UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista"

Transkriptio

1 UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

2 UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista JOHDANTO Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa on selvitetty vesiliikunnan harrastamista uimahallissa ja käsityksiä oman uimahallin palveluiden tasosta. Kysymyksen asettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimusongelmaa hahmotetaan vesiliikuntalajien harrastamisena ja kiinnostuksena vastaisuudessa harrastaa eri lajeja. Uimahallien asiakkaat arvioivat tutkimuksessa myös uimahallin palvelutasoa useasta eri näkökulmasta. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla.-.. päivien välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä.. Vastaajat edustavat maamme - vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tulosten luottamusväli on keskimäärin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa Tutkimus on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toimeksiannosta Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin. VESILIIKUNNAN HARRASTAMINEN UIMAHALLISSA Kansalaisilta tiedusteltiin aluksi uinnin ja vesiliikunnan harrastamista uimahallissa. Vesiliikuntaa harrastamattomilta tiedusteltiin syytä, miksi ei harrasta uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa. Vesiliikunnan harrastajiksi on tutkimuksessa tulkittu ne, jotka harrastavat kuntouintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran tai useammin vuodessa. Väestöstä noin puolet harrastaa vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran vuodessa Noin puolet ( %) väestöstä harrastaa uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran vuodessa. Jos aktiivisuuden mittakeppinä käytetään kertaa viikossa, niin väestöstä vajaa kymmenesosa ( %) täyttää tämän kriteerin (käyttää uimahallia säännöllisesti ainakin kerran viikossa liikunnan harrastamiseen). Jos lukuun lasketaan se kymmenesosa ( %) kansalaisista, jotka uivat kerran tai useampia kuukaudessa liikutaan vajaan viidesosan ( %) tasolla. Tämä lukema vastaa hyvin uinnin harrastajaksi ilmoittautuvia aikuisia kansallisessa liikuntatutkimuksessa -. Mikäli aktiivisuuden kriteerinä pidetään vähintään kertaa kuukaudessa, niin naiset käyttävät uimahallia useammin kuin miehet, ikääntyneet useammin kuin nuoret, eläkeläiset useammin kuin työssä käyvät. Kuitenkin ikääntyneiden ja eläkeläisten keskuudessa on keskimäärää enemmän myös niitä, jotka eivät käy lainkaan uimahallissa uimassa tai vesiliikuntaa harrastamassa. Tulokset eivät ole muuttuneet vuodesta, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Muiden liikuntalajien vetovoima verottaa uimahallin käyttäjien määrää Niiltä, jotka eivät harrasta uintia lainkaan tai käyvät uimassa harvemmin kuin kerran vuodessa, tiedusteltiin syytä, miksi eivät harrasta uintia tai muuta vesiliikuntaa uimahallissa.

3 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (kaikista, %). Ei lainkaan Harvemmin kuin kerran vuodessa Kerran tai useampia kertoja vuodessa Kerran tai muutamia kertoja kuukaudessa Noin kerran viikossa Useampia kertoja viikossa Lähes päivittäin TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallien asiakasbarometri Kuvio ts. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUU- TA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA: VÄHIN- TÄÄN KERRAN VUODESSA HARRASTAVIEN OSUUS VUOSINA JA (kaikista, %). TNS Gallup Oy / PGraphics

4 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. KUINKA USEIN HARRASTAA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (kaikista, %). Ei lainkaan Harvemmin kuin kerran vuodessa Kerran tai useampia kertoja vuodessa Kerran tai muutamia kertoja kuukaudessa Noin kerran viikossa Useampia kertoja viikossa NAISET MIEHET Lähes päivittäin TNS Gallup Oy / PGraphics

5 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MIKSI EI HARRASTA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (monivalintakysymys; ei-harrastavista, %). Harrastaa muuta liikuntaa, ei ole aikaa Ei koe uintia tai vesiliikuntaa itselleen sopivaksi Etäisyys halliin on liian suuri Kloorattu allasvesi ei sovellu itselle Hinta on liian korkea Ei osaa uida Uimahallissa on liian ahdasta Uimahalli on epäsiisti Allasvalikoima liian niukka Hallissa ei ole sopivaa ohjattua vesiliikuntaryhmää Uimahalli on huonossa kunnossa Käy uimahallissa mutta vain pesulla ja saunomassa Jokin muu syy TNS Gallup Oy / PGraphics

6 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MIKSI EI HARRASTA UINTIA TAI MUUTA VESILIIKUNTAA UIMAHALLISSA (monivalintakysymys; ei-harrastavista, %). Harrastaa muuta liikuntaa, ei ole aikaa Kloorattu allasvesi ei sovellu itselle Etäisyys halliin on liian suuri Ei koe uintia tai vesiliikuntaa itselleen sopivaksi Hinta on liian korkea Uimahallissa on liian ahdasta Uimahalli on epäsiisti Ei osaa uida Hallissa ei ole sopivaa ohjattua vesiliikuntaryhmää Uimahalli on huonossa kunnossa Allasvalikoima liian niukka Käy uimahallissa mutta vain pesulla ja saunomassa NAISET MIEHET Jokin muu syy TNS Gallup Oy / PGraphics

7 Keskeisin syy vesiliikunnan harrastamisen vähäisyyteen on se, että muut liikuntamuodot vievät ajan ja mahdollisuudet uinnin harrastamiseksi. Reilu neljännes ( %) ilmoittaa, että harrastaa muuta liikuntaa, eikä niin ollen ole aikaa uinnille tai muulle vesiliikunnalle. Varsin moni ( %) ei myöskään koe uintia itselleen sopivaksi. Muita merkittäviä syitä ovat pitkät matkat uimahalliin ( %), kloorattu allasvesi ei sovellu itselle ( %) ja vesiliikunnan harrastamisen korkea hinta ( %). Osa vastaajista myös arvioi, että uimahallissa on liian ahdasta ( %) ja uimahalli on epäsiisti ( %). Joka kymmenes ( %) sanoo, että ei käy uimahallissa uimataidottomuuden takia. Muut liikuntalajit verottavat etenkin nuorten uimahallin käyttöä. Kuntosaliharjoittelun, yksittäisten lajien ja ryhmäliikunnan rinnalle ei helpolla mahdu vesiliikunta uimahallissa. Nuorilla on myös taipumusta sanoa, että vesiliikunta ei ole itselle sopivaa, siis ei riittävän vetovoimainen ja kiinnostava. Nuorista lähes kolmannes pitää hintaa myös liian korkeana. Osalle väestöä muu liikunnan harrastaminen on todellinen este uimahallien aktiivikäytölle. Lähes päivittäin liikuntaa harrastavista joka toinen ilmoittaa vesiliikunnan harrastamisen vähäisyyden syyksi muiden liikuntaharrastusten viemän ajan. Arviot vesiliikunnan harrastamattomuuden syistä ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useampi ( % %) sanoo uinnin maksavan liikaa, uimahallissa olevan liian ahdasta ( % %) ja epäsiistiä ( % %). Taloudelliset syyt voivat liittyä meneillään olevaan taantumaan. Altaiden ahtauteen ja epäsiisteyteen liittyvien mainintojen yleistymiselle on vaikea löytää selitystä, koska uimahallien asiakkaiden keskuudessa suunta on ollut pikemminkin päinvastainen. VAPAASTI HARJOITETTAVIEN VESILIIKUNTALAJIEN HARRASTAMINEN UIMAHAL- LISSA Kaksi kolmesta harrastaa kuntouintia Uimahallissa vähintään kerran vuodessa vesiliikuntaa harrastavilta tiedusteltiin, mitä kaikkia vapaasti harjoitettavia vesiliikuntalajeja harrastaa nykyisin uimahallissa. Uimahallien altaiden käyttäjistä kaksi kolmesta ( %) on kuntouintia harrastavia. Vesijuoksua harrastavia on reilu neljännes ( %). Perheuintia, jolla tarkoitetaan vapaasti harjoitettavaa uintia perheenjäsenten kera, harrastaa kävijöistä noin neljännes ( %). Uintia ja vesiliikuntaa harrastavista miehistä ja naisista noin kaksi kolmesta harrastaa kuntouintia. Naiset kuitenkin usein tämän lisäksi vesijuoksevat ( %). Uimahalleista käyvistä miehistä vain ( %) viidesosa harrastaa vesijuoksua. Tulokset ovat pitkälle samansuuntaisia kuin vuonna. Pienet muutokset saattavat selittyä sattumalla. Kuntouintia harrastavien osuus on kuitenkin pari prosenttiyksikköä suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Vastaavasti perheuintia harrastavien osuus on vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä.

8 Vesijuoksuun kohdentuu kysyntää Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin, mitä vapaasti harjoitettavia vesiliikuntalajeja haluaisi harrastaa jatkossa. Noin puolet ( %) koko väestöstä kokee, että kuntouinti olisi laji, jota haluaa harrastaa. Vesijuoksulle löytyisi myös kysyntää ( %). Viidennes ( %) väestöstä ei ole kiinnostunut mistään vesiliikuntamuodosta. Potentiaalisia vesijuoksijoita ovat etenkin naiset, joista lähes joka toinen ( %) haluaisi harrastaa vesijuoksua. Vesijuoksuun kohdentuvat toiveet ovat naisten keskuudessa yhtä yleisiä kuin kuntouintiin kohdistuvat. Miehistä joka toinen ( %) haluaisi harrastaa kuntouintia. Eläkeläisten, opiskelijoiden, pienituloisten, työttömien, uimataidottomien sekä aktiivisesti liikuntaa harrastavien keskuudessa on keskimäärää enemmän sellaisia, jotka eivät halua (pysty) harrastaa jatkossa mitään vapaasti harjoitettavaa vesiliikuntalajia. Vuoteen verrattuna tulokset ovat muuttuneet vain hieman. Aiempaa hieman enemmän kiinnostusta saattaa kohdentua kuntouintiin ja aiempaa vähemmän perheuintiin sekä hyppylautoihin ja -torneihin. Monet kuntouimarit haluavat myös vesijuosta Mikäli toiveita tarkastellaan yksinomaan vesiliikuntaa harrastavien keskuudessa, niin kiinnostusta kohdentuu vesijuoksuun, koska reilu neljännes ( %) harrastaa, mutta kaksi viidestä haluaisi harrastaa ( %). Suunta näyttäisi siis olevan vesiliikunnan harrastajien keskuudessa nykyistä enemmän vesijuoksuun. Vuonna oli havaittavissa samansuuntainen ero, mutta tutkimuksessa vesijuoksua harrastavien osuus ei ole lisääntynyt oletuksista huolimatta. Uimahallissa satunnaisesti käyvistä (harvemmin kuin kerran vuodessa) lähes joka toinen ( %) haluaisi harrastaa kuntouintia ja neljännes ( %) vesijuoksua. Tämä on uimahallien kävijäpotentiaalia. Ongelmaksi nousee, kuinka houkutella tätä väkeä halliin, kun heillä ei ole aikaa, hinnat ovat liian korkeat, etäisyys halliin liian pitkä ja hallit heidän mielestään ahtaita. Uimataidottomista kansalaisista enemmistö ei halua alkaa harrastaa mitään uintiin viittaavaa. Ainoa laji, johon uimataidottomien keskuudessa kohdentuu kiinnostusta, on vesijuoksu. Kokonaan uimataidottomista kuudesosa ( %) haluaisi harrastaa vesijuoksua. Uimataidottomista kaksi viidestä on yli -vuotiaita. Luultavasti ryhmään kuuluvia voisi tavoittaa erilaisista harrastuspiireistä tai eläkeläisjärjestöistä.

9 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ KAIKKIA VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILIIKUNTALAJEJA HARRASTAA UIMAHAL- LISSA (harrastavista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

10 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ KAIKKIA VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILIIKUNTALAJEJA HARRASTAA UIMAHAL- LISSA (harrastavista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Erityisuinti (erityisjärjest.) Hyppylaudat tai -tornit Kilpauinti Ei mitään NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

11 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA (kaikista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

12 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA (kaikista, %). Kuntouinti Vesijuoksu Jokin muu Perheuinti Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

13 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ VAPAASTI HARJOITETTAVIA VESILII- KUNTALAJEJA HALUAISI HARRASTAA JAT- KOSSA: UIMAHALLISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HARRASTAVAT (%). Kuntouinti Vesijuoksu Perheuinti Jokin muu Leikkitoiminnot Hyppylaudat tai -tornit Erityisuinti (erityisjärjest.) Kilpauinti HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

14 OHJATUN VESILIIKUNNAN HARRASTAMINEN JA KYSYNTÄ Tutkimuksessa vesiliikuntaa uimahalleissa harrastaneilta kysyttiin ohjatun toiminnan ja palveluiden harrastamista uimahallissa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämän jälkeen kaikki vastaajat ilmoittivat, mitä kaikkia ohjattuja vesiliikuntalajeja haluaisivat alkaa harrastamaan jatkossa. Lähes kaksi viidestä asiakkaasta on kokeillut ohjattua vesiliikuntaa viimeksi kuluneen vuoden aikana Uimahallien asiakkaista vajaa viidennes ( %) ilmoittaa kokeilleensa tai harrastaneensa viimeksi kuluneen vuoden aikana ohjattua vesijumppaa muodossa tai toisessa. Yksi seitsemästä ( %) on harrastanut vesijuoksua ohjatusti. Tuloksista voi tehdä sen johtopäätöksen, että kaikista hallien vesiliikunnan harrastajista vajaat kaksi viidestä on ainakin kokeillut ohjattua liikuntaa viimeksi kuluneen vuoden aikana ( %). Tulokset eivät ole suuresti muuttuneet vuodesta. Voisi lähes sanoa, että ohjatun vesiliikunnan kokeileminen tai harrastaminen on suhteellisesti vähentynyt koko väestön keskuudessa. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksioikoinen. Väestöryhmien välillä on eroja. Miesten keskuudessa ohjattu vesijumppa ja -juoksu ovat yleistyneet ja naisten keskuudessa aiempaa pienempi osa sanoo, että on osallistunut tällaiseen harrastukseen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ikääntyneistä aiempaa useampi on osallistunut ohjattuun vesiliikuntaan ja nuoremmista aiempaa pienempi osa. Tulos ei myöskään kerro sitä, että ohjatun vesiliikunnan tarjonta tai siihen osallistuneiden määrä olisi vähentynyt; tarjontaa ja kävijöitä saattaa olla enemmän kuin ennen. Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että ohjatun liikunnan säännöllisillä käyttäjillä olisi ollut enemmän mahdollisuuksia osallistua. Enemmistö ( %) uimahallien asiakkaista ei ole osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana mihinkään ohjattuun toimintaan. Ohjatun toiminnan laistavia ovat etenkin miehet ja nuorempi osa uimahallien asiakkaista. Naisista lähes joka toinen ja ikääntyneistä asiakkaista enemmistö on osallistunut johonkin ohjattuun toimintaan. Yli neljännes kansalaisista on kiinnostunut vesijumpasta Kaikista kansalaisista reilu neljännes ( %) haluaisi harrastaa ohjattua vesijumppaa. Tämän lisäksi vajaa neljännes ( %) on kiinnostunut ohjatusta vesijuoksusta ja kuudesosa ( %) hemmottelusta. Vesizumba tai muu ohjattu vedessä tapahtuva tanssi kiinnostaa reilua kymmenesosaa ( %) kansalaisista. Lähes kymmenesosa olisi kiinnostunut erilaisista kuntouttavista palveluista (%). Naisten kiinnostus kohdentuu voimakkaasti vesijumppaan ( %). Miehistä vain kuudesosa ( %) on kiinnostunut ohjatusta vesijumpasta. Naisten kiinnostus vesijumppaan on vähentynyt ( % %) ja miesten lisääntynyt ( % %).

15 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HAR- RASTAA/ON HARRASTANUT VIIMEKSI KULU- NEEN VUODEN AIKANA (harrastavista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Jokin muu Vauva- tai perheuinti Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vesizumba tai muu -tanssi Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

16 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HAR- RASTAA/ON HARRASTANUT VIIMEKSI KULU- NEEN VUODEN AIKANA (harrastavista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Jokin muu Vauva- tai perheuinti Vesizumba tai muu -tanssi Erityisryhmien uintipalvelut Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

17 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA (kaikista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vauva- tai perheuinti Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jokin muu Erityisryhmien uintipalvelut Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

18 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA (kaikista, %). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Vauva- tai perheuinti Uimakoulu Sukelluskoulu Erityisryhmien uintipalvelut Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Jokin muu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

19 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ OHJATTUJA VESILIIKUNTALAJEJA HA- LUAISI HARRASTAA JATKOSSA: UIMAHAL- LISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HARRASTAVAT (%). Vesijumppa Vesijuoksu Hemmottelu Vesizumba tai muu -tanssi Erityyppiset kuntouttavat palvelut Sukelluskoulu Uimakoulu Vauva- tai perheuinti Jotakin muuta Hengenpelastuskerho tms. Hyppykoulu Erityisryhmien uintipalvelut HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

20 Miehistä lähes joka toinen ( %) ei tunne houkutusta mihinkään ohjattuun vesiliikuntaan. Naisista näin ajattelee vain noin neljännes ( %). Ohjatun vesijumpan ja vesijuoksun suosio kasvaa ikääntyneimpien suuntaan. Yli -vuotiaista yli kolmannes on kiinnostunut ohjatusta vesijumpasta ja yli neljännes vesijuoksusta. Vesizumban, vauva-/perheuinnin sekä hemmottelun suosio taas lisääntyy nuorempien ikäluokkien suuntaan. Alle -vuotiaista yksi kuudesta haluaisi harrastaa ohjattua vesizumbaa tai muuta ohjattua tanssia vedessä. Kuntouttavien palveluiden kysyntä on yleisintä vuotta täyttäneiden keskuudessa ( %). Kuitenkin myös ikääntyneistä työntekijöistä lähes yksi seitsemästä osoittaa kiinnostusta kuntouttavia palveluita kohtaan uimahalleissa. Valtaosa uimahallien käyttäjistä haluaisi myös ohjattuja palveluita Suurin osa ( %) uimahallien nykyisistä asiakkaista haluaisi vastaisuudessa osallistua johonkin ohjattuun vesiliikuntaan. Luku on lähes kaksinkertainen ohjattuun vesiliikuntaan osallistuneiden määrään verrattuna. Nykyisistä uimahallien asiakkaista yli kolmannes ( %) on kiinnostunut harrastamaan jatkossa vesivoimistelua. Lukema on prosenttiyksikköä korkeampi kuin nykyisten vesijumpan harrastajien määrä uimahallien asiakkaiden keskuudessa. Myös ohjattuun vesijuoksuun kohdentuu enemmän kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa kuin mitä lajia harrastetaan. Uimahallien vesiliikkujista yksi seitsemästä ( %) on harrastanut ohjattua vesijuoksua viimeksi kuluneen vuoden aikana ja yli neljännes ( %) haluaisi harrastaa sitä. Monikaan ei ole harrastanut vesizumbaa ( %), mutta yli kymmenesosa haluaisi harrastaa ( %). Sukelluskouluilla olisi potentiaalisia asiakkaita kuusinkertainen määrä nykyisiin harrastajiin verrattuna. Jatkossa uimahallien asiakastyytyväisyystutkimuksessa tulisi selvittää, mitä uimahallien tulisi tehdä, että eri toiveet realisoituisivat. MITÄ ERILAISIA HYVINVOINTIPALVELUJA TULISI OLLA TARJOLLA UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ? Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitä kaikkia muita kuin uimiseen liittyviä palveluita haluaisi olevan uimahallissa tai sen läheisyydessä. Uimahallien läheisyydessä tulisi olla tarjolla kuntosali-, fysioterapia ja ravintolapalveluita Kansalaisista yli kolmannes ( %) ilmoittaa, että hallissa tai sen välittömässä läheisyydessä tulisi olla kuntosalipalvelut. Paljon pienempi osa toivoo uimahallin läheisyyteen fysioterapiapalveluita ( %) ja ravintoloita ( %). Vähemmässä määrin odotuksia kohdentuu siihen, että uimahallien välittömässä läheisyydessä olisi kirjastopalveluja, ulkopeli- tai nurmikenttiä. Viidennes sanoo, että uimahallien välittömässä läheisyydessä ei tarvitse olla mitään muita palveluita.

21 Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Nyt kuitenkin aiempaa useampi on epätietoinen. Tulos voi johtua siitä, että nyt aiempaa useamman uimahallin läheisyydessä on ainakin joitakin muita palveluita. Naiset toivovat hyvinvointipalveluita Naisilla on enemmän odotuksia kuin miehillä. Naiset toivovat uimahallien yhteyteen tai läheisyyteen erilaisia palveluita tai harrastuspaikkoja miehiä useammin. Naiset toivovat miehiä useammin etenkin liikuntaryhmiä ja -neuvontaa sekä terveyspalveluita. Miesten toiveet kohdentuvat naisia useammin sisäpelikenttiin. Uimahallien nykyiset asiakkaat ovat vaateliaampia kuin ne, jotka käyttävät uimahalleja harvemmin tai ei lainkaan. Uimahallien asiakkaista enemmän kuin kaksi viidestä ( %) toivoo, että hallin yhteydessä tai läheisyydessä olisi kuntosali. Varsin moni ( %) haluaisi uimahallien yhteyteen myös ravintolapalveluita. Ravintolapalveluita toivovat etenkin ne, jotka harrastavat vesiliikuntaa muutamia kertoja vuodessa. Tämä viittaa siihen, että toiveena on kokonaisvaltainen virkistäytyminen perheen tai ystävien kanssa joitakin kertoja vuodessa, ei niinkään säännöllinen uinnin tai vesiliikunnan harrastaminen. Uimahallien vakikävijät toivovat muita useammin fysioterapiapalveluita. Kuntosalipalveluita uimahallien yhteyteen toivovat nuoremmat ikäluokat. Nuoremmille ikäluokille leimallista on toivoa kaikentyyppisiä liikuntapalveluita uimahallien yhteyteen tai läheisyyteen. Paljon liikuntaa harrastavien toivelistalla ovat etenkin kuntosalit. Tässä ryhmässä on uimahallikäyntien esteenä liikunnan harrastamisesta syntyvä ajanpuute. MIKÄ ON PALVELUIDEN LAATUTASO UIMAHALLISSA? Tutkimuksessa uimahallien asiakkailta tiedusteltiin näkemystä palveluiden laatutasosta uimahallissa. Vastaajat antoivat arvosanan uimahallin palveluiden laatutasolle yleensä, henkilöstön osaamistasolle ja uimahallin turvallisuusjärjestelyille. Vesiliikunnan aktiiviharrastajat ovat tyytyväisiä oman uimahallin palveluiden laatuun Uimahallien asiakkaat arvioivat oman uimahallin palveluiden laatutason yleensä joko erittäin hyviksi tai melko hyviksi ( %). Vajaa viidesosa intoutuu äärimmäisen hyviin arvosanoihin uimahallin palvelutasoa arvioidessaan. Vain muutamat harvat ( %) antavat uimahallille, jota käyttävät eniten, huonon arvosanan. Tulokset viittaavat siihen, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä omaan uimahalliinsa. Keskivertoa tyytyväisempiä ovat ne, jotka käyttävät eniten uimahallia vesiliikuntaan. Tyytyväisyys on, jos mahdollista, entisestään lisääntynyt vuodesta. Tyytyväisten osuus on lisääntynyt neljällä prosenttiyksiköllä ja erittäin tyytyväisten viidellä.

22 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLIT- TÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (kaikista, %). Kuntosalipalvelut Fysioterapiapalvelut Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaryhmät Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jotakin muuta Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

23 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLIT- TÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (kaikista, %). Kuntosalipalvelut Fysioterapiapalvelut Liikuntaryhmät Ravintolapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jokin muu NAISET MIEHET Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

24 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio h. MITÄ SEURAAVIA PALVELUITA HALUAISI OLEVAN UIMAHALLISSA TAI SEN VÄLITTÖ- MÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ: UIMAHALLISSA VESILIIKUNTAA HARRASTAVAT vs. EI-HAR- RASTAVAT (%). Kuntosalipalvelut Ravintolapalvelut Fysioterapiapalvelut Juoksu- ja lenkkeilyreitit Liikuntaryhmät Liikuntaneuvonta Terveyspalvelut Sisäpelikentät Kirjastopalvelut Ulkopelikentät Nurmikentät Jotakin muuta HARRASTAA EI HARRASTA Ei mitään TNS Gallup Oy / PGraphics

25 Uimahallien asiakkaista valtaosa antaa hyvän arvosanan myös oman uimahallinsa henkilöstön osaamiselle ( %) ja uimahallin turvallisuusjärjestelyille ( %). Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna. Tyytyväisyys on pikemminkin lisääntynyt kuin heikentynyt. Merkillepantavaa tuloksissa on se, että turvallisuusjärjestelyt tyydyttävät keskimäärää enemmän niitä, jotka käyttävät uimahallin palveluita ainakin kerran kuukaudessa. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin myös näkemyksiä hygieniaan liittyvistä asioista uimahallissa, jota käyttää eniten. Arvioitavia asioita oli kaikkiaan kuusi. Uimahallien hygieniatekijöiden arvosanat ovat parantuneet vuodesta Enemmistö uimahallien asiakkaista on tyytyväinen neljään asiaan. Nämä ovat allasosaston yleinen hygienian taso ( % erittäin tai melko hyvä), puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys ( %), uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet ( %) sekä henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä ( %). Kahteen asiaan kohdentuu enemmässä määrin tyytymättömyyttä tai ainakin tyytyväisten asiakkaiden määrä on alhainen. Nämä kaksi asiaa ovat vieraskieliset ohjeet ( % hyvä tai erittäin hyvä) sekä allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys ( %). Arvosanat hygieniaan liittyvissä asioissa ovat parantuneet kautta linjan vuodesta. Aiempaa suurempi osa uimahallien asiakkaista kiittelee etenkin henkilöstön osaamista, vieraskielisiä ohjeita ja allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyyttä. Tuloksista käy ilmi se, että aktiiviset vesiliikunnan harrastajat ovat tyytyväisempiä hygienian tasoon uimahalleissa kuin vähemmän harrastavat. Ero ei ole kovin suuri mutta johdonmukainen eri asioissa. ONKO OMASSA UIMAHALLISSA JOITAKIN ONGELMIA? Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin, onko uimahallissa, jota käyttää eniten, joitakin ongelmia. Vastaajille annettiin lista, jossa valittavana oli kahdeksan mahdollista ongelmaa. Lisäksi oli mahdollista antaa joku muu vastaus listan ulkopuolelta. Aiempaa pienempi osa näkee uimahallissa ongelmia Enemmän kuin kaksi viidesosaa ( %) uimahallien asiakkaista sanoo, että omassa uimahallissa ei ole heidän kokemuksensa mukaan mitään ongelmaa. Kääntäen asian voisi ilmaista siten, että enemmistö uimahallien käyttäjistä kuitenkin kokee jonkin asian ongelmaksi. Eniten tyytymättömyyden ilmauksia kohdentuu uimahallien ahtauteen. Vajaa neljännes ( %) uimahallien asiakkaista ilmoittaa, että uimahallissa on liian ahdasta. Toinen tietyssä määrin nurinaa aiheuttava asia on allasvalikoima. Yksi seitsemästä ( %) on sitä mieltä, että allasvalikoima on puutteellinen. Altaita ei ole riittävästi kaikkiin tarpeisiin.

26 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MITEN ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA UIMAHALLISSA JOTA KÄYTTÄÄ ENI- TEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palveluiden laatutaso Henkilöstön osaamistaso Uimahallin turvallisuusjärjestelyt TNS Gallup Oy / PGraphics Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MITEN ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENI- TEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Uimahallin palveluiden laatutaso NAISET MIEHET Henkilöstön osaamistaso NAISET MIEHET Uimahallin turvallisuusjärjestelyt NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

27 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Allasosaston yleinen hygienian taso omasta mielestä Henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä Puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys Uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet Vieraskieliset ohjeet Allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys TNS Gallup Oy / PGraphics

28 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. MIELIPITEET HYGIENIAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA UIMAHALLISSA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). ERITTÄIN HYVÄ MELKO HYVÄ EI HYVÄ EIKÄ H. EI OSAA SANOA MELKO HUONO ERITTÄIN HUONO Allasosaston yleinen hygienian taso omasta mielestä NAISET MIEHET Henkilöstön hygieniaosaaminen yleensä NAISET MIEHET Puhtaanapitojärjestelyt ja siisteys NAISET MIEHET Uimareille tarkoitetut peseytymis- ja muut hygieniaohjeet NAISET MIEHET Vieraskieliset ohjeet NAISET MIEHET Allasveden laadusta kertovien tutkimustulosten näkyvyys NAISET MIEHET TNS Gallup Oy / PGraphics

29 Uimahallien ahtautta valittavat etenkin ne, jotka harrastavat vesiliikuntaa säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ( %). Harvemmin uimahalleissa vesiliikuntaa harrastavat eivät koe asiaa yhtä usein ongelmaksi. Tulokset ovat muuttuneet vuodesta siten, että aiempaa suurempi osa sanoo, että eniten käyttämässä uimahallissa ei ole mitään ongelmia. Aiempaa pienempi osa valittaa allasvalikoiman niukkuutta ja huonoa kuntoa. Naiset kokevat ongelmia useammin kuin miehet. Naiset valittavat miehiä useammin etenkin tilanahtautta. Miehistä selvästi suurempi osa ilmoittaa, että ei ole mitään ongelmia. Merkittävin iän mukainen havainto koskee uimahallin tilan ahtautta. Ikäluokkaan vuotta kuuluvista kaksi viidestä kokee ongelmaksi altaiden ruuhkaisuuden. Muilta osin iän mukaiset erot ovat pieniä. ONKO ITSE JOUTUNUT UIMAHALLISSA VAARATILANTEESEEN? Uimahallien asiakkailta tiedusteltiin, ovatko he itse joutuneet uimahallissa vaaratilanteeseen tai onko itselle sattunut tapaturma viimeisen vuoden aikana. Kysymyksenasettelulla haluttiin lähinnä kartoittaa asiakaskunnan yleistä näkemystä tapaturmista ja vaaratilanteista uimahalleissa ja tällä tavoin myös peilata yleistä turvallisuuden tasoa. Tutkimuksen otos ei anna mahdollisuuksia tehdä johtopäätöksiä vaarallisten tilanteiden määrästä uimahalleissa. Muutama prosentti kokee joutuneensa vaaratilanteeseen uimahallissa Vaaratilanteisiin on joutunut kaksi prosenttia uimahallien asiakkaista. Yksi sadasta kokee joutuneensa tapaturmaan. Tulos on käytännössä samanlainen kuin vuonna. Tulokset viittaavat siihen, että mitä aktiivisemmin vesiliikuntaa harrastetaan, sitä useammin on jouduttu vaaratilanteisiin. Vaaratilanteisiin tai tapaturmaan joutuneilta tiedusteltiin, kuinka henkilökunta osasi toimia tilanteessa. Lähes puolet ( %) ilmoittaa, että tilanteessa ei ollut tarvetta henkilökunnan apuun. Niitä jotka olivat tyytyväisiä henkilökunnan toimintaan ( %) on hieman enemmän kuin tyytymättömiä ( %). Tyytymättömiksi on luokiteltu ne, jotka antoivat huonon arvosanan tai että henkilökunta ei toiminut mitenkään vaikka olisi pitänyt.

30 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio t. KOKEEKO JONKIN/JOIDENKIN SEURAAVISTA SEIKOISTA OLEVAN ONGELMANA UIMAHALLIS- SA JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). Liian ahdasta Allasvalikoima puutteellinen Jokin muu asia Uimahalli on epäsiisti Uimahalli yl. huonossa kunnossa Huono ilmanlaatu Liian vähän uinninvalvojia Ei sovellu liikkumisesteisille Liian vähän muuta henkilökuntaa Ei mitään ongelmaa TNS Gallup Oy / PGraphics

31 Uimahallien asiakasbarometri Kuvio s. KOKEEKO JONKIN/JOIDENKIN SEURAAVISTA SEIKOISTA OLEVAN ONGELMANA UIMAHALLIS- SA, JOTA KÄYTTÄÄ ENITEN (harrastavista, %). Liian ahdasta Allasvalikoima puutteellinen Jokin muu asia Uimahalli on epäsiisti Uimahalli yleis. huonossa kunnossa Liian vähän uinninvalvojia Huono ilmanlaatu Ei sovellu liikkumisesteisille Liian vähän muuta henkilökuntaa NAISET MIEHET Ei mitään ongelmaa TNS Gallup Oy / PGraphics

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy

Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy Uimahallien asiakastyytyväisyys Taloustutkimus Oy Syyskuu 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa... 3 3. Vapaasti harjoitettavien vesiliikuntalajien harrastaminen uimahallissa...

Lisätiedot

Uimahallibarometri Taloustutkimus Oy

Uimahallibarometri Taloustutkimus Oy Taloustutkimus Oy Syyskuu Uimahallien asiakastyytyväisyys 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Uimahallin altaat ja uima-altaiden käyttöaste... 3 3. Eri käyttäjäryhmien osuudet uimahallin tilakapasiteetistä...

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2016

UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2016 UIMAHALLIBAROMETRI JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TORSTAI.., MESSUKESKUS, HELSINKI KOKOUSTILA - JUHO RAHKONEN Tutkimuksen toteutus Uimahallibarometri on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa.

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Seniori- LIIKUNTATUTKIMUS 27-28 SENIORILIIKUNTA Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto ry Suomen Liikunta ja Urheilu TNS

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUDEN TUULLE Maan hallitus on valmistelemassa korkeintaan itsehallintoalueen perustamista Suomeen, joiden

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Uimataitotutkimus 2011 Tutkimus laadittiin yhteistyössä LIKESin ja Opetushallituksen kanssa. Kysely lähetettiin sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin.

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Puolet leikkaisi lapsilisiä ja kotihoidon tukea

Puolet leikkaisi lapsilisiä ja kotihoidon tukea Julkaistavissa.. klo. jälkeen Kansalaismielipide: Puolet leikkaisi lapsilisiä ja kotihoidon tukea Puolet suomalaisista säilyttäisi lapsilisien ja kotihoidon tuen oikeudet ennallaan ja toinen puoli tiukentaisi

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa AURAJOEN UINTI Vesitaituriksi Turussa UIMARIN POLKU Uimarin polun tarkoituksena on selvittää uimarille ja vanhemmille uintiharrastuksen kulkua uimakoulusta aina kilpauintiin asti. Aurajoen Uinti ry haluaa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Aikuiset haluavat uiden terveyttä

Tutkittua tietoa. Aikuiset haluavat uiden terveyttä Tutkittua tietoa Aikuiset haluavat uiden terveyttä Tutkittua tietoa vaikutuksia Urheilulaji Mitattavat terveysmuuttujat Aineen-vaihdunta Sydämen ja Kestävyys- Lihasvoima ja Motoriset Tasapaino Luuston

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Katja Rajala. Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa 2006

Matti Hakamäki ja Katja Rajala. Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa 2006 Matti Hakamäki ja Katja Rajala Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa 2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 183 Jakelu LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8a 40700 Jyväskylä www.likes.fi

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011 NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä työssä jaksamisesta ja jatkamisesta.

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Huomisen kynnyksellä. Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen

Huomisen kynnyksellä. Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen Huomisen kynnyksellä Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen Kyselyssä selvite+in 55 79- vuo4aiden käsitykset ikäihmisten ongelmista ja suhtautumisesta eläkeläisjärjestöihin sekä

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille Oppaan on laatinut Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Lehdistötiedote Huomisen kynnyksellä tutkimus

Lehdistötiedote Huomisen kynnyksellä tutkimus Lehdistötiedote -tutkimus Julkaisuvapaa 21..2016 klo 14.1 Ikääntyneet kokevat itsensä toisen luokan kansalaisiksi nuoruutta arvostetaan nykyyhteiskunnassa liikaa Kolme ikääntynyttä suomalaista neljästä

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014 Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus Oxford Research, maaliskuu 2014 Käyttäjätutkimus 1. Tiivistelmä Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää taide- ja kulttuurielämää tukemalla lahjakkaita ammatti-

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Opas uimahallien asiakkaille

Tule uimahalliin! Opas uimahallien asiakkaille Tule uimahalliin! Opas uimahallien asiakkaille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Opas uimahallien asiakkaille Oppaan on laatinut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2012

Seurakysely toimintavuodelta 2012 Seurakysely toimintavuodelta 2012 1. Seura ALAVUDEN URHEILIJAT 2. Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköposti Matkapuhelin 3. Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä

Lisätiedot

IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten?

IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten? IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten? TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10 A, 02100 ESPOO, Finland, tel. int+358- (0)9-613 500,

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

2 Operaattorin vaihtoaikeet ja perusteet

2 Operaattorin vaihtoaikeet ja perusteet 1 Johdanto Tässä raportissa esitetään tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin heinäkuussa 00 voimaan tulevan viestintämarkkinalain (9/00) vaikutuksia. Eräs lain mukanaan tuomista muutoksista on se,

Lisätiedot

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry Hiihto- ja laskettelututkimus 2011 Tutkimuksen perusosa TNS Gallup Oy Stakeholder Management Sirkka Paronen Heini Manninen Projekti 220101179 1 Sisältö Johdanto, tutkimuksen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 1 Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 Tehtävä 1: Miten Seinäjoen liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin edistää? Mitä haluaisitte tehdä

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Huomisen kynnyksellä 2016: vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta

Huomisen kynnyksellä 2016: vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta : 55-84-vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta Sisältö ja toteutus Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää 55-84 -vuotiaiden: Näkemyksiä ikäihmisten kohtelusta yhteiskunnassamme Luottamusta

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO SUH SUH perustettiin 20.11.1956 perustajajärjestöt: SUiL, MLL, SPR, SVUL,TUL,SFI,FH ja KLL. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton missio on uimataidon ja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot