UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista"

Transkriptio

1 UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

2 UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista JOHDANTO Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa on selvitetty vesiliikunnan harrastamista uimahallissa ja käsityksiä oman uimahallin palveluiden tasosta. Kysymyksen asettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimusongelmaa hahmotetaan vesiliikuntalajien harrastamisena ja kiinnostuksena vastaisuudessa harrastaa eri lajeja. Uimahallien asiakkaat arvioivat tutkimuksessa myös uimahallin palvelutasoa useasta eri näkökulmasta. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla.-.. päivien välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä.. Vastaajat edustavat maamme - vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tulosten luottamusväli on keskimäärin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa Tutkimus on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toimeksiannosta Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin. VESILIIKUNNAN HARRASTAMINEN UIMAHALLISSA Kansalaisilta tiedusteltiin aluksi uinnin ja vesiliikunnan harrastamista uimahallissa. Vesiliikuntaa harrastamattomilta tiedusteltiin syytä, miksi ei harrasta uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa. Vesiliikunnan harrastajiksi on tutkimuksessa tulkittu ne, jotka harrastavat kuntouintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran tai useammin vuodessa. Väestöstä noin puolet harrastaa vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran vuodessa Noin puolet ( %) väestöstä harrastaa uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran vuodessa. Jos aktiivisuuden mittakeppinä käytetään kertaa viikossa, niin väestöstä vajaa kymmenesosa ( %) täyttää tämän kriteerin (käyttää uimahallia säännöllisesti ainakin kerran viikossa liikunnan harrastamiseen). Jos lukuun lasketaan se kymmenesosa ( %) kansalaisista, jotka uivat kerran tai useampia kuukaudessa liikutaan vajaan viidesosan ( %) tasolla. Tämä lukema vastaa hyvin uinnin harrastajaksi ilmoittautuvia aikuisia kansallisessa liikuntatutkimuksessa -. Mikäli aktiivisuuden kriteerinä pidetään vähintään kertaa kuukaudessa, niin naiset käyttävät uimahallia useammin kuin miehet, ikääntyneet useammin kuin nuoret, eläkeläiset useammin kuin työssä käyvät. Kuitenkin ikääntyneiden ja eläkeläisten keskuudessa on keskimäärää enemmän myös niitä, jotka eivät käy lainkaan uimahallissa uimassa tai vesiliikuntaa harrastamassa. Tulokset eivät ole muuttuneet vuodesta, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Muiden liikuntalajien vetovoima verottaa uimahallin käyttäjien määrää Niiltä, jotka eivät harrasta uintia lainkaan tai käyvät uimassa harvemmin kuin kerran vuodessa, tiedusteltiin syytä, miksi eivät harrasta uintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa.

3 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (kaikista, %). Ei lainkaan Harvemmin kuin kerran vuodessa Kerran tai useampia kertoja vuodessa Kerran tai muutamia kertoja kuukaudessa Noin kerran viikossa Useampia kertoja viikossa Lähes päivittäin TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallien asiakasbarometri Kuvio ts. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUU- TA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA: VÄHIN- TÄÄN KERRAN VUODESSA HARRASTAVIEN OSUUS VUOSINA JA (kaikista, %). TNS Gallup Oy / PGraphics

4 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (kaikista, %). Ei lainkaan Harvemmin kuin kerran vuodessa Kerran tai useampia kertoja vuodessa Kerran tai muutamia kertoja kuukaudessa Noin kerran viikossa Useampia kertoja viikossa NAISET MIEHET Lähes päivittäin TNS Gallup Oy / PGraphics

5 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MIKSI EI HARRASTA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (monivalintakysymys; ei-harrastavista, %). Harrastaa muuta liikuntaa, ei ole aikaa Ei koe uintia tai vesiliikuntaa itselleen sopivaksi Etäisyys halliin on liian suuri Kloorattu allasvesi ei sovellu itselle Hinta on liian korkea Ei osaa uida Uimahallissa on liian ahdasta Uimahalli on epäsiisti Allasvalikoima liian niukka Hallissa ei ole sopivaa ohjattua vesiliikuntaryhmää Uimahalli on huonossa kunnossa Käy uimahallissa mutta vain pesulla ja saunomassa Jokin muu syy TNS Gallup Oy / PGraphics

6 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MIKSI EI HARRASTA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (monivalintakysymys; ei-harrastavista, %). Harrastaa muuta liikuntaa, ei ole aikaa Kloorattu allasvesi ei sovellu itselle Etäisyys halliin on liian suuri Ei koe uintia tai vesiliikuntaa itselleen sopivaksi Hinta on liian korkea Uimahallissa on liian ahdasta Uimahalli on epäsiisti Ei osaa uida Hallissa ei ole sopivaa ohjattua vesiliikuntaryhmää Uimahalli on huonossa kunnossa Allasvalikoima liian niukka Käy uimahallissa mutta vain pesulla ja saunomassa NAISET MIEHET Jokin muu syy TNS Gallup Oy / PGraphics

7 Keskeisin syy vesiliikunnan harrastamisen vähäisyyteen on se, että muut liikuntamuodot vievät ajan ja mahdollisuudet uinnin harrastamiseksi. Reilu neljännes ( %) ilmoittaa, että harrastaa muuta liikuntaa, eikä niin ollen ole aikaa uinnille tai muulle vesiliikunnalle. Varsin moni ( %) ei myöskään koe uintia itselleen sopivaksi. Muita merkittäviä syitä ovat pitkät matkat uimahalliin ( %), kloorattu allasvesi ei sovellu itselle ( %) ja vesiliikunnan harrastamisen korkea hinta ( %). Osa vastaajista myös arvioi, että uimahallissa on liian ahdasta ( %) ja uimahalli on epäsiisti ( %). Joka kymmenes ( %) sanoo, että ei käy uimahallissa uimataidottomuuden takia. Muut liikuntalajit verottavat etenkin nuorten uimahallin käyttöä. Kuntosaliharjoittelun, yksittäisten lajien ja ryhmäliikunnan rinnalle ei helpolla mahdu vesiliikunta uimahallissa. Nuorilla on myös taipumusta sanoa, että vesiliikunta ei ole itselle sopivaa, siis ei riittävän vetovoimainen ja kiinnostava. Nuorista lähes kolmannes pitää hintaa myös liian korkeana. Osalle väestöä muu liikunnan harrastaminen on todellinen este uimahallien aktiivikäytölle. Lähes päivittäin liikuntaa harrastavista joka toinen ilmoittaa vesiliikunnan harrastamisen vähäisyyden syyksi muiden liikuntaharrastusten viemän ajan. Arviot vesiliikunnan harrastamattomuuden syistä ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useampi ( % %) sanoo uinnin maksavan liikaa, uimahallissa olevan liian ahdasta ( % %) ja epäsiistiä ( % %). Taloudelliset syyt voivat liittyä meneillään olevaan taantumaan. Altaiden ahtauteen ja epäsiisteyteen liittyvien mainintojen yleistymiselle on vaikea löytää selitystä, koska uimahallien asiakkaiden keskuudessa suunta on ollut pikemminkin päinvastainen. VAPAASTI HARJOITETTAVIEN VESILIIKUNTALAJIEN HARRASTAMINEN UIMAHAL- LISSA Kaksi kolmesta harrastaa kuntouintia Uimahallissa vähintään kerran vuodessa vesiliikuntaa harrastavilta tiedusteltiin, mitä kaikkia vapaasti harjoitettavia vesiliikuntalajeja harrastaa nykyisin uimahallissa. Uimahallien altaiden käyttäjistä kaksi kolmesta ( %) on kuntouintia harrastavia. Vesijuoksua harrastavia on reilu neljännes ( %). Perheuintia, jolla tarkoitetaan vapaasti harjoitettavaa uintia perheenjäsenten kera, harrastaa kävijöistä noin neljännes ( %). Uintia ja vesiliikuntaa harrastavista miehistä ja naisista noin kaksi kolmesta harrastaa kuntouintia. Naiset kuitenkin usein tämän lisäksi vesijuoksevat ( %). Uimahalleista käyvistä miehistä vain ( %) viidesosa harrastaa vesijuoksua. Tulokset ovat pitkälle samansuuntaisia kuin vuonna. Pienet muutokset saattavat selittyä sattumalla. Kuntouintia harrastavien osuus on kuitenkin pari prosenttiyksikköä suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Vastaavasti perheuintia harrastavien osuus on vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä.

8 Vesijuoksuun kohdentuu kysyntää Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin, mitä vapaasti harjoitettavia vesiliikuntalajeja haluaisi harrastaa jatkossa. Noin puolet ( %) koko väestöstä kokee, että kuntouinti olisi laji, jota haluaa harrastaa. Vesijuoksulle löytyisi myös kysyntää ( %). Viidennes ( %) väestöstä ei ole kiinnostunut mistään vesiliikuntamuodosta. Potentiaalisia vesijuoksijoita ovat etenkin naiset, joista lähes joka toinen ( %) haluaisi harrastaa vesijuoksua. Vesijuoksuun kohdentuvat toiveet ovat naisten keskuudessa yhtä yleisiä kuin kuntouintiin kohdistuvat. Miehistä joka toinen ( %) haluaisi harrastaa kuntouintia. Eläkeläisten, opiskelijoiden, pienituloisten, työttömien, uimataidottomien sekä aktiivisesti liikuntaa harrastavien keskuudessa on keskimäärää enemmän sellaisia, jotka eivät halua (pysty) harrastaa jatkossa mitään vapaasti harjoitettavaa vesiliikuntalajia. Vuoteen verrattuna tulokset ovat muuttuneet vain hieman. Aiempaa hieman enemmän kiinnostusta saattaa kohdentua kuntouintiin ja aiempaa vähemmän perheuintiin sekä hyppylautoihin ja -torneihin. Monet kuntouimarit haluavat myös vesijuosta Mikäli toiveita tarkastellaan yksinomaan vesiliikuntaa harrastavien keskuudessa, niin kiinnostusta kohdentuu vesijuoksuun, koska reilu neljännes ( %) harrastaa, mutta kaksi viidestä haluaisi harrastaa ( %). Suunta näyttäisi siis olevan vesiliikunnan harrastajien keskuudessa nykyistä enemmän vesijuoksuun. Vuonna oli havaittavissa samansuuntainen ero, mutta tutkimuksessa vesijuoksua harrastavien osuus ei ole lisääntynyt oletuksista huolimatta. Uimahallissa satunnaisesti käyvistä (harvemmin kuin kerran vuodessa) lähes joka toinen ( %) haluaisi harrastaa kuntouintia ja neljännes ( %) vesijuoksua. Tämä on uimahallien kävijäpotentiaalia. Ongelmaksi nousee, kuinka houkutella tätä väkeä halliin, kun heillä ei ole aikaa, hinnat ovat liian korkeat, etäisyys halliin liian pitkä ja hallit heidän mielestään ahtaita. Uimataidottomista kansalaisista enemmistö ei halua alkaa harrastaa mitään uintiin viittaavaa. Ainoa laji, johon uimataidottomien keskuudessa kohdentuu kiinnostusta, on vesijuoksu. Kokonaan uimataidottomista kuudesosa ( %) haluaisi harrastaa vesijuoksua. Uimataidottomista kaksi viidestä on yli -vuotiaita. Luultavasti ryhmään kuuluvia voisi tavoittaa erilaisista harrastuspiireistä tai eläkeläisjärjestöistä.

9 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILIIKUNTALAJEJA HARRASTAA UIMAHAL- LISSA (harrastavista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

10 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ KAIKKIA VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILIIKUNTALAJEJA HARRASTAA UIMAHAL- LISSA (harrastavista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Erityisuinti (erityisjärjest.) Hyppylaudat tai -tornit Kilpauinti Ei mitään NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

11 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA (kaikista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

12 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA (kaikista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Jokin muu Perheuinti Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

13 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA: UIMAHALLISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HARRASTAVAT (%). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

14 OHJATUN VESILIIKUNNAN HARRASTAMINEN JA KYSYNTÄ Tutkimuksessa vesiliikuntaa uimahalleissa harrastaneilta kysyttiin ohjatun toiminnan ja palveluiden harrastamista uimahallissa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämän jälkeen kaikki vastaajat ilmoittivat, mitä kaikkia ohjattuja vesiliikuntalajeja haluaisivat alkaa harrastamaan jatkossa. Lähes kaksi viidestä asiakkaasta on kokeillut ohjattua vesiliikuntaa viimeksi kuluneen vuoden aikana Uimahallien asiakkaista vajaa viidennes ( %) ilmoittaa kokeilleensa tai harrastaneensa viimeksi kuluneen vuoden aikana ohjattua vesijumppaa muodossa tai toisessa. Yksi seitsemästä ( %) on harrastanut vesijuoksua ohjatusti. Tuloksista voi tehdä sen johtopäätöksen, että kaikista hallien vesiliikunnan harrastajista vajaat kaksi viidestä on ainakin kokeillut ohjattua liikuntaa viimeksi kuluneen vuoden aikana ( %). Tulokset eivät ole suuresti muuttuneet vuodesta. Voisi lähes sanoa, että ohjatun vesiliikunnan kokeileminen tai harrastaminen on suhteellisesti vähentynyt koko väestön keskuudessa. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksioikoinen. Väestöryhmien välillä on eroja. Miesten keskuudessa ohjattu vesijumppa ja -juoksu ovat yleistyneet ja naisten keskuudessa aiempaa pienempi osa sanoo, että on osallistunut tällaiseen harrastukseen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ikääntyneistä aiempaa useampi on osallistunut ohjattuun vesiliikuntaan ja nuoremmista aiempaa pienempi osa. Tulos ei myöskään kerro sitä, että ohjatun vesiliikunnan tarjonta tai siihen osallistuneiden määrä olisi vähentynyt; tarjontaa ja kävijöitä saattaa olla enemmän kuin ennen. Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että ohjatun liikunnan säännöllisillä käyttäjillä olisi ollut enemmän mahdollisuuksia osallistua. Enemmistö ( %) uimahallien asiakkaista ei ole osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana mihinkään ohjattuun toimintaan. Ohjatun toiminnan laistavia ovat etenkin miehet ja nuorempi osa uimahallien asiakkaista. Naisista lähes joka toinen ja ikääntyneistä asiakkaista enemmistö on osallistunut johonkin ohjattuun toimintaan. Yli neljännes kansalaisista on kiinnostunut vesijumpasta Kaikista kansalaisista reilu neljännes ( %) haluaisi harrastaa ohjattua vesijumppaa. Tämän lisäksi vajaa neljännes ( %) on kiinnostunut ohjatusta vesijuoksusta ja kuudesosa ( %) hemmottelusta. Vesizumba tai muu ohjattu vedessä tapahtuva tanssi kiinnostaa reilua kymmenesosaa ( %) kansalaisista. Lähes kymmenesosa olisi kiinnostunut erilaisista kuntouttavista palveluista (%). Naisten kiinnostus kohdentuu voimakkaasti vesijumppaan ( %). Miehistä vain kuudesosa ( %) on kiinnostunut ohjatusta vesijumpasta. Naisten kiinnostus vesijumppaan on vähentynyt ( % %) ja miesten lisääntynyt ( % %).

15 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HAR- RASTAA/ON HARRASTANUT VIIMEKSI KULU- NEEN VUODEN AIKANA (harrastavista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Jokin muu Vauva- tai perheuinti Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vesizumba tai muu -tanssi Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

16 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HAR- RASTAA/ON HARRASTANUT VIIMEKSI KULU- NEEN VUODEN AIKANA (harrastavista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Jokin muu Vauva- tai perheuinti Vesizumba tai muu -tanssi Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

17 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA (kaikista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vauva- tai perheuinti Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jokin muu Erityisryhmien uintipalvelut Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

18 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA (kaikista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Vauva- tai perheuinti Uimakoulu Sukelluskoulu Erityisryhmien uintipalvelut Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jokin muu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

19 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA: UIMAHAL- LISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HARRASTAVAT (%). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vauva- tai perheuinti Jotakin muuta Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Erityisryhmien uintipalvelut HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

20 Miehistä lähes joka toinen ( %) ei tunne houkutusta mihinkään ohjattuun vesiliikuntaan. Naisista näin ajattelee vain noin neljännes ( %). Ohjatun vesijumpan ja vesijuoksun suosio kasvaa ikääntyneimpien suuntaan. Yli -vuotiaista yli kolmannes on kiinnostunut ohjatusta vesijumpasta ja yli neljännes vesijuoksusta. Vesizumban, vauva-/perheuinnin sekä hemmottelun suosio taas lisääntyy nuorempien ikäluokkien suuntaan. Alle -vuotiaista yksi kuudesta haluaisi harrastaa ohjattua vesizumbaa tai muuta ohjattua tanssia vedessä. Kuntouttavien palveluiden kysyntä on yleisintä vuotta täyttäneiden keskuudessa ( %). Kuitenkin myös ikääntyneistä työntekijöistä lähes yksi seitsemästä osoittaa kiinnostusta kuntouttavia palveluita kohtaan uimahalleissa. Valtaosa uimahallien käyttäjistä haluaisi myös ohjattuja palveluita Suurin osa ( %) uimahallien nykyisistä asiakkaista haluaisi vastaisuudessa osallistua johonkin ohjattuun vesiliikuntaan. Luku on lähes kaksinkertainen ohjattuun vesiliikuntaan osallistuneiden määrään verrattuna. Nykyisistä uimahallien asiakkaista yli kolmannes ( %) on kiinnostunut harrastamaan jatkossa vesivoimistelua. Lukema on prosenttiyksikköä korkeampi kuin nykyisten vesijumpan harrastajien määrä uimahallien asiakkaiden keskuudessa. Myös ohjattuun vesijuoksuun kohdentuu enemmän kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa kuin mitä lajia harrastetaan. Uimahallien vesiliikkujista yksi seitsemästä ( %) on harrastanut ohjattua vesijuoksua viimeksi kuluneen vuoden aikana ja yli neljännes ( %) haluaisi harrastaa sitä. Monikaan ei ole harrastanut vesizumbaa ( %), mutta yli kymmenesosa haluaisi harrastaa ( %). Sukelluskouluilla olisi potentiaalisia asiakkaita kuusinkertainen määrä nykyisiin harrastajiin verrattuna. Jatkossa uimahallien asiakastyytyväisyystutkimuksessa tulisi selvittää, mitä uimahallien tulisi tehdä, että eri toiveet realisoituisivat. MITÄ ERILAISIA HYVINVOINTIPALVELUJA TULISI OLLA TARJOLLA UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ? Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitä kaikkia muita kuin uimiseen liittyviä palveluita haluaisi olevan uimahallissa tai sen läheisyydessä. Uimahallien läheisyydessä tulisi olla tarjolla kuntosali-, fysioterapia ja ravintolapalveluita Kansalaisista yli kolmannes ( %) ilmoittaa, että hallissa tai sen välittömässä läheisyydessä tulisi olla kuntosalipalvelut. Paljon pienempi osa toivoo uimahallin läheisyyteen fysioterapiapalveluita ( %) ja ravintoloita ( %). Vähemmässä määrin odotuksia kohdentuu siihen, että uimahallien välittömässä läheisyydessä olisi kirjastopalveluja, ulkopeli- tai nurmikenttiä. Viidennes sanoo, että uimahallien välittömässä läheisyydessä ei tarvitse olla mitään muita palveluita.

21 Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useampi on epätietoinen. Tulos voi johtua siitä, että nyt aiempaa useamman uimahallin läheisyydessä on ainakin joitakin muita palveluita. Naiset toivovat hyvinvointipalveluita Naisilla on enemmän odotuksia kuin miehillä. Naiset toivovat uimahallien yhteyteen tai läheisyyteen erilaisia palveluita tai harrastuspaikkoja miehiä useammin. Naiset toivovat miehiä useammin etenkin liikuntaryhmiä ja -neuvontaa sekä terveyspalveluita. Miesten toiveet kohdentuvat naisia useammin sisäpelikenttiin. Uimahallien nykyiset asiakkaat ovat vaateliaampia kuin ne, jotka käyttävät uimahalleja harvemmin tai ei lainkaan. Uimahallien asiakkaista enemmän kuin kaksi viidestä ( %) toivoo, että hallin yhteydessä tai läheisyydessä olisi kuntosali. Varsin moni ( %) haluaisi uimahallien yhteyteen myös ravintolapalveluita. Ravintolapalveluita toivovat etenkin ne, jotka harrastavat vesiliikuntaa muutamia kertoja vuodessa. Tämä viittaa siihen, että toiveena on kokonaisvaltainen virkistäytyminen perheen tai ystävien kanssa joitakin kertoja vuodessa, ei niinkään säännöllinen uinnin tai vesiliikunnan harrastaminen. Uimahallien vakikävijät toivovat muita useammin fysioterapiapalveluita. Kuntosalipalveluita uimahallien yhteyteen toivovat nuoremmat ikäluokat. Nuoremmille ikäluokille leimallista on toivoa kaikentyyppisiä liikuntapalveluita uimahallien yhteyteen tai läheisyyteen. Paljon liikuntaa harrastavien toivelistalla ovat etenkin kuntosalit. Tässä ryhmässä on uimahallikäyntien esteenä liikunnan harrastamisesta syntyvä ajanpuute. MIKÄ ON PALVELUIDEN LAATUTASO UIMAHALLISSA? Tutkimuksessa uimahallien asiakkailta tiedusteltiin näkemystä palveluiden laatutasosta uimahallissa. Vastaajat antoivat arvosanan uimahallin palveluiden laatutasolle yleensä, henkilöstön osaamistasolle ja uimahallin turvallisuusjärjestelyille. Vesiliikunnan aktiiviharrastajat ovat tyytyväisiä oman uimahallin palveluiden laatuun Uimahallien asiakkaat arvioivat oman uimahallin palveluiden laatutason yleensä joko erittäin hyviksi tai melko hyviksi ( %). Vajaa viidesosa intoutuu äärimmäisen hyviin arvosanoihin uimahallin palvelutasoa arvioidessaan. Vain muutamat harvat ( %) antavat uimahallille, jota käyttävät eniten, huonon arvosanan. Tulokset viittaavat siihen, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä omaan uimahalliinsa. Keskivertoa tyytyväisempiä ovat ne, jotka käyttävät eniten uimahallia vesiliikuntaan. Tyytyväisyys on, jos mahdollista, entisestään lisääntynyt vuodesta. Tyytyväisten osuus on lisääntynyt neljällä prosenttiyksiköllä ja erittäin tyytyväisten viidellä.

22 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLIT- TÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (kaikista, %). Kuntosalipalvelut Fysioterapiapalvelut Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaryhmät Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jotakin muuta Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

23 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLIT- TÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (kaikista, %). Kuntosalipalvelut Fysioterapiapalvelut Liikuntaryhmät Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jokin muu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

24 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖ- MÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ: UIMAHALLISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HAR- RASTAVAT (%). Kuntosalipalvelut Ravintolapalvelut Fysioterapiapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaryhmät Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jotakin muuta HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

25 Uimahallien asiakkaista valtaosa antaa hyvän arvosanan myös oman uimahallinsa henkilöstön osaamiselle ( %) ja uimahallin turvallisuusjärjestelyille ( %). Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Tyytyväisyys on pikemminkin lisääntynyt kuin heikentynyt. Merkillepantavaa tuloksissa on se, että turvallisuusjärjestelyt tyydyttävät keskimäärää enemmän niitä, jotka käyttävät uimahallin palveluita ainakin kerran kuukaudessa. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin myös näkemyksiä hygieniaan liittyvistä asioista uimahallissa, jota käyttää eniten. Arvioitavia asioita oli kaikkiaan kuusi. Uimahallien hygieniatekijöiden arvosanat ovat parantuneet vuodesta Enemmistö uimahallien asiakkaista on tyytyväinen neljään asiaan. Nämä ovat allasosaston yleinen hygienian taso ( % erittäin tai melko hyvä), puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys ( %), uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet ( %) sekä henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä ( %). Kahteen asiaan kohdentuu enemmässä määrin tyytymättömyyttä tai ainakin tyytyväisten asiakkaiden määrä on alhainen. Nämä kaksi asiaa ovat vieraskieliset ohjeet ( % hyvä tai erittäin hyvä) sekä allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys ( %). Arvosanat hygieniaan liittyvissä asioissa ovat parantuneet kautta linjan vuodesta. Aiempaa suurempi osa uimahallien asiakkaista kiittelee etenkin henkilöstön osaamista, vieraskielisiä ohjeita ja allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyyttä. Tuloksista käy ilmi se, että aktiiviset vesiliikunnan harrastajat ovat tyytyväisempiä hygienian tasoon uimahalleissa kuin vähemmän harrastavat. Ero ei ole kovin suuri mutta johdonmukainen eri asioissa. ONKO OMASSA UIMAHALLISSA JOITAKIN ONGELMIA? Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin, onko uimahallissa, jota käyttää eniten, joitakin ongelmia. Vastaajille annettiin lista, jossa valittavana oli kahdeksan mahdollista ongelmaa. Lisäksi oli mahdollista antaa joku muu vastaus listan ulkopuolelta. Aiempaa pienempi osa näkee uimahallissa ongelmia Enemmän kuin kaksi viidesosaa ( %) uimahallien asiakkaista sanoo, että omassa uimahallissa ei ole heidän kokemuksensa mukaan mitään ongelmaa. Kääntäen asian voisi ilmaista siten, että enemmistö uimahallien käyttäjistä kuitenkin kokee jonkin asian ongelmaksi. Eniten tyytymättömyyden ilmauksia kohdentuu uimahallien ahtauteen. Vajaa neljännes ( %) uimahallien asiakkaista ilmoittaa, että uimahallissa on liian ahdasta. Toinen tietyssä määrin nurinaa aiheuttava asia on allasvalikoima. Yksi seitsemästä ( %) on sitä mieltä, että allasvalikoima on puutteellinen. Altaita ei ole riittävästi kaikkiin tarpeisiin.

26 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITEN ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA UIMAHALLISSA JOTA KÄYTTÄÄ ENI- TEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palveluiden laatutaso Henkilöstön osaamistaso Uimahallin turvallisuusjärjestelyt TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITEN ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENI- TEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palveluiden laatutaso NAISET MIEHET Henkilöstön osaamistaso NAISET MIEHET Uimahallin turvallisuusjärjestelyt NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

27 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Allasosaston yleinen hygienian taso omasta mielestä Henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä Puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys Uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet Vieraskieliset ohjeet Allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys TNS Gallup Oy / PGraphics

28 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Allasosaston yleinen hygienian taso omasta mielestä NAISET MIEHET Henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä NAISET MIEHET Puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys NAISET MIEHET Uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet NAISET MIEHET Vieraskieliset ohjeet NAISET MIEHET Allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

29 Uimahallien ahtautta valittavat etenkin ne, jotka harrastavat vesiliikuntaa säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ( %). Harvemmin uimahalleissa vesiliikuntaa harrastavat eivät koe asiaa yhtä usein ongelmaksi. Tulokset ovat muuttuneet vuodesta siten, että aiempaa suurempi osa sanoo, että eniten käyttämässä uimahallissa ei ole mitään ongelmia. Aiempaa pienempi osa valittaa allasvalikoiman niukkuutta ja huonoa kuntoa. Naiset kokevat ongelmia useammin kuin miehet. Naiset valittavat miehiä useammin etenkin tilanahtautta. Miehistä selvästi suurempi osa ilmoittaa, että ei ole mitään ongelmia. Merkittävin iän mukainen havainto koskee uimahallin tilan ahtautta. Ikäluokkaan vuotta kuuluvista kaksi viidestä kokee ongelmaksi altaiden ruuhkaisuuden. Muilta osin iän mukaiset erot ovat pieniä. ONKO ITSE JOUTUNUT UIMAHALLISSA VAARATILANTEESEEN? Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin, ovatko he itse joutuneet uimahallissa vaaratilanteeseen tai onko itselle sattunut tapaturma viimeisen vuoden aikana. Kysymyksenasettelulla haluttiin lähinnä kartoittaa asiakaskunnan yleistä näkemystä tapaturmista ja vaaratilanteista uimahalleissa ja tällä tavoin myös peilata yleistä turvallisuuden tasoa. Tutkimuksen otos ei anna mahdollisuuksia tehdä johtopäätöksiä vaarallisten tilanteiden määrästä uimahalleissa. Muutama prosentti kokee joutuneensa vaaratilanteeseen uimahallissa Vaaratilanteisiin on joutunut kaksi prosenttia uimahallien asiakkaista. Yksi sadasta kokee joutuneensa tapaturmaan. Tulos on käytännössä samanlainen kuin vuonna. Tulokset viittaavat siihen, että mitä aktiivisemmin vesiliikuntaa harrastetaan, sitä useammin on jouduttu vaaratilanteisiin. Vaaratilanteisiin tai tapaturmaan joutuneilta tiedusteltiin, kuinka henkilökunta osasi toimia tilanteessa. Lähes puolet ( %) ilmoittaa, että tilanteessa ei ollut tarvetta henkilökunnan apuun. Niitä jotka olivat tyytyväisiä henkilökunnan toimintaan ( %) on hieman enemmän kuin tyytymättömiä ( %). Tyytymättömiksi on luokiteltu ne, jotka antoivat huonon arvosanan tai että henkilökunta ei toiminut mitenkään vaikka olisi pitänyt.

30 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. KOKEEKO JONKIN/JOIDENKIN SEURAAVISTA SEIKOISTA OLEVAN ONGELMANA UIMAHALLIS- SA JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). Liian ahdasta Allasvalikoima puutteellinen Jokin muu asia Uimahalli on epäsiisti Uimahalli yl. huonossa kunnossa Huono ilmanlaatu Liian vähän uinninvalvojia Ei sovellu liikkumisesteisille Liian vähän muuta henkilökuntaa Ei mitään ongelmaa TNS Gallup Oy / PGraphics

31 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. KOKEEKO JONKIN/JOIDENKIN SEURAAVISTA SEIKOISTA OLEVAN ONGELMANA UIMAHALLIS- SA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). Liian ahdasta Allasvalikoima puutteellinen Jokin muu asia Uimahalli on epäsiisti Uimahalli yleis. huonossa kunnossa Liian vähän uinninvalvojia Huono ilmanlaatu Ei sovellu liikkumisesteisille Liian vähän muuta henkilökuntaa NAISET MIEHET Ei mitään ongelmaa TNS Gallup Oy / PGraphics

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013

SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013 SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.. Tutkimuksen tarkoitus.. Tutkimusaineisto ja raportointi. KULTTUURIN KULUTTAMINEN.. Kansalaisten jakautuminen kuluttajatyyppeihin.. Kulttuurin

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille Oppaan on laatinut Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006

MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006 MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006 SAATTEEKSI 2 Lomalaidun ry ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos toteuttivat yhteistyössä Maaseutumatkailun

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot