Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set:"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUS Saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä KH 31 Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set: 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat valvontapäätös PSAVI/923/ /2014, / Val von ta-asia/las ten suo je lu lain :ien mukaisten mää räai ko jen toteutuminen/raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (993/0508/2011); ak. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 2. Oulun poliisilaitos tutkinnan päätös 5770/R/54259/ /Lii ken ne rik ko mus Aluekehityssäätiön esite/kuntien ja kuntayhtymien toimintojen yh tiöit tä mi nen -koulutus Oulussa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 55/221/ 2014/Ope tus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2015 (24/ /2015); ak. sivistyspalvelukeskus, kirjanpito 5. Siikajoen kunnan talousarvio 2015, toiminta- ja ta lous suun ni telma Raahepolis Oy /Vuokrantarkistus al kaen/kier rä tys kes kus 4H, Toimitila, Auratie 1, Pattijoki; ak. ta louspal ve lut 7. Raahepolis Oy:n tiedote/yhtiön toimitusjohtaja on vaihtunut alkaen toimitusjohtajana toimii Kari Malkamäki 8. Oikeusministeriön tiedote eduskuntavaaleissa tarvit ta van vaalimateriaalin tilaamisesta (1757/000000/2014) 9. Kansaneläkelaitoksen tiedote työmarkkinatuen mak sa mi ses ta (1928/000400/2014); ak. talouspäällikkö 10. Nuorisolautakunta /Nuori Raahe -kyselyn tu lokset (1930/120502/2014) 11. Valtioneuvoston päätös Fennovoima Oy:n ha kemuk seen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu nas tuk ses ta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki) tarkoitettu lunastuslupa ja en nak ko hal tuunot to lu pa (Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke)

2 (50/000400/2013); ak. tekninen palvelukeskus 12. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 37/221/2014/Mu se oi den henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuon na 2015 (1920/020501/2014); ak. museo, kirjanpito 13. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Pohjois-Suomen alue hal lin to viras to, opetus- ja kulttuuritoimi/nuorisolain uudistamisen aluekier ros Hotelli-Ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13, Ou lu; ak. sähköpostitse Karita Pesonen, Ritva Matti la, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, nuorisovaltuusto 14. FCG Koulutuksen esite/hallinnon verkkokoulutukset keväällä Väestörekisterikeskus , 2600/330/14/Vuoden 2015 edus kun ta vaa lit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yh teys tie to jen ilmoittaminen (1757/000000/ Liikenneviraston tiesuunnitelman hyväksymispäätös /0720/2013/Kan ta tien 86 parantaminen Petäjäkankaan yli kul kusil lan kohdalla, Vihanti (nyk. Raahe) (1939/100301/2014); ak. tekninen palvelukeskus 17. Pääesikunnan ilmoitus AK23923/Puolustusvoimien edun valvonta alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisen lu pa pro ses seis sa (1940/000400/2014); ak. tekninen palvleukes kus/kaa voi tus 18. KEVA:n virkakirje 4/2014, , 348/ / 2014/Kevan valtuuskunnan ja hallituksen pää tös ten tiedoksianto jäsenyh tei söil le/pöy tä kir janote valtuuskunnan pidetyn ko kouk sen pykälästä 28, joka koskee elä ke lai tok sen li sä elä kesään nön muuttamista sekä valtuuskunnan hy väk sy mät muu tokset perusteluineen 19. Koira ja pieneläinhoitola Anneli Mylly /Koiratarhaso pimuk sen irtisanominen lukien (1662/000402/2014) 20. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 842/520/ 2014/Eri tyisavus tus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toi men pi tei siin 21. Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta /Vuoden 2015 alusta voimaan astuva puolustusvoimauudistus lakkauttaa Poh jois-suo men sotilasläänin esikunnan Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja Poh-

3 jois-poh jan maan liitto/kutsu Pohjois-Suomen kunnille Pohjoisen so te-alu een perustamista valmistelevaan kokoukseen klo alkaen Ouluun, Madetojan saliin 23. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2014, Liite 1/ Pyhäjoen kunnanvaltuusto /Kirkonseudun asema kaa va ja asemakaavan muutos, Ollinmäen alu eel la/kaa vamuu tok sen hyväksyminen 25. Liikenneviraston tiedote /Ostolaskujen vastaanotto Lii ken ne vi ras tos sa; ak. palvelutoimisto 26. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elin keino toi mis to jen kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskuksen kir je /ELY-keskusten maksatusten siirtyminen ELY-kes kus ten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hal lin to keskuk sel le, muutoksia yhteystietoihin alkaen; ak. pal velu toi mis to 27. Jukka Tervon sähköposti /Vahingonkorvausten hake mi nen raakapuukartellista (1948/0207/2014, 10/0306/2015); ak. teknisen pal ve lu kes kuk sen johtaja 28. Valtiovarainministeriö, Asiakaspalvelu2014 tiedote 10/2014, VM115:02/2013/Asiakaspalvelu2014-hanke tie dottaa 29. Kunnallinen työmarkkinalaitos/luettelo yleiskirjeet Työ- ja elinkeinoministeriön kutsu /Työllistymistä edis tä vän monialaisen yhteispalvelun verkostojen rakentaminen al kaa -tilaisuus Oulussa ; ak. henkilöstöpalvelut 31. HevosAgro II-hanke/Hevoset ja kunta - rajapintoja -kirja 32. Tilastokeskus /Ammatillisen koulutuksen hen ki lö pohjai set tiedonkeruut tammikuussa 2015; ak. henkilöstöpalvelut 33. Yhteistoimintalain mukainen neuvottelumenettely koskien Vihan nin lukion lakkauttamista ja siitä aiheutuvia henkilöstön työja virkatehtävien uudelleen järjestelyjä pöytäkirja

4 34. Suomen Kuntaliitto jakelukirje 1/2015, Dnro 1/04.01/ 2015/Hen ki lö kul je tus ten uudistaminen (9/080100/2015); ak. An ne li Niskanen, Raija Eskelinen 35. Pohjois-Suomen aluhallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja lu vat päätös PSAVI/3748/ /2014/Vuoden 2015 perustoimeentulotuen valtionosuus ennakkojen vah vis tami nen (15/020501/2015); ak. talouspäällikkö 36. Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehalinto-osaston päätös VM/2633/ /2014/Päätös kunnan pe ruspal ve lu jen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perus tu van valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuon na 2015 (17/020501/2015); ak. talouspäällikkö, kirjanpito 37. Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehalinto-osaston päätös VM/2632/ /2014/Päätös kuntien ko ti kunta kor vauk sen perusosasta vuodelle 2015 (16/020501/2015); ak. ta lous pääl lik kö, kirjanpito 38. Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/hallin to pal ve lut (36/020602/2015) Liite 2/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/jä tehuol to (37/020602/2015) Liite 3/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/palve lu kes kus Kotiranta (39/020602/2015) Liite 4/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kastus/ruo ka pal ve lu/kant tii ni (38/020602/2015) Liite 5/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/kauppa por va ri/lip pu kas sa (12/020602/2015) Liite 6/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/pää kirjas to (11/020602/2015)

5 Liite 7/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/kreivin ai ka/ruo ka pal ve lut (14/020602/2015) Liite 8/ Kassantarkastajat /Kaupungin kas san tar kas tus/tek ninen palvelukeskus (18/020602/2015) Liite 9/ Valtiovarainministeriön sähköposti /Ennakkokutsu mi ni se mi naa riin Helsingissä: Julkisen talouden suunni tel ma ja kuntatalouden ohjaus 47. Sisäministeriö, Sisäisen turvallisuuden sihteeristön kirje /Vahvemmat yhdessä - Moniammatilliset toi min tamal lit arjen turvallisuuden parantamiseksi 48. Verohallinnon päätös /Päätös Etelä-Pohjanmaan, Joki laak so jen, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan verotoimistojen yh dis tä mi ses tä Länsi-Suomen verotoimistoksi Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): kaupunginhallitus merkitsee saapuneet kirjelmät ja päätökset tiedoksi saattaa saapuneet kirjelmät ja päätökset ao. palvelukeskus ten tie dok si. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.