Lausunto Virpi Junttilan ym. valtuustoaloitteeseen lentokentän alueen vaihtoehtoisten käyttömuotojen selvittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Virpi Junttilan ym. valtuustoaloitteeseen lentokentän alueen vaihtoehtoisten käyttömuotojen selvittämisestä"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Lausunto Virpi Junttilan ym. valtuustoaloitteeseen lentokentän alueen vaihtoehtoisten käyttömuotojen selvittämisestä 1442/ /2013 TEKLA 47 Valmistelija/lisätiedot: Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh Kaupunginkanslia on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta ja tulevaisuusjaostolta lausuntoa Virpi Junttilan ym päivätystä valtuustoaloitteesta, joka koskee Lappeenrannan lentokentän alueen vaihtoehtoisten käyttömuotojen selvittämistä ALOITE "Lappeenrannan lentokenttä sijaitsee harvinaisen keskellä kaupunkia, aivan kaupunkirakenteen sisällä. Sijainnista on vuosien myötä ollut sekä hyötyä että haittaa: hyvä paikka helpottaa lentomatkaliikenteen tavoitettavuutta, toisaalta se on myös rajoittanut kaupunkirakenteen kehitystä ja erityisesti rajoittanut rakennusten korkeutta. Viimeaikaisten uutisten perusteella on aihetta pelätä, että Lappeenrannassa ei ole jatkossa riittävästi kysyntää markkinaehtoisen lentomatkustamisen kannattavuudelle. Kaupunki on vuosien myötä erilaisten toimenpiteiden ja tukien avulla yrittänyt pitää lentoliikennettä yllä, mutta operoijat ovat yksi toisensa jälkeen lopettaneet toimintansa Lappeenrannan kentältä. Tässä tilanteessa onkin tärkeää tutkia myös lentokentän alueen vaihtoehtoisia käyttömuotoja. Alue on laaja ja sijaitsee aivan keskellä olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Olisikin selvitettävä sen käyttöä asutukseen ja kaupallisiin palveluihin, mikä toteuttaisi myös ilmasto-ohjelmaa johon kaupunki on sitoutunut. Me allekirjoittaneet esitämmekin, että kaupunki tekee karkeat arviot lentokentän maa-alueen käyttömahdollisuuksista ja eri ratkaisujen taloudellisista vaikutuksista, sekä muuttuvan tilanteen heijastusvaikutuksista ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Aluehan ei kuulu kaupungille, mutta on varmasti saatavissa käyttöön jos Finavia luopuu toiminnastaan siellä. Alueelle mahtuu paljon kaupunkiimme kaivattuja kaupallisia palveluja ja asutusta. Lisäksi on arvioitava mahdollisen käyttötarkoituksen muutoksen vaikutuksia esim. kunnan palveluverkkoon, tieverkostoon jne. sekä ympäröivän

2 alueen rakennuskorkeuksiin. Olisi myös selvitettävä rajoittavatko maasotakoulun tarpeet lentokentän alueen käyttöä, sekä sijaitseeko alueella mahdollisesti pilaantuneita maa-aineksia. Kaupungin on hyvä olla varautunut erilaisiin tilanteisiin, ja tehtävä erilaiset mahdollisuudet silmällä pitäen ratkaisujaan pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä toivommekin, että myös tähän vaihtoehtoon on varauduttu, jos se realisoituu." LÄHTÖKOHTIA LENTOKENTÄN ALUEEN SUUNNITTELULLE Yhdyskuntarakenne Lappeenrannan keskustaajama, joka sijoittuu pääosin Saimaan ja valtatien 6 väliselle alueelle itä-länsisuuntaisesti, on rakentunut melko hajalleen. Tämä johtuu ensinnäkin kaupungin sijainnista Saimaan rannalla ja toisaalta paljon tilaa vaativien toimintojen sijainnista kaupunkirakenteessa. Paljon tilaa vaativia toimintoja ovat lentokenttä, Ihalaisen kalkkikaivos ja Kaukaan tehdas sekä Puolustusvoimien harjoitusalueet lentokentän pohjois- ja eteläpuolella. Kestävän kehityksen, ekotehokkuuden ja yhdyskuntatalouden kannalta on tarkoituksenmukaista, että yhdyskuntarakenne ei laajene vaan tiivistyy ja eheytyy. Tällöin mm. olemassa olevaa infraa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Tiivis ja eheä yhdyskunta synnyttää säästöjä hajanaiseen yhdyskuntarakenteeseen nähden, koska rakentamis- ja ylläpitokustannukset ovat pienemmät. Myös autoriippuvaisuus ja sen negatiivinen ilmastovaikutus vähenevät, kun palvelut ovat tiiviimmässä yhdyskunnassa saavutettavissa joukkoliikenteellä, jalan ja pyöräillen. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös esim. asuinalueiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Kestävyys ei pelkistykään vähähiilisyyteen tai ekotehokkuuteen vaan se tarkoittaa myös sosiaalista hyvinvointia ja asukkaille terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. Lappeenrannan keskustassa tulevaisuus tuo mukanaan laajenemispaineita. Kaupan kasvu edellyttää uusia aluevarauksia ja kaupan kehityksen myötä syntyy tarvetta myös uudelle asumiselle ja muille toiminnoille keskustan lähellä. Lappeenrannan keskusta-aluetta on mahdollista tiivistää ja tehostaa. Myös laajeneminen on mahdollista niin itään, etelään kuin länteenkin tietyissä rajoissa. Itään keskusta-alue voi laajentua alueiden uusiutumisen myötä. Nykyiselläänkin keskustan itäpuolista aluetta voidaan tiivistää ja uutta voidaan rakentaa esim. Valtakadun varteen.

3 Etelä on luonteva keskusta-alueen laajenemissuunta. Reijola-Harapaisen aluetta voidaan tiivistää ja sinne voidaan rakentaa uutta väistyvien toimintojen tilalle. Myllymäki on haasteellinen alue: se pitäisi saada tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi ja yhteys nykyiseen keskustaan jouhevammaksi. Keskusta voi laajentua ja tiivistyä lännessä Leirin alueelle. Mikäli lentotoiminta loppuu, lentokentän alueen voi kaavoittaa keskustatoiminnoille, asumiselle ja työpaikoiksi. Ensimmäisenä haasteena on kuitenkin Leirin ja nykyisen keskustan liittäminen yhteen siten, että muodostuu yhtenäinen, toimiva kokonaisuus. Yksi mahdollinen laajenemissuunta on ylöspäin. Lentoestepinnat eivät muodostu rajoitteeksi koko keskustan alueella. Maankäytön suunnittelu Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan aluerakenteen kehittämisessä tulee hyödyntää alueiden omia vahvuuksia, edistää alueiden keskinäistä verkostoitumista ja työnjakoa sekä luoda erilaisia kehittämisvyöhykkeitä. Etelä-Karjalan ja samalla koko kaakkoisen Suomen yksi erityispiirre ja vahvuus on rajan läheisyys. Lappeenrannan lentokentällä on tästä näkökulmasta tarkasteltuna erityinen asema maakunnan ainoana lentokenttänä. Lentotoiminnan säilyminen tukee toimivaa aluerakennetta ja kilpailukykyä. Se edistää ja tukee matkailua ja siihen liittyviä elinkeinoja maakunnassa. Positiivinen vaikutus kohdistuu koko maakuntaan ja sillä on merkitystä myös laajemmin. Yhteysverkostojen osalta VAT:ssa todetaan, että oleellista on valtakunnallisten tarpeiden turvaaminen siten, että edistetään toimivaa aluerakennetta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Näillä ratkaisuilla on ylimaakunnallista vaikutusta. Liikenneverkon osalta tavoitteet liittyvät erityisesti päätieverkkoon, kaukoliikenteen rataverkkoon ja valtakunnallisiin satamiin ja lentoasemiin. Keskeisenä haasteena on näiden kehittäminen yhtenäisenä liikennejärjestelmänä. Tämäkin osaltaan puolustaa lentotoiminnan jatkamista Lappeenrannassa. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluvan eheytyvän yhdyskuntarakenteen kannalta tarkasteltuna se, että lentokenttä ja lentomelualueet voitaisiin rakentaa, olisi positiivista. Kaupunkirakenne tiivistyisi ja hajaantumiskehitys keskeytyisi. Vaikutus tosin on paikallinen.

4 Lentokentällä on merkitystä myös kulttuuriympäristönä, vaikka sitä ei olekaan listattu kulttuuriympäristökohteeksi. Lappeenrannan vuonna 1918 sotilaskäyttöön perustettu lentokenttä on Suomen vanhin. Siviilikäyttöön lentokenttä otettiin 1950-luvulla. Lisäksi lentokentällä on luontoarvoja: se on valtakunnallisesti merkittävä paahdeympäristö. Lentokenttä toimii myös virkistysalueena. Sen ympäri kiertää kaupungin suosituin ulkoilureitti, joka talvisin on latuna. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Tämä tavoite puoltanee enemmän lentokentän käyttöönottoa rakentamiseen, koska se sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella. Lentotoiminnan päättymisen myötä loppuu myös liukkaudentorjunta-, jäänesto- ja jäänpoistoaineiden (glykoli, asetaatit ja formiaatit) käyttö ja rakennetuille alueille tulee suunnitella ja toteuttaa hulevesijärjestelmät. Maakuntakaava Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (YM ), jonka tavoitevuosi on 2025, lentokenttä on osoitettu lentotoimintojen alueeksi (LL). Näin olleen alueen rakentaminen (keskusta-, työpaikka- ja taajamatoimintojen alueeksi) edellyttää maakuntakaavan muutosta. Lappeenranta 2028-strategia Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. syyskuuta 2013 Lappeenranta 2028-strategian toimenpideohjelmat. Strategian Venäjä-ohjelmaan yhtenä tavoitteena on, että Lappeenranta tarjoaa toimivat kansainväliset lentoyhteydet. Strategian mukaan Lappeenranta on vuonna 2028 neljän-kuuden vilkkaimman lentokentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. Lentokentän uusi liiketoimintamalli mahdollistaa lentoliikenteen kasvun. Tavoitteena on, että lentoliikenne toimii jatkossa vähitellen ilman kaupungin taloudellista tukea kuitenkin niin, että lentoliikenteen toimintaa ei vaaranneta. Näin ollen lentoliikenteen lopettaminen Lappeenrannassa olisi strategian vastainen. Yleis- ja asemakaavoitus Voimassa olevassa oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa (päivitetty viimeksi 1999) lentokenttä on osoitettu lentoliikenteen alueeksi (LL). Myös voimassa olevassa asemakaavassa lentokenttä on osoitettu lentokenttäalueeksi (LL).

5 Parhaillaan ollaan laatimassa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavaa Lentokentän osalta lähtökohtana on Etelä-Karjalan maakuntakaava ja se, että lentoliikenne säilyy Lappeenrannassa. Tavoitteena on, että Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 valmistuu loppuvuodesta Mikäli lentoliikenne lakkaa Lappeenrannassa, uusien toimintojen sijoittaminen lentokentän alueelle edellyttää yleiskaava- ja sen jälkeen asemakaavamuutoksia. Selvitykset ja muut edellytykset maankäytön suunnittelulle Ennen kuin lentokentän vaihtoehtoisia käyttömuotoja aletaan tutkia ja suunnitella, tulee tehdä ainakin seuraavat selvitykset: luontoselvitys Lappeenrannan lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä paahdeympäristö, jossa esiintyy uhanalaisia lajeja. (Sundell 2005, Faunatica Oy2009, Eliölajit-rekisteri) kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys Lappeenrannan vuonna 1918 perustettu lentokenttä on Suomen vanhin. Siviilikäyttöön lentokenttä otettiin 1950-luvulla. Ennen kuin lentokenttä rakennettiin ja otettiin käyttöön, lentokentän alueella on ollut mm. ratsuväen (leirin) harjoittelukenttä. muinaisjäännösinventointi Lentokenttäalueelta ei ole aiemmin tehty muinaisjäännösinventointia. selvitys pilaantuneista maista selvitys ilmastovaikutuksista selvitys alueen virkistys- ja harrasteilmailukäytöstä Tiedossa olevat maankäytön rajoitukset lentokentän osalta: Lentokentän alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot aiheuttavat rajoituksia. Tarkemmin rajoitukset selviävät laadittavien luonto-, kulttuuriympäristö- ja muinaisjäännösinventointien myötä. Lentokentän alueelle ei voi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa teollisuutta, koska lentokenttä sijaitsee 1. luokan pohjavesialuetta. Alueen hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lentokenttä ei ole kaupungin maata vaan se on valtion omistuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että alue on joko ostettava tai on tehtävä maankäyttösopimus. Lappeenrannan lentokentän merkitys Lappeenranta on maakuntakeskus ja Lappeenrannan lentokenttä on maakunnan ainoa lentokenttä. Sen lisäksi, että Lappeenrannan lentokenttä palvelee maakuntaa ja sen asukkaita, se palvelee myös

6 Pietarin alueen matkailua. Tässä mielessä Lappeenrannan lentokentällä on erityisrooli Suomessa. Lappeenrannan lentoasemalla on myös merkittäviä heijastusvaikutuksia alueen talouteen. NAG 1 laatiman selvityksen (2013) mukaan ulkomaisten maksujen tuoma verovaikutus vuonna 2012 oli 425 milj. euroa alueella. Ulkomaisten matkustajien tuoma kulutusvaikutuksen arvioitiin olleen vuonna milj. euroa. 1 NAG on kotimainen ja täysin riippumaton neuvonantaja, joka keskittyy vaativiin strategiaja kehityshankkeisiin palvellen monipuolisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaita. NAG on perehtynyt julkisen sektorin erityispiirteisiin ja tarpeisiin, ja yrityksellä on laaja kokemus julkisen sektorin hankkeista ministeriöille ja kuntasektorilla. Viimeisten vuosien aikana liikenne- ja logistiikka-alasta on muodostunut yhä enenevissä määrin yksi NAG:n erityisosaamisaloista. Lappeenrannan lentokenttä on mitoiltaan Itä-Suomen toiseksi suurin kenttä. Matkustajamäärän perusteella se on kolmanneksi suurin. Alla on esitetty Itä-Suomen lentokenttien kiitoratojen mitat, lentoasemien merkitys Suomen lentoasemaverkostossa sekä lentoasemien matkustajamäärät vuonna Kuopio 2800 x 60 yhteistoimintalentoasema, siviili- ja sotilaslentoasema, peruslentoasemaverkon asema matkustajaa Joensuu 2500 x 52 muu lentoasema matkustajaa Lappeenranta 2500 x 60 muu lentoasema, poikkeuksellinen: vain kansainvälisiä lentoja ja palvelee erityisesti turismia ja Pietarin alueen matkailijoita matkustajaa Savonlinna 2300x45 muu lentoasema, sekä kotimaan (Helsinki) että kansainvälistä lentoliikennettä matkustajaa Varkaus 2000 x 45 muu lentokenttä, sekä kotimaan (Helsinki) että kansainvälistä lentoliikennettä matkustajaa Mikkeli 1702 x 44 kaupungin omistama lentoasema, ei säännöllistä matkustajaliikennettä, harrasteilmailu Utti 2000 x 45 sotilaslentoasema, harrasteilmailu Imatra 1100 x 23 muu lentopaikka, rajavartiolaitos, harrasteilmailu Lentoliikennestrategia Lentoliikennestrategian visio: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä. Siksi lentoliikennettä kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyössä pitkäjännitteisellä suunnittelulla ja toimintaedellytyksiä parantamalla kestävällä tavalla ja kasvuhakuisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syyskuussa 2012 lentoliikennestrategian valmistelutyön. Lentoliikenne ja lentoasemaverkosto nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa

7 yhdeksi 2010-luvun liikennepolitiikan erityiskysymykseksi. Lentoliikennestrategia on yksi selonteon toimenpiteistä. Lentoliikennestrategian aikajänne ulottuu vuoteen Lentoliikennestrategian on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Lentoliikennestrategian tavoitteet: selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta arvioida lentoliikenteen riittävä palvelutaso tarkastella valtion, kuntien, Finavian ja lentoyhtiöiden roolia lentoliikennepalvelujen järjestämisessä ja tarjoamisessa Suomen lentoliikennestrategian väliraportti valmistui (http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderid= &na me=dlfe pdf&title=lentoliikennestrategia%20-%20v%c3%a 4liraportti). Strategian valmistelu jatkuu tämän jälkeen vaikutusarvioinnilla, jonka pohjana on neljä vaihtoehtoista skenaariota: nykytilaskenaario, skenaario Helsinki-Vantaan lentoaseman yhtiöittämisestä erilliseksi osakeyhtiöksi ja verkostoperiaatteesta luopuminen sekä kaksi muuta vaihtoehtoista skenaariota, joissa Finavian ylläpitovastuusta poistettaisiin muutama vähäliikenteinen verkostolentoasema. Jokaisen vaihtoehtoskenaarion lähtökohtana on pyrkiä tuomaan parannusta nykytilaan ainakin jossakin keskeisessä tavoitteessa, esim. alueellisessa saavutettavuudessa, palvelutasossa, elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, Finavian ja lentoyhtiöiden rahoitusasemassa sekä yleisessä kansan- ja aluetaloudellisessa kehityksessä. Vaikutusarvioinnin tavoitteena on löytää paras tulevaisuuden lentoasemaverkkovaihto ja täydentää tätä tulevaisuuden skenaariovaihtoehtoa tarvittavilla toimenpiteillä. Lentoliikennestrategian väliraportissa todetaan, että Lappeenrannan lentoasema on poikkeuksellinen, koska sieltä liikennöidään vain kansainvälisiä lentoja, ja näin ollen se palvelee ennen kaikkea turismia ja Pietarin alueen matkailijoita. Lentoliikennestrategian väliraportin johtopäätöksissä todetaan, että Suomen lentoasemaverkostoa tulee kehittää kansainvälisen kaupan, matkailun ja toimivien kotimaan ja kansainvälisten jatkoyhteyksien toimintaedellytysten näkökulmasta. Lentoliikenne- ja lentoasemapolitiikan on varmistettava, että noin asukkaan väestöpohjan alueilta on toimivat liikenneyhteydet (matkaketju- ja jatkolentoyhteydet). Lentoliikennestrategian valmistelussa keskeisellä sijalla on

8 palvelutason turvaaminen koko joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta ilman, että ripustaudutaan yhteen kulkumuotoon. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisen ja jopa paremman palvelutason turvaaminen valtakunnallisesti ja alueellisesti voi olla mahdollista myös nykyistä rajatumman lentoasemaverkon puitteissa, jos alueellisia matkustajavirtoja keskitetään keskeisille maakunnallisille lentoasemille ja niille järjestetään ympäryskunnista hyvät ja toimivat joukkoliikenneyhteydet. Tavoitteena on, että lähimmälle lentokentälle tulisi olla alle 2 tunnin ajoaika henkilöautolla lähimmälle lentokentälle. Ajomatkat Lappeenrannasta henkilöautolla suuremmille lentokentille ovat seuraavat: Lappeenranta Helsinki-Vantaa 2h 31 min Lappeenranta Kuopio 3h 29 min Lappeenranta Jyväskylä 3h 3 min Lappeenranta Joensuu 2h 56 min Tj Lappeenrannan lentokentällä on erityinen asema maakunnan ainoana lentokenttänä. Maakunnan asukkaiden lisäksi se palvelee turismia ja Pietarin alueen matkailijoita. Lentotoiminta tukee toimivaa aluerakennetta ja kilpailukykyä. Se edistää ja tukee matkailua ja siihen liittyviä elinkeinoja maakunnassa. Tekninen lautakunta toteaa, että Lappeenrannan lentokentän osalta ei lähdetä tutkimaan vaihtoehtoista maankäyttöä, koska lentoliikenteen lopettaminen Lappeenrannassa olisi Lappeenranta 2028-strategian vastainen. Lappeenranta 2028-strategian tavoitteena on, että lentoliikenne toimii jatkossa vähitellen ilman kaupungin taloudellista tukea kuitenkin niin, että lentoliikenteen toimintaa ei vaaranneta. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa on lähtökohtana, että lentotoiminta jatkuu Lappeenrannassa. Tämä on lähtökohtana myös käynnissä olevassa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyössä. Vaihtoehtoista maankäyttöä ei myöskään kannata lähteä tutkimaan, koska Suomen lentoliikennestrategia ei ole vielä valmistunut. Lentoliikennestrategian väliraportin perusteella ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että lentoliikenne Lappeenrannassa olisi loppumassa. Näin ollen sen lisäksi, että lentoliikenteen lopettaminen on Lappeenranta strategian vastaista, on tässä vaiheessa vielä liian aikaista ja resurssien tuhlaamista lähteä tutkimaan vaihtoehtoisia maankäyttömuotoja. Tekla Hyväksyttiin.

9

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10.

1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10. 1 (9) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 85/40/2005 Lausunto Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä Helsingin seudun lentokenttäsuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Edunvalvontapäällikkö Koskela:

Edunvalvontapäällikkö Koskela: LAUSUNNON ANTAMINEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE SUOMEN LENTOLIIKENNESTRATEGIAN VÄLIRAPORTISTA MKH 13.1.2014 Edunvalvontapäällikkö Koskela: Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 17.12.2013 valtakunnallisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Vaikutusten arviointi 30.9.2013 1 Sisällys Etelä-Karjalan 1.vaihekaavan vaikutusten arviointi... 4 Johdanto... 4 Mihin

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva vuosille 2025 ja 2040

Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva vuosille 2025 ja 2040 Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva vuosille 2025 ja 2040 Hausjärvi Hyvinkää Loppi Riihimäki Tervakoski Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva vuosille 2025 ja 2040 Hyvinkään Riihimäen

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Pieksämäen kaupunki Espoossa 29.10.2008 AIRIX Ympäristö Oy Vitikka 1 H 02630 ESPOO Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4301 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 25.02.2013 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus

Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus SIBBESBORGIN OSAYLEISKAAVA, LIITE 19 27.10.2014 Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus sekä arvio väestö ja työpaikkamäärien kasvu urasta vuosille 2014 2050+ 1 Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta 15.9.2014 4 1 Sisällys 1. Tavoitteet ja tarkastelutapa... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Tarkastelutapa... 2 2. Raideliikenteen

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Joroisten kunta Leppävirran kunta Pieksämäen kaupunki Varkauden kaupunki Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS 15.02.2010 ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 2 0 1 0, J U L K A I S U 9 7 Kannen kuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen ISSN: 1236-9292 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot