oulurx.lj-o,i::j? Aika kello Paikka jäsenet Muut Päätösesitys: Pdätös: Päätösesitys: Päätös:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oulurx.lj-o,i::j? Aika 19.05.2014 kello 13-16 Paikka jäsenet Muut Päätösesitys: Pdätös: Päätösesitys: Päätös:"

Transkriptio

1 Poytikirja oulurx.lj-o,i::j? TUTKIMUSN EUVOSTON KOKOUS Aika kello Paikka Kokoushuone Rl42 Tutkimusneuvoston prof.tainapihlajaniemi,pj jäsenet prof. Eila Estola prof. Riitta Keiski FM, Dl Rauli Koskinen prof. Juha-Pekka Lunkka prof. Tuija Mainela prof. Johanna Myllyharju prof. Petteri Pietikäinen prof. Matti Pietikdinen prof. Mika Rämet akatemiatutkija Simo Saarakkala prof. Outi Savolainen Muut tutkimusjohtaja Sinikka Eskelinen UniOGS:n dekaani Markku Juntti (3$) UniOGS:n koordinaattori Anthony eape (3$) rs Kokouksen lail lisuus ja päätösvaltaisu us (esittelijä Si n i kka Eskeli nen) Kutsu kokoukseen oli lähetetty ja tiydennetty allintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Tutkimusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pdätösesityksen mukaisesti. 2S Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Sinikka Eskelinen) Esityslista hyväksytcän. 3S UniOGS:n tilannekatsaus; raportti toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat - esittely UniOGS:n johdon toimestal Oulun yliopiston toisen tohtoriohjelmahaun käynnistäminen - lähetekeskustelu ja aikataulutus (esittelijä Taina Pihlajaniemi ja UniOGS:n dekaani Markku Juntti) Tutki m u sneuvosto kokou ksessa an I I 3 päätti hyväksyä yhdeksän tohtoriohjelmaa ja suuntasi niille 107 tohtorikoulutettavan paikkaa, joista osa jätettiin UniOGS:n käyttöön vapaasti jaettaviksi. Osa paikoista on myönnetty

2 Poytdkirja oulun Xhj-,o,'?f"r"g vuosille ja osa vuösille Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntdmisrä 'vanhoista' tohtoriohjelmista vapautuu vuoden 2015 jälkeen 53 paikkaa. Päätciessään tohtoriohjelmahaun avaamisesta vuonna 20 I 3 tutkimusneuvosto päätti myös, että haku toistetaan kahden vuoden välein. Vuonna 20 l5 avattavassa haussa otetaan huomioon tutkimuksen kokonaisarvioinnin RAE20l3 tulokset. Un OGS on valmistellut uuden tohtoriohjelman ja uuden tohtorikoulutettavien haku-aikataulua, prosessia ja hakukuulutuksia. Tutkimusneuvosto keskustelee asiasta. UniOGS:lle annettiin lupa julkaista ennakkokuulutus tulevasta tohtoriohjelmahausta, siten että haku tullaan avaamaan kesäkuun 2014 lopussa ja se sulkeutuu 6. I Päätettiin, että tulevassa haussa on jaettavana enintään 80 tohtorikoulutettavan paikkaa. Pdätettiin, että varsinainen hakukuulutus käsitellään tutkimusneuvoston kesäkuun kokouksessa $ Vuoden 2015 lnfrastruktuurihaun käynnistäminen - aikaistetaan hakua ja rahoituspäätöstä (esittelijä Sinikka Eskelinen) Tutkimusneuvosto on jakanut strategista rahoitusta tutkimuksen infrastruktuureihin useiden vuosien ajan. Vuosina on myönnetty 12,0 miljoonaa euroa. Vuodelle 20 I 5 tullaan budjetoimaan infrastruktuurirahoitusta. Tutkimusneuvoston tulisi avata infrastruktuurirahoitushaku mahdollisimman pian ja päättää hakuajan pituudesta. Vuonna 20 I 3 haku avattiin ja hakuaika päättyi 14. I 0.20 I 3. Yksiköt osoittivat hakemuksensa kirjaamon kautta suoraan tutkimusneuvostolle ja niihin tuli liittiä yksikön tai tiedekunnan kirjallinen sitoumus 25 % omavastuuosuudesta. Tutkimusneuvoston tulisi nimitriä infrastruktuurirahoituspäätösti valmisteleva työryhmä ja tehdä päätös hakuprosessista, omavastuuosuudesta ja sen periaatteista. Tutkimusneuvosto keskustelee asiasta. Valittiin infrastruktuurihakuja varten työryhmä, johon kuuluvatjohanna Myllyharju kokoonkutsujana, Eila Estola, Riitta Keiski ja Simo Saarakkala muina jäseninä ja Sinikka Eskelinen sihteerinä. Päätettiin, että tulevassa infrastruktuurihaussa yksiköiltä vaaditaan l5 % omavastuuosuus. Päätettiin, että hakukuulutus ja aikataulu hyväksytåän seuraavassa kokouksessa. Todettiin, etrd yksiköillä tulisi olla pitkäjänteinen infrastruktuurisuunnitelma, johon esitetyt hakemukset Perustuvat. ss Biocenter Oulu - painoalaorganisaation tutkimusryhmien haku ja hakemusten arviointi (esittelijä Sinikka Eskelinen) Biocenter Oulun johtosäännön l0 $:n mukaan Biocenter Oulun toiminta perustuu tutkimushankkeita toteuttaviin tutkimusryhmiin. Biocenter Oulun johtokunta

3 r r4 Poytäkirja OULU*XhJP,TfJg 3 hyväksyy tutkimusryhmät asiarituntijalausuntojen pohjalta ja nimeää tutkimusryhmien johtajat. Tutkimusryhmät tekevät Biocenter Oulun kanssa tutkimussopimuksen nelivuotiskaudeksi. Tutkimussopimuksen uusimisen ja uusien ryhmien mukaan ottamisen Biocenter Ouluun tulee perustua suoritettuun arviointiin. Arvioijien tulee olla kansainvälisesti korkeatasoisia tieteenalansa edustajia, joilla ei ole sidonnaisuuksia Biocenter Ouluun eikä sen tutki mustoi mintaan. Arvioijat n i meää yliopiston rehtori Ou I u n yliopiston tutki m u sneuvoston esityksest'å. Biocenter Oulun johtokunta on kokouksessaan päätrdnyt pwää Oulun yliopiston tutkimusneuvostolta lupaa julkaista Biocenter Oulun ryhmien haku kaudelle ja käynnistää hakijoiden evaluaatio-prosessi. Tutkimusneuvosto keskustelee asiasta, antaa luvan julkaista tutkimusryhmien hakukuulutus ja kdynnisriä arvioitsijoiden valinta yhteistyössä Biocenter Oulun johtokunnan kanssa. Myönnettiin Biocenter Oululle lupa julkaista tutkimusryhmien hakukuulutus, mutta pyydettiin se ennen julkaisemista tiedoksi kesäkuun kokoukseen. akuaikataulu olisi seuraava: ryhmien hakukuulutuksen julkaiseminen syyskuussa 2014, haun päättyminen marraskuussa20l4, evaluaattoreiden kutsuprosessi marraskuusta 20 I 4 - tammi ku u h u n 20 I 5, tutkimusneuvoston eval uaattorien vali ntaesitys rehtorille helmikuussa 2015, eriarviointi helmi-toukokuussa 2015, hakijoiden haastattelu Oulussa toukokuussa 2015, raportin esittäminen Biocenter Oulun johtokunnalle toukokuussa 2015 ja johtokunnan päätökset kesäkuussa $ Kansainvälisen liikkuvuuden rahoituksen ja kokousjärjestelyien tuen seuraavien hakujen kuulutus (esittelijä Sinikka Eskelinen) Oulun yliopisto on osoittanut vuoden 2014 toimintamäärärahoistaan ulkomaalaisten tutkijoiden työskentelyyn Oulun yliopistossa sekä yliopiston omien tutkijoiden työskentelyyn ulkomailla kaikkiaan euroa. Rahoitus on haettavana kahdessa erässä: alkuvuodesta 2014 haetaan rahoitusta vierailuihin, jotka toteutuvat keväällä tai kesällä Toinen haku avautuu kesällä ja sulkeutuu elokuun alussa ja on avoinna vierailuille, jotka toteutuvat syksyllä 2014 tai alkuvuodesta Rahoitus on haussa vain tutkijoille, joilla on jo tohtorintutkinto. Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS rahoittaa tohtoriopiskelijoiden vierai I uja. Ensimmäisessä haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä euroa, joten kdytettävissä on euroa. Kokouksessaan I 3 tutkimusneuvosto pääai tukea kansainvälisten konferenssien järjestämistd Oulussa ja päätti liittää se kansainvälisen liikkuvuuden haku- ja päätöksentekoprosessiin. akumuotoon varattiin strategista rahoitusta vuodelle euroa. Ensimmäisessä haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä lo OOO euroa, joten jäljellä on 5000 euroa.

4 I t4 Poytikirja oulu*xhlpjfjg 4 Tutkimusneuvosto nimesi kokouksessaan I 4 työryhmän vuodeksi 20 I 4 tekemään päätösesitykset, sekä kansainvälisen liikkuvuuden rahoituksesta että kansainvälisten kokouksien järjestämisen rahoituksesta., Työryhmän jäseniksi valittiin: Outi Savolainen (puheenjohtaja), Tuija Mainela, Matti Pietikäinen, Petteri Pietikäinen, Simo Saarakkala. Pdätetään avata kansainvälisen liikkuvuuden ja kansainvdlisten kokousten rahoitushaku toukokuussa 2014 siten että hakuaika päättyy elokuussa Päätettiin avata kansainvälisen liikkuvuuden ja kansainvdlisten kokousten järjestdmisen rahoituksen toinen hakukierros. Outi Savolainen ja Sinikka Eskelinen val mistelevat hakukuulutu kset. 7$ llmoitusasiat (esittelijä Sinikka Eskelinen) Tekesin kevään FiDiPro-aiehaku sulkeutui aku on kaksivaiheinen ja se toteutetaan säh köisesti. Tutki m u sneuvosto koko u ksessa an I 4 asetti esitetyt huippututkijat prioriteettijärjestykseen, kuten yliopistoa on hakuohjeissa edellyteay tekemään ja laati hakemuksiin skannatuksi liitteeksi rulevan priorisointikirjeen. Tekes on tehnyt päätöksen aiehausta jatkoon päässeistä hakijoista. Oulun yliopiston hakijoista jatkoon pääsivät Fi Di Pro-professorihaku u n: Proposed candidate: Professor Kristiina Oksman, Wood and Bionanocomposites, Luleå University of Technology, SE-97197, Luleå, Sweden Responsible applicanc Professor Jouko Niinimäki, Faculty of Technology, University of Oulu Proposed candidate: Professor Anita Lloyd Spetz, FiDiPRo professor at the University of Oulu, Microelectronics and Material Physics Laboratories and Professor in Applied Sensor Science at Linköping University (LiU), Sweden. Responsible applicanc Professor eli Jantunen, Microelectronics and Material Physics Laboratories, University of Oulu Proposed candidate: Professor Emilia Mendes, School of Computing Blekinge lnstitute of Technology, SE Karlskona, Sweden Responsible applicanc Professor Burak rurhan, Department of lnformation Processing Science, University of Oulu Fi Di Pro-fellow-hakuun: Proposed candidate: Dr.techn. Vassil Palankovski, Senior Researcher, lnstitute of Microelectronics, Technical University of Vienna, Austria Responsible applicant Professor f uha Kostamoyaara, Department of Electrical Engineering / Electronics Laboratory, University of Oulu Tutkimusneuvosto keskustelee asioista.

5 PoytJkirja OULUN YLIOPISTO UN IVERS ITY of O U LU 8$ Vuosikello e$ Muut asiat Tutkimusneuvosto keskustelee tulevista tehtävistään ja päivittää tarvittaessa vuosikelloa. Vuosikello on nähtävissä tutkimusneuvoston Optima-ympäristössä. Tutkimusneuvosto päivittää vuosikelloa. Suomen Akatemian tieteen tila - arvio. Tutkimusneuvoston seuraava kokous on pädteay pitiä keskiviikkona kesäkuun I 8.päivänä 20 l4 klo I 3- l6 kokoushuoneessa R 142. Tutkim usneuvosto keskustelee asioista. t0 s Kokouksen päättäminen Allekirjoitukset:,/r^r*z* 6{n&'t^' Taina Pihlajaniemi puheenjohtaja Sinikka Eskelinen sihteeri

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

TIETEEN JA TIEDEPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN OHJELMAN ARVIOINTI

TIETEEN JA TIEDEPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN OHJELMAN ARVIOINTI 1 Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta TIETEEN JA TIEDEPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN OHJELMAN ARVIOINTI 1. Ohjelman tausta ja käynnistäminen.. 2 2. Tutkimusohjelman hankkeiden esittely

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6/2009

Johtokunnan kokous 6/2009 PÖYTÄKIRJA 5.2.2010 1 (6) Johtokunnan kokous 6/2009 Aika: ke 25.11.2009 klo. 9.08-11.10 Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi Läsnä: Vararehtori, professori

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa PÖYTÄKIRJA Johtoryhmä kokous 1/2014 Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2015 1 (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2006 Aika Tiistaina 11.4.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Pkt 0 O f ( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse 2< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015 Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00.

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00. Kepa PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje

Lisätiedot

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/10 Pöytäkirja Aika: 10. huhtikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokousaika: perjantai lauantai 21.- 22.8.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/17.2.2015.

Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/17.2.2015. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.3.2015 klo 16.30 Sivu 1 43 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN VUOSI VUOSIKERTOMUS 2010

TIEDEPOLITIIKAN VUOSI VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDEPOLITIIKAN VUOSI VUOSIKERTOMUS 2010 TAMMIKUU: Suomen Akatemiaa koskeva uusi laki tuli voimaan. Akatemian uudistettu hallitus sekä neljän toimikunnan uudet puheenjohtajat ja jäsenet aloittivat toimintansa.

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2011 Aika: Tiistaina 18.01.2011 klo 17.00 Paikka: Ravintola

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot