Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 Toimintasuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET 1 Johdanto 3 LIITE 1 Alkon Strategiakehys Alkoholiohjelma LIITE 2 Alkoholipoliittinen vastuu Toimenpiteet LIITE 3 Alkoholipoliittiset mielipiteet 1/ Myymäläverkosto 4 LIITE 4 Alkoholipoliittiset mielipiteet 2/ Alkoholijuomien hankinta 3.3 Myynninvalvonta Myynninvalvonnan seuranta LIITE LIITE 6 Myynninvalvonnan rekisteröintien ja Mystery-shoppingin kehitys Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset Sesongit myynninvalvonnassa Myynninvalvonnan viestinnällinen tuki 3.4 Asiointikieltosopimus 3. Alkon julkikuvakampanja 3.6 Lasten seurassa -ohjelma Ohjelman yhteistyökumppanit Ohjelman toimenpiteitä 3. Alkon panostus alkoholihaittojen ehkäisyyn tutkimuksessa ja opetuksessa Alkon yhteistyöprojektit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry Nuorten Akatemia 3.8. Helsingin Nuorkauppakamari Kansainvälinen yhteistyö 3.9 Alkon julkaisut Tuotejulkaisut ja asiakaslehti Alkoholi ja terveys -viestintä 3.10 Alkoholipoliittiinen keskustelu, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö 3.11 Alkoholipoliittinen vastuullisuus henkilökunnan koulutuksessa 4 Lopuksi 8 2 Toimintasuunnitelma 2014

3 1 Johdanto Alkoholilain (1143/1994) 3 :n mukaan alkoholiyhtiöllä tarkoitetaan valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille laissa yksinoikeudeksi säädetyn vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen (243/2000) mukaan Alkon yleisiin velvollisuuksiin kuuluu harjoittaa vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholipolitiikan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Alkon hallintoneuvosto vahvistaa kalenterivuodeksi kerrallaan alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä sekä antaa alkoholilain mukaisen kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimista, joihin yhtiö on ryhtynyt alkoholilain edellyttämällä tavalla. Alko Oy:n hallituksen keskeisin tehtävä on hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä alkoholisäädösten mukaisesti. Se vahvistaa yhtiön strategian sekä hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista. Alko Oy:n hallitus on asettanut alkoholipoliittisen valiokunnan, joka raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnan tehtävänä on neuvoa-antavana toimijana avustaa ja tukea yhtiön hallitusta ja johtoa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valiokunta suunnittelee mm. Lasten seurassa -ohjelman sisältöä, valvoo ohjelman etenemistä, aikataulua ja resurssien käyttöä. 2 Alkoholiohjelma Valtioneuvosto käynnisti nykymuotoisen alkoholiohjelman vuonna Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus jatkaa ohjelman toteuttamista. Alkoholiohjelman keskeisiä toimia ovat alueellisen koordinaatiomallin vakiinnuttaminen, alkoholilain kokonaisuudistus ja alkoholiveron tarkistaminen. Valtioneuvosto hyväksyi elokuussa 2013 rakennepoliittisen ohjelman, jonka mukaan laaditaan kokonaisvaltainen toimenpideohjelma ja tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön alkoholin kulutuksen ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Alko osallistuu valtioneuvoston asettamia tavoitteita tukeviin valtakunnallisiin, alueellisiin tai paikallisiin yhteistyöhankkeisiin. Alko osallistuu alkoholiohjelman toimiin Lasten seurassa -ohjelmallaan, jonka tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholinkäytöstä lapsille ja nuorille suoraan tai epäsuoraan aiheutuvia haittoja sekä vahvistaa Alkon yhteiskuntavastuuta. Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin vuonna 2013, ja se jatkuu vuonna Alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli säilytetään nykyisen alkoholilain mukaisena. Alkoholilakiesitys annetaan eduskunnalle keväällä Toimenpiteet 2014 Alko Oy:n perustehtävänä on alkoholin vähittäismyynti Suomessa. Alkon on otettava toiminnassaan huomioon alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Alkoholin vähittäismyynti on hoidettava siten, että asiakkaat ja kansalaiset ovat tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Alkon strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2013 (Liite 1.). Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. Yhtiön toiminnan kivijalkana on alkoholipoliittinen vastuullisuus (Liite 2.), jota edistetään mm. seuraavin toimin: myymälöiden lukumäärän hallittu lisääminen vastuullinen asiakaspalvelu: tuotteiden esillepano, myynninvalvonta, asiointikieltosopimus alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa -ohjelma) yhteistyöhankkeet, mukaan lukien nuoret, työikäiset, vanhukset ja haitat kolmansille tahoille tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot alkoholi ja terveys -viestintä alkoholittomat ja matala-alkoholiset tuotteet, pienet pakkauskoot ruoka- ja juomakulttuurin vastuullinen edistäminen. Alko seuraa alkoholin kulutusta ja matkustajatuontia sekä alkoholipoliittisia mielipiteitä. Alkoholipoliittiset mielipiteet -selvitys toteutetaan vuosittain tammikuussa (Liitteet 3 4.). Toimintasuunnitelma

4 3.1 Myymäläverkosto Alkon hallitus päättää myymäläverkoston rakenteen muutoksista, laajentamisesta tai supistamisesta. Myymälöiden sijoittamispäätöksissä otetaan huomioon, myymälän sijainnin vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen, turvallisuus, logistiikka sekä alkoholilain mukainen soveltuvuus alkoholin myyntipisteeksi ja hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi. Alkolla on monipuolinen tuotevalikoima, joka jatkossa sisältää entistä enemmän alkoholittomia, matala-alkoholisia tuotteita sekä pieniä pakkauskokoja. Alko edistää viestinnällä ruoka- ja juomakulttuurin vastuullista kehittämistä. Myymälöissä kaikkien tavarantoimittajien tuotteita kohdellaan tasapuolisesti. Alkon myymälöiden hyllytila jaetaan tuotteiden kesken hyllytilanhallintaohjelmistolla. Jokainen tuote saa esillepanoryhmässään kyseisen myymälän menekkitietoihin perustuvan esillepanotilan. Alko tekee myymälöidensä tilanhallintasuunnitelmat (hyllykartat) tuotteiden myymäläkohtaisten menekkitietojen perusteella. 3.2 Alkoholijuomien hankinta Alko pyytää asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella alkoholipoliittisesti haastavista tuotteista (esim. nuoriin vetoava pakkaus) lausunnon valvovalta viranomaiselta, Valviralta, ennen tuotteen ottamista valikoimaansa. Jos Valviran lausunto on varauksellinen, Alkon johto päättää harkintansa mukaan, otetaanko tuote Alkon valikoimaan. YK:n Global Compact -periaatteisiin pohjautuvat eettiset ohjeet ovat osa alkoholijuomatoimittajien sopimuksia, ja ne otettu huomioon myös epäsuorien hankintojen sopimusehdoissa. Alko edellyttää yhteistyökumppaneidensa noudattavan eettisen kaupankäynnin toimintamalleja koko sopimuskauden ajan. Yhteistyökumppanit vastaavat mahdollisten alihankkijoidensa suoriutumisesta eettisen kaupankäynnin toteutumisessa. BSCI-järjestön (Business Social Compliance Initiative) jäsenenä Alko noudattaa eettisten periaatteiden arvioinnissa BSCI-auditointijärjestelmää. Eettisten periaatteiden toteutumista vastuullisessa toimintaketjussa edistetään auditoinnein sekä kouluttamalla henkilökuntaa ja tavarantoimittajia. 3.3 Myynninvalvonta Myynninvalvonta on osa Alkon asiakaspalvelua, jossa painottuvat niin vastuullisuus kuin palvelu. Myynninvalvonnan tavoitteena on, ettei yksikään alaikäinen tai selvästi päihtynyt voi ostaa alkoholijuomia Alkon myymälästä eikä juomia välitetä eteenpäin. Myymälöissä edellytetään tarkistettavan kaikkien alle 2-vuotiailta näyttävien asiakkaiden ikä oston yhteydessä. Vuonna 2014 Alkossa valvotaan myyntiä mm. seuraavin toimin: seurataan tarkistuskertojen määrällistä kehitystä ja mitataan ikärajavalvonnan onnistumista Mystery Shopping -menetelmällä (2 käyntiä/myymälä) (Liite.) otetaan huomioon sesonkipäivät erityisesti ikärajavalvonnassa ja tehostetaan myynninvalvontaa keväällä koulujen päättyessä ja syksyllä niiden alkaessa jokainen uusi alkolainen suorittaa myynninvalvonnan passikokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan päivitetään myynninvalvonnan sisäiset ohjeet sekä uusitaan myynninvalvonnan pelisäännöt (henkilöstö) ja asioinnin pelisäännöt (asiakkaat) ja jatketaan asiointikieltosopimuskäytäntöä Myynninvalvonnan seuranta Alkon myymälöissä myynninvalvontatoimet kirjataan kassajärjestelmään. Toimintaa seurataan alueittain, myymälöittäin sekä myyjätasolla. Myyjäkohtaiset rekisteröinnit käydään läpi säännöllisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien työntekijöiden toimintaan. Ikäraja-, välittämisepäily- ja päihtymysepäilytarkistusten rekisteröintejä seurataan kuukausittain. Jos seurannassa havaitaan raja-arvoja alempia tuloksia myymälä- tai myyjätasolla, niihin otetaan kantaa keskitetyn ohjeistuksen avulla. Seurannan tavoitteena on tasalaatuinen ja luotettava myynninvalvonta. Ikärajavalvonnan onnistumista seurataan lisäksi Mystery Shopping -asiointimenetelmällä. Testiasiakkaat ovat pääsääntöisesti vuotiaita. Vuoden 2013 Mystery Shopping -kierrosten tulosten mukaan nuoren ikä tarkistettiin Alkossa henkilöllisyystodistuksesta 92 prosentissa (vuoden 2013 tavoite 83 %, vuoden 2012 tulos 82 %) Sesongit myynninvalvonnassa Myynninvalvonnassa otetaan huomioon erityisesti sesonkipäivät ja -tunnit. Sesonkien aikana työtunteja lisätään, ja vuoroihin sijoitetaan kaikkein kokeneimpia työntekijöitä. Nuoret asiakkaat asioivat Alkon myymälöissä poikkeuksellisen vilkkaasti uudenvuoden aattona, vapunaattona, koulujen päättäjäispäivinä, päivänä ennen koulujen alkua, juhannuksen aatonaattona ja aattona sekä penkinpainajaispäivänä. Ennen näitä sesonkipäiviä myymälöiden henkilökunnalle korostetaan myynninvalvonnan ja erityisesti ikärajavalvonnan tärkeyttä. 4 Toimintasuunnitelma 2014

5 3.3.3 Myynninvalvonnan viestinnällinen tuki Vuoden 2014 myynninvalvonnan teemaviikot ovat edelleen tärkeä osa myymälöiden viestintää, ja ne ovat sijoitettu koulujen päättymisen ja alkamisen yhteyteen. Vuonna 2014 ikäraja- ja välittämisepäilyvalvonnasta viestitään erityisesti sähköisessä mediassa näkyvin digifilmein sekä myymälöissä asiaan liittyvin materiaalein. 3.4 Asiointikieltosopimus Asiointikieltosopimuksessa rajoitetaan ongelma-asiakkaan asiointia erikseen sovitussa Alkon myymälässä. Aloite sopimuksen laatimisesta voi tulla asiakkaalta itseltään tai asiakkaan läheiseltä. Sopimuksen laatiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Asiointikieltosopimusta pilotoitiin lokakuusta 2012 lokakuuhun Pilotointikokemusten perusteella asiointikieltosopimus otettiin pysyväksi osaksi Alkon toimintaa syksyllä Sopimus on tarkoitettu käytettäväksi mm. seuraavissa tilanteissa: Kolmas osapuoli (perheenjäsen) on yhteydessä Alkon myymälään säännöllisesti asioivasta asiakkaasta. Yhteydenottaja on huolestunut asiakkaan alkoholinkäytön hallinta-ongelmasta ja hän saattaa myös kyseenalaistaa Alkon toimintaa ja vastuullisuutta. Asiakas ottaa myymälähenkilökunnan kanssa itse puheeksi alkoholinkäyttönsä määrän sekä ongelman hallita sitä. Sopimus on määräaikainen (1 12 kuukautta). Asiakas voi purkaa sopimuksen siinä määritellyllä menettelytavalla. Sopimuksessa asioinnin rajoittaminen voi olla eriasteista, esimerkiksi täydellisestä asiointikiellosta ostosten määrän rajoittamiseen. Jos aloite on tullut asiakkaan läheiseltä, tilannetta voidaan selvittää tapaamisessa, jossa mukana ovat asiakas, yhteydenottaja sekä myymäläpäällikkö. Sopimuksen käytöstä Alkossa on tarkat ohjeet. 3. Alkon julkikuvakampanja Alko toteuttaa vuonna 2014 media- ja verkkokampanjan, joka kertoo Alkon vastuullisuudesta ja palvelusta. Kattokampanjaa tuetaan koko vuodelle aikataulutetuilla teemakampanjoilla, joissa viestitään mm. eettisestä hankinnasta, ympäristövastuusta, taloudellisesta vastuusta tax paid -teemalla, osaavasta henkilöstöstä ja tuoteturvallisuudesta. 3.6 Lasten seurassa -ohjelma Alko käynnisti maaliskuussa 2009 yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmaa tukevan pitkäkestoisen Lasten seurassa -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholin käytöstä lapsille ja nuorille suoraan ja epäsuoraan aiheutuvia haittoja. Vastuullisuusohjelman kohderyhminä ovat kaikki lasten vanhemmat ja aikuiset eikä lapsen näkökulmaa myöskään unohdeta. Kysymykseen, millaista on vanhempien ja aikuisten haitaton alkoholin käyttö lasten ja nuorten näkökulmasta, ei ole olemassa yhtä vastausta. Vanhemmilla ja aikuisilla tulee olla alkoholin käyttöön luonteva ja hallittu suhde niin, ettei alkoholin käytöstä aiheudu suoria tai epäsuoria haittoja lapselle tai nuorelle. Lisäksi on tärkeää, että vanhemmat ja aikuiset suhtautuvat kielteisesti lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa alkoholin käyttöään. Ohjelma tarjoaa tietoa, tukea ja valistusta sekä antaa eväitä yksilölliseen pohdintaan Ohjelman yhteistyökumppanit Ohjelman yhteistyökumppanit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Mannerheimin Lastensuojeluliitto, A-klinikkasäätiö ja Suomen Vanhempainliitto. Järjestöyhteistyökumppanit sisällyttävät omiin toimintasuunnitelmiinsa ohjelman teeman mukaista yhteistyötä. Yhteistyötyökumppaneiden kanssa solmitaan vuosittain erilliset sopimukset, joissa on sovittu konkreettisesti yhteistyöstä, toimintatavoista ja kustannusten jaosta. Ohjelmassa Alkon alkoholipoliittista valiokuntaa avustaa THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, järjestöjen, Alkon ja Mainostoimisto Sek Loyalin edustajista koottu asiantuntijaryhmä Ohjelman toimenpiteitä Vuonna 2013 tavoitteena oli tiivistää kumppaneiden välistä yhteistyötä ja tärkeänä toimena oli jatkuva bloggaus ohjelman sivuilla. Vuonna 2014 tavoitteena on eriyttää, syventää ja tiukentaa näkökulmia aiheeseen ja pyrkiä saamaan asiantuntijat suoraan yhteyteen kansalaisten kanssa. Ohjelma sisältää Alkon omia ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia toimenpiteitä. Toimintasuunnitelma 2014

6 Alkon toimenpide-esimerkkejä 2014 Panostaa kahteen kärkiprojektiin (kevät ja syksy) laajemman julkisuuden saamiseksi ja keskustelun avaamiseksi: kohderyhminä asiakkaat, kansalaiset, päättäjät, vaikuttajat ja julkinen sana. Pitää yllä ohjelman verkkosivuja sekä kohdistaa viestintää enenevässä määrin ohjelman Facebookiin. Lasten seurassa -verkkosivut päivitetään tukemaan tiedonkeruuta sekä vuoden 2014 kevään ja syksyn toimia. Ohjelma esillä Alkon ulkoisessa (mm. Etiketti-lehti, Uutuudet-esite) ja sisäisessä viestinnässä (henkilöstölehti, intranet ja koulutustilaisuudet). Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia toimenpide-esimerkkejä 2014 THL: Alkon myymälöihin ja asiakasneuvonnan kautta jaettavaksi tarkoitetun alkoholi ja terveys -esitteen asiantuntija- sekä sisällöntuotantoapu sekä seminaarija tapahtumayhteistyö A-klinikkasäätiö: Toteuttaa viraalivideon, jossa näkökulmana on lasten selviytymistä kuvaava näkökulma. Videon viestintää tuetaan vuorovaikutteisin kampanjoin. MLL: Järjestö on keskeinen kumppani Puhetta alkoholista -koulukiertueen koordinaattorina. Vuonna 2014 MLL tukee ja konsultoi kiertueen tuottajia ja tekijöitä sisällön kommentaattorina sekä jatkoa alkoholiaiheisten vanhempainiltojen järjestämistä. Suomen Vanhempainliitto: Järjestää mm. kasvatusiltoja sekä järjestön ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuksia, tuo aihetta ja materiaalia laajasti esille intranet-sivuillaan ja jäsenkirjeissään sekä työstää aiheeseen liittyviä jäsenkyselyjä. Lastenseurassa.fi-sivuilla julkaistaan yhteistyökumppanien tuottamaa tietoa, tutkimuksia ja asiantuntijaartikkeleita. THL on toiminut ohjelman arvioijana. Vuoden 2013 alussa ilmestynyt yhteenvetoraportti on ollut osa ohjelman toiminnanohjausta ja painopistemäärittelyä. Vuoden 2014 alussa ilmestyvässä selonteossa on tarkoitus analysoida sitä, millaisia keskusteluja Lasten seurassa -ohjelman (alkoholin haitat lapsille ja nuorille) teemasta käydään. Itlan Sata lasissa -hankkeessa (tarkemmin kohdassa 3.6) selvitetään Lasten seurassa -ohjelman mukaista tematiikkaa, jota käytetään ohjelman toiminnan ohjaukseen ja viestintäpainotusten valintaan ja arviointiin. Lisäksi Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimukseen otetaan mukaan kysymyksiä, joissa selvitetään kansalaisten mielipiteitä alkoholinkäyttönsä laajuudesta lasten seurassa. 3. Alkon panostus alkoholihaittojen ehkäisyyn tutkimuksessa ja opetuksessa Alko Oy lahjoitti vuonna 2010 yhtiökokouksen päätöksen nojalla 2, miljoonaa euroa päihdelääketieteen ja päihdetyön opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen vuosiksi Lahjoitusvaroilla tapahtuva opetus ja tutkimus jatkuvat osittain vuosina Lahjoituksen saaneet korkeakoulut raportoivat toiminnastaan ja THL on laatinut lahjoitusvaroilla tehdyistä toimista yhteenvetoraportin. Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö (Itla) on käynnistänyt viisivuotisen ohjelman Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa ( ). Alko on mukana yhdessä neljästä osahankkeesta, jonka teemana on Ylisukupolvisuus ja yhteisöissä tapahtuvat muutokset. Sen osaohjelmaa Sata lasissa -varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa Alko tukee taloudellisesti. 3.8 Alkon yhteistyöprojektit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alko tekee monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan THL:n kanssa. THL:n asiantuntijat ovat mukana mm. Lasten seurassa -ohjelman asiantuntijaryhmässä. THL toteuttaa Alkolle vuosittain alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksen, jossa mitataan mm. Alkon hyväksyttävyyttä ja kansalaisten suhtautumista alkoholipoliittisiin rajoituksiin. Lisäksi Alko tekee THL:n kanssa yhteistyötä alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin seurannassa. THL:n yhteydessä toimiva Alkoholitutkimussäätiö tekee monitieteellistä suomalaista alkoholitutkimusta. Alkolla on pitkät yhteystyösiteet säätiöön, yhteistyötä jatketaan myös vuonna Alko tukee Yhteiskuntapolitiikkalehteä, joka julkaisee alkoholin haittoihin liittyviä tutkimusartikkeleita Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Alko tekivät yhteistyötä vuonna 2013 kohderyhmänä nuoret sekä ikääntyneet. Alko tuki alkoholin haittoihin liittyvien aiheiden viestintää ja tuomista keskusteluun. Vuonna 2014 yhteistyötä jatketaan yläasteen 8. luokan oppilaille tarkoitetussa Turvallisesti mopolla -koulutuksessa, jossa kiinnitetään huomiota alkoholin aiheuttamiin onnettomuuksiin liikenteessä. Sen lisäksi tuetaan alkoholinkäytön seurantaan käytettävän OttoMitta-sovelluksen kehittämistä. 6 Toimintasuunnitelma 2014

7 3.8.3 Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry Alko tekee yhteistyötä Valtakunnallisen urheiluorganisaatio Valo ry:n kanssa, joka on jatkoa yhteistyölle organisaatioon yhdistyneen Nuori Suomi ry:n kanssa. Järjestö tukee nuorten liikuntaa ja ottaa huomioon päihteettömyyden eri toimintamuodoissaan. Alko tukee Sinettiseuratoimintaa myöntämällä Kasvata urheilijaksi -stipendin parhaiten päihteettömyyden teemaa toiminnassaan edistäneelle seuralle sekä muilta osin toimintoja, joissa alkoholin haitat pidetään keskustelussa esillä Nuorten Akatemia Nuorten Akatemia on kirkon sekä nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on nostaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa. Vuonna 2013 Alko ja Nuorten Akatemia tekivät yhteistyötä Pullopuheita -projektissa, missä nuoret määrittelivät mm. alkoholin haittaviestinnän merkitystä. Alko ja Nuorten Akatemia ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Mahis-toiminnassa, jota Nuorten Akatemian uuden strategian mukaan kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi sekä vahvistetaan sen asemaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Alko tukee Mahis-ryhmien toimintaa sekä toiminnan kehittämistä Helsingin Nuorkauppakamari Vuoden poliisin valinta on Helsingin Nuorkauppakamarin projekti, joka toteutetaan yhteistyössä sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kanssa. Projektin tarkoitus on valita tehtävässään ansioitunut poliisi ja lisätä poliisityön arvostusta. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisimmista tukijoista. Tukea on tarkoitus jatkaa myös Kansainvälinen yhteistyö Alko seuraa WHO:n ja EU:n piirissä sekä lähialueilla käytävää alkoholipoliittista keskustelua, mm. globaalia alkoholistrategiaa ja EU:n alkoholistrategiaa. Lisäksi pohjoismaiset monopolit kokoontuvat säännöllisesti ja seuraavat mm. eri maiden alkoholilainsäädännön kehitystä ja alkoholitutkimusta. 3.9 Alkon julkaisut Tuotejulkaisut ja asiakaslehti Alko tuottaa ja jakaa alkoholijuomista sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistämistä kertovaa tietoa myymälöissä jaettavissa julkaisuissa ja sähköisissä kanavissa (verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa). Alkon asiakaslehdessä Etiketissä on tuotetietouden ohella myös artikkeleita, joissa herätellään pohdiskelemaan alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia Alkoholi ja terveys -viestintä Yhtiön uusille internetsivuille on avattu ajantasainen alkoholi ja terveys -osio kesäkuussa Vuonna 2014 tuotetaan alkoholia ja terveyttä koskeva kokonaisesite. THL vastaa uuden esitteen sisällöntuotannosta yhdessä Alkon kanssa Alkoholipoliittinen keskustelu, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö Alkon viestinnällisten toimien tavoitteena on vahvistaa alkoholipoliittisessa keskustelussa Alkon julkista kuvaa vastuullisena alkoholijuomien erikoisliikkeenä sekä sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisijänä. Näillä toimilla tuetaan Alkon erityisaseman hyväksyttävyyttä. Alko toteuttaa myös laajaa ja monipuolista sidosryhmäyhteistyötä. Alkon keskeisiä sidosryhmiä ovat poliittiset päättäjät, omistajan edustajat, asiakkaat, kansalaiset, alkoholijuoma- ja muut tavarantoimittajat, henkilöstö, viranomaiset, media sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Alkon sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on ottaa toiminnassaan huomioon sidosryhmien odotukset ja varmistaa, että Alkon keskeiset sidosryhmät ovat tietoisia Alkon tehtävistä ja tavoitteista Alkoholipoliittinen vastuullisuus henkilökunnan koulutuksessa Henkilökunnan tiimipalavereissa otetaan esille ajankohtaisia alkoholin vastuulliseen myyntiin liittyviä aiheita. Ne ovat esillä myymäläperehdytyksessä, Alkon tulokaspäivässä, uusien myyjien Alkon peruskurssilla sekä kokeneiden asiakaspalvelijoiden koulutuspäivässä. Uudet työntekijät suorittavat Myynninvalvonnan passi -kokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Myyjien kuukausikoulutuksessa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä teemoja, joita ovat mm. ajankohtaiset vastuullisuuskampanjat tai pääkohdat Alkoholi ja terveysesitteiden sisällöstä. Toimintasuunnitelma 2014

8 4 Lopuksi Vastuullisuusasioiden käsittelyä kuukausikoulutuksessa jatketaan edelleen vuonna Alkoholi ja terveys -aihepiiristä on tuotettu tietovisatyyppinen sähköinen monivalintatehtävien kysymyssarja, jonka avulla vastaaja voi testata verkossa tietojaan alkoholin haittavaikutuksista. Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen perusteella Alkon hallintoneuvosto vahvistaa alkoholihaittojen ehkäisemiseksi tehtävän toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Asetukseen perustuva toimintasuunnitelma sekä alkoholilain mukainen kertomusmenettely muodostavat vuosittain toistuvan, Alkon vastuulla olevan alkoholipoliittisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän. Alkoholipoliittisen vastuullisuuden toimenpiteiden kustannukset vuonna 2014 ovat noin 1 miljoonaa euroa (Liite 6.). 8 Toimintasuunnitelma 2014

9 LIITTEET LIITE 1. Alkon strategiakehys Haluamme olla paras työpaikka ja asiakaspalvelija. Ja lisäksi vastuullisin palveluyritys. SUOMEN PARAS ASIAKASKOKEMUS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELUYRITYS Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palveluja finanssiryhmässä. TEHOKAS ERIKOISLIIKEKETJU Kustannukset/liikevaihto -tunnusluku tavoitteellinen. Panostamme erityisesti henkilöstöön ja sen myötä asiakaspalveluun. LIITE 2. Alkoholipoliittinen vastuullisuus Alkoholipoliittinen vastuullisuus: toiminnan kivijalka Tärkeimmät toimet YHTEISKUNTA Vahva ja jatkuva alkoholipoliittisen vastuun viestintä KULUTTAJA Tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot Alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa) Yhteistyöhankkeet (ml. nuoret, työikäiset, vanhukset ja haitat kolmansille) Vastuullinen asiakaspalvelu (myynninvalvonta, asiointikieltosopimus, tuotteiden esillepano) Alkoholi ja terveys -viestintä Saatavuus nykyisellä tasolla (myymälöiden sijainti, lukumäärä ja aukioloajat) ja hinta Alkoholittomat ja matala-alkoholiset tuotteet, pienet pakkauskoot Ei myynninedistämistoimia Ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen 1 Toimintasuunnitelma

10 LIITE 3. Alkoholipoliittiset mielipiteet 1/ % Suomalaisten mielipiteet nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista /00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/0 3/06 1/0 1/08 1/09 1/10 1/11 2/12 1/13 Lähde: TNS Gallup ja THL Pitäisi väljentää Sopivat Pitäisi tiukentaa Ei osaa sanoa 1 LIITE 4. Alkoholipoliittiset mielipiteet 2/ Onko valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyyntiin mielestäsi hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta? 2010 (%) 2011 (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa (%) *nettikysely 2013 (%) *haastattelu Lähde: TNS Gallup ja THL 2 10 Toimintasuunnitelma 2014

11 LIITE. Myynninvalvonnan rekisteröintien ja Mystery-shoppingin kehitys Myynninvalvonnan rekisteröintien ja Mystery-shoppingin kehitys Välitysepäilytarkistukset, miljoonaa Päihtymysepäilytarkistukset, miljoonaa Ikärajatarkistukset, miljoonaa Vastuullisuusmystery, % 92% % 9% 4% 82% 1% 2, 0,3 3,0 0,4 3,1 0,4 3, 0, 3, 0, 3,6 0, 2,2 2, 2,6 2,9 3,0 2, / LIITE 6. Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset milj. euroa 3, 3 2, 2 1, 1 0, 0 2, 0,3 0,3 0,3 0,3 0, 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0, Budj Alko Yhteistyökumppanit Lahjoitusvarat Alkon yhtiökokous tekee lahjoituksia koskevat päätökset. Toimintasuunnitelma

12 12 Toimintasuunnitelma 2014

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 05.03.2015 Alkon alkoholipoliittisten

Lisätiedot

Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi

Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi 16.03.2016 Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveysosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sisällysluettelo Alkon

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa!

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen

Lisätiedot

Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma. Maritta Iso-Aho, Alko Oy

Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma. Maritta Iso-Aho, Alko Oy Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma Maritta Iso-Aho, Alko Oy 20.10.2009 Viisas vanhemmuus Millaisen mallin annat lapselle? Ohjelman taustaa Vanhempien ja aikuisten

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 osavuosikatsaus Toimitusjohtajalta Hille Korhonen Saavutimme vuosien 2014 2016 strategisista tavoitteistamme yhden etuajassa, kun Alko voitti Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen suurten yritysten sarjan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 osavuosikatsaus SUOMEN PARAS PALVELU- YRITYS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELU-

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholijuomien matkustajatuonti Matkustajien tuomien alkoholijuomien kulutus

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT Mikä vaikuttaa? -koulutus, 7.11.2012, Lahti 6.11.2012 1 Päihdehaittoja voi ehkäistä Monopoli (+++) Hinta ja verotus

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 8.5.2014, Turku Seutukoordinaattori, YTM Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Pakka

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Miten Juomatapatutkimus tukee suomalaista päätöksentekoa? Pia Mäkelä

Miten Juomatapatutkimus tukee suomalaista päätöksentekoa? Pia Mäkelä Miten Juomatapatutkimus tukee suomalaista päätöksentekoa? Pia Mäkelä 4.12.2013 ALHU 1 Taustaksi: millaisia asioita Juomatapatutkimuksessa kysytään? Asenteet alkoholinkäyttöä kohtaan Alkoholin käyttö (määrät,

Lisätiedot

Ikärajavalvottavat tuotteet Porin seudun ehkäisevässä. Sari Ilvonen, projektityöntekijä, Porin Pakka-hanke

Ikärajavalvottavat tuotteet Porin seudun ehkäisevässä. Sari Ilvonen, projektityöntekijä, Porin Pakka-hanke Ikärajavalvottavat tuotteet Porin seudun ehkäisevässä päihdetyössämahdollisuuksia ja haasteita Sari Ilvonen, projektityöntekijä, Porin Pakka-hanke Puheenvuoro Ikärajojen noudattaminen on yhteinen asia

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin kuvaus

Pakka-toimintamallin kuvaus Pakka-toimintamallin kuvaus Rovaniemi 2.9.2015 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue p. 0295 017 392, tuula.kokkonen@avi.fi Paikallisen

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 5.6.2014, Mikkeli Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin kaupunki,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kannanotto alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukseen Hallitusohjelman mukaan hallitus tehostaa toimia koko väestön erityisesti

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2012 - huhtikuu 2013) Tilastojulkistus 11.6.2013 Tuomo Varis etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7654 Esa Österberg etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7018

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi

PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi Kuntamarkkinat 12.9.2012 aluekoordinaattori Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pakka-toimintamalli Paikallinen alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely

Pakka-toimintamallin esittely Pakka-toimintamallin esittely Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Road Show 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Irmeli Tamminen Pakka yhteisöllistä

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 seminaari Tupakka, päihteet- ja rahapelit, varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 29.5.2013 OULU aluekoordinaattori

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela : kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä Sakari Nurmela TNS 20 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi henkilöä 1. 1..20 välisenä aikana. Haastateltu joukko

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015 Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa Toukokuu 2015 Mikä on Pakka toimintamalli? Pakka on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi Toimintamallin

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry KESKEISET TULOKSET 1(2) 2 23.4.2014 T- 12240 Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi» Varainhankinta kuuluu useimmin (73 %) osana

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat?

Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat? Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat? Vastattuja: 363 Ohitettuja: 0 1-3 4-10 11-20 yli 20 1-3 4-10 11-20 yli 20 7,16% 26 34,71% 126 38,57% 140 19,56% 71 Yhteensä 363 1 / 20 Q2 Mikä on

Lisätiedot