TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ICT- ASENTAJA /ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohtaja Marja Anttalainen

2 Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ICT asentaja /Elektroniikka asentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon muodostuminen ja opintojen ajoitus... 3 Tutkinnon kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 3 Paremman palvelun osaaja... 3 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 3 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa... 4 Tutkinnon rakenne Tutkinnon osien toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikka asentaja Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikalliseti tarjottavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat Liitteet Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteet (OPH) sivuston opetussuunnitelmat kansio, josta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteisen osan liitteet Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus ja suunnitelmat Aikuisten näyttötutkintotoiminnan suunnitelma

3

4 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä Savon ammattiopiston (Esedu) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Etelä Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä Savon koulutus OYn toimintaa ohjaavat strategiat. Tieto ja tietoliikennetekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on kuvattu tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma (tämä asiakirja), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen ja opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt sekä menetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma sisältää ammattiosaamisen näyttöjen toteutus ja suunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus tai ammattitutkinnoista, valita lukio opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelijan opintoja ohjaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskelija opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden ja valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opiskelijan opintojen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä ovat mm. lähi ja etäopetus, monimuoto opetus, verkko opetus ja työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen ja oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä ja tavoista käyttää näitä.

5 2 Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö opintojen ajan. Hän perehdyttää opiskelijan opintoihin, seuraa läsnäoloja, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet ja sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisijaisesti ryhmänohjaajat, opettajat, erityisopetusvastaavat ja ammatilliset erityisopettajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Etelä Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta ja tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan mahdollisuudet työllistyä kapea alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilölliset opiskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä Savon ammattiopiston Opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

6 3 3 TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opinnot tai osaamisalan suorittanut elektroniikkaasentaja osaa tehdä elektroniikkatuotantoon liittyviä testaus, korjaus ja käyttöönottotehtäviä, tai erilaisiin elektroniikka alan sovelluksiin liittyviä huolto, asennus ja asiakaspalvelutöitä. Keskeisinä osaamisalueita ovat elektroniikkatehtaiden tuotantoautomaation käyttötehtävät ja valmistettujen tuotteiden testaus tai elektroniikan laitteiden asennus ja huoltotyöt. Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opinnot tai osaamisalan suorittanut ICT asentaja osaa tehdä tietokone ja tietoliikennelaitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Keskeisiä osaamisalueita ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet sekä tietokonelaitteet, niiden asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelija toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Opiskelija työskentelee sähköalan työtehtävissä useasti yksin tai kaksin, joten koulutuksen alkuvaiheesta saakka opiskelijaa ohjataan sisäiseen yrittäjyyteen päivittäisessä toiminnassa. PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle oppimisympäristössä ja työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaaja todistuksen ja rintamerkin. Paremman palvelun osaaja koulutus on integroitu omana kokonaisuutena Ammattielektroniikka (elektroniikka asentaja) ja/tai Tietokone ja tietoliikenneasennukset (ICT asentaja) tutkinnon osaan. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Kansainvälistyvässä maailmassa me kaikki kohtaamme erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Yritysten kansainvälistyessä ja Euroopan tullessa yhtenäiseksi alueeksi myös työmarkkinat muuttuvat. Tavoitteena on edesauttaa vieraiden kulttuurien kohtaamista ja ymmärtämistä. Tutkinnon suorittaja voi lähteä ulkomaille työssäoppimaan tai suorittamaan erilaisia opintoja omien tarpeittesi mukaan. Kansainvälistyminen tarjoaa tutkinnon suorittajalle myös mahdollisuuden tutustua oppilaitoksessa opiskeleviin ja vieraileviin muiden maiden opiskelijoihin. Toimiessa heidän kanssaan saa mahdollisuuden luoda ystävyyssuhteita yli rajojen.

7 4 Kansainvälistymisen painopisteet ovat Pohjoismaissa ja Euroopassa (Unkari, Hollanti, Saksa ja Slovenia). Kansainväliset vaihdot ovat tavoitteellista toimintaa. Myös monet eri alan ulkomaalaiset vierailijat ja opiskelijaryhmät tuovat kansainvälistä erityisosaamista opetukseen. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaanjoutua harkitsemaan mikäli näkökyky tai värinäkö on heikentynyt. TUTKINNON RAKENNE Ohjeellinen opintojen ajoitus koskee koulutusta, joka järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen kautta. Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteita Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 24 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Tietojen hallinta, 5 ov Elektroniikan perusteet, 7 ov Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka, 8 ov Työ ja sähköturvallisuuskoulutus, 2 ov Rakennuksen sähköverkko, 7 ov Liitostekniikka, 1 ov x x x x x x

8 5 4.2 Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikka asentaja Ammattielektroniikka, 20 ov Elektroniikka, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietokoneet ja tietoliikenne, 8 ov x x x Sulautetut sovellukset ja projektityöt, 20 ov Sulautettujen järjestelmien rakentaminen, 10 ov Ohjelmointi, 6 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov x x x x 4. 3 Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tietokone ja tietoliikenneasennukset, 20 ov Tietokonelaite ja järjestelmätyöt, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietoliikennetekniikan työt, 8 ov x x x x Valitaan toinen seuraavista Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 20 ov Työaseman ja palvelimen asennus ja käyttöönotto, 16 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov x x x x Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Tietoliikennelaitteiden asennukset, 10 ov Kaapelointijärjestelmien asennukset, 6 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov x x x x Valittava yhteensä 20 ov tutkinnon osista Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov Huoltopalvelut, 10 ov Huoltopalvelut, 10 ov Valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset, 10 ov Valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset, 10 ov x x

9 Kodin elektroniikka ja asennukset, 10 ov Kodin elektroniikka ja asennukset, 10 ov RF työt, 10 ov RF työt, 10 ov Sähköasennukset, 10 ov Sähköasennukset, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta (0 20 ov) Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (0 20 ov) Kiinteistöjen tietojärjestelmät, 10 ov Kiinteistöjen tietojärjestelmät, 10 ov Mikrotukitehtävät, 10 ov Mikrotukitehtävät, 10 ov Sähkökeskusasennukset, 10 ov Sähkökeskusasennukset, 10 ov Elektroniikkatuotanto ja kokoonpano, 10 ov Elektroniikkatuotanto ja kokoonpano, 10 ov 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0 10 ov Koulutustarjonnassa vaihtelua vuosittain Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Lukio opinnot Kohtien 4.4 ja 4.5 tutkinnon osia tulee olla yhteensä 20 ov. 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat 120 ov + ov) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat x x x x

10 7 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1. Pakolliset tutkinnon osat, Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Tarjonta vaihtelee vuosittain Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto, 0 4 ov Tieto ja viestintätekniikka, 0 4 ov Etiikka, 0 4 ov Kulttuurien tuntemus, 0 4 ov Psykologia, 0 4 ov Yritystoiminta, 0 4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja siitä laaditaan erillinen valintaopas. Opiskelija suorittaa valinnat WILMA:n valintatarjottimelta. x x

11 8 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ELEKTRONIIKAN JA ICT:N PERUSTEHTÄVÄT, 30 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja * osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait * osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista amplitudin ja taajuuden * tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet * tuntee elektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja * tuntee elektroniikan mittalaiteet ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista * osaa valmistaa piirilevyn (PCB, Printed Circuit Board) sekä komponenttilevyn (PCBA, Printed Circuit Board Assembly) * osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä * osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD suojauksen vaatimukset huomioiden * osaa käyttää mikrokontrollerin kehitysympäristöä (kääntää sekä ladata sen avulla ohjelmia) * osaa lukea sähkö ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja työselostuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkö ja tietoliikennekalusteita sekä kaapeleita * osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi ja sähkötyökaluja * osaa asentaa tietokoneeseen tarvittavan käyttöjärjestelmän sekä oheislaitteet * tietää Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IP osoitejärjestelmän käytön laitteiden tunnistamisessa * osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja osaa etsiä verkosta opintoihinsa liittyviä tietoja ja dokumentteja * osaa dokumentoida työtehtäviään * suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A kortin, tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot. * suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu ja sähköturvallisuuskoulutuksen * työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita * osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali ja energiatehokkaasti. Opiskelija / tutkinnon suorittaja osaa sähköturvallisuustutkinto 3 koulutusvaatimusten edellyttämiä sisältöjä 15 ov:n laajuisesti seuraavasti:

12 9 Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: * hallitsee sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait sekä vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet * osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita Turvallisuus: * suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A kortin, tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot Sähkötyöturvallisuus: * suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen Rakennuksen sähköverkko: * osaa lukea sähköasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkökalusteita sekä kaapeleita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla elektroniikka alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Osaamisen tunnustamisessa Sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinnon Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen (30 ov) korvaa Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektroniikan ja ICT perustehtävät (30 ov) tutkinnon osan. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Tietojen hallinta, 5 ov Elektroniikan perusteet, 7 ov Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka, 8 ov Työ ja sähköturvallisuuskoulutus, 2 ov Rakennuksen sähköverkko, 7 ov Liitostekniikka, 1 ov

13 10 Tietojen hallinta 5 OV Opiskelija osaa käyttää tietokonetta erilaisten hakemusten tekemiseen, oppii laatimaan harjoitustöiden tai laitteiden ja järjestelmien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen. Opiskelija oppii hyödyntämään valmisohjelmia työsuorituksiesi raportointiin, sähkötarvikelistojen laatimiseen ja sähköpiirustusten täydentämiseen tai muuttamiseen sekä käyttämään hyödyksesi erilaisia tietolähteitä. Opiskelija tuntee Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IPosoitejärjestelmän käytön laitteiden tunnistamiseen. Opiskelija osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja tuntee ohjelma ja laite asennuksen perusasiat. Keskeiset osa alueet A ajokorttikokeen tai vastaavien osaamisten suoritus Tietoverkot ja niiden käyttö Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet), tietokoneen ja käyttöjärjestelmien sekä lisälaitteiden asennusharjoituksia, verkko opetusta (tiedonhankinta) ja projekteja. Kurssin aikana mm. vieraillaan kirjastossa ja tutustutaan kirjaston tietokantoihin. Oman alan kirjallisuus ja monisteet, Internet (mm. sähkötoimittajien sivustot, TYKES, sähköiset tietokannat) Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Kurssiin sisältyy A ajokortin suoritus ja hankinta, jonka opiskelija ostaa. Aikaisempi A ajokortin suoritus (4 ov) voidaan hyväksyä osasuoritukseksi. Tietoverkot ja niiden käyttö osioon on kaikkien osallistuttava. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Elektroniikan perusteet 7 OV Opiskelija oppii komponenttitietoutta ja laskea erilaisilla

14 11 komponenttiyhdistelmillä toteutettujen virtapiirien sähkösuureita ja niiden välisiä riippuvuuksia. Käytännön harjoituksissa oppii valmistamaan piirilevyn, kalustamaan sen ja juottamaan komponentit siihen kiinni. Opiskelija oppii testaamaan kytkennän toiminnan signaaligeneraattoria, yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen sekä simuloimaan virtapiirejä tietokoneohjelmien avulla. Opintokokonaisuuden aikana käydään läpi niin analogia kuin digitaalitekniikan piirit ja toimintaperiaatteet. Keskeiset osa alueet analogia ja digitaalielektroniikka automaatiotekniikan perusteet peruskytkennät ja juotostekniikka Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet), käytännön asennus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkkoopetusta. Oman alan kirjallisuus ja monisteet, Internet Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut ja digitaalisen harjoitusalustan. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON OSAAMISKOKONAISUUS Teoreettinen sähkötekniikka ja mittaustekniikka 8 OV Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka toteutetaan luokkaja työsaliopetuksena. Opit sähkötekniikan perusteet niin tasa kuin vaihtosähkötekniikastakin. Opetuksessa lasketaan ja mitataan eri sähkösuureiden välisiä riippuvuuksia sekä tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Keskeiset osa alueet ovat Teoreettinen sähkötekniikka ja tasasähkötekniikan virtapiirit vaihtosähkötekniikan virtapiirit käytännön sähkönmittaustekniikka Toteutustapa, oppimisympäristöt ja Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja

15 12 oppimismenetelmät selosteet), käytännön asennus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkkoopetusta. Tämän opintokokonaisuuden aikana suoritetaan hätäensiapukoulutus (EA1). Opiskelumateriaali Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet. Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Työ ja sähköturvallisuuskoulutus 2 OV Sähkötyöturvallinen toimintatapa ohjaa kaikkea toimintaa koko opiskelun ajan. Perusosaamisen opetus toteutetaan niin, että se täyttää sähköturvallisuustutkinto 3 koulutusvaatimusten mukaiset sähkötyöturvallisuuden sekä sähköturvallisuussäädösten ja standardien osuuden. Työssäoppimispaikat tukevat koulutusalan sähkö ja työturvallisuuden oppimista ja omaksumista sekä ammattitaitovaatimuksia erilaisissa työympäristöissä. Keskeiset osa alueet ovat Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät työturvallisuuslainsäädännön läpikäynti, SFS 6000 sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuslainsäädännön läpikäynti, SFS 6002 sähköturvallisuuteen liittyvät säädökset ja viranomaisohjeet alan keskeiset tietolähteet ja muut vaatimukset Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet). Opiskelijat suorittavat työ ja sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksen kurssin aikana. Tässä kurssissa suoritetaan EA1 koulutus loppuun. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet. Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Kurssiin sisältyy sähkötyöturvallisuuskortin (SFS6002) suoritus ja hankinta, jonka opiskelija ostaa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

16 13 Rakennuksen sähköverkko 7 OV Rakennuksen sähköverkko opintojakso toteutetaan luokka ja työsalityösaliopetuksena sekä. Tietopuolisesti opiskellaan sähköalan piirrosmerkkejä, kaavioita ja kytkentöjä sekä asennuskalusteita. Harjoitustehtävinä teet erilaisia asennustekniikan, materiaalin käsittelyn ja eri kiinnitystapojen perustehtäviä. Keskeisiä osa alueita ovat Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät asennustyökalujen käyttö sähköasennustekniikka tekninen piirustus Jcad ja Acad perusteet Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia sekä harjoittelukohteissa työskentelyä. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet, kuvan piirto käsin ja sähköisesti), käytännön asennus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkko opetusta (ST kortit tutuksi). Opiskelun aikana toteutetaan kaikki asennusprojektin vaiheet tilauksesta luovutukseen huomioiden erityisesti työ ja sähkötyöturvallisuusosaaminen ja asenne. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet. erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Liitostekniikka 1 OV Opiskelijat oppivat erilaisten liitosten tekemistä ja liittämistä joko mekaanisesti että hitsaten sähköllä tai kaasulla. Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet), käytännön hitsaus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkko

17 14 opetusta (ST kortit tutuksi). Oman alan kirjallisuus ja monisteet Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Oppilaitos hankkii tarvittavat suojapuvut ja välineet. Kurssiin sisältyy tulityökortin ja työturvallisuuskortin (SFS6000) suoritus ja hankinta, jonka opiskelija ostaa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.2 TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, ELEKTRONIIKKA ASENTAJA AMMATTIELEKTRONIIKKA, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja * työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita * osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä Elektroniikan virtapiireihin ja rakentaminen: * tuntee elektroniikkalaitteen komponentit ja rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat * osaa lohko ja piirikaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden * osaa rakentaa elektroniikan virtapiirejä ja tuntee peruskytkennöistä muodostuvat normaalit perussovellukset kuten virtalähde, vahvistin, oskillaattori ja osaa suorittaa niiden analysointia ja mittausta sekä simuloiden että todellisilla mittalaitteilla * osaa tehdä elektroniikkalaiteisiin liittyvät mittaukset ja säätää järjestelmän toimimaan haluttujen toiminta arvojen mukaisesti * osaa suunnitella elektroniikka CAD ohjelmistolla piirilevyjä ja valmistaa niistä komponenttilevyn * osaa toteuttaa elektroniikkavalmistukseen liittyvän IPC A 610 D standardin vaatimusten mukaisesti elektroniikkalaiteen ( käsittely (ESD), kiinnitykset, johdotukset, liitännät, juotokset) * osaa analogia ja digitaalipiirien perusyhdistelmät kuten muuntimet ja ajastimet sekä yleisimmät muistipiirit toimintaperiaatteet ja käytön Sulautettuihin järjestelmien toteutus:

18 15 *osaa toteuttaa mikro ohjaimen perusohjelmoinnin laiteläheisellä C kielellä ja * osaa suorittaa siitä rakennetun valmiin sulautetun järjestelmän toiminnan testauksen * hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen * kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteita hyvää kuvaustapaa noudattaen. * tietää mikro ohjaimien rakenteen ja siihen liitettävät oheislaitteet. * tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa käyttää kehitysympäristöä Tietokonelaite ja järjestelmäasennukset: * osaa PC tietokoneen rakenneosien toimintaperiaatteet ja perusominaisuudet * osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat PC laitteeseen suorituskyvyn ja tehontarpeen huomioiden * osaa asentaa ja konfiguroida tietokoneen käyttöjärjestelmiä toimivaksi kokonaisuudeksi * osaa ottaa käyttöön työaseman suojaus ja lisäominaisuuden * osaa yleisimpien ulkoisten oheislaitteiden toimintaperiaatteet sekä niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään * osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden Tietoliikennetekniikan työt: * osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toiminta * tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot * tietää digitaalisen siirron periaatteet * osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, kantoaaltokohinasuhde, bittivirhesuhde ja signaalikohinasuhde, sekä yleensä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikennetoimintaan. * tuntee erilaiset laajakaistatekniikat sekä osaa liittää tietokone/mobiililaitteen verkkoon. * osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IPprotokollat) * tietää mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet * osaa konfiguroida elektroniikkalaitteiden tietoliikennettä Internetin käyttämille protokollille. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla elektroniikka alan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta

19 16 * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Elektroniikka, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietokoneet ja tietoliikenne, 8 ov Elektroniikka 6 ov Teoriaopetuksessa tutustutaan komponenttien toimintaperiaatteisiin. Opetellaan tietoverkkojen käytön tiedonhaussa ja komponenttien valinnan tukena. Työsaliharjoituksissa opitaan elektroniikkalaitteen rakentamisen ja laitteen toimintaan liittyvien mittausten suorittamisen sekä piirisimuloinnin käytön vianhaussa. Opit myös tietokoneavusteisen (CAD) piirilevysuunnittelun. Opit piirilevyn valmistuksen suunnitelmasi pohjalta ja valmistat siitä elektroniikkalaitteen. Keskeisiä osa alueita ovat Elektroniikkalaitteiden rakentaminen Elektroniikkatuotanto Suunnitteluohjelmat Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu elektroniikan perusteet ja teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka kurssit tai vastaavat tiedot. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

20 17 Sulautettujen järjestelmien perusteet 6 ov Mikro ohjaimista, niiden sisäisestä rakenteesta ja oheislaitteista saat tietoa opintojakson teoriaosassa. Opit ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja käytät mikroohjaimen kehitysympäristöä mikro ohjaimen ohjelmoin tiin. Opit rakentamaan sulautettuja järjestelmiä mikro ohjaimen ja siihen liitettävien I/O laitteiden avulla. Keskeisiä osa alueita ovat Mikro ohjaimet ja oheislaitteet Mikro ohjaimen ohjelmointi Sulautetut järjestelmät Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu elektroniikan perusteet ja teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka kurssit tai vastaavat tiedot. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Tietokonelaitteet ja tietoliikenne 8 ov Opit tietokonelaitteiden rakenteen ja osien toimintaperiaatteet. Opit valitsemaan ja kokoamaan valmiita tietokonekokoonpanoja käyttötarkoituksen mukaan. Opit tekemään käyttöjärjestelmäasennuksia tietoturvallisuuden huomioiden. Opit oheislaitteiden toiminta periaatteet ja opit ottamaan ne käyttöön eri käyttöjärjestelmissä. Opit tietoliikenteen peruskäsitteet sekä tietokone ja mobiililaitteiden liittämisen verkkoon. Keskeisiä osa alueita ovat Tietokoneen osat ja rakenne

21 18 Käyttöjärjestelmät ja oheislaitteet Tietoliikenteen peruskäsitteet Paremman palvelun osaaja Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu tietojen hallinta kurssi tai vastaavat tiedot (A ajokortti sekä tietoverkot ja niiden käyttö. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON SULAUTETUT SOVELLUKSET JA PROJEKTITYÖT, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja * osaa toteuttaa mikro ohjaimen avulla sulautetun järjestelmän * osaa suunnitella ja rakentaa sulautetun järjestelmän vaatiman piirilevyn * osaa valita tarkoitukseen soveltuvat komponentit * osaa koota piirilevystä ja komponenteista ohjelmoitavan laitteen * osaa perusohjelmoinnin C kielellä, hyvää kuvaustapaa noudattaen ja hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet * osaa käyttää C kielisen ohjelmoinnin funktioita, aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia * osaa valmistaa lisäsovelluksia sulautettuun järjestelmään ja osaa suorittaa ohjelman muutokset ja päivitykset * osaa mittauksin todeta laitteen toimivuuden Š. osaa liittää oheislaitteita järjestelmään * osaa laatia järjestelmän dokumentit sisältäen komponenttiluettelon, kytkentäkaavion, lohkokaavion, piirilevysuunnitelman, ohjelmiston lähdekoodeineen ja sähköturvallisuusmääräysten mukaiset mittaukset ja koekäytön * tuntee mikro ohjaimen ja niihin liittyvien oheislaitteiden rakenteen * tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön

22 19 * huomioi työskentelyssään työ, sähkötyö ja sähköturvallisuusmääräykset. * osaa projektiluonteisesti, yksin tai tiimin jäsenenä rakentaa, ohjelmoida ja testata laajemman mikroprosessoria käyttäen toteutetun sulautetun järjestelmän ja liittää siihen tarvittavan valvonta ja ohjauselektroniikan. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Sulautettujen järjestelmien rakentaminen, 10 ov Ohjelmointi, 6 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov Sulautetut sovellukset ja projektityöt 20 ov Opinnot toteutetaan projektiluontoisesti ryhmätyönä. Osa ohjelmointiharjoituksista ja tehtävistä voidaan tehdä yksilötyönä. Projektiryhmä suunnittelee ja rakentaa sulautetun järjestelmän asiakkaan tarpeiden ja halutun toiminnallisuuden mukaisesti. Opiskelija oppii laitteen rakentamisen lisäksi projektin suunnittelun, aikataulutuksen ja työmäärän arvioinnin. Ryhmä laatii yhteisen suunnitelman sulautetun järjestelmän rakentamisesta ja jakaa toteutusvaiheen tehtävät sisäisesti. Projektiryhmä valitsee suunnitelmansa pohjalta järjestelmän toiminnan mahdollistavat komponentit sekä valmistaa piirilevyn, toteuttaa komponentteja ohjaavan ohjelmiston ja dokumentoi järjestelmän. Projektin tuotos on suunnitelman mukaan toteutettu sulautettu järjestelmä ja sen dokumentaatio. Projektin aikana opiskelija oppii vastaamaan omasta tehtävästään ryhmän jäsenenä ja toimimaan yhteisen tavoitteen toteutumisen eteen.

23 20 Keskeisiä osa alueita ovat Sulautettujen järjestelmien rakentaminen Ohjelmointi ICT englanti Talous ja projektiosaaminen Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan projektiluenteisesti luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu ammattielektroniikka osaamiskokonaisuus tai vastaavat tiedot. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.3 TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, ICT ASENTAJA TIETOKONE JA TIETOLIIKENNEASENNUKSET, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja Tietokonelaite ja järjestelmätyöt: * osaa purkaa tietokoneen rakenneosiin ja koota tietokoneen rakenneosista * osaa annettujen vaatimusten mukaan rakentaa toimintadokumenttien mukaisen lähiverkkopohjaisen tietokonejärjestelmän tai sen osakokonaisuuden * tuntee pöytätietokoneen sekä kannettavan tietokoneen rakenneosat ja ymmärtää niiden ominaisuudet ja tehtävän tietokonejärjestelmässä * tuntee käyttöjärjestelmän tehtävät ja osaa asentaa ja konfiguroida tavallisimmat käyttöjärjestelmät * tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin sekä osaa käyttää sitä vianhaussa * osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat tietokonelaitteeseen huomioiden suorituskyvyn ja tehontarpeen

24 21 * osaa yleisimpien oheiskorttien käyttöönoton * osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden * osaa ottaa käyttöön tietokoneen suojaus ja lisäominaisuudet * tuntee ulkoisten oheislaitteiden toteutusperiaatteet sekä osaa niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään. * osaa ohjelmien asentamisen ja käyttöönoton sekä yksittäiskoneessa että lähiverkossa * hallitsee asennusten automatisoinnin, tietoturvan sekä varmennukset * osaa paikallistaa ja korjata laitteisto ja ohjelmisto ongelmia * osaa HTML kielen perusrakenteet * osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset WWW sivustot * osaa asentaa sivustoja varten WWW palvelimen. * huomioi työskentelyssään työ, sähkötyö ja sähköturvallisuusmääräykset. Sulautettuihin järjestelmien toteutus: * osaa sulautettujen järjestelmien ja niiden ohjelmoinnin sekä käytön periaatteet * osaa toteuttaa mikro ohjaimen perusohjelmointia laiteläheisellä C kielellä sekä osaa testata valmiin sulautetun järjestelmän toimintaa * hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen * kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteet hyvää kuvaustapaa noudattaen * tuntee mikro ohjaimien rakenteen ja niihin liitettävät oheislaitteet * tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön. Tietoliikennetekniikan työt: * osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toiminnan * osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, bittivirhesuhde, kantoaaltokohinasuhde ja signaalikohinasuhde, sekä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikenteen toimintaan ja laatuun * tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot sekä digitaalisen siirron periaatteet kuten modulaatiot, avainnusmenetelmät ja kanavakoodaukset. * osaa erilaiset laajakaistatekniikat sekä tietokone/mobililaitteen liittämisen tietoliikenneverkkoon. * osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IPprotokollat) * osaa mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet * osaa pienen yrityksen lähiverkon laitteet ja niiden kytkemisen toimivaksi kokonaisuudeksi (kytkin + VLAN, WLAN, xdsl, perusreititin ) * osaa tehdä tietoliikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja virittää järjestelmän toimimaan

25 22 haluttujen toiminta arvojen mukaisesti * huomioi tietoturvan kytkettäville yhteyksille (kuten esimerkiksi VPN, palomuuri jne.) * suorittaja työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita * osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla tieto ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessien hallinta työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Tietokonelaite ja järjestelmätyöt, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietoliikennetekniikan työt, 8 ov Tietokonelaite ja järjestelmätyöt 6 ov Opit tietokoneen perusrakenteen ja kokoamisen sekä tietokoneen komponenttien rakenneosien toimintatarkoituksen ja vianhakumenetelmät. Opit valitsemaan suorituskykytarpeiden ja käyttöympäristön mukaisesti tietokoneen osat ja kokoamaan niistä toimivia kokonaisuuksia. Opit asentamaan käyttöjärjestelmiä ja oheislaitteita sekä liittämään tietokoneen verkkoon. Opit myös tietoverkkojen perusteet ja käyttöönoton sekä verkkopalvelimen asennuksen ja www sivujen toteuttamisen. Opit asiakaspalvelutaidot huolto ja päivitystöiden yhteydessä. Opit myös diagnosoimaan ja paikallistamaan yleisiä ongelmia asiakkaiden laitteistossa tai ohjelmistoissa. Keskeisiä osa alueita:

26 23 Tietokoneen osat ja kokoaminen Käyttöjärjestelmät ja oheislaitteet Palvelimet ja verkot Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu tietojen hallinta kurssi. Omat käsityökalut.. Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Sulautettujen järjestelmien perusteet 6 ov Mikro ohjaimista, niiden sisäisestä rakenteesta ja oheislaitteista saat tietoa opintojakson teoriaosassa. Opit ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja käytät mikroohjaimen kehitysympäristöä mikro ohjaimen ohjelmoin tiin. Opit rakentamaan sulautettuja järjestelmiä mikro ohjaimen ja siihen liitettävien I/O laitteiden avulla. Keskeisiä osa alueita ovat Mikro ohjaimet ja oheislaitteet Mikro ohjaimen ohjelmointi Sulautetut järjestelmät Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu elektroniikan perusteet ja teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka kurssit tai vastaavat tiedot. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut.

27 24 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Tietoliikennetekniikan työt 8 ov Tietoliikennetekniikasta opit analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron perusteet sekä tietoliikenteen peruskäsitteet. Opit laajakaistatekniikoiden erot ja käyttöönoton sekä mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet. Opit lähiverkon rakentamisen virtuaalisia verkkoja ja langat tomia tekniikoita hyödyntäen ja opit huomioimaan tietoturvatekijät verkkojen kytkennässä. Opit myös tietokoneen asentamisen perusteet. Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu tietojen hallinta kurssi. Omat käsityökalut.. Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa.. Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELINJÄRJESTELMÄT JA PROJEKTITYÖT, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja: * osaa palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen ja niiden pääkäyttäjän perustehtävät * osaa asentaa hakemistopalvelut ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet * osaa luoda ja hallita palvelimien resursseja, palvelinkäyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä niiden ominaisuuksia * osaa asentaa ja hallitsee palvelimien peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten verkkoasetusten jakelun ja hakemistopalvelut

28 25 * osaa ryhmäkäytäntöjen avulla hallita käyttäjä, tietokone ja ohjelmistoasetuksia * osaa asentaa palvelimien erillispalveluja kuten www/ftp palvelut * hallitsee palvelimien etäkäytön * ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin * osaa asentaa virtuaaliympäristöön palvelimen ja työaseman * hallitsee palvelimien perus tietoturva asiat (kuten salasanojen käyttö, tiedostojen suojaus, palomuurin) * osaa asentaa virustorjunta ja haittaohjelmien poisto ohjelmiston palvelimiin * osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin * osaa ja ymmärtää palvelinlaitteistotilan varustamiseen liittyvät vaatimukset * osaa ottaa huomioon palvelimien vikasietoisuuden ja varmistuksen * osaa projektityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia projektin jäsenenä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla mikrotuen tehtävissä palvelinjärjestelmää ylläpitäen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Työaseman ja palvelimen asennus ja käyttöönotto, 16 ov ( 8 ov + 8 ov) ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov Työaseman ja palvelimen asennus ja käyttöönotto 16 ov Opinnot toteutetaan projektiluontoisesti ryhmätyönä. Osa asennusharjoituksista ja tehtävistä voidaan tehdä yksilötyönä. Projektiryhmä suunnittelee ja rakentaa palvelinjärjestelmän asiakkaan tarpeiden ja halutun toiminnallisuuden mukaisesti. Opiskelija oppii laitteen rakentamisen lisäksi

29 26 projektin suunnittelun, aikataulutuksen ja työmäärän arvioinnin. Ryhmä laatii yhteisen suunnitelman palvelinjärjestelmän rakentamisesta ja jakaa toteutusvaiheen tehtävät sisäisesti. Projektiryhmä valitsee suunnitelmansa pohjalta järjestelmän toiminnan mahdollistavat osat sekä valmistaa työaseman ja palvelimen, toteuttaa verkon aktiivilaitteiden toiminnan joustavasti järjestelmän kanssa ja dokumentoi järjestelmän. Projektin tuotos on suunnitelman mukaan toteutettu palvelinjärjestelmä ja sen dokumentaatio. Projektin aikana opiskelija oppii vastaamaan omasta tehtävästään ryhmän jäsenenä ja toimimaan yhteisen tavoitteen toteutumisen eteen. Keskeisiä osa alueita ovat Työaseman asennus ja käyttöönotto Palvelimen asennus ja käyttöönotto Ict englanti Talous ja projektiosaaminen Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu Tietoliikennetekniikan työt ja sekä tietokonelaite ja järjestelmätyöt. Työsalityöskentelyä varten omat käsityökalut. Työturvallisuusja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON ICT englanti 1 ov Osaa lukea ja kirjoittaa alan englanninkielistä tekstiä. Tuntee alan englanninkieliset lyhenteet ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää englannin kieltä palvelutilanteessa. Oman alan kirjallisuus ja monisteet 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Talous ja projektiosaaminen 3 ov

30 27 Tietojärjestelmän hankintaprojekti Projektiosaaminen Imago, Brändi, esiintyminen, käytöstavat, pukeutuminen, habitus Arvot Luottamuksellisuus mistä ei puhuta muille! (salassa pidettävät asiat) Luotettava yhteistyökumppani Käden taidot, työrytmi ( kurinalaisuus ) Perustan luominen ammattilaiseksi kasvaminen Hiljaisen tiedon merkitys Mentori Urasuunnittelu Mitä ja miten hoitaa tehtäviään? Olla mukavuusalueen ulkopuolella Omanarvontunto Ylpeys omasta osaamisesta ja työstä Kustannusrakenne (tuloslaskelma), Budjetointi, Investoinnit) Tuotteen hinta Oma palkan muodostuminen ja sen merkitys, laskuttaminen Tuotetuntemus Keskeisiä osa alueita: Yritysimago Ammattitaito Sisäinen yrittäjyys Kustannustietoisuus Markkinointi ja sen merkitys sekä tarve Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita ja sähköistä raportointia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON