Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä"

Transkriptio

1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Sisäasiat

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /6679 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE (ECF)

3 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Turvapaikka-asiat ja EU Turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi Tarkistettu vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi Aseman määrittelyä koskeva direktiivi Dublin-asetus Eurodac-asetus Suojelun ja solidaarisuuden alue heikoimmassa asemassa oleville Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä on ollut tärkeimpiä prioriteettejani koko toimikaudellani, ja olen ollut mukana sitä koskevissa neuvotteluissa alusta alkaen. Järjestelmän käyttöönotto on historiallinen saavutus, johon EU:n jäsenvaltiot ja parlamentti ovat pyrkineet vuodesta Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän avulla suojelua hakevat henkilöt pääsevät aiempaa paremmin turvapaikkamenettelyn piiriin ja turvapaikkapäätökset ovat oikeudenmukaisempia, nopeampia ja parempia. Sen kautta varmistetaan, ettei vainoa pakenevia henkilöitä palauteta takaisin vaaratilanteeseen ja että turvapaikkaa hakeville ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille taataan asianmukaiset ja ihmisarvoiset olosuhteet EU:ssa. Matka on ollut kuoppainen, eikä kaikki ole vieläkään valmista. Nyt on tehtävä lujasti työtä lainsäädännön panemiseksi täytäntöön ja sen varmistamiseksi, että yhteinen järjestelmä toimii hyvin ja yhdenmukaisesti. Vasta sen jälkeen suojelun ja solidaarisuuden alue ansaitsee nimensä, ja voimme olla saavutuksestamme ylpeitä. Cecilia Malmström, sisäasioista vastaava komissaari 1

4 EUROOPAN YHTEINEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄ TURVAPAIKKA myönnetään henkilöille, jotka pakenevat vainoa tai vakavaa vahinkoa. Menettely turvapaikan hakemiseksi on nyt samanlainen kaikkialla EU:ssa (turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi). Kaikilta hakijoilta otetaan sormenjäljet, jotka lähetetään Eurodacnimiseen järjestelmään (Eurodac-asetus). Näitä tietoja käytetään, kun selvitetään, mikä maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelemisestä (Dublin-asetus). Turvapaikanhakijoille taataan tietyt aineelliset vastaanotto-olosuhteet, esimerkiksi asunto ja ruoka (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi). Turvapaikanhakijaa haastattelee käsittelijä, jolla on EU-oikeudellinen koulutus. Hänen apunaan on tulkki. Haastattelun tarkoituksena on määrittää, voiko hakija saada pakolaisaseman tai onko hän henkilö, jolla on mahdollisuus saada toissijaista suojelua (aseman määrittelyä koskeva direktiivi ja turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi). Turvapaikkaa ei myönnetä ensimmäisessä käsittelyssä, mutta hylkäykseen voi hakea muutosta tuomioistuimessa. Henkilölle on myönnetty pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema, joten hän saa tiettyjä oikeuksia, esimerkiksi mahdollisuuden hakea oleskelulupaa tai töitä tai päästä terveydenhoidon piiriin (aseman määrittelyä koskeva direktiivi). Tuomioistuin pitää hylkäyspäätöksen voimassa, ja hakija voidaan palauttaa omaan maahansa tai kauttakulkumaahan. Tuomioistuin kumoaa ensimmäisessä käsittelyssä tehdyn kielteisen päätöksen. 2

5 TURVAPAIKKA-ASIAT JA EU VELVOLLISUUS SUOJELLA Turvapaikka myönnetään henkilöille, jotka pakenevat vainoa tai vakavaa vahinkoa. Turvapaikan saaminen on perusoikeus ja sen myöntäminen on vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen mukainen kansainvälinen velvoite. EU on alue, jonka rajat ovat avoimet ja jolla liikkuvuus on vapaata. Tarvitsemme siis yhteisen lähestymistavan turvapaikka-asioihin. Turvapaikanhakijoiden virrat eivät ole jatkuvia eivätkä ne jakaudu tasaisesti eri puolille EU:ta. Esimerkiksi vuonna 2001 nykyiset EU-maat (EU-27) vastaanottivat turvapaikkahakemusta, mutta vuonna 2006 vain alle Vuonna 2012 hakemuksia oli yli Turvapaikan hakeminen ei saa olla arpapeliä. EU:n jäsenvaltioilla on yhteinen vastuu ottaa turvapaikanhakijat vastaan ihmisarvoisella tavalla. Niiden on varmistettava, että hakijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että heidän tapauksensa tutkitaan yhdenmukaisia normeja noudattaen, jotta tulos on aina samanlainen riippumatta siitä, missä hakemus on tehty. EU ON SUOJELUN ALUE Tarkistetulla vastaanotto-olosuhteita koskevalla direktiivissä varmistetaan, että turvapaikanhakijoiden aineelliset vastaanotto-olosuhteet (esimerkiksi asumisolot) ovat inhimilliset kaikkialla EU:ssa ja että heidän perusoikeuksiaan noudatetaan täysimääräisesti. Siinä myös varmistetaan, että säilöönottoa käytetään vasta viimeisenä keinona. Tarkistetussa aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä selkiytetään kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevat perusteet, mikä vakauttaa turvapaikkapäätöksiä. Siinä myös parannetaan kansainvälisen suojelun saajien mahdollisuuksia käyttää oikeuksia ja päästä kotouttamistoimien piiriin. Tarkistetulla Dublin-asetuksella lisätään turvapaikanhakijoiden suojaa prosessissa, jossa ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, ja selvennetään valtioiden välisiä suhteita koskevia sääntöjä. Siinä luodaan järjestelmä, jolla on mahdollista havaita kansallisten turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmien ongelmat ja puuttua niiden taustalla oleviin syihin ennen kuin niistä pääsee kehittymään täysimittainen kriisi. Tarkistetun Eurodac-asetuksen ansiosta lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää turvapaikanhakijoiden sormenjäljet sisältävää EU:n tietokantaa tiukasti rajoitetuissa tilanteissa ehkäistäkseen, havaitakseen tai tutkiakseen kaikkein vakavimpia rikoksia, kuten murhia ja terrorismia. EU on työskennellyt vuodesta 1999 perustaakseen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja parantaakseen nykyistä lainsäädäntöä. EU:n uusista säännöstä on nyt sovittu. Yhteisillä tiukoilla vaatimuksilla ja yhteistyön lisäämisellä varmistetaan, että turvapaikanhakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja järjestelmä on avoin ja oikeudenmukainen riippumatta siitä, missä turvapaikkahakemus tehdään. Lyhyesti: Tarkistetun turvapaikkamenettelyjä koskevan direktiivin avulla pyritään tekemään aiempaa nopeammin oikeudenmukaisemmat ja paremmat turvapaikkapäätökset. Turvapaikanhakijat, joilla on todettu erityistarpeita, saavat tarvitsemaansa tukea tilanteensa selvittämiseen. Erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja kidutuksen uhrien suojelu paranee. 3

6 TURVAPAIKKAMENETTELYJÄ KOSKEVA DIREKTIIVI Vainoa pakeneville ja kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille on varmistettava yhteiset suojatoimet. Turvapaikanhakijoilla on oltava mahdollisuus oikeudenmukaisiin ja tehokkaisiin turvapaikkamenettelyihin. MIKÄ ON TURVAPAIKKAMENETTELYJÄ KOSKEVA DIREKTIIVI? Turvapaikkamenettelyjä koskevassa direktiivissä ( 1 ) vahvistetaan koko turvapaikanhakemisprosessin säännöt. Siinä kerrotaan esimerkiksi kuinka hakemusta tarkastellaan, mitä apua turvapaikanhakijalle annetaan, miten päätökseen haetaan muutosta ja voiko henkilö muutoksenhaun myötä jäädä alueelle, mitä voidaan tehdä, jos turvapaikanhakija pakenee viranomaisia, ja miten menetellään toistuvien hakemusten suhteen. Aiempi direktiivi oli silloisten jäsenvaltioiden kesken aikaan saatu kompromissi. Sen säännöt olivat usein liian epämääräisiä ja sisälsivät poikkeuksia, joiden avulla jäsenvaltiot saattoivat pitää voimassa omat sääntönsä, vaikka ne olisivat olleet sovittuja perusvaatimuksia heikommat. PÄÄSAAVUTUKSET Uusi turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi ( 2 ) on paljon edeltäjäänsä tarkempi. Sillä luodaan yhdenmukainen järjestelmä sen varmistamiseksi, että turvapaikkapäätökset tehdään tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin ja että jäsenvaltiot tarkastelevat hakemuksia yhteisten tiukkojen vaatimusten perusteella. Direktiivissä vahvistetaan turvapaikan hakemiselle aiempaa selkeämmät säännöt: esimerkiksi rajalla on oltava erityiset järjestelyt, joiden avulla turvapaikkaa hakevat voivat tehdä hakemuksen nopeasti ja tuloksellisesti. ( 1 ) Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 21. päivästä heinäkuuta 2015). 4 Menettelyt ovat sekä aiempaa nopeampia että tehokkaampia. Tavallisesti turvapaikkamenettely voi kestää enintään kuusi kuukautta. Päätöksen tekijöitä koulutetaan aiempaa paremmin ja hakijat saavat apua aikaisemmassa vaiheessa, jotta tapaus voidaan käsitellä kokonaisuudessaan nopeasti. Näin säästetään varoja, kun turvapaikanhakijat viettävät vähemmän aikaa valtion rahoittamissa vastaanottojärjestelmissä. Samoin kalliit muutoksenhaut vähenevät, kun vääriä päätöksiä tehdään harvemmin. Kaikki esimerkiksi iän, vamman, sairauden, seksuaalisen suuntautumisen tai traumaattisten kokemusten vuoksi erityisapua tarvitsevat henkilöt saavat tarvitsemansa tuen, esimerkiksi tarpeeksi aikaa tilanteensa selvittämiseen. Toimivaltaiset viranomaiset nimeävät ilman huoltajaa oleville lapsille pätevän edustajan. Tapaukset, jotka todennäköisesti eivät ole perusteltuja, käsitellään erityismenettelyissä (nk. rajamenettelyt ja nopeutetut menettelyt). Näiden menettelyjen soveltamiselle on selkeät säännöt, jolloin voidaan välttää niiden käyttö oikeissa ja perustelluissa tapauksissa. Ilman huoltajaa olevat lapset ja kidutusten uhrit saavat erityiskohtelua. Tuomioistuimiin tehtäviä muutoksenhakuja koskevat säännöt ovat paljon aiempaa selkeämmät. EU:n nykyinen lainsäädäntö on epämääräinen eikä kansallisissa järjestelmissä voida aina taata oikeussuojan toteutumista. Tämän vuoksi monet tapaukset päätyvät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mikä on kallista ja luo oikeudellista epävarmuutta. Uusissa säännöissä otetaan perusoikeudet täysin huomioon ja niiden avulla voitaneen vähentää ihmisoikeustuomioistuimen painetta. Myös jäsenvaltioilla on paremmat valmiudet käsitellä vilpillisiä hakemuksia ja erityisesti saman henkilön tekemiä toistuvia hakemuksia. Henkilöllä, joka ei tarvitse suojelua, ei ole enää mahdollisuutta estää maastapoistamistaan tekemällä jatkuvasti uusia hakemuksia.

7 TARKISTETTU VASTAANOTTO- OLOSUHTEITA KOSKEVA DIREKTIIVI Hakemustaan koskevaa päätöstä odottaville turvapaikanhakijoille on tarjottava tietyt välttämättömät asiat, joilla heille taataan kohtuullinen elintaso MIKÄ ON VASTAANOTTO-OLOSUHTEITA KOSKEVA DIREKTIIVI? Vastaanotto-olosuhteita koskevassa direktiivissä ( 1 ) tarkastellaan tilannetta, jossa turvapaikanhakija odottaa hakemuksensa käsittelyä. Sillä varmistetaan, että hakijoilla on asunto, ruokaa ja mahdollisuus terveydenhuoltoon ja työntekoon sekä lääketieteelliseen ja psykologiseen hoitoon. Aiemmin jäsenvaltioiden käytänteet olivat hyvin erilaisia, mikä saattoi johtaa siihen, että turvapaikanhakijoiden aineellisten vastaanotto-olosuhteiden taso oli riittämätön. PÄÄSAAVUTUKSET Uudella direktiivillä ( 2 ) pyritään varmistamaan, että vastaanotto-olosuhteet ovat aiempaa paremmat ja yhdenmukaisemmat kaikkialla unionissa. Ensimmäistä kertaa on otettu käyttöön turvapaikanhakijoiden säilöönottoa koskevat yksityiskohtaiset yhteiset säännöt, joilla varmistetaan perusoikeuksien täysimääräinen noudattaminen. Erityisesti direktiivissä vahvistetaan tärkeitä oikeudellisia takeita kuten mahdollisuus saada ilmaista oikeusapua ja kirjallisia tietoja, kun haetaan muutosta säilöönottomääräykseen, otetaan säilöönottoyksiköissä käyttöön erityisiä vastaanotto-olosuhteita, kuten mahdollisuus ulkoiluun ja yhteydenpitoon lakimiesten, kansalaisjärjestöjen ja perheenjäsenten kanssa. Uudessa direktiivissä myös selkiytetään velvoitetta suorittaa yksilöllinen arviointi haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevien erityisten vastaanottotarpeiden havaitsemiseksi. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin ja kidutuksen uhreihin ja varmistetaan, että haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat voivat saada psykologista tukea. Direktiiviin sisältyy myös ilman huoltajaa olevien alaikäisten edustajien pätevyyttä koskevia sääntöjä. Turvapaikanhakijan on saatava mahdollisuus työntekoon 9 kuukauden kuluessa. esitetään tyhjentävä luettelo säilöönottoperusteista, joiden avulla voidaan välttää mielivaltaiset säilöönottokäytänteet ja rajoittaa säilöönottoaika mahdollisimman lyhyeksi, rajoitetaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti alaikäisten, säilöönottoa, ( 1 ) Neuvoston direktiivi 2003/9/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 21. päivästä heinäkuuta 2015). 5

8 ASEMAN MÄÄRITTELYÄ KOSKEVA DIREKTIIVI Ennen kuin hakijalle voidaan myöntää turvapaikkaoikeus, hänet on tunnustettava pakolaiseksi tai henkilöksi, joka voi saada toissijaista suojelua. MIKÄ ON ASEMAN MÄÄRITTELYÄ KOSKEVA DIREKTIIVI? Aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä ( 1 ) määritellään perusteet kansainvälisen suojelun myöntämiselle. Siinä säädetään myös suojasta palauttamista vastaan, oleskeluluvista, matkustusasiakirjoista, työhön pääsystä, mahdollisuudesta koulutukseen, sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta, majoituksesta ja kotouttamispalveluista. Lisäksi se sisältää lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevia erityissäädöksiä. Aiemmassa direktiivissä vahvistetut vähimmäisnormit olivat jossain määrin epämääräiset, minkä vuoksi kansallisissa turvapaikkalaeissa ja -käytänteissä oli eroja. Henkilön mahdollisuudet saada kansainvälistä suojelua vaihtelivat hyvin paljon sen mukaan, missä jäsenvaltiossa turvapaikkahakemus käsiteltiin. Direktiivissä lähennetään huomattavasti kaikille kansainvälistä suojelua saaville (tunnustetun pakolaisaseman saaneet henkilöt ja henkilöt, jotka voivat saada nk. toissijaista suojelua) annettuja oikeuksia tehdä töitä ja päästä terveydenhuollon piiriin. Siinä myös pidennetään toissijaista suojelua saavien henkilöiden oleskelulupien voimassaoloa. Direktiivillä varmistetaan, että turvapaikkahakemuksia arvioitaessa ja kansainvälisen suojelun sisältöä koskevia sääntöjä sovellettaessa otetaan aiempaa paremmin huomioon lapsen etu ja sukupuoleen liittyvät näkökohdat. Direktiivissä parannetaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan ja päästä kotouttamistoimien piiriin sekä otetaan aiempaa paremmin huomioon heidän kohtaamansa käytännön ongelmat. PÄÄSAAVUTUKSET Uudella aseman määrittelyä koskevalla direktiivillä ( 2 ) parannetaan päätöksenteon laatua ja varmistetaan, että vainoa, sotia ja kidutusta pakenevia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja yhtenevästi. Direktiivissä selkiytetään perusteita, joilla kansainvälinen suojelu myönnetään, ja sen odotetaan johtavan oikeudellisesti pitävämpiin päätöksiin. Tällä parannetaan turvapaikkaprosessin tehokkuutta ja varmistetaan yhdenmukaisuus suhteessa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. ( 1 ) Neuvoston direktiivi 2004/83/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 21. päivästä joulukuuta 2013). 6

9 DUBLIN-ASETUS Aivan kaikki EU:n alueella tehdyt turvapaikkahakemukset on tutkittava. Kunkin EU-maan on kyettävä määrittelemään, koska ne ovat vastuussa hakemuksen käsittelystä. MIKÄ ON DUBLIN-ASETUS? Dublin-asetuksen ( 1 ) perusperiaate on, että päävastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä on se jäsenvaltio, jolla on ollut suurin rooli hakijan maahantulossa tai oleskelussa EU:n alueella. Vastuun määrittelyssä huomionarvoisia seikkoja (tärkeysjärjestyksessä) ovat perhesyyt, hiljattain saatu viisumi tai oleskelulupa jäsenvaltiossa ja se, onko hakija saapunut EU:hun laittomasti vai laillisesti. Kokemukset entisestä järjestelmästä ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanteet, joissa tietyn jäsenvaltion vastaanottokapasiteettiin ja turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita, on hoidettava paremmin. PÄÄSAAVUTUKSET Uusi Dublin-asetus ( 2 ) sisältää vakaat menettelyt turvapaikanhakijoiden suojelemiseksi. Sillä tehostetaan järjestelmää seuraavasti: Otetaan käyttöön varhaisvaroitus-, valmius- ja hallinnointimenettely, jonka tarkoituksena on puuttua kansallisten turvapaikkajärjestelmien perimmäisiin toimivuusongelmiin tai erityisistä paineista johtuviin vaikeuksiin. Siirtopäätöksen täytäntöönpanoa on mahdollista lykätä muutoksenhaun käsittelyn ajaksi ja asianomaiseen jäsenvaltioon on mahdollista jäädä, kunnes tuomioistuin on käsitellyt siirron lykkäämisen muutoksenhaun tulosta odotettaessa. Oikeusapua on annettava ilmaiseksi sitä pyydettäessä. Pakenemisriski voi olla säilöönoton ainoa peruste ja säilöönoton kestoa rajoitetaan tiukasti. Tietyissä tapauksissa Dublin-menettelyä on mahdollista soveltaa turvapaikanhakijoihin, jotka voitaisiin joissakin tapauksissa katsoa laittomiksi muuttajiksi ja jotka olisi palauttamisdirektiivin mukaan palautettava; tällöin näiden henkilöiden suoja on vahvempi kuin palauttamisdirektiivin nojalla. Siirtopäätökseen on aina saatava oikeus hakea muutosta. Jäsenvaltioiden välisiin menettelyihin on saatu oikeudellista selkeyttä, esimerkiksi määräajat ovat aiempaa kattavampia ja selkeämpiä. Koko Dublin-menettely voi kestää enintään 11 kuukautta henkilön vastaanoton ja 9 kuukautta takaisinoton osalta (paitsi pakenemis- tai vangitsemistapauksissa). Hakijoita suojataan useilla toimilla, joita ovat esimerkiksi henkilökohtainen puhuttelu ja alaikäisiä koskevat takeet (myös yksityiskohtainen kuvaus tekijöistä, jotka muodostavat lapsen edun arvioinnin perustan), ja mahdollisuuksia yhdistää perheet on parannettu. ( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2014). 7

10 EURODAC-ASETUS Eurodacin ansiosta on sormenjälkitietoja vertailemalla helpompi määritellä, kenen vastuulla on käsitellä turvapaikkahakemus. MIKÄ ON EURODAC? Eurodac-asetuksessa ( 1 ) perustetaan EU:n sormenjälkitietokanta. Kun henkilö hakee turvapaikkaa, hänen sormenjälkensä lähetetään Eurodacin keskusjärjestelmään riippumatta siitä, missä EU-maassa hän on. Eurodac-järjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 2003 ja on osoittautunut hyvin toimivaksi. Sitä oli kuitenkin ajantasaistettava jonkin verran, erityisesti jotta voitiin vähentää eräiden jäsenvaltioiden tiedonsiirrossa esiintyneitä viiveitä, puuttua tietosuojaa koskeviin huoliin ja torjua osaltaan myös terrorismia ja vakavia rikoksia. PÄÄSAAVUTUKSET Uudella asetuksella ( 2 ) parannetaan Eurodacin toimintaa. Siinä asetetaan sormenjälkitietojen lähettämiselle uudet määräajat ja vähennetään aikaa, joka kuluu sormenjälkien ottamisen ja niiden Eurodacin keskusyksikköön lähettämisen välillä. Sillä myös varmistetaan täysi yhdenmukaisuus tuoreimman turvapaikkalainsäädännön kanssa ja selkiytetään tietosuojavaatimuksia. Tähän asti Eurodac-tietokantaa on voitu käyttää ainoastaan turvapaikkatarkoituksiin. Uuden asetuksen ansiosta kansalliset poliisivoimat ja Europol voivat vertailla rikostutkintaan liittyviä sormenjälkiä Eurodacissa oleviin sormenjälkiin. Tämä tapahtuu hyvin valvotuissa oloissa ja ainoastaan terrorismin ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Erityisiin suojakeinoihin kuuluu vaatimus tarkastaa ensin kaikki saatavilla olevat rikosrekisteritietokannat ja rajoittaa haut vain vakavimpiin rikoksiin kuten murhiin ja terrorismiin. Lainvalvontaviranomaisten on ennen Eurodac-tarkastusta vertailtava sormenjälkiä viisumitietojärjestelmästä (jos tämä on sallittua). Tarkastuksia lainvalvontatarkoituksessa ei saa tehdä järjestelmällisesti, vaan viimeisenä keinona, jos kaikki pääsyedellytykset täyttyvät. Eurodacista saatuja tietoja ei saa jakaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. ( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 20. päivästä heinäkuuta 2015). 8

11 Maksuttomat julkaisut: MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? yksi kappale: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm), muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm), ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) tai soittamalla (maksuton numero koko EU:n alueella) (*). (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Maksulliset tilaukset: Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

12 DR FI-C doi: /6679

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti Neuvoston

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 3.8.2010 TYÖASIAKIRJA kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

14654/2/12 REV 2 ADD 1 eho,vp,team/rr,sas,vp/si 1 DQPG

14654/2/12 REV 2 ADD 1 eho,vp,team/rr,sas,vp/si 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2013 (07.06) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2008/0244 (COD) 14654/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 124 CODEC 2311 PARLNAT 403 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 180/31

29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 180/31 29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 180/31 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön

Lisätiedot

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni?

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? FI Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? A Tietoja Dublin-asetuksesta kansainvälistä suojelua hakeville (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla) 1 Olet pyytänyt suojelua, koska

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa?

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? FI Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? B Dublin-menettely tietoa Dublin-menettelyssä oleville henkilöille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla)

Lisätiedot

13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13

13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13 13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13 NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/32/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/32/EU, L 180/60 Euroopan unionin virallinen lehti 29.6.2013 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.2.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 39/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 118/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta LAPS/184/2014 3.12.2014 1 /5 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Kutsu: HE 218/2014 vp hallintovaliokunnassa torstaina 4.12.2014 klo 12.15 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti:

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti: Vuosikirjanumero KHO:2011:8 Antopäivä 24.1.2011 Taltionumero 139 Diaarinumero 1752/1/09 Ulkomaalaisasia - Oleskeluluvan peruuttaminen - Muukalaispassin peruuttaminen - Direktiivi 2004/83/EY - Määritelmädirektiivi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua hakevat lapset

Kansainvälistä suojelua hakevat lapset FI Kansainvälistä suojelua hakevat lapset Tietoja ilman huoltajaa oleville alaikäisille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla) 1 Olet saanut tämän esitteen, koska

Lisätiedot

LIITE. Muutettua ehdotusta koskeva yksityiskohtainen selvitys. Oheisasiakirja. muutettuun ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

LIITE. Muutettua ehdotusta koskeva yksityiskohtainen selvitys. Oheisasiakirja. muutettuun ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2011 KOM(2011) 319 lopullinen LIITE Muutettua ehdotusta koskeva yksityiskohtainen selvitys Oheisasiakirja muutettuun ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Eduskunnan hallintovaliokunnalle Eduskunnan hallintovaliokunnalle AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN OSASTO Hietaniemenkatu 7 A 00100 Helsinki P: 09 5860 440 F: 09 5860 4460 E: amnesty@amnesty.fi W: www.amnesty.fi Amnesty Internationalin lausunto

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2013 COM(2013) 416 final 2008/0243 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

L 348/98 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/98 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/98 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 15/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

EASON KOULUTUSOHJELMA

EASON KOULUTUSOHJELMA Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASON KOULUTUSOHJELMA Maaliskuu 2014 SUPPORT IS OUR MISSION Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASON KOULUTUSOHJELMA Maaliskuu 2014 SUPPORT IS OUR MISSION

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto TILASTOKATSAUS 213/2 Turvapaikkayksikkö 27.1.214 TURVAPAIKKA-ASIAT 213 1. Johdanto 2. Turvapaikanhakijat Tilastokatsaus jakaantuu hakemus-, päätös- sekä Dublin-prosessiin. Katsaus kuvaa pääosin kehitystä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 3 kohdan, L 239/146 NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1523, annettu 14 päivänä syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/95/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/95/EU, 20.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 337/9 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.6.2007 KOM(2007) 298 lopullinen 2007/0112 (CNS) C6-0196/07 Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, L 150/168 Euroopan unionin virallinen lehti 20.5.2014 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

U 21/2009 vp. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

U 21/2009 vp. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors U 21/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodacjärjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten (Eurodac-asetus) Perustuslain

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.9.2010 KOM(2010) 465 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE PAKOLAISASEMAN MYÖNTÄMISTÄ TAI POISTAMISTA KOSKEVISSA MENETTELYISSÄ JÄSENVALTIOISSA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.10.2009 KOM(2009) 551 lopullinen 2009/0164 (COD) C7-0250/09 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vähimmäisvaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

.HVNXVWHOXWXUYDSDLNNDMDPDDKDQPXXWWRDVLRLVWD

.HVNXVWHOXWXUYDSDLNNDMDPDDKDQPXXWWRDVLRLVWD ,3 Bryssel, 22. marraskuuta 2000.HVNXVWHOXWXUYDSDLNNDMDPDDKDQPXXWWRDVLRLVWD.RPLVVLR RQ YDOPLV WRLPLPDDQ DORLWWHHQWHNLMlQl MD RVDOOLVWXPDDQ P\ V Nl\WlQQ Q YDOPLVWHOXLKLQ MRLGHQ WDYRLWWHHQD RQ OXRGD MlVHQYDOWLRLGHQ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0207(CNS) 30. huhtikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta Tilannekatsaus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

20.11.2013. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

20.11.2013. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 20.11.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 3 kohdan, L 248/80 NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1601, annettu 22 päivänä syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet 20.11.2014 Taneli Puumalainen LT, DTM&H, Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 21.11.2014 2 Oikeus terveyteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot