muutosesitykset Rivi Esittäjä Muutosesitys Työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "muutosesitykset Rivi Esittäjä Muutosesitys Työryhmä"

Transkriptio

1 Valtuuskunta 1 / 2010 Muutosesitykset yhdenvertaisuusohjelmaan = työryhmä esittää muutosta äksyttäväksi muut = työryhmä esittää muutosta äksyttäväksi omilla muokkauksilla = työryhmä esittää muutosta ättäväksi Rivi Esittäjä Muutosesitys Työryhmä 12 Sorsa poisto: itsemurhia ja väkivaltaa Saarikorpi siirretään kappaleen 1. virke viimeiseksi (peruste: aloitetaan valoisalla näkymällä) Sorsa Muutos: muutetaan myönteinen muoto ensin, toiseksi kielteinen muutokset tehtäisiin samoin myös myöh tekstissä esim rivi Sorsa Käsitteet, tekstin alaotsikot ja sisällysluettelo tulisi rakentaa loogisesti samaan järjestykseen koko työssä. 46 Sinkkonen muutos seksuaalisuuden -> seksuaalisen suuntautumisen Lundqvist poistetaan kappaleen viimeinen virke 71 Sinkkonen muutos seksuaalisuutensa -> seksuaalinen suuntautumisensa 82 TR Viitaten Sorsan muutokseen riveille myönteinen muoto eka. 85 Lundqvist poisto: tai päättää olla hankkimatta lapsia. 100 Sorsa Muutosesitys: Laatikkoon alkaen rivi 98 lisätään lähteitä, joihin työssä halutaan vedota Lundqvist poistetaan laatikko 139 Sinkkonen Otsikko muotoon Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu 152 Lundqvist poisto: ja in edustettuja esimiesasemassa 141 Lundqvist 149 Lähde Saarikorpi 157 Sauli lisäys:... äksyttävästä mieheydestä ja naiseudesta monipuolistunut. Poisto:...ratkomaan kaikkien sukupuolten... Muutetaan muotoon: vähentämään sukupuolten lisätään 40 prosenttia prosenttia (peruste: lauseen selkeytys) muutos (korvaa kappaleen toisen lauseen): Osa palkkaerosta selittyy sillä, että ne alat, joille naiset sijoittuvat miehiä useammin, ovat usein matalammin palkattuja muun muassa matalamman arvostuksen vuoksi ja siksi, että ne keskittyvät säästöpaineista kärsivälle julkiselle sektorille. 160 Lundqvist poistetaan sana osittain 161 Saarikorpi Lisäys: Vanhemmuuden kustannukset pitää jakaa kaikkien työnantajien kesken Urhonen Muutetaan muotoon: Koulujärjestelmä aiheuttaa monien poikien syrjäytymisen ja miehet jäävät vähemmistöön korkeakoulutuksessa. (korvaa kappaleen toisen virkkeen) in edustettuja lähiesimiesasemassa Pojat menestyvät kouluissa keskimäärin tyttöjä huonommin, eikä koulujärjestelmä onnistu estämään joidenkin poikien syrjäytymistä. Miehet jäävät vähemmistöön myös korkeakoulutuksessa. 177 Saarikorpi Vanhempainvapaissa on siirryttävä 185 Lähde poisto: kaikkiin sukupuoliin, mutta Sorsa poisto: itsemurha Sivu 1

2 198 Nordström Lisäys lauseen tiukka..onnistuneesti perään: Sukupuoli asettuu tavallaan janalle: naiseuden ja mieheyden identiteetit ovat moninaisia. Sukupuoli asettuu tavallaan janalle: naiseus ja mieheys ovat moninaisia. 180 Nordström Poisto: ja osin kiistanalainen 204 Sinkkonen Otsikko muotoon Seksuaalinen suuntautuminen 207 Sinkkonen muutos sisäinen adoptio -> laki sisäisestä adoptiosta 210 Lundqvist lisäys: On myös epätasa-arvoista, että vain nainen voi hakea yksin adoptiolasta. 212 Saarikorpi lisätään rivit Sinkkonen lisäys kappaleen loppuun: Viranomaisten tietämys seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on heikkoa, eikä syrjintään puuttuminen kuulu erityisesti minkään viranomaisen vastuulle. 236 Sorsa Vaikka suomalaisten terveydentila on keskimäärin parantunut, ovat sosioekonomiset terveyserot kasvaneet. Terveysongelmat ovat yleisimpiä vähiten koulutettujen, työntekijäammateissa toimivien ja pienituloisten keskuudessa, kun taas eniten kouluja käyneet, ylemmät toimihenkilöt ja suurituloiset muodostavat terveimmän väestöryhmän. 243 Saarikorpi 250 Aromaa 256 Saario Lisäys? Lasten luokkayhteiskunta täytyy purkaa. Varoja on suunnattava heikoimmin toimeentulevien lapsiperheiden tukemiseen. Muutetaan muotoon: Silti duunarin lapsesta tulee keskimääräistä harvemmin maisteri ja työttömän lapsesta muita todennäköisemmin työtön. lisätään kappaleen loppuun: Kevyiden tukitoimien ja neuvontapalvelujen puute koittelee tätä väestöryhmää erityisesti. Työttömyyskassan, velkaneuvonnan tai Kelan monen kuukauden jono on kohtalokas ihmiselle, joka kuitenkin nähdään liian äosaisena esimerkiksi toimeentulotukeen. Työttömyyskassan, velkaneuvonnan tai Kelan monen muukauden jono on kohtalokas ihmiselle, jolla ei ole oikeutta toimeentulotukeen. 262 Saario Lisätään kappaleen loppuun lause: Suomessa pitkäaikaistyöttömällä on mahdollisuus juoda itsensä hengiltä muttei harjoittaa pientä yritystoimintaa. 276 Saarikorpi Lisätään rivit Holmberg Lukihäiriöinen ei välttämättä ymmärrä tekstejä. 292 krijoitusvihre mahdollisuudesta p.o. mahdollisuuksia Sorsa Lisäysesitys: On voitava oman voinnin mukaan osallistua 293 TR poisto: tai työpaikalle 294 Ek Loppuun lisäys: Allergisten ja yliherkkien yhteiskunnalliseen pärjäämiseen on kiinnitettävä huomiota, koska myös heitä voi uhata syrjäytyminen Lundqvist poisto: Toisaalta myös keski-ikäisiin voidaan liittää ennakkoluuloja, jotka asettavat heidät eriarvoiseen asemaan. 304 Sinkkonen lisäys: Esimerkiksi lihavuuden tai lyhyyden takia Lähde poistetaan:...selvästi Saarikorpi Lisätään rivit Nordström Siirretty oikealle riville 359 Lähde Poisto:..Euroopan ainoa alkuperäiskansa Sinkkonen poistetaan viimeinen virke romanikerjäläisistä 363 Sinkkonen lisäys loppuun: Romanit kohtaavat paikoin valtavia ennakkoluuloja, jotka vaikeuttavat esimerkiksi työn ja asunnon saantia. 367 Sorsa Lisäys: Samoin suomenkielisten voi olla vaikea saada palveluita äidinkielellään ruotsinkielisellä alueella., eikä lukihäiriöinen välttämättä ymmärrä viranomaistekstejä. Poistetaan valtavia Sivu 2

3 369 Sinkkonen lisäys loppuun: Omien medioiden vähäisyys esimerkiksi romaneilla ja venäjänkielisillä vaikeuttaa oman kulttuurin ja kielen ylläpitoa ja toisaalta vaikkapa päivänpolitiikan seuraamista ja osallistumista. Muutetaan Omankielisen median vähäisyys + poistetaan ja toisaalta Nordström Poistetaan sana myös ja siirretään loput lauseesta seuraavan kappaleen ensimmäiseksi lauseeksi (= jotkin ) 383 TR Jätetään kappalejako stilisoitavaksi 385 Nordström Poistetaan lause: Esimerkiksi Sorsa Poistoesitys: Esimerkiksi puhelin myyjällä ei vihreä tukka tai lävistykset haittaa 395 Saario uusi kappale: Huostaanoton kaikki osapuolet kohtaavat syrjäytymistä lisääviä ennakkoasenteita, jotka voivat esimerkiksi estää avun saamisen. Eriarvoisuus on arkipäivää, huostaanoton perusteet vaihtelevat eri kunnissa dramaattisesti, samaten halu pyrkiä purkamaan tehtyjä huostaanottoja. Erityisesti vanhemmuutensa hukanneen aikuisen jättäminen avun ulkopuolelle jättää myös lapsen vuosien mittaiseen epävarmuuteen Lundqvist 417 Saarikorpi 433 Lähde Muutos: Elinajanodote voi vaihdella maakunnasta riippuen jopa kolmella-neljällä vuodella. Moniperusteiseen syrjintään on puututtava. Silloin on tärkeää hahmottaa... lisäys: menee tällä hetkellä hukkaan Kippola muutos: äänestyspaikoista ei sovi liikuntaesteisille. 440 Sairanen poistetaan viimeinen virke kirjeäänestyksestä 442 Voipio lisäys:... varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisen asteen kouluissa, aikuiskoulutuksessa Sorsa lisäys ja muutos: Lasten tulee voida osallistua päiväkodin ohjelman suunnitteluun ja leikkitelineiden 445 Ek lisäys: Lasten ja nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tulee parantaa ja kuulemisjärjestelmiä kehittää. 446 Sorsa lisäys loppuun:... ja palveluiden laadun arvioinnissa. 450 Kippola lisäys:... toimintamahdollisuudet sekä myös niiden jäsenten osallistuminen turvattava Parvikko lisäys?.. empatian, tunteiden hallinnan ja sosiaalisten taitojen opettamiseen. Näin voidaan ennaltaehkäistä syrjintää ja edistää monimuotoisuuden kunnioittamista. 460 Sinkkonen muutos eri sukupuolten -> oppilaiden 463 Lähde poistetaan päiväkodin sadussa prinsessa voi saada prinsessan Sinkkonen muutetaan viimeinen virke muotoon: Kaikessa opetuksessa tulee ottaa huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. menee nykyään hukkaan Voipio Poistetaan kappale. 465 Malme Poisto, koululaiset Parvikko poistetaan viimeinen virke 471 Sorsa muutos tulisi myös ottaa -> tulee myös ottaa 476 Urhonen/Kippolamuutos valikoituu -> hakee tai hakeutuu Kosunen poistetaan virke Jako... palkkaeroja. 497 Kosunen lisätään virke:... lvi-insinöörit. Palkkaeroja vaativuudeltaan vastaavien alojen kesken tulee pienentää matalapalkka-alojen edunvalvontaa tehostamalla, 515 Kekäläinen 526 Sorsa lisäys: Yhden vanhemman perheessä huoltajan tulee voida käyttää molempien vanhempien osuus vanhempain- tai hoitovapaaseen. lisäys loppuun: Työtä tulee toteuttaa etupainoitteisesti, ennaltaehkäisten. pohjan virkkeen perään lisätään myös käytännössä. Pohjan virkkeen perään ja varhainen tuki. Sivu 3

4 Sorsa 541 Kekäläinen muutetaan muotoon: Mielenterveyspalveluissa tulee huomioida erityisesti tukea tarvitsevat lapset ja kaksoisdiagnoosin saaneet asiakkaat. lisäys: Ongelmia aiheutuu mm. yksinhuoltajaisille lasten huollossa Lundqvist poistetaan nykyisen pakollisen asevelvollisuuden laajentaminen koskemaan myös naisia Aromaa muutetaan kappaleen 2. virke muotoon: Suomen tulee luopua yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen. 563 Kosunen muutos: pääomaveron -> pääomatuloveron 567 Kosunen 1. virke muotoon: Sosiaaliturvan minimietuudet tulee korvata kaikille yhtäläisellä perustulolla. 572 Malme Katujen kunnossapito on hoidettava kaikkia liikkumismuotoja kunnioittaen Saarikorpi muutos muotoon: Luentosalit, linja-autot ja työpaikkaruokaloiden verkkosivut on alusta pitäen suunniteltava niin, että niitä voi käyttää jokainen. Silloin parannetaan mahdollisuuksia 594 Saarikorpi poistetaan sana naiset (peruste: eivät ole aliedustettuina) Sairanen poistetaan viimeinen virke ja sen tilalle: Netin keskustelupalstan ylläpitäjää ei pidä rinnastaa lehden päätoimittajaan. Rinnastus vastaa sitä, että torin rakennuttaja vastaisi kaikista torilla käytävistä keskusteluista. Jokainen vastaa itse kirjoituksistaan netissä. tulee ottaa huomioon, muuten ok pohjan virkkeen perään sekä yksinhuoltajaisille lasten huollossa. Ylläpitäjien tulee pyynnöstä puuttua kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. 613 Lundqvist lisäys:... kiihottamiseen kansanryhmää tai yksittäistä henkilöä vastaan. 614 Sairanen lisäys: Poliisin nettivihjepalvelujen käyttöä on helpotettava ja vihjeiden käsittelyyn on turvattava riittävät voimavarat. 627 Sinkkonen muutos samaa sukupuolta olevat parit -> seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt Sairanen/Kippolapoistetaan virke Ryhmiin kohdistuva... koventamisperusteena. 656 Lundqvist 656 Nordström 667 Kosunen lisäys loppuun: Lahjoitusoikeus tulee rajata luonnollisiin henkilöihin. 669 Kosunen poistetaan vähemmistöihin kuuluvia Sorsa muutetaan kohta muotoon: Myös pienituloisia ja vähiten koulutettuja kannustetaan poliittiseen osallistumiseen. 669 Malme 3. Äänestysikä pitää laskea 16-vuoteen Kosunen poistetaan Kosunen poistetaan Voipio muutetaan 30 % 40 %:ksi 681 Lundqvist lisäys:... tulee korvamerkitä puolueiden sisäiseen ja ulkoiseen tasaarvotyöhön Laturi+Voipio poistetaan 681 Laturi (ellei yllä olevaa poistoesitystä äksytä) Muutetaan muotoon: Puolueiden naisjärjestöjen tuen lisäksi puolueiden on korvamerkittävä osa puoluetuestaan tasa-arvotyöhön Ek lisäys:... kunnioittamasta kansalaistensa perusoikeuksia ja kansalaisjärjestöjen toimintavapautta, voi tuki olla... lisäys:...voi julkisen vallan kautta jaettava tuki olla... muutetaan muotoon: Naistoiminnan tuen lisäksi osa puoluetuesta on varattava tasa-arvotyöhön. poistetaan pohjan virkkeestä sana selvänä voi maan hallituksen kautta jaettava tuki.. politiikassa aliedustettuja ryhmiä tulee kannustaa... Naistoiminnan tuen lisäksi osa puoluetuesta tulee varata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Sivu 4

5 683 Sauli 703 Sorsa 704 Parvikko poistetaan oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Voipio Avioliiton sijasta voisi puhua kumppanuusliitosta 709 Kosunen lisäys:...yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa, mikä tarkoittaa Voipio poistetaan loppuosa mikä tarkoittaa kahden kirkon Sinkkonen kohta 9. muutetaan: kirkon varojen kerääminen yhteisöveron kautta lopetetaan ja kirkon lakisääteiset tehtävät siirretään valtion ja kuntien hoidettavaksi. 710 TR poistetaan kohta Lundqvist lisäys virkkeen loppuun:... sekä edistää sopimusten ratifiointia myös kansainvälisillä areenoilla. 714 Keski-Filppula lisäys: 11. Rakennusten esteettömyyttä koskevaa lainsäädäntöä tulee tarkentaa Voipio Tehköön OPH suunnitelmat kouluissa inhotaan kiireessä tehtävää paperityötä. 720 Saario lisäys alkuun: Lastentarhanopettajien ja opettajien 722 Rinne 723 Voipio Kosunen uusi kohta 11: lakia naistoimintaan määrätystä puoluetuesta on tulkittava niin, että sitä voi saada myös naisjärjestö, joka ei edellytä jäseniltään tiettyä sukupuolta (muu numerointi muuttuu vastaavasti) 683 Kosunen Poisto sanat "vähemmistösukupuoliin kuuluvien" Voipio lisäys: Perustetaan myös lasten asioita käsittelevä lapsilautakunta TR lisäys: kohta 13 alkuun Lasten parlamenteille ja.. loppuun.. lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. 690 Sauli lisätään loppuun:... sekä invoinnin 696 Sinkkonen lisätään listaan, esim. uudet kohdat 3-5: - Tasa-arvolakia on täydennettävä niin, että se kattaa transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt - Yhdenvertaisuuslakia on muutettava niin, että kaikkien syrjintäperusteiden suoja on yhtä vahva - Valtion ja kuntien viranomaisten on lisättävä aktiivista Sorsa yhdenvertaisuuden edistämistyötä nimeämällä yhdenvertaisuudesta poistetaan 701 Sorsa poistetaan alusta sosiaalityöntekijöille, tuomareille ja muille keskeisille eli kohta alkaa viranomaisille... lisäys erillinen kohta: Lapsiperheiden palveluissa, esim. neuvolatoiminnassa, varhaiskasvatuksessa, perhekuntoutuksessa ja perheasiain sovittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota isien osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseen. lisäys: kouluissa ja päiväkodeissa... muutetaan ensimmäisen asteen -> ensimmäiste luokkien Muutetaan muotoon: oppilaitosten sisäänotossa ja yritysten rekrytoinnissa on siirryttävä sukupuolineutraalin, ja anonyymiin hakumenettelyyn 727 Holmberg muutetaan 20 tai 25 prosentin -> 30 prosentin : kannatetaan ajatuksen edistämistä muuta kautta ensimmäinen kohta pois. Toinen kohta. tulee muuttaa, kolmas kohta. tulee lisätä lopussa virkahenkilöitä. yhdenvertaisuuden toteutumista viranomaistoiminnassa tulee selvittää. päiväkotien ja koulujen henkilökunnan koulutuksessa + muutos loppuun oppilaiden --> lasten Ensimmäisen asteen koulujen alakoulun poistetaan esimerkiksi 20 tai 25 prosentin Sivu 5

6 738 Voipio poistetaan (tai muutetaan parempaan muotoon) 745 Kosunen poistetaan 746 Rinne lisäys (uusi kohta): 18. Jokaisen päiväkotilaisen ja koululaisen tulee saada vakaumuksensa mukainen, täysipainoinen ateria. 746 Sauli lisäys (uusi kohta): 18. Lukiot ja korkeakoulut on velvoitettava mahdollistamaan nimetön tenttiminen opiskelijanumerolla. 748 Laakso Poistetaan Parvikko muutetaan muotoon: Työ- ja elinkeinoministeriön on tehtävä arvio työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmista 754 Pantsar 765 Rinne 766 Sinkkonen Kosunen 773 Saario 776 Rinne uusi kohta: 6. Laitoshoidossa olevalla pitää olla oikeus vaihtaa paikkakuntaa. (myöhempien kohtien numerointi muuttuu) 787 Pantsar muutos tarmokkaammin -> määrätietoisemmin 802 Sairanen poistetaan kohta Saarikorpi & Lampi lisäys virkkeen loppuun: sekä aktiivisia toimenpiteitä korruption vähentämiseksi (Saarikorpi) / kitkemiseksi (Lampi). 820 Lundqvist lisäkohta listaan: Maahanmuuttajille suunnatun kotoutumisrahan suuruus ei saa riippua puolison tuloista. loppu TR Kokous valtuuttaa puoluetoimiston tekemään ohjelmalle kielenhuollon. Nykyinen uskonnon opetus tulee korvata opetuksella, joka esittelee eri uskontoja ja maailmankatsomuksia monipuolisesti Malme 12. Nykyisten katsomusaineiden rinnalla on järjestettävä kaikille yhteistä uskontodialogista katsomusopetusta. 741 Sinkkonen muutetaan kohta muotoon: Kaikessa opetuksessa tulee ottaa huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus Kosunen poistetaan lopusta erityisesti seksuaali ja sukupuolivähemmistöt. 744 Kosunen Muutos: opetukseen tulee satsata -> opetusta tulee lisätä. 744 Rinne uusi kohta: 16. Erityisluokille siirtämisen perusteet eivät saa olla syrjiviä Erityisluokalle (myöhempien kohtien numerointi muuttuu) siirtämisen tulee aidosti perustua yksilölliseen arviointiin. lisäys: kustannukset tulee jakaa tasan kaikkien... uusi kohta: 11. Vuokratyöntekijälle on annettava käyttäjäyrityksen tasoiset etuudet (myöhempien kohtien numerointi muuttuu) lisäkohta listaan: - Synnyttävän naisen naispuoliselle puolisolle on säädettävä oikeus isyysvapaan kaltaiseen vapaaseen yhdistetään 1 ja 2 kohdat: muutos: Sosiaaliturvan minimietuudet on korvattava kaikille yhtäläisellä perustulolla. tulee velvoittaa -muodossa Vuokratyöntekijälle tulee taata samantasoiset etuudet kuin vuokratyövoimaa käyttämässä yrityksessä. tulee säätää -muodossa Uusi kohta 4 (muut numerot siirtyvät seuraavasti): Huostaanottojen ja : eteenpäin niiden purkamisen kriteerit tulee yhdenmukaistaa koko maassa. Myös sos.terv.ohjelmaan huostaanoton kohteeksi joutuneen perheen hoitamiseen ja neuvontaan tulee turvata resursseja. kotipaikkakuntaa poistetaan pohjasta kohta selväksi Maahanmuuttajille suunnatun kotoutumisrahan tulee olla riippumaton puolison tuloista. Sivu 6

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 1 Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot