SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE OMAISHOITAJIEN LIIKUNTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ. "Omaishoitajien liikuntapalveluiden järjestäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE OMAISHOITAJIEN LIIKUNTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ. "Omaishoitajien liikuntapalveluiden järjestäminen"

Transkriptio

1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nuoriso- ja liikuntalautakunta Kaupunginhallitus SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE OMAISHOITAJIEN LIIKUNTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 531/012/2010 NUOLI 25 Valtuustoaloite : "Omaishoitajien liikuntapalveluiden järjestäminen Lappeenrannan kaupunki tukee omaishoitajien arvokasta työtä eri tavoin. Taloudellisen tuen lisäksi omaishoitajat ovat oikeutettuja hoidettavansa kanssa käyttämään maksuttomia kulttuuripalveluja mm. kaupunginteatterissa ja museoissa. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää. että omaishoitajien maksuttomiin palveluihin lisätään kaupungin ylläpitämien kuntosalien ja uimahallien käyttömahdollisuus. Omaishoitajan oman fyysisen kunnon ylläpitäminen on henkisen hyvinvoinnin ohella ensiarvoisen tärkeää. Liikunta antaa vireyttä ja voimaa arkeen ja jaksamista omaishoitajan fyysisestikin raskaaseen työhön." Liikuntatoimen lausuntoesitys: Liikuntapalvelumaksujen alennuksista erilaisille ryhmille on keskusteltu ja niitä on harkittu monessa eri yhteydessä erilaisin perusteluin. Yleensä on aina todettu, ettei ole ollut mahdollista tietyille ryhmille myöntää erillistä alennusta liikuntapalveluista, esimerkiksi uimahallimaksuista, koska rajan veto erilaisten ryhmien välillä on todella vaikeaa eikä se oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla perustellen ole mahdollistakaan. Omaishoitajat tekevät erinomaisen tärkeää ja arvokasta työtä. Heillä, kuten kaikilla työssä olevilla, työssä jaksaminen ja työkunnon ylläpitäminen on hyvin tärkeää ja siihen kannattaa panostaa. Omaishoitajien kohdalla erityisesti olisi perusteltua panostaa heidän työssä jaksamiseen ja siihen, että heillä olisi mahdollisuus ylläpitää hyvää fyysistä kuntoa ja saada hengähdystaukoa hyvin sitovaan omaishoitajan arkeen.

2 Lappeenrannassa on lähes 500 omaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukea. Näiden hoidettavat ovat 3 vuotiaista ylöspäin vanhuksiin asti. Yli 18 - vuotiaiden hoidettavien omaishoitajia on noin 380. Eksote tukee omaishoitajia maksamalla omaishoidon tukea kriteerit täyttäville omaishoitajille. Jotta omaishoitajien uimahalleissa ja uimahallien kuntosalilla käynti omalla ajalla työkuntoa ylläpitävänä toimintana alennettuun hintaan olisi mahdollista, Eksote:n tulisi varata toimintaan rahoitusta vuosittain. Tässä kohtaa tämä panostus varmasti olisi erittäin tuottava sijoitus pitkällä tähtäimellä ja se auttaisi varmasti monia omaishoitajia jatkamaan työssään jatkossakin. Kuitenkin on muistettava, että joissakin tapauksissa omaishoitajalle täytyy varata sijainen esimerkiksi uimahallissa ja kuntosalilla käynnin ajaksi. Tässä yhteydessä voidaan joka tapauksessa jo todeta se, että omaishoitajilla on mahdollisuus käydä hoidettavan omaisen kanssa uimahallissa niin, että omaishoitajan ei tarvitse maksaa uimahallissa käyntiään. Samalla tavoin myös vaikeasti liikuntaesteisten avustajat pääsevät uimahalliin avustettavansa kanssa maksutta, vain avustettava tai tässä tapauksessa siis omaishoitajan hoidettavan osalta peritään uimahallimaksu. (IO) Ltj Nuoli Lautakunta päättää hyväksyä liikuntatoimen esittämän lausunnon ja antaa sen lausuntonaan kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin. KH 175 (KK) Kj Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Hyväksyttiin. KV 70 (KK) Kh Merkitään tiedoksi.

3 NUOLI 53 Kv Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marja-Liisa Vesterinen esitti, että omaishoitajille annetaan mahdollisuus vapaa-ajallaan käyttää maksuttomasti kaupungin kuntosaleja ja uimahalleja ja että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutettu Kari Bagge, Juha Härkönen ja Satu Virtala kannattivat Vesterisen esitystä. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi "Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää omaishoitajien jaksamista tukevien toimenpiteiden selvittämistä. Pyrkimyksenä tulisi löytää erilaisia vaihtoehtoja, joilla omaishoitajan niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa edistetään. Vaihtoehdoilla tulisi saada omaishoitajalle hengähdystauko hyvin sitovaan arkeen. Esitämme, että omaishoitajien toiveita ja tarpeita selvitetään esim. Omaiset ja läheiset-yhdistyksen kanssa. Eksotella on jo käytössä omaishoitajan vapaapäivään tarkoitettu palveluseteli. Nyt tulisi saada aikaiseksi pysyvä toimintamalli, jonka avulla Lappeenrannan kaupunki pystyy yksilöllisesti tukemaan omaishoitajan hyvinvointia tämän lisäksi." Valtuustoaloitteissa esille otettujen omaishoitajien jaksamista tukevat toimenpiteet ovat perusteltuja. Omaishoitajien henkinen ja fyysinen jaksaminen ovat tärkeitä tekijöitä edesauttamaan omaishoitajia heidän tärkeässä tehtävässään. (IO) Ltj Nuoli Nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää esittää, että omaishoitajien kuntouttavaan, uimahallien ja niiden kuntosalien käyttöön varataan lisämäärärahaa Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten palvelusopimukseen lisäostona em. palvelun saamiseksi omaishoitajille. Lisämäärärahan tarpeen em. uimahallien käyttöä koskien voinee tarkemmin arvioida ja esittää Eksoten kotihoidon osasto. (IO) Hyväksyttiin. KH 609

4 Sosiaali- ja terveystoimikunnan lausunto : SOTETMK 30 Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite: Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt nuoriso- ja liikuntalautakunnan asiasta antaman lausunnon ja päättänyt: Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marja-Liisa Vesterinen esitti, että omaishoitajille annetaan mahdollisuus vapaa-ajallaan käyttää maksuttomasti kaupungin kuntosaleja ja uimahalleja ja että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutettu Kari Bagge, Juha Härkönen ja Satu Virtala kannattivat Vesterisen esitystä. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Sosiaali- ja terveystoimikunnan lausunto Lausunto on valmisteltu yhdessä Eksoten kotihoidon päällikkö Raili Paajasen ja vastaava palveluohjaaja Anna Behmin kanssa: Vastaava palveluohjaaja Anna Behm on vuonna 2010 Saimaan ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tehnyt selvityksen "Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien toiveet ja odotukset Lappeenrannan omaishoidon tukikeskukselta." Lappeenrannan Omaishoidon tukikeskuksen tuki ja hoitoapu on suunnattu ensi-sijaisesti lappeenrantalaisille yli 65-vuotiaille omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen. Opinnäytetyön tutkimuksen mukaan omaishoitajien henkilökohtainen tuen tarve konkretisoitui toiveiksi virkistäytymismahdollisuuksista, omien henkilökohtaisten asioiden hoitamisen mahdollisuudesta sekä tuentarpeeseen omaishoidon päättyessä. Omaishoidontuen lomake/palveluseteli turvaa omaishoitajalle oikeuden vapaaseen, mutta ei omaishoitajan palveluja. Tällä hetkellä Lappeenrannassa omaishoitajan kortilla käytettävissä olevat kulttuuripalvelut mahdollistavat osallistumisen yhdessä hoidettavan kanssa.

5 Kotihoidon vuoden 2011 talousarvioesityksessä oli omaishoidon kustannuspaikalla esitys hyvinvointisetelin käyttöönottamiseksi. Hyvinvointisetelin käyttömahdollisuutta esitettiin omaishoidon 3.luokassa oleville omaishoitajille (n. 40 omaishoitajaa). Setelin arvoksi esitettiin 250 /vuosi/hoitaja. Eksoten vuoden 2011 talousarvion tasapainottaminen ei mahdollistanut hyvinvointisetelin käyttöönottamista. Anna Behmin opinnäytetyön mukaan Lappeenrannassa on lokakuun 2010 tilaston mukaan 232 yli 65-vuotiasta omaishoitajaa. Sellaisia omaishoitoperheitä, joissa sekä hoitaja että hoidettava ovat yli 65-vuotiaita, on 217. Tämän lisäksi on viisitoista yli 65-vuotiasta omais-hoitajaa, jolla on alle 65-vuotias hoidettava. Yhteensä yli 65-vuotiaita omais-hoidettavia on 302, joten 85:llä yli 65-vuotiaalla hoidettavalla on alle 65-vuotias omaishoitaja. Kolmannes omaishoitajista on miehiä. (Lappeenrannan omais-hoidon tuen asiakkaat ja hoitajat 2010.) yli 65-vuotiaita omaishoidettavia oli 329 ja omaishoitajista yli 65-vuotiaita oli 262 (yli 70-vuotiaita 204, yli 75-vuotiaita 139 ja yli 80-vuotiaita 59). Eksote turvaa palvelujen järjestämisvastuunsa mukaisesti omaishoidettaville ja omaishoitajille lakisääteiset palvelut. Palvelujen laajentaminen edellyttää kaikilla vaihtoehtoisilla tavoilla toteutettuna taloudellisen lisäresurssin osoittamista, jolla voidaan kattaa syntyvä lisäkustannus. Hyvinvointisetelin käyttöönottaminen siten, että se 250 /v suuruisena turvaisi kaikille omaishoitajille mahdollisuuden myös hoitajan jaksamisen tukemiseen, tarkoittaisi /v suuruista lisämäärärahatarvetta osoitettuna joko Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimuksen lisäostona tai vastaavana katteena palveluja tuottaville Lappeenrannan kaupungin liikunta ja kulttuuripalveluille. Kjn varam. Sosiaali- ja terveystoimikunta antaa sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen omaishoitajien liikuntapalvelujen järjestämisestä esityksen mukaisen lausunnon. Tmk Sosiaali- ja terveystoimikunta lisäsi yksimielisesti päätösesitykseen uuden kappaleen seuraavasti: Sosiaali- ja terveystoimikunta pitää kuitenkin hyvänä asiana kaikkea omaishoitajien ennaltaehkäisevää toimintaa lisääviä kannustimia. Lappeenrannan kaupungin uimahallien ja kun-

6 tosalien käyttö maksutta omaishoitajille ilman hoidettavaa, olisi varteenotettava kannustin omaishoitajien jaksamiselle. Kaupungin omana palveluna se ei suoranaisesti lisäisi kustannuksia, vaan olisi osoitus omaishoitajien vaativan työn arvostuksesta. Toimikunta hyväksyi täydennetyn päätösesityksen. Eksoten vastaava palveluohjaaja Anna Behmin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2010 valmistunut opinnäytetyö Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien toiveet ja odotukset Lappeenrannan Omaishoidon tukikeskukselta on luettavissa www-osoitteessa: https://publications.theseus.fi/handle/10024/ Nuoriso- ja liikuntalautakunta on käsitellyt Kokoomuksen valtuustoryhmän vastaavan aloitteen. Aloitteessa on esitetty selvitettäväksi omaishoitajien jaksamista tukevia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on löytää erilaisia vaihtoehtoja, joilla omaishoitajan niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa edistetään. Nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti esittää, että omaishoitajien kuntouttavaan, uimahallien ja niiden kuntosalien käyttöön varataan lisämäärärahaa Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten palvelusopimukseen lisäostona em. palvelun saamiseksi omaishoitajille sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen annetussa lausunnossa nuoriso- ja liikuntalautakunta on todennut: Jotta omaishoitajien uimahalleissa ja uimahallien kuntosalilla käynti omalla ajalla työkuntoa ylläpitävänä toimintana alennettuun hintaan olisi mahdollista, Eksoten tulisi varata toimintaan rahoitusta vuosittain. Lappeenrannan uimahallien 50 kerran sarjalipun hinta on 247 euroa ja lisämaksu kuntosalin käytöstä 1,20 euroa/kerta. Eksoten omaishoidon tukikeskukselta saadun tiedon mukaan Lappeenrannassa on tällä hetkellä (joulukuu 2012) yhteensä 502 omaishoitajaa. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan esityksen mukainen varautuminen uimahallin käyttömahdollisuuteen kerran viikossa tarkoittaisi varautumista euron, ja kuntosalin käyttömahdollisuuden lisämaksulla euron, lisäostoon Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välisessä vuoden 2012 palvelusopimuksessa. Sosiaali- ja terveystoimikunnan selvitys

7 euron määrärahatarpeesta perustuu Eksoten mallin mukaiseen laskelmaan, jossa esitettiin 250 euroa/vuosi suuruisen hyvinvointisetelin käyttöönottamista 65 vuotta täyttäneille omaishoitajille. Laki omaishoidontuesta ( /937) 1 mukaan lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Lain 2 4 kohdan mukaan omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen 2.1 kohdan ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n ja perustamissuunnitelman mukaan piirillä on palvelujen järjestämisvastuu. Piiri vastaa lainsäädännön edellyttämästä palvelujen määrästä ja laadusta sekä siitä, että palvelut järjestetään kaikille piirin asukkaille yhdenmukaisin perustein. Huomioiden laissa omaishoidontuesta määritelty omaishoidontuen tarkoitus ja sisältö, Eksotella on strategisen palvelusopimuksen ja perustamisasiakirjojen mukaisesti ensisijainen vastuu omaishoitajan työn tukemisesta. Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen 2.1. kohdan mukaisesti kunta voi piirin kanssa sopia myös järjestämisvastuun ylittävästä lisäostosta. Tällainen yksittäisen kunnan lisäosto lakiin perustuvan palvelun osalta ei kuitenkaan tue maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin periaatteiden mukaista maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta. Lisäksi uimahalli- ja kuntosalipalvelujen osalta tulee huomioida, että Lappeenrannan liikuntatoimen palvelupisteet mahdollistavat palvelujen käytön myös Etelä-Karjalan muiden kuntien asukkaille, eikä palvelun saatavuutta ole eritelty asiakkaan kotikunnan mukaan. Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten väliset palvelusopimusneuvottelut on käyty ja Sosiaali- ja terveystoimikunta on kokouksissaan ja käsitellyt palvelusopimuksen sisältöä ja laajuutta, ja esittänyt neuvottelujen mukaisen palvelusopimuksen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Palvelusopimuksen maksuosuus perustuu kuntajohtajien neuvottelukunnan hyväksymään yhteiseen lin-

8 jaukseen, jonka mukaisesti palvelusopimuskuntien yhteenlasketut kuntaosuudet voivat kasvaa enintään 2,5 %. Kuntalaskutusperiaatteen mukaisesti Lappeenrannan kaupungin maksuosuus kasvaa vuodesta ,3 % eli yhteensä 6,7 miljoonaa euroa, kun kaupunginhallituksen linjauksen mukainen sosiaali- ja terveystoimen hyväksyttävä kasvuprosentti on ollut 2 %, eli 4 miljoonaa euroa. Huomioiden kuntalaskutusmallin mukainen Lappeenrannan kaupungin maksuosuuden kuntien keskimääräistä suurempi kasvu, ei vuoden 2012 palvelusopimus mahdollista uusia lisäostoja. Edelleen jatketaan jo pitkään voimassa ollutta käytäntöä, että omaishoitajat pääsevät hoidettavan omaisensa kanssa uimahalliin maksutta. (PA, IO) Kj Kh Merkitään aloite ja siihen annetut lausunnot tiedoksi ja saatetaan asia tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Asia jätettiin pöydälle lisävalmistelua varten.

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta 11.12.2008 2 1. Yleistä...3 2. Työryhmän toimeksianto...4 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa 2008...4 3.1. Omaishoidon palveluseteli...4

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

LAUSUNTO KARI PUOLAKAN YM. VALTUUSTOALOITEESTA KOSKIEN JOUTSENON LIIKUNTAHALLI-INVESTOINNIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTTA

LAUSUNTO KARI PUOLAKAN YM. VALTUUSTOALOITEESTA KOSKIEN JOUTSENON LIIKUNTAHALLI-INVESTOINNIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTTA Nuoriso- ja liikuntalautakunta 24 23.03.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 21.04.2009 LAUSUNTO KARI PUOLAKAN YM. VALTUUSTOALOITEESTA KOSKIEN JOUTSENON LIIKUNTAHALLI-INVESTOINNIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTTA

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot