LIITE 1.9. KymiRingin ympäristövaikutuksien valvonta ja hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1.9. KymiRingin ympäristövaikutuksien valvonta ja hallinta"

Transkriptio

1 LIITE 1.9 KymiRingin ympäristövaikutuksien valvonta ja hallinta

2 KymiRing rata-alueen ympäristövaikutusten valvonta ja hallinta Kaikkia rata-alueen tapahtumia ja olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä valvotaan ja ohjataan keskitetysti radan Turvallisuuden ja Ympäristötekniikan Valvomosta koko rata-alueen kattavan tietoverkon välityksellä. Ympäristövaikutuksiin liittyvät mittaukset tallennetaan valvomon tietojärjestelmään niin, että niiden tapahtuma-aika ja mittausarvot voidaan tarvittaessa myöhemmin todentaa. Erityisen tarkasti seurataan radalla tapahtuvan toiminnan vaikutuksia lähialueen ympäristöön melun, tärinän, pölyn ja muiden potentiaalisten päästöjen suhteen. Uhkaavat hyväksyttävän tason ylittävät ympäristövaikutukset tunnistetaan ennakolta ja toimintaa ohjataan tai rajoitetaan niin, että asetettuja arvoja ei ylitetä. Periaatteellinen kaavio on esitetty sivulla 6, KUVA Rakennusaikainen melu, tärinä ja emissiot Rakennusaikainen melu aiheutuu tieliikennekäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen ja työkoneiden toiminnasta alueella, eikä se ylitä yleisesti hyväksyttyjä normeja ja määräyksiä. Mahdolliset tärinän aiheuttamat haitat jäävät hetkittäisiksi ja vähäisiksi, koska alueella ei jouduta suorittamaan merkittäviä louhinta- ja räjäytystöitä. Työskentelyaika työmaalla rajoitetaan arkipäiviin kello 07:00 22:00. Rakennusaikaista melua ja tärinää seurataan siirrettävällä valvontakalustolla. Hyväksyttävän tason ylittävien koneiden tai laitteiden käyttö estetään. Rakennusaikaisten öljy-, polttoaine ja muiden koneperustaisten päästöjen estämiseksi sijoitetaan alueelle keskitetty huolto- ja tankkauspiste, jossa päästöt maaperään estetään. Alueen erotuskaivot varustetaan asianmukaisilla hälytyslaitteilla ja mahdolliset erotuskaivoihin kertyneet päästöt poistetaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti. Työmaalla toimivien koneiden ja laitteiden hydrauliikkaan hyväksytään vain biohajoavat öljylaadut. 2. Liikenneturvallisuuskoulutuksen melu ja päästöt 2.1.Ammattitutkintoon liittyvä koulutus Koulutus tapahtuu tieliikennekäyttöön rekisteröidyllä ja voimassa olevat normit täyttävällä viimeisintä tekniikkaa käyttävällä kalustolla. Koska ammattitutkintoon liittyvä koulutus tullaan suorittamaan alle 30 km/h nopeudella, jää syntyvien meluhaittojen taso selvästi normaalia tieliikennettä alhaisemmalle tasolle Yksityisautoilijoiden koulutus Koulutus tapahtuu tieliikennekäyttöön rekisteröidyllä ja voimassa olevat normit täyttävällä viimeisintä tekniikkaa edustavalla kalustolla. Valtaosa koulutuksesta tapahtuu alle 80 km/h nopeuksilla, jolloin syntyvä rengasmelu jää alhaiseksi. Suurin sallittu nopeus koulutusajossa on 120 km/h. & KymiRing

3 2.3. Alkeiskoulutus Liikennepuistossa ja harjoitteluradalla annetaan liikennekasvatukseen ja varhaisajoharjoitteluun liittyvää opetusta. Tavoitteena on parantaa tulevien kuljettajien vastuuntuntoa ja oikeaa suhtautumista liikenteen eri osapuoliin samalla, kun opitaan ajoneuvon hallintaan tarvittavat perustaidot. Alkeiskoulutusvaiheessa ajoharjoitteluun käytetään tieliikenteeseen hyväksyttyjä ja katsastettuja ajoneuvoja. Kehityksen myötä siirrytään sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttöön. Karting on tärkeä osa ajoneuvon hallintaan liittyvää perusopetusta, joka luo pohjan niin normaalissa liikenteessä toimintaan, kuin myös myöhemmin kilpailutoimintaan keskittyville kuljettajille. Harjoitus ja koulutustoiminnassa melupäästöt rajoitetaan voimassa olevien sääntöjen mukaiseksi ja aiheutuvaa melua tarkkaillaan alueen mittausjärjestelmän avulla niin, että asetettuja rajoja ei ylitetä. Sama normisto koskee myös alueella toimivia moottoripyöriä lajista ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Koulutusradat liitetään alueen tietoverkkoon ja sen tapahtumia ohjataan ja valvotaan kuten alueen muitakin toimintoja Rataturvallisuuden ja Ympäristötekniikan valvomosta. Meluhaittojen minimoimiseksi koulutuskäytössä siirrytään kehityksen myötä sähköajoneuvojen käyttöön niin autoissa, kuin moottoripyörissäkin. 2.4 Kilpailut Kaikessa kilpailutoiminnassa noudatetaan voimassa olevia rajoituksia ja turvallisuusmääräyksiä. Melun suhteen haitat keskittyvät rajalliseen määrään kilpailuita vuoden aikana. Kilpailujen aikana aiheutuvaa melua mitataan ja valvotaan Ympäristötekniikan valvomosta alueelle sijoitettavien kiinteiden ja siirrettävien mittauspisteiden avulla. Asetettujen raja-arvojen ylittymisestä taltioidaan Ympäristötekniikan valvomon lokitiedostoon ylityksen määrä ja kesto sekä tunnistetiedot aiheuttajasta. Korjaavat toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti ylityksen aiheuttaneeseen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin havaitaan, että asetetut raja-arvot ylittyvät radan rakenteesta johtuen, muutetaan rakenteita niin, että vaatimukset täytetään. 3. Vesiensuojelu 3.1.Hulevedet Kaikki rata-alueelta lähtevät hulevedet kerätään suunnitelman mukaiseen hulevesijärjestelmään. Järjestelmä varustetaan keräilykaivoilla, joilla veden mukana kulkevat partikkelit kerätään hulevesistä kaivojen sakkatilaan. Kaivoihin kertynyt kiintoaines poistetaan ajoittain tarpeen mukaan. Kaivoihin kertyvän sakan määrää ja veden pinnan tasoja seurataan reaaliaikaisesti Ympäristötekniikan valvomosta. Seurannan lisäksi & KymiRing

4 sakkatilat tarkastetaan ja tyhjennetään imuriautolla määrävälein ja aina ennen merkittäviä tapahtumia. Moottoriurheilutoiminnasta maaperään aiheutuvat päästöt rajoittuvat yleensä hulevesien irrottamiin epäpuhtauksiin radan pinnasta. Rata-alueelta peräisin olevien hulevesien epäpuhtaudet vastaavat normaaleja maantieliikenteen epäpuhtauksia. Ratojen hulevedet johdetaan kiintoaine- ja öljynerotinkaivoihin, joissa epäpuhtaudet erotetaan vedestä. Erotuksen jälkeen vesi johdetaan kiertoon keräilyaltaan kautta. Toiminnasta aiheutuvat jätevedet esipuhdistetaan alueella kiintoaineista ja öljystä, jonka jälkeen jätevedet johdetaan viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle. Yhdyskuntajätevedet käsitellään jätevesipuhdistamolla normaalia menettelyä noudattaen. Radan jätevesistä ei aiheudu vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Varikolla tapahtuva polttoaineiden varastointi, ajoneuvojen tankkaus, öljynvaihto ja huolto keskitetään erityisiin huoltopisteisiin siten, että mahdolliset polttoaine- tai öljyvuodot saadaan imeytettyä alustalta ja kerättyä viimeistään erotuskaivoihin. Erotuskaivojen valvonta hoidetaan tietojärjestelmän avulla Ympäristötekniikan valvomosta. Huoltotoiminnasta aiheutuvat jäteöljyt, voiteluaineet ja muut ongelmajätteet lajitellaan, kerätään ja välivarastoidaan eristettyyn varikon eko-pisteeseen. Eko-pisteestä materiaali siirretään taloudellisesti sopivina erinä kierrätykseen tai tuhottavaksi ongelmajätteenä. Eko-pisteeseen tulevien jätteiden laatua ja määrää valvotaan rata-alueen tietojärjestelmän kautta Ympäristötekniikan valvomosta. Onnettomuus- ja häiriötilanteessa radalle voi teoriassa päästä polttonesteitä, öljyä tai muita ajoneuvoihin kuuluvia kemikaaleja. Periaatteessa kyseiset kemikaalit voivat kulkeutua hulevesijärjestelmään. Radan tietoliikenneverkon kautta saatavalla reaaliaikaisella hälytyksellä vuoto havaitaan nopeasti Ympäristötekniikan valvomossa ja kemikaalien pääsy suljetun järjestelmän ulkopuolelle estetään. Ympäristötekniikan valvomo toimii reaaliaikaisesti ja 24/7 periaatteella jatkuvasti myös radan ollessa suljettuna. Havaituissa ongelmatilanteissa valvomosta lähetetään automaattiset hälytykset hälytyspuhelimiin ja hälytyksen ajankohta, syy ja vastauskuittaus tallennetaan järjestelmän lokitiedostoon. Koulutustoiminnassa ajoneuvojen nopeudet rajoitetaan turvalliselle tasolle ja ajoneuvojen välisiä etäisyyksiä valvotaan reaaliaikaisesti Rataturvallisuuden valvomosta niin, että ajoneuvojen väliset törmäykset voidaan eliminoida. Radalta suistumisen minimoimiseksi kuljettajille lähetetään Rataturvallisuuden valvomosta nopeusrajoituskomentoja rataosuuksilla etenemisen mukaan. Nopeusrajoitusten noudattamista valvotaan automaattisesti ja laiminlyönneistä seuraa automatiikan päätöksellä kutsu pois radalta. Kilpailutilanteissa ajonopeudet nousevat suuriksi ja ajoneuvojen väliset etäisyydet ovat usein hyvinkin pieniä. Kaikkien kilpailutoiminnassa käytettävien ajoneuvojen tulee ehdottomasti täyttää kullekin lajille asetetut normit ja vaatimukset. Kilpailuun tai radalla harjoitteluun osallistuvat ajoneuvot katsastetaan aina ennen radalle pääsyä. Kilpailuun osallistuvilta kuljettajilta vaaditaan lajikohtainen kilpailulisenssi. & KymiRing

5 Ajoneuvojen rakenteellinen turvallisuus on parantunut vuosi vuodelta, jonka vuoksi kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja vakavat loukkaantumiset ovat tulleet erittäin harvinaisiksi. Rakenteellisen turvallisuuden vuoksi onnettomuustilanteissa aiheutuvien päästöjen määrät ovat myös vähentyneet. Merkittävimpänä päästöjen aiheuttajana voidaan nähdä moottori- tai vaihteistorikosta radalle pääsevä öljy. Nykyisissä kilpa-autoissa käytettävä telemetrialaitteisto välittää ajoneuvosta reaaliaikaista tietoa. Tiedon perusteella syntymässä oleva vaurio voidaan havaita jo aikaisessa vaiheessa ja ajoneuvo ehditään kutsua pois radalta ennen varsinaista rikkoontumista Pohjavesi Alueen pohjavesistä on tehty kattava kartoitus. Rata-alueella ei ole pohjaveden kannalta merkittäviä kohteita. Alueen pohjaveden pinnan tasoa ja laatua tarkkaillaan edustavista mittauspisteistä rata-alueen tiedonsiirtoverkkoon liitetyillä mittauksilla Toimintaan liittyvä prosessivesi Radalla käytettävä prosessivesi (mm. liukkaan kelin harjoittelussa) otetaan suljetunkierron hulevesialtaasta. Vesi kierrätetään puhdistus- / erotusjärjestelmän kautta, jolla kiintoaineet poistetaan ennen veden juoksuttamista takaisin altaaseen. Osa altaasta erotetaan ja eristetään rakenteellisesti niin, että altaan vedestä ei pääse imeytymään ympäröivään maaperään haitallisia aineita. KUVA 2. Prosessiveden käyttöä ja kiintoaineiden poistoa ohjataan ja valvotaan radan Ympäristötekniikan valvomosta reaaliaikaisesti. Prosessivedestä altaaseen kertyvä kiintoaine poistetaan ajoittain imuruoppauksella ja toimitetaan analysoinnin jälkeen käsiteltäväksi ohjeiden mukaisesti Öljy ja polttoaineet Mahdollisissa vauriotilanteissa radalle päässyt öljy tai polttoaine poistetaan paikalla olevalla imuri- ja imeytyskalustolla välittömästi. Radan rakenteisiin kuuluvien öljynerotuskaivojen tilannetta valvotaan reaaliaikaisesti Ympäristötekniikan valvomosta. Valvomoon saadaan myös tieto päästön reitistä, mikäli se on päässyt hulevesikanaviin. Kanavien virtaus voidaan sulkea kauko-ohjauksella päästöjen rajoittamiseksi käyttämällä alueen tietoverkkoa Renkaista aiheutuvat päästöt (pöly, kumi, asfaltin ja kiviainesten pöly ) Renkaista ja radan pinnasta irtoavat kiintoainekset kulkeutuvat sateen tai radalla suoritettavien pesujen yhteydessä hulevesikanavistoon, jossa kiintoaineet erotellaan erotuskaivoissa. Radan puhdistus suoritetaan normaalisti harja- /vesipesukoneella, joiden keräämä kiintoaine tyhjennetään välivarastoon. 4. Toiminnan aiheuttamat kaasumaiset emissiot Pakokaasupäästöt & KymiRing

6 Kaikki pakokaasupäästöt koulutuskäytössä olevalla kalustolla tulevat noudattamaan tieliikenteessä hyväksyttyjä tasoja ja seuraamaan tiiviisti alalla tapahtuvaa kehitystä niin tekniikoiden, kuin myös Euro-normien suhteen. Euro 6 -luokitus sitoo moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää 1. syyskuuta 2014 alkaen Dieselmoottorit Dieselmoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa käytetään tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä. NOx päästöjen osalta prosessi perustuu erityisesti raskailla ajoneuvoilla Diesel Urea injection-järjestelmään, mutta se tulee kehitystyön myötä käyttöön myös kevyessä kalustossa Muut polttomoottorit Bensiini-, etanoli- ja kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa noudatetaan voimassa olevia määräyksiä päästöjen minimoimiseksi ja pitämiseksi tyyppikatsastusvaatimusten mukaisina Sähkö- ja hybridiajoneuvot Koulutustoiminnassa tullaan soveltamaan mahdollisuuksien mukaan kehittyviä sähkö- ja hybriditekniikkaa käyttäviä ajoneuvoja. Erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa sähköajoneuvojen käyttö on perusteltua, vaikka polttomoottorikäyttöisiä ajoneuvoja ei voida jättää ajokoulutuksesta pois vielä pitkään aikaan. Kilpailu toiminnassa sovelletaan jo laajalti hybriditekniikkaa. & KymiRing

7 KymiRing turvallisuuden ja ympäristötekniikan ohjaus ja valvonta TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVALVOMO IP VIRANOMAIS- VALVONTA JA RAPORTOINTI T&K JA KOULUTUS TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ IP Rata-alueen tietoverkko LIIKKUVA MITTAUSYKSIKKÖ -melu, tärinä, ilman laatu, sade, tuuli, lämpötilat, lämpötilagradientti AJONEUVON WLAN-linkki WLAN-linkki -melu, tärinä -sade, tuuli -lämpötila WEB IP KIINTEÄ ANTUROINTI RADASSA KANSALAISKANAVA -yhteys radan tilannetietoihin web-yhteydellä mm. ympäristöasioissa WLAN-linkki: EROTUSKAIVO -veden pinta, määrä -öljyn ilmaisu WLAN-linkki -melu, tärinä -sade, tuuli -lämpötila -ilman laatu KUVA 1. KUVA 2. & KymiRing

KymiRing Oy. KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

KymiRing Oy. KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 28.10.2013 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava KymiRing Oy Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Timo Pohjola KymiRing Kymentie

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Rautalammin kunta

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Rautalammin kunta RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Rautalammin kunta 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 4 1 LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 6 3 Määräysten

Lisätiedot

Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee:

Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee: 1(31) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 I PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto?.?.2010 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Ohjeistus moottoriurheiluradan ympäristöluvan laadintaan

Ohjeistus moottoriurheiluradan ympäristöluvan laadintaan AKK-Motorsport & Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen, Elina Kerko, Anne Määttä 11.6.2013 11.6.2013 1 (37) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 YLEISTÄ YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESTA... 3 Ympäristöluvan muoto... 3 Käsittelyprosessi...

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 ASIA Hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy

Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy 1 INARIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 9.6.2015 2 Piiskuntie 2 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2015 99800 IVALO Diaarinro 83/11.01.00.01.00/2015 Puh. 040 188

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/1 Dnro ESAVI/358/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, alumiinitölkkien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani Kajaanin Romu Oy Kirkkoahontie 574 87910 Linnantaus 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 Ympäristölupapäätös Etelä-Suomi Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot