KH 55. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH 55. Kaupunginhallitus 55 06.02.2013 Kaupunginhallitus 65 20.02.2013 Yhdyskuntalautakunta 54 19.03.2013 Kaupunginhallitus 98 27.03."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Klostretin yhtiöittäminen ja myynti 301/442/2012 KH 55 Vuoden 2013 talousarvioon sisältyy Klostretin myynti perustelunaan, että tulipalossa vaurioitunut ja peruskorjattu asuinrakennus yhtiöitetään ja myydään erillisen valmistelun ja päätöksenteon mukaisesti. Tontilla (pinta-ala 6600 m2) osoitteessa Kavallintie 14 sijaitsee kaksi asuinrakennusta sekä autotalli, leikkimökki ja maakellari. Rakennus A (Klostret, rakennustunnus ): - kerrosala 669 k-m2, - neljä asuntoa sekä yhteisiä tiloja (halli, porras, kellari ja ullakko). Rakennus B (rakennustunnus ) - kerrosala 240 k-m2, - yksi asunto ja kerhotila. Klostret (Villa Gahmberga) on valmistunut vuonna 1907 asuinkäyttöön. Huvila on myöhemmin toiminut sisäoppilaitoksena sekä Grankulla Samskolanin opettajien asuntoina ja edelleen kaupungin työsuhdeasuntoina, kunnes huvila kärsi merkittäviä vaurioita tulipalossa elokuussa Huvila on tulipalon jälkeen yhdyskuntalautakunnan ( 152) tekemän päätöksen mukaisesti korjattu asuntokäyttöön voimassa olevat asemakaavamääräykset huomioiden. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa Ak 130 osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A-5). Rakennus A sijaitsee rakennusalalla, jonka rakennusoikeus on 4 II 577 ja rakennus B rakennusalalla, jonka rakennusoikeus on 2 II 223. Rakennus A on asemakaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. Tontille on osoitettu johtoa varten varattu alueen osa. Tontti on rakennuskiellossa alueella vireillä olevan Gallträskin alueen kaavamuutoksen vuoksi. Vaihtoehtoja Klostretin myyntitavoiksi ovat: 1) Myydään tontti ja sillä sijaitsevat rakennukset. 2) Perustetaan asunto-osakeyhtiö tontille ja sillä sijaitseville rakennuksille, ja luovutetaan nämä yhtiölle. Myydään rakennuksessa A olevien huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Rakennuksen B osakkeet jäävät kaupungin omistukseen toistaiseksi. 3) Perustetaan asunto-osakeyhtiö tontin määräosalle ja rakennukselle A, ja luovutetaan nämä yhtiölle. Jäljelle jäävä määräosa ja rakennus B jäävät kaupungin omistukseen toistaiseksi. Tontin ja sillä sijaitsevien rakennusten hallinnoinnista ja käytöstä tehdään hallinnanjakosopimus. Myydään yhtiön osakkeet. Koska vaihtoehto 1 ei vastaa talousarviossa olevaa mainintaa yhtiöittämisestä, sitä ei ole erikseen lähdetty selvittämään. Koska rakennuksen B sisällyttäminen samaan yhtiöön rakennuksen A kanssa voi olla rasite rakennuksen A osakkeita myytäessä sen rakennuksen ollessa juuri peruskorjattu ja rakennuksen B taas ollessa peruskorjausta vailla, on katsottu vaihtoehdon 3 olevan paras ja valmistelua jatkettu tältä pohjalta. Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä kiinteistöasioihin erikoistuneen asianajajan kanssa.

2 Vaihtoehdon 3 etuna voidaan pitää sitä, että rakennuksen B ja sen hallinta-alueen jäädessä kaupungin omistukseen on kaupungilla selkeämpi lähtökohta päättää niihin jatkossa kohdistuvista toimenpiteistä. Todettakoon, että vireillä olevan kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus tutkia nykyisen tontin jakamista kahdeksi tontiksi siten, että rakennus A ja rakennus B sijoittuisivat omille tonteilleen. Vaihtoehto 3 vastaa vireillä olevan kaavamuutoksen tavoitetta. Vaihtoehdossa 3 perustetaan ensin asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Kauniaisten Klostret. Yhtiölle myydään määräosa tontista sekä rakennus A. Yhtiön ja kaupungin välillä tehdään hallinnanjakosopimus. Tämän jälkeen kaupunki osakkeiden omistajana myy asunto-osakkeet markkinahintaan välittäjän avulla. Liitteenä ovat luonnos asunto-osakeyhtiön perustamissopimukseksi ja luonnos yhtiöjärjestykseksi. Perustamissopimuksen tulee olla allekirjoitettu ja osakepääoman maksettu ennen asunto-osakeyhtiön rekisteröimistä. Osakkeenomistajan eli kaupungin maksettavaksi tuleva osakepääoma euroa maksetaan perustettavan yhtiön nimiin avatulle pankkitilille. Yhtiöjärjestys oheistetaan perustamissopimukseen erillisenä liitteenä. Osakepääomaa varten tarvitaan KV:n erikseen hyväksymä investointimääräraha. Vaihtoehtoisesti voidaan KV:n hyväksynnällä päättää, että talousarviossa ARA asuntoyhtiön osakepääomaa varten varattu euron määräraha muutetaan koskemaan asunto-osakeyhtiöiden osakepääomia ja siten kattaisi myös tämän osakepääoman. Osakepääoman lisäksi kaupungin maksettavaksi tulevat ainakin yhtiön perustamiskulut ja puolet hallinnanjakosopimuksen kirjaamisesta. Nämä kulut suoritetaan yhdyskuntatoimen käyttömenoista. Asunto-osakeyhtiön hallitukseen tulee valita 3-5 varsinaista jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi. Lisäksi tulee valita tilintarkastaja. Koska hallitus todennäköisesti joutuu, varsinkin alkuvaiheessa, tekemään päätöksiä kiireisellä aikataululla, ehdotetaan käytännön syistä, että se koostuisi 3 virkamiesjäsenestä. Vastaavasti ehdotetaan, että kaupunginjohtaja valtuutetaan edustamaan kaupunkia yhtiökokouksissa. Vastaavalla tavalla hoidettiin Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankujan ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatien rakennusaikainen hallinnointi. Tilintarkastajaksi ehdotetaan samaa yhtiötä, joka hoitaa kaupungin muiden tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. Liitteenä on luonnos luovutuskirjaksi. Määräosan suuruus määräytyy hallinta-alueiden pinta-alojen mukaisesti, jolloin AsOy:lle tuleva osuus on 3/5 ja kaupungille jäävä osuus 2/5. Luovutushinta on määritetty siten, että arvona on käytetty kirjanpitoarvoa ( ). Liitteenä on luonnos hallinnanjakosopimukseksi tontin ja sillä sijaitsevien rakennusten hallinnan jakamiseksi. Hallinnanjakosopimus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, minkä jälkeen sopimus sitoo myös mahdollisia seuraavia omistajia. Yhtiö voi rahoittaa kauppahinnan joko lainarahalla tai vaihtoehtoisesti osakepääomalla ja ylikurssina perustajan (kaupungin) rakennusrahastoon tekemillä suorituksilla. Vaikka kauppahinnan maksaminen heti lainarahalla tarkoittaisi kaupungille tulojen saamista kaupantekotilaisuudessa, se samalla tarkoittaisi, että kaupunki osakkeenomistajana joutuisi

3 yhtiövastikkeessa maksamaan yhtiön ottamasta kaupungin omaan lainoitukseen verrattuna kalliimmasta lainasta. Jos sen sijaan kauppahinta kuitataan kokonaisuudessaan osakepääomaa ja rakennusrahastosuoritusta vastaan, saadaan yhtiöstä velaton, eikä rahaa liiku muutoin kuin kirjanpidollisesti. Tällöin kaupunki saa luovutuksesta tulevat rahat tililleen siinä vaiheessa, kun yhtiön osakkeita myydään markkinahintaan. Yhtiön tulee maksaa kauppahinnasta neljän prosentin varainsiirtovero, jonka yhtiö rahoittaa pankkilainalla. Yhtiölle aiheutuu kustannuksia myös lainhuudon hakemisesta, hallinnanjakosopimuksen kirjaamisesta (puolet maksusta) sekä osakekirjojen painattamisesta. Nämä kuten yhtiölle rakennuksen valmistumisen jälkeen aiheutuvat juoksevat kulut (vakuutusmaksu, lainanlyhennyskulut, hallinnointikulut (isännöinti- ja tilitoimistopalvelut), ylläpito- (lähinnä lämmitys ja sähkö) ja huoltokulut) katetaan yhtiökokouksen määräämällä yhtiövastikkeella, josta kaupunki vastaa osakkeenomistajana kunnes asunto-osakkeet on saatu myytyä. Käytännössä yhtiövastikkeet maksetaan yhdyskuntatoimen kiinteistöyksikön käyttömenoista. Asunto-osakeyhtiön osakkeiden myyminen tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn myöhemmin sen jälkeen, kun asunto-osakeyhtiön perustaminen on hyväksytty. Yhdyskuntalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ( 153). Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan vaihtoehdon 3 pohjalta tehtyä valmistelua ja siten rakennuksen A ja sen hallinta-alueen luovuttamista perustettavalle asunto-osakeyhtiölle. Vähemmistöön jääneet jäsenet ehdottivat, että rakennus A:n hallinta-aluetta ei myytäisi asuntokauppojen yhteydessä, vaan uudet asunnot myytäisiin vuokratontilla. Koska KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätti vain asuinrakennuksen yhtiöittämisestä, on katsottu, ettei KH:n päätösvaltaan kuulu tontin määräosan myyminen mukaan lukien kauppahinnan määritteleminen ja suoritustapa. Lisäksi osakepääomaa koskevasta määrärahasta päättäminen on KV:lle kuuluva asia. Muilta osin sen sijaan on kyse KH:n toimivaltaan kuuluvista asioista. KJ: KH päättää esittää KV:lle, että kaupunki luovuttaa liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti kirjanpitoarvoon perustuvaan hintaan rakennuksen A ja 3/5 määräosa tontista perustettavalle asunto-osakeyhtiölle Asunto Oy Kauniaisten Klostret ja hyväksyy sen, että kauppahinta suoritetaan osakepääomalla ja ylikurssina perustajan (kaupungin) rakennusrahastoon tekemillä suorituksilla. KH päättää myös esittää KV:lle, että KV oikeuttaa KH:n tekemään vähäisiä muutoksia luovutuskirjaan. Lisäksi KH päättää esittää KV:lle, että talousarviossa ARA asuntoyhtiön osakepääomaa varten varattu euron määräraha muutetaan koskemaan asunto-osakeyhtiöiden osakepääomia. Ehdolla, että KV hyväksyy edellä mainitun päätösehdotuksen, KH päättää: - hyväksyä, että perustetaan Asunto Oy Kauniaisten Klostret, - että, valitaan yhtiön hallitukseen 3 jäsentä ja nimeää hallituksen

4 varsinaiset jäsenet ja puheenjohtajan sekä tilintarkastajan, - hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestyksen, - hyväksyä liitteenä olevan hallinnanjakosopimuksen, - valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä esitettyihin asiakirjoihin tarvittavat teknisluonteiset muutokset, - valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut asiakirjat kaupungin puolesta sekä muut perustamiseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, - oikeuttaa kaupunginjohtajan edustamaan kaupunkia asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksissa, - tarkastaa tämän asian kokouksessa.... Puheenjohtajan ehdotus asian jättämisestä pöydälle, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. KH 65 Asunto-osakeyhtiön nimeksi ehdotetaan Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab, jotta nimi olisi kaksikielinen ja huomioisi toiminimilain vaatimuksen kotipaikan mainitsemisesta. Tontti kuuluu vireillä olevan Gallträskin alueen asemakaavamuutoksen kaava-alueeseen. Tavoitteena on kaavoittaa huvilakaupunkiin soveltuvaa asuinrakentamista alueen luonto-, maisema- sekä rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Alueen maankäyttö voi kaavamuutoksen myötä tulla muuttumaan, koska kunnalla on maankäyttöja rakennuslain mukainen oikeus ja velvollisuus päättää alueensa maankäytöstä kaavoituksen keinoin. Yhdyskuntalautakunta käsitteli Gallträskin alueen kaavamuutosta kokouksessaan ( 29). Asemakaavan muutosluonnosta ei kuitenkaan tuolloin päätetty asettaa nähtäville vaan asia palautettiin erinäisiä lisätarkennuksia varten. Tähän asiaan liittyvät ainakin tarkennustarve koskien Klostretin ja piharakennuksen tonttijaon linjausta, edellä mainittujen tonttien rajalle kohdistuvaa kieltoa rakentaa aitaa sekä alueen ajoyhteyttä. Koska edellä mainitut asiat voivat vaikuttaa hallinnanjakosopimuksen sisältöön, on katsottu parhaaksi tuoda hallinnanjakosopimus erikseen myöhemmin KH:n käsittelyyn. Muihin asiakirjoihin on tehty tarpeelliset muutokset mm. nimen osalta. Liitteenä ovat luonnokset asunto-osakeyhtiön perustamissopimukseksi, yhtiöjärjestykseksi sekä luovutuskirjaksi, johon on myös lisätty maininta vireillä olevasta kaavoituksesta. KJ: KH päättää esittää KV:lle, että kaupunki luovuttaa liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti kirjanpitoarvoon perustuvaan hintaan

5 rakennuksen A ja 3/5 määräosa tontista perustettavalle asunto-osakeyhtiölle Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab ja hyväksyy sen, että kauppahinta suoritetaan osakepääomalla ja ylikurssina perustajan (kaupungin) rakennusrahastoon tekemillä suorituksilla. KH päättää myös esittää KV:lle, että KV oikeuttaa KH:n tekemään vähäisiä muutoksia luovutuskirjaan. Lisäksi KH päättää esittää KV:lle, että talousarviossa ARA asuntoyhtiön osakepääomaa varten varattu euron määräraha muutetaan koskemaan asunto-osakeyhtiöiden osakepääomia. Ehdolla, että KV hyväksyy edellä mainitun päätösehdotuksen, KH päättää: - hyväksyä, että perustetaan Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab, - että, valitaan yhtiön hallitukseen 3 jäsentä ja nimeää hallituksen varsinaiset jäsenet ja puheenjohtajan sekä tilintarkastajan, - hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi, - valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä esitettyihin asiakirjoihin tarvittavat teknisluonteiset muutokset, - valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut asiakirjat kaupungin puolesta sekä muut perustamiseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, - oikeuttaa kaupunginjohtajan edustamaan kaupunkia asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksissa, - tarkastaa tämän asian kokouksessa.... Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että kaupunginjohtaja valtuutettaisiin nimeämään hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan ja että KH nimeäisi tilintarkastajan. Puheenjohtaja ehdotti yhtiöjärjestyksen 13 :ään lisättäväksi kohdan 10. hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä. Jäsen Rehn-Kivi ehdotti jäsen Limnellin kannattamana asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksiä edellytetään muun muassa myytävän tontin koosta ja rajauksesta, mahdollisuudesta myydä pelkkä päärakennus, yhtiöjärjestyksen lisäyksistä ja eräistä muotoiluista, sekä osakepääomaan edellytettävän määrärahan käsittelystä mahdollisesti erillisenä asiana. Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Asia palautettiin lisäselvityksiä varten. YLK 54 Klostretin yhtiöittämistä ja myyntiä on valmisteltu uudelleen kaupunginhallituksen päätöksessään edellyttämien

6 lisäselvitysten sekä yhdyskuntalautakunnan käsitellessään Gallträskin alueen kaavamuutosluonnosta edellyttämien myös Klostretin myyntiin liittyvien lisätarkasteluiden pohjalta. Gallträskin alueen kaavaluonnosta on tarkistettu lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätösten perusteella. Tarkistetussa kaavaluonnoksessa (ote luonnoksesta liite 1) Klostret sijaitsee omalla tontillaan, jonka pinta-ala on alustavan laskennan mukaan 2893 m². Tontti käsittää asuinrakennuksen lisäksi olemassa olevat autotallin ja maakellarin. Kaavaluonnoksessa on tontille merkitty autokatoksen tai tallin rakennusala, mikä mahdollistaisi uuden autosuojan rakentamisen. Kulkuyhteys tontille järjestyy kaavaluonnoksessa tontin länsipuolelle osoitetun uuden katualueen kautta. Kulkuyhteys sijoittuu Klostretin alkuperäisen sisäänajotien paikalle. Myös Klostretin ns. sivurakennus sijaitsee omalla tontillaan ja kulkuyhteys tontille järjestyy edellä mainitun katualueen kautta. Tonttien välinen raja on linjattu niin, että molemmille tonteille on järjestettävissä tarkoituksenmukainen ja toimiva piha-alue. Kun Klostretin tontti on kaavamuutosluonnoksessa määritetty, voidaan Klostretin yhtiöittämisessä ja myynnissä määräosan sijaan käyttää lähtökohtana määräalaa, joka käsittää kaavamuutosluonnoksen mukaisen tontin. Kaavamuutoksen lainvoimaistuttua on määräala mahdollista muodostaa itsenäiseksi kiinteistöksi. Tällöin tässä vaiheessa perustettavalle asunto-osakeyhtiölle voidaan myydää Klostret ja luovuttaa määräala vaihtoehtoisesti joko myymällä tai vuokraamalla. Käytännössä merkittävää eroa ei ole sillä, myydäänkö vai vuokrataanko Klostretin määräala. Molemmissa vaihtoehdoissa hallinta luovutetaan yhtiölle vuokrauksessa omistuksen jäädessä muodollisesti kaupungille. Määräalan vuokraaminen ei merkittävästi vaikuta edes Klostretin luovutushintaan, jos arvona käytetään kirjanpitoarvoa, mutta vaikuttanee jonkin verran asunto-osakkeiden myyntihintoihin. Tällöin asunto-osakkeiden myynnin yhteydessä saamatta jäävä osuus realisoituu mahdollisesti siinä vaiheessa, jos ja kun asunto-osakeyhtiö haluaa hankkia määräalan / määrälasta muodostetun tontin omistukseensa. Kaupungin voimassa olevissa vuokrasopimuksissa on nimittäin vuokralaiselle varattu mahdollisuus lunastaa tontti niin halutessaan kaupunginhallituksen erikseen vahvistamaan hintaan ja ehdoin. Päädyttäessä vuokrausvaihtoehtoon tulisi vuokran määrittämisessä olla lähtökohtana käypä vuokra Klostretin siirtyessä yksityiseen omistukseen ja vuokrasopimuksen ollessa voimassa useamman kymmenen vuotta. Klostretin yhtiöittäminen ja myynti on valmisteltu käyttäen lähtökohtana sekä Klostretin että määräalan myymistä perustettavalle asunto-osakeyhtiölle. Liitteenä olevat luonnos asunto-osakeyhtiön perustamissopimukseksi (liite 2) ja yhtiöjärjestykseksi (liite 3) on tarkistettu tämän mukaisesti. Samalla on tehty eräitä muita lähinnä teknisluonteisia muutoksia perustamissopimukseen. Lisäksi yhtiöjärjestykseen on tehty kaupunginhallituksen edellyttämä lisäys hallituksen jäsenten lukumäärään liittyen ( 13). Lain mukaan on valittava toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa. Tämän kokoisella yhtiöllä ei sinänsä ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta, mutta yhtiöjärjestyksessä on edelleen mahdollisuus päättää tilintarkastajan valitsemisesta. Yhtiöjärjestystä ei ole muutettu tältä osin. Tarkoituksenmukaista olisi nimetä tilintarkastajaksi sama HTM-yhteisö kuin kaupungin kiinteistöosakeyhtiöihin on aikaisemmin valittu. Luovutuskirja ja siihen liittyvä rasitesopimus tuodaan kaupunginhallituksen päätöksentekoon (luovutuskirja myös KV:lle) sen jälkeen, kun lähtökohdat

7 yhtiöittämisen ja myynnin valmistelulle on kaupunginhallituksessa hyväksytty. Rahoitus ja lisämääräraha-anmus valmistellaan erillisenä asiana tavoitteena tuoda asia samanaikaisesti valtuustokäsittelyyn. Todettakoon, että Klostretin yhtiöittämisen ja myynnin valmistelu jatkuu edelleen yhdyskuntatoimessa. Seuraavaksi ryhdytään valmistelemaan asunto-osakkeiden myyntiä. Perustettavan asunto-osakeyhtiön osakkeiden myyminen tuodaan käsittelyyn myöhemmin sen jälkeen, kun asunto-osakeyhtiön perustaminen on hyväksytty. YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki luovuttaa kirjanpitoarvoon perustuvaan hintaan rakennuksen A (Klostret) ja liitteenä 1 olevaan otteeseen merkityn määräalan tontista perustettavalle asunto-osakeyhtiölle Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab. Ehdolla, että valtuusto hyväksyy edellä mainitun päätösehdotuksen, lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää: hyväksyä, että perustetaan Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab, valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan, hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi, valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä esitettyihin asiakirjoihin tarvittavat teknisluonteiset muutokset, valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut asiakirjat kaupungin puolesta sekä muut asunto-osakeyhtiön perustamiseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, oikeuttaa kaupunginjohtajan edustamaan kaupunki asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksissa, oikeuttaa yhdyskuntatoimen ryhtymään valmisteleviin toimenpiteisiin yhtiön osakkeiden myymiseksi sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt sille yllä tehdyn esityksen, tarkastaa tämän asian kokouksessa Esittelijä täydensi kokouksessa yhtiöjärjestystä siten, että maakellari ja autotalli jäävät perustettavan asunto-osakeyhtiön hallintaan. Päätös: KH 98 KJ: Päätösehdotus hyväksyttiin. Luonnokseen yhtiöjärjestykseksi on tehty maakellaria ja auto tallia koskevat lisäykset. KH päättää esittää KV:lle, että kaupunki luovuttaa kirjanpito arvoon perustuvaan hintaan rakennuksen A (Klostret) ja liitteenä 1 ole vaan otteeseen merki tyn määräalan tontista perus tettavalle asunto-osakeyhtiölle Asunto Oy Kauniaisten Klost ret Grankulla Bostads Ab. Ehdolla, että KV hyväksyy edellä mainitun päätösehdotuk sen, KH päättää: - hyväksyä, että perustetaan Asunto Oy Kau niaisten Klostret Grankulla Bostads Ab ja val tuuttaa kaupungin johtajan ni meämään halli tuk sen jä-

8 senet ja tilin tarkastajan, - hyväksyä liitteenä olevat luonnokset perusta missopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi ja val tuuttaa kaupungin johtajan te ke mään mainit tui hin asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat teknis luonteiset muu tokset, - valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan perustamisso pimuksen kaupungin puolesta se kä muut asun to-osake yhtiön perusta miseen mahdollisesti liit tyvät asia kirjat, - oikeuttaa yhdyskuntatoimen ryhtymään valmis televiin toimen piteisiin yhtiön osakkeiden myy miseksi sen jäl keen, kun KV on hyväksy nyt sille yllä tehdyn esityksen, - tarkastaa tämän asian kokouksessa.... Puheenjohtajan kannatettu (Limnell) ehdotus mahdollisen yh tiövastik keen määrittämiseksi myös huoneiston nro 1 kylmän verannan osalle, hyväksyttiin yksi mielisesti. Päätös: Asia palautettiin mahdollisen yhtiövastikkeen määrittämiseksi huoneiston nro 1 kylmän verannan osalle.