MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:35 PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 49 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO TALOUSARVION TOTEUMA PUISTOALUEEN LUNASTUSPYYNTÖ / MA. LEHTO MÄÄRÄRALAN OSTAMINEN TILASTA TIKKALA RN:O TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 778, TONTTI 7 55 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI 2. VAIHE 56 TALOUSARVIOMUUTOS / KIRKONKYLÄN ALAKOULUN VÄLIAIKAISTILOJEN (PAO) PURKU 57 LAAJAKAISTAPALVELUIDEN SELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET TALOUSARVIOMUUTOS / KUEL JA SOTU TALOUSARVIOMUUTOS / TONTTIEN JA OMAISUUDEN MYYNTI TALOUSARVIOMUUTOS / VEROTULOT OULUJOKI-OPISTON OPINTOMAKSUT LUKUVUODELLE VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN RAKENNUS- JA HUONEISTOTIETOJEN YLLÄPIDON ALOITTAMINEN KIINTEISTÖJEN TARKASTUSLASKENTAKAMPANJA VALTUUSTOALOITE : YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN NUORISOVALTUUSTON KANSSA VALTUUSTOALOITTEET 127

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 68 HALLINTOPALVELUIDEN JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN HALLINNOLLISTEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN TOIMIKSI 69 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN TOIMIKSI 70 TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN AJANKÄYTTÖ TEHTÄVIENSÄ HOITOON HENKILÖSTÖRAPORTTI MUHOKSEN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAIN (1698/2009) 4 LUVUN MUKAISEN ERITYISEN KUNTARAKENNESELVITYKSEN ASETTAMISESTA 73 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIT - YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KUNNASSA SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT EUROPARLAMENTTIVAALIT KYLMÄLÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN OIKAISUVAATIMUS / KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS KUNNAN PALVELUPISTEIDEN AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA OULUJOEN MONINAISKÄYTÖN VAIHTOEHDOT JA HYÖDYT - ESISELVITYKSEEN OSALLISTUMINEN 78 KIINTEISTÖJEN VESIJUSSILA JA HIETALAN SORA MYYNTI HIRSIJÄRVEN VESI OY:LLE 79 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUNTOLA MUUT ASIAT 160

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:35 (tauko klo ) PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja Airaksinen Kirsti jäsen Holm Petri jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna varajäsen POISSA Tihinen Sirkka jäsen Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja MUU Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Juka Paula valtuuston II vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä toimi pöy tä kir jan pi täjä nä pykälän 54 ajan Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä Mattila Stina hallinto- ja talousjothtaja :t 50-51, 55-61, 64, 68-71; poistui klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Petri Holm. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Teuvo Pikkuaho Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Jukka Syvävirta (54 ) Muhos Kirsti Airaksinen Petri Holm

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä virka-aikana. tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 49 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina esityslistalle otetaan asiat - kiinteistöjen Vesijussila ja Hietalan soran myynti Hirsijärven Vesi Oy:lle ja - talouden tasapainottaminen / Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola. Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään kokouskutsussa mainittujen asioi den jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 50 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus myönsi kokoukseen kut su tul le hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattilalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouk seen tämän asian kohdalle. Mattila saapui kokoukseen klo Asiakohdassa kunnanjohtaja selosi kunnanhallitukselle statusraporttiaan (tam mikuun toteuma ja helmikuun tavoitteet). Tämän jälkeen hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila selosti kunnanhallitukselle val mis te le mi aan asioita. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuston I vpj. Eija Jurvanen ilmoitti työ suo je lu valtuu tet tu na olevansa esteellinen asian "Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö teh tävien sä hoitoon" kohdalla ja poistui kokouksesta ko. asian selostuksen ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mattila poistui kokouksesta selostuksensa jälkeen klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa saamansa selostukset. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ko kous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA /2/20/202/2013 Khall 51 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi kunnan kirjanpidon tilanne per Kirjanpidon joulukuun kausi on vielä auki ja lopullinen tulos voi vielä muut tua. Kirjanpidon tilannetta ei ole tilintarkastettu. Joulukuun (kumulatiivinen) ylijäämä on ,488 euroa. Tulos on parempi kuin vastaavana aikana viime vuonna ( ,93 euroa). Vuoden 2013 ta lous arvion ylijäämä on euroa. Talousarvion ja toteuman ylijäämän osalta ero on suuri. Toimintatuottojen kertymä on 101,4 % n euroa enemmän kuin ta lous ar vios sa (mm. omaisuuden myynti ylittyi). Käyttömenot toteutuivat 100,5 % ylitystä talousarvioon nähden oli n euroa. Toimintakate toteutui 100,2 %. Verotulot toteutuivat 106,2 %. Ylitystä verotulojen osalta on yli 1,6 miljoonaa eu roa. Valtionosuus toteutui 99,6 % eli toteuma on n euroa pienempi kuin ta lous ar vios sa. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat pienempänä kuin ta lous ar viossa n euroa (korkotaso vaikutti sekä lainanoton ajoitus vaikutti myös po sitii vi ses ti tulokseen). Pysyvien vastaavien poistojen osalta ylitystä talousarvioon näh den n euroa (ylimääräiset poistot). Toiminnan ja investointien rahavirta on 5.645,92 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on euroa ja vähennys (lainojen lyhennys) ,60 euroa. muu tos on ,40 euroa. Pitkäaikaisten lainojen muutos tarkoittaa sitä, että kun ta on velkaantunut lisää. Taloudellisesta tilanteesta per laaditaan tilinpäätös, joka tuodaan erikseen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi kuntalain mukaisesti. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Alus ta vat raportit annetaan tiedoksi valtuustolle kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PUISTOALUEEN LUNASTUSPYYNTÖ / MA. LEHTO /6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnalle on saapunut pyyntö puistoalueen lunastamisesta. Lu nas tet ta van alue on määräala Lehto-nimisestä tilasta RN:o , pin ta-ala on n m 2 Alue sijaitsee Anttilan alueella ja on varattu Muhoksen kunnan Kirkonkylän asema kaa vas sa puistoalueeksi. Alue rajoittuu kunnan omistamaan maa-alueeseen. Mu hok sen kunta on ostanut asemakaavan mukaisia puistoalueita hintaan 1 /m 2. Tar jouk sen tekijä on hyväksynyt kunnan tarjoaman hinnan. Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu maanhankintaan euroa. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le, että Muhoksen kunta ostaa tarjottavan määräalan vapaa- eh toisel la kaupalla hintaan 1 /m 2. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 52 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 1 PUISTOALUE MA. LEHTO / KARTTA

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MÄÄRÄRALAN OSTAMINEN TILASTA TIKKALA RN:O /6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunta on valmistellut uuden yläkoulun rakentamista nykyiselle pai kalleen Kirkonkylän asemakaavan korttelliin 23. Uuden yläkoulun ja lukion hankkeen asemapiirrosluonnoksessa on esitetty uusi kulku- ja pelastustie suoraan Mu hos tiel tä rakennuksen pohjoispuolelle. Kulkuyhteys on osoitetty yksityisen omis ta man nykyisen asemakaavan mukaisen tontin kautta. Ko. tien rakentaminen edel lyt tää asemakaavan muutosta ja kyseisen yksityisen maan hankintaa kunnan omis tuk seen. Maanomistajan kanssa on neuvotelu kyseisen noin 500 m 2 alueen vapaaehtoisesta kau pas ta. Neuvottelujen perusteella on saatu tarjous, jossa tontin osa tarjotaan kun nal le ostettavaksi hintaan 28 /m 2. Lisäksi kaupan ehtona on uuden aidan ra ken ta mi nen ja määräalalla sijaitsevien istutusten siirto. Kaupan kohteen kartta jaetaan oheismateriaalina. Maanhankintaan on varattu rahoitus Muhoksen kunnan vuoden 2014 ta lousar vios sa. Hankinnasta päättäminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le, että Muhoksen kunta ostaa vapaaehtoisella kaupalla ky seisen mää rä alan hintaan 28 /m 2. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 53 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 2 MA. TILASTA TIKKALA RN:O

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 778, TONTTI 7 400/6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnan Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 AKR-tontin 7 myyn tihin ta on määrittelemättä. Tontti sijaitsee Koivikon alueella ja on kaavamerkinnältään AKR = Asuin kerros/-ri vi ta lo jen korttelialue. Tonttien sijainti ja voimassaoleva kaavatilanne käy ilmi oheisesta liitekartasta. Kiinteistöjen myyntihinnasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että 1. Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 tontin 7 myyntihinnaksi määritellään 14,- /m Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tontin vuosivuokra on 6 % kaup pa hin nas ta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 54 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Jaana Poh jola ja kokouksen pöytäkirjapitäjä Rauno Piippo ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Es teel li syys pe rustee na Pohjolalla äidin omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä ja Piipol la puolison omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta toimi asian kohdalla pöy tä kir jan pi tä jä nä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI 2. VAIHE 224/2/20/200/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Kunnanhallitus on vahvistanut Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen koko nais kus tan nus ar viok si euroa. Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosassa on varattu euroa Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen rakentamiseen. Tekniset palvelut on kilpailuttanut hankkeen toteutusurakat. Urakkahintojen perus teel la laskettu hankkeen tarkennettu kokonaiskustannusarvio on euroa, josta vuoden 2014 osuus on euroa. Hankkeen urakkahintojen perusteella laskettu tarkennettu kustannusarvio jaetaan oheis ma te ri aa li na. Muhoksen kunnan talousarvion investointiosan muutoksesta päättäminen kuuluu kun nan val tuus ton toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosaan varataan euroa Koivulehdon päiväkodin 2. vai heen rakentamiseen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 55 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuuston nähden sitovia ovat kaikki yksittäiset hankkeet, jotka on lueteltu talous ar vio asia kir jas sa. Valtuuston nähden sitovaa on hankkeen kokonaisarvo, hank keen tarkoitus / tavoitteet sekä talousarviovuoden (2014) ra hoi tus osuusosuus. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen hankkeen kokonaisarvo on euroa.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 investointimääräraha hank keel le on euroa. Talousarviomuutos vähentää lainanottovaltuutta euroa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / KIRKONKYLÄN ALAKOULUN VÄLIAIKAISTILOJEN (PAO) PUR- KU 224/2/20/200/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt Kirkonkylän uuden ala kou lun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman muutos on hyväksytty kunnan hal li tuk ses sa Hankesuunnitelman rakentamisen vaiheistus ja hankkeen rahoitus on hyväksytty kun nan val tuus tos sa Hanke on pihatöitä lukuunottamatta valmis. Pihatöiden viimeistelytöihin on varat tu hankesuunnitelman mukainen rahoitus Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosassa. Pihatöiden toteuttaminen edellyttää Kirkonkylän alakoulun väliaikaistiloina toimi neen entisen ammattikoulun (PAO) matalan opetussiiven purkamista. Pu ret tavan rakennusosan pinta-ala on noin 1700 m 2 ja purkutöiden kustannusarvio on euroa. Purkutöille ei ole varattu rahoitusta teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarviossa. Asemapiirros purettavasta kohteesta jetaan oheismateriaalina. Muhoksen kunnan talousarviosta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toi mi valtaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että teknisten palveluiden vuoden 2014 ta lous ar vi oon lisätään Kirkonkylän koulun väliaikaistilojen purkuun. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall 56 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Rakennusten purkamismenot kirjataan pääsääntöisesti purkamisvuoden kuluksi (Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto, yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laati mi ses ta).

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ammattikoulun matalan opetussiiven (PAO) purkamisen kustannukset kirjataan vuo si ku luk si. Talousarviomuutos kirjataan teknisten palveluiden vastuulle kustan nus pai kal le 4376 ja tilille 5164 urakointipalvelut. Vastaavat toteutuneet kustan nuk set kirjataan ao. kustannuspaikalle. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le talousarviomuutosta ammattikoulun matalan opetussiiven purkamiseen yh teen sä (kustannuspaikka 5164 ja kirjanpidontili 5164 urakointipalvelut) euroa. Talousarviomuutos heikentää eurolla vuosikatetta ja muu tos katetaan vastaavalla summalla lisälainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus LAAJAKAISTAPALVELUIDEN SELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS /0/014/2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Jaosto päätti kokouksessaan , että laajakaistapalve luis ta an ne taan sel vitys seu raavassa kokouksessa. Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään , että käytännössä kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon or ga nisaa tioi den va kinaiset toimipaikat ovat vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 2 km etäisyydellä 100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaa pe li verkos ta. Taajamiin teleyritysten odotetaan markkinaehtoisesti rakentavan nopeat yhteydet. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä yli 99 %:iin edel lyttää, että nopeiden yhteyksien rakentamiseen noin ha ja-asutus aluei den koti talouteen käytetään myös julkista rahoitusta. Julkisella tuella toteu tet ta vis ta hankkeista on laadittu maakunnalliset ohjelmat. Niihin sisältyy noin 800 hanketta, joiden yhteenlas kettu arvo on noin 460 miljoonaa euroa. Julkisista varoista tuetut hankkeet kilpailutetaan. Tukea maksetaan ainoastaan kaik kein harvimmin asutuilla alueilla sijaitseville hankkeille. Valtion ta lous arvios sa laajakaistatukiin on varattu 66 miljoonaa euroa. EU:n maaseutuohjelma rahoit taa hankkeita li säk si 25 miljoonalla eurolla ja kunnat yhteensä noin 40 miljoo nal la eurolla. Osapuolien ra hoi tusosuudet hankkeissa vaihtelevat kunnasta riip puen. Muhoksen kunnan osuus on 33 % valtion/eu:n osuus 33 % ja ope raatto ri maksaisi kilpai lutuksen perus teella 34 % Ensimmäinen toimenpide mahdollista kunnallista hanketta valmisteltaessa on ns. mark ki na-ana lyy si. Toimeksianto siitä on annettu Pohjois-Pohjanmaan liiton kaut ta Viestintävi rastolle. Laajakaistatuen hakumenettelyn ensimmäisessä vai heessa maakuntien liitot pyytä vät ra jaamilleen hankealueille teleyrityksiltä hanke-ehdo tuksia ja valitsevat hank keil le toteutta jat. Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta te kee päätöksen kun nan myöntämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti; myöntei nen päätös on edellytys valtion tai EU:n maaseutuohjelman kautta maksettavan tuen hakemiselle. Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seurannalle, kun nan myöntämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee erillisen sopi muk sen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan kanssa. Kunnalla on

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus oi keus olla myöntämättä tukea, mikäli se katsoo esimerkik si haetun tuen olevan lii an suuri. Hanke-ehdo tuk sen te ki jällä ei ole oikeutta saada erillis tä korvausta teke mäs tään hanke-ehdotukses ta tai jul ki sen tuen hakemisesta aiheutu neista kus tannuk sis ta. Hakumenettelyn toisessa vaiheessa hankkeiden toteuttajat hakevat tukea Vies tintä vi ras tol ta tai ELY-kes kuksilta, jotka myöntävät valtion tuen sen edellytysten täyt tyes sä, ja val tuu tuk sensa mu kaisesti. Pohjois-Pohjanmaan Liitosta on pyydetty edustaja selvittämään asiaa kokoukseen. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Jaosto päättää asiasta kokouksessa tehtä vän esityksen perusteella. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Jaosto hyväksyy kehittämispäällikön eh do tuksen. KÄSITTELY. Keskustelun aluksi kokous myönsi Pohjois-Pohjanmaan Liiton pro jek ti koor di naat to ri Timo Hänniselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Timo Hänninen kävi läpi valtakunnallisen hankkeen rahoitustilannetta, laa ja kaistan merkitystä kunnan kilpailukyvylle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille, ja Mu hok sen kunnan mahdollisuuksia oman hankkeen saamiseksi. Keskustelujen jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan uuden päätösesityksen. Jaosto esittää kunnanhallitukselle, että Pohjois-Pohjanmaan liitolle esitetään mark ki na-ana lyy sin tekemisstä Muhoksen kunnan alueelta, alustavien kus tan nuslas kel mien valmistelua hankkeelle, ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä runko ver kon rakentamiselle. PÄÄTÖS: Jaosto hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että projektikoordinaattori Timo Hänninen poistui kokouk ses ta klo 18:55 asian esittelyn ja kuulemisensa jälkeen. Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan hankkeen alkuperäinen tavoite vuodes ta 2015 ei voi toteutua, ja eduskunnassa valmistellaan jatkotoimenpiteitä laa jakais ta ver kon rakentamiseksi. Teleoperaattorit eivät ole tehneet hankkeille tar jouksia, ja useissa hankkeissa liittymis- ja käyttömaksut ovat nousseet korkeiksi.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Osuus kun nat ovat kuitenkin voineet tarjota edullisempia toteutusvaihtoehtoja. Jotta Muhos pääsisi mukaan maakunnalliseen ohjelmaan runkoverkon ra ken ta misek si, on laadittava hankeselvitys, jolla kunta samalla ilmaisee alustavasti ole vansa valmis sitoutumaan kuntaosuuteen myös laajakaista-hankkeen toteuttamiseksi. Hankeselvityksen tarkoituksena on selvittää ja valmistella kaikki tarpeelliset asiat laa ja kais ta ver kon rakentamisen käynnistämiseksi, ja informoida kuntalaisia. Hank keen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, miten laa ja kais ta verk ko voidaan rakentaa harvaan asutulle alueelle, jossa verkon ra kenta mi nen ei etene kaupallisten yhtiöiden toimesta. Hankkeen aikana kartoitetaan ja si tou te taan potentiaaliset käyttäjät ja asiakkaat verkon rakentamiseen yh teis työssä. Hankkeessa valmistellaan sopimuspohjat eri toimijoiden välillä sekä sel vi tetään malli rahoituksen järjestämiseksi. Hankeselvityksen kokonaiskustannukset on arvioitu aiemmin toteutuneiden vastaa vien selvitysten avulla. Kustannukset olisivat n , josta kunnan osuus 30 % on n euroa, ja loput Pohjois-Pohjanmaan Liiton EAKR-ra ken ne rahas ton avustusta. Rakentamisen rahoitus taas voidaan saada Laajakaista kaikille hankkeesta, Maaseu dun kehittämisrahaston kyläverkkotuesta, tai kummastakin. Kunnan ra hoi tusosuus on 33 %, ja Liikenneviraston laskentaohjeistuksen mukaan (20 /m) tulisi verk ko in ves toin nin hinnaksi n. 1,7 milj, josta Muhoksen kunnan kus tan nusosuus olisi n Hankeselvityksen rahoitus haetaan kunnanhallituksen linjauksen jälkeen. Hankeselvitys tehtäisiin vuoden 2014 aikana, ja laajakaistan rakentamistyö voisi par haim mil laan käynnistyä keväällä Karttapiirros kokonaiskustannusten laskentaperusteista on esityslistan oheis ma teri aa li na. Hankesuunnitelma esityslistan/pöytäkirjan liitteenä. KEHITT'ÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun han ke suun ni tel man ensimmäisenä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Mu hoksen kunnan alueelle. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle euron (netto) suuruisen määrärahan varaa mis ta Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvioon Talouarvioon määrärahat esitetään bruttomääräisinä (tulot euroa - menot euroa = euroa netto).

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman en sim mäise nä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Muhoksen kunnan alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että hankkeen määräraha käsitellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. KÄSITTELY: Aiemmin tässä kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton pro jek tikoor di naat to ri Timo Hänninen on ollut esittelemässä asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan hankkeen alkuperäinen tavoite vuodes ta 2015 ei voi toteutua, ja eduskunnassa valmistellaan jatkotoimenpiteitä laa jakais ta ver kon rakentamiseksi. Teleoperaattorit eivät ole tehneet hankkeille tar jouksia, ja useissa hankkeissa liittymis- ja käyttömaksut ovat nousseet korkeiksi. Osuus kun nat ovat kuitenkin voineet tarjota edullisempia toteutusvaihtoehtoja. Jotta Muhos pääsisi mukaan maakunnalliseen ohjelmaan runkoverkon ra ken ta misek si, on laadittava hankeselvitys, jolla kunta samalla ilmaisee alustavasti ole vansa valmis sitoutumaan kuntaosuuteen myös laajakaista-hankkeen toteuttamiseksi. Hankeselvityksen tarkoituksena on selvittää ja valmistella kaikki tarpeelliset asiat laa ja kais ta ver kon rakentamisen käynnistämiseksi, ja informoida kuntalaisia. Hank keen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, miten laa ja kais ta verk ko voidaan rakentaa harvaan asutulle alueelle, jossa verkon ra kenta mi nen ei etene kaupallisten yhtiöiden toimesta. Hankkeen aikana kartoitetaan ja si tou te taan potentiaaliset käyttäjät ja asiakkaat verkon rakentamiseen yh teis työssä. Hankkeessa valmistellaan sopimuspohjat eri toimijoiden välillä sekä sel vi tetään malli rahoituksen järjestämiseksi. Hankeselvityksen kokonaiskustannukset on arvioitu aiemmin toteutuneiden vastaa vien selvitysten avulla. Kustannukset olisivat n , josta kunnan osuus 30 % on n euroa, ja loput Pohjois-Pohjanmaan Liiton EAKR-ra ken ne rahas ton avustusta. Rakentamisen rahoitus taas voidaan saada Laajakaista kaikille hankkeesta, Maaseu dun kehittämisrahaston kyläverkkotuesta, tai kummastakin. Kunnan ra hoi tus-

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus osuus on 33 %, ja Liikenneviraston laskentaohjeistuksen mukaan (20 /m) tulisi verk ko in ves toin nin hinnaksi n. 1,7 milj, josta Muhoksen kunnan kus tan nusosuus olisi n Hankeselvityksen rahoitus haetaan kunnanhallituksen linjauksen jälkeen. Hankeselvitys tehtäisiin vuoden 2014 aikana, ja laajakaistan rakentamistyö voisi par haim mil laan käynnistyä keväällä Karttapiirros kokonaiskustannusten laskentaperusteista on esityslistan oheis ma teri aa li na. Hankesuunnitelma esityslistan/pöytäkirjan liitteenä. KEHITT'ÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun han ke suun ni tel man ensimmäisenä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Mu hoksen kunnan alueelle. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle euron (netto) suuruisen määrärahan varaa mis ta Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvioon Talouarvioon määrärahat esitetään bruttomääräisinä (tulot euroa - menot euroa = euroa netto). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman en sim mäise nä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Muhoksen kunnan alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että hankkeen määräraha käsitellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. KÄSITTELY: Aiemmin tässä kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton pro jek tikoor di naat to ri Timo Hänninen on ollut esittelemässä asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 57 Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Vuoden 2014 talousarviossa ei ole ko. hankkeelle erikseen varattua määrärahaa, ja ennalta sitomaton hankemäärärahavaraus on jo kokonaan käytetty.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maakuntahallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitettavaksi Alu eel linen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toi men pi de ohjel mas ta Myönnetty EAKR-rahoitus ja valtionrahoitus yhteensä ovat , ja kunnan rahoitusosuus on Hankesuunnitelman mukainen kus tan nus ten jako: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Välilliset kustannukset YHTEENSÄ Tulot, EAKR-hankerahoitus NETTOKUSTANNUKSET Välilliset kustannukset (toimisto-, matka- yms. kulut) on hankeohjeistuksen mukai ses ti ilmoitettu prosenttimääräisenä (flat rate 20 %). Päätöstä tarkennetaan tarvittaessa hallinnointiin liittyvän rahoittajan ohjeistuksen edel lyt tä mäl lä tavalla. Ohjeistusta ei ole vielä käytettävissä. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Esityslistan oheismateriaalina hankkeen rahoitushakemus ja maakuntahallituksen pää tös. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laajakaistan rakentamisselvitys hankkeen toteutettavaksi mennessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen osoitetaan vuoden 2014 talous ar vios sa rahoitus, jossa on yhteensä menoja, ja tuloja. Talous ar vio muu tos toteutetaan esittelytekstin mukaisena ja hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että koska laajakaistaselvitys hei kentää eurolla vuosikatetta, katetaan kulu vastaavalla summalla li sä lai nan otto val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET 224/2/20/200/2013 Khall 58 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on kokouksessaan / 126 on hyväksytty Muhoksen kunnan ta lous ar vio vuodelle Talousarvio laaditaan Kuntaliiton ja eri ministeriöiden laatimien ennusteiden pohjal ta. Maksettavasta valtionosuudesta tieto kuntaan saapui vasta valtuuston ta lousar vio kä sit te lyn jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia sekä verotuloihin perustuvat tasaus on toteutumassa pienempänä kuin talousarviossa. Opetus ja kulttuuritoimen muut val tion osuu det olivat kuitenkin talousarviota ennakoitua suuremmat. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kotikuntakorvaustulojen ja menojen vai kutuk set ovat vähäiset. Valtionosuuden vaikutus talousarviossa ja toteutuneen valtionosuuden laskelma on esitetty esityslistan liitteessä. Kokonaisuudessaan valtionosuus on noin euroa pienempi kuin talousarviossa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutos valtionosuuden osalta toteutetaan liit teen mukaisesti siten, että kunnan vuoden 2014 suunniteltu tulos heikkenee euroa. Tuloksen heikennys katetaan lisäämällä vastaavalla summalla lainan ot to val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 3 TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET 2014

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / KUEL JA SOTU 224/2/20/200/2013 Khall 59 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 126 talousarvion vuodelle Talousarviossa esitetyt henkilösivukulut lasketaan annettujen ennakkotietojen mu kai ses ti. Perinteisesti lopulliset henkilösivukulut vahvistetaan ta lous ar vio vuoden lopussa. Henkilösivukuluihin kuuluvat eläkemaksut (kuel ja vael elä ke va kuutus mak su, eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu), sosiaaliturvamaksu, tapa tur ma va kuu tus mak su, työttömyysvakuutusmaksu ja taloudellinen tuki. Talousarvion laadinnan yhteydessä kuel eläkemaksu on ollut 16,75 %. Vuoden lopus sa vahvistettiin kuel eläkemaksu 16,85 %. Talousarvion sosiaaliturvamaksu on ollut 2,04 %. Vahvistettu sosiaaliturvamaksu vuodelle 2014 on 2,14 %. Muhoksen kunnan henkilöstömenot vuodelle 2014 ovat 24,5 miljoonaa euroa. Kue le lä ke va kuu tus mak sun sekä sosiaaliturvamaksun tarkastamisen vaikutus on noin euroa. Esitetty talousarviomuutos vaikuttaa kaikkiin kus tan nus paikkoi hin joihin on budjetoitu henkilöstömenoja. Muutoksen tarkka euromäärä selviää vasta kun muutos on tehty laskentaan. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena toteutetaan Kuel eläkemaksu 16,85 % ja sosiaaliturvamaksu 2,14 % suuruisena. Talousarviomuutos heikentä vuo si ka tet ta. Talousarviomuutoksen rahoitusvaikutus lisätään vastaavalla summal la lainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / TONTTIEN JA OMAISUUDEN MYYNTI 224/2/20/200/2013 Khall 60 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on kokouksessaan / 4 hyväksynyt suunnitelman talouden ta sa pai not ta mi sek si. Suunnitelmassa oli useita myytäviä / romutettavia kohteita. Hallintopalveluiden talousarviossa on varattu euroa käyttöomaisuuden myyn ti voit toa. Lisäksi kustannuspaikalla on varattu euroa määräraha asiantun ti ja pal ve lui hin. Valtuuston päätöksen perusteella voidaan olettaa, että kus tannus pai kan 1041 tuotto-odotusta voidaan korottaa euroon. Lisäksi asiantun ti ja kor vauk sia korotetaan eurolle yhteensä euroon. Hallintopalveluiden talousarviossa on varattu tonttien myyntiin euron mää rä ra ha. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on tonttien myyntivoittoa kirjattu ,97 euroa. Alustavan ennusteen mukaan tuotto-odotusta voidaan korottaa tont tien myynnin osalta euroa yhteensä euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että kustannuspaikalle 1041 omaisuuden myyntiä (myyntivoittoa) ko rote taan euroa ja asiantuntijapalveluita korotetaan euroa. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kustannuspaikalle 1042 tonttien myyn ti voit toa korotetaan euroa. Talousarviomuutosten yhteinen vaikutus rahoitukseen on euroa, joka paran taa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähentää lainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

24 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOS / VEROTULOT 224/2/20/200/2013 Khall 61 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 126 talousarvion vuodelle Talousarvion laadinnassa on verotulojen arvioinnissa hyödynnetty ns. kuntien verotulojen ennustekehikkoa. Verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteis työs sä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Verokertymä verolajeittain Verolaji Talousarvio 2013 Toteuma 2013 Talousarvio 2014 Muutettu TA 2014 Ansiotulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuun verotulo on toteutunut ennakoitua paremmin joten verotuloennustetta on mahdollista tarkentaa. Alustavan arvion mukaan verotulokohtaa voidaan korot taa euroa. Korotus kohdennetaan taulukon muutettu TA 2014 sa rakkeen mukaisesti: ansiotuloveron korotus euroa, yhteisöveron korotus euroa ja kiinteistöveron korotus euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena korotetaan verotulokohtaa yhteen sä euroon, siten että ansiotulovero korotetaan euroa, yh teisö ve roa euroa ja kiinteistöveroa euroa. Talousarviomuutos parantaa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähennetään lai nan ot to val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

25 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus OULUJOKI-OPISTON OPINTOMAKSUT LUKUVUODELLE /4/40/406/2013 Vapaaltk Vapaa-aikapalveluiden pva-johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen, puh Khall Oulujoki-Opiston opinto- ja kurssimaksut tarkistetaan vusittain. Muhoksen valtuus ton antaman talousarvion 2014 raamin mukaan hallintokuntien käyt tö ta lous tulo jen kasvutavoite on 5 %. Liitteenä esitys lukuvuoden opinto- ja kurssimaksuiksi. Maksuihin on teh ty 5 %:n korotus. Oulujoki-Opiston neuvottelukunta on käsitellyt asian kokouksessaan ja esittää vapaa-aikalautakunnalle ja kunnanhallitukselle, että ne hyväksyvät Ou lu jo ki-opis ton opinto- ja kurssimaksut liitteen mukaisesti. PVA-JOHTAJAN ESITYS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Oulujoki-Opiston opin to- ja kurssimaksut lukuvuodelle liitteen mukaisesti, ja esittää niitä edel leen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esi tyk sen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus palauttaa asian vapaa-aikalautakunnale uudelleen val mis tel ta vaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Vapaaltk Vapaa-aikapalveluiden pva-johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen, puh Oulujoki-Opiston opinto- ja kurssimaksut on kevätlukukauden osalta tarkastettu

26 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus uu del leen siten, että yleissivistävän opetuksen ryhmäopetustuntien hinnat ovat yhden ver tai set. PVA-JOHTAJAN ESITYS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Oulujoki-Opiston kurs si mak sut liitteen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle hyväk syt tä väk si. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen. Khall 62 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 4 OULUJOKI-OPISTON OPINTOMAKSUT LUKUVUODELLE

27 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN RAKENNUS- JA HUONEISTOTIETOJEN YLLÄPIDON ALOIT TA MI NEN 381/7/76/769/2014 Khall 63 Rakennustarkastaja Katariina Huhta (puhelin ): Väestörekisterikeskus (vrk) tiedustelee kuntien halukkuutta ottaa vastattavakseen re kis te rin pi tä jä nä alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja kos kevien tietojen lisäämisen, muuttamisen ja korjaamisen väestötietojärjestelmään. Nyt tiedot uusista rakennushankkeista ja muutoksista lähetetään vrk:lle ja vrk yllä pi tää rakennus ja huoneistorekisteriä. Yhteydenottolomake on pyydetty lähettämään mennessä, jonka jälkeen vrk valmistelee rekisterinpitäjäsopimuksen. Sopimus tulee olla tehtynä men nes sä, jotta käyttöliittymä voidaan ottaa käyttöön alkaen. Vrk järjestää elo-syyskuun aikana koulutusta asiasta. Kyseessä on kunnalle valtionviranoimaisen puolelta kunnalle tuleva tehtävä, joten asias ta on hallintosäännön 2 :n 7 mom:n mukaan kunnanhallituksen päätettävä: "Epäselvissä tapauksissa vastuualueiden välisen toimintarajan ratkaisee kun nan hal li tus. Usealle hallintokunnalle kuuluvan asian ratkaisee kunnan hal li tus. Samoin kunnanhallituksen tehtävänä on määrätä se vi ranomai nen, joka hoitaa kunnalle valtion toimesta annettua uutta tehtävää." KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus toteaa, että kyseessä on kunnalle tuleva uusi tehtä vä ja että asiasta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää, että Muhoksen kunta ottaa vastattavakseen re kis te rin pi täjä nä alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen li sää mi sen, muuttamisen ja korjaamisen väestötietojärjestelmään. Kunnanhallitus mää rää maanmittausteknikon tehtäväksi hoitaa em. tehtävää. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

28 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖJEN TARKASTUSLASKENTAKAMPANJA 381/7/76/769/2014 Khall 64 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuuston on kokouksessaan / 4 hyväksynyt suunnitelman talouden ta sa pai not ta mi sek si. Hallintopalveluiden suunnitelmaan on kirjattu kiin teis tö ve ropoh jan tarkastaminen yhteisesti hallintopalveluiden ja teknisten palvelujen vastuul le. Asiaa on valmistellut maanmittausteknikko Eero Airaksinen, työn suun nitte li ja Arja Kolu-Korhonen ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila. Kiinteistöjen tarkastuslaskenta on toteutettu useissa kunnissa. Tarkastuslaskenta on arvioitu kannattavaksi, koska tiedot verottajan kiinteistöveroluettelossa, kunnan rakennus- ja huoneistorekisterissä sekä maastokartoissa ovat osittain ris ti riitai set. Nykyisin rakennusten tiedot siirtyvät verottajan kiinteistörekisteriin säh köises ti rakennuslupien myötä ja verovelvollisen oman ilmoituksen kautta. Koska kaik ki rakennukset eivät tarvitse rakennuslupaa, ei omistaja ole motivoitunut niiden viralliseen ilmoittamiseen. Monet pienet rakennukset puuttuvat sekä re kis tereis tä että kiinteistöverotuksesta. Lisäksi tulisi selvitystyön edetessä tarkistaa myös kiinteistöverotuksen periaatteet esim. kiinteistöjen ja maan arvon osalta. Muhoksella alustavan tarkastelun perusteella on noin kpl asuin- ja lo ma raken nus ta. Arvoilta saman verran talousrakennuksia. Teknisten palveluiden arvion mu kaan rekisteristä puuttuu rakennuksia sekä rekisterissä on virheellisin tiedoin ole via rakennuksia. Puutteet rekistereissä johtaa siihen, että verotusarvo on virheel li nen. Alustavan kartoituksen mukaan hallintopalveluiden työllistämisvaroin on mahdol lis ta rekrytoida henkilö joka käynnistää kiinteistörekistereiden päivitystyön sekä osallistuu myöhemmin tässä kokouksessa käsiteltävään väestötietojärjestelmän ra ken nus- ja huoneistotietojen ylläpidon aloittamiseen. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus valtuuttaa käyn nis tä mään kiinteistöjen tarkistuslaskentakampanjan siten että: kunnanhallitus antaa luvan rekrytoida työntekijän hallintopalveluiden työllis tä mis mää rä ra hoin. työ koordinoidaan yhteistyössä teknisten palveluiden ja hallintopalveluiden toi mes ta. Rekrytoitavan henkilön lähiesimiehenä toimii maan mit taus teknik ko. työtilat henkilölle tulee järjestää kunnanviraston teknisten palveluiden toimis tos ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa.

29 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

30 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE : YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN NUORISOVALTUUSTON KANS SA 197/0/02/020/2013 Vapaaltk Vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen (p ) Valtuutettu Petri Holm ja 12 muuta valtuutettua on jättänyt al le kir joitta man sa valtuustoaloitteen koskien yhteistyön lisäämistä nuorisovaltuuston kanssa. Aloite on esityslistan liitteenä. Muhoksen kunnassa toimii Vapaa-aikapalveluiden alaisuudessa nuorisovaltuusto, jon ka toimikausi kestää kaksi vuotta kerrallaan. Nuorisovaltuusto valitaan vaa leilla parillisina vuosina, ja niissä valitaan 10 nuorisovaltuutettua. Nuorisovaltuustolla on talousarviossa oma kustannuspaikka, jonka määrärahan käy tös tä se päättää. Nuorisovaltuuston laskut hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja. Nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus va paa-ai kalau ta kun nan kokouksissa. VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan valtuustoaloitteeseen koskien yh teistyön lisäämistä nuorisovaltuuston kanssa seuraavaa: Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alu eel lis ta nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuo ria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tätä varten Muhoksen kuntaan on pe rus tet tu nuorisovaltuusto. Oulun seudulla on selvitetty nuorten osallisuutta alueella hankkeella ja siinä on to det tu, ettei ole tarkoituksenmukaista asettaa kaikkiin lautakuntiin nuorten vaikut ta ja ryh män edustajaa. Tärkeää on että kun eri hallintokunnat tekevät lapsiin ja nuo riin kohdistuvia päätöksiä, muistetaan kysyä nuorten kantaa. Näiden lau sun tojen antamiseen nuorisovaltuusto on juuri oikea foorumi. Nuorisovaltuuston edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella vapaa-aikalautakunnassa on tärkeää säilyttää jatkossakin. Vapaa-aikalautakunta esittää, että valtuusto velvoittaa muutkin hallintokunnat pyy tä mään lausunnot nuorisovaltuustolta selkeästi lapsia ja nuoria koskevissa asiois sa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen joh tajan esityksen. Khall 65

31 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Tehdyn aloitteen johdosta kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraa van selostuksen: Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alu eel lis ta nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuo ria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tätä varten Muhoksen kuntaan on pe rus tet tu nuorisovaltuusto. Oulun seudulla on selvitetty nuorten osallisuutta alueella hankkeella ja siinä on to det tu, ettei ole tarkoituksenmukaista asettaa kaikkiin lautakuntiin nuorten vaikut ta ja ryh män edustajaa. Tärkeää on että kun eri hallintokunnat tekevät lapsiin ja nuo riin kohdistuvia päätöksiä, muistetaan kysyä nuorten kantaa. Näiden lau sun tojen antamiseen nuorisovaltuusto on juuri oikea foorumi. Nuorisovaltuuston edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella vapaa-aikalautakunnassa on tärkeää säilyttää jatkossakin. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

32 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET Khall 66 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on vuosit tain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen te ke mis tä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteis ta on käsitelty loppuun. Kokoukseen mennessä valmistellaan listaus tällä hetkellä keskeneräisistä, vuoden 2013 loppuun mennessä tehdyistä valtuustoaloitteista sekä niiden kä sit te ly ti lanteis ta. Niiden aloitteiden kohdalla, joiden käsittelyä ei esitetä todettavaksi loppuun kä si tel lyk si, on toteamus valmistelun keskeneräisyydestä (Pirkko Mattila ja 21 muuta valtuutettua/varavaltuutettua) Aloitteessa esitetään,.että kunta ottaa lähiruokaperiaatteen kuntastrategiaansa. Kunnanhallitus on / 198 lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan ja tu le vai suus- ja elinkeinojaoston valmisteltavaksi. Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto on kuntastrategian ja elinkeinostrategian val miste lun yhteydessä käsitellyt myös tehtyä aloitetta Aloitteen osalta kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuun kä si tel lyk si (Helena Kohtalo-Törmänen) * Aloitteessa esitetään, että valtuusto pyytää mahdollisimman pian kokoukseensa kou lu ku raat to rin ja poliisin kertomaan näkemyksiään alkoholin ja huumeiden käy tös tä nuorisomme keskuudessa ja vastaamaan asiaa koskeviin kysymyksiin. Kunnanhallitus on / 232 lähettänyt aloitteen sosiaali- ja ter veys pal veluil le, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluille sekä vapaa-aikapalveluille yhteisesti jat ko val mis tel ta vak si siten, että nämä päävastuualueet yhdessä järjestävät kunnan luot ta mus hen ki löil le ja muille toimijoille (mm. poliisi ja Nuorten Ystävät) aloit-

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot