MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:35 PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 49 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO TALOUSARVION TOTEUMA PUISTOALUEEN LUNASTUSPYYNTÖ / MA. LEHTO MÄÄRÄRALAN OSTAMINEN TILASTA TIKKALA RN:O TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 778, TONTTI 7 55 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI 2. VAIHE 56 TALOUSARVIOMUUTOS / KIRKONKYLÄN ALAKOULUN VÄLIAIKAISTILOJEN (PAO) PURKU 57 LAAJAKAISTAPALVELUIDEN SELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET TALOUSARVIOMUUTOS / KUEL JA SOTU TALOUSARVIOMUUTOS / TONTTIEN JA OMAISUUDEN MYYNTI TALOUSARVIOMUUTOS / VEROTULOT OULUJOKI-OPISTON OPINTOMAKSUT LUKUVUODELLE VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN RAKENNUS- JA HUONEISTOTIETOJEN YLLÄPIDON ALOITTAMINEN KIINTEISTÖJEN TARKASTUSLASKENTAKAMPANJA VALTUUSTOALOITE : YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN NUORISOVALTUUSTON KANSSA VALTUUSTOALOITTEET 127

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 68 HALLINTOPALVELUIDEN JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN HALLINNOLLISTEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN TOIMIKSI 69 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN TOIMIKSI 70 TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN AJANKÄYTTÖ TEHTÄVIENSÄ HOITOON HENKILÖSTÖRAPORTTI MUHOKSEN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAIN (1698/2009) 4 LUVUN MUKAISEN ERITYISEN KUNTARAKENNESELVITYKSEN ASETTAMISESTA 73 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIT - YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KUNNASSA SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT EUROPARLAMENTTIVAALIT KYLMÄLÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN OIKAISUVAATIMUS / KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS KUNNAN PALVELUPISTEIDEN AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA OULUJOEN MONINAISKÄYTÖN VAIHTOEHDOT JA HYÖDYT - ESISELVITYKSEEN OSALLISTUMINEN 78 KIINTEISTÖJEN VESIJUSSILA JA HIETALAN SORA MYYNTI HIRSIJÄRVEN VESI OY:LLE 79 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUNTOLA MUUT ASIAT 160

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:35 (tauko klo ) PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja Airaksinen Kirsti jäsen Holm Petri jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna varajäsen POISSA Tihinen Sirkka jäsen Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja MUU Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Juka Paula valtuuston II vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä toimi pöy tä kir jan pi täjä nä pykälän 54 ajan Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä Mattila Stina hallinto- ja talousjothtaja :t 50-51, 55-61, 64, 68-71; poistui klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Petri Holm. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Teuvo Pikkuaho Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Jukka Syvävirta (54 ) Muhos Kirsti Airaksinen Petri Holm

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä virka-aikana. tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 49 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina esityslistalle otetaan asiat - kiinteistöjen Vesijussila ja Hietalan soran myynti Hirsijärven Vesi Oy:lle ja - talouden tasapainottaminen / Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola. Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään kokouskutsussa mainittujen asioi den jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 50 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus myönsi kokoukseen kut su tul le hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattilalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouk seen tämän asian kohdalle. Mattila saapui kokoukseen klo Asiakohdassa kunnanjohtaja selosi kunnanhallitukselle statusraporttiaan (tam mikuun toteuma ja helmikuun tavoitteet). Tämän jälkeen hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila selosti kunnanhallitukselle val mis te le mi aan asioita. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuston I vpj. Eija Jurvanen ilmoitti työ suo je lu valtuu tet tu na olevansa esteellinen asian "Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö teh tävien sä hoitoon" kohdalla ja poistui kokouksesta ko. asian selostuksen ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mattila poistui kokouksesta selostuksensa jälkeen klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa saamansa selostukset. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ko kous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA /2/20/202/2013 Khall 51 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi kunnan kirjanpidon tilanne per Kirjanpidon joulukuun kausi on vielä auki ja lopullinen tulos voi vielä muut tua. Kirjanpidon tilannetta ei ole tilintarkastettu. Joulukuun (kumulatiivinen) ylijäämä on ,488 euroa. Tulos on parempi kuin vastaavana aikana viime vuonna ( ,93 euroa). Vuoden 2013 ta lous arvion ylijäämä on euroa. Talousarvion ja toteuman ylijäämän osalta ero on suuri. Toimintatuottojen kertymä on 101,4 % n euroa enemmän kuin ta lous ar vios sa (mm. omaisuuden myynti ylittyi). Käyttömenot toteutuivat 100,5 % ylitystä talousarvioon nähden oli n euroa. Toimintakate toteutui 100,2 %. Verotulot toteutuivat 106,2 %. Ylitystä verotulojen osalta on yli 1,6 miljoonaa eu roa. Valtionosuus toteutui 99,6 % eli toteuma on n euroa pienempi kuin ta lous ar vios sa. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat pienempänä kuin ta lous ar viossa n euroa (korkotaso vaikutti sekä lainanoton ajoitus vaikutti myös po sitii vi ses ti tulokseen). Pysyvien vastaavien poistojen osalta ylitystä talousarvioon näh den n euroa (ylimääräiset poistot). Toiminnan ja investointien rahavirta on 5.645,92 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on euroa ja vähennys (lainojen lyhennys) ,60 euroa. muu tos on ,40 euroa. Pitkäaikaisten lainojen muutos tarkoittaa sitä, että kun ta on velkaantunut lisää. Taloudellisesta tilanteesta per laaditaan tilinpäätös, joka tuodaan erikseen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi kuntalain mukaisesti. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Alus ta vat raportit annetaan tiedoksi valtuustolle kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PUISTOALUEEN LUNASTUSPYYNTÖ / MA. LEHTO /6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnalle on saapunut pyyntö puistoalueen lunastamisesta. Lu nas tet ta van alue on määräala Lehto-nimisestä tilasta RN:o , pin ta-ala on n m 2 Alue sijaitsee Anttilan alueella ja on varattu Muhoksen kunnan Kirkonkylän asema kaa vas sa puistoalueeksi. Alue rajoittuu kunnan omistamaan maa-alueeseen. Mu hok sen kunta on ostanut asemakaavan mukaisia puistoalueita hintaan 1 /m 2. Tar jouk sen tekijä on hyväksynyt kunnan tarjoaman hinnan. Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu maanhankintaan euroa. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le, että Muhoksen kunta ostaa tarjottavan määräalan vapaa- eh toisel la kaupalla hintaan 1 /m 2. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 52 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 1 PUISTOALUE MA. LEHTO / KARTTA

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MÄÄRÄRALAN OSTAMINEN TILASTA TIKKALA RN:O /6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunta on valmistellut uuden yläkoulun rakentamista nykyiselle pai kalleen Kirkonkylän asemakaavan korttelliin 23. Uuden yläkoulun ja lukion hankkeen asemapiirrosluonnoksessa on esitetty uusi kulku- ja pelastustie suoraan Mu hos tiel tä rakennuksen pohjoispuolelle. Kulkuyhteys on osoitetty yksityisen omis ta man nykyisen asemakaavan mukaisen tontin kautta. Ko. tien rakentaminen edel lyt tää asemakaavan muutosta ja kyseisen yksityisen maan hankintaa kunnan omis tuk seen. Maanomistajan kanssa on neuvotelu kyseisen noin 500 m 2 alueen vapaaehtoisesta kau pas ta. Neuvottelujen perusteella on saatu tarjous, jossa tontin osa tarjotaan kun nal le ostettavaksi hintaan 28 /m 2. Lisäksi kaupan ehtona on uuden aidan ra ken ta mi nen ja määräalalla sijaitsevien istutusten siirto. Kaupan kohteen kartta jaetaan oheismateriaalina. Maanhankintaan on varattu rahoitus Muhoksen kunnan vuoden 2014 ta lousar vios sa. Hankinnasta päättäminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le, että Muhoksen kunta ostaa vapaaehtoisella kaupalla ky seisen mää rä alan hintaan 28 /m 2. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 53 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 2 MA. TILASTA TIKKALA RN:O

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 778, TONTTI 7 400/6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnan Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 AKR-tontin 7 myyn tihin ta on määrittelemättä. Tontti sijaitsee Koivikon alueella ja on kaavamerkinnältään AKR = Asuin kerros/-ri vi ta lo jen korttelialue. Tonttien sijainti ja voimassaoleva kaavatilanne käy ilmi oheisesta liitekartasta. Kiinteistöjen myyntihinnasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että 1. Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 tontin 7 myyntihinnaksi määritellään 14,- /m Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tontin vuosivuokra on 6 % kaup pa hin nas ta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 54 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Jaana Poh jola ja kokouksen pöytäkirjapitäjä Rauno Piippo ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Es teel li syys pe rustee na Pohjolalla äidin omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä ja Piipol la puolison omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta toimi asian kohdalla pöy tä kir jan pi tä jä nä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI 2. VAIHE 224/2/20/200/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Kunnanhallitus on vahvistanut Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen koko nais kus tan nus ar viok si euroa. Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosassa on varattu euroa Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen rakentamiseen. Tekniset palvelut on kilpailuttanut hankkeen toteutusurakat. Urakkahintojen perus teel la laskettu hankkeen tarkennettu kokonaiskustannusarvio on euroa, josta vuoden 2014 osuus on euroa. Hankkeen urakkahintojen perusteella laskettu tarkennettu kustannusarvio jaetaan oheis ma te ri aa li na. Muhoksen kunnan talousarvion investointiosan muutoksesta päättäminen kuuluu kun nan val tuus ton toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosaan varataan euroa Koivulehdon päiväkodin 2. vai heen rakentamiseen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 55 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuuston nähden sitovia ovat kaikki yksittäiset hankkeet, jotka on lueteltu talous ar vio asia kir jas sa. Valtuuston nähden sitovaa on hankkeen kokonaisarvo, hank keen tarkoitus / tavoitteet sekä talousarviovuoden (2014) ra hoi tus osuusosuus. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen hankkeen kokonaisarvo on euroa.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 investointimääräraha hank keel le on euroa. Talousarviomuutos vähentää lainanottovaltuutta euroa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / KIRKONKYLÄN ALAKOULUN VÄLIAIKAISTILOJEN (PAO) PUR- KU 224/2/20/200/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt Kirkonkylän uuden ala kou lun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman muutos on hyväksytty kunnan hal li tuk ses sa Hankesuunnitelman rakentamisen vaiheistus ja hankkeen rahoitus on hyväksytty kun nan val tuus tos sa Hanke on pihatöitä lukuunottamatta valmis. Pihatöiden viimeistelytöihin on varat tu hankesuunnitelman mukainen rahoitus Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosassa. Pihatöiden toteuttaminen edellyttää Kirkonkylän alakoulun väliaikaistiloina toimi neen entisen ammattikoulun (PAO) matalan opetussiiven purkamista. Pu ret tavan rakennusosan pinta-ala on noin 1700 m 2 ja purkutöiden kustannusarvio on euroa. Purkutöille ei ole varattu rahoitusta teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarviossa. Asemapiirros purettavasta kohteesta jetaan oheismateriaalina. Muhoksen kunnan talousarviosta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toi mi valtaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että teknisten palveluiden vuoden 2014 ta lous ar vi oon lisätään Kirkonkylän koulun väliaikaistilojen purkuun. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 56 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Rakennusten purkamismenot kirjataan pääsääntöisesti purkamisvuoden kuluksi (Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto, yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laati mi ses ta).

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ammattikoulun matalan opetussiiven (PAO) purkamisen kustannukset kirjataan vuo si ku luk si. Talousarviomuutos kirjataan teknisten palveluiden vastuulle kustan nus pai kal le 4376 ja tilille 5164 urakointipalvelut. Vastaavat toteutuneet kustan nuk set kirjataan ao. kustannuspaikalle. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le talousarviomuutosta ammattikoulun matalan opetussiiven purkamiseen yh teen sä (kustannuspaikka 5164 ja kirjanpidontili 5164 urakointipalvelut) euroa. Talousarviomuutos heikentää eurolla vuosikatetta ja muu tos katetaan vastaavalla summalla lisälainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus LAAJAKAISTAPALVELUIDEN SELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS /0/014/2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Jaosto päätti kokouksessaan , että laajakaistapalve luis ta an ne taan sel vitys seu raavassa kokouksessa. Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään , että käytännössä kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon or ga nisaa tioi den va kinaiset toimipaikat ovat vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 2 km etäisyydellä 100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaa pe li verkos ta. Taajamiin teleyritysten odotetaan markkinaehtoisesti rakentavan nopeat yhteydet. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä yli 99 %:iin edel lyttää, että nopeiden yhteyksien rakentamiseen noin ha ja-asutus aluei den koti talouteen käytetään myös julkista rahoitusta. Julkisella tuella toteu tet ta vis ta hankkeista on laadittu maakunnalliset ohjelmat. Niihin sisältyy noin 800 hanketta, joiden yhteenlas kettu arvo on noin 460 miljoonaa euroa. Julkisista varoista tuetut hankkeet kilpailutetaan. Tukea maksetaan ainoastaan kaik kein harvimmin asutuilla alueilla sijaitseville hankkeille. Valtion ta lous arvios sa laajakaistatukiin on varattu 66 miljoonaa euroa. EU:n maaseutuohjelma rahoit taa hankkeita li säk si 25 miljoonalla eurolla ja kunnat yhteensä noin 40 miljoo nal la eurolla. Osapuolien ra hoi tusosuudet hankkeissa vaihtelevat kunnasta riip puen. Muhoksen kunnan osuus on 33 % valtion/eu:n osuus 33 % ja ope raatto ri maksaisi kilpai lutuksen perus teella 34 % Ensimmäinen toimenpide mahdollista kunnallista hanketta valmisteltaessa on ns. mark ki na-ana lyy si. Toimeksianto siitä on annettu Pohjois-Pohjanmaan liiton kaut ta Viestintävi rastolle. Laajakaistatuen hakumenettelyn ensimmäisessä vai heessa maakuntien liitot pyytä vät ra jaamilleen hankealueille teleyrityksiltä hanke-ehdo tuksia ja valitsevat hank keil le toteutta jat. Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta te kee päätöksen kun nan myöntämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti; myöntei nen päätös on edellytys valtion tai EU:n maaseutuohjelman kautta maksettavan tuen hakemiselle. Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seurannalle, kun nan myöntämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee erillisen sopi muk sen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan kanssa. Kunnalla on

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus oi keus olla myöntämättä tukea, mikäli se katsoo esimerkik si haetun tuen olevan lii an suuri. Hanke-ehdo tuk sen te ki jällä ei ole oikeutta saada erillis tä korvausta teke mäs tään hanke-ehdotukses ta tai jul ki sen tuen hakemisesta aiheutu neista kus tannuk sis ta. Hakumenettelyn toisessa vaiheessa hankkeiden toteuttajat hakevat tukea Vies tintä vi ras tol ta tai ELY-kes kuksilta, jotka myöntävät valtion tuen sen edellytysten täyt tyes sä, ja val tuu tuk sensa mu kaisesti. Pohjois-Pohjanmaan Liitosta on pyydetty edustaja selvittämään asiaa kokoukseen. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Jaosto päättää asiasta kokouksessa tehtä vän esityksen perusteella. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Jaosto hyväksyy kehittämispäällikön eh do tuksen. KÄSITTELY. Keskustelun aluksi kokous myönsi Pohjois-Pohjanmaan Liiton pro jek ti koor di naat to ri Timo Hänniselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Timo Hänninen kävi läpi valtakunnallisen hankkeen rahoitustilannetta, laa ja kaistan merkitystä kunnan kilpailukyvylle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille, ja Mu hok sen kunnan mahdollisuuksia oman hankkeen saamiseksi. Keskustelujen jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan uuden päätösesityksen. Jaosto esittää kunnanhallitukselle, että Pohjois-Pohjanmaan liitolle esitetään mark ki na-ana lyy sin tekemisstä Muhoksen kunnan alueelta, alustavien kus tan nuslas kel mien valmistelua hankkeelle, ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä runko ver kon rakentamiselle. PÄÄTÖS: Jaosto hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että projektikoordinaattori Timo Hänninen poistui kokouk ses ta klo 18:55 asian esittelyn ja kuulemisensa jälkeen. Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan hankkeen alkuperäinen tavoite vuodes ta 2015 ei voi toteutua, ja eduskunnassa valmistellaan jatkotoimenpiteitä laa jakais ta ver kon rakentamiseksi. Teleoperaattorit eivät ole tehneet hankkeille tar jouksia, ja useissa hankkeissa liittymis- ja käyttömaksut ovat nousseet korkeiksi.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Osuus kun nat ovat kuitenkin voineet tarjota edullisempia toteutusvaihtoehtoja. Jotta Muhos pääsisi mukaan maakunnalliseen ohjelmaan runkoverkon ra ken ta misek si, on laadittava hankeselvitys, jolla kunta samalla ilmaisee alustavasti ole vansa valmis sitoutumaan kuntaosuuteen myös laajakaista-hankkeen toteuttamiseksi. Hankeselvityksen tarkoituksena on selvittää ja valmistella kaikki tarpeelliset asiat laa ja kais ta ver kon rakentamisen käynnistämiseksi, ja informoida kuntalaisia. Hank keen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, miten laa ja kais ta verk ko voidaan rakentaa harvaan asutulle alueelle, jossa verkon ra kenta mi nen ei etene kaupallisten yhtiöiden toimesta. Hankkeen aikana kartoitetaan ja si tou te taan potentiaaliset käyttäjät ja asiakkaat verkon rakentamiseen yh teis työssä. Hankkeessa valmistellaan sopimuspohjat eri toimijoiden välillä sekä sel vi tetään malli rahoituksen järjestämiseksi. Hankeselvityksen kokonaiskustannukset on arvioitu aiemmin toteutuneiden vastaa vien selvitysten avulla. Kustannukset olisivat n , josta kunnan osuus 30 % on n euroa, ja loput Pohjois-Pohjanmaan Liiton EAKR-ra ken ne rahas ton avustusta. Rakentamisen rahoitus taas voidaan saada Laajakaista kaikille hankkeesta, Maaseu dun kehittämisrahaston kyläverkkotuesta, tai kummastakin. Kunnan ra hoi tusosuus on 33 %, ja Liikenneviraston laskentaohjeistuksen mukaan (20 /m) tulisi verk ko in ves toin nin hinnaksi n. 1,7 milj, josta Muhoksen kunnan kus tan nusosuus olisi n Hankeselvityksen rahoitus haetaan kunnanhallituksen linjauksen jälkeen. Hankeselvitys tehtäisiin vuoden 2014 aikana, ja laajakaistan rakentamistyö voisi par haim mil laan käynnistyä keväällä Karttapiirros kokonaiskustannusten laskentaperusteista on esityslistan oheis ma teri aa li na. Hankesuunnitelma esityslistan/pöytäkirjan liitteenä. KEHITT'ÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun han ke suun ni tel man ensimmäisenä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Mu hoksen kunnan alueelle. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle euron (netto) suuruisen määrärahan varaa mis ta Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvioon Talouarvioon määrärahat esitetään bruttomääräisinä (tulot euroa - menot euroa = euroa netto).

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman en sim mäise nä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Muhoksen kunnan alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että hankkeen määräraha käsitellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. KÄSITTELY: Aiemmin tässä kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton pro jek tikoor di naat to ri Timo Hänninen on ollut esittelemässä asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan hankkeen alkuperäinen tavoite vuodes ta 2015 ei voi toteutua, ja eduskunnassa valmistellaan jatkotoimenpiteitä laa jakais ta ver kon rakentamiseksi. Teleoperaattorit eivät ole tehneet hankkeille tar jouksia, ja useissa hankkeissa liittymis- ja käyttömaksut ovat nousseet korkeiksi. Osuus kun nat ovat kuitenkin voineet tarjota edullisempia toteutusvaihtoehtoja. Jotta Muhos pääsisi mukaan maakunnalliseen ohjelmaan runkoverkon ra ken ta misek si, on laadittava hankeselvitys, jolla kunta samalla ilmaisee alustavasti ole vansa valmis sitoutumaan kuntaosuuteen myös laajakaista-hankkeen toteuttamiseksi. Hankeselvityksen tarkoituksena on selvittää ja valmistella kaikki tarpeelliset asiat laa ja kais ta ver kon rakentamisen käynnistämiseksi, ja informoida kuntalaisia. Hank keen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, miten laa ja kais ta verk ko voidaan rakentaa harvaan asutulle alueelle, jossa verkon ra kenta mi nen ei etene kaupallisten yhtiöiden toimesta. Hankkeen aikana kartoitetaan ja si tou te taan potentiaaliset käyttäjät ja asiakkaat verkon rakentamiseen yh teis työssä. Hankkeessa valmistellaan sopimuspohjat eri toimijoiden välillä sekä sel vi tetään malli rahoituksen järjestämiseksi. Hankeselvityksen kokonaiskustannukset on arvioitu aiemmin toteutuneiden vastaa vien selvitysten avulla. Kustannukset olisivat n , josta kunnan osuus 30 % on n euroa, ja loput Pohjois-Pohjanmaan Liiton EAKR-ra ken ne rahas ton avustusta. Rakentamisen rahoitus taas voidaan saada Laajakaista kaikille hankkeesta, Maaseu dun kehittämisrahaston kyläverkkotuesta, tai kummastakin. Kunnan ra hoi tus-

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus osuus on 33 %, ja Liikenneviraston laskentaohjeistuksen mukaan (20 /m) tulisi verk ko in ves toin nin hinnaksi n. 1,7 milj, josta Muhoksen kunnan kus tan nusosuus olisi n Hankeselvityksen rahoitus haetaan kunnanhallituksen linjauksen jälkeen. Hankeselvitys tehtäisiin vuoden 2014 aikana, ja laajakaistan rakentamistyö voisi par haim mil laan käynnistyä keväällä Karttapiirros kokonaiskustannusten laskentaperusteista on esityslistan oheis ma teri aa li na. Hankesuunnitelma esityslistan/pöytäkirjan liitteenä. KEHITT'ÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun han ke suun ni tel man ensimmäisenä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Mu hoksen kunnan alueelle. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle euron (netto) suuruisen määrärahan varaa mis ta Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvioon Talouarvioon määrärahat esitetään bruttomääräisinä (tulot euroa - menot euroa = euroa netto). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman en sim mäise nä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Muhoksen kunnan alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että hankkeen määräraha käsitellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. KÄSITTELY: Aiemmin tässä kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton pro jek tikoor di naat to ri Timo Hänninen on ollut esittelemässä asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 57 Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Vuoden 2014 talousarviossa ei ole ko. hankkeelle erikseen varattua määrärahaa, ja ennalta sitomaton hankemäärärahavaraus on jo kokonaan käytetty.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maakuntahallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitettavaksi Alu eel linen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toi men pi de ohjel mas ta Myönnetty EAKR-rahoitus ja valtionrahoitus yhteensä ovat , ja kunnan rahoitusosuus on Hankesuunnitelman mukainen kus tan nus ten jako: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Välilliset kustannukset YHTEENSÄ Tulot, EAKR-hankerahoitus NETTOKUSTANNUKSET Välilliset kustannukset (toimisto-, matka- yms. kulut) on hankeohjeistuksen mukai ses ti ilmoitettu prosenttimääräisenä (flat rate 20 %). Päätöstä tarkennetaan tarvittaessa hallinnointiin liittyvän rahoittajan ohjeistuksen edel lyt tä mäl lä tavalla. Ohjeistusta ei ole vielä käytettävissä. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Esityslistan oheismateriaalina hankkeen rahoitushakemus ja maakuntahallituksen pää tös. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laajakaistan rakentamisselvitys hankkeen toteutettavaksi mennessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen osoitetaan vuoden 2014 talous ar vios sa rahoitus, jossa on yhteensä menoja, ja tuloja. Talous ar vio muu tos toteutetaan esittelytekstin mukaisena ja hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että koska laajakaistaselvitys hei kentää eurolla vuosikatetta, katetaan kulu vastaavalla summalla li sä lai nan otto val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET 224/2/20/200/2013 Khall 58 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on kokouksessaan / 126 on hyväksytty Muhoksen kunnan ta lous ar vio vuodelle Talousarvio laaditaan Kuntaliiton ja eri ministeriöiden laatimien ennusteiden pohjal ta. Maksettavasta valtionosuudesta tieto kuntaan saapui vasta valtuuston ta lousar vio kä sit te lyn jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia sekä verotuloihin perustuvat tasaus on toteutumassa pienempänä kuin talousarviossa. Opetus ja kulttuuritoimen muut val tion osuu det olivat kuitenkin talousarviota ennakoitua suuremmat. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kotikuntakorvaustulojen ja menojen vai kutuk set ovat vähäiset. Valtionosuuden vaikutus talousarviossa ja toteutuneen valtionosuuden laskelma on esitetty esityslistan liitteessä. Kokonaisuudessaan valtionosuus on noin euroa pienempi kuin talousarviossa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutos valtionosuuden osalta toteutetaan liit teen mukaisesti siten, että kunnan vuoden 2014 suunniteltu tulos heikkenee euroa. Tuloksen heikennys katetaan lisäämällä vastaavalla summalla lainan ot to val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 3 TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET 2014

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / KUEL JA SOTU 224/2/20/200/2013 Khall 59 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 126 talousarvion vuodelle Talousarviossa esitetyt henkilösivukulut lasketaan annettujen ennakkotietojen mu kai ses ti. Perinteisesti lopulliset henkilösivukulut vahvistetaan ta lous ar vio vuoden lopussa. Henkilösivukuluihin kuuluvat eläkemaksut (kuel ja vael elä ke va kuutus mak su, eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu), sosiaaliturvamaksu, tapa tur ma va kuu tus mak su, työttömyysvakuutusmaksu ja taloudellinen tuki. Talousarvion laadinnan yhteydessä kuel eläkemaksu on ollut 16,75 %. Vuoden lopus sa vahvistettiin kuel eläkemaksu 16,85 %. Talousarvion sosiaaliturvamaksu on ollut 2,04 %. Vahvistettu sosiaaliturvamaksu vuodelle 2014 on 2,14 %. Muhoksen kunnan henkilöstömenot vuodelle 2014 ovat 24,5 miljoonaa euroa. Kue le lä ke va kuu tus mak sun sekä sosiaaliturvamaksun tarkastamisen vaikutus on noin euroa. Esitetty talousarviomuutos vaikuttaa kaikkiin kus tan nus paikkoi hin joihin on budjetoitu henkilöstömenoja. Muutoksen tarkka euromäärä selviää vasta kun muutos on tehty laskentaan. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena toteutetaan Kuel eläkemaksu 16,85 % ja sosiaaliturvamaksu 2,14 % suuruisena. Talousarviomuutos heikentä vuo si ka tet ta. Talousarviomuutoksen rahoitusvaikutus lisätään vastaavalla summal la lainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / TONTTIEN JA OMAISUUDEN MYYNTI 224/2/20/200/2013 Khall 60 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on kokouksessaan / 4 hyväksynyt suunnitelman talouden ta sa pai not ta mi sek si. Suunnitelmassa oli useita myytäviä / romutettavia kohteita. Hallintopalveluiden talousarviossa on varattu euroa käyttöomaisuuden myyn ti voit toa. Lisäksi kustannuspaikalla on varattu euroa määräraha asiantun ti ja pal ve lui hin. Valtuuston päätöksen perusteella voidaan olettaa, että kus tannus pai kan 1041 tuotto-odotusta voidaan korottaa euroon. Lisäksi asiantun ti ja kor vauk sia korotetaan eurolle yhteensä euroon. Hallintopalveluiden talousarviossa on varattu tonttien myyntiin euron mää rä ra ha. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on tonttien myyntivoittoa kirjattu ,97 euroa. Alustavan ennusteen mukaan tuotto-odotusta voidaan korottaa tont tien myynnin osalta euroa yhteensä euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että kustannuspaikalle 1041 omaisuuden myyntiä (myyntivoittoa) ko rote taan euroa ja asiantuntijapalveluita korotetaan euroa. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kustannuspaikalle 1042 tonttien myyn ti voit toa korotetaan euroa. Talousarviomuutosten yhteinen vaikutus rahoitukseen on euroa, joka paran taa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähentää lainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

24 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / VEROTULOT 224/2/20/200/2013 Khall 61 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 126 talousarvion vuodelle Talousarvion laadinnassa on verotulojen arvioinnissa hyödynnetty ns. kuntien verotulojen ennustekehikkoa. Verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteis työs sä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Verokertymä verolajeittain Verolaji Talousarvio 2013 Toteuma 2013 Talousarvio 2014 Muutettu TA 2014 Ansiotulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuun verotulo on toteutunut ennakoitua paremmin joten verotuloennustetta on mahdollista tarkentaa. Alustavan arvion mukaan verotulokohtaa voidaan korot taa euroa. Korotus kohdennetaan taulukon muutettu TA 2014 sa rakkeen mukaisesti: ansiotuloveron korotus euroa, yhteisöveron korotus euroa ja kiinteistöveron korotus euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena korotetaan verotulokohtaa yhteen sä euroon, siten että ansiotulovero korotetaan euroa, yh teisö ve roa euroa ja kiinteistöveroa euroa. Talousarviomuutos parantaa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähennetään lai nan ot to val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

25 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus OULUJOKI-OPISTON OPINTOMAKSUT LUKUVUODELLE /4/40/406/2013 Vapaaltk Vapaa-aikapalveluiden pva-johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen, puh Khall Oulujoki-Opiston opinto- ja kurssimaksut tarkistetaan vusittain. Muhoksen valtuus ton antaman talousarvion 2014 raamin mukaan hallintokuntien käyt tö ta lous tulo jen kasvutavoite on 5 %. Liitteenä esitys lukuvuoden opinto- ja kurssimaksuiksi. Maksuihin on teh ty 5 %:n korotus. Oulujoki-Opiston neuvottelukunta on käsitellyt asian kokouksessaan ja esittää vapaa-aikalautakunnalle ja kunnanhallitukselle, että ne hyväksyvät Ou lu jo ki-opis ton opinto- ja kurssimaksut liitteen mukaisesti. PVA-JOHTAJAN ESITYS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Oulujoki-Opiston opin to- ja kurssimaksut lukuvuodelle liitteen mukaisesti, ja esittää niitä edel leen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esi tyk sen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus palauttaa asian vapaa-aikalautakunnale uudelleen val mis tel ta vaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Vapaaltk Vapaa-aikapalveluiden pva-johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen, puh Oulujoki-Opiston opinto- ja kurssimaksut on kevätlukukauden osalta tarkastettu

26 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus uu del leen siten, että yleissivistävän opetuksen ryhmäopetustuntien hinnat ovat yhden ver tai set. PVA-JOHTAJAN ESITYS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Oulujoki-Opiston kurs si mak sut liitteen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle hyväk syt tä väk si. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen. Khall 62 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 4 OULUJOKI-OPISTON OPINTOMAKSUT LUKUVUODELLE

27 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN RAKENNUS- JA HUONEISTOTIETOJEN YLLÄPIDON ALOIT TA MI NEN 381/7/76/769/2014 Khall 63 Rakennustarkastaja Katariina Huhta (puhelin ): Väestörekisterikeskus (vrk) tiedustelee kuntien halukkuutta ottaa vastattavakseen re kis te rin pi tä jä nä alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja kos kevien tietojen lisäämisen, muuttamisen ja korjaamisen väestötietojärjestelmään. Nyt tiedot uusista rakennushankkeista ja muutoksista lähetetään vrk:lle ja vrk yllä pi tää rakennus ja huoneistorekisteriä. Yhteydenottolomake on pyydetty lähettämään mennessä, jonka jälkeen vrk valmistelee rekisterinpitäjäsopimuksen. Sopimus tulee olla tehtynä men nes sä, jotta käyttöliittymä voidaan ottaa käyttöön alkaen. Vrk järjestää elo-syyskuun aikana koulutusta asiasta. Kyseessä on kunnalle valtionviranoimaisen puolelta kunnalle tuleva tehtävä, joten asias ta on hallintosäännön 2 :n 7 mom:n mukaan kunnanhallituksen päätettävä: "Epäselvissä tapauksissa vastuualueiden välisen toimintarajan ratkaisee kun nan hal li tus. Usealle hallintokunnalle kuuluvan asian ratkaisee kunnan hal li tus. Samoin kunnanhallituksen tehtävänä on määrätä se vi ranomai nen, joka hoitaa kunnalle valtion toimesta annettua uutta tehtävää." KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus toteaa, että kyseessä on kunnalle tuleva uusi tehtä vä ja että asiasta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää, että Muhoksen kunta ottaa vastattavakseen re kis te rin pi täjä nä alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen li sää mi sen, muuttamisen ja korjaamisen väestötietojärjestelmään. Kunnanhallitus mää rää maanmittausteknikon tehtäväksi hoitaa em. tehtävää. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

28 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖJEN TARKASTUSLASKENTAKAMPANJA 381/7/76/769/2014 Khall 64 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuuston on kokouksessaan / 4 hyväksynyt suunnitelman talouden ta sa pai not ta mi sek si. Hallintopalveluiden suunnitelmaan on kirjattu kiin teis tö ve ropoh jan tarkastaminen yhteisesti hallintopalveluiden ja teknisten palvelujen vastuul le. Asiaa on valmistellut maanmittausteknikko Eero Airaksinen, työn suun nitte li ja Arja Kolu-Korhonen ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila. Kiinteistöjen tarkastuslaskenta on toteutettu useissa kunnissa. Tarkastuslaskenta on arvioitu kannattavaksi, koska tiedot verottajan kiinteistöveroluettelossa, kunnan rakennus- ja huoneistorekisterissä sekä maastokartoissa ovat osittain ris ti riitai set. Nykyisin rakennusten tiedot siirtyvät verottajan kiinteistörekisteriin säh köises ti rakennuslupien myötä ja verovelvollisen oman ilmoituksen kautta. Koska kaik ki rakennukset eivät tarvitse rakennuslupaa, ei omistaja ole motivoitunut niiden viralliseen ilmoittamiseen. Monet pienet rakennukset puuttuvat sekä re kis tereis tä että kiinteistöverotuksesta. Lisäksi tulisi selvitystyön edetessä tarkistaa myös kiinteistöverotuksen periaatteet esim. kiinteistöjen ja maan arvon osalta. Muhoksella alustavan tarkastelun perusteella on noin kpl asuin- ja lo ma raken nus ta. Arvoilta saman verran talousrakennuksia. Teknisten palveluiden arvion mu kaan rekisteristä puuttuu rakennuksia sekä rekisterissä on virheellisin tiedoin ole via rakennuksia. Puutteet rekistereissä johtaa siihen, että verotusarvo on virheel li nen. Alustavan kartoituksen mukaan hallintopalveluiden työllistämisvaroin on mahdol lis ta rekrytoida henkilö joka käynnistää kiinteistörekistereiden päivitystyön sekä osallistuu myöhemmin tässä kokouksessa käsiteltävään väestötietojärjestelmän ra ken nus- ja huoneistotietojen ylläpidon aloittamiseen. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus valtuuttaa käyn nis tä mään kiinteistöjen tarkistuslaskentakampanjan siten että: kunnanhallitus antaa luvan rekrytoida työntekijän hallintopalveluiden työllis tä mis mää rä ra hoin. työ koordinoidaan yhteistyössä teknisten palveluiden ja hallintopalveluiden toi mes ta. Rekrytoitavan henkilön lähiesimiehenä toimii maan mit taus teknik ko. työtilat henkilölle tulee järjestää kunnanviraston teknisten palveluiden toimis tos ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa.

29 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

30 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE : YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN NUORISOVALTUUSTON KANS SA 197/0/02/020/2013 Vapaaltk Vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen (p ) Valtuutettu Petri Holm ja 12 muuta valtuutettua on jättänyt al le kir joitta man sa valtuustoaloitteen koskien yhteistyön lisäämistä nuorisovaltuuston kanssa. Aloite on esityslistan liitteenä. Muhoksen kunnassa toimii Vapaa-aikapalveluiden alaisuudessa nuorisovaltuusto, jon ka toimikausi kestää kaksi vuotta kerrallaan. Nuorisovaltuusto valitaan vaa leilla parillisina vuosina, ja niissä valitaan 10 nuorisovaltuutettua. Nuorisovaltuustolla on talousarviossa oma kustannuspaikka, jonka määrärahan käy tös tä se päättää. Nuorisovaltuuston laskut hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja. Nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus va paa-ai kalau ta kun nan kokouksissa. VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan valtuustoaloitteeseen koskien yh teistyön lisäämistä nuorisovaltuuston kanssa seuraavaa: Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alu eel lis ta nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuo ria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tätä varten Muhoksen kuntaan on pe rus tet tu nuorisovaltuusto. Oulun seudulla on selvitetty nuorten osallisuutta alueella hankkeella ja siinä on to det tu, ettei ole tarkoituksenmukaista asettaa kaikkiin lautakuntiin nuorten vaikut ta ja ryh män edustajaa. Tärkeää on että kun eri hallintokunnat tekevät lapsiin ja nuo riin kohdistuvia päätöksiä, muistetaan kysyä nuorten kantaa. Näiden lau sun tojen antamiseen nuorisovaltuusto on juuri oikea foorumi. Nuorisovaltuuston edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella vapaa-aikalautakunnassa on tärkeää säilyttää jatkossakin. Vapaa-aikalautakunta esittää, että valtuusto velvoittaa muutkin hallintokunnat pyy tä mään lausunnot nuorisovaltuustolta selkeästi lapsia ja nuoria koskevissa asiois sa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen joh tajan esityksen. Khall 65

31 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Tehdyn aloitteen johdosta kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraa van selostuksen: Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alu eel lis ta nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuo ria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tätä varten Muhoksen kuntaan on pe rus tet tu nuorisovaltuusto. Oulun seudulla on selvitetty nuorten osallisuutta alueella hankkeella ja siinä on to det tu, ettei ole tarkoituksenmukaista asettaa kaikkiin lautakuntiin nuorten vaikut ta ja ryh män edustajaa. Tärkeää on että kun eri hallintokunnat tekevät lapsiin ja nuo riin kohdistuvia päätöksiä, muistetaan kysyä nuorten kantaa. Näiden lau sun tojen antamiseen nuorisovaltuusto on juuri oikea foorumi. Nuorisovaltuuston edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella vapaa-aikalautakunnassa on tärkeää säilyttää jatkossakin. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

32 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET Khall 66 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on vuosit tain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen te ke mis tä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteis ta on käsitelty loppuun. Kokoukseen mennessä valmistellaan listaus tällä hetkellä keskeneräisistä, vuoden 2013 loppuun mennessä tehdyistä valtuustoaloitteista sekä niiden kä sit te ly ti lanteis ta. Niiden aloitteiden kohdalla, joiden käsittelyä ei esitetä todettavaksi loppuun kä si tel lyk si, on toteamus valmistelun keskeneräisyydestä (Pirkko Mattila ja 21 muuta valtuutettua/varavaltuutettua) Aloitteessa esitetään,.että kunta ottaa lähiruokaperiaatteen kuntastrategiaansa. Kunnanhallitus on / 198 lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan ja tu le vai suus- ja elinkeinojaoston valmisteltavaksi. Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto on kuntastrategian ja elinkeinostrategian val miste lun yhteydessä käsitellyt myös tehtyä aloitetta Aloitteen osalta kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuun kä si tel lyk si (Helena Kohtalo-Törmänen) * Aloitteessa esitetään, että valtuusto pyytää mahdollisimman pian kokoukseensa kou lu ku raat to rin ja poliisin kertomaan näkemyksiään alkoholin ja huumeiden käy tös tä nuorisomme keskuudessa ja vastaamaan asiaa koskeviin kysymyksiin. Kunnanhallitus on / 232 lähettänyt aloitteen sosiaali- ja ter veys pal veluil le, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluille sekä vapaa-aikapalveluille yhteisesti jat ko val mis tel ta vak si siten, että nämä päävastuualueet yhdessä järjestävät kunnan luot ta mus hen ki löil le ja muille toimijoille (mm. poliisi ja Nuorten Ystävät) aloit-

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 76 09.08.2016 Tekninen lautakunta 89 06.09.2016 Kunnanhallitus 292 12.09.2016 Tekninen lautakunta 109 15.11.2016 Kunnanhallitus 385 29.11.2016 PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O

LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O Kunnanhallitus 374 06.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 22.10.2014 LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O 494-403-36-46 595/6/63/631/2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karstulan tapahtumatori 39/ /2015. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karstulan tapahtumatori 39/ /2015. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 164 31.08.2015 Kunnanhallitus 179 28.09.2015 Karstulan tapahtumatori 39/10.03.01/2015 Kunnanhallitus 31.08.2015 164 Khall 97 27.04.2015 Kunnanvaltuusto on 14.4.2014 ( 8) tehnyt periaatepäätöksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus 105 25.03.2013 Kunnanhallitus 297 08.10.2013 Kunnanhallitus 29 20.01.2014 Tekninen lautakunta 10 13.02.2014 Tekninen lautakunta 18 27.03.2014 KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot