MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 37"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto AIKA klo 18:00-21:37 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 9 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI 2. VAIHE 11 TALOUSARVIOMUUTOS / KIRKONKYLÄN ALAKOULUN VÄLIAIKAISTILOJEN (PAO) PURKU 12 LAAJAKAISTAPALVELUIDEN SELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET TALOUSARVIOMUUTOS / KUEL JA SOTU TALOUSARVIOMUUTOS / TONTTIEN JA OMAISUUDEN MYYNTI TALOUSARVIOMUUTOS / VEROTULOT TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 778, TONTTI 7 18 KIINTEISTÖJEN VESIJUSSILA JA HIETALAN SORA MYYNTI HIRSIJÄRVEN VESI OY:LLE 19 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 20 VALTUUSTOALOITE : YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN NUORISOVALTUUSTON KANSSA VALTUUSTOALOITTEET MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 78

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto AIKA klo 18:00-21:37 (tauko klo ) PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Paasimaa Veli puheenjohtaja Jurvanen Eija I varapj Juka Paula II varapj. poistui klo / 18 Apaja Martti jäsen Happo Jarkko jäsen Holm Petri jäsen poistui klo / 15 Hyvärinen Katri jäsen Jaukka Esko jäsen Jurvakainen Merja jäsen Kallunki Lauri-Kalle jäsen Kangastie Jari jäsen Kerkelä Juha jäsen Kohtalo Jenna-Mari jäsen Kukkonen Pertti jäsen Leinonen Ville jäsen Markkanen Jarmo jäsen Mattila Pirkko jäsen poistui klo / 15 Nurkkala Teemu jäsen Pihlamaa Hannu jäsen Piirala Pentti jäsen poistui klo / 20 Pikkuaho Teuvo jäsen Pohjola Jaana jäsen Rauhio Ville jäsen Rissanen Anneli jäsen Siekkinen Tapio jäsen Suomela Eero jäsen Tihinen Sirkka jäsen Valkonen Noora jäsen poistui klo / 12 Väisänen Aila jäsen Väänänen Rainer jäsen Väänänen Väinö jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Taskila Pirjo varajäsen Similä Annamari varajäsen Kukkohovi Juha H. varajäsen Lapinoja Pia varajäsen läsnä klo / 18 Väätäjä Minna varajäsen läsnä klo / 18 POISSA Airaksinen Kirsti jäsen

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Keränen Maria Pöyry Ilkka jäsen jäsen MUU Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Piippo Rauno hallintosihteeri, ptk:npitäjä Mattila Stina hallinto- ja talousjohtaja Anttila-Kämäräinen Jaana Oulujoki-opiston rehtori toimi pöy tä kir jan pi täjä nä :n 17 ajan Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Mikko tekninen johtaja Valta Juha opetuspalvelujohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rainer Väänänen ja Ville Rauhio. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Veli Paasimaa Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Jaana Anttila-Kämäräinen (17 ) Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Ville Rauhio Rainer Väänänen Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä Muhoksen kunnannvirastolla virka-aikana. tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Valtuusto 9 Valtuuston tietoon saatetaan: - talousarvion toteuma (kunnanhallitus / 51 ) - henkilöstöraportti 2013 (kunnanhallitus / 71 ). KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asioita valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto merkitsi tietoonsa talousarvion toteuman ja hen ki lös tö ra por tin 2013.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI 2. VAIHE 224/2/20/200/2013 Teknltk Khall Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Kunnanhallitus on vahvistanut Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen koko nais kus tan nus ar viok si euroa. Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosassa on varattu euroa Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen rakentamiseen. Tekniset palvelut on kilpailuttanut hankkeen toteutusurakat. Urakkahintojen perus teel la laskettu hankkeen tarkennettu kokonaiskustannusarvio on euroa, josta vuoden 2014 osuus on euroa. Hankkeen urakkahintojen perusteella laskettu tarkennettu kustannusarvio jaetaan oheis ma te ri aa li na. Muhoksen kunnan talousarvion investointiosan muutoksesta päättäminen kuuluu kun nan val tuus ton toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosaan varataan euroa Koivulehdon päiväkodin 2. vai heen rakentamiseen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuuston nähden sitovia ovat kaikki yksittäiset hankkeet, jotka on lueteltu talous ar vio asia kir jas sa. Valtuuston nähden sitovaa on hankkeen kokonaisarvo, hank keen tarkoitus / tavoitteet sekä talousarviovuoden (2014) ra hoi tus osuusosuus. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen hankkeen kokonaisarvo on euroa.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 10 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 investointimääräraha hank keel le on euroa. Talousarviomuutos vähentää lainanottovaltuutta euroa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Koivulehdon päiväkodin 2. vaiheen hankkeen kokonaisarvo on euroa. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 investointimääräraha hank keel le on euroa. Talousarviomuutos vähentää lainanottovaltuutta euroa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIOMUUTOS / KIRKONKYLÄN ALAKOULUN VÄLIAIKAISTILOJEN (PAO) PUR- KU 224/2/20/200/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt Kirkonkylän uuden ala kou lun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman muutos on hyväksytty kunnan hal li tuk ses sa Hankesuunnitelman rakentamisen vaiheistus ja hankkeen rahoitus on hyväksytty kun nan val tuus tos sa Hanke on pihatöitä lukuunottamatta valmis. Pihatöiden viimeistelytöihin on varat tu hankesuunnitelman mukainen rahoitus Muhoksen kunnan vuoden 2014 talous ar vion investointiosassa. Pihatöiden toteuttaminen edellyttää Kirkonkylän alakoulun väliaikaistiloina toimi neen entisen ammattikoulun (PAO) matalan opetussiiven purkamista. Pu ret tavan rakennusosan pinta-ala on noin 1700 m 2 ja purkutöiden kustannusarvio on euroa. Purkutöille ei ole varattu rahoitusta teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarviossa. Asemapiirros purettavasta kohteesta jetaan oheismateriaalina. Muhoksen kunnan talousarviosta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toi mi valtaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että teknisten palveluiden vuoden 2014 ta lous ar vi oon lisätään Kirkonkylän koulun väliaikaistilojen purkuun. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ):

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 11 Rakennusten purkamismenot kirjataan pääsääntöisesti purkamisvuoden kuluksi (Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto, yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laati mi ses ta). Ammattikoulun matalan opetussiiven (PAO) purkamisen kustannukset kirjataan vuo si ku luk si. Talousarviomuutos kirjataan teknisten palveluiden vastuulle kustan nus pai kal le 4376 ja tilille 5164 urakointipalvelut. Vastaavat toteutuneet kustan nuk set kirjataan ao. kustannuspaikalle. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le talousarviomuutosta ammattikoulun matalan opetussiiven purkamiseen yh teen sä (kustannuspaikka 5164 ja kirjanpidontili 5164 urakointipalvelut) euroa. Talousarviomuutos heikentää eurolla vuosikatetta ja muu tos katetaan vastaavalla summalla lisälainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarviomuutosta ammattikoulun matalan ope tus sii ven purkamiseen yhteensä (kustannuspaikka 4376 ja kirjanpidontili 5164 ura koin ti pal ve lut) euroa. Talousarviomuutos heikentää eurolla vuo si ka tet ta ja muutos katetaan vastaavalla summalla lisälainanottovaltuutta. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila ja tekninen johtaja Mikko Kari selostivat asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. Mik ko Kari ilmoitti, että avattujen purkutarjousten perusteella purun ko ko naishin ta jää noin euroon. Käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja totesi, että teknisenä korjauksena tehdään muu tos kustannuspaikkaan siten, että se vastaa selostustekstiä (5164 muutetaan 4376:ksi). Käydyn keskustelun aikana Juhani Vääräniemi esitti, että talousarviomuutoksena hy väk sy tään euron määräraha esitetyn euron sijaan. Martti Apaja kannatti Vääräniemen esitystä.

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Myöhemmin keskustelun aikana Apaja veti kannatuksensa pois Vääräniemen esityk sel tä ja Vääräniemi veti pois esityksensä. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto LAAJAKAISTAPALVELUIDEN SELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS /0/014/2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Jaosto päätti kokouksessaan , että laajakaistapalve luis ta an ne taan sel vitys seu raavassa kokouksessa. Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään , että käytännössä kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon or ga nisaa tioi den va kinaiset toimipaikat ovat vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 2 km etäisyydellä 100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaa pe li verkos ta. Taajamiin teleyritysten odotetaan markkinaehtoisesti rakentavan nopeat yhteydet. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä yli 99 %:iin edel lyttää, että nopeiden yhteyksien rakentamiseen noin ha ja-asutus aluei den koti talouteen käytetään myös julkista rahoitusta. Julkisella tuella toteu tet ta vis ta hankkeista on laadittu maakunnalliset ohjelmat. Niihin sisältyy noin 800 hanketta, joiden yhteenlas kettu arvo on noin 460 miljoonaa euroa. Julkisista varoista tuetut hankkeet kilpailutetaan. Tukea maksetaan ainoastaan kaik kein harvimmin asutuilla alueilla sijaitseville hankkeille. Valtion ta lous arvios sa laajakaistatukiin on varattu 66 miljoonaa euroa. EU:n maaseutuohjelma rahoit taa hankkeita li säk si 25 miljoonalla eurolla ja kunnat yhteensä noin 40 miljoo nal la eurolla. Osapuolien ra hoi tusosuudet hankkeissa vaihtelevat kunnasta riip puen. Muhoksen kunnan osuus on 33 % valtion/eu:n osuus 33 % ja ope raatto ri maksaisi kilpai lutuksen perus teella 34 % Ensimmäinen toimenpide mahdollista kunnallista hanketta valmisteltaessa on ns. mark ki na-ana lyy si. Toimeksianto siitä on annettu Pohjois-Pohjanmaan liiton kaut ta Viestintävi rastolle. Laajakaistatuen hakumenettelyn ensimmäisessä vai heessa maakuntien liitot pyytä vät ra jaamilleen hankealueille teleyrityksiltä hanke-ehdo tuksia ja valitsevat hank keil le toteutta jat. Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta te kee päätöksen kun nan myöntämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti; myöntei nen päätös on edellytys valtion tai EU:n maaseutuohjelman kautta maksettavan tuen hakemiselle. Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seurannalle, kun nan myöntämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee erillisen so-

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto pi muk sen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan kanssa. Kunnalla on oi keus olla myöntämättä tukea, mikäli se katsoo esimerkik si haetun tuen olevan lii an suuri. Hanke-ehdo tuk sen te ki jällä ei ole oikeutta saada erillis tä korvausta teke mäs tään hanke-ehdotukses ta tai jul ki sen tuen hakemisesta aiheutu neista kus tannuk sis ta. Hakumenettelyn toisessa vaiheessa hankkeiden toteuttajat hakevat tukea Vies tintä vi ras tol ta tai ELY-kes kuksilta, jotka myöntävät valtion tuen sen edellytysten täyt tyes sä, ja val tuu tuk sensa mu kaisesti. Pohjois-Pohjanmaan Liitosta on pyydetty edustaja selvittämään asiaa kokoukseen. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Jaosto päättää asiasta kokouksessa tehtä vän esityksen perusteella. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Jaosto hyväksyy kehittämispäällikön eh do tuksen. KÄSITTELY. Keskustelun aluksi kokous myönsi Pohjois-Pohjanmaan Liiton pro jek ti koor di naat to ri Timo Hänniselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Timo Hänninen kävi läpi valtakunnallisen hankkeen rahoitustilannetta, laa ja kaistan merkitystä kunnan kilpailukyvylle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille, ja Mu hok sen kunnan mahdollisuuksia oman hankkeen saamiseksi. Keskustelujen jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan uuden päätösesityksen. Jaosto esittää kunnanhallitukselle, että Pohjois-Pohjanmaan liitolle esitetään mark ki na-ana lyy sin tekemisstä Muhoksen kunnan alueelta, alustavien kus tan nuslas kel mien valmistelua hankkeelle, ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä runko ver kon rakentamiselle. PÄÄTÖS: Jaosto hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että projektikoordinaattori Timo Hänninen poistui kokouk ses ta klo 18:55 asian esittelyn ja kuulemisensa jälkeen. Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan hankkeen alkuperäinen tavoite vuodes ta 2015 ei voi toteutua, ja eduskunnassa valmistellaan jatkotoimenpiteitä laa ja-

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto kais ta ver kon rakentamiseksi. Teleoperaattorit eivät ole tehneet hankkeille tar jouksia, ja useissa hankkeissa liittymis- ja käyttömaksut ovat nousseet korkeiksi. Osuus kun nat ovat kuitenkin voineet tarjota edullisempia toteutusvaihtoehtoja. Jotta Muhos pääsisi mukaan maakunnalliseen ohjelmaan runkoverkon ra ken ta misek si, on laadittava hankeselvitys, jolla kunta samalla ilmaisee alustavasti ole vansa valmis sitoutumaan kuntaosuuteen myös laajakaista-hankkeen toteuttamiseksi. Hankeselvityksen tarkoituksena on selvittää ja valmistella kaikki tarpeelliset asiat laa ja kais ta ver kon rakentamisen käynnistämiseksi, ja informoida kuntalaisia. Hank keen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, miten laa ja kais ta verk ko voidaan rakentaa harvaan asutulle alueelle, jossa verkon ra kenta mi nen ei etene kaupallisten yhtiöiden toimesta. Hankkeen aikana kartoitetaan ja si tou te taan potentiaaliset käyttäjät ja asiakkaat verkon rakentamiseen yh teis työssä. Hankkeessa valmistellaan sopimuspohjat eri toimijoiden välillä sekä sel vi tetään malli rahoituksen järjestämiseksi. Hankeselvityksen kokonaiskustannukset on arvioitu aiemmin toteutuneiden vastaa vien selvitysten avulla. Kustannukset olisivat n , josta kunnan osuus 30 % on n euroa, ja loput Pohjois-Pohjanmaan Liiton EAKR-ra ken ne rahas ton avustusta. Rakentamisen rahoitus taas voidaan saada Laajakaista kaikille hankkeesta, Maaseu dun kehittämisrahaston kyläverkkotuesta, tai kummastakin. Kunnan ra hoi tusosuus on 33 %, ja Liikenneviraston laskentaohjeistuksen mukaan (20 /m) tulisi verk ko in ves toin nin hinnaksi n. 1,7 milj, josta Muhoksen kunnan kus tan nusosuus olisi n Hankeselvityksen rahoitus haetaan kunnanhallituksen linjauksen jälkeen. Hankeselvitys tehtäisiin vuoden 2014 aikana, ja laajakaistan rakentamistyö voisi par haim mil laan käynnistyä keväällä Karttapiirros kokonaiskustannusten laskentaperusteista on esityslistan oheis ma teri aa li na. Hankesuunnitelma esityslistan/pöytäkirjan liitteenä. KEHITT'ÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun han ke suun ni tel man ensimmäisenä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Mu hoksen kunnan alueelle. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle euron (netto) suuruisen määrärahan varaa mis ta Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvioon

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Talouarvioon määrärahat esitetään bruttomääräisinä (tulot euroa - menot euroa = euroa netto). Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman en sim mäise nä vaiheena laajakaistan toteuttamiseksi Muhoksen kunnan alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että hankkeen määräraha käsitellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. KÄSITTELY: Aiemmin tässä kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton pro jek tikoor di naat to ri Timo Hänninen on ollut esittelemässä asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Vuoden 2014 talousarviossa ei ole ko. hankkeelle erikseen varattua määrärahaa, ja ennalta sitomaton hankemäärärahavaraus on jo kokonaan käytetty. Maakuntahallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitettavaksi Alu eel linen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toi men pi de ohjel mas ta Myönnetty EAKR-rahoitus ja valtionrahoitus yhteensä ovat , ja kunnan rahoitusosuus on Hankesuunnitelman mukainen kus tan nus ten jako: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Välilliset kustannukset YHTEENSÄ Tulot, EAKR-hankerahoitus NETTOKUSTANNUKSET Välilliset kustannukset (toimisto-, matka- yms. kulut) on hankeohjeistuksen mukai ses ti ilmoitettu prosenttimääräisenä (flat rate 20 %). Päätöstä tarkennetaan tarvittaessa hallinnointiin liittyvän rahoittajan ohjeistuksen edel lyt tä mäl lä tavalla. Ohjeistusta ei ole vielä käytettävissä.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 12 Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Esityslistan oheismateriaalina hankkeen rahoitushakemus ja maakuntahallituksen pää tös. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laajakaistan rakentamisselvitys hankkeen toteutettavaksi mennessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen osoitetaan vuoden 2014 talous ar vios sa rahoitus, jossa on yhteensä menoja, ja tuloja. Talous ar vio muu tos toteutetaan esittelytekstin mukaisena ja hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että koska laajakaistaselvitys hei kentää eurolla vuosikatetta, katetaan kulu vastaavalla summalla li sä lai nan otto val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laajakaistan ra ken ta mis sel vitys hankkeen toteutettavaksi mennessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen osoitetaan vuoden 2014 talous ar vios sa rahoitus, jossa on yhteensä menoja, ja tuloja. Talous ar vio muu tos toteutetaan esittelytekstin mukaisena ja hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että koska laajakaistaselvitys hei kentää eurolla vuosikatetta, katetaan kulu vastaavalla summalla li sä lai nan otto val tuut ta. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajan pyynnöstä valtuuston ko kouk seen saapui asiaa selostamaan Pohjois-Pohjanmaan liiton pro jek ti koor dinaat to ri Timo Hänninen klo

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Hänninen selosti asiaa ja vastasi asiasta hänelle esitettyihin kysymyksiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Noora Valkonen poistui ko kouk sesta asian käsittelyn aikana klo Hänninen poistui kokouksesta selostuksensa ja käydyn keskustelun jälkeen klo PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liitteet 1 LAAJAKAISTA -HANKEHAKEMUS

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET 224/2/20/200/2013 Khall Valtuusto 13 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on kokouksessaan / 126 on hyväksytty Muhoksen kunnan ta lous ar vio vuodelle Talousarvio laaditaan Kuntaliiton ja eri ministeriöiden laatimien ennusteiden pohjal ta. Maksettavasta valtionosuudesta tieto kuntaan saapui vasta valtuuston ta lousar vio kä sit te lyn jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia sekä verotuloihin perustuvat tasaus on toteutumassa pienempänä kuin talousarviossa. Opetus ja kulttuuritoimen muut val tion osuu det olivat kuitenkin talousarviota ennakoitua suuremmat. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kotikuntakorvaustulojen ja menojen vai kutuk set ovat vähäiset. Valtionosuuden vaikutus talousarviossa ja toteutuneen valtionosuuden laskelma on esitetty esityslistan liitteessä. Kokonaisuudessaan valtionosuus on noin euroa pienempi kuin talousarviossa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutos valtionosuuden osalta toteutetaan liit teen mukaisesti siten, että kunnan vuoden 2014 suunniteltu tulos heikkenee euroa. Tuloksen heikennys katetaan lisäämällä vastaavalla summalla lainan ot to val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarviomuutos val tionosuu den osalta toteutetaan liitteen mukaisesti siten, että kunnan vuoden 2014 suun ni tel tu tulos heikkenee euroa. Tuloksen heikennys katetaan li säämäl lä vastaavalla summalla lainanottovaltuutta.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liitteet 2 TALOUSARVIOMUUTOS / VALTIONOSUUDET 2014

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIOMUUTOS / KUEL JA SOTU 224/2/20/200/2013 Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 126 talousarvion vuodelle Talousarviossa esitetyt henkilösivukulut lasketaan annettujen ennakkotietojen mu kai ses ti. Perinteisesti lopulliset henkilösivukulut vahvistetaan ta lous ar vio vuoden lopussa. Henkilösivukuluihin kuuluvat eläkemaksut (kuel ja vael elä ke va kuutus mak su, eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu), sosiaaliturvamaksu, tapa tur ma va kuu tus mak su, työttömyysvakuutusmaksu ja taloudellinen tuki. Talousarvion laadinnan yhteydessä kuel eläkemaksu on ollut 16,75 %. Vuoden lopus sa vahvistettiin kuel eläkemaksu 16,85 %. Talousarvion sosiaaliturvamaksu on ollut 2,04 %. Vahvistettu sosiaaliturvamaksu vuodelle 2014 on 2,14 %. Muhoksen kunnan henkilöstömenot vuodelle 2014 ovat 24,5 miljoonaa euroa. Kue le lä ke va kuu tus mak sun sekä sosiaaliturvamaksun tarkastamisen vaikutus on noin euroa. Esitetty talousarviomuutos vaikuttaa kaikkiin kus tan nus paikkoi hin joihin on budjetoitu henkilöstömenoja. Muutoksen tarkka euromäärä selviää vasta kun muutos on tehty laskentaan. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena toteutetaan Kuel eläkemaksu 16,85 % ja sosiaaliturvamaksu 2,14 % suuruisena. Talousarviomuutos heikentä vuo si ka tet ta. Talousarviomuutoksen rahoitusvaikutus lisätään vastaavalla summal la lainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto 14 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena toteu te taan Kuel eläkemaksu 16,85 % ja sosiaaliturvamaksu 2,14 % suuruisena. Ta-

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto lous ar vio muu tos heikentä vuosikatetta. Talousarviomuutoksen rahoitusvaikutus li sä tään vastaavalla summalla lainanottovaltuutta. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIOMUUTOS / TONTTIEN JA OMAISUUDEN MYYNTI 224/2/20/200/2013 Khall Valtuusto 15 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on kokouksessaan / 4 hyväksynyt suunnitelman talouden ta sa pai not ta mi sek si. Suunnitelmassa oli useita myytäviä / romutettavia kohteita. Hallintopalveluiden talousarviossa on varattu euroa käyttöomaisuuden myyn ti voit toa. Lisäksi kustannuspaikalla on varattu euroa määräraha asiantun ti ja pal ve lui hin. Valtuuston päätöksen perusteella voidaan olettaa, että kus tannus pai kan 1041 tuotto-odotusta voidaan korottaa euroon. Lisäksi asiantun ti ja kor vauk sia korotetaan eurolle yhteensä euroon. Hallintopalveluiden talousarviossa on varattu tonttien myyntiin euron mää rä ra ha. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on tonttien myyntivoittoa kirjattu ,97 euroa. Alustavan ennusteen mukaan tuotto-odotusta voidaan korottaa tont tien myynnin osalta euroa yhteensä euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että kustannuspaikalle 1041 omaisuuden myyntiä (myyntivoittoa) ko rote taan euroa ja asiantuntijapalveluita korotetaan euroa. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kustannuspaikalle 1042 tonttien myyn ti voit toa korotetaan euroa. Talousarviomuutosten yhteinen vaikutus rahoitukseen on euroa, joka paran taa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähentää lainanottovaltuutta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kustannuspaikalle 1041 omaisuuden myyn tiä (myyntivoittoa) korotetaan euroa ja asiantuntijapalveluita ko ro tetaan euroa.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kustannuspaikalle 1042 tonttien myyn ti voit toa korotetaan euroa. Talousarviomuutosten yhteinen vaikutus rahoitukseen on euroa, joka paran taa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähentää lainanottovaltuutta. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. Keskustelun aikana Martti Apaja esitti, että valtuusto poistaa kunnanhallituksen esi tyk ses sä olevan tonttien myyntivoiton korotuksen euroa. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Pirkko Mattila poistui kokouksesta asia koh dan käsittelyn aikana klo ja valtuuston jäsen Petri Holm klo Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on Mart ti Apaja tehnyt kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen, joka kan nat ta mat to ma na raukeaa. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esi tyksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Martti Apaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen kirjal li se na.

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIOMUUTOS / VEROTULOT 224/2/20/200/2013 Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 126 talousarvion vuodelle Talousarvion laadinnassa on verotulojen arvioinnissa hyödynnetty ns. kuntien verotulojen ennustekehikkoa. Verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteis työs sä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Verokertymä verolajeittain Verolaji Talousarvio 2013 Toteuma 2013 Talousarvio 2014 Muutettu TA 2014 Ansiotulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuun verotulo on toteutunut ennakoitua paremmin joten verotuloennustetta on mahdollista tarkentaa. Alustavan arvion mukaan verotulokohtaa voidaan korot taa euroa. Korotus kohdennetaan taulukon muutettu TA 2014 sa rakkeen mukaisesti: ansiotuloveron korotus euroa, yhteisöveron korotus euroa ja kiinteistöveron korotus euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuus tol le, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena korotetaan verotulokohtaa yhteen sä euroon, siten että ansiotulovero korotetaan euroa, yh teisö ve roa euroa ja kiinteistöveroa euroa. Talousarviomuutos parantaa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähennetään lai nan ot to val tuut ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle aiemmin kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 16 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena koro te taan verotulokohtaa yhteensä euroa, siten että ansiotulovero ko ro tetaan euroa, yhteisöveroa euroa ja kiinteistöveroa euroa. Talousarviomuutos parantaa vuosikatetta ja vastaavalla summalla vähennetään lai nan ot to val tuut ta. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. Keskustelun aikana Mattila totesi, että päätöstekstiin on tullut virheelliset summat yh tei sö ve ron korotuksen ja kiinteistöveron korotuksen osalta. Summien tulisi olla: - yhteisövero euroa ja - kiinteistövero euroa. Keskustelun aikana puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö valtuusto teknisenä kor jaukse na Mattilan selostamat muutokset. Valtuusto hyväksyi muutokset teknisenä korjauksena. PÄÄTÖS: Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi valtuusto päät täneen, että vuoden 2014 talousarviomuutoksena korotetaan verotulokohtaa yh teensä euroa, siten että ansiotulovero korotetaan euroa, yhteisöveroa euroa ja kiinteistöveroa euroa.

24 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 778, TONTTI 7 400/6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnan Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 AKR-tontin 7 myyn tihin ta on määrittelemättä. Tontti sijaitsee Koivikon alueella ja on kaavamerkinnältään AKR = Asuin kerros/-ri vi ta lo jen korttelialue. Tonttien sijainti ja voimassaoleva kaavatilanne käy ilmi oheisesta liitekartasta. Kiinteistöjen myyntihinnasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että 1. Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 tontin 7 myyntihinnaksi määritellään 14,- /m Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tontin vuosivuokra on 6 % kaup pa hin nas ta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Jaana Poh jola ja kokouksen pöytäkirjapitäjä Rauno Piippo ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Es teel li syys pe rustee na Pohjolalla äidin omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä ja Piipol la puolison omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta toimi asian kohdalla pöy tä kir jan pi tä jä nä.

25 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 17 PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Kirkonkylän asemakaavan korttelin 778 tontin 7 myyntihinnaksi määritellään 14,- /m2. 2. Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tontin vuosivuokra on 6 % kauppahinnasta. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Jaana Pohjola ja kokouk sen pöytäkirjapitäjä Rauno Piippo ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdal la poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Poh jolal la äidin omistusosuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä ja Piipolla puolison omis tus osuus viereisen tontin asunto-osakeyhtiössä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Oulujoki-opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen toi mi asian kohdalla pöytäkirjanpitäjänä. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiankohdan päätöksenteon jälkeen Pohjola ja Piippo pa la si vat paikoilleen kokoukseen. Liitteet 3 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELI 778, TONTTI 7

26 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto KIINTEISTÖJEN VESIJUSSILA JA HIETALAN SORA MYYNTI HIRSIJÄRVEN VESI OY:LLE 441/6/63/631/2014 Khall Valtuusto 18 Valmistelija: Maanmittausteknikko Eero Airaksinen (puh ) Talouden tasapainottamisohjelman tukemiseksi olisi mahdollista myydä Mu hoksen kunnan Muhoksen kylästä Vesijussi -niminen tila RN:o 79:14, pinta-ala noin 5,4 ha sekä Muhoksen kunnan Muhoksen kylästä Hietalan sora -niminen tila RN:o 10:13, pinta-ala noin 1,5 ha. Kiinteistötunnukset ovat ja Metsänhoitoyhdistys on arvioinut tilojen arvoksi 7000 ja 800 euroa, yhteensä 7800 euroa. Tilat on 1.luokan pohjavesi alueella. Kiinteistörekisterin karttaote ja metsähoitoyhdistyksen hinta-arviot jaetaan oheisma te ri aa li na. Hirsijärven vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt kauppakirjan ehdot. Tilojen myynnistä päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. MAANMITTAUSTEKNIKON JA TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilojen Vesijussila R:N:o 79:14 ja Hietalan sora RN:o 10:13 myymistä Hirsijärven Vesi Oy:lle euron kauppahinnalla. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy maanmittausteknikon ja teknisen joh tajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen II vpj. Merja Jur vakai nen Hirsijärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoitti olevansa esteellinen asian kohdalla ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilojen Vesijussila R:N:o 79:14 ja Hietalan sora RN:o 10:13 myymistä Hirsijärven Vesi Oy:lle euron kauppahinnalla.

27 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Merja Jurvakainen ja Hir si jär ven Vesi Oy:n hallituksen jäsenenä ja valtuuston varajäsen Juha H. Kukko ho vi Hirsijärven Vesi Oy:n hallituksen varajäsnenä ilmoittivat olevansa es teelli siä asian kohdalla ja poistuivat paikoiltaan kokoustilassa asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokoukseen kutsutut varavaltuutetut - Pia Lapinoja / Kansallisen Kokoomuksen ehdokaslistan 4. varavaltuutettu Jur vakai sen varalle ja - Minna Väätäjä / Suomen Keskustan ehdokaslistan 2 varavaltuutettu Kuk ko hovin varalle saapuivat kokoukseen klo Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Mikko Kari selosti asiaa valtuustolle en nen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo La pinoja ja Väätäjä poistuivat kokouksesta ja Jurvakainen ja Kukkohovi palasivat paikoil leen kokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen valtuuston kokous kes key tet tiin tauon ajaksi - tauko klo Valtuuston varapuheenjohtaja Paula Juka poistui kokouksesta tauon alkaessa.

28 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Muhoksen Yrittäjät ry:n syyskokous on toimittanut kun nan val tuus tolle, kunnanhallitukselle sekä tulevaisuus- ja elinkeinojaostolle seuraavanlaisen kan nan oton yritystiloja koskevien sopimusten valmistelussa huomioitavista asiois ta: - Päivitetty Liiketoimintasuunnitelma, jonka arvioi ulkopuolinen asiantuntija - Sopimushinta pitää arvioituttaa ulkopuolisella - Ei saa vääristää paikkakunnalla olevaa kilpailua - Toimitila tulee olla edellytys liiketoiminnalle - Yhteiskunnalliset velvoitteet pitää olla kunnossa - Rakennuksen ylläpito ja kunnon säilyttäminen haltijan vastuulla - Laina-aika max.10 vuotta ja mahdollisuus lyhennysvapaaseen sovittaessa laina-ajan puitteissa ja lyhennysvapaa max.12 kk, kuitenkin enintään 3kk vuodessa. Muhoksen Yrittäjät ry:n kannanotto on tarkoitettu huomioitavaksi yritystilojen han kin taan, rakentamiseen ja luovuttamiseen liittyviä periaatteita laadittaessa. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Jaosto päättää asiasta kokouksessa tehtä vän esittelyn pohjalta. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Käytiin aiheesta monipuolinen keskustelu, jonka jälkeen kun nanjoh ta ja teki seuraavan päätösesityksen. Elinkeinostrategiassa nimetty kehittämistiimi valmistelee ehdotuksen yritystilojen han kin nan, rakentamisen ja luovuttamisen periaatteiksi jaoston seuraavaan kokouk seen. Jaoston lähetekeskustelu huomioidaan jatkovalmistelussa. PÄÄTÖS: Kokous hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ):

29 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Valmistelutyöryhmä on päätynyt esittämään seuraavien periaatteiden käyttöön otta mis ta kunnan omistamaa yrityskiinteistöä tai toimitiloja yritykselle myytäessä. 1 Yrityksellä tulee olla tulevaa yritystoimintaa koskeva lii ke toi min ta suun nitel ma, jonka arvioi ulkopuolinen asiantuntija. Arviointi tehdään jäljempänä koh dis sa 2-5 mainituista seikoista, yrityksen varallisuudesta ja mak su ky vystä, sekä yrityksen alueelle sijoittumisen kokonaisvaikutuksesta huomioiden kil pai lu te ki jät ja työllisyys. 2 Myytävän toimitilan/kiinteistön tulee olla edellytys tiloihin sijoittuvan yrityk sen liiketoiminnalle. 3 Myyntihinta arvioitetaan ulkopuolisella taholla, ja hinnan tulee vastata mark ki na hin taa. 4 Toimitilan/kiinteistön myynti ei saa vääristää paikkakunnalla olevaa kilpai lua. 5 Yrityksellä tulee olla yhteiskunnalliset velvoitteet kunnossa, eikä yri tyk sellä saa olla maksuhäiriöitä. 6 Myytävän toimitilan/kiinteistön ylläpidosta ja kunnon säilyttämisestä vastaa sen haltija. 7 Toimitilan/kiinteistön lunastusaika on enintään 10 vuotta, ja sopimukseen voi sisältyä mahdollisuus lyhennysvapaaseen laina-ajan puitteissa. Ly hennys va paan yhteenlaskettu pituus voi olla 10 vuoden aikana yhteensä enintään 12 kk, mutta kuitenkin enintään 3 kk vuodessa. Mikäli lunastusaika on lyhempi, on vapaakuukausien määrä vastaavasti lyhyem pi, esim. myyntiajan ollessa 5 vuotta, voi vapaakuukausien lukumäärä ol la korkeintaan 6 kk. 8. Maksamattomasta pääomasta maskettava korko on Muhoksen kunnan viimei sim män pitkäaikaisen lainan korko lisättynä yhdellä (1) pro sent ti yk si köllä jaosto päätti seuraavaa. Elinkeinostrategian sivulta 12 poistetaan tässä vaiheessa lause Muhos rakennuttaa tuotannollisille yrityksille toimitiloja lunas tus so pi muk sel la tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tekstiä täy den netään kunhan kunnassa on ensin päätetty toimitilojen hankkimisen ja luo vut ta misen periaatteista.

30 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto esittää kun nan hal li tuk sel le, että esittelyssä mainitut periaatteet hyväksytään nou da tet tavak si Muhoksen kunnan tekemissä yritysten toimitilojen ja kiinteistöjen myyn tipää tök sis sä alkaen. Lisäksi päätetään, että Muhoksen kunta ei toimi toimitilojen välitystehtävissä tilan teis sa, joissa toimitila on siirtymässä yrittäjän omistuksesta välittömästi toi selle yrittäjälle. Tällaista järjestelyä voidaan harkita tapauskohtaisesti, mikäli uuden yrit tä jän aloittaminen edellyttää esim. hyvin suuria alkuinvestointeja tuo tan to laittei siin tms. Elinkeinostratregiaan esitetään lisättäväksi lause, joka kuuluu seuraavasti. Muhok sen kunta rakennuttaa tuotannollisille yrityksille toimitiloja lu nas tus so pi muksel la tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tällöin noudatetaan soveltuvin osin sa mo ja periaatteita kuin on päätetty koskien kunnan omistamien kiin teis tö jen/toimi ti lo jen myymisestä. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Esitellään kokouksessa. Keskustelun jälkeen kehittämispäällikkö muutti ehdotustaan kuulumaan seu raavas ti. Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle, ja edelleen -val tuustol le, että alla mainitut periaatteet 1-7 hyväksytään noudatettavaksi Muhoksen kun nan tekemissä yritysten toimitilojen ja kiinteistöjen myyntipäätöksissä alkaen. 1 Yrityksellä tulee olla tulevaa yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma, jon ka arvioi ulkopuolinen asiantuntija. Arviointi tehdään jäljempänä kohdissa 2-5 mai ni tuis ta seikoista, yrityksen varallisuudesta ja maksukyvystä, sekä yrityksen alu eel le sijoittumisen kokonaisvaikutuksesta huomioiden kilpailutekijät ja työl lisyys. 2 Myytävän toimitilan/kiinteistön tulee olla edellytys tiloihin sijoittuvan yrityksen lii ke toi min nal le. 3 Mikäli tässä mainitut muut periaatteet toteutuvat, myyntihinta arvioitetaan ul kopuo li sel la taholla, ja hinnan tulee vastata markkinahintaa. Arvioinnin kustannukset lisätään kauppahintaan, mikäli kauppa toteutuu. 4 Yrityksellä tulee olla yhteiskunnalliset velvoitteet kunnossa, eikä yrityksellä saa ol la hoitamattomia maksuhäiriöitä.

31 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Myytävän toimitilan/kiinteistön ylläpidosta ja kunnon säilyttämisestä vastaa sen hal ti ja. 6 Toimitilan/kiinteistön lunastusaika on enintään 10 vuotta, ja sopimukseen voi si säl tyä mahdollisuus lyhennysvapaaseen laina-ajan puitteissa. Lyhennysvapaan yh teen las ket tu pituus voi olla 10 vuoden aikana yhteensä enintään 12 kk, mutta kui ten kin enintään 3 kk vuodessa. Mikäli lunastusaika on lyhempi, on vapaakuukausien määrä vastaavasti lyhyempi, esim. myyntiajan ollessa 5 vuotta, voi vapaakuukausien lukumäärä olla kor keintaan 6 kk. 7. Maksamattomasta pääomasta maksettava korko on Muhoksen kunnan vii meisim män pitkäaikaisen lainan korko lisättynä yhdellä (1) prosenttiyksiköllä. Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Muhoksen kunta ei toimi toi mi ti lo jen välitystehtävissä tilanteissa, joissa toimitila on siirtymässä yrittäjän omis tuk ses ta välittömästi toiselle yrittäjälle. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitetään myös, että elinkeinostratregiaan li sätään seuraava teksti. Muhoksen kunta rakennuttaa tuotannollisille yrityksille toimi ti lo ja lunastussopimuksella tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tällöin nou da te taan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin on päätetty koskien kunnan omis ta mien kiinteistöjen/toimitilojen myymisestä. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Jaosto hyväksyy kehittämispäällikön muuteun eh do tuk sen. PÄÄTÖS: Jaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Khall KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Ennen asiakohdasta käytävän keskustelun alkamista kun nan joh taja teki päätöesityksensä: Kunnanhallitus hyväksyy tulevaisuus- ja elinkeinojaoston esityksen seuraavin muu tok sin: - lisätään periaatteisin kohta 8: Yrityksen tulee luovuttaa ensisijainen vakuus koko kauppasummalle.

32 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto elinkeinostrategiaan tehtävän lisäyksen sana "lunastussopimuksella" korvataan sa nal la "sopimuksella". PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto 19 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että alla mainitut periaatteet 1-8 hyväksytään nou da tet ta vak si Muhoksen kunnan tekemissä yritysten toimitilojen ja kiin teis töjen myyntipäätöksissä alkaen. 1 Yrityksellä tulee olla tulevaa yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma, jon ka arvioi ulkopuolinen asiantuntija. Arviointi tehdään jäljempänä kohdissa 2-5 mai ni tuis ta seikoista, yrityksen varallisuudesta ja maksukyvystä, sekä yrityksen alu eel le sijoittumisen kokonaisvaikutuksesta huomioiden kilpailutekijät ja työl lisyys. 2 Myytävän toimitilan/kiinteistön tulee olla edellytys tiloihin sijoittuvan yrityksen lii ke toi min nal le. 3 Mikäli tässä mainitut muut periaatteet toteutuvat, myyntihinta arvioitetaan ul kopuo li sel la taholla, ja hinnan tulee vastata markkinahintaa. Arvioinnin kustannukset lisätään kauppahintaan, mikäli kauppa toteutuu. 4 Yrityksellä tulee olla yhteiskunnalliset velvoitteet kunnossa, eikä yrityksellä saa ol la hoitamattomia maksuhäiriöitä. 5 Myytävän toimitilan/kiinteistön ylläpidosta ja kunnon säilyttämisestä vastaa sen hal ti ja. 6 Toimitilan/kiinteistön lunastusaika on enintään 10 vuotta, ja sopimukseen voi si säl tyä mahdollisuus lyhennysvapaaseen laina-ajan puitteissa. Lyhennysvapaan yh teen las ket tu pituus voi olla 10 vuoden aikana yhteensä enintään 12 kk, mutta kui ten kin enintään 3 kk vuodessa. Mikäli lunastusaika on lyhempi, on vapaakuukausien määrä vastaavasti lyhyempi, esim. myyntiajan ollessa 5 vuotta, voi vapaakuukausien lukumäärä olla kor keintaan 6 kk. 7. Maksamattomasta pääomasta maksettava korko on Muhoksen kunnan vii meisim män pitkäaikaisen lainan korko lisättynä yhdellä (1) prosenttiyksiköllä.

33 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Yrityksen tulee luovuttaa ensisijainen vakuus koko kauppasummalle. Lisäksi esitetään valtuustolle, että Muhoksen kunta ei toimi toimitilojen vä li tysteh tä vis sä tilanteissa, joissa toimitila on siirtymässä yrittäjän omistuksesta vä lit tömäs ti toiselle yrittäjälle. Valtuustolle esitetään myös, että elinkeinostrategiaan lisätään seuraava teksti. Mu hok sen kunta rakennuttaa tuotannollisille yrityksille toimitiloja sopimuksella ta paus koh tai sen harkinnan perusteella. Tällöin noudatetaan soveltuvin osin sa moja periaatteita kuin on päätetty koskien kunnan omistamien kiin teis tö jen/toi mi ti lojen myymisestä. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. Keskustelun aikana Ville Leinonen esitti, että asia palautetaan uudelleen val mistel ta vak si. Martti Apaja kannatti Leinosen esitystä. Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, ilmoitti puheenjohtaja, että seuraavien pu heen vuo ro jen on keskityttävä asian palauttamiseen. Useat valtuutetut kannattivat asian palautusesitystä. Eero Suomela esitti asian käsittelyn jatkamista. Keskustelun palautusesityksestä päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska keskus te lun aikana on sekä kannatettu asian palauttamista että esitetty asian kä sit telyn jatkamista, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavaa: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA, ja ne, jotka kan nat ta vat asian palauttamista, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 24 EI-ääntä kolmen valtuutetun pidättyessä äänestyksestä ja 4 valtuutetun ollessa poissa. Ää nestys tu los liitteenä.

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 39 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus-

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 18.03.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96 Kunnanhallitus AIKA 10.02.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 49 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 76 09.08.2016 Tekninen lautakunta 89 06.09.2016 Kunnanhallitus 292 12.09.2016 Tekninen lautakunta 109 15.11.2016 Kunnanhallitus 385 29.11.2016 PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 24.02.2015 klo 18:00-20:30 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 331 19.10.2016 Kunnanhallitus 381 21.11.2016 MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 421/2/20/200/2016 Khall 19.10.2016 331 Valtuusto hyväksyi vuoden 2017

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O

LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O Kunnanhallitus 374 06.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 22.10.2014 LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O 494-403-36-46 595/6/63/631/2014

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot