Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakeminen. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakeminen. Johdanto"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Ehdotuspyyntö EAC/A03/2014 Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja vuosille II OSA Menettelyjä koskeva liite Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakeminen Johdanto Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan kohderyhmä Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan myöntäminen riippuu hakijaorganisaation kokemuksesta kansainvälisen liikkuvuuden järjestämisestä ammatillisessa koulutuksessa ja siitä millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sillä on. Liikkuvuusperuskirja on tarkoitettu organisaatioille, jotka ovat onnistuneesti toteuttaneet ehdotuspyynnön I osassa olevassa kohdassa 9 ("Aiempi kansallinen näyttö") esitetyn määrän liikkuvuushankkeita ammatillisessa koulutuksessa (Leonardo da Vinci -ohjelma) ja pyrkivät kansainvälistämään toimintaansa edelleen sekä nivomaan kansainvälisen liikkuvuuden ammatillisessa koulutuksessa (opiskelijat ja henkilöstö) osaksi kansainvälistymisstrategiaansa. Organisaatiota, jolla ei ole aiempaa kokemusta liikkuvuudesta ammatillisessa koulutuksessa, suositellaan hakemaan yksittäisiä liikkuvuushankkeita Erasmus+ -ohjelman vuotuisen hakukierroksen yhteydessä. Myös pienten ja erikoistuneiden organisaatioiden sekä sellaisten organisaatioiden, jotka eivät aio laajentaa kansainvälistä toimintaansa, on tarkoituksenmukaisempaa hakea yksittäisiä hankkeita vuotuisen hakukierroksen yhteydessä. Organisaatiolle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta liikkuvuudesta ammatillisessa koulutuksessa ja joka ei ole toteuttanut ehdotuspyynnön I osassa olevassa kohdassa 9 esitettyä määrää ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeita (Leonardo da Vinci) mutta joka haluaisi kansainvälistää toimintaansa pitkällä aikavälillä ja ottaa käyttöön säännöllisen ja kestävän liikkuvuuden, suositetaan, että se ensin keräisi yksittäisten hankkeiden kautta tarvittavaa hallinnointikokemusta kansainvälisestä liikkuvuudesta ammatillisessa koulutuksessa ja vasta useamman vuoden kokemuksen jälkeen hakisi liikkuvuusperuskirjaa. 1

2 Myös konsortiot voivat hakea liikkuvuusperuskirjaa. Konsortio koostuu kolmesta tai useammasta jäsenorganisaatiosta, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen alalla ja tekevät yhteistyötä edistääkseen toimintansa kansainvälistymistä ja liikkuvuutta. Konsortio voi olla sellainen, joka on perustettu Elinikäisen oppimisen ohjelman yhteydessä virallisesti tai epävirallisesti, tai Erasmus+ -ohjelmaa varten perustettu. Liikkuvuusperuskirjaa voi hakea konsortio, jonka kaikilla jäsenorganisaatioilla on edellä mainittu tarvittava kokemus. Konsortio, jonka jäsenorganisaatioista yksi tai useampi ei kykene esittämään vaadittua aiempaa näyttöä, voi kuitenkin hakea yksittäisiä liikkuvuushankkeita vuosittaisen hakukierroksen yhteydessä. Lisätietoja saa kansalliselta toimistolta. Lähivuosille on suunnitteilla muita mahdollisuuksia hakea liikkuvuusperuskirjaa. Liikkuvuusperuskirjan taustalla oleva filosofia Liikkuvuusperuskirjalla on tarkoitus rohkaista organisaatioita, joilla on todistettua näyttöä laadukkaan liikkuvuuden järjestämisestä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle, kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan edelleen asettamalla niiden käyttöön yksinkertaistettu hakumenettely. Liikkuvuusperuskirja antaa niille joustavuutta ja liikkumavaraa kehittää kansainvälistä toimintaansa. Organisaatiot voivat vakiinnuttaa kansainvälisen liikkuvuuden osaksi toimintaansa ja opetussuunnitelmia sekä kehittää kansainvälisiä lähestymistapoja, esimerkiksi verkostoitumalla muissa maissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa, edistämällä vieraiden kielten oppimista ja tutustumalla muiden maiden liikkuvuutta koskevaan lähestymistapaan ammatillisessa koulutuksessa. Kyse on strategian ja suunnitelman laatimisesta kestävää kansainvälistä liikkuvuutta varten ja pyrkimisestä tavoitteeseen. Jokaisessa maassa on tietty organisaatioiden ryhmä, joka on säännöllisin väliajoin saanut tukea kehittääkseen kansainvälistä toimintaansa vuosien myötä ja parantaakseen sen laatua. Komissio haluaa helpottaa näiden organisaatioiden osallistumista ja virtaviivaistaa menettelyjä yksinkertaistamalla hakemuksia (pääasiassa suunniteltuja liikkuvuusvirtoja varten) ja raportointia vuosittaisen Erasmus+ -ehdotuspyynnön yhteydessä. Edellytyksenä on, että organisaatiolle on myönnetty ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja. Tästä syystä vaatimus hakemusten jättämisestä tulevan hakukierroksen yhteydessä säilyy. Liikkuvuusperuskirjan myöntäminen ei siis automaattisesti tarkoita rahoituksen myöntämistä. Liikkuvuusperuskirjan myöntämismenettelyssä annetaan tunnustusta aiemmasta näytöstä ja tarkastetaan etukäteen organisaation kyky hallinnoida ja järjestää laadukasta liikkuvuustoimintaa (eräänlainen ennalta annettava laatusitoumus). Lisäksi siinä 2

3 tarkastellaan tarkemmin organisaation kansainvälistymisstrategiaa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Organisaation, jolle liikkuvuusperuskirja on myönnetty, on noudatettava laatuvaatimuksia. Laatuvaatimusten noudattamista seurataan Erasmus+ -ohjelman aikana. Liikkuvuusperuskirja voidaan peruuttaa, jos liikkuvuuden laadussa tai hallinnoinnissa esiintyy suuria puutteita, jos tarvittavan suunnitellun liikkuvuustoiminnan järjestämisen edellyttämät valmiudet eivät ole riittävät tai jos organisaation strategiassa ja toiminnassa laiminlyödään kansainvälistyminen. Yleistä Hakulomake Jos organisaationne on konsortio, ottakaa tämä seikka huomioon kaikkialla hakulomakkeessa ja mainitkaa siinä konsortion kunkin jäsenorganisaation tehtävät, toiminta ja tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuskonsortioiden tarkoituksena on helpottaa liikkuvuustoiminnan järjestämistä ja verrattuna siihen, mihin kukin yksittäinen lähettävä organisaatio (esimerkiksi ammattikoulu) kykenisi yksinään tarjota lisäarvoa parantamalla toiminnan laatua. Liikkuvuuskonsortioiden jäsenorganisaatioiden odotetaan yhdistävän tai jakavan palvelujaan liikkuvuuden järjestämiseksi sekä edistävän yhdessä kansainvälistymistään tiivistämällä yhteistyötä ja vaihtamalla kontakteja. Yhteinen liikkuvuustoiminta edellyttää yleensä yhteisiä hallinnollisia, sopimuksellisia ja rahoituksellisia järjestelyitä sekä yhteisiä osallistujien valinta-, valmennus- ja ohjausmenettelyitä. Tarvittaessa se edellyttää myös keskitettyä yhteyspistettä, joka etsii yrityksiä mukaan toimintaan sekä luo kontaktin yritysten ja osallistujien välille. Liikkuvuuskonsortio voi myös toimia välittäjänä uusille opiskelijoille ja henkilöstölle, esimerkiksi etsimällä vastaanottavan organisaation alueella, jossa liikkuvuuskonsortion kumppanit sijaitsevat, ja antamalla tarvittaessa apua. Konsortion koordinaattorin on mahdollisesti yhdessä muiden/välittäjänä toimivien organisaatioiden kanssa aktiivisesti luotava yhteyksiä yrityksiin, etsittävä harjoittelumahdollisuuksia ja koulutuspaikkoja henkilöstölle, edistettävä tällaista toimintaa, asetettava siitä saataville tietoa jne. Kukin lähettävä organisaatio on edelleenkin vastuussa liikkuvuusjakson laadusta, sisällöstä ja tunnustamisesta. Konsortion jokaisen jäsenorganisaation on allekirjoitettava konsortion koordinaattorin kanssa sopimus, jossa täsmennetään tehtävät ja vastuut sekä hallinnolliset ja rahoitukselliset järjestelyt. Yhteistyötä koskevissa säännöissä on täsmennettävä muun muassa liikkuvuusjaksojen valmistelu-, laadunvarmistus- ja jatkotoimijärjestelyt. 3

4 Konteksti (B.) Varmistakaa, että kaikki kohdat on täytetty. Hakijaorganisaation kansallinen toimisto (B.1.) Valitkaa asiasta vastaava kansallinen toimisto maassa, jossa organisaationne kotipaikka sijaitsee. Jos organisaationne kotipaikka on Belgiassa, valitkaa myös kieliyhteisö. Hakijaorganisaatio (C.) Varmistakaa, että kaikki kohdat on täytetty. Profiili (C.1.1) Valitkaa organisaationne profiili. Tausta ja kokemus (C.1.2.) Esitelkää organisaationne lyhyesti ja kertokaa, mitkä ovat sen tavoitteet kansainvälisessä liikkuvuudessa ja millaisia henkilöitä se haluaa lähettää ulkomaille. Mainitkaa ne Erasmus+ - ohjelman tavoitteet, joihin organisaationne pyrkii, ja perustelkaa, miksi organisaatiollenne olisi myönnettävä liikkuvuusperuskirja. Lisäksi on tärkeää esitellä kansainvälistä liikkuvuutta järjestävän organisaation hallintorakenne, myös henkilöresurssit (henkilöstö ja vapaaehtoiset), ja kuvailla kansainvälisen liikkuvuuden hallinnoinnista ja kansainvälistymisstrategiasta vastaavien henkilöiden osaamista. Onko organisaatiollanne kansainvälisten asioiden yksikkö? Onko organisaatiollenne laadittu kansainvälistymisstrategia? Jos organisaatiollenne on aiemmin myönnetty Leonardo da Vinci -ohjelman liikkuvuussertifikaatti, ilmoittakaa sen numero. Hakemusta arvioidaan paitsi hakulomakkeen sisällön myös sen perusteella, millaista aiempaa näyttöä organisaatiolla on Elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Arvioijilla on käytettävissään tiedot organisaationne kokemuksesta kansainvälisestä liikkuvuudesta Elinikäisen oppimisen ohjelman yhteydessä. Pyydämme silti kertomaan kohdassa "Tausta ja kokemus" organisaationne kokemuksia ammatillisesta liikkuvuudesta mahdollisimman 4

5 täydellisesti, tarvittaessa myös aiemman Leonardo da Vinci liikkuvuussertifikaatin vaikutuksia, ja sitä, missä määrin kokemukset ovat edistäneet organisaationne kansainvälistymistä. Laillinen edustaja (C.1.3.) Oikeudellisista syistä tässä kohdassa on annettava tarkat ja täydelliset tiedot. Yhteyshenkilö (C.1.4) Antakaa täydelliset tiedot pääyhteyshenkilöstä, joka vastaa organisaationne ylikansallisesta liikkuvuustoiminnasta. Strategia ja kokemus (D.) 1) Liittäkää hakemukseen asiakirja, jossa kuvataan kattavasti organisaationne kansainvälistymisstrategiaa, mukaan lukien täydelliset tiedot organisaationne tavoitteista kansainvälisessä liikkuvuudessa. Konsortion on annettava vastaavat tiedot kaikista jäsenorganisaatioistaan. Esittäkää organisaationne strategiset tavoitteet ja päätökset, jotka liittyvät liikkuvuustoimintaan. Antakaa (ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden lisäksi) tietoja myös muista toimista ja hankkeista sekä tavoista, joilla organisaationne kansainvälistymistä edistetään. Kuvailkaa lisäksi laadullisia lähestymistapoja strategian toteuttamiseen ja käytettävissä olevia omia resursseja, joilla kansainvälistä liikkuvuutta voidaan edistää edelleen. Ideoita tällaisten strategioiden kehittämiseksi ja tietoja siitä, missä vaiheessa organisaationne on, saa seuraavilta kahdelta verkkosivulta: i) The Quality and Impact Scan (QIS) on työkalu, jonka avulla ammatilliset oppilaitokset voivat analysoida kansainvälisyysstrategiansa tilaa ja kehittää tätä edelleen. ii) (Hyödyllinen opas kansainvälisen yhteistyön strategista suunnittelua varten) 2) Jos hakijana on konsortio, konsortion jokaisen jäsenorganisaation on täytynyt toteuttaa ehdotuspyynnön I osassa olevassa kohdassa 9 esitetty määrä liikkuvuushankkeita ammatillisen koulutuksen alalla (Leonardo da Vinci). Selostakaa kunkin kumppaniorganisaation tehtäviä ja antakaa asiaa koskevissa hakulomakkeen kohdissa 5

6 yksityiskohtaisia tietoja kustakin kumppaniorganisaatiosta, myös lyhyt kuvaus kunkin kumppaniorganisaation tavoitteista ja toiminnasta. Mainitkaa myös, miten konsortio kokonaisuudessaan aikoo tehdä yhteistyötä ja kommunikoida. Tarvittaessa täsmentäkää, missä määrin kukin kumppaniorganisaatio voi käyttää omia varoja liikkuvuuden toteuttamiseen ja miten omia varoja on käytetty aiemmin, mukaan lukien kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja heidän tyypillinen profiilinsa. Aiemman ja nykyisen liikkuvuustoiminnan toteuttaminen (E.) Yleistä: aiempi ja nykyinen toiminta (E.1.) Ilmoittakaa, miten monta Leonardo da Vinci -liikkuvuushanketta organisaationne on toteuttanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, miten monta henkilöä niihin keskimääräisesti osallistui vuosittain ja millaista toimintaa niissä toteutettiin. Kuvailkaa osallistujien profiileja ja ilmoittakaa, ovatko he opiskelijoita, harjoittelijoita, vastavalmistuneita vai henkilöstön jäseniä. Tarvittaessa ilmoittakaa oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen osallistuvien opiskelijoiden prosenttiosuus. On huomattava, että arvioijat arvioivat liikkuvuusperuskirjaa koskevaa hakemusta paitsi hakulomakkeessa annettujen tietojen myös sen perusteella, millaista näyttöä organisaatiolla on liikkuvuudesta ammatillisessa koulutuksessa Elinikäisen oppimisen ohjelman yhteydessä. Organisatoriset kysymykset ja tulevan liikkuvuustoiminnan laadunhallinta (E.2.) Organisaation on täsmennettävä hakemuksessa, miten se aikoo hallinnoida liikkuvuustoimintaansa. Tämä on erittäin tärkeää siksi, että korkealaatuinen liikkuvuus on mahdollista ainoastaan toimivan laadunhallinnan puitteissa. Saadakseen liikkuvuusperuskirjan organisaation on siten selostettava, miten se hallinnoi koko liikkuvuussykliä aina sen valmisteluvaiheesta jatkotoimiin. Toisin sanoen organisaation on ikään kuin annettava laatusitoumus, jota ilman organisaatiolle ei voida myöntää liikkuvuusperuskirjaa. Tästä syystä hakijan on kuvailtava, miten liikkuvuutta hallinnoidaan organisaatiossa/jäsenorganisaatioissa, ja annettava yksityiskohtaiset tiedot käytännön järjestelyistä, esimerkiksi matkojen, oleskelujen, sosiaaliturvan ja vakuutusten suhteen. Jos liikkuvuuden kysyntä on organisaatiossanne suurta, esittäkää selkeä ja avoin osallistujien valintamenettely, myös valinnan eri vaiheet ja arviointiperusteet, joiden perusteella lopullinen valinta tehdään. Ilmoittakaa tarvittaessa, tarjoaako organisaationne liikkuvuutta kaikkein etevimmille opiskelijoille vai osallistuvatko siihen myös heikommat opiskelijat, esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt tai sellaiset, joilla on muita heikommat mahdollisuudet. 6

7 Antakaa esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä osallistujia organisaationne aikoo lähettää ulkomaille. Osallistujien valmentaminen liikkuvuusjaksoon on ratkaisevan tärkeää liikkuvuustoiminnan laadun kannalta. Selostakaa, miten osallistujia valmennetaan liikkuvuusjaksoon ja onko valmentaminen alakohtaista, tehtäviin liittyvää, kielellistä, kulttuurienvälistä, psykologista jne. Jos organisaationne aikoo lähettää ulkomaille henkilöitä, joiden osallistuminen ei ole täysin esteetöntä, esimerkiksi sosioekonomisista syistä, erityistarpeiden vuoksi tai muista syistä, täsmentäkää, miten organisaationne mahdollistaa tällaisten henkilöiden osallistumisen. Täsmentäkää, miten organisaationne seuraa liikkuvuustoimintaa, jotta osallistujien saatavilla ovat ulkomailla mahdollisimman korkealaatuiset harjoittelupaikat ja viestintäkanavat. Osallistujia olisi myös voitava tukea tai mentoroida ulkomailla. Heillä olisi oltava käytettävissään yhteyspiste, josta he saavat neuvontaa ammatillisissa tai henkilökohtaisissa asioissa. Jos organisaationne lähettää ulkomaille nuorempia tai erityistarpeisia osallistujia saattajineen, täsmentäkää asiaa tässä kohdassa. Selostakaa oppimistuloksia koskevassa osiossa, miten liikkuvuuden oppimistulokset tunnustetaan (ECVET, Europass tai muulla tavoin). Kuvailkaa, miten sopimuksia tehdään vastaanottavien organisaatioiden kanssa, ja jos organisaationne käyttää ECVETiä, kuvailkaa, miten yhteistyömuistio laaditaan. Kertokaa myös, miten vastaanottavat organisaatiot valitaan ja miten oppimissopimukset laaditaan, ottaen huomioon vaaditut oppimistulokset. Tästä olisi käytävä ilmi kaikki eri yhteistyömuodot. Selostakaa arviointimenettelyitä, joiden perusteella oppimistulokset validoidaan ja tunnustetaan. Tunnustetaanko myös epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kokemukset? Otetaanko myös suunnittelemattomat mutta saavutetut oppimistulokset huomioon? Täsmentäkää, miten tämä toteutetaan ja mitkä ovat organisaation tulevaisuudensuunnitelmat. Kuvailkaa yksityiskohtaisesti seuraavia asioita: tähänastiset tärkeimmät saavutukset ja niiden vaikutukset, tulosten levittämistapa, menettelyt, joilla organisaationne arvioi, onko kansainvälisellä liikkuvuudella saavutettu asetetut tavoitteet, sekä menettelyt, joilla organisaationne seuraa osallistujien oppimiskehitystä liikkuvuustoiminnan jälkeen. Esittäkää saavutusten yhteydessä tarvittaessa myös aiemman Leonardo da Vinci - liikkuvuussertifikaatin saavutukset ja vaikutukset. Tulevaisuudensuunnitelmat (F.) Kuvailkaa organisaationne pitkän aikavälin strategiaa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Esittäkää organisaationne suunnitellut liikkuvuusvirrat tuleville kolmelle hakukierrokselle (vuodet 2015, 2016 ja 2017) eriteltyinä arvioihin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön määrästä. Ilmoittakaa, käyttääkö organisaationne liikkuvuuteen pelkästään 7

8 Erasmus+ -varoja vai onko sillä käytettävissä omia varoja taikka kansallisten tai muiden ohjelmien varoja. On huomattava, että suunnitelluista liikkuvuusvirroista olisi annettava huolellinen arvio. Myönnettävän liikkuvuuden tosiasiallinen volyymi vahvistetaan sen jälkeen, kun organisaationne hankehakemus on jätetty hakukierroksen yhteydessä ja arvioitu. Miten hakemus arvioidaan? Arviointimenettely Hakemusta arvioitaessa painoarvoa on 50 prosenttia näytöllä, jota organisaatiolla on liikkuvuuden järjestämisestä ammatillisessa koulutuksessa, 20 prosenttia kansainvälistymisstrategialla, 20 prosenttia liikkuvuuden hallinnoinnin ja järjestämisen laadulla sekä 10 prosenttia tulevaisuudensuunnitelmilla. Aiempaa näyttöä arvioidaan paitsi tähän hakulomakkeeseen annettujen tietojen myös yleisesti sen perusteella, millaista näyttöä organisaatiolla on Elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Liikkuvuusperuskirjan myöntämisperusteet ovat siten seuraavat: AIEMPI NÄYTTÖ (KOKEMUS JA SAAVUTUKSET KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN ALALLA) 50/100 Tähän kuuluvat seuraavat: Kokemuksen taso: Hakija osoittaa, että organisaatiolla on ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeisiin (Leonardo da Vinci) osallistumisen seurauksena sentasoinen kokemuksen, joka vastaa organisaation kokoa, kansainvälistymisstrategiaa ja valmiuksia (menestyksekkäästi toteutettujen ja päätökseen saatettujen hankkeiden määrä ehdotuspyynnössä asetettu kansallinen vähimmäisvaatimus), liikkuvuuden osallistujamäärää, määrärahojen määrää jne. 10/100. Kokemuksen luonne: Hakijalla on ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden (Leonardo da Vinci) toteuttamisesta kokemusta, joka heijastaa riittävällä tavalla tämän hakemuksen luonnetta. Tässä yhteydessä otetaan huomioon viittaukset kohderyhmiin, kohdemaihin, kumppaneihin, aloihin, harjoittelujen kestoon, työohjelmaan/tehtäviin, valmistelujaksoihin, pätevyyden tunnustamiseen ja muihin merkityksellisiin tietoihin 10/100. 8

9 Kokemuksen laatu ja saavutukset: Tässä yhteydessä arvioidaan, missä määrin hakijalla on Leonardo da Vinci -liikkuvuuteen ja/tai muihin liikkuvuushankkeisiin osallistumisen seurauksena asianmukaista menestyksekästä kokemusta (määrärahojen käyttö, hallinnoinnin laatu, osallistujatyytyväisyys, pätevyyden tunnustaminen, aiemman Leonardo da Vinci -liikkuvuussertifikaatin käyttö jne.). Tarvittaessa hakijan on kuvailtava, miten aiemman Leonardo da Vinci -liikkuvuussertifikaatin käyttö on parantanut kansainvälisen liikkuvuuden hallinnointia. Hakijan on osoitettava, että aiemman liikkuvuustoiminnan (Leonardo da Vinci) saavutukset ja/tai parannukset sekä kumppanuudet antavat riittävän sitoumuksen laatuun ja pitkän aikavälin kehitykseen 30/100. KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA: ORGANISAATION STRATEGIA JA SEN KEHITYS SEKÄ SITOUMUS KANSAINVÄLISEEN LIIKKUVUUTEEN 20/100 Hakemuksessa ja sen tausta-asiakirjoissa (hakulomakkeen liite) esitetyn kansainvälistymisstrategian on sisällettävä korkeatasoinen käytännön lähestymistapa kestävän kansainvälistymisen kehittämiseen pitkällä aikavälillä, mukaan lukien kansainvälinen liikkuvuus. Yleinen lähestymistapa ja sitoutuminen kansainvälistymisen kehittämiseen pitkällä aikavälillä, myös kansainväliseen liikkuvuusstrategiaan, on esitettävä selkeästi. ORGANISATORISET KYSYMYKSET JA LAADUN HALLINTA 20/100 Hakemuksesta on käytävä ilmi, että liikkuvuuden yleinen hallinnointi on organisaatiossa aiemman näytön ja tulevaisuudensuunnitelmien suhteen korkeatasoista, mukaan lukien organisaation oma sisäinen hallintorakenne, henkilöresurssit ja liikkuvuuden järjestäminen aina valmisteluvaiheesta oppimistulosten tunnustamiseen ja levittämiseen sekä arviointiin. Tähän kuuluvat seuraavat: organisatoriset kysymykset: osoitetaan johdonmukainen yleinen lähestymistapa ja sitoutuminen pitkän aikavälin kehitykseen organisatorisissa kysymyksissä, mukaan lukien liikkuvuuden käytännön järjestelyt, kuten matkat, majoitus ja sosiaaliturva, osallistujien valinta ja valmentaminen, erityistarpeiden huomioon ottaminen, seuranta, mentorointi, oppimistulosten tunnustaminen ja levittäminen sekä arviointi 15/100 sekä 9

10 laadunhallinta: osoitetaan johdonmukainen yleinen lähestymistapa ja sitoutuminen pitkän aikavälin kehitykseen laadunhallinnassa painopisteen ollessa henkilöresursseissa ja kestävissä rakenteissa 5/100. TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT 10/100 Hakijan kuvailemat tulevaisuudensuunnitelmat ovat selkeitä, johdonmukaisia ja merkityksellisiä. Suunnitelmissa kuvataan selkeästi kansainvälistymisstrategian yleistä luonnetta ja laatua, ja ne ovat tämän mukaiset. Suunnitelmat ovat merkityksellisiä hakijan pitkän aikavälin strategisen lähestymistavan kannalta. Tuleville kolmelle vuodelle asetetut odotukset vaikuttavat realistisilta yleisen kansainvälistymisstrategian valossa ja ottaen huomioon hakijan aiempi näyttö. Arviointi Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja myönnetään organisaatiolle, joka a) saa yhteensä vähintään 70/100 pistettä sekä b) erillisistä neljästä kategoriasta vähintään 25/50, 10/20, 10/20 ja 5/10 pistettä. Jos vaadittu pistemäärä jää jossakin kategoriassa saavuttamatta, hakemus hylätään. Tiedot valinnan tuloksista ja jatkotoimet Organisaatiolle ilmoitetaan viimeistään joulukuussa 2014, onko sille myönnetty Erasmus+ - ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja. Liikkuvuusperuskirjan saaneet organisaatiot voivat vuoden 2015 hakukierroksen yhteydessä hakea ammatillisen koulutuksen liikkuvuutta yksinkertaistetulla hakumenettelyllä ja käyttää yksinkertaistettua raportointimenettelyä. Muiden organisaatioiden on edelleenkin haettava yksittäistä liikkuvuushanketta vuoden 2015 hakukierroksen yhteydessä. Organisaatio, jolle on myönnetty ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja, on oikeutettu vuosittain yksinkertaistettuun hakumenettelyyn ja raportointiin yleisen Erasmus+ -ehdotuspyynnön yhteydessä. Jos organisaation näyttö on jatkossakin vaatimusten mukaista, tämä oikeus on voimassa vuoteen 2020 asti. Raportointi ja seuranta 10

11 Raportointi Liikkuvuusperuskirjan saaneiden organisaatioiden on sopimuksen tekemisen yhteydessä täytettävä yksinkertaistettu sähköinen raportointilomake, josta käyvät ilmi perustavanlaatuiset tilastotiedot määrärahojen käytöstä ja liikkuvuusvirtojen koosta. Raportti perustuu suurelta osin Mobility Tool - sovellukseen. Kolmantena vuonna liikkuvuusperuskirjan myöntämisestä ja vuonna 2020 liikkuvuusperuskirjan saaneita organisaatioita pyydetään raportoimaan myös kansainvälistymisen edistymisestä ja liikkuvuusperuskirjan vaikutuksista. Seuranta Kansallinen toimisto voi seurata liikkuvuusperuskirjan saaneiden organisaatioiden toimintaa tai tehdä niihin tarkastuksia paikalla. Tässä yhteydessä arvioidaan organisaatioiden a) rahoituksellista ja toiminnallista hallinnointia, b) liikkuvuuden laatua ja c) kansainvälistymisstrategian kehittämistä. Jos seurannan aikana havaitaan vakavia ongelmia, tulevia määrärahoja voidaan leikata (jos on kyse varojen vajaakäytöstä) tai liikkuvuusperuskirja voidaan peruuttaa. Liikkuvuusperuskirjan voimassaolon aikana kansallinen toimisto voi tehdä organisaatioon seurantakäyntejä organisaation toiminnan arvioimiseksi. Tarvittaessa organisaation edustaja kutsutaan kokoukseen muiden liikkuvuusperuskirjan haltijoiden kanssa toiminnan edistymisen arvioimiseksi. Peruskirjan peruuttaminen Peruskirja voidaan peruuttaa seuraavista syistä: huono laatu, huono taloudenhoito, petos, liikkuvuuden vähäisyys tai kansainvälistymisstrategian edistymättä jääminen/laiminlyönti. Tällaisessa tilanteessa organisaatio on kuitenkin edelleen yleisen hakukierroksen yhteydessä oikeutettu hakemaan ammatillisen koulutuksen liikkuvuutta yksittäisten hankkeiden muodossa. 11

EUROOPAN KOMISSIO EHDOTUSPYYNTÖ - EAC/A03/2014. Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja vuosille

EUROOPAN KOMISSIO EHDOTUSPYYNTÖ - EAC/A03/2014. Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja vuosille EUROOPAN KOMISSIO EHDOTUSPYYNTÖ - EAC/A03/2014 Erasmus+-ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja vuosille 2015 2020 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet I osa Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. EHDOTUSPYYNTÖ EAC/A05/2014 Erasmus+-ammatillinen koulutus Liikkuvuusperuskirja 2015 2020

EUROOPAN KOMISSIO. EHDOTUSPYYNTÖ EAC/A05/2014 Erasmus+-ammatillinen koulutus Liikkuvuusperuskirja 2015 2020 EUROOPAN KOMISSIO EHDOTUSPYYNTÖ EAC/A05/2014 Erasmus+-ammatillinen koulutus Liikkuvuusperuskirja 2015 2020 1 Johdanto Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 AKKREDITOINTIHAKU 2015 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2014 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 22.5.2014 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2016 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille 17.3.2016 Liikkuvuusperuskirja yleisesti Tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

Hakukierros Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille

Hakukierros Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille Hakukierros 2017 Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille 14.2.2017 Liikkuvuusperuskirja yleisesti Tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan edelleen Kv- liikkuvuus

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö. WEBINAARI osa

Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö. WEBINAARI osa Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö WEBINAARI osa 1 1.11.2017 Millaisia partnereita mukana hankkeessa? Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen verkoston hanke? - Jos hakija

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Webinaari liikkuvuushanketta suunnittelevalle Ideasta projektiksi osa I 24.11.2015 Erasmus+ ohjelman päätoiminnot (Key Actions)

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 24.11.2015 CIMO Lähtökohtia Mikä vanha yhteistyökumppanuus on toiminut hyvin tai ei ole toiminut hyvin? Miksi? Tarvitaanko uusia

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus KA1 webinaari hakijoille 11.01.2018 Työsuunnitelma (Main activities) Työsuunnitelma yhteenveto hankkeen konkreettisesta toteutuksesta Kerro mitä

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

E+ liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017

E+ liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 E+ liikkuvuushankkeen sopimusasiat Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 Hankesopimus ja sen liitteet Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2017-1-FI-KA102-034323 2017-1-FI-KA116-034641

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Liikkuvuushankkeen sopimusasiat Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2016-1-FI-KA102-022440 Yhteydenpidossa käytettävä numero 6 viimeistä numeroa

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä!

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä! Erasmus+ Final Beneficiary report KA102 Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility Project Summary Kirjoita selkeä ja kiinnostava kuvaus toteutuneesta hankkeesta. Hankkeen tausta ja

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma Leonardo da Vinci

Elinikäisen oppimisen ohjelma Leonardo da Vinci Elinikäisen oppimisen ohjelma Leonardo da Vinci Liikkuvuussertifikaatin hakijan opas Hakemuksen täyttöohje Hakukierros 2011 Nämä ohjeet on tarkoitettu avuksi Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeita koskevan

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2012 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille (Partnerships) 31.8.2012 Sopimus, raportointi ja seuranta Johanna Virta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja 31.1.2014 Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Ideasta projektiksi. Projektiprosessi henkinen

Ideasta projektiksi. Projektiprosessi henkinen Ideasta projektiksi Liikkuvuushankkeiden hanketyöpaja 26.9.2012 Mika Saarinen Projektiprosessi henkinen 2. Perehdytään! 5-6. Tulostetaan, arvioidaan ja hyväksytetään!!...työstetään. Markku Graae & Riitta

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE. Webinaari Heidi Reese Opetushallitus

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE. Webinaari Heidi Reese Opetushallitus KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE Webinaari 18.5.2017 Heidi Reese Opetushallitus Väliraportoinnin aikataulu Väliraportti jätetään: 15.6.2017 mennessä

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos Anu Räisänen ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Helsinki 30.10.2014 Muuta huomioitavaa Huomioi hankesuunnittelussa eurooppalaisten alakohtaisten yhteenliittymien (European Sector Skills Councils) tekemä

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

ECVET periaatteet todeksi

ECVET periaatteet todeksi ECVET periaatteet todeksi TIETOISKU KANSAINVÄLISEEN LIIKKUVUUTEEN Opiskelijan työssäoppimisjakso ulkomailla ja ECVET 3.9.2014, Kerava Opetusneuvos Hanna Autere Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016 KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals Hakukierros 2016 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia?

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia? Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja Miten EVCET tukee prosessia? Kirsi Lounela, kansainvälisten asioiden päällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kansallinen tahtotila siirtyä kaikessa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu 13 30-vuotiaille nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Lisätiedot

Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020. Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013

Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020. Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013 Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020 Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013 2/2009 Suomi ja nykyiset ohjelmat Elinikäisen oppimisen ohjelma: 15 000 liikkuvuusjaksoa (v. 2012) Nuorisotoimintaohjelma:

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5)

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille 6.9.2013 Hannele Nevalampi CIMO On matka ulkomaille Liikkuvuus partneriorganisaatioon

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere 25.9.2014 Pirkanmaan hankekuva, hankerekisterin visualisointi Valtionavustukset (hakumenettely yms.) Pirkanmaan hankekuva hankerekisterin visualisoimana http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/

Lisätiedot

ECVET periaatteet todeksi

ECVET periaatteet todeksi ECVET periaatteet todeksi Tornio Ecvet Expert Virpi Spangar Oulun seudun ammattiopisto Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Muistathan myös tutustua internetistä löytyvään materiaaliin: www.europass.fi Jos olet tilannut käyttöoikeuksia opiskelijoille

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Sopimus on moniosainen

Sopimus on moniosainen Sopimusasiat KA1 Liikkuvuus 2015 Sopimus on moniosainen Osa I - Erityisehdot (= Hankesopimus) Osa II - Yleisehdot Liitteet: Liite I: Hankkeen kuvaus - hakemuslomake Liite II: Alustava budjetti Liite III:

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Aiheet. Uusia mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja monipuolistamiseksi. Kehitysuuntia

Aiheet. Uusia mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja monipuolistamiseksi. Kehitysuuntia Uusia mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja monipuolistamiseksi Kv-päivät, Turku, 6.10.2009 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO 2/2009 Aiheet Kehitysuuntia

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-workshopit 2012 Hakuneuvonta järjestäjille 25.1.2012 Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE /2016. Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Taustaa

HAKUTIEDOTE /2016. Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Taustaa HAKUTIEDOTE 2.5.2016 26/2016 Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001) Valtion talousarvioesitys 2016 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua laki

Lisätiedot

Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2014

Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2014 Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2014 Strategiset kumppanuushankkeet: yhteenvetoa ensimmäisestä hakukierroksesta Hakukierros päättyi 30.4.2014 Hakijoina kaikki koulutusasteet sekä

Lisätiedot

Leonardo-kesäpäivät. Kumppanuushankkeet Katriina Lammi-Rajapuro Miksi lähditte mukaan hankkeeseen?

Leonardo-kesäpäivät. Kumppanuushankkeet Katriina Lammi-Rajapuro Miksi lähditte mukaan hankkeeseen? Leonardo-kesäpäivät Kumppanuushankkeet Katriina Lammi-Rajapuro 7.6.2011 Miksi lähditte mukaan hankkeeseen? Pitkä kokemus oman alan kehittämisestä, hankkeen kautta uusia, erityisiä kohderyhmiä joille kokemusta

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

ECVET oppaan ennakkonäytös Mitä uutta ECVETin kokeilutoiminnassa ja käyttöönottossa? Hanna Autere ja Riitta Karusaari

ECVET oppaan ennakkonäytös Mitä uutta ECVETin kokeilutoiminnassa ja käyttöönottossa? Hanna Autere ja Riitta Karusaari ECVET oppaan ennakkonäytös Mitä uutta ECVETin kokeilutoiminnassa ja käyttöönottossa? Hanna Autere ja Riitta Karusaari Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 1-3.11.2011, Oulu ECVET kokeilutoiminnan,

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot