TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 16.6.2014"

Transkriptio

1 Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ Määräaika pe klo mennessä Viite: antyö/tk Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta anestesiatyöasemasta. Tarjouspyyntö koskee yhden (1kpl) anestesiatyöaseman hankintaa vuodelle 2014 ja yhden (1) hankinta optiosta vuodelle 2015 sekä yhden (1) hankinta optiosta vuodelle Toivomme teiltä tarjousta myös koe/demo käytössä olleesta anestesiatyöasemasta. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat on saatava suomen kielellä. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: a) Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen b) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

2 Sivu 2/5 c) Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset käsitellään siten, että ensin jokainen tarjous arvioidaan tarjouspyynnössä mainittuihin valintaperusteisiin nähden. Sen jälkeen tarjouksia vertaillaan keskenään. d) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen e) Hankintasopimusten solmiminen Tarjoajan kelpoisuuden toteaminen Tarjouksessa ja kaikissa kaupan asiakirjoissa on oltava lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot: yhtiön virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja Y- tunnus. Jos tiedot eivät ilmene tarjouslomakkeelta, ne on ilmoitettava liitteenä olevalla lomakkeella Oikeudellisesti velvoittavat tiedot. Mikäli toimittajalla on sijoittautumismaassaan suorittamatta maan lainsäädännön mukaisia sosiaaliturvamaksuja tai veroja, hankintayksiköllä on velvollisuus pidättäytyä hankintayhteistyöstä. Tarjous toimitettava osoitteella Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Kirjaamo PL RAAHE tai sähköisesti: Käyntiosoite: Rantakatu 2-4, Raahe Tarjouksen tulee olla perillä kuntayhtymän kirjaamossa määräaikaan pe klo mennessä allekirjoitettuna kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty tämän tarjouspyynnön viitetunnus. Tarjoukseen liitettävä Esitteet (yhtenä kappaleena), tekniset ominaisuudet ja arvot yksityiskohtaisesti. Hintaan sisältyy Käyttöohjeet (suomenkielinen) 2 kpl ja alkuperäinen englanninkielinen 1 kpl sekä suomen ja englanninkielinen tekninen käsikirja, joka sisältää kytkentäkaaviot, osaluettelot, selostukset, kalibrointiohjeet sekä puhdistus- ja desinfiointiohjeet. Tarjouksessa ilmoitettava Laitteen ja ohjelmiston käyttötarkoitus. EU-direktiivin numero, jonka perusteella CE-merkintä on tehty.takuuaika vuosina (vähintään 2 vuotta) ja -ehdot. Huoltokoulutuksen laajuus ja hinta, jos ei sisälly laitteen hintaan. Käyttökoulutuksen laajuus ja hinta, jos ei sisälly laitteen hintaan. Huoltopalvelujen saatavuus ja veloitusperusteet sekä mahdollisen huoltosopimuksen ehdot ja hinta.

3 Sivu 3/5 Varaosoien maksimi toimitusaika ja saatavuus vuosina hankinnasta lukien. Mahdollisen ohjelmistoylläpitosopimuksen ehdot ja hinta. Kulutustarvikkeet hintoineen sekä muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttörajoitukset. Huoltopalvelujen saatavuus ja veloitusperusteet sekä huoltosopimuksen ehdot ja hinta. Takuuajan huoltojen ehdot ja hinnat. Laitteen epäkuntoon mennessä varalaitteen käyttömahdollisuus ja toimitusaika sekä mahdollinen seisontakorvaus ajalta, jolloin laitetta ei voi käyttää. Takuu (vähintään 2 vuotta) eriteltynä tarjoustaulukkoon. Tarvittavat ohjelmistolisenssit eriteltävä tarjouksessa. Samoin se, edellytetäänkö hankintoja tilaajan toimesta. Toimitusaika Hinnat Valuuttasidonnaisuus Maksuehdot Toimitusehdot Toimitusaika ilmoitettava tarjouksessa täsmällisesti viikkoina. Euroina kiinteinä arvonlisäverottomina nettohintoina, verokanta ilmoitettava. Mikäli laitteistossa / ohjelmistossa on moduleita tai optioita, niiden hinnoittelu on ilmoitettava selkeästi. Tarjouspakettia laadittaessa on huomioitava tuoteluettelossa mainitut eriteltävät modulit. Hinnat on ilmoitettava kiinteinä hintoina. 30 päivää netto hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. Mahdollinen viivästyskorko enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen. TOP Raahen sairaala FIN2001, paikoilleen täydelliseen käyttökuntoon asennettuna ja testattuna sisältäen DICOM-verkotus (mm. työlistatoiminnot ja arkistoiminen). Toimitus- ja laskutuslisiä emme hyväksy. Seisontakorvaus Pyydämme ilmoittamaan takuuaikaisen huoltovarmuutenne määrittelemällä a. varalaitteen toimittamisajan yllättävän vian sattuessa, joka johtaa siihen, ettei laitetta voi käyttää, ja lisäksi b. seisontakorvauksen, joka suoritetaan, mikäli laite on pois käytöstä teknisen vian takia muutoin kuin sovittujen huoltoseisokkien ajan. c. huoltovarmuuden takuuajan umpeuduttua. Esityksessä pyydämme käyttämään oheisia aikaraameja: Laitteen vioista aiheutuvista yhteenlasketuista yli 60 tuntia vuodessa ja enintään 12 tuntia kerrallaan ylittävästä seisonta ajasta toimittaja maksaa seisontakorvausta x /h. Seisonta-aikaan ei lasketa määräaikaishuoltoa eikä muita ennalta sovittavia toimenpiteitä. Seisonta-aikaan lasketaan käyttökeskeytykset työpäivisin klo välisenä aikana. Seisokkituntien laskenta aloitetaan siitä hetkestä, kun ilmoitus on tehty laitetoimittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus pitää pystyä tekemään virka-aikana (ma-pe noin klo 8-16). Muut ehdot Tarjouksen on oltava voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Ostajalla on oikeus jakaa hankinta osiin tai hylätä kaikki tarjoukset.

4 Sivu 4/5 Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Muutoin noudatamme voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja ( ) sekä: JIT 2007 ja JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot ja soveltuvat erityisehdot esim. valmisohjelmistot, sovellukset, palvelut, laitehankinnat (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166) Jätelain vaatimukset otettava huomioon (jätelaki 1072, , 4 pykälä). Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden avulla. Tarjoajaa pyydetään varmistumaan siitä, että kaikkiin vertailuperusteisiin liittyen on toimitettu riittävä määrä asiakirjoja ja tietoja, joiden perusteella tilaaja voi saada riittävän selkeän kuvan vertailun pohjaksi. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, perusteet on yksilöity tuoteluettelossa ja pisteytysliitteessä. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Yleisesti julkiseksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarvittaessa asiakirjat ovat kirjallisesta pyynnöstä erikseen sovittavana ajankohtana nähtävissä Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymän kirjaamossa. Salassa pidettävät asiakirjat eivät tule koskaan julkisiksi. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot mahdollisuuksien mukaan muusta aineistosta tarjouksessaan. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Lisätietoja puh vs anestesiaylilääkäri Tuula Korhonen puh palveluesimies Riitta Kallinen Liitteet 1. tuoteluettelo ja pisteytyksen perusteet 2. oikeudellisesti velvoittavat tiedot

5 Sivu 5/5 Liite 1 tarjouspyyntöön TUOTELUETTELO Tuote Määrä Hintayksikkö anestesiatyöyksikkö/anestesiakone 1kpl euro ohjelmistoineen ja liitäntöineen. Anestesiatyöyksikön/anestesiakoneen tulee minimissään sisältää seuraavat toiminnot: Anestesiakaasujen analysointimahdollisuus Sisäänhengityksen ja uloshengityksen happipitoisuus ja hiilidioksidipitoisuus Anesteettien pitoisuus prosentteina Anesteettien MAC arvon mittaus mahdollisuus Spirometriatoiminnot Hengityspaineet Hengityskäyrä Hengitysfrekvenssi Komplianssi Matalavirtausanestesia (Low Flow) mahdollisuus Mahdollisuus turvallisen anestesian antamiseen alkaen 10kg painavalle potilaalle Lisähappi ( hätähappi ) anto mahdollisuus Lisähapen anto ohi koneen kiertosysteemin Hälytystoiminta (apnea, poikkeamat kaasupitoisuuksissa, tekniset ongelmat) Näyttöfunktiot ergonomisesti suunniteltu Imulaite Laatikosto/säilytystilat riittävät Lisäksi anestesiakoneen tulee olla Helposti liikuteltavissa helposti puhdistettavissa PISTEYTYKSEN PERUSTEET: -korkealaatuinen, kokonaistaloudellisesti edullisin, arviointiperusteet tärkeysjärjestyksessä, suluissa painotetut pisteet: 1. käytettävyys, yhteensopivuus ja soveltuvuus olemassa olevaan laitekantaan (30) 2. Toimintavarmuus (25) 3. Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet (25) 4. Hinta (15) 5. Huolto (5) pisteitä yhteensä 100

Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO

Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Tarjouspyyntö # RRTG2012/01 Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta HILMAilmoituskanavassa julkaistun

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

19.9.2013 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE SEKÄ KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

19.9.2013 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE SEKÄ KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PAKETTIAUTON HANKINTA NURMIJÄRVEN KUNNALLE Nurmijärven kunnan nuorisopalvelut (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero 029-524 6371 Sähköpostiosoite ilkka.miettinen@thl.fi Hankinnan kohteen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie 1 99600 SODANKYLÄ

Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie 1 99600 SODANKYLÄ Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie 1 99600 SODANKYLÄ TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN PERUSTURVAPALVELUIDEN TARJOUSPYYNTÖ VUONNA 2010 HANKITTAVISTA RÖNTGENLAITTEISTA Sodankylän kunnan perusturvapalvelut

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautivirologian tutkimusyksikkö ja eläintautibakteriologian

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautivirologian tutkimusyksikkö ja eläintautibakteriologian TARJOUSPYYNTÖ Laboratorioastianpesukoneista 1(7) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautivirologian tutkimusyksikkö ja eläintautibakteriologian 30.08.2012 Evira/4702/0071/2012

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 TARJOUSPYYNTÖ 21.10.2013 SIIVOUSPALVELUT Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, ruoka- ja siivouspalvelut pyytää siivouspalvelutarjousta Loimaan kaupungin seuraavista kiinteistöistä osoitteessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT 1 HANKINTAMENETTELY 2 HANKINNAN KOHDE

SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT 1 HANKINTAMENETTELY 2 HANKINNAN KOHDE SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) sairaalasänkyjen ja apuvälineiden huoltopalveluista kokonaispalveluna. Kokonaispalvelu

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Värjäysautomaatti 1(6) Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 Viite: Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot