Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan valtuustoaloite ikäliikuntakeskuksen perustamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan valtuustoaloite ikäliikuntakeskuksen perustamisesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan valtuustoaloite ikäliikuntakeskuksen perustamisesta 578/012/2012 KH 81 Valtuustoaloite : Vanhusten hyvinvoinnissa ja toimintakyvyn säilyttämisessä on oleellinen merkitys liikunnalla ja sosiaalisilla suhteilla, jotka pitävät liikuntakyvyn ja mielen virkeänä. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan Lappeenrannassa vuodesta 2012 vuoteen 2020 mennessä n hengellä. Heistä arvioidaan 12,7 %:n tarvitsevan kotihoidon palveluita ja 13,4 % palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen palveluita. Osa koko vanhusväestöstä tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluja runsaasti ikääntyessään. Edellä kuvattuun kehityksen voidaan vaikuttaa kannustamalla ja houkuttelemalla ikäihmisiä ohjattuun liikuntaan. Liikunta pitää yllä terveyttä ja kykyä suoriutua jokapäiväisistä toimista parhaiten, mikäli liikunta on säännöllistä ja monipuolista. Liikunnan merkitys fyysisen toimintakyvyn säilymisessä korostuu erityisesti vanhemmalla iällä, jolloin hyvällä fyysisellä kunnolla on paljon elämänlaatua kohentavia vaikutuksia. Liikunta auttaa ikäihmisiä elämään omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Lisäksi liikunnalla on myönteisiä terveysvaikutuksia (vähentää sairastumisia). Heikentynyt liikkumiskykypuolestaan lisää palvelujen tarvetta ja on toiseksi suurin syy joutua laitoshoitoon. Lihasvoima heikkenee iän myötä. Harjoittelemattomilla henkilöillä se heikkenee nopeammin kuin harjoittelevilla. Lihakset pysyvät kunnossa käyttämällä, eivät lepäämällä. Esimerkiksi vuodelepo vähentää lihasmassaa jopa 1-2 % vuorokaudessa, ensimmäisten päivien aikana jopa enemmän. Viikon sairastelu voi sananmukaisesti viedä voimat. Mitä vanhemmat henkilöt ovat kyseessä, sitä todennäköisempää on, etteivät he jaksa ja osaa hoitaa fyysistä kuntoaan omatoimisesti, vaan tarvitsevat avukseen ohjattua liikuntaa. Joka toisella yli 75-vuotiaalla näkyy merkkejä liikkumisen ongelmista, joita ovat ulkona liikkumisen väheneminen tuolista nousun vaikeutuminen kävelyn hidastuminen rapuissa kulkemisen vaikeutuminen

2 ostoskärryyn nojaaminen Eksoten vastuulla ovat kuntoutuksessa ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävässä toiminnassa ne vanhukset, jotka ovat tulleet joko kotihoidon, palveluasumisen tai ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen piiriin. Hoidoista ja leikkauksista kotiutuvia kuntoutetaan Eksoten voimin tehostetusti. Maakunnan hyvinvointistrategian mukaisesti on kaupungin eri toimialoilla yhteistyökumppaneineen vastuu Eksoten palvelujen ulkopuolella olevien ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, mukaan lukien liikunta - sekä sosiaalisen ja kulttuurisen virkistymisen palvelujen järjestäminen. Yhteistyötä tehdään myös Eksoten kanssa, jonka palveluohjaajat ohjaavat asiakkaaksi tulleita ikäihmisiä em. palvelujen käyttäjäksi, mutta palvelujen järjestämisvastuu on kaupungilla. Me allekirjoittaneet Eksoten luottamushenkilöt olemme huolissamme siitä, onko Lappeenrannassa riittävästi ennaltaehkäisevää työtä ja palvelutarjontaa ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn säilyttämiseksi, jopa edistämiseksi. Tavoitteena tulee olla, että ikäihmiset eivät menettäisi elämälaatuaan ja joutuisi liikkumattomuutensa ja syrjään vetäytymisensä vuoksi Eksoten vanhuspalvelujen piiriin silloin, kun se on ennalta ehkäistävissä. Ikääntyneiden tulee mielestämme olla liikunta- ja sosiaalisen virkistymisen palveluissa oma erityinen kohderyhmänsä, jolle myös tarjotaan pelkästään heitä varten suunniteltuja palveluita heille erityisesti suunnitelluissa tiloissa keskeisellä ja osallistumaan houkuttelevalla paikalla kaupungissa. Esitämme, että sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään keskeiseen paikkaan perustetaan kaupungin eri toimitilojen.. Eksoten, järjestöjen, yhdistysten ja oppilaitosten yhteistyönä IKÄLIIKKUMISEN KESKUS. Sen päätehtävä olisi ikäihmisten säännöllisten ja monipuolisten liikuntaryhmien suunnittelu, markkinointi, käynnistäminen ja vetäminen. Keskuksen perustamiseen ei tarvittane lisähenkilöstöä, vaan eri toimialojen voimavarojen yhdistämistä ja jo olemassa olevien tilojen hyödyntämistä (esim. Monarin tilat päivisin). Toivomme, että aloite valmistellaan nopealla aikataululla, jotta sen mahdolliset talousvaikutukset voidaan huomioida vuoden 2013 talousarviossa. Aloitteemme tähtää erityisesti siihen, että Ikäliikunta - keskuksen tarjoamilla liikuntamuodoilla ja -ryhmillä ylläpidetään vanhusten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja monien, ei-liikuntaa harrastaneiden kohdalla varmasti myös lisätään sitä. Samalla tehdään ennakoivaa työtä vanhusten elämänlaadun säilymiseksi hyvänä. Aloitteemme mukaisilla terveyttä ja hyvinvointia

3 edistävillä toimenpiteillä voidaan lisäksi pienentää palvelujen tarvetta Eksotelta. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän lausunto : Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ilmoittaa lausuntonaan kannattavansa valtuustoaloitteessa tarkoitetun ikäliikuntakeskuksen perustamista ikäihmisten ohjattua liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä varten. Palvelumuoto edistää ikääntyvien ihmisten terveyttä ja suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Sosiaali- ja terveysalan koulutus voi tarvittaessa osallistua toimintaan opiskelijoidensa työssäoppimisen sekä oman osaamisen ja voimavarojensa puitteissa. Opiskelijoiden osallistuminen edellyttää työelämän ohjausta ja valvontaa. Sosiaali- ja terveysalan koulutus toimii yhteistyökumppanina sosiaali- ja terveyspiirin vanhuspalvelujen kanssa. Muistikuntoutuksen ja ikääntyneiden päivätoimintakerhojen ohjaus oppimisprojekteina on toimintamalli, jossa opettajat, opiskelijat ja vanhustyön ammattilaiset yhdistävät voimavaransa vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausunto : "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vanhusten palvelujen lausunto Lappeenrannan kaupunginvaltuustolle osoitettuun valtuusto-aloitteeseen: Aloitteessa on esitelty ikääntyneille liikunta-/kokoontumiskeskus toimintamalli, joka tukee ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä toimintakyvyn edistämistä. Eksoten strategiassa on tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työ. Tätä työtä tehdään ikäihmisten osalta mm. hyvinvointia tukevilla kotikäynneillä (kohderyhmänä 75-vuotiaat) ja järjestämällä erilaisia teemapäiviä sekä antamalla neuvontaa ja ohjausta mm. IsoAvun neuvonta- ja palvelupisteessä. Kotikäynneillä kartoitetaan ikääntyvän kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyden ja toimintakyvyn riskejä sekä asumiseen liittyviä asioita. Käyntien tavoitteena on motivoida asiakas oman terveytensä edistä-miseen, aktiiviseen ja osallistuvaan toimintaan. Samalla tavoitellaan omatoimista selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Jos riskitekijöitä havaitaan esimerkiksi fyysisessä toimintakyvyssä, ohjataan asiakas tarpeen mukaan liikuntatoimen palveluihin, ohjaus- ja neuvonta-käynnille fysioterapiaan tai järjestösektorin ryhmätoimintoihin. Sosiaalisen toimintakyvyn

4 tukemiseksi asiakasta aktivoidaan mukaan järjestö-toimintaan ja esimerkiksi oppilaitosten järjestämiin kerhoihin. Eksote on etsinyt soveltuvia tiloja Ikäkeskus tyyppiselle toiminnalle. Eksoten hallitus hyväksyi kokouksessaan alustavan suunnitelman ja esisopimuksen tilojen vuokraamisesta vanhus- ja vammaispalvelujen toimijoille. Ikäkeskukselle suunniteltu tila sijaitsee Lappeenrannan keskustassa Lemminkäinen Talo Oy:n uudisrakennuskohteessa, osoite Kauppakatu 63. Ikäkeskus kokoaa saman katon alle moniammatillista asiantuntijuutta vanhus- ja vammaispalvelujen ja kuntoutuksen alueelta sekä toimijoita kolmannelta sektorilta. Ikäkeskuksen toiminnan tarkoituksena on edistää ikääntyvien ja vammaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Mahdollisuus osallistua aktiiviseen ja mielek-kääseen arkeen tukee kotona selviytymistä ja vähentää muiden sosiaali- terveyspalvelujen käyttöä. Ikäkeskuksen tilat mahdollistavat ryhmätoimintojen järjestämisen mm. ohjattua liikuntaa pienryhmille. Erikseen kannattaa vielä selvittää eri yhteistyötahojen käytössä olevat liikunta- ja monitoimitilat, jotka soveltuvat suurempien liikuntaryhmien käyttöön ja laajempien yhteisten tapahtumien järjestämisen." Teknisen toimen lausunto : Liittyen Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen ikäliikuntakeskuksen perustamisesta ei teknisellä toimella ole huomautettavaa eikä lisättävää nuoriso- ja liikuntalautakunnan antamaan lausuntoon. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunto : Valtuustoaloitteessa on kiinnitetty huomiota erittäin tärkeään asiaan. Kaiken ikäisten ihmisten, myös ikääntyvien on syytä kiinnittää huomiota riittävään ennaltaehkäisevään liikuntaan ylläpitääkseen hyvää terveyttä ja toimintakykyä. Ensisijaisesti vastuu riittävästä liikunnasta on aina ihmisellä itsellään. Maakunnallisen hyvinvointistrategian mukaisesti liikuntatoimi luo edellytyksiä ja toimintaolosuhteita (liikuntapaikat) asukkaiden liikunnalliselle elämäntavalle ja ennaltaehkäisevästi järjestää laajaa ohjattua liikuntaa eri ikäisille kaupunkilaisille. Tällä tavalla kaupunki omalta osaltaan vastaa liikuntapalvelujen järjestämisestä kaupungissa.

5 Liikuntatoimen ohjaustiimissä työskentelee tällä hetkellä liikuntasihteeri, ohjaustehtävissä 4 vakituista ohjaajaa ja kaksi oppisopimusopiskelijaa. Ohjattuja liikuntapalveluja toteutetaan yhteistyössä mm. Eksoten, erilaisten järjestöjen ja niiden vertaisohjaajien sekä hyvin monien erilaisten tahojen kanssa. Vuodesta 2009 lähtien on ohjattujen ryhmien määrä lisääntynyt ja palvelutarjonta monipuolistunut merkittävästi. Ryhmien lisäykset ovat vuosittain kohdistuneet pääsääntöisesti seniori-ikäisiin. Erityisesti vuoden 2012 aikana on lisätty ennaltaehkäisevää seniori-ikäisten ohjattua kuntosalitoimintaa ja -kursseja. Lisäksi liikuntatoimi on merkittävästi parantanut kaupungin omien kuntosalien laitteistoa. Liikuntatoimi on hankkinut lokakuussa 2012 Sammonlahden liikuntahalliin uudet kuntosalilaitteet. Tilassa on aloitettu 4 uutta seniori-ikäisille tarkoitettua kuntosaliryhmää. Tämän lisäksi Kahilanniemeen valmistuu tammikuussa senioreille kohdennettu kunto- ja terveysliikuntasali sekä Lauritsalan uimahallin yhteyteen valmistuu uimahallin peruskorjauksen yhteydessä keväällä 2013 erityisesti erityisryhmille ja seniori-ikäisille soveltuva kuntosali. Päätoiminta-ajatuksena liikuntatoimen ennaltaehkäisevässä ohjatussa liikunnassa seniori-ikäisiä ajatellen on tuoda ohjattuja liikuntapalveluja lähelle asiakkaita eri puolille kaupunkia. Tällä tavalla saadaan ryhmiin enemmän asiakkaita, ohjattuja palveluja tehokkaasti lähelle asiakkaita ja edelleen niin, että liikkumismatkat ja kulkukustannukset asiakkailta jäisivät mahdollisimman pieniksi. Tällä järjestelyllä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja kustannustehokkaasti olemassa olevia liikuntatiloja. Liikuntatoimen ohjatut ryhmät senioreille vuonna 2011: Kevätkausi , 15 viikkoa: 45 liikuntaryhmää/vk eri puolilla kaupunkia, 2 kuntosalikurssia. Ryhmissä yhteensä noin 960 osallistujaa viikoittain, keskimäärin noin 21 asiakasta/ohjattu ryhmä. Kesäkausi , 6 viikkoa: 15 liikuntaryhmää, viikoittain ryhmissä 155 osallistujaa. Syyskausi , 13 viikkoa: 45 liikuntaryhmää/vk eri puolilla kaupunkia ja 2 kuntosalikurssia. Ryhmissä yhteensä 1054 osallistujaa, keskimäärin 23 asiakasta / ryhmä Näiden ryhmien lisäksi liikuntatoimen ohjauspalveluilla on 17 erityisliikunnan ryhmää viikoittain eri puolilla kaupunkia, joissa

6 kaikissa toiminta soveltuu myös ikäihmisille. Erityisliikunnan ohjattu toiminta on esteetöntä ja siksi soveltuu iästä riippumatta kaikille niille, jotka tarvitsevat sovellettua liikuntaa. Erityisliikunnan ryhmissä (17 ryhmää / vko) on sekä kevät että syyskaudella n. 250 viikoittaista osallistujaa. Lappeenrantalaisten eläkejärjestöjen omat ohjatut liikuntaryhmät ikäihmisille Liikuntatoimen ohjauspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä lappeenrantalaisten eläke- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Liikuntatoimi tapaa näiden järjestöjen liikuntavastaavat yhteisessä kokouksessa kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä 2012 on 10 eri eläkejärjestöä järjestänyt omana toimintana jäsenilleen 33 erilaista liikuntaryhmää viikossa. Osa järjestöistä toimii Lappeenrannan keskustan alueella osa Joutsenossa. Nuoriso- ja liikuntalautakunta tukee myös avustuksin erityisliikuntajärjestöjen toimintaa sekä niille myönnetään liikuntatiloja maksutta käyttöön arkisin klo saakka päivisin. Käytettävissä olevat liikuntatilat Ikäihmisten liikkumiseen soveltuvia tiloja on sekä kaupungilla että Lappeenrannan Palvelukeskussäätiöllä erittäin paljon eri puolilla kaupunkia. Lisäksi liikuntaan käytetään erilaisia seurojen ja työväen taloja sekä VPK:n tiloja eri puolilla kaupunkia. Käytettävissä ovat eri puolilla kaupunkia, lähellä asiakkaita olevat kymmenet kaupungin liikuntasalit, urheilutalo, palloiluhallit, uimahallit, kuntosalit sekä ulkoliikuntapaikat. Uutena monipuolisena liikuntatilana otetaan vuoden vaihteessa käyttöön myös Kahilanniemen kunto- ja terveysliikuntasali, johon toivotaan luonnollisesti yhteistyötahoksi myös Eksote:a sekä erilaisia järjestöjä. Lappeenrannan Palvelukeskussäätiöllä on myös käytettävissä ja vuokrattavissa paljon ikäihmisten liikuntaan soveltuvia esteettömiä tiloja lähinnä keskustaajaman yhteydessä. Lisäksi kaupungissa on lukuisia yksityisiä liikuntayrityksiä, joita myös ikääntyvät ihmiset pystyvät käyttämään. Erilaisia ohjattuja liikuntapalveluja suunniteltaessa ja tuotettaessa on taloudellisesti järkevää niin kaupungin kuin asiakkaidenkin näkökulmasta, että hyödynnetään olemassa olevia tiloja mahdollisimman tehokkaasti ja tuodaan palvelut lähelle asiakkaita eri

7 puolille kaupunkia. Yhteenveto Jos lasketaan liikuntatoimen ja eläkejärjestöjen viikoittaiset liikuntaryhmät yhteen voidaan todeta, että Lappeenrannassa on ainakin noin 80 erilaista ohjattua liikuntaryhmää viikoittain tarjolla ikäihmisille eri puolilla kaupunkia. Tähän lukuun voidaan lisätä lisäksi vammaisjärjestöjen omat liikuntaryhmät, liikuntatoimen erityisliikunnan ryhmät sekä Kansalaisopiston erilaiset liikuntaryhmät. Tarjontaa on siis Lappeenrannassa ikäihmisten ennaltaehkäisevään liikuntaan erittäin monipuolisesti ja kattavasti. Ikäihmisten liikunnan osalta on erittäin tärkeä taata ja järjestää liikuntapalveluja lähelle kotia. Tästä syystä liikuntatoimen ohjauspalveluja järjestetään eri puolille kaupunkia, ei pelkästään keskustaan johonkin tiettyyn yhteen tilaan. Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni voi palveluja käyttää eivätkä kulkemiskustannukset muodostu kohtuuttomiksi. Voidaan siis hyvin perustellusti todeta, että kaupungin ja eri järjestöjen järjestämää ikäihmisten liikuntaa on tarjolla hyvin monipuolisesti ja kattavasti eri puolilla kaupunkia lähellä asiakkaita. Ikäihmisten ennaltaehkäisevään liikuntaan tarvittavia tiloja sekä liikuntapaikkoja on käytettävissä eri puolilla kaupunkia, lähellä asiakkaita hyvin paljon. Liikuntapalveluja on toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkastellen tarkoituksenmukaisinta järjestää olemassa olevissa tiloissa mahdollisimman lähellä asukkaita. Siksi on tärkeää huolehtia resursseista ja näiden palvelujen kehittämisestä mahdollisimman laajalle käyttäjäjoukolle eri puolille kaupunkia sen sijaan, että kyseisiä palveluja keskitetään yhteen paikkaan. Edelleen on otettava huomioon, että Kahilanniemessä otetaan käyttöön vuodenvaihteen jälkeen mm. ikäihmisille soveltuva kunto- ja terveysliikuntatila, jossa liikuntatoimi järjestää ohjattua liikuntatoimintaa ja jonne erilaisia yhteistyötahoja toivotaan saatavan mukaan järjestämään monipuolista ohjattua liikuntaa. (AR, IO) Ltj Nuoli Lautakunta päättää antaa Ikäliikuntakeskusta koskevaan valtuustoaloitteeseen liikuntatoimen edellä esittämän lausunnon. Hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta totesi, että nykyisillä olemassa olevilla resursseilla kaupunki ja eri yhteistyötahot sekä järjestöt ovat pysyneet järjestämään hyvää ja laadukasta ikäihmisille suunnattua ennalta ehkäisevää liikuntatoimintaa eri puolille kaupunkia. Monitoimitalo on jatkossakin säilytettävä nuorten toimintatilana, jota

8 myös esimerkiksi eläkeläisjärjestöt voivat jatkossakin käyttää päivisin toimintaansa kuten tähänkin saakka. (AK) Kj Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että Eksoten suunnitteilla oleva Ikäkeskus sekä kaupungin liikuntatoimen ja eri järjestöjen järjestämät erittäin monipuoliset ja kattavat ikäihmisten ennaltaehkäisevät liikuntapalvelut yhdessä vastaavat hyvin valtuustoaloitteessa esitettyyn tarpeeseen. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Asia jätettiin pöydälle ja siitä pyydetään vanhusneuvoston lausunto.