KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 3 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ 4 SELVITYS KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 10 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS 13 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 17 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 17 TOIMINNAN RAHOITUS/ RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 22 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 26 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 31 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 32 KÄYTTÖTALOUS 34 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA MERKITTVIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON 36 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 37 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 93 OULUN SEUTUKUNTA 104 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 106 TYTÄRYHTIÖT 106 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 111 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 112 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 113 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 116 0

2 TOIMINTAKERTOMUS V.2008 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2008 TARKASTELUA Vuoden 2008 aikana valmisteltiin täydellä teholla ja yksimielisesti Kempeleen uuden toimintamallin käyttöön ottoa. Keskeistä valtuutettujen työskentelyssä oli valiokuntatyön harjoitteleminen. Samanaikaisesti kunnan hallintomenettely toteutettiin lautakuntajärjestelmän pohjalta. Kaksinkertaisen työn tekeminen kuormitti tuntuvasti sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Työ eteni korkeatasoisten haasteiden kannustamana sellaiseen pisteeseen, että valtuusto saattoi kutakuinkin tyytyväisenä jättää jatkovalmistelujen toteuttaminen uuden valtuuston tehtäväksi. On syytä muistaa, että Kempeleen uuden toimintamallin luomisella olemme halunneet kehittää sellaisia asiakaslähtöisten toimintatapojen uudistuksia, joiden uskomme mahdollistavan selviämisen tulevaisuuden haasteista. Talous, palveluiden kysynnän ja tarjonnan suhde, työn tekemiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset, väestön ikärakenteen muuttumiseen sekä globalisaation voimistumiseen liittyvät arviot ovat olleet Kempeleen uuden toimintamallin kehittämisen taustalla. Emme ole nähneet kuntarakenteiden uudistamistyön, jolla tarkoitetaan kuntaliitoksia, ratkaisevan tulevaisuuden haasteita. Juuri tästä syystä kehittämistyö on painottunut Kempeleen omien kuntatoimintojen uudelleenjärjestelyihin. Kaikessa kehittämistyössä on ollut keskeistä valtuutettujen osaamisen huomioon ottaminen. Luotamme siihen, että valtuustokaudella kehitelty Kempeleen toimintamalli kykenee luomaan edellytyksiä tulevaisuuden rakentamisessa. Talousarvion 2009 valmistelussa pohjana käytettiin palvelusopimuksia, joissa määriteltiin palveluiden määrä, hinta ja laatu. Harjoitusvaliokunnat (elinvoima-, itsehallinto-, palvelu- ja resurssivaliokunnat) kokoontuivat viime vuoden aikana keskimäärin 10 kertaa. Paras-lain kirjainta toteutettiin valmistelemalla Oulun seudun yhteistoimintaalueselvitystä sekä Oulun eteläisten kuntien vastaavaa selvitystä. Talouden hallinnassa pitämiseksi kunnanhallitus määritteli vuoden 2005 talousarviota tehdessään, että tavoitteena on vuoden 2008 tilikauden positiivinen tulos. Ylijäämäksi viime vuonna muodostui euroa. Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen mukaan Kempeleen kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä mm. sivistysosaston ja sote -palveluihin. Kaiken kaikkiaan Kempeleessä asuivat palveluihin nähden tyytyväisimmät kuntalaiset. Pätevien hakijoiden määrä avoinna olleisiin työpaikkoihin osoittaa, että Kempeleellä on hyvä imago. Useissa seudun kunnissa tilanne on ollut sellainen, että päteviä hakijoita ei ole ollut yhtään. Työhyvinvointikyselyn mukaan esimiestoimintaa kunnassamme arvostetaan. Sairauspoissaolojen väheneminen kolmella prosenttiyksiköllä oli tavoiteasetannan mukaista. 1

3 Viime vuoden aikana valtuusto hyväksyi Zatelliitti-alueen osayleiskaavan muutoksen ja valtatien ramppiliittymän asemakaavan. Voimakkaasta kunnan julkisesta palvelutuotantorakentamisesta johtuen kiinteistökanta lisääntyi huomattavasti. Omakotitonttien kysyntä laski. Yritystonttien kauppa oli vielä kohtalaista. Maan hankinta, kaavoitus ja myyminen olivat viime vuonnakin keskeisiä kunnan elinvoimaa kehittäviä toimenpiteitä. Paras lain vaatimukset kuntien yhteistoiminta-alueiden väestöpohjaksi asukasta edellyttävät vuoteen 2013 uusia hallinto-organisaatioita. Taloudellisen taantuman julkitunnustautuminen tapahtui marraskuussa 2008, jolloin valtionvarainministeriö ennusti yhteisöverojen huomattavaa laskua. Kirjoittaessani vuoden 2008 tarkastelua maaliskuussa 2009 kuntien taloudellisen tilanteen kehitys on entisestään heikentynyt ja ilman valtion voimakkaita apuvoimia ei voida kuntien katsoa selviytyvän. Uusi terveyden huoltolaki tekee tuloaan. Se astuu voimaan vuonna Emme tarkalleen tiedä, mitä uusi laki velvoittaa kunnilta. Toimintaympäristön voimakas muuttuminen koetaan usein uhkana, toisaalta jatkuva muutos luo myönteistä suhtautumista erilaisiin kehittämishankkeisiin ja toimenpiteisiin. Tiedän, että meillä on yhteinen halu onnistua. Samanaikaisesti onnistuminen edellyttää halua kehittää. Viime vuosi oli poikkeuksellisen haasteellinen sekä luottamushenkilöille että virka- ja työsuhteisille. Kiitän teitä kuntalaisten parhaaksi tehdystä työstä. Kari Ahokas Kunnanjohtaja 2

4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmanlaajuinen talouskriisi on iskenyt voimalla myös Suomeen. Viennin ja investointien supistuessa jyrkästi kansantaloutemme on ajautunut lamaan. Kuluvalle vuodelle tehdyt arviot kokonaistuotantomme kehityksestä ovat jatkuvasti heikentyneet. Vuonna 2009 kokonaistuotantomme on arvioitu supistuvan 3-4 prosenttia, työttömyyden kohoavan 8-9 prosenttiin ja inflaation hidastuvan 1,5 prosenttiin. Suomen valtion pitää ottaa velkaa lähivuosina odotettua enemmän. Kukaan tiedä sitä, miten laajoihin toimiin talouskriisin vahinkojen korjaamisessa vielä joudutaan. Kuntatalous Vuosi 2008 jää kuntatalouden rahoitusaseman kannalta vuosikymmenen parhaaksi. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 prosenttia. Kunta-alan kustannustaso kohosi verrattain nopeasti, peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräin noin viisi prosenttia. Kuntien verotilitysten kasvu on ollut 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi kahdeksan prosenttia ja yhteisöveroja neljä prosenttia enemmän kuin vuonna Harvat kunnat ovat kuitenkaan hyvän kasvun aikana varautuneet suhdannetilanteen mahdolliseen heikentymiseen. Heikon talouden kuntien lukumäärä lisääntyy. Kuntien ongelmana on verotulojen alentumisen lisäksi kuntien voimakas menokehitys. Kuntatalouden on arveltu kohtaavan talousongelmat muita yhteiskunnan sektoreita myöhemmin tavallaan jälkijunassa. Hyvinvointipalvelujen tarve ei kuitenkaan myötäile taloussuhdanteita. Pikemminkin lama kasvattaa subjektiivisiksi oikeuksiksi määritettyjen palvelujen kysyntää. Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointipalvelut järjestetään pääosin kunnissa. Tässä tilanteessa tavoitteeksi on otettava kuntapalveluiden pitäminen toimintakykyisinä. Kuntatalouden ennakointi on tavanomaista vaikeampaa. Kansainvälinen rahoituskriisi ja sitä seuraava talouden taantuma ovat kääntäneet nopeasti kuntien verotulot laskuun. Ensimmäisenä on sukeltanut yhteisöveron tuotto. Kunnallisveron muutos ei perustu pelkästään yleistaloudellisen kehityksen romahdukseen, vaan myös uusista kuntien veropohjan kaventavista kunnallisverotuksen kevennyksistä. Nämä kevennykset syövät verokasvusta runsaat 2 %. Kunnille menetykset on korvattu vuonna 2009 valtionosuuksia korottamalla. Kevennykset syövät kuitenkin kuntien veropohjaa. Meneillään olevan taantuman vaikutus toteutuu koko painolla vasta vuonna Pitkittyessään heikko talouskehitys merkitsee tuntuvia veroprosenttien korotuspaineita. Veroprosentin korotuksesta ei ole kuitenkaan koko aukon paikkaajaksi. Ratkaisevaa on, mikä on kunnan menojen kehitys seuraavan 2-3 vuoden aikana. Vakava taloustilanne vaatii nyt kunnilta malttia ja varovaisuutta. Valtuustojen on saatava aikaan koko valtuustokauden kattava tasapainotettu taloussuunnitelma. Kuntien on katsottava, mitä palveluista on leikattava. Kunnat eivät onnistu taloutensa tasapainottamisessa ilman rakenteellisia uudistuksia. Kuntien tavoite on erilaisten tehostamistoimenpiteiden avulla ilman irtisanomisia lisätä tuottavuutta. Kuntien ainoita keinoja ehkäistä taantumaa ovat investointien pitäminen korkealla tasolla ja henkilöstön irtisanomisten ja lomautusten välttäminen. 3

5 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ Väestönkehitys Vuoden vaihde Tavoite/ ennuste, hlöä Toteutunut asukasluku, hlöä Muutos, hlöä Kehitys, % 1995/ ,5 1996/ ,2 1997/ ,0 1998/ ,6 1999/ ,6 2000/ ,8 2001/ ,6 2002/ ,7 2003/ ,1 2004/ ,6 2005/ ,5 2006/ ,0 2007/ / Väestönkasvuksi arvioitiin 350 asukasta, toteuma oli 102 eli 0,6 %. 2,0 0,6 Väestön Syntyneet Kuolleet Syntyneiden ennemmyys Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto Kokonaismuutos Tammkuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Talousarvio 2008 laadittiin 350 asukkaan väestönlisäykseen perustuen. Tavoitteesta jäätiin selvästi jälkeen ja väestönkasvu jäi 107 asukkaaseen. Kuntaan suuntautunut tulomuutto jäi 104 asukasta pienemmäksi kuin lähtömuutto, joten, joten muuttotappiota syntyi 104 asukasta. 4

6 Väestö ikäryhmittäin Ikäryhmät Muutos vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 85 -vuotiaat Yhteensä Kempeleen huoltosuhde on 0,54 eli yhtä työikäistä (15-64 vuotiaat) kohti on 0,54 alle 15- ja yli 64-vuotiasta. Väestö tilastoalueittain T ila s to -a lu e M u utos K es k us ta S arkk iran ta H ak a m aa H on k an e n Ylik ylä V ih ilu oto K etolan p erä S ip ola N iittyran ta A la ky lä V ää rä lä n pe rä Linn a ka n ga s Ju u ru ss u o Me rialue 2-2 Tu n te m aton K em p e le yhtee n sä Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kempeleessä 2007e Opiskelijat, koululaiset; 1189 Eläkeläiset; 2096 Muut; 492 Työlliset; vuotiaat; 3963 Työttömät; 668 5

7 Kempeleen työpaikat päätoimialoittain Kempeleessä Kempeleen työpaikkakehitys on tasaantunut. Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet ja selvimmin kasvua on tapahtunut terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimialoilla. Työpaikkojen määrän kehitys kunnittain Kempeleen työpaikat ovat hieman vähentyneet v alkaen. 6

8 Työpaikkaomavaraisuuden kehitys Oulun seudun kunnissa Kempeleessä on seudun kolmanneksi suurin työpaikkaomavaraisuusaste. Teollisuustoiminta Kempeleessä

9 Työllisyysasteen kehitys Oulun seudun kunnissa e Työllisyysaste ilmoittaa, kuinka moni vuotiaista on työssä. Kempeleessä on Ouluseudun paras työllisyysaste. Työhönosallistuvuusaste kunnittain Ouluseudulla 2007e Kempeleen työhönosallistuvuusaste oli vuonna 2007 yli koko maan keskiarvon. 8

10 Työttömien lkm Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat eri ikäryhmissä Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat eri ikäryhmissä /0 0 12/0 1 12/0 2 12/0 3 12/0 4 12/0 5 12/0 6 12/0 7 Alle 25 vuotiaat / vuotiaat Yli 50 vuotiaat Työttömyysaste % 11,1 12,3 10,7 10,5 10,3 11,1 9,9 9,1 9, Työttömien määrä oli joulukuun 2008 lopussa 691. Suurimpien yritysten työpaikka : Muutos Suurimmat yritykset Kauppakeskus Zeppelin työllistää noin 550 henkilöä. 9

11 SELVITYS KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kempeleen kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan ohjeet vuonna Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella. Toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja osastopäälliköillä sekä tulosalueiden vastuuhenkilöillä alaistensa toiminnan osalta. Jokainen tilivelvollinen vastaa oman toimialansa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että noudatetaan lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä ja turvataan omaisuus ja voimavarat. Kempeleen kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnan toiminnot tulee järjestää ja johtaminen hoitaa siten, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Kunnan toimintoja ohjataan toimintasäännöllä. Vuonna 2008 voimassa ollut toimintasääntö on hyväksytty ja se on tullut voimaan Tämän jälkeen sääntöön on tehty tarkennuksia , ja Toimintasääntöä on uusittu ja uuden toimintamallin mukainen toimintasääntö astui voimaan Toimintasäännössä on esitetty kunnan organisaatiorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Asioiden valmistelu on perustunut hyvään hallintotapaan. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset tehdään asiakirjahallintaohjelmalla, josta saadaan päätösluettelot. Päätökset annetaan tiedoksi ao. toimielimelle. Viranhaltijapäätösten osalta esimiesten tehtävänä on pistokokein tarkistaa onko päätökset tehty toimivallan puitteissa, ovatko ne riittävästi perusteltuja, ovatko päätökset olleet asianmukaisesti nähtävillä ja onko ne annettu tiedoksi asianosaisille. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja varojen käytön valvonta Tulosalueiden tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta, jotka tarkistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Tulosyksiköiden tavoitteet on määritelty käyttösuunnitelmissa. Työntekijöiden tavoitteet määritellään vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa, joiden yhteydessä käydään läpi myös asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulosalueiden ja -yksiköiden vastuuhenkilöt seuraavat kuukausittain asetettujen tavoitteiden, määrärahojen ja tulojen toteutumista. Raportit annetaan tiedoksi ao. toimielimelle/osastopäällikölle, kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. Talouden osavuosiraportit esitetään lautakunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 30.4., ja ajankohdan mukaan. Riskien hallinnan järjestäminen Kunnan toiminnan riskit voivat kohdistua palveluihin, kunnan liiketoimintaan, tietojenkäsittelyyn, toiminnan jatkuvuuteen ja toimintaan liittyviin vastuukysymyksiin. Henkilöriskit voivat olla työntekijöille sattuvia tapaturmia, avainhenkilöiden menetyksiä sekä henkilökunnan luotettavuuteen, ammattitaitoon ja osaamiseen ja riittävyyteen liittyviä asioita. Omaisuusriskejä ovat kunnan kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat uhat. 10

12 Sopimustoiminta Toiminta- ja työketjut on pyritty järjestämään niin, ettei vaarallisia työyhdistelmiä synny esim. palkkalaskennassa ja taloushallinnossa. Henkilöriskeihin on varauduttu kouluttamalla henkilöstöä ja huolehtimalla toimivasta varahenkilöjärjestelmästä. Omaisuus luetteloidaan ja merkataan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Teknisiä turva- ja valvontalaitteita on asennettu kunnan kiinteistöihin. Riskikartoitus on tehty teknisellä osastolla. Sosiaali- ja terveysosastolla on suoritettu turvallisuuskatselmuksia. Kunnan kiinteistöille on laadittu kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. Tietoturvallisuusriskeihin on varauduttu uusimalla virustorjuntajärjestelmiä ja kehittämällä varmuuskopiointia sekä fyysisesti sijoittamalla kriittistä laitekantaa asianmukaisiin tiloihin. Terveyskeskuksessa on varasähkövoimala. Toiminta on perustunut valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja toimintasäännöllä delegoituun päätösvallan käyttöön. Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä talouden ja toiminnan seurannan perusteella, että kunnan hallinto on toiminut pääosin kuntalain, toimintasäännön sekä kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan ja että sisäinen valvonta on toimivaa ja asianmukaisesti järjestettyä. Vuonna 2009 on tavoitteena uusia sisäisen valvonnan ohjeet uuden toimintamallin vaatimusten mukaisesti. Samalla ohjeistetaan palvelukuntaa raportoimaan sisäisen valvonnan toimivuudesta ja riskien hallinnasta. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Nimi Kotipaikka Kunnan omistus osuus TYTÄRYHTEISÖT Kiinteistö Oy Kempeleenkartano Kempele 100,00 % Kempeleen Vesihuolto Oy Kempele 86,22 % KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulu 2,41 % Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulu 8,22 % Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri Oulu 2,14 % Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu 3,10 % YHTEIS- JA OMISTUSYHTEISÖT Kiinteistö Oy Tiilitori Kempele 44,69 % Technocenter Kempele Oy Kempele 48,40 % Limingan Vesihuolto Oy Liminka 22,50 % Kempele-konserniin kuuluvat seuraavat tytäryhteisöt: Kempeleen Vesihuolto Oy, Kiinteistö Oy Kempeleenkartano, osakkuusyhteisöihin: Kiinteistö Oy Tiilitori, Technocenter Kempele Oy ja Limingan Vesihuolto Oy sekä kuntayhtymiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri, Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Osakkuusyhteisöt on jätetty yhdistämättä konsernitilinpäätökseen, koska yhdistelyllä ei ole vaikutusta konsernin tulokseen. 11

13 Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeet vuonna Konserniohjeilla luodaan puitteet Kempele -konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle. Valtuusto päättää vuosittain talousarvion yhteydessä konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteidensa toteutumisesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi tytäryhteisöjen ja kunnan kanssa pidetään suunnittelu- ja neuvottelupalaveri vuosittain. Selvitys konsernivalvonnan järjestämisestä Konserniohjeiden mukaan konsernivalvonnasta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tytäryhtiöiden tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiöissä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että niissä seurataan valvonnan toimivuutta. Lisäksi yhtiöiden on huolehdittava että ne tunnistavat toimintaansa liittyvät riskit ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Kunnanhallitus nimeää edustajat tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin ja evästää heitä tarvittaessa kunnan kannasta tärkeimpiin asioihin. Lisäksi konsernin johto on tiiviissä yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa, koska yhteisöjen hallituksissa on johtavia luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Tytäryhtiöiden tilintarkastajina toimivat kunnan valitseman tarkastusyhteisön palveluksessa olevat tilintarkastajat. 12

14 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS euroa K E M P ELE Asu ka s luku v ä es tö n k a s vu -% 0,9 1,9 3,0 3,5 2,6 Tu loverop rosentti 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8,5 18,5 V e ro tu lo t V a ltio no s u u d e t V e rora ho itus yh te en s ä m u u to s % 9,0 7,6 6,6 9,1 7,7 e u ro a /a s u k a s To im inta m e n ot m u u to s % 9,2 7,9 6,8 6,4 8,3 To im inta k a te m u u to s % 8,8 7,6 7,3 7,5 6,3 e u ro a /a s u k a s V uosik a te e u ro a /a s u k a s v u os ik a te /p o is to t-% 10 7, ,8 9 4, ,7 97,9 Tilik a uden tulos Tu lor ah oitu s in v e sto in tie n tu lo ra ho itu s -% 3 8,6 3 8,1 9 4,0 6 6,5 35,7 p ä ä o m a m e n o je n tu lo ra h o itu s-% 3 5,6 3 3,6 7 3,5 5 7,5 34,1 Investoin nit netto e u ro a/a s u k a s L a inan hoito k ulu t K oko nais m e no t Taseen loppusu m m a K u m u la tiiv in e n y lijä ä m ä L a in a t e u ro a/a s u k a s R a ho itusvara llis uus e u ro a/a s u k a s K on s er nita s e e n loppu su m m a K o n se rn in la in a t e u r e u ro a/a s u k a s

15 Kempeleen kunnan talous toteutui suunniteltua heikompana. Kempeleen kunnan kokonaistuotot vuonna 2008 ovat 85,1 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6 milj. euroa eli 18,9 %. Tuotoista suurin osa muodostuu verorahoituksesta, joka on 61,4 milj. euroa. Verorahoitus kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 5,1 milj. euroa eli 9 %. Toimintatuottojen määrä on 8 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,9 milj. euroa eli 12,1 %. Investointiosan rahoitusosuudet ja myyntitulot ovat yhteensä 3,8 milj. euroa, kasvu 24,1 %. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on 13,5 milj. euroa. Kempeleen kunnan kulujen kokonaismäärä on 84,4 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 milj. euroa eli 16,6 %. Toimintakulut ovat 65 milj. euroa ja ne kasvoivat 6 milj. euroa eli 9,2 %. Investoinnit olivat 11,7 milj. euroa, Lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten lainojen vähennykset ovat 7 milj. euroa. Vuosikate Vuosikate vuonna 2008 on 3,8 milj. euroa. Se parani 0,1 milj. euroa eli 3 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on euroa positiivinen, kun vastaava tulos vuonna 2007 oli euroa. Vuoden 2007 tulosta parantaa 0,5 milj. euron kirjaus satunnaisiin tuottoihin. Linnakangastalon investointivaraus euroa puretaan ja tehdään kohteeseen liittyvä euron poistoerokirjaus. Investointeihin liittyviä poistoeron vähennyksiä tuloutetaan suunnitelman mukaan euroa. Varauksella kunta on etukäteen rahoittanut investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen ylijäämäksi muodostuu ,83 euroa. Investoinnit Investointimenot olivat 11,7 milj. euroa ja ne olivat 0,7 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Suurimmat investointiryhmät olivat rakennukset 5,7 milj. euroa, maanhankinta 2,6 milj. euroa ja liikenneväylien rakentaminen 1,1 milj. euroa. Investointiosan valtionosuudet ovat 0,7 milj. euroa. Suurimmat investointihankkeet ovat Linnakangastalo ja Santamäki talo. Nämä kohteet valmistuivat kesällä Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus oli pienempi kuin investoinnit ja lainojen lyhennykset. Toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 6 milj. euroa negatiiviseksi ja rahoituksen rahavirta 5,8 milj. euroa positiiviseksi. Lainakannan muutos oli 6,5 milj. euroa. Rahavarojen muutos oli 0,2 milj. euroa negatiivinen. 14

16 euroa euroa euroa / asukas Tase Kunnan taseen loppusumma on 82,2 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 milj. eurolla. Omavaraisuusasteeksi muodostui 67,5 %, edellisenä vuonna se oli 73,3 %. Lainakanta kasvoi 6,5 milj. eurolla. Vuoden lopussa lainamäärä asukasta kohden oli euroa/asukas, edellisenä vuonna 815 euroa/asukas. LAINAMÄÄRÄ Lainamäärä, /asukas Lainamäärä LAINANHOITOKUSTANNUKSET LAINANHOITOKUSTANNUKSET JA VEROPROSENTINTUOTTO Lyhennykset Korot Veroprosentin tuotto Lainojen korot ja lyhennykset olivat yhteensä 1,7 milj. euroa eli 109 euroa/asukas 15

17 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT Rahoitusosuudet inv.menoihin 2 % Satunnaiset tuotot 0 % Lainanotto 16 % Myyntituotot 2 % Maksutuotot 3 % Tuet ja avustukset 1 % Muut tuotot 1 % Maan myyntitulot 2 % Valtionosuudet 18 % Verotulot 55 % Kempeleen kunnan kokonaistulot vuonna 2008 olivat 85,1 milj. euroa josta verorahoituksen osuus on 61,4 milj. euroa. KUNNAN KOKONAISMENOT Antolainasaamisten lisäykset 0 % Rahoitusmenot 2 % Muut kulut 1 % Avustukset 5 % Aineet ja tarvikkeet 5 % Investointimenot 15 % Henkilöstökulut 42 % Palvelujen ostot 30 % Kempeleen kunnan kokonaiskulut vuonna 2008 ovat 84,4 milj. euroa, josta toimintakulut olivat 65 milj. euroa ja investoinnit 11,7 milj. euroa. 16

18 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA u lk ois e t M uutos % M uutos To im inta tuotot , , ,1 % M y yn titu oto t , , ,4 % M a k s u tu o to t , , ,5 % T u e t ja a vu s tu ks e t , ,1 1-0,7 % M u u t to im in ta tu o tot , , ,2 % To im inta k ulu t , ,7 3 9,2 % H e n k ilö s tö k u lu t , ,2 6 9,0 % P a lk a t ja p a lk k io t , ,8 9 9,1 % H e n k ilö s ivu k u lu t , ,3 7 8,7 % Elä k e k u lu t , , ,0 % M u u t h e n k ilö sivu k u lu t , ,7 2 5,1 % P a lve lu je n o s to t , , ,6 % A in e e t, ta rv ik k ee t , ,4 6 8,1 % A vu s tu ks e t , ,8 4-3,5 % M u u t to im in ta k u lu t , , ,9 % TO IM IN TAK ATE , ,5 5 8,8 % V e ro tu lo t , ,8 6 6,1 % V a ltio no s u u d e t , , ,9 % R a h o itu stu o to t ja -k u lu t , , ,5 % K o rk o tu o to t , ,2 5 2,5 % M u u t ra h o itu s tu o to t , , ,0 % K o rk o k u lu t , , ,6 % M u u t ra h o itu s k u lu t , , ,1 % V U O SIK ATE , ,0 3 3,0 % P o is to t ja a rvo n a le n tu m ise t S u u n n ite lm a n m u k a is e t p o is to t , ,0 1 3,1 % S a tu n n a is e t e rä t S a tu n n a is e t tu o to t , TILIK AUD E N TU LO S , , ,9 % P o is to e ro n lisä y s , ,8 9 3,6 % P o is to e ro n v ä h e n n ys , , ,4 % V a ra u ste n lisä y s , ,0 % V a ra u ste n v ä h e n n ys , , ,0 % TILIK AUD E N YL IJ ÄÄM Ä (AL IJ ÄÄM Ä) , , ,0 %

19 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toim intatuotot / Toim intakulut, % 12,2 11,9 Vuosikate / Poistot, % 107,7 107,8 Vuosikate, euroa / asukas Asukasm äärä TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. 2. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina TP TP TALOU SSU UNNITELMA Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Muut avustukset investointeihin Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero P oikkea m a -% -4 1 Selvitys poikkeaman syistä: Keskimääräisen investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, että investointitaso on olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut - Vuodelle 2008 on oikaistu rakennusten myyntitappioita ,58 euroa. Vuonna 2007 ei ole huomioitu rakennusten osuutta kaupasta. - Verottajalta on haettu laskennallista 5% palautusta yksityisen hoidon tukea vuosilta yhteensä ,68 euroa. Palautus on kirjattu yksityisen hoidon tuen menotiliä hyvittäväksi. 18

20 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelutoiminnan kuluihin, lainojen korko- ja muihin rahoituskuluihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin. TUOTOT Kempeleen kunnan tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2008 yhteensä 69,5 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6 milj. euroa eli 9,4 %. Toimintatuotot kasvoivat 0,9 milj. euroa (12,1 %), verotulot 2,7 milj. euroa (6,1 %) ja valtionosuudet 2,4 milj. euroa (18,9 %). KULUT Kempeleen kunnan kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2008 yhteensä 65,7 milj. euroa. Kulujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5,8 milj. euroa eli 9,8 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,8 milj. euroa (9 %), palvelujen ostot 2,5 milj. euroa (11,6 %), aineet ja tarvikkeet 0,3 milj. euroa (8,1 %) sekä muut toimintakulut 0,1 milj. euroa (24,9 %). Rahoituskulut lähtivät voimakkaaseen kasvuun, kasvuprosentti oli 120 %. Hallinto-osaston kulujen kasvu on 0,5 milj. euroa eli 16,8 %. Sosiaali- ja terveysosastolla toimintakulujen kasvu oli 2,8 milj. euroa eli 10,3 %. Siellä merkittävimmin kasvoivat terveyspalvelujen kulut 1,4 milj. euroa eli 7,7 %. sekä sosiaalipalvelujen kulut 1,3 milj. euroa eli 16,6 %. Sivistysosaston toimintakulujen kasvu oli 2 milj. euroa eli 7,6 %. Koulutoimen kulut nousivat 0,9 milj. euroa eli 7,8 % ja vapaa-ajan kulut 0,2 milj. euroa eli 11,8 %. Asukasta kohti laskettuna toimintakulut ovat euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 346 euroa/asukas eli 8,8 %. TOIMINTAKATE Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintakuluista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakulujen voimakkaan kasvun vuoksi toimintakate heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 4,6 milj. euroa eli 8,8 %. Toimintatuotot kattoivat 12,2 % toimintakuluista. 19

21 VEROTULOT Verotulot olivat 46,2 milj. euroa ja ne toteutuivat 98,6 %. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäys oli 2,7 milj. euroa eli 6,1 %. Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä: muutos-% 5,4 % 8,3 % 7,1 % 7,2 % 6,1 % Verotulot /asukas 2,506 2,621 2,723 2,861 3,014 muutos-% 2,8 4,6 3,9 5,0 5,4 Kunnallisvero kasvoi edellisenä vuonna 6,8 % asukasta kohti laskettuna 6,1 % Verotuloarvion toteutuminen Talousarvio Toteuma Ero Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Vakituinen asuminen 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet olivat 15,2 milj. euroa ja ne toteutuivat 103,4 %. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäys oli 2,4 milj. euroa eli 18,9 % Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus-ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus Verotulojen tasauslisä Yhteensä: muutos-% 16,8 11,8 4,9 9,1 18,9 Valtionosuudet, /as muutos-% 13,9 8,0 1,8 6,7 18,3 20

22 euroa Valtionosuuksien tuloarvion toteutuminen Talousarvio Toteuma Ero Sosiaali- ja terveysosasto Opetus ja kulttuuritoimi Yleinen valtioosuus Verotulojen tasauserä Yhteensä VUOSIKATE Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Vuoden 2008 vuosikate oli 3,8 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Edelliseen vuoteen nähden vuosikate parani lähes 0,1 milj. euroa. Vuosikate asukasta kohti oli 247 euroa, edellisenä vuonna 242 euroa. VUOSIKATE JA POISTOT Vuosikate Poistot Vuosikate riitti poistoihin 107,7 prosenttisesti. TILIKAUDEN TULOS JA YLIJÄÄMÄ Tilikauden tulos on ,76 euroa. Linnakangastalon investointivaraus ,86 puretaan ja siitä tehdään hankintamenon suuruinen ,23 euron poistoerokirjaus. Ylikylän koulun, Kokkokankaan päiväkodin, lukion, Kempelehallin sekä Linnakangastalon poistoeron vähennykset tuloutetaan suunnitelman mukaan ,43 euroa Tilikauden ylijäämä euroa siirretään taseeseen oman pääoman tilikauden ylijäämä tilille. 21

23 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelmaan on koottu käyttötalouden, tuloslaskelman ja investointiosien kulut ja tuotot sekä rahoitustapahtumien kulut ja tuotot. Rahoituslaskelma kertoo lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT To im in na n rah avirta , ,59 V uo sikate , ,03 S atunnaiset erät ,14 T ulora hoitukse n korjauserät , ,58 Investoin tie n rah avirta , ,52 In vestointim en ot , ,66 R a hoitusosuude t in vestointim en oihin , ,87 P ysyvien vastaavie n hyödykkeiden luo vutu stu lot , ,27 To im in na n ja investoin tien rah avirta , ,93 R ah oituks en ra havirta An tolaina uks en m u uto kse t , ,14 A ntola ina sa am isten lisäykset , ,81 A ntola ina sa am isten vähenn ykset , ,67 Lain aka nn an m u uto kse t , ,44 P itkäaika isten lainojen lisä ys ,00 P itkäaika isten lainojen vähe nnys , ,56 Lyhytaikaisten lainojen m uuto s , ,00 M uu t m aksu valm iud en m u utoks et , ,86 T oim eksia ntojen var.ja p ääom ien m uu tokse t , ,13 V aihto -om aisuu s m uutos 843, ,92 S aa m iste n m u utos , ,89 K orottom ie n ve lkojen m uutos , ,80 R ah oituks en ra havirta , ,16 R ah avarojen m u utos , ,77 R ah avarojen m u utos R a havarat , ,52 R a havarat , ,29 R ah avarojen m u utos , ,77 RAHO IT USLASKELM AN TUN NUSLUVU T Investointien tulorahoitus, % 38,6 38,1 Pääom am enojen tulorahoitus, % 35,6 33,6 Lainanhoitokate 2,7 3,1 Kassan riittävyys, pv 8 10 Asukasm äärä

24 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan pysyvien vastaavien investointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintamenot + Antolainojen nettolisäys +Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = ( Vuosikate + Korkokulut ) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset) Kassan riittävyys = 365 x Rahavarat / kassasta maksut tilikaudella TULORAHOITUS Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauseränä maan myyntivoitot, jotka on merkitty tuloslaskelmaosaan teknisen osaston tuloksi ja lisätään satunnaiset tulot. Vuonna 2008 tulorahoituksen määrä oli 1,9 milj. euroa, määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 milj. euroa. INVESTOINNIT Investointimenojen määrä oli 11,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ne olivat 0,7 milj. euroa suuremmat. Maan myyntituloja kertyi 2,2 milj. euroa ja valtionosuuksia/-avustuksia investointimenoihin 1,6 milj. euroa. Rahan käyttö investointeihin oli yhteensä 7,9 milj. euroa. Tulorahoituksen ja investointien erotuksena saatu toiminnan ja investointien rahavirta oli 6 milj. euroa negatiivinen. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoitustoiminnan rahavirta oli vuonna 2008 yhteensä 5,8 milj. euroa positiivinen. Vuoden vaihteessa kunnalla oli 6 milj. euroa tilapäislainaa. Loppuvuodesta laina muutettiin pitkäaikaiseksi. Vuonna 2008 pitkäaikaisia lainoja nostettiin yhteensä 13,5 milj. euroa ja lyhennettiin 1 milj. euroa. 23

25 1.000 TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS INVESTOINTIEN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN RAHOITTAMISESSA Investoinnit, netto Lainojen lyhennykset Tulorahoitus Tulorahoituksella katettiin 35,6 % investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 33,6 % RAHAVAROJEN MUUTOS Toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos oli 0,2 milj. euroa negatiivinen. 24

26 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISKULUT JA -TUOTOT Kokonaistuotot ja kulut laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt. T U O TO T M u uto s% V ar sina ine n toim inta T oim in tatuoto t , , ,1 % V e ro tu lot , ,8 6 6,1 % V altion osuu de t , , ,9 % Ko rk otuo to t , ,2 5 2,5 % M uu t raho itustuo tot , , ,0 % S atunna ise t tuoto t 0, , ,0 % T ulor ahoituk sen k orjause rät - P ys yv ie n v astaa vien , ,4 7 8,4 % hy ödy k ke ide n luo vu tu svo ito t In ve sto innit R aho ituso suude t inve sto intim e noihin , ,8 7 P y sy vien v astaav ie n , , ,3 % hy öd yk k eide n lu ov utustuo tot R a ho it ust oim inta A ntola inasa am iste n v ähe nny k set , ,6 7 P itk äa ik aiste n laino je n lisä ys ,0 0 0,0 0 Ly hy ta ik aiste n laino je n lisä ys 0, ,0 0 O m a n pää om an lisä yk se t 0,0 0 0,0 0 K oko na istu oto t yh te en sä , , ,9 % K U LU T V ar sina ine n toim inta T oim in taku lut , ,7 3 9,2 % Ko rk ok ulut , , ,6 % M uu t raho itusk ulu t , , ,1 % S atunna ise t k ulut 0,0 0 0,0 0 T ulor ahoituk sen k orjause rät - P ys yv ie n v astaa vien , , ,1 % hy öd yk k eide n lu ov utustapp iot In ve sto innit P y sy vien v astaav ie n inv esto inn it , ,6 6 6,4 % R a ho it ust oim inta A ntola inasa am iste n lisäy k set , ,8 1 P itk äa ik aiste n laino je n väh en nys , ,5 6 0,3 % Ly hy ta ik aiste n laino je n väh en nys ,0 0 K oko na isku lu t y hte e nsä , , ,6 % 25

27 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A P YS Y V Ä T V A S TA AV A T , ,80 Ain eettom at hyöd ykk eet , ,83 T ietokon eohjelm isto t , ,97 M uut pitkävaikutteiset m eno t , ,86 Ain eelliset h yö dykke et , ,18 M aa- ja vesia lue et , ,42 R akennu kset , ,84 K iinteät rakenteet ja laitteet , ,87 K oneet ja ka lusto , ,37 M uut aine elliset hyö dykkeet , ,19 E nnakkom aksut ja keskener.hankinnat , ,49 S ijoituks et , ,79 O sakkeet ja osuu det , ,71 M uut saam iset , ,08 TO IM E K S IAN T O JE N V A R A T , ,65 V altion toim eksian not , ,26 M uut to im eksianno t 93 3,70 180,39 V AIH TU V A T V AS T AA V AT , ,11 V aihto-om aisu us , ,25 A ine et ja tarvikkee t , ,25 S aam iset , ,34 P itkä aikais et s aam iset , ,50 M yyn tisaa m iset , ,54 L ainasaam iset , ,61 M uut saam iset , ,35 Lyhytaika iset saam ise t , ,84 M yyn tisaa m iset , ,68 L ainasaam iset , ,76 M uut saam iset , ,93 S iirtosaa m iset , ,47 R ah at ja pan kkis aam iset , ,52 V AS T AA V AA , ,56 26

28 V A S T A T T A V A A O M A P Ä Ä OM A , ,8 1 P erusp ääom a , ,6 5 E dellisten tilikau sien ylijääm ä , ,1 8 T ilikau den ylijääm ä (alijää m ä) , ,9 8 P O IS TO E R O J A V A P AA E H T O IS E T V A R A U K S E T , ,0 2 P oistoero , ,2 6 V apa aehto iset vara ukse t , ,7 6 Investo intivarau kset , ,7 6 V a stuuva rau s 0,0 0 TO IM E K S IAN TO JE N P ÄÄ O M AT , ,0 9 V altio n toim eksia nnot , ,7 7 M uut toim eksian tojen pä äom a t , ,3 2 V IE R A S P Ä ÄO M A , ,6 4 P itk äaika inen , ,6 5 L ainat rahoitus- ja vakuutu slaitoksilta , ,0 0 L ainat julkisyhte isöiltä , ,6 5 Lyhytaikain en , ,9 9 L ainat rah.ja vak.laitoksilta lyh ennykset , ,0 0 L ainat julkisyhte isöiltä lyhenn ykset , ,0 6 S a adut enna kot , ,4 7 O stovelat , ,4 8 S iirtovelat , ,2 1 M uut lyh ytaikaiset velat , ,7 7 V AS T AT TA V A A , ,5 6 TASEEN TUNN USLUVUT: Om avaraisuusaste, % 67,5 73,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,0 30,3 Kertynyt ylijääm ä, Kertynyt ylijääm ä, / asukas Lainakanta , Lainakanta , / asukas Lainasaam iset, Asukasm äärä

29 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Omavaraisuusaste = 100 x (Oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus =100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kunnan lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Kunnan lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk- lainasaamiset ja muut lainasaamiset TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastaavaa 1. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat osoittaa poistamatta olevan hankintamenon määrän. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. 2. Taseen erän Aineelliset hyödykkeet merkityn pysyvien vastaavien lisäykset ja vähennykset ovat yhteensä 6,3 milj. euroa: Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Kunta on saanut valtion asuntorahastolta valtionavustusta kunnallistekniikan rakentamiseen vuosilta 2005 ja Avustukset on kirjattu rahoitusosuuksiksi investointiosaan vuodelle Saatu avustus on ollut yhteensä euroa. 3. Taseen erään Osakkeet ja osuudet sisältyvät Kuntayhtymäosuudet Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut osakkeet 7,1 milj. euroa 2,2 milj. euroa 1,1 milj. euroa 1,2 milj. euroa Kunta ostanut Kempeleen vesihuollon osakkeita eurolla sekä maksanut osakepääomaennakkoa Kiinteistö Oy Kempeleenkartanolle Vuokratalo Neilikankuja 6:n rakentamisesta euroa. 4. Taseen molemmilla puolilla olevissa Toimeksiantojen varat/pääoma erissä ovat kunnan välittämät asuntolainat ja veteraanien kuntoutusrahat. 28

30 5. Taseen erä Pitkäaikaiset saamiset ovat Myyntisaamiset : Maan myyntisaamiset 1,0 milj. euroa Muut saamiset: Jälkirahoitteiset valtionosuussaatavat - Kirkonkylän koulu Linnakankaan koulu Taseen erään Lyhytaikaiset saamiset sisältyvät seuraavat erät: Myyntisaamiset: Kunnan erääntyneet saatavat ovat euroa Päivähoidon joulukuun laskutus ollut aikaisemmin siirtosaamisissa. ( euroa) Muut saamiset: Alv-saaminen 0,4 milj. euroa, jälkirahoitteinen valtionosuussaatava 0,6 milj. euroa Siirtosaamiset: Kela: työterveyshuollon korvaus 0,1 milj. euroa 7. Rahat ovat 1,7 milj. euroa. Vastattavaa 1. Taseen erä Poistoero ja muut vapaaehtoiset varaukset eriteltyinä: Euroa Muutos Kertyneet poistot Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraus (Linnakangastalo) Inaestointivaraus (TK-laajennus)) Poistoero ja varaukset yhteensä: Taseen erän Pitkäaikainen vieras pääoma yhteenlasketut lainat: Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 4,3 milj. euroa Lainat julkisyhteisöiltä 12,2 milj. euroa Yhteensä 16,5 milj. euroa 3. Taseen erän Lyhytaikainen vieras pääoma Seuraavan vuoden lainojen lyhennykset Ostovelat, seuraavana vuonna erääntyvät laskut Siirtovelat, lomapalkkavelka palkansaajille 4. Taseen erä Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätysvelka Vakuutusmaksut 2,4 milj. euroa 2,3 milj. euroa 3,2 milj. euroa 0,6 milj. euroa 0,1 milj. euroa Taseen ulkopuoliset erät 1. Elatustukisaamiset ovat euroa (v ). Perinnästä on poistettu euroa. 29

31 2. Leasing vastuut tulevina v uosina erääntyv ät erääntyvät Hallinto-osasto,Yleishallinto , ,32 Sivistysosasto, Koulutoim i , ,48 Sivistysosasto, Päivähoito 720,59 756,74 Sosiaali- ja terveysosasto, Sosiaalipalvelut ,55 469,80 Sosiaali- ja terveysosasto, Terveyskeskus 2 590, ,32 Yhteensä: , ,66 3. Takauksien jäljellä oleva pääoma Milj Kiinteistö Oy Kempeleen Kartano 13,5 13,6 Kempeleen Vesihuolto Oy 0,1 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 0,2 0,2 Technocenter Kempele Oy 0,1 0,1 Kempeleen Vanhustenkodin kannatusyhdistys 0,2 0,2 Yhteensä 14,0 14,2 4. Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet. Kaavakorvaukset kunnalle Kunnalle aiheutuvat kustannukset Lisäksi kunnalle syntyy katualueiden ja puistojen rakentamisvelvoitteita. 6. Kunnan vuokravastuut. Kiinteistö Oy Kempeleenkartano , Nordea Rahoitus Suomi Oy ALV:n palautusvastuut 3,9 milj. euroa. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos viiden vuoden aikana edellyttää mahdollisesti alv:n palauttamista, ns. saastumisaika. Vuonna 2008 valmistuneiden ja sitä uudempien saastumisaika on 10 vuotta. 8. Kunnan saamat rakennusurakoiden pankkitakaukset ovat 0,3 milj. euroa. 30

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot