Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 Toimintasuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET 1 Johdanto 3 LIITE 1 Alkon Strategiakehys Alkoholiohjelma LIITE 2 Alkoholipoliittinen vastuu Toimenpiteet LIITE 3 Alkoholipoliittiset mielipiteet 1/ Myymäläverkosto 4 LIITE 4 Alkoholipoliittiset mielipiteet 2/ Alkoholijuomien hankinta 3.3 Myynninvalvonta Myynninvalvonnan seuranta LIITE LIITE 6 Myynninvalvonnan rekisteröintien ja Mystery-shoppingin kehitys Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset Sesongit myynninvalvonnassa Myynninvalvonnan viestinnällinen tuki 3.4 Asiointikieltosopimus 3. Alkon julkikuvakampanja 3.6 Lasten seurassa -ohjelma Ohjelman yhteistyökumppanit Ohjelman toimenpiteitä 3. Alkon panostus alkoholihaittojen ehkäisyyn tutkimuksessa ja opetuksessa Alkon yhteistyöprojektit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry Nuorten Akatemia 3.8. Helsingin Nuorkauppakamari Kansainvälinen yhteistyö 3.9 Alkon julkaisut Tuotejulkaisut ja asiakaslehti Alkoholi ja terveys -viestintä 3.10 Alkoholipoliittiinen keskustelu, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö 3.11 Alkoholipoliittinen vastuullisuus henkilökunnan koulutuksessa 4 Lopuksi 8 2 Toimintasuunnitelma 2014

3 1 Johdanto Alkoholilain (1143/1994) 3 :n mukaan alkoholiyhtiöllä tarkoitetaan valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille laissa yksinoikeudeksi säädetyn vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen (243/2000) mukaan Alkon yleisiin velvollisuuksiin kuuluu harjoittaa vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholipolitiikan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Alkon hallintoneuvosto vahvistaa kalenterivuodeksi kerrallaan alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä sekä antaa alkoholilain mukaisen kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimista, joihin yhtiö on ryhtynyt alkoholilain edellyttämällä tavalla. Alko Oy:n hallituksen keskeisin tehtävä on hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä alkoholisäädösten mukaisesti. Se vahvistaa yhtiön strategian sekä hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista. Alko Oy:n hallitus on asettanut alkoholipoliittisen valiokunnan, joka raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnan tehtävänä on neuvoa-antavana toimijana avustaa ja tukea yhtiön hallitusta ja johtoa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valiokunta suunnittelee mm. Lasten seurassa -ohjelman sisältöä, valvoo ohjelman etenemistä, aikataulua ja resurssien käyttöä. 2 Alkoholiohjelma Valtioneuvosto käynnisti nykymuotoisen alkoholiohjelman vuonna Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus jatkaa ohjelman toteuttamista. Alkoholiohjelman keskeisiä toimia ovat alueellisen koordinaatiomallin vakiinnuttaminen, alkoholilain kokonaisuudistus ja alkoholiveron tarkistaminen. Valtioneuvosto hyväksyi elokuussa 2013 rakennepoliittisen ohjelman, jonka mukaan laaditaan kokonaisvaltainen toimenpideohjelma ja tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön alkoholin kulutuksen ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Alko osallistuu valtioneuvoston asettamia tavoitteita tukeviin valtakunnallisiin, alueellisiin tai paikallisiin yhteistyöhankkeisiin. Alko osallistuu alkoholiohjelman toimiin Lasten seurassa -ohjelmallaan, jonka tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholinkäytöstä lapsille ja nuorille suoraan tai epäsuoraan aiheutuvia haittoja sekä vahvistaa Alkon yhteiskuntavastuuta. Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin vuonna 2013, ja se jatkuu vuonna Alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli säilytetään nykyisen alkoholilain mukaisena. Alkoholilakiesitys annetaan eduskunnalle keväällä Toimenpiteet 2014 Alko Oy:n perustehtävänä on alkoholin vähittäismyynti Suomessa. Alkon on otettava toiminnassaan huomioon alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Alkoholin vähittäismyynti on hoidettava siten, että asiakkaat ja kansalaiset ovat tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Alkon strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2013 (Liite 1.). Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. Yhtiön toiminnan kivijalkana on alkoholipoliittinen vastuullisuus (Liite 2.), jota edistetään mm. seuraavin toimin: myymälöiden lukumäärän hallittu lisääminen vastuullinen asiakaspalvelu: tuotteiden esillepano, myynninvalvonta, asiointikieltosopimus alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa -ohjelma) yhteistyöhankkeet, mukaan lukien nuoret, työikäiset, vanhukset ja haitat kolmansille tahoille tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot alkoholi ja terveys -viestintä alkoholittomat ja matala-alkoholiset tuotteet, pienet pakkauskoot ruoka- ja juomakulttuurin vastuullinen edistäminen. Alko seuraa alkoholin kulutusta ja matkustajatuontia sekä alkoholipoliittisia mielipiteitä. Alkoholipoliittiset mielipiteet -selvitys toteutetaan vuosittain tammikuussa (Liitteet 3 4.). Toimintasuunnitelma

4 3.1 Myymäläverkosto Alkon hallitus päättää myymäläverkoston rakenteen muutoksista, laajentamisesta tai supistamisesta. Myymälöiden sijoittamispäätöksissä otetaan huomioon, myymälän sijainnin vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen, turvallisuus, logistiikka sekä alkoholilain mukainen soveltuvuus alkoholin myyntipisteeksi ja hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi. Alkolla on monipuolinen tuotevalikoima, joka jatkossa sisältää entistä enemmän alkoholittomia, matala-alkoholisia tuotteita sekä pieniä pakkauskokoja. Alko edistää viestinnällä ruoka- ja juomakulttuurin vastuullista kehittämistä. Myymälöissä kaikkien tavarantoimittajien tuotteita kohdellaan tasapuolisesti. Alkon myymälöiden hyllytila jaetaan tuotteiden kesken hyllytilanhallintaohjelmistolla. Jokainen tuote saa esillepanoryhmässään kyseisen myymälän menekkitietoihin perustuvan esillepanotilan. Alko tekee myymälöidensä tilanhallintasuunnitelmat (hyllykartat) tuotteiden myymäläkohtaisten menekkitietojen perusteella. 3.2 Alkoholijuomien hankinta Alko pyytää asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella alkoholipoliittisesti haastavista tuotteista (esim. nuoriin vetoava pakkaus) lausunnon valvovalta viranomaiselta, Valviralta, ennen tuotteen ottamista valikoimaansa. Jos Valviran lausunto on varauksellinen, Alkon johto päättää harkintansa mukaan, otetaanko tuote Alkon valikoimaan. YK:n Global Compact -periaatteisiin pohjautuvat eettiset ohjeet ovat osa alkoholijuomatoimittajien sopimuksia, ja ne otettu huomioon myös epäsuorien hankintojen sopimusehdoissa. Alko edellyttää yhteistyökumppaneidensa noudattavan eettisen kaupankäynnin toimintamalleja koko sopimuskauden ajan. Yhteistyökumppanit vastaavat mahdollisten alihankkijoidensa suoriutumisesta eettisen kaupankäynnin toteutumisessa. BSCI-järjestön (Business Social Compliance Initiative) jäsenenä Alko noudattaa eettisten periaatteiden arvioinnissa BSCI-auditointijärjestelmää. Eettisten periaatteiden toteutumista vastuullisessa toimintaketjussa edistetään auditoinnein sekä kouluttamalla henkilökuntaa ja tavarantoimittajia. 3.3 Myynninvalvonta Myynninvalvonta on osa Alkon asiakaspalvelua, jossa painottuvat niin vastuullisuus kuin palvelu. Myynninvalvonnan tavoitteena on, ettei yksikään alaikäinen tai selvästi päihtynyt voi ostaa alkoholijuomia Alkon myymälästä eikä juomia välitetä eteenpäin. Myymälöissä edellytetään tarkistettavan kaikkien alle 2-vuotiailta näyttävien asiakkaiden ikä oston yhteydessä. Vuonna 2014 Alkossa valvotaan myyntiä mm. seuraavin toimin: seurataan tarkistuskertojen määrällistä kehitystä ja mitataan ikärajavalvonnan onnistumista Mystery Shopping -menetelmällä (2 käyntiä/myymälä) (Liite.) otetaan huomioon sesonkipäivät erityisesti ikärajavalvonnassa ja tehostetaan myynninvalvontaa keväällä koulujen päättyessä ja syksyllä niiden alkaessa jokainen uusi alkolainen suorittaa myynninvalvonnan passikokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan päivitetään myynninvalvonnan sisäiset ohjeet sekä uusitaan myynninvalvonnan pelisäännöt (henkilöstö) ja asioinnin pelisäännöt (asiakkaat) ja jatketaan asiointikieltosopimuskäytäntöä Myynninvalvonnan seuranta Alkon myymälöissä myynninvalvontatoimet kirjataan kassajärjestelmään. Toimintaa seurataan alueittain, myymälöittäin sekä myyjätasolla. Myyjäkohtaiset rekisteröinnit käydään läpi säännöllisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien työntekijöiden toimintaan. Ikäraja-, välittämisepäily- ja päihtymysepäilytarkistusten rekisteröintejä seurataan kuukausittain. Jos seurannassa havaitaan raja-arvoja alempia tuloksia myymälä- tai myyjätasolla, niihin otetaan kantaa keskitetyn ohjeistuksen avulla. Seurannan tavoitteena on tasalaatuinen ja luotettava myynninvalvonta. Ikärajavalvonnan onnistumista seurataan lisäksi Mystery Shopping -asiointimenetelmällä. Testiasiakkaat ovat pääsääntöisesti vuotiaita. Vuoden 2013 Mystery Shopping -kierrosten tulosten mukaan nuoren ikä tarkistettiin Alkossa henkilöllisyystodistuksesta 92 prosentissa (vuoden 2013 tavoite 83 %, vuoden 2012 tulos 82 %) Sesongit myynninvalvonnassa Myynninvalvonnassa otetaan huomioon erityisesti sesonkipäivät ja -tunnit. Sesonkien aikana työtunteja lisätään, ja vuoroihin sijoitetaan kaikkein kokeneimpia työntekijöitä. Nuoret asiakkaat asioivat Alkon myymälöissä poikkeuksellisen vilkkaasti uudenvuoden aattona, vapunaattona, koulujen päättäjäispäivinä, päivänä ennen koulujen alkua, juhannuksen aatonaattona ja aattona sekä penkinpainajaispäivänä. Ennen näitä sesonkipäiviä myymälöiden henkilökunnalle korostetaan myynninvalvonnan ja erityisesti ikärajavalvonnan tärkeyttä. 4 Toimintasuunnitelma 2014

5 3.3.3 Myynninvalvonnan viestinnällinen tuki Vuoden 2014 myynninvalvonnan teemaviikot ovat edelleen tärkeä osa myymälöiden viestintää, ja ne ovat sijoitettu koulujen päättymisen ja alkamisen yhteyteen. Vuonna 2014 ikäraja- ja välittämisepäilyvalvonnasta viestitään erityisesti sähköisessä mediassa näkyvin digifilmein sekä myymälöissä asiaan liittyvin materiaalein. 3.4 Asiointikieltosopimus Asiointikieltosopimuksessa rajoitetaan ongelma-asiakkaan asiointia erikseen sovitussa Alkon myymälässä. Aloite sopimuksen laatimisesta voi tulla asiakkaalta itseltään tai asiakkaan läheiseltä. Sopimuksen laatiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Asiointikieltosopimusta pilotoitiin lokakuusta 2012 lokakuuhun Pilotointikokemusten perusteella asiointikieltosopimus otettiin pysyväksi osaksi Alkon toimintaa syksyllä Sopimus on tarkoitettu käytettäväksi mm. seuraavissa tilanteissa: Kolmas osapuoli (perheenjäsen) on yhteydessä Alkon myymälään säännöllisesti asioivasta asiakkaasta. Yhteydenottaja on huolestunut asiakkaan alkoholinkäytön hallinta-ongelmasta ja hän saattaa myös kyseenalaistaa Alkon toimintaa ja vastuullisuutta. Asiakas ottaa myymälähenkilökunnan kanssa itse puheeksi alkoholinkäyttönsä määrän sekä ongelman hallita sitä. Sopimus on määräaikainen (1 12 kuukautta). Asiakas voi purkaa sopimuksen siinä määritellyllä menettelytavalla. Sopimuksessa asioinnin rajoittaminen voi olla eriasteista, esimerkiksi täydellisestä asiointikiellosta ostosten määrän rajoittamiseen. Jos aloite on tullut asiakkaan läheiseltä, tilannetta voidaan selvittää tapaamisessa, jossa mukana ovat asiakas, yhteydenottaja sekä myymäläpäällikkö. Sopimuksen käytöstä Alkossa on tarkat ohjeet. 3. Alkon julkikuvakampanja Alko toteuttaa vuonna 2014 media- ja verkkokampanjan, joka kertoo Alkon vastuullisuudesta ja palvelusta. Kattokampanjaa tuetaan koko vuodelle aikataulutetuilla teemakampanjoilla, joissa viestitään mm. eettisestä hankinnasta, ympäristövastuusta, taloudellisesta vastuusta tax paid -teemalla, osaavasta henkilöstöstä ja tuoteturvallisuudesta. 3.6 Lasten seurassa -ohjelma Alko käynnisti maaliskuussa 2009 yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmaa tukevan pitkäkestoisen Lasten seurassa -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholin käytöstä lapsille ja nuorille suoraan ja epäsuoraan aiheutuvia haittoja. Vastuullisuusohjelman kohderyhminä ovat kaikki lasten vanhemmat ja aikuiset eikä lapsen näkökulmaa myöskään unohdeta. Kysymykseen, millaista on vanhempien ja aikuisten haitaton alkoholin käyttö lasten ja nuorten näkökulmasta, ei ole olemassa yhtä vastausta. Vanhemmilla ja aikuisilla tulee olla alkoholin käyttöön luonteva ja hallittu suhde niin, ettei alkoholin käytöstä aiheudu suoria tai epäsuoria haittoja lapselle tai nuorelle. Lisäksi on tärkeää, että vanhemmat ja aikuiset suhtautuvat kielteisesti lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa alkoholin käyttöään. Ohjelma tarjoaa tietoa, tukea ja valistusta sekä antaa eväitä yksilölliseen pohdintaan Ohjelman yhteistyökumppanit Ohjelman yhteistyökumppanit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Mannerheimin Lastensuojeluliitto, A-klinikkasäätiö ja Suomen Vanhempainliitto. Järjestöyhteistyökumppanit sisällyttävät omiin toimintasuunnitelmiinsa ohjelman teeman mukaista yhteistyötä. Yhteistyötyökumppaneiden kanssa solmitaan vuosittain erilliset sopimukset, joissa on sovittu konkreettisesti yhteistyöstä, toimintatavoista ja kustannusten jaosta. Ohjelmassa Alkon alkoholipoliittista valiokuntaa avustaa THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, järjestöjen, Alkon ja Mainostoimisto Sek Loyalin edustajista koottu asiantuntijaryhmä Ohjelman toimenpiteitä Vuonna 2013 tavoitteena oli tiivistää kumppaneiden välistä yhteistyötä ja tärkeänä toimena oli jatkuva bloggaus ohjelman sivuilla. Vuonna 2014 tavoitteena on eriyttää, syventää ja tiukentaa näkökulmia aiheeseen ja pyrkiä saamaan asiantuntijat suoraan yhteyteen kansalaisten kanssa. Ohjelma sisältää Alkon omia ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia toimenpiteitä. Toimintasuunnitelma 2014

6 Alkon toimenpide-esimerkkejä 2014 Panostaa kahteen kärkiprojektiin (kevät ja syksy) laajemman julkisuuden saamiseksi ja keskustelun avaamiseksi: kohderyhminä asiakkaat, kansalaiset, päättäjät, vaikuttajat ja julkinen sana. Pitää yllä ohjelman verkkosivuja sekä kohdistaa viestintää enenevässä määrin ohjelman Facebookiin. Lasten seurassa -verkkosivut päivitetään tukemaan tiedonkeruuta sekä vuoden 2014 kevään ja syksyn toimia. Ohjelma esillä Alkon ulkoisessa (mm. Etiketti-lehti, Uutuudet-esite) ja sisäisessä viestinnässä (henkilöstölehti, intranet ja koulutustilaisuudet). Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia toimenpide-esimerkkejä 2014 THL: Alkon myymälöihin ja asiakasneuvonnan kautta jaettavaksi tarkoitetun alkoholi ja terveys -esitteen asiantuntija- sekä sisällöntuotantoapu sekä seminaarija tapahtumayhteistyö A-klinikkasäätiö: Toteuttaa viraalivideon, jossa näkökulmana on lasten selviytymistä kuvaava näkökulma. Videon viestintää tuetaan vuorovaikutteisin kampanjoin. MLL: Järjestö on keskeinen kumppani Puhetta alkoholista -koulukiertueen koordinaattorina. Vuonna 2014 MLL tukee ja konsultoi kiertueen tuottajia ja tekijöitä sisällön kommentaattorina sekä jatkoa alkoholiaiheisten vanhempainiltojen järjestämistä. Suomen Vanhempainliitto: Järjestää mm. kasvatusiltoja sekä järjestön ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuksia, tuo aihetta ja materiaalia laajasti esille intranet-sivuillaan ja jäsenkirjeissään sekä työstää aiheeseen liittyviä jäsenkyselyjä. Lastenseurassa.fi-sivuilla julkaistaan yhteistyökumppanien tuottamaa tietoa, tutkimuksia ja asiantuntijaartikkeleita. THL on toiminut ohjelman arvioijana. Vuoden 2013 alussa ilmestynyt yhteenvetoraportti on ollut osa ohjelman toiminnanohjausta ja painopistemäärittelyä. Vuoden 2014 alussa ilmestyvässä selonteossa on tarkoitus analysoida sitä, millaisia keskusteluja Lasten seurassa -ohjelman (alkoholin haitat lapsille ja nuorille) teemasta käydään. Itlan Sata lasissa -hankkeessa (tarkemmin kohdassa 3.6) selvitetään Lasten seurassa -ohjelman mukaista tematiikkaa, jota käytetään ohjelman toiminnan ohjaukseen ja viestintäpainotusten valintaan ja arviointiin. Lisäksi Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimukseen otetaan mukaan kysymyksiä, joissa selvitetään kansalaisten mielipiteitä alkoholinkäyttönsä laajuudesta lasten seurassa. 3. Alkon panostus alkoholihaittojen ehkäisyyn tutkimuksessa ja opetuksessa Alko Oy lahjoitti vuonna 2010 yhtiökokouksen päätöksen nojalla 2, miljoonaa euroa päihdelääketieteen ja päihdetyön opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen vuosiksi Lahjoitusvaroilla tapahtuva opetus ja tutkimus jatkuvat osittain vuosina Lahjoituksen saaneet korkeakoulut raportoivat toiminnastaan ja THL on laatinut lahjoitusvaroilla tehdyistä toimista yhteenvetoraportin. Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö (Itla) on käynnistänyt viisivuotisen ohjelman Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa ( ). Alko on mukana yhdessä neljästä osahankkeesta, jonka teemana on Ylisukupolvisuus ja yhteisöissä tapahtuvat muutokset. Sen osaohjelmaa Sata lasissa -varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa Alko tukee taloudellisesti. 3.8 Alkon yhteistyöprojektit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alko tekee monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan THL:n kanssa. THL:n asiantuntijat ovat mukana mm. Lasten seurassa -ohjelman asiantuntijaryhmässä. THL toteuttaa Alkolle vuosittain alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksen, jossa mitataan mm. Alkon hyväksyttävyyttä ja kansalaisten suhtautumista alkoholipoliittisiin rajoituksiin. Lisäksi Alko tekee THL:n kanssa yhteistyötä alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin seurannassa. THL:n yhteydessä toimiva Alkoholitutkimussäätiö tekee monitieteellistä suomalaista alkoholitutkimusta. Alkolla on pitkät yhteystyösiteet säätiöön, yhteistyötä jatketaan myös vuonna Alko tukee Yhteiskuntapolitiikkalehteä, joka julkaisee alkoholin haittoihin liittyviä tutkimusartikkeleita Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Alko tekivät yhteistyötä vuonna 2013 kohderyhmänä nuoret sekä ikääntyneet. Alko tuki alkoholin haittoihin liittyvien aiheiden viestintää ja tuomista keskusteluun. Vuonna 2014 yhteistyötä jatketaan yläasteen 8. luokan oppilaille tarkoitetussa Turvallisesti mopolla -koulutuksessa, jossa kiinnitetään huomiota alkoholin aiheuttamiin onnettomuuksiin liikenteessä. Sen lisäksi tuetaan alkoholinkäytön seurantaan käytettävän OttoMitta-sovelluksen kehittämistä. 6 Toimintasuunnitelma 2014

7 3.8.3 Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry Alko tekee yhteistyötä Valtakunnallisen urheiluorganisaatio Valo ry:n kanssa, joka on jatkoa yhteistyölle organisaatioon yhdistyneen Nuori Suomi ry:n kanssa. Järjestö tukee nuorten liikuntaa ja ottaa huomioon päihteettömyyden eri toimintamuodoissaan. Alko tukee Sinettiseuratoimintaa myöntämällä Kasvata urheilijaksi -stipendin parhaiten päihteettömyyden teemaa toiminnassaan edistäneelle seuralle sekä muilta osin toimintoja, joissa alkoholin haitat pidetään keskustelussa esillä Nuorten Akatemia Nuorten Akatemia on kirkon sekä nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on nostaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa. Vuonna 2013 Alko ja Nuorten Akatemia tekivät yhteistyötä Pullopuheita -projektissa, missä nuoret määrittelivät mm. alkoholin haittaviestinnän merkitystä. Alko ja Nuorten Akatemia ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Mahis-toiminnassa, jota Nuorten Akatemian uuden strategian mukaan kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi sekä vahvistetaan sen asemaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Alko tukee Mahis-ryhmien toimintaa sekä toiminnan kehittämistä Helsingin Nuorkauppakamari Vuoden poliisin valinta on Helsingin Nuorkauppakamarin projekti, joka toteutetaan yhteistyössä sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kanssa. Projektin tarkoitus on valita tehtävässään ansioitunut poliisi ja lisätä poliisityön arvostusta. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisimmista tukijoista. Tukea on tarkoitus jatkaa myös Kansainvälinen yhteistyö Alko seuraa WHO:n ja EU:n piirissä sekä lähialueilla käytävää alkoholipoliittista keskustelua, mm. globaalia alkoholistrategiaa ja EU:n alkoholistrategiaa. Lisäksi pohjoismaiset monopolit kokoontuvat säännöllisesti ja seuraavat mm. eri maiden alkoholilainsäädännön kehitystä ja alkoholitutkimusta. 3.9 Alkon julkaisut Tuotejulkaisut ja asiakaslehti Alko tuottaa ja jakaa alkoholijuomista sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistämistä kertovaa tietoa myymälöissä jaettavissa julkaisuissa ja sähköisissä kanavissa (verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa). Alkon asiakaslehdessä Etiketissä on tuotetietouden ohella myös artikkeleita, joissa herätellään pohdiskelemaan alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia Alkoholi ja terveys -viestintä Yhtiön uusille internetsivuille on avattu ajantasainen alkoholi ja terveys -osio kesäkuussa Vuonna 2014 tuotetaan alkoholia ja terveyttä koskeva kokonaisesite. THL vastaa uuden esitteen sisällöntuotannosta yhdessä Alkon kanssa Alkoholipoliittinen keskustelu, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö Alkon viestinnällisten toimien tavoitteena on vahvistaa alkoholipoliittisessa keskustelussa Alkon julkista kuvaa vastuullisena alkoholijuomien erikoisliikkeenä sekä sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisijänä. Näillä toimilla tuetaan Alkon erityisaseman hyväksyttävyyttä. Alko toteuttaa myös laajaa ja monipuolista sidosryhmäyhteistyötä. Alkon keskeisiä sidosryhmiä ovat poliittiset päättäjät, omistajan edustajat, asiakkaat, kansalaiset, alkoholijuoma- ja muut tavarantoimittajat, henkilöstö, viranomaiset, media sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Alkon sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on ottaa toiminnassaan huomioon sidosryhmien odotukset ja varmistaa, että Alkon keskeiset sidosryhmät ovat tietoisia Alkon tehtävistä ja tavoitteista Alkoholipoliittinen vastuullisuus henkilökunnan koulutuksessa Henkilökunnan tiimipalavereissa otetaan esille ajankohtaisia alkoholin vastuulliseen myyntiin liittyviä aiheita. Ne ovat esillä myymäläperehdytyksessä, Alkon tulokaspäivässä, uusien myyjien Alkon peruskurssilla sekä kokeneiden asiakaspalvelijoiden koulutuspäivässä. Uudet työntekijät suorittavat Myynninvalvonnan passi -kokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Myyjien kuukausikoulutuksessa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä teemoja, joita ovat mm. ajankohtaiset vastuullisuuskampanjat tai pääkohdat Alkoholi ja terveysesitteiden sisällöstä. Toimintasuunnitelma 2014

8 4 Lopuksi Vastuullisuusasioiden käsittelyä kuukausikoulutuksessa jatketaan edelleen vuonna Alkoholi ja terveys -aihepiiristä on tuotettu tietovisatyyppinen sähköinen monivalintatehtävien kysymyssarja, jonka avulla vastaaja voi testata verkossa tietojaan alkoholin haittavaikutuksista. Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen perusteella Alkon hallintoneuvosto vahvistaa alkoholihaittojen ehkäisemiseksi tehtävän toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Asetukseen perustuva toimintasuunnitelma sekä alkoholilain mukainen kertomusmenettely muodostavat vuosittain toistuvan, Alkon vastuulla olevan alkoholipoliittisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän. Alkoholipoliittisen vastuullisuuden toimenpiteiden kustannukset vuonna 2014 ovat noin 1 miljoonaa euroa (Liite 6.). 8 Toimintasuunnitelma 2014

9 LIITTEET LIITE 1. Alkon strategiakehys Haluamme olla paras työpaikka ja asiakaspalvelija. Ja lisäksi vastuullisin palveluyritys. SUOMEN PARAS ASIAKASKOKEMUS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELUYRITYS Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palveluja finanssiryhmässä. TEHOKAS ERIKOISLIIKEKETJU Kustannukset/liikevaihto -tunnusluku tavoitteellinen. Panostamme erityisesti henkilöstöön ja sen myötä asiakaspalveluun. LIITE 2. Alkoholipoliittinen vastuullisuus Alkoholipoliittinen vastuullisuus: toiminnan kivijalka Tärkeimmät toimet YHTEISKUNTA Vahva ja jatkuva alkoholipoliittisen vastuun viestintä KULUTTAJA Tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot Alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa) Yhteistyöhankkeet (ml. nuoret, työikäiset, vanhukset ja haitat kolmansille) Vastuullinen asiakaspalvelu (myynninvalvonta, asiointikieltosopimus, tuotteiden esillepano) Alkoholi ja terveys -viestintä Saatavuus nykyisellä tasolla (myymälöiden sijainti, lukumäärä ja aukioloajat) ja hinta Alkoholittomat ja matala-alkoholiset tuotteet, pienet pakkauskoot Ei myynninedistämistoimia Ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen 1 Toimintasuunnitelma

10 LIITE 3. Alkoholipoliittiset mielipiteet 1/ % Suomalaisten mielipiteet nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista /00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/0 3/06 1/0 1/08 1/09 1/10 1/11 2/12 1/13 Lähde: TNS Gallup ja THL Pitäisi väljentää Sopivat Pitäisi tiukentaa Ei osaa sanoa 1 LIITE 4. Alkoholipoliittiset mielipiteet 2/ Onko valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyyntiin mielestäsi hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta? 2010 (%) 2011 (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa (%) *nettikysely 2013 (%) *haastattelu Lähde: TNS Gallup ja THL 2 10 Toimintasuunnitelma 2014

11 LIITE. Myynninvalvonnan rekisteröintien ja Mystery-shoppingin kehitys Myynninvalvonnan rekisteröintien ja Mystery-shoppingin kehitys Välitysepäilytarkistukset, miljoonaa Päihtymysepäilytarkistukset, miljoonaa Ikärajatarkistukset, miljoonaa Vastuullisuusmystery, % 92% % 9% 4% 82% 1% 2, 0,3 3,0 0,4 3,1 0,4 3, 0, 3, 0, 3,6 0, 2,2 2, 2,6 2,9 3,0 2, / LIITE 6. Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset milj. euroa 3, 3 2, 2 1, 1 0, 0 2, 0,3 0,3 0,3 0,3 0, 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0, Budj Alko Yhteistyökumppanit Lahjoitusvarat Alkon yhtiökokous tekee lahjoituksia koskevat päätökset. Toimintasuunnitelma

12 12 Toimintasuunnitelma 2014

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 05.03.2015 Alkon alkoholipoliittisten

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 1 Sisältö ALKO YRITYKSENÄ 3 Tervetuloa 4 Alko lyhyesti 5 Alkolla on kansan tuki 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro..................... 7 Alkon strategia 8 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 ALKO YRITYKSENÄ 2 Tervetuloa 3 Alko lyhyesti 4 Palveluverkostomme laajeni ja uudistui 5 Toimitusjohtajan puheenvuoro 7 Strategia 9 Strategiset hankkeet 11 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2012. Yleinen osa

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2012. Yleinen osa Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2012 Yleinen osa valvontaohjelmia 1:2011 päivitys 26.3.2012 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Helsinki, 2012 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Alkoholihallinnon

Lisätiedot

ALKON VUOSIKERTOMUS 2002. Alkon vuosikertomus 2002. vastuullinen ja palveleva

ALKON VUOSIKERTOMUS 2002. Alkon vuosikertomus 2002. vastuullinen ja palveleva ALKON VUOSIKERTOMUS 2002 Alkon vuosikertomus 2002 vastuullinen ja palveleva Alkon arvot asiakastyytyväisyys vastuullisuus avoimuus osaaminen tuloksellisuus Sisältö Alko lyhyesti...1 Toimitusjohtajan puheenvuoro...2

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus 2003

Alkon vuosikertomus 2003 Alkon vuosikertomus 2003 Asiakastyytyväisyys Takaamme korkeatasoisen palvelun ja tuotevalikoiman kaikille asiakkaillemme. Asiointi kanssamme on vaivatonta ja joustavaa. Toimintamme laatu on korkeatasoista.

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

VUOSI 2007 VUOSI 2007 1

VUOSI 2007 VUOSI 2007 1 VUOSI 2007 VUOSI2007 1 RAY VUOSI 2007 2 VUOSI2007 RAY VUOSI 2007 Raha-automaattiyhdistys RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo p. 09 437 01, faksi 09 4370 2458 www.ray.fi Grand Casino Helsinki Mikonkatu

Lisätiedot

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy VEIKKAUksen vuosi yhteiskuntavastuuraportti vuosikertomus VEIKKAUKSEN VUOSI 2009 Veikkauksen toiminnan ja olemassaolon perustana on vastuullisuus. Veikkauksen vuosi 2009 on yhdistetty vuosikertomus ja

Lisätiedot

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray.

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray. Sisältö TAPAHTUMIA VUONNA 2006 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 RAY LYHYESTI 6 Pelieuron matka 8 YHTEISKUNTAVASTUU 9 AVUSTUSTOIMINTA 14 RAHAPELITOIMINTA 20 HENKILÖSTÖ 28 JÄSENJÄRJESTÖT 32 HALLINTO JA ORGANISAATIO

Lisätiedot

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti Matti Piispa Lasten seurassa -ohjelma 2010 RAPORTTI 5 2011 Kirjoittaja Matti Piispa ja THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 Kannen kuva: THL Taitto: Helena Aavavesi Raportti 5/2011 ISSN 1798-0089

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 2 0 1 2 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 Toim. Maarit Avellan 2 0 1 2 S U O M A L A I S E N R A H A P E L A A M I S E N V U O S I K I R J A 2 0 1 2 1 Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

s-logo S-ryhmän vastuullisuuskatsaus 2013

s-logo S-ryhmän vastuullisuuskatsaus 2013 s-logo S-ryhmän vastuullisuuskatsaus 2013 S-ryhmän vastuullisuuskatsaus 2013 Kattavampaa ja luotettavampaa tietoa Vuoden 2013 aikana SOK:ssa aloitettiin tehostamisohjelma, jonka tavoitteena oli kääntää

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Ennalta ehkäisevä päihdetyö

Ennalta ehkäisevä päihdetyö VIISARI Ennalta ehkäisevä päihdetyö 2013 Pieksämäen kaupunki Nuorisotoimi Ennalta ehkäisevän päihdetyön työryhmä Viisari Kevät 2013 Viisarityöryhmä koonnut Sanna Kinnunen Kehittämistyön harjoittelu / sosionomi

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Toimintasuunnitelma 2014 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2011

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2011 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 211 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 4 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 5 1 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä 7 1.1 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen rahapelit ovat tarjonneet haaveita, huvia ja hyötyä jo melkein 70 vuoden ajan. Veikkaus on mukana lähes kaikkien aikuisikäisten

Lisätiedot