YRITYSTEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HELPOTTAMINEN HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HELPOTTAMINEN HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (5) YRITYSTEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HELPOTTAMINEN HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA TYÖRYHMÄN KUULEMISTILAISUUS 1. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittajaja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Kiitämme mahdollisuudesta keskustella kanssanne talousrikollisuuden torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä ja toivomme, että keskustelu jatkuu tiiviinä koko valmistelun ajan. 2. Kiinteistöjä rakennuttava taho eli kiinteistöjen omistajat mukaan ratkomaan talousrikollisuuden torjunnan keinoja Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen toimintaohjelmasta tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi, jonka tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Talousrikollisuuden torjumiseksi esitetään resursseja ja tiedonvälitykseen liittyviä uudistuksia sekä verotietojen saannin helpottamista. Harmaan talouden torjunnan keinoja valittaessa tulee myös välttää toimia, jotka lisäävät aiheetonta hallinnollista taakkaa yrityksille tai yksityisille. Kaikkeen uudistamistyöhön sisällytetään lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi. Näitä kaikkia voidaan pitää hyvinä uudistushankkeina. Talousrikollisuuden torjunta on sen yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten vuoksi erittäin merkittävää. Olennaista on se, että lainsäädäntö mahdollistaa tehokkaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. RAKLI kiinnittää huomiota siihen, että liian tiukat tietosuojasäännökset, esimerkiksi viranomaisten tietojen vaihdon välillä tai tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tarkastamista varten, saattavat estää tavoitteen saavuttamisen. Tiedonvaihdon esteitä olisi syytä lainsäädännöstä purkaa. Talousrikollisuuden torjumiseksi vaaditaan laaja-alaista yhteistyötä eri osapuolten kesken. Pidämmekin valitettavana sitä, että talousrikollisuuden torjuntaa koskevaa lainsäädäntövalmistelua on tehty ns. kolmikannassa

2 LAUSUNTO 2 (5) viranomais- ja työmarkkinaosapuolten kesken ilman, että kiinteistön omistajien ja rakennuttajien edustajia on ollut mukana työssä. Tämä puute on tarpeen korjata mahdollisimman pian, sillä on ensiarvoisen tärkeää, että kiinteistön omistajien ja rakennuttajien näkökohdat tulevat myös huomioon otetuksi valmistelussa. Näin voidaan varmistaa lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden entistä tehokkaampi saavuttaminen ja välttyä mahdollisilta soveltamisongelmilta. Erityisen tärkeää tämä on jo sen vuoksi, että valtaosa velvoitteista koskee juuri RAKLIn edustamia tilaajia eli kiinteistöjen omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä. RAKLI esittää myös, että lakiuudistuksia valmisteltaessa määritellään keskeiset käsitteet huolellisesti. Tältä osin huolena on, että esimerkiksi rakennusprojektiin sovellettavaksi tarkoitetut tilaajavelvoitteet laajenevat entistä kattavammin yhteinen työmaa- ja rakennuspalvelujen myynti - käsitteiden kautta myös kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotöihin, joissa talousrikollisuus ei työn luonteen, vakiintuneiden sopimussuhteiden ja kohdekohtaisten töiden pienuuden vuoksi ole niinkään ongelma verrattuna tilaajavelvoitteiden hoitamisesta aiheutuvaan työmäärään ja kustannuksiin. Tämä huoli on noussut voimakkaasti esiin ilmoitusvelvollisuuksia koskevan lakiesityksen HE valmistelun ja käsittelyn yhteydessä. 3. Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuudesta Tilaajavelvoitteiden täyttäminen tehokkaalla tavalla edellyttää tietojärjestelmien kattavaa hyödyntämistä ja ajantasaisen tiedon saamista maksuttomina massa-ajoina julkisista tietojärjestelmistä ilman sopimusosapuolten erillistä valtuutusta. Nykyiset valtakirjoihin ja osapuolten antamiin suostumuksiin pohjautuvat valtuudet tietojen saamiseksi ja eräajoina suoritettavat tiedonsiirrot sekä voimassaoloaikaan sidotut dokumentit aiheuttavat kaikille osapuolille merkittävästi hallinnollista työtä ja sitovat resursseja. Lisäksi dokumentteina esitettävät todistukset antavat mahdollisuuden väärentää asiakirjoja. Toimittajayrityksen luotettavuuden arvioimiseksi tulisi omistajatahojen ja vastuuhenkilöiden tietojen olla saatavilla tilaajavelvoitteiden tarkastamista varten nykyistä vapaammin. Tiedoista tulisi selvitä myös kytkennät muihin yrityksiin, taustalla olleet konkurssit sekä mahdolliset liiketoimintakiellot. Yrityksen tiedoista tarkistetaan, että se on merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Luotettavuutta ja vakautta voidaan arvioida myös Y-tunnuksen voimassaoloajan, eläke- ja tapaturmavakuutustietojen, mahdollisten maksuhäiriötietojen sekä referenssien

3 LAUSUNTO 3 (5) perusteella. Liiketoimintakieltoa koskevia toimintaprosesseja tulisi nopeuttaa siten, että tieto kiellosta näkyisi nopeammin ja tieto olisi saatavissa massaajona sähköisestä rajapinnasta. Lisäksi tiedon esitysmuotoa kaupparekisterissä tulisi kehittää selkeämmäksi. Verottajan järjestelmistä tulisi olla saatavissa tiedot ilman eri valtuutusta tilaajavelvoitteiden tarkastamista varten, kuten todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitykset siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia tulee tältä osin muuttaa. Eläkevakuutusten ja tapaturmavakuutusten voimassaoloa ja vakuutettujen määrää sekä maksettuja maksuja koskevat tiedot tulisi olla saatavissa vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä massa-ajoina. Rakennusalalla toimivan työntekijän veronumeroa voitaisiin hyödyntää jatkossa työnantajan ottamien eläkevakuutusten henkilömäärän tarkistamiseen, mikäli veronumerorekisteriin yhdistettäisiin myös tieto työnantajasta. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ei anna varmuutta siitä, että yritys todellisuudessa maksaa sopimuksen mukaisia palkkoja työntekijöilleen. Tämä johtaa eriarvoiseen kilpailutilanteeseen rehellisten ja harmaalla alueella toimivien yritysten kesken. Tilaajien vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat selkeästi alihinnoiteltujen töiden hylkäämiseen sekä sopimuskirjauksin edellyttää, että palkkatiedot esitetään pyydettäessä työsuojeluviranomaisille ja Rakennusliiton edustajille. Viranomaisten tulee määritellä EU- ja ETA-maiden osalta, mistä rekistereistä ulkomaalaisten yhtiöiden tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja vastaavat tiedot ovat saatavilla sekä millaisia dokumenttien ja niiden tietojen tulee olla. Tavoitteena tulee olla sähköisten rajapintojen käyttöönotto ja tietojärjestelmäpohjaiset menettelyt. Eläketurvakeskuksen tulisi antaa sähköisestä rajapinnasta käyttöön tiedot hallussaan olevista E101/ A1- todistuksista. Viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja verottajan tietojärjestelmistä tulisi voida hakea tietoa myös luotettavien tietojärjestelmäpalveluja tuottavien toimijoiden ja rakennusalan yritysten käyttöön maksuttomina massa-ajoina. Tämä antaisi tilaajille ja rakennusalan yrityksille mahdollisuudet kehittää edelleen tietojärjestelmiin ja ajantasaiseen tietoon pohjautuvia hallinta- ja valvontatyökaluja. Kiinteistö- ja rakentamisala on pyrkinyt määrätietoisesti kehittämään Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluja kattamaan operatiivisen

4 LAUSUNTO 4 (5) toiminnan tarpeita. Viranomaisen myöntämä auktorisoidun toimijan status edistäisi tietojen saantia massa-ajoina sekä vauhdittaisi tarvittavien rajapintojen rakentamista. RAKLI haluaa korostaa sitä, että tilaajalle voi asettaa vain sellaisia selvitysvelvollisuuksia, joista tämä pystyy huolehtimaan esimerkiksi hakemalla tietoa julkisista tai rakennusalan käyttöön räätälöidyistä rekistereistä. Selvitettävillä seikoilla on myös oltava riittävä vaikuttavuus harmaan talouden torjunnassa, sillä lakimuutokset tulevat lisäämään ainakin tilapäisesti eri osapuolten työmäärää, aiheuttavat tieto- ja talousjärjestelmämuutoksia ja nostavat siten alan kustannuksia. 4. Hankintalaki ja julkisista hankinnoista poissulkeminen Hankintalakia tulisi muuttaa siten, että tilaaja voisi edellyttää tarjoajalta liittymistä tilaajan käyttämään tietojärjestelmäpohjaiseen palveluun, jonka avulla tilaajalle asetetut velvoitteet voidaan hoitaa ajantasaiseen tietoon pohjautuvilla hallinta- ja valvontatyökaluilla. Lisäksi esitämme harkittavaksi, millä edellytyksin toistuvista rikkomuksista tai useista konkursseista tunnistettavat toimijat voitaisiin sulkea pois kilpailusta. 5. Pitkäjänteistä työtä talousrikollisuuden torjumiseksi RAKLI on jäsenistönsä kanssa tehnyt jo pitkään työtä talousrikollisuuden torjumiseksi yhdessä viranomaisten kanssa. Ala on muun muassa sitoutunut noudattamaan Harmaan talouden torjuntasopimusta ja kehittänyt käytännön työkaluja, kuten Tilaajavastuu.fi ja Veronumero.fi-palveluja vastuullisten toimijoiden käyttöön. Talousrikollisuuden kitkeminen kiinteistö- ja rakentamisalalta edellyttää jo tehtyjen toimien lisäksi viranomaisten valvontaresurssien lisäämistä, entistä tiiviimpää yhteistyötä ja avoimempaa tietojen vaihtoa viranomaisten ja alan kesken sekä ulkomaisen yritysten ja työvoiman valvontaa välittömästi Suomeen tulon jälkeen. Kaikki edellä mainitut toimet on otettava käyttöön, jotta rikollisten kiinnijäämisen riski kasvaa. 6. RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on suositellut jäsenilleen entistä voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi. RAKLI

5 LAUSUNTO 5 (5) suosittelee tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten hankkimisen lisäksi useita toimenpiteitä kirjattaviksi urakka-asiakirjoihin ja -sopimuksiin: -Liittyminen Luotettava Kumppani-ohjelmaan -Aliurakointiketjun rajoittaminen ja hyväksyttäminen tilaajalla -Henkilötunnisteen käyttö ja liittyminen veronumero.fi-palveluun -Perehdyttäminen ja työskentelyn rajoittaminen työajan ulkopuolella -Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle Suosituksemme on kokonaisuudessaan liitteenä 1. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Ilpo Peltonen tekninen johtaja Liite 1.RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 17/2011 Talousrikollisuuden ja

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

TEM raportteja 1/2014

TEM raportteja 1/2014 TEM raportteja 1/2014 Selvitys tilaajavastuulain uudistamiseksi tehtyjen ehdotusten vaikutuksista Loppuraportti Työelämä- ja markkinaosasto 10.1.2014 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön TEM raportteja

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

TEM raportteja 27/2012

TEM raportteja 27/2012 TEM raportteja 27/2012 Selvitys eurooppalaisista tilaajavastuujärjestelmistä Työelämä- ja markkinaosasto 2.11.2012 Sisällys Sivu 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen tavoitteet... 3 3 Selvityksen toteutus ja

Lisätiedot

HE 193/2012 vp. tai muiden lakiin perustuvien työsuhdeetuuksien. on jo aiemmin otettu huomioon. Lisäksi ketjukonkurssien estämiseksi vaadittaisiin

HE 193/2012 vp. tai muiden lakiin perustuvien työsuhdeetuuksien. on jo aiemmin otettu huomioon. Lisäksi ketjukonkurssien estämiseksi vaadittaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY Lausuntoyhteenveto 30.09.2013 LAUSUNTOYHTEENVETO TIVA-väliraportista saadusta palautteesta Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 tekemällään päätöksellä työryhmän selvittämään tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

TRO 3/2014 vp Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi

TRO 3/2014 vp Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi 1 (6) TRO 3/2014 vp Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi Harmaa Hirvi Oy:n selvitys harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatoimista 2010 2014 on erinomaisen kattava, ja keskeiset

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta LAUSUNTO 1 (11) Verohallinto Sari Wulff Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Lausunnon antajasta Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 VEROPARATIISISELVITYS 1. Selvityksen laatimisen tausta 2. Veroparatiisin määritelmä 1 Helsingin kaupungin globaalin vastuun strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.9.2012.

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsenkasvu jatkuu edelleen vahvana. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen: TÄSSÄ NUMEROSSA.

Kiinteistöliiton jäsenkasvu jatkuu edelleen vahvana. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen: TÄSSÄ NUMEROSSA. Kesäkuu 3 2012 Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen: Kiinteistöliiton jäsenkasvu jatkuu edelleen vahvana TÄSSÄ NUMEROSSA Kiinteistöliitto Kanta-Häme toiminnanjohtaja Mikko Rousi Sibeliuksenkatu

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS: Vaatimukset ja työajanseurantajärjestelmä pkyritykselle

RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS: Vaatimukset ja työajanseurantajärjestelmä pkyritykselle RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS: Vaatimukset ja työajanseurantajärjestelmä pkyritykselle Anniina Marttinen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketaloudenala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010. Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010. Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010 Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä harmaa talous) JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta on päättänyt 10.12.2008 kokouksessaan käynnistää ulkopuolisen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot