Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2005, 2007, 2009 ja 2010/Metla. Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2010/Metla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2005, 2007, 2009 ja 2010/Metla. Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2010/Metla"

Transkriptio

1 4 +1. Metsäsektorin muutokset Suomessa ja globaalisti. Hyödynnä vastauksessa oheista aineistoa. a) Miten metsäsektorin merkitys Suomen kansantaloudessa on muuttunut? Pohdi syitä muutokseen. (2 p.) b) Millaisia alueellisia muutoksia paperin ja kartongin tuotannossa ja kulutuksessa on maailmanlaajuisesti tapahtunut? Pohdi syitä muutokseen. (3 p.) c) Millaisia metsien taloudellisen käytön mahdollisuuksia Suomessa on tulevaisuudessa? (2 p.) d) Mikä on metsien merkitys ilmastonmuutoksen kannalta? (2 p.) <http://www.metla.fi/hanke/5168/pdf/hetemaki_hanninen_mtk_kettula_2469.pdf.>. Luettu Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 25, 27, 29 ja 21/Metla Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 21/Metla

2 +1. Metsäsektorin muutokset Suomessa ja globaalisti a) Miten metsäsektorin merkitys Suomen kansantaloudessa on muuttunut. Pohdi syitä muutokseen. (2 p.) Metsäsektorin merkitys Suomen kansantaloudessa on huomattavasti vähentynyt erityisesti 2- luvulla. Samanaikaisesti muiden sektorien - esim. palvelusektori - voimakas kasvu on pienentänyt metsätalouden merkitystä. Erityisesti massa- ja paperiteollisuuden osuus BKT:sta on laskenut huomattavasti 2-luvulla. Taloustilanteiden muutokset heijastuvat vuosittaisissa vaihteluissa esim. 9-luvun lama. Etäisyys Suomesta vientimaihin on selvä haitta. Tuotantokustannukset ovat Suomessa korkeat. Venäjältä tuodun puun määrä on laskenut osin Venäjän vientitullien vuoksi. b) Millaisia alueellisia muutoksia paperin ja kartongin tuotannossa ja kulutuksessa on maailmanlaajuisesti tapahtunut? Pohdi syitä muutokseen. (3 p.) Teollisuusmaissa paino- ja kirjoituspaperin kulutus on voimakkaasti vähenemässä ja kehittyvissä maissa voimakkaasti kasvamassa. Metsäteollisuuden kysynnän painopiste on siirtymässä Aasiaan. Talous ja tavaratuotanto kasvavat nopeasti Aasiassa, Kiina-ilmiö. Paperin ja kartongin tuotanto on siirtymässä kehittyviin maihin, erityisesti Aasiaan. Kustannustehokkaan puunkasvatuksen painopiste on siirtymässä pohjoisesta etelään (luonnonolojen merkitys). Tekniikan kehittyminen mahdollistaa esimerkiksi lyhytkuituisen puun hyödyntämisen paperiteollisuudessa. Maailmankaupan vapautuminen. Väestön kasvu ja elintason nousu kehittyvissä maissa. Sähköinen viestintä korvaa painopapereita teollisuusmaissa. c) Millaisia metsien taloudellisen käytön mahdollisuuksia Suomessa on tulevaisuudessa? (2 p.) Perinteinen metsäteollisuus säilyy vaikkakin sen merkitys vähenee. Bioenergian tuottaminen. Uusien erikoistuotteiden kehittäminen ja valmistaminen, esim. puutuoteteollisuudessa puuta ja muita materiaaleja yhdistävät komposiittirakenteet; biokemikaalit; nanotuotteet, uudet lääke- ja elintarviketeollisuuden tuotteet. Marjojen ja sienien kerääminen; metsästys. Luontomatkailu. Puurakentamisen lisääminen. d) Mikä on metsien merkitys ilmastonmuutoksen kannalta (2 p.) Metsät varastoivat merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä. Näin ne puskuroivat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua. Siksi metsät ovat merkittävässä asemassa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilinieluina. Eniten hiiltä on varastoitunut vanhoihin metsiin. Metsäkadon pysäyttäminen on kustannustehokas tapa hillitä ilmastonmuutosta. Hakkuutähteiden ja kantojen kerääminen energiantuotantoon vapauttaa hiilidioksidia nopeasti ilmakehään. Metsäala pienenee erityisesti tropiikissa, missä metsiä kaadetaan puutavaran sekä viljely- ja laidunmaan saamiseksi. Metsäkadon myötä myös metsiin sitoutuvan hiilen määrä vähenee samoin kuin maailman lajirikkaimmat elinympäristöt. Diagrammien ansiokas tulkinta voi korvata vastauksen puutteita.

3 3 8. Geokätköily on maailmanlaajuinen paikkatietoa hyödyntävä ulkoiluharrastus. a) Mitä on paikkatieto? (1 p.) b) Selitä, mihin geokätköily perustuu. (3 p.) c) Tulkitse oheinen geokätköilyharrastusta kuvaava kartta. Pohdi myös syitä alueellisiin eroihin. (2 p.) 2 GEOKÄTKÖILIJÖITÄ/KM 212,,1,1,3,3,1,1,3,3 1,9 Lähde: <http:/www.geocache.fi>. Luettu km +9. Suomeen on viime vuosina perustettu uusia kaivoksia. Kansallisen mineraalistrategian mukaan Suomi on vuonna 25 mineraalien kestävän hyödyntämisen globaali edelläkävijä. a) Mitä tarkoitetaan malmimineraalilla? (1 p.) b) Miksi kiinnostus Suomen malmivaroja kohtaan on voimakkaasti kasvanut 2-luvulla? (2 p.) c) Millaisia taloudellisia vaikutuksia kaivosteollisuudella on kaivospaikkakunnalle ja koko Suomelle? (3 p.) d) Mitä ympäristöongelmia lisääntyvä kaivosteollisuus voi Suomessa aiheuttaa? (3 p.) METALLIMALMIEN LOUHINTA SUOMESSA Milj. tonnia Kasvuala, miljardi-investoinnit? Suomessa on 47 toimivaa kaivosta. Suunnitteilla on 43 uutta kaivosta. Kaivosteollisuus työllisti 3 6 henkeä vuonna 211. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi määrän kasvavan 5 työntekijään vuoteen 214 mennessä. Malmia tuotetaan jo nyt neljä kertaa enemmän kuin 197-luvun huippuvuosina. UUSIMMAT MALMILÖYDÖT JA TUTKIMUSKOHTEET kulta palladium ja platina perusmetallit timantti muut varannot Suomessa käynnissä oleviin kaivoshankkeisiin investoidaan yli miljardi euroa. Lähiaikoina päätetään useiden uusien kaivosten avaamisesta ja nykyisten laajennuksista. Lähde: Geologian tutkimuskeskus Lähde: Luonnontieteilijä 2/212 1 km

4 Tehtävä 8 a) Paikkatieto on tietoa jostain kohteesta, jonka sijainti tunnetaan. Paikkatieto koostuu ominaisuus- ja sijaintitiedosta. 1 p. b) Geokätköily perustuu maailmanlaajuiseen satelliittipaikannusjärjestelmään; yleisimmin on käytössä GPS. Maapalloa kiertää 24 satelliittia, jotka lähettävät paikannussignaalia. Niiden tarkka sijainti tunnetaan. Paikantimen tulee saada signaali samanaikaisesti vähintään kolmesta satelliitista (neljäs satelliitti varmistaa tuloksen). Signaalien aikaeroista lasketaan paikantimen tarkka sijainti maastossa, yleensä 3 1 metrin tarkkuudella. Perustiedoista 1p, tarkemmista 1p 2 p. Geokätkö on piilo, jonka sijainti eli koordinaatit tunnetaan tarkkaan. (Lisätietoa: Kätkön tarkat koordinaatit tai vihjeet kätkön koordinaattien selvittämiseksi haetaan internetsivustolta, jonne myös löydetyt kätköt kirjataan. Kätkössä on yleensä pieni rasia, jossa on lokivihko ja muuta harrastukseen liittyvää tavaraa. Kätköt on sijoitettu mielenkiintoisiin tai poikkeuksellisiin paikkoihin.) 1 p. c) Kartassa kuvataan harrastuksen yleisyyttä Suomen eri kunnissa suhteessa kunnan pinta-alaan. 1 p. Tiheästi asutuilla alueilla ja suurissa kaupungeissa on suhteellisesti enemmän harrastajia. Tämä johtuu kyseisten alueiden suuremmasta asukasmäärästä pinta-alaa kohti tai geokätköilyinnovaation leviämisestä ensin suuriin kaupunkeihin. Jompikumpi selityksistä riittää. 1 p.

5 Tehtävä +9 a) Malmimineraali on luonnollinen mineraaliesiintymä, josta on kannattavaa tuottaa yhtä tai useampaa metallia. 1 p. b) Kaivannaisten kysyntä ja hinnat maailmanmarkkinoilla ovat kasvaneet. Suomesta on löydetty lukuisia alueita, joille on nykyisellä hintatasolla kannattavaa perustaa kaivos. Suomi on kaivosyrityksille turvallinen maa, ja valtion perimät maksut kaivostoiminnasta ovat pienet. Valtauksien tekeminen on myös suhteellisen helppoa. Suomessa on korkea teknisen osaamisen taso ja koulutettua työvoimaa. Suomesta löytyy hightech-mineraaleja, joita GTK on kartoittanut. Neljä asiaa riittää,,5 p./asia 2 p. c) Useimmat kaivospaikkakunnat sijaitsevat Itä-Suomen tai Lapin haja-asutusalueilla, joissa työttömyys on yleistä. Kaivos työllistää ihmisiä sekä suoraan kaivoksella että välillisesti, kun palvelujen tarve ja palvelutyöpaikkojen määrä kasvavat. Alueelle muuttaa myös uusia asukkaita, joilta kunta saa verotuloja, samoin kuin kiinteistöveroa kaivoksen rakennuksista. Valtion näkökulmasta kaivosteollisuus työllistää, houkuttelee ulkomaisia investointeja ja tuo vientituloja Suomeen. Suurin osa voitoista menee kuitenkin kansainvälisille kaivosyrityksille. Kaivoksen perustamisvaiheessa syntyy kuluja uusien kunnallisten palvelujen rakentamisesta Kaivoksen mahd. haittavaikutukset alueen matkailulle, kalastukselle (esim. Talvivaara) Menoja syntyy mm. Geologian tutkimuskeskuksen tekemistä tutkimuksista ja liikenneyhteyksien (tiet, rautatiet) rakentamisesta. Kaivosalueiden jälkihoito (maisemointi yms.) Korvaukset maanomistajalle menetetystä maa-alasta Mainittava 3-4 tuloa ja 2-3 menoa 3 p. d) Malmien rikastaminen voi aiheuttaa päästöjä vesistöihin tai ilmaan. Kaivosvedet ovat usein happamia ja voivat sisältää haitallisia määriä raskasmetalleja. Avolouhokset ja rikastuskentät pilaavat maisemaa ja aiheuttavat pölyhaittoja. Kaivoksista syntyy runsaasti sivukiveä, joka läjitetään rikastamon läheisyyteen. Kaivosten läheisten alueiden virkistyskäyttöarvo heikkenee. Suljetuista kaivoksista voi edelleen valua päästöjä ympäröivään luontoon. Kaivosteollisuus kuluttaa runsaasti energiaa, jonka tuottamisesta voi syntyä ympäristöhaittoja. Melu- ja hajuhaitat Liikennemäärät lisääntyvät (esim. kuljetus rikastamoille) Biodiversiteetin väheneminen alueella, vaikutukset ravintoketjuihin (rikastuminen) Kuusi kohtaa riittää,,5 p./kohta 3 p.

6 4 +1. Luonnonkatastrofit maapallolla a) Miten suurten luonnonkatastrofien määrä on vaihdellut vuosina ? Pohdi syitä muutoksiin. (3 p.) b) Analysoi oheisen kartan avulla, miten luonnonriskialueilla asuvan väestön osuus vaihtelee alueellisesti. (3 p.) c) Miten luonnonkatastrofien aiheuttamat ihmishenkien menetykset (197 28) ja taloudelliset menetykset (199 21) vaihtelevat maapallolla? Pohdi syitä eroihin. (3 p.) Katastrofien lukumäärä Lähde: P. Taalas. <http://ilmatieteenlaitos.fi>. Luettu SUURET LUONNONKATASTROFIT MAAPALLOLLA VUOSINA geofyysikaaliset katastrofit (maanjäristykset, tsunamit, tulivuorenpurkaukset) meteorologiset katastrofit (myrskyt) hydrologiset katastrofit (tulvat, massaliikunnot) LUONNONKATASTROFIALUEILLA ASUVAN VÄESTÖN OSUUS VALTIOITTAIN Mukaan on otettu kustakin valtiosta asukkaat alueilla, joilla esiintyy vähintään kaksi luonnonkatastrofia. Osuus väestöstä (%) Lähde: Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Disaster Risk Management. Series No 5. The World Bank. 25 LUONNONKATASTROFEISSA KUOLLEIDEN JAKAUTUMINEN VUOSINA KATASTROFIEN KUSTANNUKSET MAANOSITTAIN Arvioidut vahingot (miljardia US$) teollisuusmaat kehittyvät maat Lähde: P. Taalas. <http://ilmatieteenlaitos.fi>. Luettu muut maanjäristykset myrskyt tulvat kuivuus 5 Afrikka Pohjoisja Aasia Eurooppa Oseania Etelä- Amerikka Lähde: EM-DAT. Lähde: The international EM-DAT. The disaster international database. disaster <http://www.emdat.be/database>. database. <http://www.emdat.be/database>. Luettu Luettu

7 Tehtävä +1 a) Suurten luonnonkatastrofien määrä on lisääntynyt vuosina Hydrologisten katastrofien (tulvat, massaliikunnot) määrä on pysynyt suurin piirtein tasaisena tarkastelujakson aikana. Vaihteluväli noin 5 11 hydrologista katastrofia tarkastelujakson aikana. Eniten ovat lisääntyneet meteorologiset katastrofit (myrskyt). Meteorologisten katastrofien määrä oli vuonna 198 noin 1 kappaletta vuodessa. Vuosina katastrofeja oli noin 37 vuodessa. Myös geofysikaaliset katastrofit ovat lisääntyneet selvästi. 198-luvulla katastrofien lukumäärä oli noin 15, 2-luvun alussa välillä. Satunnaisvaihtelua on nähtävissä geofysikaalisissa ja meteorologisissa katastrofeissa. 1,5 p. Syitä muutoksiin: Ilmastonmuutos on lisännyt sään ääri-ilmiöitä ja vaikuttanut niiden esiintymistiheyteen, voimakkuuteen, laajuuteen ja kestoon. Väestönkasvun takia ihmisiä asuu entistä enemmän riskialttiimmilla alueilla (esim. Tyynenmeren tulirengas, itäinen Afrikka ). Väestönkasvu ja elintason nousu voimistavat ilmastonmuutosta ja vaikuttavat siten välillisesti katastrofien määrään. Viljelykelpoisen alueen vähentyminen lisää muuttoa riskialttiille alueille. Nämä seikat lisäävät katastrofeiksi luokiteltujen luonnononnettomuuksien määrää (väestönkasvun vuoksi on enemmän ihmisiä, joita katastrofi koskettaa). 1,5 p. b) Luonnonriskialueilla asuvan väestön suurin osuus on useiden kehittyvien maiden alueilla Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Eräissä maissa (eteläinen Afrikka, Niger, Malawi, Burundi, Nepal, Bangladesh, Japani, Filippiinit, Karibian alue, Väli-Amerikka) väestöstä 75 1 % asuu luonnonkatastrofeille alttiina olevilla alueilla. Etelä-Amerikan länsirannikolla, itäisen Afrikan rannikkovaltioissa, Kiinassa, Indonesiassa ja Vietnamissa väestöstä 5 75 % asuu luonnonkatastrofeille alttiina olevilla alueilla. Mm. Yhdysvalloissa, Meksikossa, Etelä-Aasiassa, Sudanissa, Kamerunissa, Kongossa ja Malissa väestöstä 25 5 % asuu luonnonkatastrofeille alttiina olevilla alueilla. Riskialueet kuvattu hyvin 2 p Sen sijaan esim. Pohjoismaissa ja suuressa osassa muuta Eurooppaa, Pohjois-Afrikassa pääosa väestöstä asuu alueilla, jotka eivät ole alttiina luonnonkatastrofeille. 1 p. c) Suurimmat luonnonkatastrofeista johtuvat ihmishenkien menetykset ovat kehittyvissä maissa (95 % kaikista luonnononnettomuuksissa menehtyneistä). Syinä ovat väestönkasvu, joka on pakottanut ihmiset asumaan yhä riskialttiimmille alueille, kuten jyrkille rinteille ja jokisuistoihin, sekä heikko riskeihin varautuminen (esim. seurantajärjestelmät puutteelliset), tiedotus ja pelastustoimet. Teollisuusmaissa kuolee vain vähän ihmisiä luonnonkatastrofeissa (5 % kaikista luonnonkatastrofeissa menehtyneistä). 1,5 p.

8 Suurimmat luonnonkatastrofien aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet teollisuusmaissa, esim. Pohjois-Amerikassa, missä myrskyt ovat aiheuttaneet suuria taloudellisia menetyksiä (esim. hurrikaani Katrina tarkastelujakson aikana). Syynä teollisuusmaiden suurille taloudellisille menetyksille luonnonkatastrofeissa on kallis infrastruktuuri riskialueilla. Myös Aasiassa maanjäristykset ovat aiheuttaneet suuria taloudellisia menetyksiä (esim. Japanin maanjäristykset). Pienimmät taloudelliset menetykset ovat olleet Afrikassa. 1,5 p.

9 4 +1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset merialueilla a) Millaisia muutoksia ilmastonmuutos voi aiheuttaa merialueilla? (3 p.) b) Pohdi, mitä nämä muutokset merkitsevät ihmisen toiminnan kannalta maailmanlaajuisesti. Tarkastele myös muutosten alueellisia piirteitä. (3 p.) c) Mainitse yksi esimerkki siitä, miten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen voidaan vaikuttaa kansainvälisesti, Suomessa, suomalaisessa kunnassa ja yksilötasolla (yksi esimerkki kultakin tasolta). (3 p.) Käytä vastauksessa hyväksi oheista aineistoa. Merenpinnan nousun uhkaamat alueet maapallolla Lähde: <http://www.globalwarmingart.com/images/2/2c/global_sea_level_rise_risks.png>. Luettu mm Merenpinnan keskikorkeuden muutos maapallolla mm 2 Mitattu merenpinnan keskikorkeus Havaintokauden keskimääräinen muutos 3, mm/vuosi (199 21) ,1 mm/vuosi (1975 2) 1 5,9 mm/vuosi ( ) 2, mm/vuosi ( ) Lähde: <http://worldviewofglobalwarming.org/pages/rising-seas.html>. Luettu

10 Tehtävä +1 a) Ihmisen voimistama ilmastonmuutos nostaa merten pinnankorkeutta. Jäätiköistä sulaa meriin vettä, ja lämmennyt merivesi laajenee. Paras arvio nousun suuruudesta on 3 1 cm vuoteen 21 mennessä, on myös esitetty 2 cm:n nousua. Merenpinnan nousu on kiihtynyt. 1 p. Merivesi muuttuu nykyistä happamammaksi, koska ilmakehän hiilidioksidi muodostaa hiilihappoa veteen. Koralliriutat kärsivät lämpenevästä ja happamasta vedestä sekä voimistuvista myrskyistä, mistä seuraa korallien vaalenemista ja riuttojen kuolemia. Jääpeite pienenee Jäämerellä, mikä mm. ajaa jääkarhut rannikoille. Lämpenevä merivesi voimistaa hirmumyrskyjä ja saattaa vaikuttaa meriveden kiertoon ja merivirtoihin. muutokset merien ravintoketjuissa 2 p., kahteen pisteeseen vaaditaan 3-4 kohtaa b) Alavilla rannikkoalueilla asuu miljoonia ihmisiä (esim. Bangladesh, Intia, Nigeria), joita kohoava merenpinta ja voimistuvat myrskyt (esim. Pohjois-Amerikan itärannikko) uhkaavat. Pienet koralliriutoista muodostuneet saarivaltiot (esim. Malediivit, Seychellit) ovat uhattuina. Inhimilliset ja taloudelliset menetykset ovat suuria. muuttoliikkeet Jäämeren pienenevä jääpeite avaa uusia laivaväyliä (Koillisväylä, Luoteisväylä), mikä lyhentää matka-aikoja ja pienentää kuljetuskustannuksia. Uusia öljyn- ja kaasunporausalueita otetaan käyttöön, kun arktinen merijää sulaa. Lisää taloudellisia tuloja, mutta on uhka herkälle pohjoiselle ekosysteemille. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa meriveden kiertoon. Riski nopeille alueellisille ilmastonmuutoksille, kuten Golf-virran heikkeneminen ja Pohjois-Euroopan viileneminen. Todennäköisyys on kuitenkin pieni. Korallien kuolemat vaikutus matkailuun (Malediivit, Meksiko, Australia); happamoitunut merivesi pienentää kalansaaliiden määriä. ravinnontuotannon vaikeutuminen rannikkoalueilla, kun viljelyalue jää veden alle esim. Bangladesh, Kiina, Egypti (pohjaveden, viljelymaiden suolaantuminen) merenpinnan nousun torjuntakustannukset (esim. Alankomaat) 3 p., kolmeen pisteeseen vaaditaan 4-5 kohtaa. Alueellisia esimerkkejä mainittava. Ansiokkailla alueellisilla esimerkeillä tai ajankohtaisuudella voi korvata pieniä puutteita. c) Kansainvälisesti valtioiden väliset päätökset esim. Kioton sopimus, Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n suositukset, päästökauppa Valtion tasolla ohjaus lakien, verotuksen ja tukien avulla. Esimerkiksi määräykset uusien asuntojen energiatehokkuudesta, autoverotus tai tuki tuulivoimaloille. Kunnissa päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, joukkoliikenteestä tai energiansäästöistä kunnan rakennuksissa. Yksilötasolla merkittävimmät mahdollisuudet vaikuttaa ovat liikenne ja lomamatkat, asuminen ja lämpimän veden käyttö sekä ruokailutottumukset. 3 p. Kolmeen pisteeseen vaaditaan esimerkki jokaiselta tasolta.

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 Ifin vuosikirja 2014 THE HEAT IS ON / 1 TORBJÖRN MAGNUSSON

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut gp/armestre M.Barret/gp gp raportti 2005 ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ONGELMA raportti ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut ILMASTONMUUTOS

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Biologi- och geografi lärarnas förbund BGLF r.f.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Biologi- och geografi lärarnas förbund BGLF r.f. Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Biologi- och geografi lärarnas förbund BGLF r.f. YO-KOKEEN MAANTIETEEN TEHTÄVIEN PISTEYTYSSUOSITUS KEVÄT 14.3.2012 TYÖRYHMÄ: Anu Brunila-Kovanen, Pirjo

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Ei kehitystä ilman ilmastoa

Ei kehitystä ilman ilmastoa kepan taustaselvitykset n:o 27 kepa s working papers n:o 27 Ei kehitystä ilman ilmastoa Ilmasto- ja kehityspolitiikan leikkauspisteet Tuuli Kaskinen, Olli Alanen, Aleksi Neuvonen, Pirkka Åman (2009) Demos

Lisätiedot

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili. ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.fi Taitto: Kirmo Kivelä Painopaikka: Limes ISBN: 952-5078-22-1 Saatavilla

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Kari Rissa. Ilmastonmuutos. teknologiapolitiikan vaikutukset

Kari Rissa. Ilmastonmuutos. teknologiapolitiikan vaikutukset Kari Rissa Ilmastonmuutos teknologiapolitiikan vaikutukset Kari Rissa Ilmastonmuutos teknologiapolitiikan vaikutukset 1 Teksti: Kari Rissa Taitto ja grafiikka: Teppo Jokinen Piirrokset: Tiina Paju Valokuvat:

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle SUOMEN MINERAALISET AJURIT Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle Riikka Virtanen Helsinki 2015 TIIVISTELMÄ Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Väestötietosarja 17 Väestötietosarja 17 Julkaisun ovat toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen. Kirjoittajat: Annukka Berg tekee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot