UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista"

Transkriptio

1 UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

2 UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista JOHDANTO Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa on selvitetty vesiliikunnan harrastamista uimahallissa ja käsityksiä oman uimahallin palveluiden tasosta. Kysymyksen asettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimusongelmaa hahmotetaan vesiliikuntalajien harrastamisena ja kiinnostuksena vastaisuudessa harrastaa eri lajeja. Uimahallien asiakkaat arvioivat tutkimuksessa myös uimahallin palvelutasoa useasta eri näkökulmasta. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla.-.. päivien välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä.. Vastaajat edustavat maamme - vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tulosten luottamusväli on keskimäärin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa Tutkimus on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toimeksiannosta Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin. VESILIIKUNNAN HARRASTAMINEN UIMAHALLISSA Kansalaisilta tiedusteltiin aluksi uinnin ja vesiliikunnan harrastamista uimahallissa. Vesiliikuntaa harrastamattomilta tiedusteltiin syytä, miksi ei harrasta uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa. Vesiliikunnan harrastajiksi on tutkimuksessa tulkittu ne, jotka harrastavat kuntouintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran tai useammin vuodessa. Väestöstä noin puolet harrastaa vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran vuodessa Noin puolet ( %) väestöstä harrastaa uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran vuodessa. Jos aktiivisuuden mittakeppinä käytetään kertaa viikossa, niin väestöstä vajaa kymmenesosa ( %) täyttää tämän kriteerin (käyttää uimahallia säännöllisesti ainakin kerran viikossa liikunnan harrastamiseen). Jos lukuun lasketaan se kymmenesosa ( %) kansalaisista, jotka uivat kerran tai useampia kuukaudessa liikutaan vajaan viidesosan ( %) tasolla. Tämä lukema vastaa hyvin uinnin harrastajaksi ilmoittautuvia aikuisia kansallisessa liikuntatutkimuksessa -. Mikäli aktiivisuuden kriteerinä pidetään vähintään kertaa kuukaudessa, niin naiset käyttävät uimahallia useammin kuin miehet, ikääntyneet useammin kuin nuoret, eläkeläiset useammin kuin työssä käyvät. Kuitenkin ikääntyneiden ja eläkeläisten keskuudessa on keskimäärää enemmän myös niitä, jotka eivät käy lainkaan uimahallissa uimassa tai vesiliikuntaa harrastamassa. Tulokset eivät ole muuttuneet vuodesta, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Muiden liikuntalajien vetovoima verottaa uimahallin käyttäjien määrää Niiltä, jotka eivät harrasta uintia lainkaan tai käyvät uimassa harvemmin kuin kerran vuodessa, tiedusteltiin syytä, miksi eivät harrasta uintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa.

3 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (kaikista, %). Ei lainkaan Harvemmin kuin kerran vuodessa Kerran tai useampia kertoja vuodessa Kerran tai muutamia kertoja kuukaudessa Noin kerran viikossa Useampia kertoja viikossa Lähes päivittäin TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallien asiakasbarometri Kuvio ts. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUU- TA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA: VÄHIN- TÄÄN KERRAN VUODESSA HARRASTAVIEN OSUUS VUOSINA JA (kaikista, %). TNS Gallup Oy / PGraphics

4 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (kaikista, %). Ei lainkaan Harvemmin kuin kerran vuodessa Kerran tai useampia kertoja vuodessa Kerran tai muutamia kertoja kuukaudessa Noin kerran viikossa Useampia kertoja viikossa NAISET MIEHET Lähes päivittäin TNS Gallup Oy / PGraphics

5 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MIKSI EI HARRASTA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (monivalintakysymys; ei-harrastavista, %). Harrastaa muuta liikuntaa, ei ole aikaa Ei koe uintia tai vesiliikuntaa itselleen sopivaksi Etäisyys halliin on liian suuri Kloorattu allasvesi ei sovellu itselle Hinta on liian korkea Ei osaa uida Uimahallissa on liian ahdasta Uimahalli on epäsiisti Allasvalikoima liian niukka Hallissa ei ole sopivaa ohjattua vesiliikuntaryhmää Uimahalli on huonossa kunnossa Käy uimahallissa mutta vain pesulla ja saunomassa Jokin muu syy TNS Gallup Oy / PGraphics

6 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MIKSI EI HARRASTA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (monivalintakysymys; ei-harrastavista, %). Harrastaa muuta liikuntaa, ei ole aikaa Kloorattu allasvesi ei sovellu itselle Etäisyys halliin on liian suuri Ei koe uintia tai vesiliikuntaa itselleen sopivaksi Hinta on liian korkea Uimahallissa on liian ahdasta Uimahalli on epäsiisti Ei osaa uida Hallissa ei ole sopivaa ohjattua vesiliikuntaryhmää Uimahalli on huonossa kunnossa Allasvalikoima liian niukka Käy uimahallissa mutta vain pesulla ja saunomassa NAISET MIEHET Jokin muu syy TNS Gallup Oy / PGraphics

7 Keskeisin syy vesiliikunnan harrastamisen vähäisyyteen on se, että muut liikuntamuodot vievät ajan ja mahdollisuudet uinnin harrastamiseksi. Reilu neljännes ( %) ilmoittaa, että harrastaa muuta liikuntaa, eikä niin ollen ole aikaa uinnille tai muulle vesiliikunnalle. Varsin moni ( %) ei myöskään koe uintia itselleen sopivaksi. Muita merkittäviä syitä ovat pitkät matkat uimahalliin ( %), kloorattu allasvesi ei sovellu itselle ( %) ja vesiliikunnan harrastamisen korkea hinta ( %). Osa vastaajista myös arvioi, että uimahallissa on liian ahdasta ( %) ja uimahalli on epäsiisti ( %). Joka kymmenes ( %) sanoo, että ei käy uimahallissa uimataidottomuuden takia. Muut liikuntalajit verottavat etenkin nuorten uimahallin käyttöä. Kuntosaliharjoittelun, yksittäisten lajien ja ryhmäliikunnan rinnalle ei helpolla mahdu vesiliikunta uimahallissa. Nuorilla on myös taipumusta sanoa, että vesiliikunta ei ole itselle sopivaa, siis ei riittävän vetovoimainen ja kiinnostava. Nuorista lähes kolmannes pitää hintaa myös liian korkeana. Osalle väestöä muu liikunnan harrastaminen on todellinen este uimahallien aktiivikäytölle. Lähes päivittäin liikuntaa harrastavista joka toinen ilmoittaa vesiliikunnan harrastamisen vähäisyyden syyksi muiden liikuntaharrastusten viemän ajan. Arviot vesiliikunnan harrastamattomuuden syistä ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useampi ( % %) sanoo uinnin maksavan liikaa, uimahallissa olevan liian ahdasta ( % %) ja epäsiistiä ( % %). Taloudelliset syyt voivat liittyä meneillään olevaan taantumaan. Altaiden ahtauteen ja epäsiisteyteen liittyvien mainintojen yleistymiselle on vaikea löytää selitystä, koska uimahallien asiakkaiden keskuudessa suunta on ollut pikemminkin päinvastainen. VAPAASTI HARJOITETTAVIEN VESILIIKUNTALAJIEN HARRASTAMINEN UIMAHAL- LISSA Kaksi kolmesta harrastaa kuntouintia Uimahallissa vähintään kerran vuodessa vesiliikuntaa harrastavilta tiedusteltiin, mitä kaikkia vapaasti harjoitettavia vesiliikuntalajeja harrastaa nykyisin uimahallissa. Uimahallien altaiden käyttäjistä kaksi kolmesta ( %) on kuntouintia harrastavia. Vesijuoksua harrastavia on reilu neljännes ( %). Perheuintia, jolla tarkoitetaan vapaasti harjoitettavaa uintia perheenjäsenten kera, harrastaa kävijöistä noin neljännes ( %). Uintia ja vesiliikuntaa harrastavista miehistä ja naisista noin kaksi kolmesta harrastaa kuntouintia. Naiset kuitenkin usein tämän lisäksi vesijuoksevat ( %). Uimahalleista käyvistä miehistä vain ( %) viidesosa harrastaa vesijuoksua. Tulokset ovat pitkälle samansuuntaisia kuin vuonna. Pienet muutokset saattavat selittyä sattumalla. Kuntouintia harrastavien osuus on kuitenkin pari prosenttiyksikköä suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Vastaavasti perheuintia harrastavien osuus on vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä.

8 Vesijuoksuun kohdentuu kysyntää Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin, mitä vapaasti harjoitettavia vesiliikuntalajeja haluaisi harrastaa jatkossa. Noin puolet ( %) koko väestöstä kokee, että kuntouinti olisi laji, jota haluaa harrastaa. Vesijuoksulle löytyisi myös kysyntää ( %). Viidennes ( %) väestöstä ei ole kiinnostunut mistään vesiliikuntamuodosta. Potentiaalisia vesijuoksijoita ovat etenkin naiset, joista lähes joka toinen ( %) haluaisi harrastaa vesijuoksua. Vesijuoksuun kohdentuvat toiveet ovat naisten keskuudessa yhtä yleisiä kuin kuntouintiin kohdistuvat. Miehistä joka toinen ( %) haluaisi harrastaa kuntouintia. Eläkeläisten, opiskelijoiden, pienituloisten, työttömien, uimataidottomien sekä aktiivisesti liikuntaa harrastavien keskuudessa on keskimäärää enemmän sellaisia, jotka eivät halua (pysty) harrastaa jatkossa mitään vapaasti harjoitettavaa vesiliikuntalajia. Vuoteen verrattuna tulokset ovat muuttuneet vain hieman. Aiempaa hieman enemmän kiinnostusta saattaa kohdentua kuntouintiin ja aiempaa vähemmän perheuintiin sekä hyppylautoihin ja -torneihin. Monet kuntouimarit haluavat myös vesijuosta Mikäli toiveita tarkastellaan yksinomaan vesiliikuntaa harrastavien keskuudessa, niin kiinnostusta kohdentuu vesijuoksuun, koska reilu neljännes ( %) harrastaa, mutta kaksi viidestä haluaisi harrastaa ( %). Suunta näyttäisi siis olevan vesiliikunnan harrastajien keskuudessa nykyistä enemmän vesijuoksuun. Vuonna oli havaittavissa samansuuntainen ero, mutta tutkimuksessa vesijuoksua harrastavien osuus ei ole lisääntynyt oletuksista huolimatta. Uimahallissa satunnaisesti käyvistä (harvemmin kuin kerran vuodessa) lähes joka toinen ( %) haluaisi harrastaa kuntouintia ja neljännes ( %) vesijuoksua. Tämä on uimahallien kävijäpotentiaalia. Ongelmaksi nousee, kuinka houkutella tätä väkeä halliin, kun heillä ei ole aikaa, hinnat ovat liian korkeat, etäisyys halliin liian pitkä ja hallit heidän mielestään ahtaita. Uimataidottomista kansalaisista enemmistö ei halua alkaa harrastaa mitään uintiin viittaavaa. Ainoa laji, johon uimataidottomien keskuudessa kohdentuu kiinnostusta, on vesijuoksu. Kokonaan uimataidottomista kuudesosa ( %) haluaisi harrastaa vesijuoksua. Uimataidottomista kaksi viidestä on yli -vuotiaita. Luultavasti ryhmään kuuluvia voisi tavoittaa erilaisista harrastuspiireistä tai eläkeläisjärjestöistä.

9 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILIIKUNTALAJEJA HARRASTAA UIMAHAL- LISSA (harrastavista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

10 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ KAIKKIA VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILIIKUNTALAJEJA HARRASTAA UIMAHAL- LISSA (harrastavista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Erityisuinti (erityisjärjest.) Hyppylaudat tai -tornit Kilpauinti Ei mitään NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

11 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA (kaikista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

12 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA (kaikista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Jokin muu Perheuinti Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

13 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA: UIMAHALLISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HARRASTAVAT (%). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

14 OHJATUN VESILIIKUNNAN HARRASTAMINEN JA KYSYNTÄ Tutkimuksessa vesiliikuntaa uimahalleissa harrastaneilta kysyttiin ohjatun toiminnan ja palveluiden harrastamista uimahallissa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämän jälkeen kaikki vastaajat ilmoittivat, mitä kaikkia ohjattuja vesiliikuntalajeja haluaisivat alkaa harrastamaan jatkossa. Lähes kaksi viidestä asiakkaasta on kokeillut ohjattua vesiliikuntaa viimeksi kuluneen vuoden aikana Uimahallien asiakkaista vajaa viidennes ( %) ilmoittaa kokeilleensa tai harrastaneensa viimeksi kuluneen vuoden aikana ohjattua vesijumppaa muodossa tai toisessa. Yksi seitsemästä ( %) on harrastanut vesijuoksua ohjatusti. Tuloksista voi tehdä sen johtopäätöksen, että kaikista hallien vesiliikunnan harrastajista vajaat kaksi viidestä on ainakin kokeillut ohjattua liikuntaa viimeksi kuluneen vuoden aikana ( %). Tulokset eivät ole suuresti muuttuneet vuodesta. Voisi lähes sanoa, että ohjatun vesiliikunnan kokeileminen tai harrastaminen on suhteellisesti vähentynyt koko väestön keskuudessa. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksioikoinen. Väestöryhmien välillä on eroja. Miesten keskuudessa ohjattu vesijumppa ja -juoksu ovat yleistyneet ja naisten keskuudessa aiempaa pienempi osa sanoo, että on osallistunut tällaiseen harrastukseen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ikääntyneistä aiempaa useampi on osallistunut ohjattuun vesiliikuntaan ja nuoremmista aiempaa pienempi osa. Tulos ei myöskään kerro sitä, että ohjatun vesiliikunnan tarjonta tai siihen osallistuneiden määrä olisi vähentynyt; tarjontaa ja kävijöitä saattaa olla enemmän kuin ennen. Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että ohjatun liikunnan säännöllisillä käyttäjillä olisi ollut enemmän mahdollisuuksia osallistua. Enemmistö ( %) uimahallien asiakkaista ei ole osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana mihinkään ohjattuun toimintaan. Ohjatun toiminnan laistavia ovat etenkin miehet ja nuorempi osa uimahallien asiakkaista. Naisista lähes joka toinen ja ikääntyneistä asiakkaista enemmistö on osallistunut johonkin ohjattuun toimintaan. Yli neljännes kansalaisista on kiinnostunut vesijumpasta Kaikista kansalaisista reilu neljännes ( %) haluaisi harrastaa ohjattua vesijumppaa. Tämän lisäksi vajaa neljännes ( %) on kiinnostunut ohjatusta vesijuoksusta ja kuudesosa ( %) hemmottelusta. Vesizumba tai muu ohjattu vedessä tapahtuva tanssi kiinnostaa reilua kymmenesosaa ( %) kansalaisista. Lähes kymmenesosa olisi kiinnostunut erilaisista kuntouttavista palveluista (%). Naisten kiinnostus kohdentuu voimakkaasti vesijumppaan ( %). Miehistä vain kuudesosa ( %) on kiinnostunut ohjatusta vesijumpasta. Naisten kiinnostus vesijumppaan on vähentynyt ( % %) ja miesten lisääntynyt ( % %).

15 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HAR- RASTAA/ON HARRASTANUT VIIMEKSI KULU- NEEN VUODEN AIKANA (harrastavista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Jokin muu Vauva- tai perheuinti Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vesizumba tai muu -tanssi Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

16 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HAR- RASTAA/ON HARRASTANUT VIIMEKSI KULU- NEEN VUODEN AIKANA (harrastavista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Jokin muu Vauva- tai perheuinti Vesizumba tai muu -tanssi Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

17 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA (kaikista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vauva- tai perheuinti Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jokin muu Erityisryhmien uintipalvelut Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

18 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA (kaikista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Vauva- tai perheuinti Uimakoulu Sukelluskoulu Erityisryhmien uintipalvelut Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jokin muu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

19 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA: UIMAHAL- LISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HARRASTAVAT (%). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vauva- tai perheuinti Jotakin muuta Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Erityisryhmien uintipalvelut HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

20 Miehistä lähes joka toinen ( %) ei tunne houkutusta mihinkään ohjattuun vesiliikuntaan. Naisista näin ajattelee vain noin neljännes ( %). Ohjatun vesijumpan ja vesijuoksun suosio kasvaa ikääntyneimpien suuntaan. Yli -vuotiaista yli kolmannes on kiinnostunut ohjatusta vesijumpasta ja yli neljännes vesijuoksusta. Vesizumban, vauva-/perheuinnin sekä hemmottelun suosio taas lisääntyy nuorempien ikäluokkien suuntaan. Alle -vuotiaista yksi kuudesta haluaisi harrastaa ohjattua vesizumbaa tai muuta ohjattua tanssia vedessä. Kuntouttavien palveluiden kysyntä on yleisintä vuotta täyttäneiden keskuudessa ( %). Kuitenkin myös ikääntyneistä työntekijöistä lähes yksi seitsemästä osoittaa kiinnostusta kuntouttavia palveluita kohtaan uimahalleissa. Valtaosa uimahallien käyttäjistä haluaisi myös ohjattuja palveluita Suurin osa ( %) uimahallien nykyisistä asiakkaista haluaisi vastaisuudessa osallistua johonkin ohjattuun vesiliikuntaan. Luku on lähes kaksinkertainen ohjattuun vesiliikuntaan osallistuneiden määrään verrattuna. Nykyisistä uimahallien asiakkaista yli kolmannes ( %) on kiinnostunut harrastamaan jatkossa vesivoimistelua. Lukema on prosenttiyksikköä korkeampi kuin nykyisten vesijumpan harrastajien määrä uimahallien asiakkaiden keskuudessa. Myös ohjattuun vesijuoksuun kohdentuu enemmän kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa kuin mitä lajia harrastetaan. Uimahallien vesiliikkujista yksi seitsemästä ( %) on harrastanut ohjattua vesijuoksua viimeksi kuluneen vuoden aikana ja yli neljännes ( %) haluaisi harrastaa sitä. Monikaan ei ole harrastanut vesizumbaa ( %), mutta yli kymmenesosa haluaisi harrastaa ( %). Sukelluskouluilla olisi potentiaalisia asiakkaita kuusinkertainen määrä nykyisiin harrastajiin verrattuna. Jatkossa uimahallien asiakastyytyväisyystutkimuksessa tulisi selvittää, mitä uimahallien tulisi tehdä, että eri toiveet realisoituisivat. MITÄ ERILAISIA HYVINVOINTIPALVELUJA TULISI OLLA TARJOLLA UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ? Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitä kaikkia muita kuin uimiseen liittyviä palveluita haluaisi olevan uimahallissa tai sen läheisyydessä. Uimahallien läheisyydessä tulisi olla tarjolla kuntosali-, fysioterapia ja ravintolapalveluita Kansalaisista yli kolmannes ( %) ilmoittaa, että hallissa tai sen välittömässä läheisyydessä tulisi olla kuntosalipalvelut. Paljon pienempi osa toivoo uimahallin läheisyyteen fysioterapiapalveluita ( %) ja ravintoloita ( %). Vähemmässä määrin odotuksia kohdentuu siihen, että uimahallien välittömässä läheisyydessä olisi kirjastopalveluja, ulkopeli- tai nurmikenttiä. Viidennes sanoo, että uimahallien välittömässä läheisyydessä ei tarvitse olla mitään muita palveluita.

21 Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useampi on epätietoinen. Tulos voi johtua siitä, että nyt aiempaa useamman uimahallin läheisyydessä on ainakin joitakin muita palveluita. Naiset toivovat hyvinvointipalveluita Naisilla on enemmän odotuksia kuin miehillä. Naiset toivovat uimahallien yhteyteen tai läheisyyteen erilaisia palveluita tai harrastuspaikkoja miehiä useammin. Naiset toivovat miehiä useammin etenkin liikuntaryhmiä ja -neuvontaa sekä terveyspalveluita. Miesten toiveet kohdentuvat naisia useammin sisäpelikenttiin. Uimahallien nykyiset asiakkaat ovat vaateliaampia kuin ne, jotka käyttävät uimahalleja harvemmin tai ei lainkaan. Uimahallien asiakkaista enemmän kuin kaksi viidestä ( %) toivoo, että hallin yhteydessä tai läheisyydessä olisi kuntosali. Varsin moni ( %) haluaisi uimahallien yhteyteen myös ravintolapalveluita. Ravintolapalveluita toivovat etenkin ne, jotka harrastavat vesiliikuntaa muutamia kertoja vuodessa. Tämä viittaa siihen, että toiveena on kokonaisvaltainen virkistäytyminen perheen tai ystävien kanssa joitakin kertoja vuodessa, ei niinkään säännöllinen uinnin tai vesiliikunnan harrastaminen. Uimahallien vakikävijät toivovat muita useammin fysioterapiapalveluita. Kuntosalipalveluita uimahallien yhteyteen toivovat nuoremmat ikäluokat. Nuoremmille ikäluokille leimallista on toivoa kaikentyyppisiä liikuntapalveluita uimahallien yhteyteen tai läheisyyteen. Paljon liikuntaa harrastavien toivelistalla ovat etenkin kuntosalit. Tässä ryhmässä on uimahallikäyntien esteenä liikunnan harrastamisesta syntyvä ajanpuute. MIKÄ ON PALVELUIDEN LAATUTASO UIMAHALLISSA? Tutkimuksessa uimahallien asiakkailta tiedusteltiin näkemystä palveluiden laatutasosta uimahallissa. Vastaajat antoivat arvosanan uimahallin palveluiden laatutasolle yleensä, henkilöstön osaamistasolle ja uimahallin turvallisuusjärjestelyille. Vesiliikunnan aktiiviharrastajat ovat tyytyväisiä oman uimahallin palveluiden laatuun Uimahallien asiakkaat arvioivat oman uimahallin palveluiden laatutason yleensä joko erittäin hyviksi tai melko hyviksi ( %). Vajaa viidesosa intoutuu äärimmäisen hyviin arvosanoihin uimahallin palvelutasoa arvioidessaan. Vain muutamat harvat ( %) antavat uimahallille, jota käyttävät eniten, huonon arvosanan. Tulokset viittaavat siihen, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä omaan uimahalliinsa. Keskivertoa tyytyväisempiä ovat ne, jotka käyttävät eniten uimahallia vesiliikuntaan. Tyytyväisyys on, jos mahdollista, entisestään lisääntynyt vuodesta. Tyytyväisten osuus on lisääntynyt neljällä prosenttiyksiköllä ja erittäin tyytyväisten viidellä.

22 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLIT- TÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (kaikista, %). Kuntosalipalvelut Fysioterapiapalvelut Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaryhmät Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jotakin muuta Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

23 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLIT- TÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (kaikista, %). Kuntosalipalvelut Fysioterapiapalvelut Liikuntaryhmät Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jokin muu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

24 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖ- MÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ: UIMAHALLISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HAR- RASTAVAT (%). Kuntosalipalvelut Ravintolapalvelut Fysioterapiapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaryhmät Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jotakin muuta HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

25 Uimahallien asiakkaista valtaosa antaa hyvän arvosanan myös oman uimahallinsa henkilöstön osaamiselle ( %) ja uimahallin turvallisuusjärjestelyille ( %). Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Tyytyväisyys on pikemminkin lisääntynyt kuin heikentynyt. Merkillepantavaa tuloksissa on se, että turvallisuusjärjestelyt tyydyttävät keskimäärää enemmän niitä, jotka käyttävät uimahallin palveluita ainakin kerran kuukaudessa. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin myös näkemyksiä hygieniaan liittyvistä asioista uimahallissa, jota käyttää eniten. Arvioitavia asioita oli kaikkiaan kuusi. Uimahallien hygieniatekijöiden arvosanat ovat parantuneet vuodesta Enemmistö uimahallien asiakkaista on tyytyväinen neljään asiaan. Nämä ovat allasosaston yleinen hygienian taso ( % erittäin tai melko hyvä), puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys ( %), uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet ( %) sekä henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä ( %). Kahteen asiaan kohdentuu enemmässä määrin tyytymättömyyttä tai ainakin tyytyväisten asiakkaiden määrä on alhainen. Nämä kaksi asiaa ovat vieraskieliset ohjeet ( % hyvä tai erittäin hyvä) sekä allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys ( %). Arvosanat hygieniaan liittyvissä asioissa ovat parantuneet kautta linjan vuodesta. Aiempaa suurempi osa uimahallien asiakkaista kiittelee etenkin henkilöstön osaamista, vieraskielisiä ohjeita ja allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyyttä. Tuloksista käy ilmi se, että aktiiviset vesiliikunnan harrastajat ovat tyytyväisempiä hygienian tasoon uimahalleissa kuin vähemmän harrastavat. Ero ei ole kovin suuri mutta johdonmukainen eri asioissa. ONKO OMASSA UIMAHALLISSA JOITAKIN ONGELMIA? Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin, onko uimahallissa, jota käyttää eniten, joitakin ongelmia. Vastaajille annettiin lista, jossa valittavana oli kahdeksan mahdollista ongelmaa. Lisäksi oli mahdollista antaa joku muu vastaus listan ulkopuolelta. Aiempaa pienempi osa näkee uimahallissa ongelmia Enemmän kuin kaksi viidesosaa ( %) uimahallien asiakkaista sanoo, että omassa uimahallissa ei ole heidän kokemuksensa mukaan mitään ongelmaa. Kääntäen asian voisi ilmaista siten, että enemmistö uimahallien käyttäjistä kuitenkin kokee jonkin asian ongelmaksi. Eniten tyytymättömyyden ilmauksia kohdentuu uimahallien ahtauteen. Vajaa neljännes ( %) uimahallien asiakkaista ilmoittaa, että uimahallissa on liian ahdasta. Toinen tietyssä määrin nurinaa aiheuttava asia on allasvalikoima. Yksi seitsemästä ( %) on sitä mieltä, että allasvalikoima on puutteellinen. Altaita ei ole riittävästi kaikkiin tarpeisiin.

26 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITEN ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA UIMAHALLISSA JOTA KÄYTTÄÄ ENI- TEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palveluiden laatutaso Henkilöstön osaamistaso Uimahallin turvallisuusjärjestelyt TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITEN ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENI- TEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palveluiden laatutaso NAISET MIEHET Henkilöstön osaamistaso NAISET MIEHET Uimahallin turvallisuusjärjestelyt NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

27 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Allasosaston yleinen hygienian taso omasta mielestä Henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä Puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys Uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet Vieraskieliset ohjeet Allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys TNS Gallup Oy / PGraphics

28 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Allasosaston yleinen hygienian taso omasta mielestä NAISET MIEHET Henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä NAISET MIEHET Puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys NAISET MIEHET Uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet NAISET MIEHET Vieraskieliset ohjeet NAISET MIEHET Allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

29 Uimahallien ahtautta valittavat etenkin ne, jotka harrastavat vesiliikuntaa säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ( %). Harvemmin uimahalleissa vesiliikuntaa harrastavat eivät koe asiaa yhtä usein ongelmaksi. Tulokset ovat muuttuneet vuodesta siten, että aiempaa suurempi osa sanoo, että eniten käyttämässä uimahallissa ei ole mitään ongelmia. Aiempaa pienempi osa valittaa allasvalikoiman niukkuutta ja huonoa kuntoa. Naiset kokevat ongelmia useammin kuin miehet. Naiset valittavat miehiä useammin etenkin tilanahtautta. Miehistä selvästi suurempi osa ilmoittaa, että ei ole mitään ongelmia. Merkittävin iän mukainen havainto koskee uimahallin tilan ahtautta. Ikäluokkaan vuotta kuuluvista kaksi viidestä kokee ongelmaksi altaiden ruuhkaisuuden. Muilta osin iän mukaiset erot ovat pieniä. ONKO ITSE JOUTUNUT UIMAHALLISSA VAARATILANTEESEEN? Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin, ovatko he itse joutuneet uimahallissa vaaratilanteeseen tai onko itselle sattunut tapaturma viimeisen vuoden aikana. Kysymyksenasettelulla haluttiin lähinnä kartoittaa asiakaskunnan yleistä näkemystä tapaturmista ja vaaratilanteista uimahalleissa ja tällä tavoin myös peilata yleistä turvallisuuden tasoa. Tutkimuksen otos ei anna mahdollisuuksia tehdä johtopäätöksiä vaarallisten tilanteiden määrästä uimahalleissa. Muutama prosentti kokee joutuneensa vaaratilanteeseen uimahallissa Vaaratilanteisiin on joutunut kaksi prosenttia uimahallien asiakkaista. Yksi sadasta kokee joutuneensa tapaturmaan. Tulos on käytännössä samanlainen kuin vuonna. Tulokset viittaavat siihen, että mitä aktiivisemmin vesiliikuntaa harrastetaan, sitä useammin on jouduttu vaaratilanteisiin. Vaaratilanteisiin tai tapaturmaan joutuneilta tiedusteltiin, kuinka henkilökunta osasi toimia tilanteessa. Lähes puolet ( %) ilmoittaa, että tilanteessa ei ollut tarvetta henkilökunnan apuun. Niitä jotka olivat tyytyväisiä henkilökunnan toimintaan ( %) on hieman enemmän kuin tyytymättömiä ( %). Tyytymättömiksi on luokiteltu ne, jotka antoivat huonon arvosanan tai että henkilökunta ei toiminut mitenkään vaikka olisi pitänyt.

30 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. KOKEEKO JONKIN/JOIDENKIN SEURAAVISTA SEIKOISTA OLEVAN ONGELMANA UIMAHALLIS- SA JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). Liian ahdasta Allasvalikoima puutteellinen Jokin muu asia Uimahalli on epäsiisti Uimahalli yl. huonossa kunnossa Huono ilmanlaatu Liian vähän uinninvalvojia Ei sovellu liikkumisesteisille Liian vähän muuta henkilökuntaa Ei mitään ongelmaa TNS Gallup Oy / PGraphics

31 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. KOKEEKO JONKIN/JOIDENKIN SEURAAVISTA SEIKOISTA OLEVAN ONGELMANA UIMAHALLIS- SA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). Liian ahdasta Allasvalikoima puutteellinen Jokin muu asia Uimahalli on epäsiisti Uimahalli yleis. huonossa kunnossa Liian vähän uinninvalvojia Huono ilmanlaatu Ei sovellu liikkumisesteisille Liian vähän muuta henkilökuntaa NAISET MIEHET Ei mitään ongelmaa TNS Gallup Oy / PGraphics

Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy

Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy Syyskuu 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa... 3 3. Vapaasti harjoitettavien vesiliikuntalajien harrastaminen uimahallissa...

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Uimahallibarometri Taloustutkimus Oy

Uimahallibarometri Taloustutkimus Oy Taloustutkimus Oy Syyskuu Uimahallien asiakastyytyväisyys 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Uimahallin altaat ja uima-altaiden käyttöaste... 3 3. Eri käyttäjäryhmien osuudet uimahallin tilakapasiteetistä...

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2016

UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2016 UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TORSTAI.., MESSUKESKUS, HELSINKI KOKOUSTILA - JUHO RAHKONEN Tutkimuksen toteutus Uimahallibarometri on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton

Lisätiedot

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa.

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Seniori- LIIKUNTATUTKIMUS 27-28 SENIORILIIKUNTA Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto ry Suomen Liikunta ja Urheilu TNS

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

UIMAHALLIBAROMETRI 2012: Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan

UIMAHALLIBAROMETRI 2012: Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan UIMAHALLIBAROMETRI : Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan UIMAHALLIBAROMETRI : Uimahallivastaavien arvioita ja näkemyksiä omasta uimahallistaan JOHDANTO Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Huomisen kynnyksellä tutkimus

Lehdistötiedote Huomisen kynnyksellä tutkimus Lehdistötiedote -tutkimus Julkaisuvapaa 21..2016 klo 14.1 Ikääntyneet kokevat itsensä toisen luokan kansalaisiksi nuoruutta arvostetaan nykyyhteiskunnassa liikaa Kolme ikääntynyttä suomalaista neljästä

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Huomisen kynnyksellä 2016: vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta

Huomisen kynnyksellä 2016: vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta : 55-84-vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta Sisältö ja toteutus Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää 55-84 -vuotiaiden: Näkemyksiä ikäihmisten kohtelusta yhteiskunnassamme Luottamusta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kustannukset. Harrastamisen hinta seuran, kunnan vai harrastajan kukkarosta? ylitarkastaja Sari Virta

Lasten ja nuorten liikunnan kustannukset. Harrastamisen hinta seuran, kunnan vai harrastajan kukkarosta? ylitarkastaja Sari Virta Lasten ja nuorten liikunnan kustannukset Harrastamisen hinta seuran, kunnan vai harrastajan kukkarosta? ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omatoiminen liikunta Harrastaminen

Lisätiedot

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016 SHKY Laske+elijatutkimus Toukokuu Johdanto Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvi+ää, miten saada jo laske+elua harrastavat henkilöt/taloudet vie+ämään useampia päiviä rinteessä? Lisäksi

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2005 vastaavan laajuisena.

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia 19.1.2016 Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Suomalaisten lastensaantitoiveet: Miksi ne kiinnostavat? Alenevan syntyvyyden maissa

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Harrastamisen hinta tutkimuksen valossa. Itäsuomalaisten kuntien liikuntaviranhaltijoiden työkokous ylitarkastaja Sari Virta

Harrastamisen hinta tutkimuksen valossa. Itäsuomalaisten kuntien liikuntaviranhaltijoiden työkokous ylitarkastaja Sari Virta Harrastamisen hinta tutkimuksen valossa Itäsuomalaisten kuntien liikuntaviranhaltijoiden työkokous 9.-10.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omatoiminen liikunta Harrastaminen

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 44,84 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen

LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2013 5 9 luokat Vuokatti 30.5.2013 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot