TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto TIETO- JA TIETOLIIKENNE- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ICT- ASENTAJA /ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohtaja Marja Anttalainen

2 Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ICT asentaja /Elektroniikka asentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon muodostuminen ja opintojen ajoitus... 3 Tutkinnon kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 3 Paremman palvelun osaaja... 3 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 3 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa... 4 Tutkinnon rakenne Tutkinnon osien toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikka asentaja Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikalliseti tarjottavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat Liitteet Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteet (OPH) sivuston opetussuunnitelmat kansio, josta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteisen osan liitteet Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus ja suunnitelmat Aikuisten näyttötutkintotoiminnan suunnitelma

3

4 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä Savon ammattiopiston (Esedu) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Etelä Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä Savon koulutus OYn toimintaa ohjaavat strategiat. Tieto ja tietoliikennetekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on kuvattu tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma (tämä asiakirja), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen ja opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt sekä menetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma sisältää ammattiosaamisen näyttöjen toteutus ja suunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus tai ammattitutkinnoista, valita lukio opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelijan opintoja ohjaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskelija opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden ja valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opiskelijan opintojen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä ovat mm. lähi ja etäopetus, monimuoto opetus, verkko opetus ja työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen ja oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä ja tavoista käyttää näitä.

5 2 Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö opintojen ajan. Hän perehdyttää opiskelijan opintoihin, seuraa läsnäoloja, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet ja sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisijaisesti ryhmänohjaajat, opettajat, erityisopetusvastaavat ja ammatilliset erityisopettajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Etelä Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta ja tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan mahdollisuudet työllistyä kapea alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilölliset opiskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä Savon ammattiopiston Opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

6 3 3 TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opinnot tai osaamisalan suorittanut elektroniikkaasentaja osaa tehdä elektroniikkatuotantoon liittyviä testaus, korjaus ja käyttöönottotehtäviä, tai erilaisiin elektroniikka alan sovelluksiin liittyviä huolto, asennus ja asiakaspalvelutöitä. Keskeisinä osaamisalueita ovat elektroniikkatehtaiden tuotantoautomaation käyttötehtävät ja valmistettujen tuotteiden testaus tai elektroniikan laitteiden asennus ja huoltotyöt. Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opinnot tai osaamisalan suorittanut ICT asentaja osaa tehdä tietokone ja tietoliikennelaitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Keskeisiä osaamisalueita ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet sekä tietokonelaitteet, niiden asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelija toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Opiskelija työskentelee sähköalan työtehtävissä useasti yksin tai kaksin, joten koulutuksen alkuvaiheesta saakka opiskelijaa ohjataan sisäiseen yrittäjyyteen päivittäisessä toiminnassa. PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle oppimisympäristössä ja työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaaja todistuksen ja rintamerkin. Paremman palvelun osaaja koulutus on integroitu omana kokonaisuutena Ammattielektroniikka (elektroniikka asentaja) ja/tai Tietokone ja tietoliikenneasennukset (ICT asentaja) tutkinnon osaan. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Kansainvälistyvässä maailmassa me kaikki kohtaamme erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Yritysten kansainvälistyessä ja Euroopan tullessa yhtenäiseksi alueeksi myös työmarkkinat muuttuvat. Tavoitteena on edesauttaa vieraiden kulttuurien kohtaamista ja ymmärtämistä. Tutkinnon suorittaja voi lähteä ulkomaille työssäoppimaan tai suorittamaan erilaisia opintoja omien tarpeittesi mukaan. Kansainvälistyminen tarjoaa tutkinnon suorittajalle myös mahdollisuuden tutustua oppilaitoksessa opiskeleviin ja vieraileviin muiden maiden opiskelijoihin. Toimiessa heidän kanssaan saa mahdollisuuden luoda ystävyyssuhteita yli rajojen.

7 4 Kansainvälistymisen painopisteet ovat Pohjoismaissa ja Euroopassa (Unkari, Hollanti, Saksa ja Slovenia). Kansainväliset vaihdot ovat tavoitteellista toimintaa. Myös monet eri alan ulkomaalaiset vierailijat ja opiskelijaryhmät tuovat kansainvälistä erityisosaamista opetukseen. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaanjoutua harkitsemaan mikäli näkökyky tai värinäkö on heikentynyt. TUTKINNON RAKENNE Ohjeellinen opintojen ajoitus koskee koulutusta, joka järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen kautta. Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteita Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 24 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Tietojen hallinta, 5 ov Elektroniikan perusteet, 7 ov Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka, 8 ov Työ ja sähköturvallisuuskoulutus, 2 ov Rakennuksen sähköverkko, 7 ov Liitostekniikka, 1 ov x x x x x x

8 5 4.2 Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikka asentaja Ammattielektroniikka, 20 ov Elektroniikka, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietokoneet ja tietoliikenne, 8 ov x x x Sulautetut sovellukset ja projektityöt, 20 ov Sulautettujen järjestelmien rakentaminen, 10 ov Ohjelmointi, 6 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov x x x x 4. 3 Tieto ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tietokone ja tietoliikenneasennukset, 20 ov Tietokonelaite ja järjestelmätyöt, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietoliikennetekniikan työt, 8 ov x x x x Valitaan toinen seuraavista Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 20 ov Työaseman ja palvelimen asennus ja käyttöönotto, 16 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov x x x x Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 20 ov Tietoliikennelaitteiden asennukset, 10 ov Kaapelointijärjestelmien asennukset, 6 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov x x x x Valittava yhteensä 20 ov tutkinnon osista Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov Huoltopalvelut, 10 ov Huoltopalvelut, 10 ov Valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset, 10 ov Valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset, 10 ov x x

9 Kodin elektroniikka ja asennukset, 10 ov Kodin elektroniikka ja asennukset, 10 ov RF työt, 10 ov RF työt, 10 ov Sähköasennukset, 10 ov Sähköasennukset, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta (0 20 ov) Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (0 20 ov) Kiinteistöjen tietojärjestelmät, 10 ov Kiinteistöjen tietojärjestelmät, 10 ov Mikrotukitehtävät, 10 ov Mikrotukitehtävät, 10 ov Sähkökeskusasennukset, 10 ov Sähkökeskusasennukset, 10 ov Elektroniikkatuotanto ja kokoonpano, 10 ov Elektroniikkatuotanto ja kokoonpano, 10 ov 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0 10 ov Koulutustarjonnassa vaihtelua vuosittain Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Lukio opinnot Kohtien 4.4 ja 4.5 tutkinnon osia tulee olla yhteensä 20 ov. 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat 120 ov + ov) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat x x x x

10 7 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1. Pakolliset tutkinnon osat, Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Tarjonta vaihtelee vuosittain Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto, 0 4 ov Tieto ja viestintätekniikka, 0 4 ov Etiikka, 0 4 ov Kulttuurien tuntemus, 0 4 ov Psykologia, 0 4 ov Yritystoiminta, 0 4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja siitä laaditaan erillinen valintaopas. Opiskelija suorittaa valinnat WILMA:n valintatarjottimelta. x x

11 8 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ELEKTRONIIKAN JA ICT:N PERUSTEHTÄVÄT, 30 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja * osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait * osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista amplitudin ja taajuuden * tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet * tuntee elektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja * tuntee elektroniikan mittalaiteet ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista * osaa valmistaa piirilevyn (PCB, Printed Circuit Board) sekä komponenttilevyn (PCBA, Printed Circuit Board Assembly) * osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä * osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD suojauksen vaatimukset huomioiden * osaa käyttää mikrokontrollerin kehitysympäristöä (kääntää sekä ladata sen avulla ohjelmia) * osaa lukea sähkö ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja työselostuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkö ja tietoliikennekalusteita sekä kaapeleita * osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi ja sähkötyökaluja * osaa asentaa tietokoneeseen tarvittavan käyttöjärjestelmän sekä oheislaitteet * tietää Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IP osoitejärjestelmän käytön laitteiden tunnistamisessa * osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja osaa etsiä verkosta opintoihinsa liittyviä tietoja ja dokumentteja * osaa dokumentoida työtehtäviään * suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A kortin, tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot. * suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu ja sähköturvallisuuskoulutuksen * työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita * osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali ja energiatehokkaasti. Opiskelija / tutkinnon suorittaja osaa sähköturvallisuustutkinto 3 koulutusvaatimusten edellyttämiä sisältöjä 15 ov:n laajuisesti seuraavasti:

12 9 Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: * hallitsee sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait sekä vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet * osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita Turvallisuus: * suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A kortin, tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot Sähkötyöturvallisuus: * suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen Rakennuksen sähköverkko: * osaa lukea sähköasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkökalusteita sekä kaapeleita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla elektroniikka alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Osaamisen tunnustamisessa Sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinnon Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen (30 ov) korvaa Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektroniikan ja ICT perustehtävät (30 ov) tutkinnon osan. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Tietojen hallinta, 5 ov Elektroniikan perusteet, 7 ov Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka, 8 ov Työ ja sähköturvallisuuskoulutus, 2 ov Rakennuksen sähköverkko, 7 ov Liitostekniikka, 1 ov

13 10 Tietojen hallinta 5 OV Opiskelija osaa käyttää tietokonetta erilaisten hakemusten tekemiseen, oppii laatimaan harjoitustöiden tai laitteiden ja järjestelmien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen. Opiskelija oppii hyödyntämään valmisohjelmia työsuorituksiesi raportointiin, sähkötarvikelistojen laatimiseen ja sähköpiirustusten täydentämiseen tai muuttamiseen sekä käyttämään hyödyksesi erilaisia tietolähteitä. Opiskelija tuntee Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IPosoitejärjestelmän käytön laitteiden tunnistamiseen. Opiskelija osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja tuntee ohjelma ja laite asennuksen perusasiat. Keskeiset osa alueet A ajokorttikokeen tai vastaavien osaamisten suoritus Tietoverkot ja niiden käyttö Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet), tietokoneen ja käyttöjärjestelmien sekä lisälaitteiden asennusharjoituksia, verkko opetusta (tiedonhankinta) ja projekteja. Kurssin aikana mm. vieraillaan kirjastossa ja tutustutaan kirjaston tietokantoihin. Oman alan kirjallisuus ja monisteet, Internet (mm. sähkötoimittajien sivustot, TYKES, sähköiset tietokannat) Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Kurssiin sisältyy A ajokortin suoritus ja hankinta, jonka opiskelija ostaa. Aikaisempi A ajokortin suoritus (4 ov) voidaan hyväksyä osasuoritukseksi. Tietoverkot ja niiden käyttö osioon on kaikkien osallistuttava. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Elektroniikan perusteet 7 OV Opiskelija oppii komponenttitietoutta ja laskea erilaisilla

14 11 komponenttiyhdistelmillä toteutettujen virtapiirien sähkösuureita ja niiden välisiä riippuvuuksia. Käytännön harjoituksissa oppii valmistamaan piirilevyn, kalustamaan sen ja juottamaan komponentit siihen kiinni. Opiskelija oppii testaamaan kytkennän toiminnan signaaligeneraattoria, yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen sekä simuloimaan virtapiirejä tietokoneohjelmien avulla. Opintokokonaisuuden aikana käydään läpi niin analogia kuin digitaalitekniikan piirit ja toimintaperiaatteet. Keskeiset osa alueet analogia ja digitaalielektroniikka automaatiotekniikan perusteet peruskytkennät ja juotostekniikka Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet), käytännön asennus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkkoopetusta. Oman alan kirjallisuus ja monisteet, Internet Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut ja digitaalisen harjoitusalustan. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON OSAAMISKOKONAISUUS Teoreettinen sähkötekniikka ja mittaustekniikka 8 OV Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka toteutetaan luokkaja työsaliopetuksena. Opit sähkötekniikan perusteet niin tasa kuin vaihtosähkötekniikastakin. Opetuksessa lasketaan ja mitataan eri sähkösuureiden välisiä riippuvuuksia sekä tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Keskeiset osa alueet ovat Teoreettinen sähkötekniikka ja tasasähkötekniikan virtapiirit vaihtosähkötekniikan virtapiirit käytännön sähkönmittaustekniikka Toteutustapa, oppimisympäristöt ja Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja

15 12 oppimismenetelmät selosteet), käytännön asennus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkkoopetusta. Tämän opintokokonaisuuden aikana suoritetaan hätäensiapukoulutus (EA1). Opiskelumateriaali Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet. Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Työ ja sähköturvallisuuskoulutus 2 OV Sähkötyöturvallinen toimintatapa ohjaa kaikkea toimintaa koko opiskelun ajan. Perusosaamisen opetus toteutetaan niin, että se täyttää sähköturvallisuustutkinto 3 koulutusvaatimusten mukaiset sähkötyöturvallisuuden sekä sähköturvallisuussäädösten ja standardien osuuden. Työssäoppimispaikat tukevat koulutusalan sähkö ja työturvallisuuden oppimista ja omaksumista sekä ammattitaitovaatimuksia erilaisissa työympäristöissä. Keskeiset osa alueet ovat Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät työturvallisuuslainsäädännön läpikäynti, SFS 6000 sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuslainsäädännön läpikäynti, SFS 6002 sähköturvallisuuteen liittyvät säädökset ja viranomaisohjeet alan keskeiset tietolähteet ja muut vaatimukset Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet). Opiskelijat suorittavat työ ja sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksen kurssin aikana. Tässä kurssissa suoritetaan EA1 koulutus loppuun. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet. Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Kurssiin sisältyy sähkötyöturvallisuuskortin (SFS6002) suoritus ja hankinta, jonka opiskelija ostaa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

16 13 Rakennuksen sähköverkko 7 OV Rakennuksen sähköverkko opintojakso toteutetaan luokka ja työsalityösaliopetuksena sekä. Tietopuolisesti opiskellaan sähköalan piirrosmerkkejä, kaavioita ja kytkentöjä sekä asennuskalusteita. Harjoitustehtävinä teet erilaisia asennustekniikan, materiaalin käsittelyn ja eri kiinnitystapojen perustehtäviä. Keskeisiä osa alueita ovat Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät asennustyökalujen käyttö sähköasennustekniikka tekninen piirustus Jcad ja Acad perusteet Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia sekä harjoittelukohteissa työskentelyä. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet, kuvan piirto käsin ja sähköisesti), käytännön asennus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkko opetusta (ST kortit tutuksi). Opiskelun aikana toteutetaan kaikki asennusprojektin vaiheet tilauksesta luovutukseen huomioiden erityisesti työ ja sähkötyöturvallisuusosaaminen ja asenne. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet. erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Liitostekniikka 1 OV Opiskelijat oppivat erilaisten liitosten tekemistä ja liittämistä joko mekaanisesti että hitsaten sähköllä tai kaasulla. Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa luokkatiloissa ja työsaliharjoituksia. Opetusmenetelminä käytetään tehtäviä (laskut ja selosteet), käytännön hitsaus ja mittausharjoituksia, projekteja ja verkko

17 14 opetusta (ST kortit tutuksi). Oman alan kirjallisuus ja monisteet Erityispiirteet Edeltäviä opintoja ei tarvita. Oppilaitos hankkii tarvittavat suojapuvut ja välineet. Kurssiin sisältyy tulityökortin ja työturvallisuuskortin (SFS6000) suoritus ja hankinta, jonka opiskelija ostaa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.2 TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, ELEKTRONIIKKA ASENTAJA AMMATTIELEKTRONIIKKA, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja * työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita * osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä Elektroniikan virtapiireihin ja rakentaminen: * tuntee elektroniikkalaitteen komponentit ja rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat * osaa lohko ja piirikaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden * osaa rakentaa elektroniikan virtapiirejä ja tuntee peruskytkennöistä muodostuvat normaalit perussovellukset kuten virtalähde, vahvistin, oskillaattori ja osaa suorittaa niiden analysointia ja mittausta sekä simuloiden että todellisilla mittalaitteilla * osaa tehdä elektroniikkalaiteisiin liittyvät mittaukset ja säätää järjestelmän toimimaan haluttujen toiminta arvojen mukaisesti * osaa suunnitella elektroniikka CAD ohjelmistolla piirilevyjä ja valmistaa niistä komponenttilevyn * osaa toteuttaa elektroniikkavalmistukseen liittyvän IPC A 610 D standardin vaatimusten mukaisesti elektroniikkalaiteen ( käsittely (ESD), kiinnitykset, johdotukset, liitännät, juotokset) * osaa analogia ja digitaalipiirien perusyhdistelmät kuten muuntimet ja ajastimet sekä yleisimmät muistipiirit toimintaperiaatteet ja käytön Sulautettuihin järjestelmien toteutus:

18 15 *osaa toteuttaa mikro ohjaimen perusohjelmoinnin laiteläheisellä C kielellä ja * osaa suorittaa siitä rakennetun valmiin sulautetun järjestelmän toiminnan testauksen * hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen * kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteita hyvää kuvaustapaa noudattaen. * tietää mikro ohjaimien rakenteen ja siihen liitettävät oheislaitteet. * tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa käyttää kehitysympäristöä Tietokonelaite ja järjestelmäasennukset: * osaa PC tietokoneen rakenneosien toimintaperiaatteet ja perusominaisuudet * osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat PC laitteeseen suorituskyvyn ja tehontarpeen huomioiden * osaa asentaa ja konfiguroida tietokoneen käyttöjärjestelmiä toimivaksi kokonaisuudeksi * osaa ottaa käyttöön työaseman suojaus ja lisäominaisuuden * osaa yleisimpien ulkoisten oheislaitteiden toimintaperiaatteet sekä niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään * osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden Tietoliikennetekniikan työt: * osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toiminta * tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot * tietää digitaalisen siirron periaatteet * osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, kantoaaltokohinasuhde, bittivirhesuhde ja signaalikohinasuhde, sekä yleensä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikennetoimintaan. * tuntee erilaiset laajakaistatekniikat sekä osaa liittää tietokone/mobiililaitteen verkkoon. * osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IPprotokollat) * tietää mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet * osaa konfiguroida elektroniikkalaitteiden tietoliikennettä Internetin käyttämille protokollille. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla elektroniikka alan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta

19 16 * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Elektroniikka, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietokoneet ja tietoliikenne, 8 ov Elektroniikka 6 ov Teoriaopetuksessa tutustutaan komponenttien toimintaperiaatteisiin. Opetellaan tietoverkkojen käytön tiedonhaussa ja komponenttien valinnan tukena. Työsaliharjoituksissa opitaan elektroniikkalaitteen rakentamisen ja laitteen toimintaan liittyvien mittausten suorittamisen sekä piirisimuloinnin käytön vianhaussa. Opit myös tietokoneavusteisen (CAD) piirilevysuunnittelun. Opit piirilevyn valmistuksen suunnitelmasi pohjalta ja valmistat siitä elektroniikkalaitteen. Keskeisiä osa alueita ovat Elektroniikkalaitteiden rakentaminen Elektroniikkatuotanto Suunnitteluohjelmat Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu elektroniikan perusteet ja teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka kurssit tai vastaavat tiedot. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

20 17 Sulautettujen järjestelmien perusteet 6 ov Mikro ohjaimista, niiden sisäisestä rakenteesta ja oheislaitteista saat tietoa opintojakson teoriaosassa. Opit ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja käytät mikroohjaimen kehitysympäristöä mikro ohjaimen ohjelmoin tiin. Opit rakentamaan sulautettuja järjestelmiä mikro ohjaimen ja siihen liitettävien I/O laitteiden avulla. Keskeisiä osa alueita ovat Mikro ohjaimet ja oheislaitteet Mikro ohjaimen ohjelmointi Sulautetut järjestelmät Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu elektroniikan perusteet ja teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka kurssit tai vastaavat tiedot. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Tietokonelaitteet ja tietoliikenne 8 ov Opit tietokonelaitteiden rakenteen ja osien toimintaperiaatteet. Opit valitsemaan ja kokoamaan valmiita tietokonekokoonpanoja käyttötarkoituksen mukaan. Opit tekemään käyttöjärjestelmäasennuksia tietoturvallisuuden huomioiden. Opit oheislaitteiden toiminta periaatteet ja opit ottamaan ne käyttöön eri käyttöjärjestelmissä. Opit tietoliikenteen peruskäsitteet sekä tietokone ja mobiililaitteiden liittämisen verkkoon. Keskeisiä osa alueita ovat Tietokoneen osat ja rakenne

21 18 Käyttöjärjestelmät ja oheislaitteet Tietoliikenteen peruskäsitteet Paremman palvelun osaaja Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu tietojen hallinta kurssi tai vastaavat tiedot (A ajokortti sekä tietoverkot ja niiden käyttö. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON SULAUTETUT SOVELLUKSET JA PROJEKTITYÖT, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja * osaa toteuttaa mikro ohjaimen avulla sulautetun järjestelmän * osaa suunnitella ja rakentaa sulautetun järjestelmän vaatiman piirilevyn * osaa valita tarkoitukseen soveltuvat komponentit * osaa koota piirilevystä ja komponenteista ohjelmoitavan laitteen * osaa perusohjelmoinnin C kielellä, hyvää kuvaustapaa noudattaen ja hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet * osaa käyttää C kielisen ohjelmoinnin funktioita, aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia * osaa valmistaa lisäsovelluksia sulautettuun järjestelmään ja osaa suorittaa ohjelman muutokset ja päivitykset * osaa mittauksin todeta laitteen toimivuuden Š. osaa liittää oheislaitteita järjestelmään * osaa laatia järjestelmän dokumentit sisältäen komponenttiluettelon, kytkentäkaavion, lohkokaavion, piirilevysuunnitelman, ohjelmiston lähdekoodeineen ja sähköturvallisuusmääräysten mukaiset mittaukset ja koekäytön * tuntee mikro ohjaimen ja niihin liittyvien oheislaitteiden rakenteen * tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön

22 19 * huomioi työskentelyssään työ, sähkötyö ja sähköturvallisuusmääräykset. * osaa projektiluonteisesti, yksin tai tiimin jäsenenä rakentaa, ohjelmoida ja testata laajemman mikroprosessoria käyttäen toteutetun sulautetun järjestelmän ja liittää siihen tarvittavan valvonta ja ohjauselektroniikan. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Sulautettujen järjestelmien rakentaminen, 10 ov Ohjelmointi, 6 ov ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov Sulautetut sovellukset ja projektityöt 20 ov Opinnot toteutetaan projektiluontoisesti ryhmätyönä. Osa ohjelmointiharjoituksista ja tehtävistä voidaan tehdä yksilötyönä. Projektiryhmä suunnittelee ja rakentaa sulautetun järjestelmän asiakkaan tarpeiden ja halutun toiminnallisuuden mukaisesti. Opiskelija oppii laitteen rakentamisen lisäksi projektin suunnittelun, aikataulutuksen ja työmäärän arvioinnin. Ryhmä laatii yhteisen suunnitelman sulautetun järjestelmän rakentamisesta ja jakaa toteutusvaiheen tehtävät sisäisesti. Projektiryhmä valitsee suunnitelmansa pohjalta järjestelmän toiminnan mahdollistavat komponentit sekä valmistaa piirilevyn, toteuttaa komponentteja ohjaavan ohjelmiston ja dokumentoi järjestelmän. Projektin tuotos on suunnitelman mukaan toteutettu sulautettu järjestelmä ja sen dokumentaatio. Projektin aikana opiskelija oppii vastaamaan omasta tehtävästään ryhmän jäsenenä ja toimimaan yhteisen tavoitteen toteutumisen eteen.

23 20 Keskeisiä osa alueita ovat Sulautettujen järjestelmien rakentaminen Ohjelmointi ICT englanti Talous ja projektiosaaminen Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan projektiluenteisesti luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu ammattielektroniikka osaamiskokonaisuus tai vastaavat tiedot. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.3 TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, ICT ASENTAJA TIETOKONE JA TIETOLIIKENNEASENNUKSET, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja Tietokonelaite ja järjestelmätyöt: * osaa purkaa tietokoneen rakenneosiin ja koota tietokoneen rakenneosista * osaa annettujen vaatimusten mukaan rakentaa toimintadokumenttien mukaisen lähiverkkopohjaisen tietokonejärjestelmän tai sen osakokonaisuuden * tuntee pöytätietokoneen sekä kannettavan tietokoneen rakenneosat ja ymmärtää niiden ominaisuudet ja tehtävän tietokonejärjestelmässä * tuntee käyttöjärjestelmän tehtävät ja osaa asentaa ja konfiguroida tavallisimmat käyttöjärjestelmät * tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin sekä osaa käyttää sitä vianhaussa * osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat tietokonelaitteeseen huomioiden suorituskyvyn ja tehontarpeen

24 21 * osaa yleisimpien oheiskorttien käyttöönoton * osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden * osaa ottaa käyttöön tietokoneen suojaus ja lisäominaisuudet * tuntee ulkoisten oheislaitteiden toteutusperiaatteet sekä osaa niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään. * osaa ohjelmien asentamisen ja käyttöönoton sekä yksittäiskoneessa että lähiverkossa * hallitsee asennusten automatisoinnin, tietoturvan sekä varmennukset * osaa paikallistaa ja korjata laitteisto ja ohjelmisto ongelmia * osaa HTML kielen perusrakenteet * osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset WWW sivustot * osaa asentaa sivustoja varten WWW palvelimen. * huomioi työskentelyssään työ, sähkötyö ja sähköturvallisuusmääräykset. Sulautettuihin järjestelmien toteutus: * osaa sulautettujen järjestelmien ja niiden ohjelmoinnin sekä käytön periaatteet * osaa toteuttaa mikro ohjaimen perusohjelmointia laiteläheisellä C kielellä sekä osaa testata valmiin sulautetun järjestelmän toimintaa * hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen * kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteet hyvää kuvaustapaa noudattaen * tuntee mikro ohjaimien rakenteen ja niihin liitettävät oheislaitteet * tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön. Tietoliikennetekniikan työt: * osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toiminnan * osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, bittivirhesuhde, kantoaaltokohinasuhde ja signaalikohinasuhde, sekä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikenteen toimintaan ja laatuun * tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot sekä digitaalisen siirron periaatteet kuten modulaatiot, avainnusmenetelmät ja kanavakoodaukset. * osaa erilaiset laajakaistatekniikat sekä tietokone/mobililaitteen liittämisen tietoliikenneverkkoon. * osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IPprotokollat) * osaa mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet * osaa pienen yrityksen lähiverkon laitteet ja niiden kytkemisen toimivaksi kokonaisuudeksi (kytkin + VLAN, WLAN, xdsl, perusreititin ) * osaa tehdä tietoliikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja virittää järjestelmän toimimaan

25 22 haluttujen toiminta arvojen mukaisesti * huomioi tietoturvan kytkettäville yhteyksille (kuten esimerkiksi VPN, palomuuri jne.) * suorittaja työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita * osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla tieto ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessien hallinta työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Tietokonelaite ja järjestelmätyöt, 6 ov Sulautettujen järjestelmien perusteet, 6 ov Tietoliikennetekniikan työt, 8 ov Tietokonelaite ja järjestelmätyöt 6 ov Opit tietokoneen perusrakenteen ja kokoamisen sekä tietokoneen komponenttien rakenneosien toimintatarkoituksen ja vianhakumenetelmät. Opit valitsemaan suorituskykytarpeiden ja käyttöympäristön mukaisesti tietokoneen osat ja kokoamaan niistä toimivia kokonaisuuksia. Opit asentamaan käyttöjärjestelmiä ja oheislaitteita sekä liittämään tietokoneen verkkoon. Opit myös tietoverkkojen perusteet ja käyttöönoton sekä verkkopalvelimen asennuksen ja www sivujen toteuttamisen. Opit asiakaspalvelutaidot huolto ja päivitystöiden yhteydessä. Opit myös diagnosoimaan ja paikallistamaan yleisiä ongelmia asiakkaiden laitteistossa tai ohjelmistoissa. Keskeisiä osa alueita:

26 23 Tietokoneen osat ja kokoaminen Käyttöjärjestelmät ja oheislaitteet Palvelimet ja verkot Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu tietojen hallinta kurssi. Omat käsityökalut.. Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Sulautettujen järjestelmien perusteet 6 ov Mikro ohjaimista, niiden sisäisestä rakenteesta ja oheislaitteista saat tietoa opintojakson teoriaosassa. Opit ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja käytät mikroohjaimen kehitysympäristöä mikro ohjaimen ohjelmoin tiin. Opit rakentamaan sulautettuja järjestelmiä mikro ohjaimen ja siihen liitettävien I/O laitteiden avulla. Keskeisiä osa alueita ovat Mikro ohjaimet ja oheislaitteet Mikro ohjaimen ohjelmointi Sulautetut järjestelmät Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu elektroniikan perusteet ja teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka kurssit tai vastaavat tiedot. Opiskelija ostaa tarvittavat työkalut.

27 24 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Tietoliikennetekniikan työt 8 ov Tietoliikennetekniikasta opit analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron perusteet sekä tietoliikenteen peruskäsitteet. Opit laajakaistatekniikoiden erot ja käyttöönoton sekä mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet. Opit lähiverkon rakentamisen virtuaalisia verkkoja ja langat tomia tekniikoita hyödyntäen ja opit huomioimaan tietoturvatekijät verkkojen kytkennässä. Opit myös tietokoneen asentamisen perusteet. Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Opetukseen sisältyy käytännön harjoituksia, tietokoneavusteista suunnittelua sekä teoriaosuuksia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. Erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu tietojen hallinta kurssi. Omat käsityökalut.. Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa.. Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELINJÄRJESTELMÄT JA PROJEKTITYÖT, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija/tutkinnon suorittaja: * osaa palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen ja niiden pääkäyttäjän perustehtävät * osaa asentaa hakemistopalvelut ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet * osaa luoda ja hallita palvelimien resursseja, palvelinkäyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä niiden ominaisuuksia * osaa asentaa ja hallitsee palvelimien peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten verkkoasetusten jakelun ja hakemistopalvelut

28 25 * osaa ryhmäkäytäntöjen avulla hallita käyttäjä, tietokone ja ohjelmistoasetuksia * osaa asentaa palvelimien erillispalveluja kuten www/ftp palvelut * hallitsee palvelimien etäkäytön * ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin * osaa asentaa virtuaaliympäristöön palvelimen ja työaseman * hallitsee palvelimien perus tietoturva asiat (kuten salasanojen käyttö, tiedostojen suojaus, palomuurin) * osaa asentaa virustorjunta ja haittaohjelmien poisto ohjelmiston palvelimiin * osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin * osaa ja ymmärtää palvelinlaitteistotilan varustamiseen liittyvät vaatimukset * osaa ottaa huomioon palvelimien vikasietoisuuden ja varmistuksen * osaa projektityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia projektin jäsenenä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla mikrotuen tehtävissä palvelinjärjestelmää ylläpitäen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan * työprosessien hallinta * työmenetelmien, välineiden ja laitteiden hallinta * työn perustana olevan tiedon hallinta * elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Työaseman ja palvelimen asennus ja käyttöönotto, 16 ov ( 8 ov + 8 ov) ICT englanti, 1 ov Talous ja projektiosaaminen, 3 ov Työaseman ja palvelimen asennus ja käyttöönotto 16 ov Opinnot toteutetaan projektiluontoisesti ryhmätyönä. Osa asennusharjoituksista ja tehtävistä voidaan tehdä yksilötyönä. Projektiryhmä suunnittelee ja rakentaa palvelinjärjestelmän asiakkaan tarpeiden ja halutun toiminnallisuuden mukaisesti. Opiskelija oppii laitteen rakentamisen lisäksi

29 26 projektin suunnittelun, aikataulutuksen ja työmäärän arvioinnin. Ryhmä laatii yhteisen suunnitelman palvelinjärjestelmän rakentamisesta ja jakaa toteutusvaiheen tehtävät sisäisesti. Projektiryhmä valitsee suunnitelmansa pohjalta järjestelmän toiminnan mahdollistavat osat sekä valmistaa työaseman ja palvelimen, toteuttaa verkon aktiivilaitteiden toiminnan joustavasti järjestelmän kanssa ja dokumentoi järjestelmän. Projektin tuotos on suunnitelman mukaan toteutettu palvelinjärjestelmä ja sen dokumentaatio. Projektin aikana opiskelija oppii vastaamaan omasta tehtävästään ryhmän jäsenenä ja toimimaan yhteisen tavoitteen toteutumisen eteen. Keskeisiä osa alueita ovat Työaseman asennus ja käyttöönotto Palvelimen asennus ja käyttöönotto Ict englanti Talous ja projektiosaaminen Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internetin sähköiset tietokannat. erityispiirteet Hyväksytysti suoritettu Tietoliikennetekniikan työt ja sekä tietokonelaite ja järjestelmätyöt. Työsalityöskentelyä varten omat käsityökalut. Työturvallisuusja sähkötyöturvallisuuskortti sekä EA1 koulutukset voimassa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON ICT englanti 1 ov Osaa lukea ja kirjoittaa alan englanninkielistä tekstiä. Tuntee alan englanninkieliset lyhenteet ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää englannin kieltä palvelutilanteessa. Oman alan kirjallisuus ja monisteet 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Talous ja projektiosaaminen 3 ov

30 27 Tietojärjestelmän hankintaprojekti Projektiosaaminen Imago, Brändi, esiintyminen, käytöstavat, pukeutuminen, habitus Arvot Luottamuksellisuus mistä ei puhuta muille! (salassa pidettävät asiat) Luotettava yhteistyökumppani Käden taidot, työrytmi ( kurinalaisuus ) Perustan luominen ammattilaiseksi kasvaminen Hiljaisen tiedon merkitys Mentori Urasuunnittelu Mitä ja miten hoitaa tehtäviään? Olla mukavuusalueen ulkopuolella Omanarvontunto Ylpeys omasta osaamisesta ja työstä Kustannusrakenne (tuloslaskelma), Budjetointi, Investoinnit) Tuotteen hinta Oma palkan muodostuminen ja sen merkitys, laskuttaminen Tuotetuntemus Keskeisiä osa alueita: Yritysimago Ammattitaito Sisäinen yrittäjyys Kustannustietoisuus Markkinointi ja sen merkitys sekä tarve Toteutustapa, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita ja sähköistä raportointia. Oman alan kirjallisuus ja monisteet 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 2014 Määräys 84/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma 30.12.2011 26 / 2012, 13.1.2012 vips päätös

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 ICT-asentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 ICT-asentaja n tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 ICT-asentaja Oph määräys 84/011/2014 Luksian hallitus 28.8.2015 Sisältö 1 Tieto - ja tietoliikennetekniikka-alan kuvaus ja arvoperusta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala, ICT-asentaja Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. ICT-asentaja. Koulutuskokeilu: Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala

OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. ICT-asentaja. Koulutuskokeilu: Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ICT-asentaja Koulutuskokeilu: Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala Tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, elektroniikka-asentaja, OPETUSSUUNNI- TELMA on käsitelty ja hyväksytty

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, elektroniikka-asentaja, OPETUSSUUNNI- TELMA on käsitelty ja hyväksytty KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. TIETO-

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

ICT-asentaja. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp

ICT-asentaja. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp ICT-asentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa.5.2014 ja 21.5.20 Ammatillisen koulutuksen johtaja 2.8.2016,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikka-asentaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 180 osp Elektroniikka-asentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 ja 21.5.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

PUUALAN PERUSTUTKINTO TEOLLISUUSPUUSEPÄN KOULUTUSOHJELMA PUUSEPPÄ

PUUALAN PERUSTUTKINTO TEOLLISUUSPUUSEPÄN KOULUTUSOHJELMA PUUSEPPÄ Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto PUUALAN PERUSTUTKINTO TEOLLISUUSPUUSEPÄN KOULUTUSOHJELMA PUUSEPPÄ Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT- asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma 30.12.2011 24/2012, 13.1.2012 vips päätös Mikko

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot