Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä"

Transkriptio

1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Sisäasiat

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /6679 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE (ECF)

3 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Turvapaikka-asiat ja EU Turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi Tarkistettu vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi Aseman määrittelyä koskeva direktiivi Dublin-asetus Eurodac-asetus Suojelun ja solidaarisuuden alue heikoimmassa asemassa oleville Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä on ollut tärkeimpiä prioriteettejani koko toimikaudellani, ja olen ollut mukana sitä koskevissa neuvotteluissa alusta alkaen. Järjestelmän käyttöönotto on historiallinen saavutus, johon EU:n jäsenvaltiot ja parlamentti ovat pyrkineet vuodesta Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän avulla suojelua hakevat henkilöt pääsevät aiempaa paremmin turvapaikkamenettelyn piiriin ja turvapaikkapäätökset ovat oikeudenmukaisempia, nopeampia ja parempia. Sen kautta varmistetaan, ettei vainoa pakenevia henkilöitä palauteta takaisin vaaratilanteeseen ja että turvapaikkaa hakeville ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille taataan asianmukaiset ja ihmisarvoiset olosuhteet EU:ssa. Matka on ollut kuoppainen, eikä kaikki ole vieläkään valmista. Nyt on tehtävä lujasti työtä lainsäädännön panemiseksi täytäntöön ja sen varmistamiseksi, että yhteinen järjestelmä toimii hyvin ja yhdenmukaisesti. Vasta sen jälkeen suojelun ja solidaarisuuden alue ansaitsee nimensä, ja voimme olla saavutuksestamme ylpeitä. Cecilia Malmström, sisäasioista vastaava komissaari 1

4 EUROOPAN YHTEINEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄ TURVAPAIKKA myönnetään henkilöille, jotka pakenevat vainoa tai vakavaa vahinkoa. Menettely turvapaikan hakemiseksi on nyt samanlainen kaikkialla EU:ssa (turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi). Kaikilta hakijoilta otetaan sormenjäljet, jotka lähetetään Eurodacnimiseen järjestelmään (Eurodac-asetus). Näitä tietoja käytetään, kun selvitetään, mikä maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelemisestä (Dublin-asetus). Turvapaikanhakijoille taataan tietyt aineelliset vastaanotto-olosuhteet, esimerkiksi asunto ja ruoka (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi). Turvapaikanhakijaa haastattelee käsittelijä, jolla on EU-oikeudellinen koulutus. Hänen apunaan on tulkki. Haastattelun tarkoituksena on määrittää, voiko hakija saada pakolaisaseman tai onko hän henkilö, jolla on mahdollisuus saada toissijaista suojelua (aseman määrittelyä koskeva direktiivi ja turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi). Turvapaikkaa ei myönnetä ensimmäisessä käsittelyssä, mutta hylkäykseen voi hakea muutosta tuomioistuimessa. Henkilölle on myönnetty pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema, joten hän saa tiettyjä oikeuksia, esimerkiksi mahdollisuuden hakea oleskelulupaa tai töitä tai päästä terveydenhoidon piiriin (aseman määrittelyä koskeva direktiivi). Tuomioistuin pitää hylkäyspäätöksen voimassa, ja hakija voidaan palauttaa omaan maahansa tai kauttakulkumaahan. Tuomioistuin kumoaa ensimmäisessä käsittelyssä tehdyn kielteisen päätöksen. 2

5 TURVAPAIKKA-ASIAT JA EU VELVOLLISUUS SUOJELLA Turvapaikka myönnetään henkilöille, jotka pakenevat vainoa tai vakavaa vahinkoa. Turvapaikan saaminen on perusoikeus ja sen myöntäminen on vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen mukainen kansainvälinen velvoite. EU on alue, jonka rajat ovat avoimet ja jolla liikkuvuus on vapaata. Tarvitsemme siis yhteisen lähestymistavan turvapaikka-asioihin. Turvapaikanhakijoiden virrat eivät ole jatkuvia eivätkä ne jakaudu tasaisesti eri puolille EU:ta. Esimerkiksi vuonna 2001 nykyiset EU-maat (EU-27) vastaanottivat turvapaikkahakemusta, mutta vuonna 2006 vain alle Vuonna 2012 hakemuksia oli yli Turvapaikan hakeminen ei saa olla arpapeliä. EU:n jäsenvaltioilla on yhteinen vastuu ottaa turvapaikanhakijat vastaan ihmisarvoisella tavalla. Niiden on varmistettava, että hakijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että heidän tapauksensa tutkitaan yhdenmukaisia normeja noudattaen, jotta tulos on aina samanlainen riippumatta siitä, missä hakemus on tehty. EU ON SUOJELUN ALUE Tarkistetulla vastaanotto-olosuhteita koskevalla direktiivissä varmistetaan, että turvapaikanhakijoiden aineelliset vastaanotto-olosuhteet (esimerkiksi asumisolot) ovat inhimilliset kaikkialla EU:ssa ja että heidän perusoikeuksiaan noudatetaan täysimääräisesti. Siinä myös varmistetaan, että säilöönottoa käytetään vasta viimeisenä keinona. Tarkistetussa aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä selkiytetään kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevat perusteet, mikä vakauttaa turvapaikkapäätöksiä. Siinä myös parannetaan kansainvälisen suojelun saajien mahdollisuuksia käyttää oikeuksia ja päästä kotouttamistoimien piiriin. Tarkistetulla Dublin-asetuksella lisätään turvapaikanhakijoiden suojaa prosessissa, jossa ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, ja selvennetään valtioiden välisiä suhteita koskevia sääntöjä. Siinä luodaan järjestelmä, jolla on mahdollista havaita kansallisten turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmien ongelmat ja puuttua niiden taustalla oleviin syihin ennen kuin niistä pääsee kehittymään täysimittainen kriisi. Tarkistetun Eurodac-asetuksen ansiosta lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää turvapaikanhakijoiden sormenjäljet sisältävää EU:n tietokantaa tiukasti rajoitetuissa tilanteissa ehkäistäkseen, havaitakseen tai tutkiakseen kaikkein vakavimpia rikoksia, kuten murhia ja terrorismia. EU on työskennellyt vuodesta 1999 perustaakseen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja parantaakseen nykyistä lainsäädäntöä. EU:n uusista säännöstä on nyt sovittu. Yhteisillä tiukoilla vaatimuksilla ja yhteistyön lisäämisellä varmistetaan, että turvapaikanhakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja järjestelmä on avoin ja oikeudenmukainen riippumatta siitä, missä turvapaikkahakemus tehdään. Lyhyesti: Tarkistetun turvapaikkamenettelyjä koskevan direktiivin avulla pyritään tekemään aiempaa nopeammin oikeudenmukaisemmat ja paremmat turvapaikkapäätökset. Turvapaikanhakijat, joilla on todettu erityistarpeita, saavat tarvitsemaansa tukea tilanteensa selvittämiseen. Erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja kidutuksen uhrien suojelu paranee. 3

6 TURVAPAIKKAMENETTELYJÄ KOSKEVA DIREKTIIVI Vainoa pakeneville ja kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille on varmistettava yhteiset suojatoimet. Turvapaikanhakijoilla on oltava mahdollisuus oikeudenmukaisiin ja tehokkaisiin turvapaikkamenettelyihin. MIKÄ ON TURVAPAIKKAMENETTELYJÄ KOSKEVA DIREKTIIVI? Turvapaikkamenettelyjä koskevassa direktiivissä ( 1 ) vahvistetaan koko turvapaikanhakemisprosessin säännöt. Siinä kerrotaan esimerkiksi kuinka hakemusta tarkastellaan, mitä apua turvapaikanhakijalle annetaan, miten päätökseen haetaan muutosta ja voiko henkilö muutoksenhaun myötä jäädä alueelle, mitä voidaan tehdä, jos turvapaikanhakija pakenee viranomaisia, ja miten menetellään toistuvien hakemusten suhteen. Aiempi direktiivi oli silloisten jäsenvaltioiden kesken aikaan saatu kompromissi. Sen säännöt olivat usein liian epämääräisiä ja sisälsivät poikkeuksia, joiden avulla jäsenvaltiot saattoivat pitää voimassa omat sääntönsä, vaikka ne olisivat olleet sovittuja perusvaatimuksia heikommat. PÄÄSAAVUTUKSET Uusi turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi ( 2 ) on paljon edeltäjäänsä tarkempi. Sillä luodaan yhdenmukainen järjestelmä sen varmistamiseksi, että turvapaikkapäätökset tehdään tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin ja että jäsenvaltiot tarkastelevat hakemuksia yhteisten tiukkojen vaatimusten perusteella. Direktiivissä vahvistetaan turvapaikan hakemiselle aiempaa selkeämmät säännöt: esimerkiksi rajalla on oltava erityiset järjestelyt, joiden avulla turvapaikkaa hakevat voivat tehdä hakemuksen nopeasti ja tuloksellisesti. ( 1 ) Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 21. päivästä heinäkuuta 2015). 4 Menettelyt ovat sekä aiempaa nopeampia että tehokkaampia. Tavallisesti turvapaikkamenettely voi kestää enintään kuusi kuukautta. Päätöksen tekijöitä koulutetaan aiempaa paremmin ja hakijat saavat apua aikaisemmassa vaiheessa, jotta tapaus voidaan käsitellä kokonaisuudessaan nopeasti. Näin säästetään varoja, kun turvapaikanhakijat viettävät vähemmän aikaa valtion rahoittamissa vastaanottojärjestelmissä. Samoin kalliit muutoksenhaut vähenevät, kun vääriä päätöksiä tehdään harvemmin. Kaikki esimerkiksi iän, vamman, sairauden, seksuaalisen suuntautumisen tai traumaattisten kokemusten vuoksi erityisapua tarvitsevat henkilöt saavat tarvitsemansa tuen, esimerkiksi tarpeeksi aikaa tilanteensa selvittämiseen. Toimivaltaiset viranomaiset nimeävät ilman huoltajaa oleville lapsille pätevän edustajan. Tapaukset, jotka todennäköisesti eivät ole perusteltuja, käsitellään erityismenettelyissä (nk. rajamenettelyt ja nopeutetut menettelyt). Näiden menettelyjen soveltamiselle on selkeät säännöt, jolloin voidaan välttää niiden käyttö oikeissa ja perustelluissa tapauksissa. Ilman huoltajaa olevat lapset ja kidutusten uhrit saavat erityiskohtelua. Tuomioistuimiin tehtäviä muutoksenhakuja koskevat säännöt ovat paljon aiempaa selkeämmät. EU:n nykyinen lainsäädäntö on epämääräinen eikä kansallisissa järjestelmissä voida aina taata oikeussuojan toteutumista. Tämän vuoksi monet tapaukset päätyvät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mikä on kallista ja luo oikeudellista epävarmuutta. Uusissa säännöissä otetaan perusoikeudet täysin huomioon ja niiden avulla voitaneen vähentää ihmisoikeustuomioistuimen painetta. Myös jäsenvaltioilla on paremmat valmiudet käsitellä vilpillisiä hakemuksia ja erityisesti saman henkilön tekemiä toistuvia hakemuksia. Henkilöllä, joka ei tarvitse suojelua, ei ole enää mahdollisuutta estää maastapoistamistaan tekemällä jatkuvasti uusia hakemuksia.

7 TARKISTETTU VASTAANOTTO- OLOSUHTEITA KOSKEVA DIREKTIIVI Hakemustaan koskevaa päätöstä odottaville turvapaikanhakijoille on tarjottava tietyt välttämättömät asiat, joilla heille taataan kohtuullinen elintaso MIKÄ ON VASTAANOTTO-OLOSUHTEITA KOSKEVA DIREKTIIVI? Vastaanotto-olosuhteita koskevassa direktiivissä ( 1 ) tarkastellaan tilannetta, jossa turvapaikanhakija odottaa hakemuksensa käsittelyä. Sillä varmistetaan, että hakijoilla on asunto, ruokaa ja mahdollisuus terveydenhuoltoon ja työntekoon sekä lääketieteelliseen ja psykologiseen hoitoon. Aiemmin jäsenvaltioiden käytänteet olivat hyvin erilaisia, mikä saattoi johtaa siihen, että turvapaikanhakijoiden aineellisten vastaanotto-olosuhteiden taso oli riittämätön. PÄÄSAAVUTUKSET Uudella direktiivillä ( 2 ) pyritään varmistamaan, että vastaanotto-olosuhteet ovat aiempaa paremmat ja yhdenmukaisemmat kaikkialla unionissa. Ensimmäistä kertaa on otettu käyttöön turvapaikanhakijoiden säilöönottoa koskevat yksityiskohtaiset yhteiset säännöt, joilla varmistetaan perusoikeuksien täysimääräinen noudattaminen. Erityisesti direktiivissä vahvistetaan tärkeitä oikeudellisia takeita kuten mahdollisuus saada ilmaista oikeusapua ja kirjallisia tietoja, kun haetaan muutosta säilöönottomääräykseen, otetaan säilöönottoyksiköissä käyttöön erityisiä vastaanotto-olosuhteita, kuten mahdollisuus ulkoiluun ja yhteydenpitoon lakimiesten, kansalaisjärjestöjen ja perheenjäsenten kanssa. Uudessa direktiivissä myös selkiytetään velvoitetta suorittaa yksilöllinen arviointi haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevien erityisten vastaanottotarpeiden havaitsemiseksi. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin ja kidutuksen uhreihin ja varmistetaan, että haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat voivat saada psykologista tukea. Direktiiviin sisältyy myös ilman huoltajaa olevien alaikäisten edustajien pätevyyttä koskevia sääntöjä. Turvapaikanhakijan on saatava mahdollisuus työntekoon 9 kuukauden kuluessa. esitetään tyhjentävä luettelo säilöönottoperusteista, joiden avulla voidaan välttää mielivaltaiset säilöönottokäytänteet ja rajoittaa säilöönottoaika mahdollisimman lyhyeksi, rajoitetaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti alaikäisten, säilöönottoa, ( 1 ) Neuvoston direktiivi 2003/9/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 21. päivästä heinäkuuta 2015). 5

8 ASEMAN MÄÄRITTELYÄ KOSKEVA DIREKTIIVI Ennen kuin hakijalle voidaan myöntää turvapaikkaoikeus, hänet on tunnustettava pakolaiseksi tai henkilöksi, joka voi saada toissijaista suojelua. MIKÄ ON ASEMAN MÄÄRITTELYÄ KOSKEVA DIREKTIIVI? Aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä ( 1 ) määritellään perusteet kansainvälisen suojelun myöntämiselle. Siinä säädetään myös suojasta palauttamista vastaan, oleskeluluvista, matkustusasiakirjoista, työhön pääsystä, mahdollisuudesta koulutukseen, sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta, majoituksesta ja kotouttamispalveluista. Lisäksi se sisältää lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevia erityissäädöksiä. Aiemmassa direktiivissä vahvistetut vähimmäisnormit olivat jossain määrin epämääräiset, minkä vuoksi kansallisissa turvapaikkalaeissa ja -käytänteissä oli eroja. Henkilön mahdollisuudet saada kansainvälistä suojelua vaihtelivat hyvin paljon sen mukaan, missä jäsenvaltiossa turvapaikkahakemus käsiteltiin. Direktiivissä lähennetään huomattavasti kaikille kansainvälistä suojelua saaville (tunnustetun pakolaisaseman saaneet henkilöt ja henkilöt, jotka voivat saada nk. toissijaista suojelua) annettuja oikeuksia tehdä töitä ja päästä terveydenhuollon piiriin. Siinä myös pidennetään toissijaista suojelua saavien henkilöiden oleskelulupien voimassaoloa. Direktiivillä varmistetaan, että turvapaikkahakemuksia arvioitaessa ja kansainvälisen suojelun sisältöä koskevia sääntöjä sovellettaessa otetaan aiempaa paremmin huomioon lapsen etu ja sukupuoleen liittyvät näkökohdat. Direktiivissä parannetaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan ja päästä kotouttamistoimien piiriin sekä otetaan aiempaa paremmin huomioon heidän kohtaamansa käytännön ongelmat. PÄÄSAAVUTUKSET Uudella aseman määrittelyä koskevalla direktiivillä ( 2 ) parannetaan päätöksenteon laatua ja varmistetaan, että vainoa, sotia ja kidutusta pakenevia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja yhtenevästi. Direktiivissä selkiytetään perusteita, joilla kansainvälinen suojelu myönnetään, ja sen odotetaan johtavan oikeudellisesti pitävämpiin päätöksiin. Tällä parannetaan turvapaikkaprosessin tehokkuutta ja varmistetaan yhdenmukaisuus suhteessa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. ( 1 ) Neuvoston direktiivi 2004/83/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 21. päivästä joulukuuta 2013). 6

9 DUBLIN-ASETUS Aivan kaikki EU:n alueella tehdyt turvapaikkahakemukset on tutkittava. Kunkin EU-maan on kyettävä määrittelemään, koska ne ovat vastuussa hakemuksen käsittelystä. MIKÄ ON DUBLIN-ASETUS? Dublin-asetuksen ( 1 ) perusperiaate on, että päävastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä on se jäsenvaltio, jolla on ollut suurin rooli hakijan maahantulossa tai oleskelussa EU:n alueella. Vastuun määrittelyssä huomionarvoisia seikkoja (tärkeysjärjestyksessä) ovat perhesyyt, hiljattain saatu viisumi tai oleskelulupa jäsenvaltiossa ja se, onko hakija saapunut EU:hun laittomasti vai laillisesti. Kokemukset entisestä järjestelmästä ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanteet, joissa tietyn jäsenvaltion vastaanottokapasiteettiin ja turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita, on hoidettava paremmin. PÄÄSAAVUTUKSET Uusi Dublin-asetus ( 2 ) sisältää vakaat menettelyt turvapaikanhakijoiden suojelemiseksi. Sillä tehostetaan järjestelmää seuraavasti: Otetaan käyttöön varhaisvaroitus-, valmius- ja hallinnointimenettely, jonka tarkoituksena on puuttua kansallisten turvapaikkajärjestelmien perimmäisiin toimivuusongelmiin tai erityisistä paineista johtuviin vaikeuksiin. Siirtopäätöksen täytäntöönpanoa on mahdollista lykätä muutoksenhaun käsittelyn ajaksi ja asianomaiseen jäsenvaltioon on mahdollista jäädä, kunnes tuomioistuin on käsitellyt siirron lykkäämisen muutoksenhaun tulosta odotettaessa. Oikeusapua on annettava ilmaiseksi sitä pyydettäessä. Pakenemisriski voi olla säilöönoton ainoa peruste ja säilöönoton kestoa rajoitetaan tiukasti. Tietyissä tapauksissa Dublin-menettelyä on mahdollista soveltaa turvapaikanhakijoihin, jotka voitaisiin joissakin tapauksissa katsoa laittomiksi muuttajiksi ja jotka olisi palauttamisdirektiivin mukaan palautettava; tällöin näiden henkilöiden suoja on vahvempi kuin palauttamisdirektiivin nojalla. Siirtopäätökseen on aina saatava oikeus hakea muutosta. Jäsenvaltioiden välisiin menettelyihin on saatu oikeudellista selkeyttä, esimerkiksi määräajat ovat aiempaa kattavampia ja selkeämpiä. Koko Dublin-menettely voi kestää enintään 11 kuukautta henkilön vastaanoton ja 9 kuukautta takaisinoton osalta (paitsi pakenemis- tai vangitsemistapauksissa). Hakijoita suojataan useilla toimilla, joita ovat esimerkiksi henkilökohtainen puhuttelu ja alaikäisiä koskevat takeet (myös yksityiskohtainen kuvaus tekijöistä, jotka muodostavat lapsen edun arvioinnin perustan), ja mahdollisuuksia yhdistää perheet on parannettu. ( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2014). 7

10 EURODAC-ASETUS Eurodacin ansiosta on sormenjälkitietoja vertailemalla helpompi määritellä, kenen vastuulla on käsitellä turvapaikkahakemus. MIKÄ ON EURODAC? Eurodac-asetuksessa ( 1 ) perustetaan EU:n sormenjälkitietokanta. Kun henkilö hakee turvapaikkaa, hänen sormenjälkensä lähetetään Eurodacin keskusjärjestelmään riippumatta siitä, missä EU-maassa hän on. Eurodac-järjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 2003 ja on osoittautunut hyvin toimivaksi. Sitä oli kuitenkin ajantasaistettava jonkin verran, erityisesti jotta voitiin vähentää eräiden jäsenvaltioiden tiedonsiirrossa esiintyneitä viiveitä, puuttua tietosuojaa koskeviin huoliin ja torjua osaltaan myös terrorismia ja vakavia rikoksia. PÄÄSAAVUTUKSET Uudella asetuksella ( 2 ) parannetaan Eurodacin toimintaa. Siinä asetetaan sormenjälkitietojen lähettämiselle uudet määräajat ja vähennetään aikaa, joka kuluu sormenjälkien ottamisen ja niiden Eurodacin keskusyksikköön lähettämisen välillä. Sillä myös varmistetaan täysi yhdenmukaisuus tuoreimman turvapaikkalainsäädännön kanssa ja selkiytetään tietosuojavaatimuksia. Tähän asti Eurodac-tietokantaa on voitu käyttää ainoastaan turvapaikkatarkoituksiin. Uuden asetuksen ansiosta kansalliset poliisivoimat ja Europol voivat vertailla rikostutkintaan liittyviä sormenjälkiä Eurodacissa oleviin sormenjälkiin. Tämä tapahtuu hyvin valvotuissa oloissa ja ainoastaan terrorismin ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Erityisiin suojakeinoihin kuuluu vaatimus tarkastaa ensin kaikki saatavilla olevat rikosrekisteritietokannat ja rajoittaa haut vain vakavimpiin rikoksiin kuten murhiin ja terrorismiin. Lainvalvontaviranomaisten on ennen Eurodac-tarkastusta vertailtava sormenjälkiä viisumitietojärjestelmästä (jos tämä on sallittua). Tarkastuksia lainvalvontatarkoituksessa ei saa tehdä järjestelmällisesti, vaan viimeisenä keinona, jos kaikki pääsyedellytykset täyttyvät. Eurodacista saatuja tietoja ei saa jakaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. ( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (sovelletaan 20. päivästä heinäkuuta 2015). 8

11 Maksuttomat julkaisut: MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? yksi kappale: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm), muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm), ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) tai soittamalla (maksuton numero koko EU:n alueella) (*). (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Maksulliset tilaukset: Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

12 DR FI-C doi: /6679

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

12926/16 team/hkd/jk 1 GIP 1B

12926/16 team/hkd/jk 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. lokakuuta 2016 (OR. en) 12926/16 OJ CONS 48 JAI 804 COMIX 648 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3490. istunto (oikeus ja sisäasiat) Päivä: 13. ja

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

12724/16 ht/ess/jk 1 DGD 1B

12724/16 ht/ess/jk 1 DGD 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 12724/16 ASILE 39 CODEC 1350 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3508. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8.

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

14654/2/12 REV 2 ADD 1 eho,vp,team/rr,sas,vp/si 1 DQPG

14654/2/12 REV 2 ADD 1 eho,vp,team/rr,sas,vp/si 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2013 (07.06) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2008/0244 (COD) 14654/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 124 CODEC 2311 PARLNAT 403 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 3.8.2010 TYÖASIAKIRJA kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3546. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8. ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 180/31

29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 180/31 29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 180/31 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön

Lisätiedot

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni?

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? FI Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? A Tietoja Dublin-asetuksesta kansainvälistä suojelua hakeville (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla) 1 Olet pyytänyt suojelua, koska

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. kesäkuuta 2013 (OR. en) 15605/3/12 REV 3. Toimielinten välinen asia: 2008/0243 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. kesäkuuta 2013 (OR. en) 15605/3/12 REV 3. Toimielinten välinen asia: 2008/0243 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2008/0243 (COD) 15605/3/12 REV 3 ASILE 129 CODEC 2520 PARLNAT 404 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen

Lisätiedot

6851/17 sas/hkd/ts 1 DGD 1B

6851/17 sas/hkd/ts 1 DGD 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa?

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? FI Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? B Dublin-menettely tietoa Dublin-menettelyssä oleville henkilöille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/32/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/32/EU, L 180/60 Euroopan unionin virallinen lehti 29.6.2013 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista

Lisätiedot

13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13

13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13 13.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/13 NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2016 (OR. en) 13240/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE Euroopan unionin neuvoston 3490. istunto (oikeus- ja sisäasiat), Luxemburg, 13. ja

Lisätiedot

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta LAPS/184/2014 3.12.2014 1 /5 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Kutsu: HE 218/2014 vp hallintovaliokunnassa torstaina 4.12.2014 klo 12.15 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto HE 218/2014 vp eduskunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0820),

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0820), P6_TA(2009)0377 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

9454/17 pm/mha/hmu 1 DGD1C

9454/17 pm/mha/hmu 1 DGD1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2017 (OR. en) 9454/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 9039/2/17 REV 2 Asia: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.2.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 39/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 118/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Tutkijat, opiskelijat ym. direktiivin täytäntöönpano keskustelu, kuuleminen

Tutkijat, opiskelijat ym. direktiivin täytäntöönpano keskustelu, kuuleminen Tutkijat, opiskelijat ym. direktiivin täytäntöönpano keskustelu, kuuleminen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto johtava asiantuntija

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015 194/2015 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 544 final 2017/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevassa komiteassa Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Sisäasiainministeri Ville Itälä Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pakolaisen määritelmä ja toissijainen suojelu) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0223(COD) 6.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista

Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.12.2008 SEK(2008) 2945 C6-0477/08 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

C 101/14 Euroopan unionin virallinen lehti

C 101/14 Euroopan unionin virallinen lehti C 101/14 Euroopan unionin virallinen lehti 1.4.2011 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.12.2008 KOM(2008) 820 lopullinen 2008/0243 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus: Bryssel 10.9.2009 KOM(2009) 342 lopullinen 2008/0242 (COD) C7-0159/09 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: Bryssel 3.12.2008 KOM(2008) 815 lopullinen 2008/0244 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 17.11.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Italian senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: Bryssel 3.12.2008 KOM(2008) 825 lopullinen 2008/0242 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00550 KVTR Yli-Vakkuri Laura 16.11.2004 Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä luonnoksesta neuvoston päätökseksi määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisestä rajavalvonta-,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (20.06) (OR. en) 11207/11. Toimielinten välinen asia: 2009/0165 (COD) ASILE 45 CODEC 980 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (20.06) (OR. en) 11207/11. Toimielinten välinen asia: 2009/0165 (COD) ASILE 45 CODEC 980 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (20.06) (OR. en) 11207/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0165 (COD) ASILE 45 CODEC 980 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 7. kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti:

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti: Vuosikirjanumero KHO:2011:8 Antopäivä 24.1.2011 Taltionumero 139 Diaarinumero 1752/1/09 Ulkomaalaisasia - Oleskeluluvan peruuttaminen - Muukalaispassin peruuttaminen - Direktiivi 2004/83/EY - Määritelmädirektiivi

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.10.2009 KOM(2009) 554 lopullinen 2009/0165 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600103 MMO Räty Johanna(SM) 03.03.2016 Asia Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri) U 30/2016 vp ja UJ 4/2017 vp

Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri) U 30/2016 vp ja UJ 4/2017 vp LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto Nvm Leena Rantalankila 28.3.2017 8 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri) U 30/2016

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot