiman massiiviseen käyttöön, ja jo pelkkä ajatus orjien ja muiden alempien luokkien "oikeuksista" oli mahdoton. Sokrateen, Aristoteleen ja Platonin maailmassa kansa, joka ei pitänyt orjia, oli vaarassa joutua itse muiden kansojen orjaksi. Oltiinpa antiikin suurista ajattelijoista ja heidän valtioideoistaan mitä mieltä tahansa, kiistämätöntä kai kuitenkin on, että heidän teorioillaan on ollut vaikutusta myöhempiin ajattelijoihin sitä kautta aivan nykypäiviinkin. Jopa sellaisen miehen kuin Adolf Hitlerin teksteissä voi nähdä joitakin "platonilaisia" tai "aristotelisiä" piirteitä - vaikka tuota sivistymättömäksi luonnehdittua ensimmäisen maailmansodan korpraalia tuskin yksikään antiikin filosofi kelpuuttaisi joukkoonsa. Hitlerin "Taisteluni" -kirjassa hahmottelema "ihannevaltio" oli ehdottomaan lainkuuliaisuuteen perustuva luokkayhteiskunta, jossa ihmiset oli Platonin mallin mukaisesti jaettu hallitsijoihin, sotilaisiin ja muihin. Tämän valtion kasvatuksessa ihannoitiin fyysistä kuntoa, kuten Platonkin oli ehdottanut. Ihmisten eriarvoisuus näkyi myös siinä, että heidän suhteensa valtioon saattoi olla joko täysi kansalaisuus tai pelkkä alamaisuus - aivan kuten Aristoteles oli kaavaillut. Ja olihan Hitlerillä omat "ali-ihmisensäkin": juutalaiset ja muut alempirotuiset. Kuten edellä todettiin, tällaiseenkin löytyy malli antiikin Kreikasta. Mutta jätetään nyt lyhyeksi jäänyt utopia, Kolmas Valtakunta, toistaiseksi omaan rauhaansa ja tarkastellaan miten eräät eurooppalaiset ajattelijat näkivät valtion uuden ajan alkaessa. Eräs tunnettu italialainen näytelmäkirjailija ja valtioteoreetikko on Niccoló Machiavelli, jonka tunnetuin poliittinen teos Il Principe, Ruhtinas, ilmestyi 1500-

8 luvun alkupuolella. Tämän kirjansa Machiavelli omisti tuolloin Firenzeä hallinneelle Lorenzo de Medicille. Ruhtinas -kirja on opas siitä, miten hallitsija parhaiten säilyttää valtansa. Itse valtiomuoto, itsevaltius, otetaan siinä tavallaan itsestäänselvyytenä, jonka oikeutusta tai vaihtoehtoja ei juurikaan pohdita. Laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa Machiavelli sen sijaan harjoitti kirjassaan "Valtiollisia menetelmiä", jota pidetään hänen tieteellisenä pääteoksenaan. Aikakautensa tavan mukaisesti Machiavelli ihaili antiikin aikaa. Hänen ihannevaltionsa oli tasavaltaisen kauden Rooman valtakunta. Machiavelli luotti historialliseen tarkastelutapaan. Hänen mukaansa ihmisluonnon ja yhteiskunnallisten järjestelyjen suhde on muuttumaton, ja näin ollen voidaan muinaisia yhteiskuntia tutkimalla saada käyttökelpoista tietoa myös myöhäisempiä aikoja varten. Machiavelli katsoi, että valtiollinen menestys edellyttää paitsi vapautta sisäisistä ja ulkoisista uhkista, ennen kaikkea taitavaa johtajaa, joka osaa johtaa kansansa menestyksen tielle. Valtion perustajan ja johtajan tärkein tehtävä on luoda organisaatiot, joiden varassa valtio voi toimia mahdollisimman tehokkaasti ja säilyä vapaana korruptiosta, jonka ilmiön Machiavelli näki eräänä yhteiskunnan pahimmista uhkaajista. Korruptio johti hänen mukaansa siihen, että kansalaiset menettävät kiinnostuksensa valtiollisiin asioihin ja alkavat toimia omien intressiensä edistämiseksi sivuuttaen yhteisen edun. Lääkkeeksi korruption vastaiseen taisteluun Machiavelli tarjoaa mm. uskontojen harjoittamista. Tässä yhteydessä hän ei niinkään ihaile nöyryyteen ja alistumiseen kehottavaa kristinuskoa vaan Rooman tasavaltaisen kauden uskontoja, jotka korostivat rohkeuden ja voiman kartuttamista. Myös sopivalla perustuslailla voi vaikuttaa korruptiota kitkevästi. Machiavellin mukaan paras järjestelmä tässä suhteessa on jonkinlainen eri valtiomuotojen yhdistelmä, joka ei salli kummankaan luokan, ylimystön tai kansan, päästä johtavaan ja toisia alistavaan asemaan yhteiskunnassa. Jos nimittäin näin kävisi, valtaan päässyt luokka alistaisi yhteisen edun omalle luokkaedulleen, ja seurauksena olisi ennen pitkää koko valtion rappeutuminen ja tuho. Jos luokkien välillä sen sijaan vallitsee tasapaino, kumpikin pyrkii estämään toisensa hegemoniapyrkimykset - ja tässä tasapainotilanteessa vain sellaiset sosiaaliset järjestelyt tulevat hyväksytyiksi, jotka ovat yleisen edun mukaisia. Viimemainittua Machiavellin oivallusta on pidetty hyvin kekseliäänä, ja tähän ajatukseen ovat perustuneet monet myöhemmät kaavailut ja yhteiskuntien toimintojen suunnittelu. Machiavelli tunnetaan, erityisesti teoksestaan Ruhtinas, henkilönä, joka ei pannut kovin paljon painoa moraalisille seikoille valtiollista elämää hahmotellessaan. Itse asiassa hän irrotti nämä käsitteet täysin toisistaan ja piti vallan hankkimista ja

9 säilyttämistä ainoana moraalin mittapuuna. Tässä näkemyksessään hänellä on ollut vuosisatojen kuluessa monia tunnettuja "opetuslapsia". Machiavellin osittain historiaa tutkimalla kehitettyjen teorioiden tavoitteena oli stabiilin valtajärjestelmän aikaansaaminen - lähes hintaan mihin tahansa. Mielipiteet Machiavellista ovat muuttuneet vuosisatojen aikana. Alkuaikoina hänen epämoraalisia ajatuksiaan pidettiin suorastaan pelottavina, ja kirja "Ruhtinas" kiellettiin. Vasta 1800-luvulla Machiavelli alkoi saada laajempaa ymmärtämystä lähinnä siksi, että hänet alettiin nähdä yhtenäisen Italian henkisenä esitaistelijana ja patrioottina. Tällä vuosisadalla Machiavelli on vihdoin saanut paikkansa tieteellisen valtio-opin perustajana. Kertoneeko nykyajasta jotain se, että hänen moraalisia painotuksiaan ei juuri enää näe arvosteltavan. Ja tottahan se on: Gulagien, Hologaustin, Hiroshiman ja Pol Potin vuosisadalla keskiaikaisten ruhtinaiden pikku sodat tai murhat eivät enää tunnu miltään. Seuraavaksi siirrytään sata vuotta eteenpäin ja tarkastellaan, millainen oli englantilaisen filosofin Thomas Hobbesin käsitys yhteiskunnasta. Toimittuaan ensiksi klassisten kielten opettajana, Hobbes alkoi vähitellen innostua geometriasta ja filosofiasta. Tavattuaan aikansa tunnetun tiedemiehen Galileo Galilein Hobbes innostui soveltamaan geometrista menetelmää ja liikkeen jatkuvuuden teoriaa yhteiskunnan tutkimiseen. Hobbesin pyrkimyksenä oli luoda yhtenäinen filosofinen järjestelmä, joka selittäisi luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan - ennakkoluulottomuudesta ja uskon puutteesta häntä ei siis ainakaan voitane syyttää. Ennakkoluulottomuus ja usko omiin ajatuksiin tuli näkyviin myös niiden vuosikymmenien aikana, jolloin Hobbes - vaikka ei ollutkaan matemaatikko - yritti sitkeästi suoriutua sellaisista matemaattisista taikatempuista kuten ympyrän neliöiminen ja pallon muuttaminen kuutioksi. Hobbesin poliittiset pääteokset olivat vuosina 1641 ilmestynyt "De Cive" ja kymmenen vuotta myöhemmin ilmestynyt "Leviathan". Hobbes piti valtiovallan olemassaolon tarkoituksena mahdollisimman turvallisten yhteiskunnallisten olojen takaamista kansalaisilleen. Ja tähän tavoitteeseen valtio pystyi vain, jos sen ylin hallitusvalta oli keskitetty - mieluiten yhdelle henkilölle. Hobbes oli siis absoluuttisen monarkian kannattaja. Hobbes pyrki analysoimaan ihmisluonnetta kellosepän tarkkuudella saadakseen selville ne ihmisen ominaisuudet, jotka edistävät kansalaisvaltion olemassaoloa ja toisaalta sellaiset, jotka haittaavat sitä. Hän uskoi, että kun nämä seikat tunnetaan, voidaan johdatella järjestelmä, jonka puitteissa valtio voi menestyksellisesti toimia. Hobbes päätyi ihmisluontoa analysoidessaan siihen, että ihmiset pelkäävät luonnostaan toisiaan eivätkä luota toisiinsa. Tarvitaan "keinotekoinen ihminen" eli valtio takaamaan ihmisten turvallisuus. Valtion eri toiminnot ja viranomaiset

10 vastaavat oikean ihmisen osia, kuten niveliä, sielua ja hermoja. Ihmisten rikkaus ja hyvinvointi edustaa keinotekoisen ihmisen voimaa, ja ihmisten mahdollinen sisällissota toisiaan vastaan merkitsee keinotekoisen ihmisen kuolemaa. Hobbes määrittelee käsitteen "valta". Alkuperäistä valtaa on ihmisen hengen ja ruumiin kyky verrattuna muiden ihmisten vastaaviin, ja välineellistä valtaa on se osa vallasta, joka on hankittu näiden kykyjen avulla. Yksinkertaistettuna vallalla tulee ymmärtää sitä osaa ihmisen vallasta, joka ylittää toisen ihmisen vallan. Vapaus puolestaan on liikkeen ulkoisten esteiden puuttumista. Henkilön valta koostuu siis määräysvallasta muiden vallan yli. Yksilön arvoksi Hobbes määrittelee sen hinnan, joka oltaisiin valmiit maksamaan hänen valtansa käytöstä. Hobbes näkee ihmiset alati lisää valtaa haluavina olentoina, joilla tämä ominaisuus päättyy vasta kuolemassa. Kyseessä ei kuitenkaan ole vallanhalu vallan itsensä takia vaan pelkästään ihmisen halu taata olemassaoleva valtansa - ja sen voi taata vain haluamalla sitä yhä lisää. Toinen Hobbesin määrittelemä ihmisen perusominaisuus on ihmisen luonteenomainen halu kohti hyvää ja pyrkimys välttämään pahaa - kaikkein äärimmäiseksi kuolemaa. Ainoastaan osa haluista, kuten ruuan halu, ovat kaikille yhteisiä. Monet haluista sen sijaan vaihtelevat eri ihmisillä. Hobbes esittää kuvitelman, millaista olisi ihmisten elämä "luonnontilassa" ilman valtiovaltaa. Tällöin valitsisi ihmisten kesken jatkuva taistelu paitsi vallasta myös rajallisista luonnonvaroista. Elämää hallitsisi pelko ja halu eristäytyä. Absoluuttista oikeaa ja väärää ei olisi - ne saisi kukin määritellä oman hyötynsä perusteella. Maailmasta, jossa vallitsisi jatkuva väkivaltaisen kuoleman pelko, puuttuisivat kaikki sivistyksen ja aineellisen vaurauden tuntomerkit. Ihmisten elämä olisi Hobbesin määritelmän mukaan "yksinäistä, köyhää, likaista, eläimellistä ja lyhyttä". Ihmisen halut ja niiden synnyttämät teot eivät Hobbesin mukaan voi olla syntiä ennen kuin on olemassa laki, joka kieltää nämä asiat. Ja tällaista lakia ei voi olla ennen kuin ihmiset ovat sopineet lainsäädäntöelimestä. Luonnontilassa tällaista elintä ei ole, vaan vallitsee kaikkien sota kaikkia vastaan. Luonnontilassa ei ole "mitään eroa sen välillä, mikä on minun ja mikä on sinun". Siirryttäessä luonnontilasta järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, ensimmäiseksi tulevat avuksi "luonnonlait", jotka kuvaavat sitä, miten ihmisen tulisi käyttäytyä turvallisuutensa varmistamiseksi. Ne ovat luonnon antamia sääntöjä, jotka kieltävät ihmistä tekemästä sellaista, mikä hänen oman elämänsä kannalta olisi tuhoisaa. Ensimmäisen luonnonlain taustalla oleva sääntö ja itse luonnonlaki kuuluvat seuraavasti: "Jokaisen ihmisen tulee pyrkiä rauhaan niin kauan kuin sen saavuttaminen on mahdollista; jos rauhan saavuttaminen ei ole mahdollista, voivat kaikki käyttää sodan

11 etuja ja keinoja. Rauhan tavoitteleminen on sen noudattamista, rauhaa on tavoiteltava." Toinen luonnonlaki on loogista jatkoa ensimmäiselle eli rauhan tavoittelulle. Tässä laissa todetaan, että "jokaisen on oltava oman turvallisuutensa tähden halukas, mikäli muutkin ovat, luopumaan omasta oikeudestaan rajattomaan vapauteen. Jokainen voi saada vain niin paljon toimintavapautta muihin nähden kuin hän on sitä valmis sallimaan heille itseensä nähden." Kun ihminen on edellä esitettyjen luonnonlakien perusteella luopunut oikeudestaan, hänelle on syntynyt velvoite - tai toisinpäin kääntäen: Jos jollakin on velvoite olla tekemättä jokin teko, niin hänellä välttämättä on ollut aikaisemmin luonnollinen oikeus tai muualta saatu oikeus tähän tekoon. Jos useampi ihminen on luovuttanut oikeutensa vastavuoroisesti, on näiden ihmisten välille syntynyt sopimus tai liitto - riippuen siitä, saadaanko vastapalvelus heti vai vasta myöhempänä ajankohtana. Kolmas luonnonlaki velvoittaa pitämään sopimuksen. Edellä mainitun kolmen luonnonlain lisäksi Hobbes esittää kymmeniä muitakin luonnonlakeja, joista useimpia voitaneen pitää lähinnä jonkinlaisina moraaliohjeina. Hobbesin luonnonlakien ydin on sen periaatteen legitimoiminen, että ihmisten on oman hyvinvointinsa turvaamiseksi oltava valmiit liittymään sopimuksella yhteen ja muodostamaan valtio. Kun valta tällä tavoin on keskitetty ja uusi valtio on muodostettu, kansalaiset eivät enää voi vapautua asemastaan valtion alamaisena. Järjestely on lopullinen. Hobbesin "ihannevaltiota" hallitsee suvereeni hallitsija, jolla on oikeus ratkaista omistusoikeus, oikeus ratkaista riidat, oikeus säätää opetuksesta, oikeus määrätä sodasta ja rauhasta sekä oikeus määrätä puolustuksesta. Suvereenin valta on Hobbesin mukaan pienin silloin, kun hänen ja alamaisten välillä vallitsee konflikti - koska hänen valtansa on vain se erotus, joka syntyy suvereenin vallan ja alamaisten vallan välille (Hobbesin valtateoria). Erotuksen ei tarvitse olla suuri, mutta sen on aina oltava positiivinen suvereenin eduksi - muuten ei voida puhua suvereenista. Alamaisilla on Hobbesin mukaan joitakin peruuttamattomia oikeuksia, joita edes suvereeni ei voi - ainakaan perustelematta - loukata. Eräs tällainen on ihmisen henki. Suvereenilla ei ole oikeutta määrätä ketään tappamaan itseään - sillä onhan suvereeni perustettu nimenomaan alamaisten turvallisuuden takaajaksi. Mutta tähän löytyy takaportti: kansakunnan turvallisuus. Alamainen voidaan velvoittaa vaaraan, esimerkiksi sodan syttyessä, jos siten pelastaudutaan vielä suuremmalta vaaralta eli koko yhteiskunnan tuholta.

12 Tässä yhteydessä on syytä kommentoida paria Hobbesin ajatusta. Hobbes esittää toisessa luonnonlaissaan, että "jokaisen on oltava oman turvallisuutensa tähden halukas, mikäli muutkin ovat, luopumaan omasta oikeudestaan rajattomaan vapauteen", ja että "jokainen voi saada vain niin paljon toimintavapautta muihin nähden kuin hän on sitä valmis sallimaan heille itseensä nähden." Jos luonnonlaki määrää, että ihmisten "on oltava halukas luopumaan", mitä tarkoitetaan käsitteellä "jos muutkin ovat"? Tarkoitetaanko "muilla" enemmistöä, ja jos tarkoitetaan, eikö silloin luonnollinen valtiomuoto - ainakin ennen suvereenin alaisuuteen siirtymistä - ole enemmistövalta? Ja miten johdetaan yksinvaltainen suvereeni ajatuksesta, että "jokainen voi saada vain niin paljon toimintavapautta muihin nähden kuin hän on valmis sallimaan sitä heille itseensä nähden"? Eikö viimemainittu asiantila pikemminkin merkitse täydellistä tasa-arvoa, eli toimintavapauden jakautumista tasaisesti kaikkien ihmisten kesken? Vai eikö suvereenia pidetä lainkaan ihmisiin kuuluvana? Monet näkevät Hobbesin lähinnä totalitarismin puolestapuhujana, kun taas joidenkin mukaan tällainen tulkinta olisi liioittelua - esittäähän Hobbes sentään käsityksiään siitä, millainen hyvän suvereenin ja hyvien lakien tulisi olla. Stalinin ja Hitlerin kaltaiset "suvereenit" vain eivät välttämättä lue Hobbesia. Thomas Hobbesin käsitys ihmisluonteesta, vallasta ja luonnonlaeista on niin kiinnostava että niihin tullaan viittaamaan vielä myöhemmin. Nyt kuitenkin siirrytään jälleen ajassa eteenpäin ja katsotaan, millainen oli 1600-luvun lopulla vaikuttaneen John Locken käsitys yhteiskunnasta. John Lockea pidetään liberalismin isänä. Hänen pääteoksensa "Two Treaties of Civil Government" ilmestyi vuonna 1690, ja teoksella on vaikutusta paitsi Englannin poliittiseen elämään myös poliittisen ajatteluun laajemmaltikin. Locken vallankumouksellinen idea oli vallankumous - tarkemmin sanottuna vallankumouksen ja kapinan oikeutus tilanteissa, joissa hallitsija ei enää täytä tehtäväänsä kansalaisen suojelijana. Tämä käsitys poikkesi radikaalisti perinteisestä ajattelusta, jonka mukaan hallitsijan valta on lähtöisin jumalasta ja siten peruuttamatonta. Locken mukaan yhteiskunnassa harjoitettava poliittinen valta perustuu kansalaisten sopimukseen, ja hallinto on siis rakennettava enemmistön hyväksymille näkemyksille, siten että kansalaisten perusoikeudet turvataan ja myös vähemmistön oikeuksia kunnioitetaan.

13 Locken mainitsemat ihmisen perusoikeudet ovat oikeus elämään, oikeus vapauteen ja oikeus omaisuuteen. Omistusoikeuden teoria on Locken yhteiskuntafilosofian ydin. Hän toteaa, että "ihmisten yhteenliittymisen valtiollinen päämäärä on heidän omaisuutensa säilyttäminen ja turvaaminen". Tämä ajatuksesta on johdettavissa useimmat kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen valtaa koskevat periaatteet. Hobbesin tavoin Locke esittää kuvitteellisen näyn, millaista ihmisen elämä olisi kontrolloimattomassa luonnontilassa. Toisin kuin Hobbes, hän ei miellä luonnontilaa pelkästään paikaksi, jossa elämä olisi yksinäistä, kurjaa, likaista ja lyhyttä, ja jossa vallitsisi lakkaamaton kaikkien sota kaikkia vastaan. Sen sijaan Locke johtaa luonnontilasta periaatteen, että ihmiset ovat syntyneet rationaalisina ja vapaina ja luonnostaan tasavertaisina, ja siksi kukaan ei saa alistaa toista valtaansa. Kenelläkään ei ole oikeutta "vahingoittaa toista hänen elämänsä, terveytensä, vapautensa tai omaisuutensa puolesta". Omistusoikeus on siis johdateltavissa luonnontilasta, ja sen tulee olla loukkaamaton. Omaisuudella Locke tarkoittaa paitsi materiaa myös työtä ja sen tuloksia. Ihmisellä tulee hänen mukaansa olla oikeus ottaa omakseen ne oman työn tuotteet, joita hän tarvitsee elämänsä ylläpitämiseen. Mikäli kyseessä ovat maan tuotteet, niiden oikeutetulla omistamisella on kuitenkin rajansa. Tuotteita on jäätävä muillekin, eikä kukaan saa ahnehtia niitä niin paljon, että osa jäisi käyttämättömänä pilaantumaan. Sellaista mahdollisuutta, että luonnonvarat kokonaan loppuisivat, Locke ei pohtinut. Rahatalouteen siirtyminen merkitsi edellä mainittujen periaatteiden uudenlaista tulkintaa. Enää ei tarvinnut välittää omaisuuden tasaisesta jakaantumisesta tai riittävyydestä. Päinvastoin omaisuus voi nyt kasaantua sellaisiin käsiin, jotka parhaiten huolehtivat sen tuottavuudesta. Näin kansakunnan kokonaistuottavuus kasvaa ja jaettavaa on enemmän kaikille. Tämä on kapitalistisen markkinatalouden moraalinen perustelu. Vaikka Locke ei nähnytkään luonnontilaa samanlaisena kurjuuden olotilana kuin Hobbes, myös hän kannatti siirtymistä yhteiskuntasopimuksen tilaan. Sen avulla suojataan ihmisten henki ja omaisuus rikollisilta ja epäsosiaalisilta yksilöiltä, jotka luonnontilassa saisivat rauhassa toimia ja aiheuttaa epävakautta. Yhteiskuntasopimus turvaa rationaalisen elämän irrationaalisia pyrkimyksiä vastaan. Locken mukaan yhteiskuntasopimuksen tekevät keskenään tasa-arvoiset ja rationaaliset ihmiset. Keitä nämä ovat? Rationaalisuuden tunnusmerkkinä on Locken mukaan järkevä sosiaalinen ja taloudellinen toiminta. Onko hänen tarkoittamansa yhteiskuntasopimus siis vain omistavan luokan keskinäinen akti, jolla se pyrkii turvaamaan oman hyvinvointinsa - tätä ovat monet myöhemmät filosofit pohtineet. Kansalaisyhteiskunnassa (civil society) ihmiset luopuvat alkuperäisestä oikeudestaan toimia itse itselleen lainsäätäjinä ja lakien toimeenpanijoina. Tuo valta siirtyy

14 hallitukselle. Siirtyminen ei kuitenkaan ole peruuttamatonta, sillä hallitus, joka käyttää despoottista valtaa, voidaan tarvittaessa lakkauttaa vaikka väkivaltaisin menetelmin. Vallankumoukseen ovat Locken mukaan kuitenkaan oikeutettuja vain rationaaliset kansalaiset - eivät esimerkiksi siirtomaiden orjuutetut alkuasukkaat. Locke hyväksyy yhteiskunnan jakaantumisen omistavaan ja työtätekevään luokkaan, sillä tällainen jako on luonnollinen seuraus siitä, että jotkut ihmisistä ovat ahkerampia, kyvykkäämpiä ja rationaalisempia kuin toiset. Vaikka Locke henkilökohtaisesti oli monarkian kannattaja, hänen teorioistaan voidaan johdatella nykyaikaisen kansanvallan periaatteet, joista merkittävin on kansan oikeus valvoa miten sitä hallitaan. Locken mielestä paras hallitusmuoto oli perustuslaillinen monarkia, missä yksinvaltiaalla on toimeenpanovalta, mutta lait säätää kansan valitsema parlamentti. Ratkaisut perustuvat siis enemmistön tahtoon. Vaikka järkevät ihmiset huomaavatkin poliittisesti järjestäytyneen yhteiskunnan luonnontilaa paremmaksi vaihtoehdoksi ja siis päätyvät siihen, ketään ei Locken mielestä kuitenkaan voida pakottaa osallistumaan tällaiseen sopimukseen. Joka haluaa jäädä lainsuojattomaksi, hänellä olkoon siihen oikeus. Locke pani paljon painoa kansalaisten kasvatukselle. Sen avulla luotaisiin ahkeria ja toisiaan kunnioittavia ihmisiä. Työttömille ja muille "ei-rationaalisille" aineksille Locke suositteli julkisen valvonnan alaista pakkotyötä. Rikollisiin puolestaan ei kannattaisi haaskata kasvatuksellisia keinoja, sillä he ovat vahingollisia olioita, jotka ovat luopuneet ihmisluonnon periaatteista. Heidän kohdallaan tulevat kyseeseen vain rangaistukset. John Locke on eräs niistä teoreetikoista, joiden esittämien näkemysten pohjalta toimii nykyaikainen länsimainen demokratia ja siihen liittyvä porvarillinen markkinatalousjärjestelmä - hyvine ja huonoine puolineen. On ymmärrettävää, että Locken omistavan luokan etuja myötäilevät ajatukset ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Monien on ollut vaikea täysin hyväksyä näkemystä, että ihmisten yhteiskunnallinen asema oli seurausta pelkästään kunkin kyvyistä ja ahkeruudesta - ovathan nimittäin eri luokkiin kuuluvat jo lähtökohdiltaan erilaisessa asemassa. Eräs, joka kritisoi Locken oppeja, oli ranskalainen Jean-Jacques Rousseau. Vuonna 1762 ilmestyneessä pääteoksessaan "Yhteiskuntasopimus" (Du Contrat social ou principes du droit politique), sekä sitä edeltävissä kirjoituksissaan, Rousseau esittää periaatteet, joiden mukaan yhteiskunta tulisi rakentaa, jotta siinä toteutuisi kansalaisten vapaus ja tahto.

15 Rousseau ei näe ihmisen halua kerätä omaisuutta yhtä alkuperäisenä kuin Locke, vaan hän katsoo, että tämä piirre ei ole tyypillinen luonnontilassa elävälle ihmiselle vaan se kuuluu pikemminkin kulttuuri-ihmisen ominaisuuksiin. Ja milloin omaisuutta ei kerätä, ei myöskään ole siitä aiheutuvaa eriarvoisuutta. Luonnontilassa elävällä ihmisellä - niin kuin useimmilla eläimilläkin - on Rousseaun mukaan ollut kaksi pääominaisuutta; olemassaolon suojeleminen ja yhteenkuuluvuus lajitovereita kohtaan. Omaisuuden kerääminen on tullut kuvaan mukaan vasta kulttuurin kehittyessä, ja koska omaisuus ei ole kertynyt ihmisille tasaisesti, on seurauksena ollut eriarvoisuutta ja alistussuhteita. Tässä vaiheessa omistaminen on alkanut menettää hyväksyttyä luonnettaan - niiden silmissä, jotka ovat jääneet vähemmälle - ja omistajat ovat alkaneet kokea asemansa uhattuna. Niinpä he ovat halunneet määritellä ja turvata laeilla omistajan asemansa - ja näin on syntynyt poliittinen yhteisö. Se on siis ollut tarkoitettu omistavan luokan suojaksi vähäosaisempia vastaan, ja sen pohjana on ollut ajatus ihmisten välisestä kilpailusta eduista ja omistuksista. Rousseau toteaa, että yhteiskuntien synnyn myötä alunperin vallinnut tasapaino yksilön ja ryhmän välillä on muuttunut epätasapainoksi, ja yksilöllisyys on ylikorostunut. Samalla myös poliittinen valta, joka on luotu pitämään yllä sääntöjä tässä kilpailussa, on tullut tavoittelun kohteeksi ja päätynyt vahvempien yksinoikeudeksi. Seurauksena on ollut yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen ja ihmisten välisen luottamuksen väheneminen. Vähitellen, kun pelkät egoistiset intohimot ovat alkaneet ohjata ihmisten toimintaa, elämässä on ollut vain kaksi vaihtoehtoa: menestyminen tai häviö. Elämän muututtua läpikotaisin kilpailulliseksi, asetelmat ovat alkaneet muistuttaa Hobbesin kuvailemaa luonnollista järjestystä eli kaikkien sotaa kaikkia vastaan, jolle Rousseau on tässä yhteydessä antanut nimen "korruptoidun luonnon tila". Rousseau ja Locke ovat nähneet yhteiskunnallisen kehityksen pitkälti samankaltaisena. Ratkaiseva ero heidän välillään on kuitenkin siinä, että Lockelle tämä kehitys merkinnyt luonnollista ja kansan tahdon mukaista järkevää edistystä kun taas Rousseaulle se on merkinnyt kansan tahdon vastaista kehitystä yhä huonompaan, korruptoidumpaan suuntaan. Rousseau pyrkii kehittelemään yhteiskuntajärjestelmän, jonka suvereenina perustana on kansantahto, ja jossa ihmiset ovat vapaita. Tällainen yhteiskunnan lähtökohtana on kansalaisten keskenään solmima yhteiskuntasopimus, jonka kautta yhteiskunnasta kokonaisuutena tulee "yleistahto". Yleistahdolla Rousseau tarkoittaa tilaa, jossa ihmiset ovat luovuttaneet itsensä ja kaikki voimansa yhteiskunnalle ja alistuneet yleistahdon ehdottoman suvereenisuuden alaisuuteen - säilyttäen kuitenkin henkilökohtaisen vapautensa ja keskinäisen tasa-arvoisuutensa.

16 Koska kansalaiset ovat yhteiskuntasopimuksen tehdessään alistuneet yleistahdon alaisuuteen, kaikilla heillä on myös oltava oikeus yhteistahdon muodostamiseen, eli heillä on oltava oikeus olla mukana säätämässä lakeja. Käytännössä tämä merkitsee välittömän demokratian vaatimusta. Sen lisäksi järjestelmään kuuluu myös hallitus, jonka pitää olla kansan kontrollin alainen. Käytännön syistä välitön demokratia jää valtion tasolla teoreettiseksi haaveeksi, ja se korvataan edustuksellisella demokratialla. Rousseau erottaa toisistaan käsitteet "kaikkien tahto" ja "yleistahto". Ensiksi mainitulla hän tarkoittaa kaikkien yksityisiin etuihin tähtäävien tahtojen summaa. Yleistahto sen sijaan tähtää yleiseen etuun, ja sitä muodostettaessa voidaan erilliset yksityiset tahdot jättää huomioimatta, jos ne ovat ristiriidassa yleisen edun kanssa. Mikä tämä ns. "yleinen etu" kulloinkin on, jää yleistahdon määriteltäväksi. Ihmisiä, jotka tavoittelevatkin omaa intressiään yleisen edun kustannuksella, Rousseau kutsuu korruptoiduiksi. Korruptoidut ihmiset eivät käyttäydy moraalisesti, vaan he ovat luonnollisten egoististen intohimojensa kohteita ja siis tavallaan kollektiivisen tahdon kohteen eli "kansan" ulkopuolella. Rousseun mukaan omistavaan luokkaan kuuluvilla on erityinen taipumus korruptioon, koska omaa asemaansa puolustaakseen heidän on ajettava omia erityisetujaan yhteisen edun kustannuksella. Sen sijaan köyhien ainoa intressi on yleisen edun ajaminen, sillä vain siten he voivat parantaa asemaansa. Kansan todellinen tahto tiivistyykin juuri alemmissa väestöluokissa. Rousseaun mukaan yksittäisillä kansalaisilla ei ole mitään ehdottomia luonnollisia oikeuksia yleistahtoa vastaan. Yleistahto ei kuitenkaan saa diskriminoida yksityisiä kansalaisia tai väestöryhmiä - sillä jos niin tapahtuu, ei enää voida puhua yleistahdosta. Rousseau ei koe ihmisen olevan vapaa silloin kun hän elää yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, jossa vallitsee taistelu omaisuudesta ja vallasta. Ihmisen käyttäytymistä määräävät tällöin korruptoidun luonnon lait, ja ihminen voi saavuttaa näennäistä vapautta vain toisten vapautta rajoittamalla. Todellista vapautta voi olla ainostaan yleistahdon yhteydessä. Jos joku yksilö pakotetaan yhteiskuntasopimuksen perusteella noudattamaan yleistahtoa, kyseessä ei Rousseaun mukaan ole hänen alistamisensa vaan hänet ainoastaan "pakotetaan olemaan vapaa". Tasa-arvo ja vapaus kuuluvat Rousseaun mukaan erottamattomasti yhteen, sillä jokaisella kansalaisella on oltava ehdoton oikeus myötävaikuttaa yleistahdon muotoutumiseen ja täytäntöönpanoon. Jokaisen pitää saada toimia yhteiskunnassa todellisena ja itsenäisenä subjektina. Kukaan ei siis saa olla niin rikas tai mahtava, että hän voisi pakottaa toisia, eikä kukaan niin köyhä, että hänen sen vuoksi olisi hyväksyttävä tällainen painostus.

17 Eräs Rousseaun yhteiskuntateorian ongelmapiste on yleistahdon määrittely. Demokratiakaavailuistaan huolimatta Rousseau ei nimittäin anna tarkkaa vastausta siihen, miten ja kenen toimesta yleistahdon käytännössä kuuluu ilmetä ja vaikuttaa. Niinpä maailmassa on Rousseaun jälkeen ehtinyt olla kymmeniä ellei satoja tyranneja, jotka kukin vuorollaan ovat ilmoittautuneet "kansan yhteisen edun" toteuttajiksi. Tuloksena on ollut kansan edun kannalta toinen toistaan tuhoisampia sotia, verilöylyjä ja riistoa. Käsitteellä, jota ei voi tieteellisesti ja yhdenmukaisesti määritellä, on yleensä arvoa vain huijareille. Rousseaun yhteiskunnallisia kaavailuja ovat monet pitäneet ns. "totaalisen demokratian" puolustamisena - demokratian, jossa yksilöllisille oikeuksille ei jätetä paljon tilaa. Tässä mielessä se on vastakkainen Locken porvarillisen liberaaliselle demokratialle, joka painottuu yksilöllisten etujen ja omistuksen suojelemiselle. Näiden kahden ja 1700-luvuilla eläneen filosofin ajatuksista voidaankin vetää kehityslinja myöhempiin vasemmistolaisiin ja oikeistolaisiin ideologioihin. Kun tehdään yhteenvetoa nykyiseen valtiolliseen ajatteluun vaikuttaneista filosofeista, ei voitane sivuuttaa Georg Wilhelm Friedrich Hegeliä, joka toimi opettajana ja professorina Saksassa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Hegelin vaikeasti ymmärrettävät näkemykset, joita hänen oppilaansa ja seuraajansa ovat tulkinneet kukin omalla tavallaan, ovat saaneet ristiriitaisen vastaanoton, ja Hegeliä on pidetty milloin diktatuurin milloin demokratian puolestapuhujana. Oltiinpa Hegelin aatteellisesta tuotannosta mitä mieltä tahansa, hänen näkemyksensä ovat vaikuttaneet laajasti myöhempien filosofien ajatteluun eri maissa. Myös suomalainen valtiomies J.V.Snellman rakensi teoriansa pitkälti Hegelin ajatusten pohjalle julkaistessaan vuonna 1842 Tukholmassa teoksensa "Oppi valtiosta". Hegelin tunnetuimpia teoksia on vuonna 1820 ilmestynyt "Oikeusfilosofia", joka on eräänlainen yhteenveto hänen Berliinin yliopistossa pitämistään filosofian luennoista. Oikeusfilosofiassaan Hegel kritisoi voimakkain sanoin yleisesti vallalla ollutta vapauskäsitettä. Hegelin mielestä vapaus ei ole sitä, että ihminen saa tehdä mitä tahtoo, vaan tällainen "mielivaltainen tahto", jos se oletetaan vapaudeksi, on pelkästään harhakuva. Vapauden ymmärtäminen edellä kuvatulla tavalla edustaa Hegelin mukaan ajatuksen ja sivistyksen puutetta. Hobbesin ja Rousseaun tavoin myös Hegel viittaa luonnontilan käsitteeseen. Hänen hahmottelemassaan luonnontilassa ihmisellä olisi vain yksinkertaisia luonnontarpeita, joita hän tyydyttäisi luonnosta saamillaan välineillä ja eläisi tarpeiltaan ikään kuin vapaudessa. Tämä vapaus ei kuitenkaan olisi Hegelin mielestä todellista, sillä siinä ei olisi näkyvissä työn vapauttavaa vaikutusta. Luontoperäinen tarve ja sen tyydyttäminen olisi Hegelin mukaan vain "luontoon juuttuneen henkisyyden ja siten raakuuden ja epävarmuuden tila". Luonnontila merkitsee Hegelille "yleisen

18 väkivallan tilaa", jolloin ihmisen luontoperäinen, sivistymätön ja väkivaltainen tahto on hallitsevana. Hegel pitää ajatuksia luonnontilan viattomuudesta tietämättömyytenä hengen luonteesta ja järjen päämäärästä. Hänen mukaansa käsitykseen sivistymättömien kansojen tapojen yksinkertaisuudesta liitetään helposti ajatus, että sivistys olisi vain ulkoinen asia, turmeltumiseen kuuluva asia. Tällaisia ajatuksia esittävät hänen mukaansa ne, jotka pitävät tarpeita ja niiden tyydytystä sekä elämän nautintoja ja mukavuuksia absoluuttisina päämäärinä ja sivistystä pelkkänä keinona näiden päämäärien saavuttamiseksi. Sivistys ei kuitenkaan Hegelin mukaan ole tätä, vaan sivistys on "absoluuttisessa määrityksessään vapautusta ja työtä korkeamman vapautuksen puolesta". Hegel korostaa työn merkitystä yhteiskuntien syntymisessä. Hän uskoo, että nimenomaan työ on johdattanut ihmisen pois luonnontilasta kohti todellista vapautta. Työn avulla ihminen on oppinut luomaan "partikularisoituneita tarpeita vastaavia välineitä" ja toisaalta oppinut käyttämään toisten työn tuloksia. Työ on lisännyt ihmisten keskinäistä riippuvuutta ja vuorovaikutusta heidän tyydyttäessään muiden tarpeita. Työ on johtanut ihmiset tottumaan toisten valintoihin, ja ohjannut siten kehitystä kohti yhteiskuntia. Työ, vaihdanta ja työnjako ovat tehneet ihmiset yhä riippuvaisemmiksi toisistaan, mikä seikka on edelleen vahvistanut yhteiskuntien rakenteita. Hegel näkee myös asian toisen puolen. Hän toteaa tuottamisen vähitellen abstrahoituvan ja työnteon muuttuvan yhä mekaanisemmaksi, jolloin ihminen kenties voi lopulta astua kokonaan työnteosta syrjään, ja hänet voidaan korvata koneella. Tällainen ajatus oli 1800-luvun alkupuolella oli vielä varsin kaukana toteutumisestaan, ja vasta eräät Hegelin seuraajat alkoivat mieltää tällaisen kehityksen pääosin negatiivisena asiana. Hegelkään ei sulje silmiään asioiden huonoilta puolilta. Hän toteaa, että työn tuottama vapaus on sekin kuitenkin vain muodollista, sillä tavoiteltavien tarpeiden määrällä ei ole "mitään rajaa, kuten ei ole luontaisten ja sivistyneiden tarpeiden eroavuudellakaan." Tällainen ylellisyyteen suuntautuva yhteiskuntatila merkitsee Hegelin mukaan riippuvuuden ja hädän loputonta lisääntymistä, koska ollaan tekemisissä ääretöntä vastusta aiheuttavan materian eli absoluuttisen kovuuden kanssa. Työn ja tarpeiden tyydytyksen riippuvuudessa ja vastavuoroisuudessa ihmisen subjektiivinen itsekkyys Hegelin mukaan kääntyy osaksi kaikkien muiden tarpeiden tyydytystä, ja tämä "dialektinen liike" ilmenee siten, että kunkin ansaitessa ja tuottaessa itselleen ja nauttiessa siitä, hän tuottaakin ja ansaitseekin muiden nautintoa varten. Tässä tapahtumaketjussa piillee kaikkien riippuvuuden totaalinen yhteenkietoutuminen ja tämä prosessi synnyttää yleisen ja pysyvän varallisuuden.

19 Kuinka paljon kukin saa osakseen tästä yleisestä varallisuudesta, riippuu Hegelin mukaan kunkin varallisuuden ja taitojen erilaisuudesta sekä tietysti myös sattumanvaraisista seikoista. Edellä kuvatussa keskinäisen riippuvuuden järjestelmässä eli kansalaisyhteiskunnassa, tapahtuu siis eriarvoistumista, minkä seikan Hegelkin myöntää. Ihmisen yksilöllisyys merkitsee Hegelin mukaan sitä, että kansalaisyhteiskuntaan siirtyminen "ei jätä kumoamatta luonnosta, epäyhtäläisyyden elementistä, johtuvaa ihmisten epäyhtäläisyyttä, vaan tuottaa sen henkisenä eli kohottaa sen taitavuuden, varallisuuden ja jopa älyllisen ja moraalisen sivistyksen eriarvoisuudeksi." Tasa-arvon asettaminen tämän oikeuden vastaiseksi kuuluu Hegelin mukaan "tyhjään ymmärrykseen, joka katsoo abstraktisen tasa-arvonsa ja pitämisensä reaaliseksi ja järkeväksi". Eriarvoisuus ja siitä seuraava säätyasemien syntyminen on siis hyväksyttävä väistämättömänä "jäänteenä luonnontilasta". Hegel ei pelkästään pidä eriarvoisuutta väistämättömänä tosiasiana, vaan hän olettaa sen yhä vain lisääntyvän rikkauksien kasautuessa yhä enemmän. Tämä johtuu tarpeita tyydyttävien välineiden tuottamistavasta, jonka motiivina on suurimman mahdollisen voiton tavoitteleminen. "Toisaalta lisääntyy erityisen työn erillistyminen ja rajoittuneisuus ja siten tähän työhön sidotun luokan riippuvuus ja hätä, mihin liittyy kyvyttömyys tuntea ja nauttia kansalaisyhteiskunnan yleisiä vapauksia ja erityisesti henkisiä etuuksia", Hegel toteaa. Hegel esittää suuren massan vajoavan välttämättömän "toimeentulon tavan" tason alapuolelle ja menettävän oikeuden-, kunnollisuuden- ja kunniantunnon, joka perustuu omalla toiminnalla ja työllä menestymiseen. Massasta syntyy näin "alhaiso", ja tällainen tila "edistää suhteettomien rikkauksien keskittymistä harvojen käsiin". Hegel pitää kansalaisyhteiskunnan periaatteiden vastaisena ja myös yksilöiden itsenäisyyden tunteen ja kunniantunnon vastaisena sitä, että köyhän massan toimeentulo turvattaisiin julkisilla varoilla tai rikkailta saaduilla avustuksilla ilman sitä välittävää työntekoa. Jos toimeentuloa taas nostettaisiin lisäämällä työntekomahdollisuuksia, syntyisi vain lisää ja liikaa niitä tuotteita, joiden suhteelliseen vähyyteen eriarvoisuus perustuu. Kansalaisyhteiskunta ei Hegelin mukaan siis koskaan pysty voittamaan köyhyyttä tai estämään alhaison "sikiämistä". Koska kansalaisyhteiskunta ei pysty omien rajojensa sisäpuolella ratkaisemaan köyhyyden ongelmaa, sen on Hegelin mukaan laajennettava toimintansa rajojensa ulkopuolelle ja hankittava sieltä ostajia ja raaka-aineita teollisuustuotannolleen. Tässä mielessä Hegel näkee meren ja merenkulun olevan ratkaisevan tärkeä kansakuntien menestykselle. Sellaiset kansakunnat, kuten Egypti ja Intia, jotka eivät ole osanneet käyttää merta hyväkseen, ovat Hegelin mukaan olleet tuomittu vajoamaan taantumaan ja taikauskoon.

20 Hegel näkee historiallisen kehityksen johtavan luonnontilasta kansalaisyhteiskuntaan ja siitä edelleen valtioon. Kansalaisyhteiskunnan lähtökohta ja tarkoitus on Hegelin mukaan "keskinäisten tarpeiden ja niiden tyydyttämisen vuorovaikutus" eli kansalaisyhteiskunta on pääasiassa taloudellinen yhteenliittymä. Korkein Hegelin luokittelema aste, valtio, sen sijaan on enemmän. Se on kansalaisten paitsi taloudellinen myös henkinen yhteenliittymä. Valtio on Hegelin mukaan "konkreettisen vapauden todellisuus". Hegel toteaa, että valtiossa velvollisuus ja oikeus ovat yhdistyneet "yhteen ja samaan suhteeseen". Valtion vahvuus on Hegelin mukaan siinä, että valtiossa ihminen velvollisuuttaan suorittaessaan tyydyttää samalla myös omaa intressiään. Suorittaessaan velvollisuutensa yhteiskunnalle kansalainen paitsi saa suojan persoonalleen ja omaisuudelleen, myös "saavuttaa substantiaalisen olemuksensa tyydytyksen tietoisuutena ja itsetuntona siitä, että on tämän kokonaisuuden jäsen". Hegelin mukaan patriotismi on tietoisuutta ja luottamusta siihen, että ihmisen oma intressi on hänelle taattu valtion intressissä ja päämäärissä eli "valtion päämäärässä minun suhteeni yksilönä". "Juuri näin valtio ei ole minulle välittömästi mikään toinen, ja minä olen tämän tietäessäni vapaa", Hegel toteaa. Jos Hegelin ajatuksia työnteosta, yhteiskuntaluokista ja tehdastyöläisten vieraantumisesta voidaan pitää ajankohtaansa nähden "moderneina", hänen ajatuksissaan valtiosta on elementtejä, joita on esitetty harvainvallan tueksi jo kauan ennen Hegeliä. Hegel mystifioi valtion ja esittää sen toiminnan ja valtasuhteet ikään kuin uskontona, korkeimpien voimien tahtona, joita vastaan ihmisellä ei ole lupa asettua. Lait ovat valtion kivijalka, ja Hegelin asenne niihin on ehdoton. Hänen mukaansa "...laki nojautuu Jumalan auktoriteettiin, valtion vaikutusvaltaan ja myös niiden vuosituhansien arvovaltaan, joina se oli ihmisiä, kaikkia heidän toimiaan ja kohtaloitaan yhdistävä ja ylläpitävä side - auktoriteetteihin, joihin sisältyy lukematon joukko yksilöiden vakaumuksia". Hegel ei siis hyväksy lakien rikkomista millään perusteella. Lakien rikkomiselle voidaan hänen mukaansa helposti keksiä hyviä perusteita. Voidaan esimerkiksi perustella varastaminen sillä, että siten voidaan tehdä hyvää köyhille. Tai voidaan perustella pakeneminen taistelusta sillä, että täytetään velvollisuus omaa perhettä kohtaan. Tai voidaan vedota johonkin "vakaumukseen", joka oikeuttaa tietyt teot. "Mitä vähäisin ymmärrystaso riittää keksimään noiden oppineiden teologien tapaan jokaiselle teolle positiivisen puolen ja täten hyvän perusteen ja tarkoituksen", Hegel kirjoittaa. Näin häviävät kuitenkin todellinen hyvän ja pahan ero ja kaikki todelliset velvollisuudet. "Siksi pelkkä hyvän tahtominen ja teon hyvä tarkoitus on pikemminkin pahaa sikäli kun hyvää tahdotaan vain tässä abstraktiossa ja hyvän määritys jää subjektin mielivallan asiaksi", Hegel päättää.

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät 21.9.2010 Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Sokrates. Sokrates. 469 399 eaa. 469 399 ekr

Sokrates. Sokrates. 469 399 eaa. 469 399 ekr Sokrates 469 399 eaa Sokrates 469 399 ekr tunnetaan ennen kaikkea Platonin dialogeista; muut lähteet: Xenefonin kirjoitukset, eräät Aristoteleen lausumat, Aristofanesin farssi Pilvet Sokrates vastusti:

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Vammaisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Simo Vehmas Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto

Vammaisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Simo Vehmas Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto Vammaisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Simo Vehmas Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen elämä

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK 38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK Raamattu kuvaa ensimmäisen ihmisen asuinpaikkaa paratiisina, jossa ihminen elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Raamatun mukaan kaikki on saanut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4):

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4): 6. Aristoteleesta uuteen retoriikkaan KIRJALLISUUTTA: Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX, Gaudeamus, Helsinki 1997. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, Puhetaito, Helsingin Kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

HALLITUS # :00

HALLITUS # :00 HALLITUS #2 3.11.2010 18:00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Yhdistykselle käyntikortit 5. Yhdistykselle pankkitili

Lisätiedot

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO VASEMMISTOLIITTO - VISIO Visiomme on talouspoliittisten valtarakenteiden demokratia, resurssien oikeudenmukainen jako, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo, ihmisten henkilökohtaisen

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ Mikhail Bakunin Jumala vai työ Te piikittelette meitä siitä, että emme usko Jumalaan. Me syytämme teitä häneen uskomisesta. Me emme tuomitse teitä tästä. Me emme edes syytä teitä. Me säälimme teitä. Sillä

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto 2. Teologia ja tiede akateeminen ja kirkollinen teologia perinteinen teologia esim. Augustinus, Luther yliopistot kristillisten hallitsijoiden palveluksessa 13 Tiede ja uskonto uskonto tieteen näkökulmasta

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3 Tommi Rimpiläinen 1.4.2016, S4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) Saksalainen filosofi dealisti Seurasi mmanuel Kantin jalanjäljissä Teleologinen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA Ari Salminen, Vaasan yliopisto 09.12.2015 Korruptio ja uhka Korruptio: vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Pyrkimys tavoitella etuja, jotka saavutetaan laittomin

Lisätiedot

Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu

Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu Toimihenkilöliikkeen historia tutkijan vastuu Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos pauli.kettunen@helsinki.fi Henkisestä työstä tietoyhteiskuntaan Toimihenkilöliikkeen

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

Schulcurriculum Ethik

Schulcurriculum Ethik Schulcurriculum Ethik Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst, da Ethik in Klasse 10 bis 12 auf Finnisch unterrichtet wird.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee)

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe 6.6.2016 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tehtävät

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Miksi olette tällä kurssilla?

Miksi olette tällä kurssilla? Miksi olette tällä kurssilla? Tämän vuoden peruskurssit Ideat ja aatevirtaukset (I & II & III periodi) Politiikka ja diplomatia (II periodi) Kulttuuri ja yhteiskunta (II periodi) Talous ja talouspolitiikka

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike Carol Ehrlich 70-luvun naisliike 1980 Miten paljon naisliike on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Liberaali haara ei ole muuttunut juuri lainkaan. Yhä yritetään saada 52% vallasta siinä taloudellisessa

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan?

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Johanna Lammintakanen FT Ma. professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Terveydenhuollon priorisointi Käsitteestä: Mistä on kyse? Muutama ajatus ilmiöstä Keskustelun,

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen...

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen... Sisällysluettelo Termistö ja viitteet...13 Biografia - Allan Kardec...21 Johdanto spiritistisen opin opiskeluun...31 Esipuhe...79 ENSIMMÄINEN OSA Alkusyyt Luku I Jumala... 85 Jumala ja äärettömyys...85

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Rotary Matti Piispanen

Rotary Matti Piispanen Työn etiikan eräs yhteiskunnallinen määrite teetkö työsi asiakkaan tarpeen poistamiseksi ja siten vapauttaaksesi hänet tarpeen aiheuttamasta riippuvuudesta samalla myös tehden oman työsi loppuun ja tarpeettomaksi

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot