UIMAHALLIBAROMETRI 2012: Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAHALLIBAROMETRI 2012: Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan"

Transkriptio

1 UIMAHALLIBAROMETRI : Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan

2 UIMAHALLIBAROMETRI : Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan JOHDANTO Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa on selvitetty uimahallien toiminnasta vastaavien johtajien arvioita ja käsityksiä oman uimahallin palveluista ja kehittämistarpeista. Kysymyksen asettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimusongelmaa hahmotetaan paitsi uimahallin toteutunutta toimintaa koskevina luonnehdintoina ja arviointeina, myös käsityksinä hallin toimintamahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimusaineisto kerättiin internetin kautta loka-marraskuun aikana. Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan uimahallia ja niiden edustajaa. Tutkimuskutsu lähetettiin kaikkiaan maamme uimahalliin. Vastausprosentti kyselyyn oli %. Tutkimus on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hankkeena Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitolle myöntämän avustuksen turvin. NÄKEMYKSET UIMA-ALTAIDEN KÄYTTÖASTEESTA? Uimahallitoiminnoista vastaavilta tiedusteltiin aluksi näkemyksiä hallin uima-altaiden käyttöasteesta. Uimahallibarometri Kuvio t. MIKÄ ON UIMAHALLIN ALTAIDEN KÄYTTÖASTE (%). Erittäin hyvä 9 Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Erittäin huono Ei osaa sanoa 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

3 Aiempaa pienempi osa sanoo käyttöasteen olevan erinomainen Lähes kaikissa uimahalleissa arvioidaan käyttöaste vähintäänkin melko hyväksi. Erittäin hyväksi käyttöasteen näkee vajaa kolmannes uimahallien edustajista. Sellaisia, joiden mielestä hallin altaiden käyttöaste on huono, ei ilmene lainkaan. Näkemykset altaiden käyttöasteesta ovat jonkin verran muuttuneet vuodesta. Nyt aiempaa pienempi osa sanoo käyttöasteen olevan erinomainen. Vastaavasti aiempaa suurempi osa antaa melko hyvän arvosanan. Muutosta voi selittää monella eri tavalla, koska uimahallien kävijämäärien kehitys ei kaikkialla ole ollut samanlaista. Osassa uimahalleista kävijämäärät ovat vähentyneet, osassa kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Arviot käyttöasteesta ovat yhteydessä hallin vaikutusalueen asukasmäärään ja vuotuiseen kävijämäärään. Suuri asukasmäärä johtaa suurempaan kävijämäärään, joka heijastuu tyytyväisyytenä käyttöasteeseen. Myös uimahallin allaspinta-alan suurentuessa lisääntyy taipumus antaa hyvä arvio altaiden käyttöasteesta. Uimahallit, jotka ovat tyytymättömiä asiakkaiden vapaassa käytössä olevaan osuuteen hallin tilakapasiteetista, kokevat uimahallin käyttöasteen paremmaksi kuin ne, joissa asiakkaiden vapaassa käytössä olevaa osuutta pidetään sopivana. Tulos kielii siitä, että vapaita uintivuoroja on vaikeata lisätä jos käyttöaste on erinomainen. Epävarmuutta käyttöasteen kasvattamisen mahdollisuuksista Enemmistö uimahallien edustajista on vakuuttunut siitä, että hallin altaiden käyttöaste tulee kasvamaan seuraavan -- vuoden aikana. Niitä, jotka arvioivat käyttöasteen alentumista löytyy vain yksi vastaaja kahdestakymmenestä. Uimahallibarometri Kuvio t. MITEN UIMAHALLIN ALTAIDEN KÄYTTÖ- ASTE TULEE MUUTTUMAAN SEURAA- VAN - VUODEN AIKANA (%). Kasvaa 9 6 Pysyy ennallaan Vähentyy Ei osaa sanoa 6 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

4 Nyt aiempaa suurempi osa uskoo käyttöasteen säilyvän ennallaan verrattuna arvioihin vuonna. Usko kävijämäärien jatkuvaan kasvuun näyttäisi horjuvan. Käyttöasteen kohentumista odottavat etenkin ne hallit, joiden vaikutusalueen väkimäärä on suuri ja kävijämäärä ja allaspinta-ala ovat niin ikään suuria. Tämä ei tarkoita sitä, että pienillä paikkakunnilla oletettaisiin käyttöasteen heikentymistä, pikemminkin ajatellaan pysyteltävän lähinnä nykyisellä tasolla käyttöasteessa. NÄKEMYKSET ERI KÄYTTÄJÄRYHMIEN OSUUKSISTA UIMAHALLIN TILAKAPASITEE- TISTA Uimahallivastaavilta tiedusteltiin näkemyksiä eri käyttäjäryhmien osuuksista uimahallin tilakapasiteetista nykyisin. Tasapainoilua asiakkaiden vapaan käytön ja muiden ryhmien käytön välillä Tulokset painottuvat suuntaan, jossa kaikkien käyttäjäryhmien osuus uimahallin tilakapasiteetista on sopivalla tasolla. Kuitenkin kolmannes uimahalleista ilmoittaa, että asiakkaiden vapaassa käytössä on liian vähän tilaa. Näiden uimahallien vaikutusalueen asukasmäärä ja kävijämäärät ovat suuria. Reilu neljännes uimahalleista sanoo, että uimaseurojen osuus uimahallin tilakapasiteetista on liian vähäinen. Samaan hengenvetoon kymmenesosa arvioi uimaseurojen vievän liikaa hallin tilakapasiteetista. Uimahallin suuri kävijämäärä johtaa siihen, että on taipumusta arvioida uimaseurojen käytössä olevan liikaakin tilakapasiteetista. Näkemykset asiakkaiden vapaassa käytössä ja uimaseurojen käytössä olevasta tilakapasiteetista ovat toisiinsa sidoksissa. Halleissa, joissa koetaan uimaseurojen vievän liiankin kanssa tilaa, ollaan vakuuttuneita siitä, että asiakkaiden vapaalle käytölle jää liian vähän sijaa. Sama yhteys ei toimi yhtä johdonmukaisesti toisinpäin. Jos asiakkaiden vapaassa käytössä on liian vähän, niin usein myös uimaseurojen ja muidenkin ryhmien käytössä on liian vähän. Kokonaisuudessaan kaikkein tyytyväisimpiä ollaan erityisryhmien käytössä olevaan osuuteen hallien tilakapasiteetista. Aiempaa useampi haluaisi lisätä yritysten käytössä olevaa osuutta hallin tilakapasiteetista Mielipiteet ovat muuttuneet vuodesta jonkin verran. Nyt aiempaa pienempi osa on tyytymätön asiakkaiden ja erityisryhmien käytössä olevaan osuuteen hallin tilakapasiteetista. Uimaseurojen osalta on epätietoisuus lisääntynyt. Tuloksista käy ilmi, että yritysten osuuteen kohdentuu aiempaa enemmän odotuksia. Aiempaa useampi haluaisi lisätä yritysten käytössä olevaa osuutta hallin tilakapasiteetista.

5 Uimahallibarometri Kuvio 6t. MINKÄLAISET OSUUDET ERI KÄYTTÄJÄRYHMILLÄ ON KÄY- TÖSSÄ UIMAHALLIN TILAKAPASITEETISTA (%). LIIAN PALJON SOPI- VASTI EI OSAA SANOA LIIAN VÄHÄN Asiakkaiden vapaassa käytössä Erityisryhmien käytössä 6 Uimaseurojen käytössä 9 Muiden järjestöjen käytössä 6 6 Yritysten käytössä 6 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

6 6 Väestö ikääntyy ja uimahallien asiakaskannan arvellaan muuttuvan Vastaajat arvioivat tutkimuksessa myös sitä, minkä eri käyttäjäryhmien osuus tulee lisääntymään seuraavan kolmen neljän vuoden aikana hallissa. Neljä viidestä arvioi, että ikääntyneiden ja vanhusten osuus tulee lisääntymään lähitulevaisuudessa. Lähes puolet näkee myös, että erityisryhmien osuus kasvaisi nykyisestä tasosta. Järjestöjen, uimaseurojen ja nuorten osuuden lisääntymiseen uskoo selvästi pienempi joukko vastaajista. Tulokset ovat muuttuneet vuodesta siten, että aiempaa suurempi osa uskoo erityisryhmien ja nuorten osuuden lisääntyvän. Aiempaa pienempi osa näkee muiden käyttäjäryhmien osuuden kasvavan lähitulevaisuudessa. Tuloksista käy ilmi myös se, että allaspinta-alaltaan isoissa halleissa, joiden kävijämäärä jo nykyään on suuri, ollaan taipuvaisia arvioimaan, että kaikkien kävijäryhmien osuus lisääntyy lähitulevaisuudessa lukuun ottamatta järjestöjä. Uimahallibarometri Kuvio t. MINKÄ KÄYTTÄJÄRYHMIEN OSUUS TULEE LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVAN - VUODEN AIKANA (%). Ikääntyneet, vanhukset Erityisryhmät Aikuiset Lapset Nuoret Yritykset Uimaseurat 9 9 Muut järjestöt 9 Ei minkään Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics

7 VAPAIDEN UIMAMAHDOLLISUUKSIEN TARJONTA JA KYSYNTÄ Uimahallivastaavilta tiedusteltiin näkemyksiä vapaiden uimamahdollisuuksien tarjonnasta ja kysynnästä. Mahdollisuus vapaasti harrastaa perheuintia on aiempaa yleisempää Käytännössä kaikissa halleissa on vapaita mahdollisuuksia harrastaa kuntouintia ja vesijuoksua. Kolme neljästä hallista tarjoaa vapaita mahdollisuuksia perheuinnille ja kaksi kolmesta leikkitoiminnoille ja kilpauinnin harjoittelulle. Noin puolessa halleista on tarjolla erityisuintimahdollisuus ja reilussa kolmanneksessa halleista on hyppylaudat tai -tornit vapaasti käytettävissä. Mahdollisuus harrastaa vapaasti perheuintia on yleistynyt vuodesta. Muilta osin muutokset ovat selvästi vähäisempiä. Uimahallibarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA VAPAITA UIMAMAHDOLLISUUK- SIA UIMAHALLISSA ON TARJOLLA (%). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Leikkitoiminnot Kilpauinti Erityisuinti Hyppylaudat tai -tornit Jokin muu Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics Usko vesijuoksun, kuntouinnin ja erityisuinnin kysynnän lisääntymiseen on laantunut Kahdessa hallissa kolmesta arvioidaan, että vapaaharrasteisen vesijuoksun kysyntä tulee lisääntymään lähivuosina. Myös vapaiden kuntouintimahdollisuuksien kysynnän otaksutaan olevan kasvuuralla.

8 Merkillepantavaa tuloksissa on se, että usko lähes kaikkien ryhmien osuuden kasvuun on alhaisempaa kuin vuonna. Aiempaa useampi arvioi ainoastaan perheuinnin kysynnän tulevan lisääntymään. Tämä näyttäisi olevan leimallista etenkin kävijämäärältään isoissa halleissa. Erityisuinnin osalta kasvuodotusten vähentyminen on tuntuva. Reilu kolmannes arvioi erityisuinnin kysynnän lisääntyvän, kun vuonna näin ajatteli joka toinen. Etenkin kävijämäärältään suurissa halleissa usko erityisuinnin kysynnän kasvuun on vähentynyt. Kävijämäärältään pienissä halleissa ei odoteta oikeastaan mitään muuta kuin vesijuoksun kysynnän lisääntyvän. Kävijämäärältään pienissä halleissa aiempaa useampi kuitenkin luottaa perheuinnin kysynnän kasvuun. Uimahallibarometri Kuvio 9t. MINKÄ KAIKKIEN VAPAIDEN UIMAMAHDOL- LISUUKSIEN KYSYNTÄ TULEE LISÄÄNTY- MÄÄN SEURAAVAN - VUODEN AIKANA (%). Vesijuoksu 6 Kuntouinti 6 Erityisuinti Perheuinti Leikkitoiminnot Kilpauinti 9 Hyppylaudat tai -tornit Jokin muu Ei minkään Ei osaa sanoa 9 9 TNS Gallup Oy / PGraphics

9 9 OHJATUN TOIMINNAN TARJONTA JA KYSYNTÄ Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin ohjatun toiminnan ja palveluiden tarjontaa uimahallissa. Tämän jälkeen he arvioivat, minkä kaikkien palveluiden kysyntä tulee kasvamaan seuraavan kolmen neljän vuoden aikana. Aikuisten uimaopetuksen ja hemmottelun tarjonta on lisääntynyt Likimain kaikissa halleissa tarjotaan ohjattua vesijumppaa, lasten uimakouluja, koulujen uimaopetusta sekä vesijuoksua. Esimerkiksi vesijuoksun osalta vain yksi halli kymmenestä ei anna ohjausta. Muut palvelut ovat sitten jo harvemmassa hallissa tarjolla. Noin kolme hallia neljästä tarjoaa ohjattuja uintipalveluja erityisryhmille ja järjestää aikuisten uimakouluja. Vauvauinti kuuluu vajaan kahden kolmasosan hallien palveluvalikoimaan. Kuntouttavia palveluita on tarjolla kahdessa uimahallissa viidestä ja sukelluskouluja järjestetään neljänneksessä halleista. Jos ei oteta lukuun uimahallin ns. peruspalveluita (vesijumppa, koulujen uimaopetus, lasten uimakoulut ja vesijuoksu), niin erilaiset muut palvelut ja ohjatun toiminnan muodot ovat yleisempiä halleissa, joiden kävijämäärä ja -potentiaalia on suurta ja allaspinta-ala on iso. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useammassa hallissa on tarjolla aikuisten uimakouluja, vauvauintia ja hemmottelua. Pieni miinusmerkkinen muutos näkyy sukelluskoulutuksen kohdalla. Ohjatun vesiliikunnan kysynnän kasvun arvioidaan hidastuvan Kysyttäessä, minkä kaikkien palveluiden kysyntä lisääntyy seuraavan kolmen neljän vuoden aikana, nousee kaksi palvelumuotoa muiden edelle. Nämä ovat vesijumppa ja vesijuoksu. Muutokset ohjattujen palveluiden kysynnän arvioissa ovat tuntuvia verrattuna vuoteen. Aiempaa pienempi osa uskoo etenkin aikuisten uimakoulujen ja erityisryhmien uintipalveluiden kysynnän voimistuvan. Tuloksista huokuu se, että mihinkään valtavaan ohjatun vesiliikunnan kysynnän kasvun lisääntymiseen ei enää luoteta. Monien palvelujen kysynnän kasvun odotetaan pikemminkin hidastuvan. Vesijumpan kysynnän kuitenkin arvioidaan ainakin jossain määrin lisääntyvän kaikentyyppisissä halleissa. Ohjatun vesijuoksun kysyntä lisääntyisi tutkimuksen mukaan halleissa, jotka ovat keskikokoa suurempia ja joiden nykyisetkin kävijämäärät ovat suuria. Suurissa halleissa uskotaan myös koulujen uimaopetuksen kasvuun. Pienet uimahallit ennakoivat kysynnän lisääntymistä ja mahdollisuuksia muita useammin erityisryhmien uintipalveluissa.

10 Uimahallibarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKEA OHJATTUA TOIMINTAA JA PALVELUITA UIMAHALLISSA ON TARJOLLA (%). Vesijumppa Lasten uimakoulut Koulujen uimaopetus Vesijuoksu Aikuisten uimakoulut Erityisryhmien uintipalvelut Vauvauinti 6 6 Erityyppiset kuntouttavat palvelut Hemmottelu Sukelluskoulu 9 Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jotakin muuta 9 Ei mitään Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics

11 Uimahallibarometri Kuvio t. MINKÄ KAIKKIEN ERI PALVELUIDEN KYSYNTÄ TULEE LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVAN - VUO- DEN AIKANA (%). Vesijumppa Vesijuoksu Erityisryhmien uintipalvelut Lasten uimakoulut 6 6 Aikuisten uimakoulut Erityyppiset kuntouttavat palvelut 6 6 Koulujen uimaopetus Vauvauinti Hemmottelu Hengenpelastuskerho tms. Sukelluskoulu Hyppykoulu Jonkin muun Ei minkään Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics

12 6 KETKÄ TARJOAVAT PALVELUITA? Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitkä kaikki tahot tarjoavat uimahallissa palveluita. Tämä tehtiin kaikkien tarjottujen palveluiden osalta erikseen. Uimahallit tarjoavat monipuolisesti ohjattuja palveluita Tulokset kielivät, että uimahalli itse on pääasiallinen ohjatun toiminnan ja palveluiden tarjoaja kaikissa muissa toiminnoissa paitsi hyppy- ja sukelluskoulujen sekä erityisryhmien uintipalveluiden (kuntouttavat palvelut) osalta. Uimaseurat tai muut järjestöt hoitavat pitkälti hyppy- ja sukelluskoulut uimahalleissa. Hengenpelastuskerhot organisoidaan uimaseurojen ja uimahallien yhteistyönä. Erityisryhmien uintipalveluja tarjoaa ja organisoi uimahallien rinnalla kunnan muu liikuntatoimi. Uimaseurojen merkitys palvelutarjonnassa on huomattava sikäli, että joka toisessa uimahallissa seurat järjestävät lasten uimakouluja ja joka neljännessä hallissa aikuisten uimaopetusta. Koulujen uimaopetukseen seurat eivät kuitenkaan kovin yleisesti osallistu vaan tarjonta tapahtuu joko uimahallin, kunnan muun liikuntatoimen tai opetustoimen organisoimana. Tuloksia on mahdollista tarkastella myös siten, että katsotaan, mitä palveluita ei uimahalleissa saa lainkaan. Yhdeksän hallia kymmenestä on sellaisia, joissa ei ole tarjolla hyppykouluja. Samansuuntainen tulos saadaan kun tarkastellaan hengenpelastuskoulutusta. Sukelluskouluja ei ole lainkaan kolmessa hallissa neljästä. Yli puolessa halleista ei tarjota kuntouttavia palveluita ja kolmannes halleista on sellaisia, joissa kukaan ei järjestä vauvauintia. Vajaassa neljänneksessä halleista ei ole tarjolla aikuisten uimaopetusta. Uimahalleista aiempaa suurempi osa on hemmottelulinjalla Seuraavassa tarkastellaan tahoittain sitä, miten ohjattujen palveluiden tarjonta on muuttunut vuodesta. Merkittävimmät havainnot ovat seuraavat. Uimahallit järjestävät ja organisoivat itse aiempaa useammin lähinnä hemmottelua, uimaopetusta sekä erityisryhmien uintipalveluita. Muun liikuntatoimen merkitys erityisryhmien uintipalveluiden, lasten ja koulujen uimaopetuksen tarjoajana on vähentynyt. Uimaseurat tarjoavat aiempaa useammin aikuisten ja lasten uimakoulutusta. Hemmottelun korostuminen vuoteen saa selityksensä siinä, että nyt aiempaa useammassa uimahallissa on monitoimi-, terapia- ja porealtaita, höyrysaunoja, vesiliukumäkiä ja muita laitteita.

13 Uimahallibarometri Kuvio a. KETKÄ KAIKKI TARJOAVAT ERILAISIA OHJATTUJA PALVE- LUITA UIMAHALLISSA (tarjoajat palveluittain,%). Uimahalli itse Uimaseurat Muu liikuntatoimi Muut järjestöt Yritykset Muut kunnan hallinnonalat Jokin muu Ei tarjontaa 6 6 LASTEN UIMA- KOULUT Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Muut kunnan hallinnonalat Uimaseurat Muut järjestöt Yritykset Jokin muu Ei tarjontaa 6 KOULUJEN UIMA- OPETUS Uimahalli itse Uimaseurat Muu liikuntatoimi Muut kunnan hallinnonalat Yritykset Muut järjestöt Jokin muu Ei tarjontaa 6 AIKUISTEN UIMA- KOULUT Uimahalli itse Uimaseurat Muu liikuntatoimi Yritykset Muut järjestöt Muut kunnan hallinnonalat Jokin muu Ei tarjontaa 9 HENGENPELAS- TUSKERHO TMS. Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Muut kunnan hallinnonalat Muut järjestöt Uimaseurat Yritykset Jokin muu Ei tarjontaa ERITYISRYHMIEN UINTIPALVELUT Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Muut järjestöt Muut kunnan hallinnonalat Yritykset Uimaseurat Jokin muu Ei tarjontaa 9 TNS Gallup Oy / PGraphics VESIJUMPPA

14 Uimahallibarometri Kuvio b. KETKÄ KAIKKI TARJOAVAT ERILAISIA OHJATTUJA PALVE- LUITA UIMAHALLISSA (tarjoajat palveluittain,%). Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Yritykset Muut kunnan hallinnonalat Muut järjestöt Uimaseurat Jokin muu Ei tarjontaa 9 69 VESIJUOKSU Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Yritykset Uimaseurat Muut järjestöt Jokin muu Muut kunnan hallinnonalat Ei tarjontaa 6 VAUVAUINTI Uimaseurat Uimahalli itse Yritykset Muu liikuntatoimi Muut järjestöt Muut kunnan hallinnonalat Jokin muu Ei tarjontaa HYPPYKOULU 9 Muut järjestöt Uimaseurat Yritykset Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Muut kunnan hallinnonalat Jokin muu Ei tarjontaa SUKELLUSKOULU Yritykset Muut kunnan hallinnonalat Uimahalli itse Muu liikuntatoimi Muut järjestöt Jokin muu Uimaseurat Ei tarjontaa ERITYYPPISET KUNTOUTTAVAT PALVELUT 9 Uimahalli itse Yritykset Muu liikuntatoimi Muut järjestöt Uimaseurat Muut kunnan hallinnonalat Jokin muu Ei tarjontaa TNS Gallup Oy / PGraphics HEMMOTTELU

15 Uimahallibarometri Kuvio at. KETKÄ TARJOAVAT OHJATTUJA PALVELUITA UIMAHAL- LISSA (palvelut tarjoajittain,%). Vesijumppa Vesijuoksu Lasten uimakoulut Koulujen uimaopetus Aikuisten uimakoulut Erityisryhmien uintipalvelut Vauvauinti Hemmottelu Erityyppiset kuntouttavat palvelut Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Sukelluskoulu UIMAHALLI ITSE Vesijumppa Erityisryhmien uintipalvelut Vesijuoksu Koulujen uimaopetus Lasten uimakoulut Vauvauinti Aikuisten uimakoulut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Hengenpelastuskerho tms. Hemmottelu Sukelluskoulu Hyppykoulu MUU LIIKUNTATOIMI Vesijumppa Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Koulujen uimaopetus Vesijuoksu Aikuisten uimakoulut Lasten uimakoulut Vauvauinti Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Sukelluskoulu Hemmottelu MUUT KUNNAN HALLINNONALAT 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

16 6 Uimahallibarometri Kuvio bt. KETKÄ TARJOAVAT OHJATTUJA PALVELUITA UIMAHAL- LISSA (palvelut tarjoajittain,%). Lasten uimakoulut Aikuisten uimakoulut Sukelluskoulu Vesijumppa Vauvauinti Hyppykoulu Erityisryhmien uintipalvelut Koulujen uimaopetus Vesijuoksu Hengenpelastuskerho tms. Erityyppiset kuntouttavat palvelut Hemmottelu UIMASEURAT Vesijumppa Sukelluskoulu Erityisryhmien uintipalvelut Lasten uimakoulut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Vauvauinti Vesijuoksu Hengenpelastuskerho tms. Koulujen uimaopetus Aikuisten uimakoulut Hemmottelu Hyppykoulu 6 MUUT JÄRJESTÖT Erityyppiset kuntouttavat palvelut Vesijumppa Vauvauinti Vesijuoksu Lasten uimakoulut Erityisryhmien uintipalvelut Aikuisten uimakoulut Sukelluskoulu Hemmottelu Hengenpelastuskerho tms. Koulujen uimaopetus Hyppykoulu 9 6 TNS Gallup Oy / PGraphics YRITYKSET

17 Usko palveluiden tarjonnan kasvuun on hiipumassa Tutkimuksessa kysyttiin myös arviota siitä, keiden kaikkien tahojen tarjonta tulee vastaisuudessa lisääntymään. Enemmistö näkee, että uimahallien oma palvelutarjonta lisääntyy. Kaksi viidestä ennakoi myös muun liikuntatoimen tarjoavat hallissa palveluita. Aika moni uskoo myös uimaseurojen ja muiden järjestöjen palveluiden lisääntymiseen. Usko eri tahojen tarjoaminen palveluiden kasvuun muuttuu vähemmän myönteiseksi, kun tuloksia verrataan vuoden tutkimuksen tietoihin. Aiempaa pienempi osa uskoo uimaseurojen, kunnan muiden hallinnonalojen ja yritysten tarjonnan hallissa lisääntyvän. Uimahallin itsensä osalta arviot ovat pysytelleet ennallaan. Muutosta kuvaavista tuloksista syntyy kuva, jonka mukaan uimahallien edustajat ikään kuin ennakoisivat jonkinlaista palveluiden ja tarjonnan kasvun hiipumista. Uimahallibarometri Kuvio t. KEIDEN KAIKKIEN TAHOJEN TARJONTA TULEE LISÄÄNTYMÄÄN (%). Uimahalli itse 6 6 Muu liikuntatoimi 9 Muut järjestöt Uimaseurat Yritykset Muut kunnan hallinnonalat Jonkin muun Ei kenenkään Ei osaa sanoa 9 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

18 MIKÄ ON ERI TAHOJEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN LAATUTASO UIMAHALLISSA? Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin näkemystä siitä, mikä on eri tahojen tarjoamien palveluiden laatutaso uimahallissa. Tämän lisäksi pyydettiin antamaan yleisarvio hallin palveluille. Yleisarvio toimii mittakeppinä, kun tehdään johtopäätöksiä eri tahoihin kohdistuneista arvosanoista. Tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon se, että kyse ei ole palveluiden käyttäjien arvioista vaan yhden palveluntarjoajan näkemykset omasta ja muiden toiminnasta. Uimahallien edustajat antavat aiempaa enemmän kiitosta uimaseuroille Uimahallien edustajat arvioivat uimahallin palvelut yleensä joko erittäin hyviksi tai melko hyviksi. Kolmannes intoutuu äärimmäisen hyviin arvosanoihin uimahallin palvelutasoa arvioidessaan. Koska vastaajat ovat asianosaisia on ymmärrettävää, että nimenomaan uimahallin omia toimintoja ja palveluita kiitellään. Uimaseurat, muut järjestöt ja yritykset saavat vaatimattomamman palautteen, mikä osaksi johtuu siitä, että vastaajat eivät kykene arvioimaan muiden tahojen palveluita. Vaikka tämä seikka otettaisiin huomioon, niin silti on havaittavissa kotiinpäin vetoa. Uimaseurojen, järjestöjen ja yritysten palveluja ei suitsuteta samalla tavoin kuin hallin omia palveluja. Näkemykset ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin vuonna. Kuitenkin aiempaa useampi antaa kiitosta uimaseurojen palveluille. Myös omaa tarjontaa ja palveluita kiitellään, jos mahdollista, aiempaa enemmän. Kävijämääriltään suuret uimahallit kiittelevät keskimäärää enemmän omia, uimaseurojen ja muiden järjestöjen palveluita. Pienemmät uimahallit antavat keskimäärää parempia arvosanoja yritysten tarjoamille palveluille. Uimahallien asiakkaat ja vastuuhenkilöt arvioivat hallien palvelutasoa samansuuntaisesti Uimahallien asiakkaiden ja hallivastaavien vertailu kielii siitä, että hallin palveluita ja turvallisuusjärjestelyitä arvioidaan melko yhdenmukaisesti. Selvä enemmistö sekä asiakkaista että uimahallivastaavista antavat hyviä arvosanoja. Hallivastaavat ovat kuitenkin tyytyväisempiä oman uimahallinsa palveluiden tasoon, henkilöstön osaamiseen ja turvallisuusjärjestelyihin kuin hallien asiakkaat eniten käyttämäänsä uimahalliin. Ero ei kuitenkaan ole kovin suuri. Lähes kaikissa asiakastyytyväisyystutkimuksissa palvelun tarjoajat arvioivat palvelut hieman paremmiksi kuin käyttäjät. Uimahallien asiakkaat ovat aiempaa hieman tyytyväisempiä hallinsa palveluihin, henkilöstöön ja turvallisuusjärjestelyihin. Hallien vastuuhenkilöt ovat aiempaa tyytyväisempiä palveluihin ja henkilöstön osaamiseen mutta eivät turvallisuusjärjestelyihin.

19 9 Uimahallibarometri Kuvio 6t. MILLAISEKSI ARVIOI ERI TAHOJEN TARJOAMIEN PALVE- LUIDEN LAATUTASON (%). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI KOK./ EOS MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palvelut yleensä 6 6 Uimahallin omat palvelut Uimaseurat 9 Muut järjestöt 6 Yritykset TNS Gallup Oy / PGraphics

20 UIMAHALLISSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN TASO JA TURVALLISUUS JÄRJESTELYT UIMAHALLISSA Tutkimuksessa vastaajilta pyydettiin arviota uimahallissa työskentelevien osaamisen tasosta ja pätevyydestä eri tehtävissä. Tuloksia tulkittaessa on pidettävä jälleen mielessä se, että kyse on oman työyhteisön sisäisestä arvioinnista. Henkilöstön turvallisuusosaamisen arvioidaan parantuneen vuodesta Henkilöstön osaamisen taso ja pätevyys arvioidaan vähintään melko hyväksi kaikissa tehtävissä lukuun ottamatta uimahallin markkinointia ja tuotekehittelyä. Parhaat arvosanat henkilöstö saa opetuksesta ja ohjauksesta, turvallisuusosaamisesta, asiakaspalveluosaamisesta sekä teknisistä taidoista. Mikäli tavoitteena pidetään erinomaisuutta, niin tähän ei ylletä yhdessäkään tehtävälajissa. Puolet uimahalleista arvioi, että henkilöstön osaaminen ja pätevyys on opetuksessa ja ohjaamisessa erittäin hyvää tasoa. Reilu kaksi viidestä arvioi uimahallin markkinoinnin ja tuotekehittelyn hyvälle tasolle. Vastaajat arvioivat markkinoinnin ja tuotekehittelyn olevan lähinnä tyydyttävällä tasolla, ei kuitenkaan heikkoa. Tulokset ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin vuonna. Kuitenkin aiempaa parempia arvosanoja annetaan turvallisuusosaamisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta. Aiempaa enemmän kiitosta saa myös uimahallihenkilöstö palvelutiiminä kokonaisuutena. Aiempaa useampi peräänkuuluttaa teknistä osaamista Kun sitten tiedustellaan, mitä kaikkea osaamista tarvitaan tulevaisuudessa lisää, niin nousee neljä osaamisaluetta ylitse muiden. Nämä ovat markkinointi ja tuotekehittely, turvallisuusosaaminen, asiakaspalvelu sekä tekninen osaaminen. Uimahallin johtamiseen, opetukseen ja ohjaukseen osaamiseen ei kohdennu samassa määrin toiveita. Näkemykset ovat muuttuneet vuodesta. Aiempaa useampi peräänkuuluttaa teknisen osaamisen kehittämistä. Kaikkiin muihin osaamisalueiden parantamiseen kohdentuu aiempaa vähemmän odotuksia. Kävijämäärältään suuret uimahallit peräänkuuluttavat kaikenlaista osaamisen kehittämistä muita enemmän. Pienissä uimahalleissa koetaan keskimäärää useammin tarvetta teknisen osaamisen kehittämiseen. Turvallisuuden kannalta rakenteet huonommassa kunnossa kuin henkilöstön osaaminen Hallin turvallisuusjärjestelyt arvioidaan vähintäänkin melko hyväksi silloin, kun kyse on henkilöstön osaamisesta turvallisuusasioissa. Likimain kaikki ilmoittavat, että uinnin valvonta on hyvällä tasolla uimahallissa. Valtaosa arvioi myös, että pelastus- ja apuvälineet ovat kunnossa. Asteen huonomman arvosanan saavat hallien rakenteet ja kameravalvonta asiakkaiden turvallisuuden kannalta. Mikäli tavoitteena on se, että turvallisuusjärjestelyjen tulisi saada erittäin hyvä arvosana, niin yksikään asia ei täysin ole kunnossa.

21 Uimahallibarometri Kuvio 9t. MILLAINEN ON UIMAHALLISSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖI- DEN OSAAMISTASO JA PÄTEVYYS ERI TEHTÄVISSÄ (%). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin johtaminen Asiakaspalveluosaaminen 9 6 Tekninen osaaminen Turvallisuusosaaminen Opetus ja ohjaaminen 6 Uimahallin markkinointi ja tuotekehittely 6 Uimahallihenkilöstö palvelutiiminä kokonaisuutena 6 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

22 Uimahallibarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKEA OSAAMISTA UIMAHALLEISSA TULE- VAISUUDESSA TARVITAAN LISÄÄ (%). Markkinointi- ja tuotekehittelyosaaminen Turvallisuusosaaminen Asiakaspalveluosaaminen Tekninen osaaminen Uimahallin johtaminen Opetus ja ohjaaminen 6 Jotakin muuta Ei mitään Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallibarometri Kuvio t. MILLAISEKSI KOKEE KÄYTÄNNÖN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT UIMAHALLISSA TÄLLÄ HETKELLÄ ERI ASIOISSA (%). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Turvallisuusjärjestelyt yleensä 6 6 Henkilöstön osaaminen 69 6 Uinninvalvojat Kameravalvonta Rakenteet Pelastus- ja ensiapuvälineet TNS Gallup Oy / PGraphics

23 Näkemykset ovat muuttuneet jonkin verran vuodesta. Aiempaa parempia arvosanoja annetaan kameravalvonnalle, rakenteille sekä pelastus- ja ensiapuvälineille. Pääsääntöisesti asiakasmäärältään pienissä halleissa koetaan turvallisuusjärjestelyt paremmiksi kuin suurissa halleissa. Ero on pienten hallien suuntaan suuri etenkin kun tarkastellaan henkilöstön turvallisuusosaamista ja kameravalvontaa. Rakenteiden osalta suuret hallit antavat parempia arvosanoja kuin pienet. Turvallisuusasiakirjoilla ja -suunnitelmilla on käytännön toiminnan kannalta merkitystä Uimahallien turvallisuuteen liittyen vastaajilta tiedusteltiin näkemystä eri turvallisuusasiakirjojen ja - suunnitelmien merkityksestä uimahallin käytännön toiminnan kannalta. Arviointikohteena olivat turvallisuusasiakirja, valvontatutkimusohjelma sekä pelastussuunnitelma. Kaikkien asiakirjojen ja suunnitelmien merkitys koetaan käytännön toiminnan kannalta vähintäänkin melko suureksi. Eri turvallisuusasiakirjojen välillä ei ole suurta eroa merkityksellisyyttä arvioitaessa. Valvontatutkimusohjelman merkitys näyttäisi lisääntyneen vuodesta. Turvallisuusasiakirjan osalta on havaittavissa pieni painoarvon vähentyminen. Uimahallin koko on yhteydessä siihen, miten turvallisuusasiakirjoja ja -suunnitelmia arvotetaan. Niiden merkitys koetaan suuremmaksi pienemmissä uimahalleissa ja sellaisissa, joiden kävijämäärä on pienempi. Lähinnä kyse on kuitenkin aste-eroista näkemyksissä, siis siitä onko asiakirjojen merkitys toiminnan kannalta erittäin tai melko suuri. SUH:n tarjoama koulutus vastaa uimahallien tarpeisiin etenkin uimavalvonnan ja uimaopetuksen osalta Tutkimuksessa vastaajat arvioivat sitä, kuinka hyvin tai huonosti Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton SUH:n tarjoama koulutus vastaa uimahallin nykyisiin tarpeisiin. Arvioitavia asioita oli kuusi. Valtaosa uimahallien edustajista arvioi, että SUH:n tarjoama koulutus vastaa tarpeisiin erittäin tai melko hyvin, kun kyse on uimavalvonnasta ja uimaopetuksesta. Myös kertauskoulutuksen ( Trimmi ) osalta selvä enemmistö antaa tunnustusta SUH:n palveluille. Merkillepantavaa tuloksissa on se, että avoimesti tyytymättömiä ei löydy nimeksikään, ei yhdessäkään kysytyssä asiassa. Pientä epäröintiä ilmenee, kun kysytään vesitreenejä ja erityisuintia koskevasta koulutuksesta. Näiltä osin erinomaisten arvosanojen osuus jää pienemmäksi. Kuitenkaan varsinaisesta tyytymättömyydestä ei voida puhua. Aiempaa useampi ei pysty arvioimaan SUH:n tarjoamaa koulutusta Uimahalleja edustavat vastaajat suhtautuvat hieman aiempaa vähemmän myönteisesti SUH:n tarjoamaan koulutukseen. Arvosanat ovat järjestään aiempaa vaatimattomampia. Tämä tulos selittyy sillä, että nyt aiempaa useampi sanoo, että ei ole kokemuksia asiasta eli ei ole tietoa. Uimahallin koko ja asiakasmäärä eivät näytä olevan johdonmukaisesti yhteydessä siihen, miten SUH:n palveluihin suhtaudutaan. Ainoa merkillepantava riippuvuus on se, että pienet hallit ilmoittavat keskimäärää useammin, että heillä ei ole kokemuksia SUH:n palveluista.

24 Uimahallibarometri Kuvio t. MILLAINEN ON ERI TURVALLISUUSASIAKIRJOJEN/-SUUNNITELMIEN MERKITYS UIMAHALLIN KÄYTÄNNÖN TOIMINNAN KANNALTA (%). ERITTÄIN SUURI MELKO SUURI EI OSAA SANOA EI KOVINK. SUURI OLE- MATON Pelastussuunnitelma (pelastusviranomainen) Turvallisuusasiakirja (kuluttajaturvallisuuden/aik. tuoteturvallisuuden valvontaviranomainen) 9 6 Valvontatutkimusohjelma (terveysviranomainen) TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallibarometri Kuvio t. KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI SUOMEN UIMAOPETUS- JA HEN- GENPELASTUSLIITON SUHn TARJOAMA KOULUTUS VASTAA UIMAHALLIN NYKYISIIN TARPEISIIN ERI ASIOISSA (%). ERIT- TÄIN HYVIN MELKO HY- VIN EI HYVIN EIKÄ HUONOSTI EI KOKEM./ EOS MELKO HUO- NOSTI ERITTÄIN HUO- NOSTI Uimaopetus (uimaopettajat) 9 Uinninvalvonta (uinninvalvojat) 6 9 Vauva- ja perheuinti (ohjaajat) 9 Vesitreeni (ohjaajat) 9 Erityisuinti (ohjaajat) 6 9 Kertauskoulutus ('Trimmi') Täydennyskoulutus ('Trimmi') 9 9 TNS Gallup Oy / PGraphics

25 9 MITÄ ERILAISIA HYVINVOINTIPALVELUJA TULISI OLLA TARJOLLA UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ? Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitä kaikkia muita kuin uimiseen liittyviä palveluita on tarjolla uimahallissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Tämän jälkeen he arvioivat, minkä kaikkia tällaisia palveluita tarvitaan hallissa tai sen läheisyydessä. Uimahallien läheisyydessä tulisi olla tarjolla kuntosalipalveluita, liikuntaneuvontaa ja liikuntaryhmiä Valtaosa uimahalleista ilmoittaa, että hallissa tai sen välittömässä läheisyydessä on kuntosalipalvelut, liikuntaryhmiä, juoksu- ja lenkkeilyreitit, ulko- sekä sisäpelikenttiä. Kirjasto- tai terveyspalveluita löytyy noin neljänneksen uimahallien läheisyydestä. Ravintolapalveluita on tarjolla joka toisessa hallissa tai sitten ne löytyvät läheltä. Nyt aiempaa useammassa hallissa tai sen läheisyydessä on tarjolla monia palveluita verrattuna vuoteen. Liikuntaryhmät, liikuntaneuvonta ja ravintolapalvelut ovat yleistyneet. Aiempaa vähemmän uimahallien läheisyydessä olisi tämän mukaan nurmi- ja ulkopelikenttiä. Enemmistö uimahallien edustajista kaipaa uimahallin välittömään läheisyyteen kolmea erityyppistä palvelua. Nämä tärkeistä tärkeimmät palvelut ovat liikuntaneuvonta, kuntosalipalvelut sekä liikuntaryhmät. Näiden lisäksi kaksi viidestä haluaisi hallin läheisyyteen toimivat ravintolapalvelut sekä juoksu- ja lenkkeilyreitit. Vähemmässä määrin odotuksia kohdentuu siihen, että uimahallien välittömässä läheisyydessä olisi kirjastopalveluja, ulkopeli- tai nurmikenttiä. Vuoteen verrattuna fysioterapiapalveluiden tarve uimahallin yhteydessä on vähentynyt. Pienessä määrin sama koskee terveyspalveluita. Käytännössä yhdessäkään kohdin ei ole havaittavissa sitä, että palveluja kaivattaisiin tuntuvasti aiempaa enemmän. Tällainen vaatimattomuus saattaa johtua siitä, että uimahallien vastaajat eivät odota kävijämäärien lähivuosina lisääntyvän oleellisesti nykyisestä. Kävijämäärältään isoissa halleissa pidetään muita useammin hyvänä sitä, että hallin läheisyydessä on erilaisia muita palveluita. Näissä uimahalleissa nähtäisiin hyvänä myös se, että hallien läheisyydessä olisi tarjolla mm. sisä- ja ulkopelikenttiä sekä ravintolapalveluita. Kävijämäärältään pienissä halleissa odotukset muiden palveluiden sijainnista hallin läheisyydessä ovat selvästi vaatimattomampia. Useimpiin palveluihin kohdentuu keskimäärää vähemmän odotuksia. Monipuoliset palvelut uimahallin läheisyydessä synnyttävät palvelujen lisätarvetta Tuloksista käy ilmi se, että erilaisten hyvinvointipalveluiden sijainti uimahallin läheisyydessä johtaa siihen, että niitä koetaan tarvittavan myös tulevaisuudessa. Mitä monipuolisempi ns. oheispalveluiden kirjo on, sitä enemmän muita palveluita, joita ei ole vielä uimahallin läheisyydessä, haluttaisiin.

26 6 Uimahallibarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA MUITA PALVELUITA ON UIMA- HALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEI- SYYDESSÄ TARJOLLA (%). Kuntosalipalvelut 9 Liikuntaryhmät Juoksu- ja lenkkeilyreitit Ulkopelikentät 66 Sisäpelikentät Liikuntaneuvonta 6 6 Ravintolapalvelut Nurmikentät 6 Fysioterapiapalvelut Kirjastopalvelut Terveyspalvelut Jotakin muuta 6 9 Ei mitään Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics Toisaalta kaikki uimahallit, joissa on esim. kuntosalipalveluja, eivät mainitse näitä palveluja tarvittavan myös tulevaisuudessa. Tätä kummallisuutta voi selittää sillä, että ao. palvelut otetaan ikään kuin itsestään selvyytenä. Kun ne ovat olemassa, ei niitä voida ottaa pois, eikä siis tarvita enää lisää. Halleissa, joiden läheisyydessä on rajoitetusti palveluita, haluaisivat vastaajat ainakin tiettyjä peruspalveluita hallin läheisyyteen. Tällaisiin kuuluvat ainakin kuntosalipalvelut ja liikuntaneuvonta. Jos hallin läheisyydessä ei ole terveyspalveluita, nurmikenttiä tai ulkopelikenttiä, ei pidetä realistisena sitä, että hallin läheisyyteen tällaisia olosuhteita tai palveluita olisi edes saatavissa.

27 Uimahallibarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA MUITA PALVELUITA TARVI- TAAN TULEVAISUUDESSA UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDES- SÄ (%). Liikuntaneuvonta Kuntosalipalvelut Liikuntaryhmät Fysioterapiapalvelut Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Ulkopelikentät Sisäpelikentät Terveyspalvelut Nurmikentät 6 Jotakin muuta Kirjastopalvelut Ei mitään 6 Ei osaa sanoa 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

28 AUTTAAKO ULKOISTAMINEN? Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, tulisiko uimahallin palveluja ja toimintoja vastaisuudessa ulkoistaa nykyistä enemmän. Aiempaa useampi suhtautuu varauksellisesti uimahallin toimintojen ulkoistamiseen Uimahalleista saatu vastaus on aika selkeä. Selvä enemmistö ei halua, että uimahallin palveluja ja toimintoja ulkoistetaan. Vain reilu kymmenesosa kannattaa ulkoistamisen edistämistä. Uimahallien palveluiden ja toimintojen ulkoistamisen vastustaminen on voimistunut vuodesta. Tuloksista käy ilmi se, että halleissa, joissa työskentelee ulkoistettua henkilöstöä, ollaan varauksellisia palveluiden ulkoistamisen jatkamisen osalta. Tässä ryhmässä valtaosa suhtautuu toimintojen ja palveluiden nykyistä laaja-alaisempaan ulkoistamiseen kielteisesti. Myös niissä halleissa, joissa ei ole ulkoistettua henkilöstä selvä enemmistö vastustaa toimintojen ulkoistamista. Kielteinen suhtautuminen ulkoistamiseen on kasvanut molemmissa ryhmissä. Tulosta voi selittää ehkä sillä, että ulkoistamisesta ei aina koeta aiheutuvan hyötyä ainakaan palveluiden laadun osalta. Ulkoistamiskokemuksia omaavissa halleissa ollaan hieman vähemmän tyytyväisiä uimahallin palveluihin kuin halleissa, joilla ei ole kokemusta ulkoistetusta henkilökunnasta. Uimahallibarometri Kuvio t. TULISIKO UIMAHALLIN PALVELUJA JA TOIMINTOJA VASTAISUUDESSA UL- KOISTAA NYKYISTÄ ENEMMÄN (%). Kyllä Ei 6 Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics

29 9 UIMAHALLIEN ONGELMAT Tutkimuksessa vastaajille annettiin mahdollisuus myös avoimeen palautteeseen. Heille esitettiin viisi avointa kysymystä. Kysymykset kuuluivat seuraavasti. Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat ilman ja veden laadun suhteen? Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat palveluiden kehittämisen kannalta? Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat kävijämäärien kasvattamisen kannalta? Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat taloudelliselta kannalta? Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat turvallisuuden kannalta? Huono ilmastointi ja ilmankosteus ongelmana Pahimmat uimahallien ongelmat ilman ja veden laadun suhteen on jaettavissa kahteen pääluokkaan. Lähes kaikki maininnoista liittyivät ilmastointiin, ilman kosteuteen, vanhentuneeseen laitteistoon ja tekniikkaan ja asiakashygieniaan. Kaikkein yleisimmin hallivastaavat kokivat suureksi ongelmaksi ilman kosteuden ja ilmastoinnin puutteellisuudet. Toinen näkyvä ongelma ilman ja veden laadun osalta liittyi asiakkaisiin. Monissa halleissa koetaan asiakkaiden huonon hygienian aiheuttavan ongelmia (peseytymättömyys, epäkelvot uima-asut jne.). Suurimmat ilman ja veden laadun ongelmat: - Huono ilmastointi - Asiakkaiden huono hygienia - Ilman kosteus etenkin talvella - Vanhentunut laitteisto ja tekniikka - Suuret kävijämäärät tiettyinä ajankohtina Pahimmat ongelmat palveluiden kehittämisen kannalta ovat hieman kirjavampia. Ne liittyvät liian pieniin hallin tiloihin, rakenteiden vanhakantaisuuteen, henkilöstöpulaan sekä etenkin kunnan talouden niukkuuteen. Kunnan taloudelliset tekijät sanelevat hallien vastaavien mielestä pitkälle sen, että hallia ei voida rakenteellisesti uudistaa ja henkilöstöä palkata lisää. Suurimmat ongelmat palveluiden kehittämisen kannalta: - Kunnan taloustilanne - Allastila, pienet tilat - Rakenteiden vanhanaikaisuus, yksipuolisuus - Henkilöstöresurssien niukkuus, henkilöstön vaihtuvuus - Henkilöstön asenneongelmat

30 Pelkkä uima-allas ei riitä kävijämäärien kasvattamiseen Pahimmat ongelmat kävijämäärien kasvattamisen kannalta liittyvät uimahallin rajalliseen kapasiteettiin ja tiloihin sekä väestöpohjan riittämättömyyteen. Huomattava osa katsoo, että kävijämäärän kasvattaminen on hankalaa, koska naapurikunnissa tai vaikutusalueella on monia uudenaikaisia halleja ja kylpylöitä. Pelkkä uima-allas ei nykypäivänä riitä, jos tavoite on kävijämäärien lisääminen. Suurimmat ongelmat kävijämäärien kasvattamisen kannalta: - Rajallinen tilakapasiteetti - Vanhentuneet rakenteet - Väestöpohjan riittämättömyys - Kilpailevaa laadukkaampaa tarjontaa Uimahallien suurimmat ongelmat talouden kannalta ovat pitkälle samoja kuin esteet palveluiden kehittämisessä. Kuntien heikko taloudellinen tila heijastuu uimahallien talouteen. Muita ongelmia, jotka nousivat esiin, olivat myös käyttökustannukset sekä hinnoittelu. Lähes joka toinen vastaaja kauhisteli energiakustannusten kasvuvauhtia. Hinnoitteluongelma liittyy tarpeeseen nostaa asiakasmaksuja. Tätä ei kuitenkaan useinkaan voida tehdä. Hintojen nostamisen esteeksi nähdään monia asioita. Näitä ovat kävijäkadon pelko, kuluttajaystävällisyys sekä se, että uimahallien koetaan olevan osa julkista peruspalvelua ja siten kaikkien kuntalaisten saatavilla riippumatta sosiaalisesta asemasta. Suurimmat ongelmat talouden kannalta: - Kuntien taloustilanne ja säästöt - Hinnoitteluongelma (asiakasmaksut vs. vanhentuneet rakenteet) Turvallisuusongelma: Ruuhkahuippuna liian vähän henkilökuntaa Turvallisuuden kannalta isoimmat ongelmat liittyvät aiemmin kertautuneisiin asioihin. Rakenteet koetaan monissa halleissa epätarkoituksenmukaisiksi ja vanhentuneiksi. Osa halleista arvioi kuluneiden, vanhentuneiden ja ahtaiden tilojen muodostavan turvallisuusongelman. Osassa halleista koetaan kävijämäärien ruuhkahuipuissa muodostavan ongelman turvallisuuden kannalta. Henkilökunnan niukkuudesta johtuen ei pystytä valvomaan turvallisuutta optimaalisesti. Joissakin halleissa koetaan osan asiakkaista aiheuttavan vaaratilanteita käyttäytymisellään. Suurimmat ongelmat turvallisuuden kannalta: - Rakenteiden epätarkoituksenmukaisuus: Tilanahtaus, rappuset, korokkeet, liukkaat lattiapinta-alat, pintojen kuluneisuus - Kävijämäärät ruuhkahuipuissa - Iäkkäiden lisääntyvä kävijämäärä - Henkilöstön/valvojien riittämättömyys - Asiakkaiden käyttäytyminen

31 YHTEENVETO Valtaosassa uimahalleja arvioidaan, että vapaaharrasteisen vesijuoksun kysyntä tulee lisääntymään lähivuosina. Myös vapaiden kuntouintimahdollisuuksien kysynnän otaksutaan olevan kasvuuralla. Tuloksista käy ilmi myös se, että uimahallit järjestävät ja organisoivat itse aiempaa useammin mm. sellaisia ohjattuja palveluita kuin hemmottelua, uimaopetusta sekä erityisryhmien uintipalveluita. Aiempaa useammassa uimahallissa on monitoimi-, terapia- ja porealtaita, höyrysaunoja, vesiliukumäkiä ja muita laitteita. Tästä seuraamuksena on se, että vastaajat itse sekä asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä uimahallien palvelutasoon. Nyt kuitenkin aiempaa pienempi osa uimahallien edustajista uskoo uintipalveluiden kysynnän voimistuvan lähitulevaisuudessa. Tuloksista huokuu se, että mihinkään suureen vapaan tai ohjatun vesiliikunnan kysynnän kasvun lisääntymiseen ei luoteta. Monien palvelujen kysynnän kasvun odotetaan pikemminkin hidastuvan. Tuloksissa heijastuu kuntien taloudellinen ahdinko. Pelkkä uima-allas ei nykypäivänä riitä, jos tavoite on kävijämäärien lisääminen ja suuriin investointeihin ei uskota löytyvän varoja.

32 LIITEKUVAT: Uimahallibarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA ERI ALTAITA TAI MUITA LAITTEITA ON UIMAHALLISSA (%). Uintiallas Saunat Opetusallas 6 Monitoimi-, kuntoutus-, terapia-allas 9 Vesiliukumäki Poreallas 9 9 Kahluuallas Kylmävesiallas Hyppytorni/ -lauta Höyrysaunat Lämminvesiallas Muut laitteet Hyppyallas 6 6 Kiipeilyseinä Ei osaa sanoa 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

33 Uimahallibarometri Kuvio t. MITKÄ ALTAISTA TAI MUISTA LAITTEISTA OVAT TULEVAISUUDESSA KESKEISIMPIÄ PALVELU- TUOTANNON RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN KANNALTA (korkeintaan viisi tärkeintä, %). Monitoimi-, kuntoutus-, terapia-allas Uintiallas 9 6 Opetusallas Saunat Kylmävesiallas Hyppyallas Höyrysaunat Muut laitteet Lämminvesiallas Poreallas Vesiliukumäki Hyppytorni/ -lauta 9 Kahluuallas Kiipeilyseinä Ei osaa sanoa 6 9 TNS Gallup Oy / PGraphics 6

34 Uimahallibarometri Kuvio. KUINKA PALJON ERILAISIA ONNETTOMUUSKIRJANPITOON MERKITTYJÄ TILANTEITA ON OLLUT UIMAHALLISSA VIIMEI- SEN KUUKAUDEN AIKANA (luokkia yhdistetty, %). EI YHTÄÄN - KPL/ VUOSI EI TIETOA 6- KPL/ VUOSI YLI KPL/ VUOSI a) Tilanteet, joissa uinninvalvoja tai toinen asiakas on nostanut pinnalla ja tajuissaan olevan asiakkaan ylös altaasta (eli uimari ei ole omin voimin päässyt eteenpäin tai ylös altaasta) Kaikki b) Tilanteet, joissa uinninvalvoja tai toinen asiakas on nostanut asiakkaan veden pinnan alta / pohjasta pinnalle sekä edelleen ylös altaasta Kaikki c) Sairauskohtaukset - muualla kuin altaassa tapahtuneet, joissa on tarvittu ensiapua Kaikki 6 6 d) Sairauskohtaukset - muualla kuin altaassa tapahtuneet, joissa on tarvittu sekä ensiapua että sairaankuljetusta Kaikki 9 e) Hukkumis- tai muu sairaskohtaustilanne on johtanut elvytystoimenpiteisiin (painelu- puhalluselvytys), kuinka monta kertaa vuodessa Kaikki 6 f) Kaatumiset/liukastumiset/pään lyönnit/palovammat tms., vakavat tapaukset, joissa on tarvittu ensiapua Kaikki 6 g) Kaatumiset/liukastumiset/pään lyönnit/palovammat tms., vakavat tapaukset, joissa on tarvittu sekä ensiapua että sairaankuljetusta Kaikki h) Kiukaiden aiheuttamat vähäiset palovammat, joissa "tavanomainen" ensiapu on riittänyt Kaikki i) Ensiapuvälineistönä käytetty hapenantolaitetta (montako kertaa vuodessa) Kaikki 9 6 j) Ensiapuvälineistönä käytetty defibrillaaatoria (montako kertaa vuodessa) Kaikki 9 k) Ensiapuvälineistönä käytetty rankalautaa (montako kertaa vuodessa) Kaikki 9 TNS Gallup Oy / PGraphics

35 Uimahallibarometri Kuvio. KUINKA MONESTA (...) VAKAVASTA TAPA- UKSESTA ON TEHTY ILMOITUS KUNNAN KULUTTAJATURVALLISUUSVIRANOMAI- SELLE (on ollut onnettomuustilanteita, %). Ei yhtään - kpl vuodessa 6- kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Yli kpl Ei tietoa 6 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

36 6 Uimahallibarometri Kuvio. ONKO KORJAAVIA TOIMENPITEITÄ JOUDUTTU TEKEMÄÄN ONNETTOMUUSKIRJANPI- TOON MERKITTYJEN TILANTEIDEN JOHDOSTA (on ollut onnettomuustilanteita, %). KYLLÄ EI OSAA SANOA EI Liukastumisia on pyritty torjumaan e. pintoja uusimalla, liukk.esto Parannettu ensiapuvalmiutta lisäämällä ensiapukoulutusta Uimareille suunnattua ohjeistusta lisätty (e. turvallisuusohjeita) Lasten uimataitoa ryhdytty selvittämään kysymällä tai testaamalla Parannettu ensiapuvalmiutta hankkimalla jokin (e. defibrillaattori) Uinninvalvontaa on tehostettu (e. lisäämällä valvojien lukumäärää) Palovammoja pyritty vähent. kiukaiden suojausta/sij. parantamalla TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallibarometri Kuvio. MONTAKO KERTAA VIIMEKSI KULUNEEN KUUKAUDEN AIKANA ON ESIINTYNYT ALLAS- VESIHYGIENIAN ERITYISTILANTEITA UIMAHALLISSA (luokkia yhdistetty ja tekstejä pelkistetty, %). EI LAIN- KAAN KER- RAN - KERTAA EI OSAA SANOA 6 - KERTAA YLI KERTAA Muualta allasosastolta löydetty Pseudomonas aeruginosa -bakteeri Allas/koko halli väliaik. käyttökieltoon Pseud. aeruginosa -bakt. takia Altaasta löydetty Pseudomonas aeruginosa -bakteeri Allas/koko halli väliaik. käyttökieltoon muun hygieniaongelman takia Allas jouduttu väliaik. sulkemaan ulosteperäisen saastumisen takia TNS Gallup Oy / PGraphics

37 Uimahallibarometri Kuvio. MIKÄ OSUUS PUKUKAAPIN VARANNEISTA ON YHTÄ AIKAA RUUHKA-AIKANA (kun likimain kaikki pukukaapit ovat varattuina) AL- TAILLA JA KUINKA SUURI OSA MUUALLA (arvioitujen %-lukujen keskiarvot). Altailla Muualla 6 6 TNS Gallup Oy / PGraphics

Uimahallibarometri 2008

Uimahallibarometri 2008 Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan Uimahallibarometri 28 Työryhmä: Mika Heino, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry Ilpo Johansson, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

Lisätiedot

Uimahallibarometri Taloustutkimus Oy

Uimahallibarometri Taloustutkimus Oy Taloustutkimus Oy Syyskuu Uimahallien asiakastyytyväisyys 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Uimahallin altaat ja uima-altaiden käyttöaste... 3 3. Eri käyttäjäryhmien osuudet uimahallin tilakapasiteetistä...

Lisätiedot

UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2016

UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2016 UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TORSTAI.., MESSUKESKUS, HELSINKI KOKOUSTILA - JUHO RAHKONEN Tutkimuksen toteutus Uimahallibarometri on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton

Lisätiedot

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta

Lisätiedot

Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy

Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy Syyskuu 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa... 3 3. Vapaasti harjoitettavien vesiliikuntalajien harrastaminen uimahallissa...

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 0..-.. päivien

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA Hallituksen sote-uudistukseen suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti kaksi viidestä ( %), käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Tiedote Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Sivu 1 Puolet suomalaisista ( %) kannattaa kaksoiskuntalaisuutta, eli oikeutta olla kirjoilla kahdessa kunnassa ja käyttää

Lisätiedot

Uimahallien suunnittelu ja rakentaminen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta

Uimahallien suunnittelu ja rakentaminen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta Uimahallien suunnittelu ja rakentaminen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta Ville Nummelin 13.10.2016 Esityksen sisältö (35-40min) Esittely Nykytilanne ja liikuntalaki Uimahallin tilat eri käyttäjien näkökulmista

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS 2012 Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla, internetpaneelissa, 8.-14.6.2012

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS TIEDOTE KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS Kansalaisten kuntatyönantajalle antama yleisarvosana

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Uimataitotutkimus 2011 Tutkimus laadittiin yhteistyössä LIKESin ja Opetushallituksen kanssa. Kysely lähetettiin sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUDEN TUULLE Maan hallitus on valmistelemassa korkeintaan itsehallintoalueen perustamista Suomeen, joiden

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016: VUOTIAIDEN NÄKEMYKSET TULEVAISUUDESTA

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016: VUOTIAIDEN NÄKEMYKSET TULEVAISUUDESTA www.eetury.fi HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016: 55-84-VUOTIAIDEN NÄKEMYKSET TULEVAISUUDESTA Eläkeläiset ry:n hallinnon seminaari 27.4.2017 Hannu Partanen, toiminnanjohtaja Sisältö ja toteutus EETU ry:n tee+ämän

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

ALTAASTA AVOVETEEN HANKKEEN -KUNTAKYSELY Suomen Uimaliitto Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

ALTAASTA AVOVETEEN HANKKEEN -KUNTAKYSELY Suomen Uimaliitto Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ALTAASTA AVOVETEEN HANKKEEN -KUNTAKYSELY 2017 Suomen Uimaliitto Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 1 JOHDANTO Altaasta avoveteen turvallisesti on kaksivuotinen Suomen Uimaliiton ja Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%).

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). Kuvio. MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). ERITTÄIN TÄRKEÄ MELKO TÄRKEÄ EI OSAA SANOA EI JUURI- KAAN TÄRK. EI LAINK. TÄRKEÄ 0 25 50 5 0 Suomen Gallup Oy 0

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

KANSA: YLIOPISTOJEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ

KANSA: YLIOPISTOJEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ TIEDOTE KANSA: YLIOPISTOJEN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ 1 Yliopistojen tärkein tehtävä on vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen

Lisätiedot

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN TIEDOTE SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN Enemmistö suomalaisista luottaa siihen, että kaikki julkisen liikenteen muodot toimivat hyvin maassamme,

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011 NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä työssä jaksamisesta ja jatkamisesta.

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY Standard Eurobarometer 1 Euroopan komissio EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2009 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometer 71 / Kevät 2009 TNS Opinion & Social EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Tiedote Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Suomalaisten luottamus läheisiin ihmisiin on suurta, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Reilu

Lisätiedot

Lataa Hoitohenkilökunnan käsityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä - Heidi Sipiläinen

Lataa Hoitohenkilökunnan käsityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä - Heidi Sipiläinen Lataa Hoitohenkilökunnan käsityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä - Heidi Sipiläinen Lataa Kirjailija: Heidi Sipiläinen ISBN: 9789526121314 Sivumäärä: 116 Formaatti:

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Julkaistavissa,.. klo. Kansalaismielipide: Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Kuntien keskeisin tehtävä on väestön selvän enemmistön mielestä huolehtia

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys ohjeiksi Tarve saattaa Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN VESILIIKUNNAN OHJAAJAKURSSI. Äänekoski 10.-14.1.2011 Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy WWW.VESILIIKUNTA.COM

ERITYISRYHMIEN VESILIIKUNNAN OHJAAJAKURSSI. Äänekoski 10.-14.1.2011 Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy WWW.VESILIIKUNTA.COM ERITYISRYHMIEN VESILIIKUNNAN OHJAAJAKURSSI Äänekoski 10.-14.1.2011 Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy WWW.VESILIIKUNTA.COM Sisältö ja tarkoitus 10.-14.1.2011 Toimintakyvyttömyyson vesiliukoista Suomessa

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot