KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennus 4 51 Ilmoitus Kalajoen lentopaikan käyttöoikeuden varaamisesta Ventelänraitti - hankehakemus 7 53 Sivistyspalveluiden vuoden 2015 käyttösuunnitelma ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 54 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Hyvinvointipalvelut 55 Käyttösuunnitelman hyväksyminen / Hallintopalvelut Kaupungin lainanoton periaatteet Talousarviolainan ottaminen Siirretty toimivalta Kalajoen kaupungin toiminnassa Kaupungin edustajien valitseminen yhteisöihin vuodeksi Kokouspalkkiot konserniyhtiöissä Eron myöntäminen Liisa Borénille Himangan äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja vaalilautakunnan jäsenen valitseminen edustakuntavaaleihin Valtuutettu Erkki Aho aloite koskien poliisin toimintaa Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Piirun verran parempi työpaikka -hankehakemus Kaupungin hallinnoimat hankkeet Hyvinvointipalvelujen ja ICT-palvelujen tehtävänimikemuutokset 67 ICT-asiantuntijan toimen täyttäminen Määräaikaisen kehittämisresurssin palkkaaminen Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Metsä Board Oyj:n osakeanti

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Rahja Mikko jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Halmeenpää Hanna varajäsen klo Ojala Tapani varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri POISSA Alho Sirkka jäsen Saari Hanna jäsen Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj MUU Mäki-Leppilampi Anne hyvinvointipalvelujohtaja klo Yliparkas Juhani talousjohtaja klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Puusaari ja Juha Tuliniemi.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Alpo Puusaari Juha Tuliniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennus 363/ /2011 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Pyhäjoen ja Kalajoen kunnanrajalle on valmistunut Mäkikankaan tuu li voima puis ton osayleiskaava. Kalajoen kaupungin osalta se on tullut lain voimai sek si Kalajoelle ei Mäkikankaan osayleiskaavassa ole esitet ty voimaloita. Tuulivoimatoimija wpd Finland Oy rakentaa Mäkikankaan alu een tuulivoimaloita. wpd Finland Oy on jättänyt kaupunginhallitukselle osayleiskaavan laa jen tamis ta koskevan kaavanlaadintaesityksen ( ). Toimija on tehnyt alu eel la vuokrasopimuksia maanomistajien kanssa. Tavoitteena on yleiskaa va laa jen nuk sel la tutkia kolmen 3 MW voimalan osoittamista. Hankkeen YVA-tar ve har kin ta on tehty. YVA-tarvetta ei ole. Hanketta ei ole esitetty kaa voi tus oh jel mas sa Hankkeen vireilletulosta päättää kau pun gin valtuus to. Oheismateriaalina on kaavanlaadintaesitys karttoineen. Kaavoituspäällikkö: Hanke sijoittuu olevan Mäkikankaan tuulivoimapuiston yhteyteen. Hanke vaa tii yleiskaavallisen tarkastelun. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavanlaadintaesitys hyväksytään. Elin keino- ja maankäyttötoimikunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuus tol le, että yleiskaavoitus saatetaan vireille ja yleiskaavoituksesta pe ritään muiden tuulivoimahankkeiden tapaan hankkeesta kaupungille aiheutuvat kaavoituskulut. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kaavanlaadintaesitys karttoineen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy kaavanlaadintaesityksen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus saatetaan vireil le ja yleiskaavoituksesta peritään muiden tuulivoimahankkeiden ta paan hank kees ta kaupungille aiheutuvat kaavoituskulut.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin, että kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Kvalt ElMaTmk Pöytäkirjan liitteenä on kaavanlaadintaesitys karttoineen. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo (Valmistelija: kaavasuunnittelija) Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaavan kaa van laadin ta esi tys on hyväksytty valtuustossa. Osayleiskaavan työstäminen on aloi tet tu laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaa laatii FCG Suun nit te lu ja Tekniikka Oy. Kaavoitussopimus laaditaan ennen osal lis tumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamista. Oheismateriaalina osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mäki kan kaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel ma asetetaan nähtäville. Nähtävillä olon myötä kuntalaiset saavat tietoon sa kaavan vireilletulon. Kaavan laatijaksi hyväksytään FCG Suun nit telu ja Tekniikka Oy. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Mäkikankaan tuulivoimapuiston osa yleiskaa van osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Ilmoitus Kalajoen lentopaikan käyttöoikeuden varaamisesta / /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginjohtaja Jukka Puoskari) Kalajoen kunta on allekirjoittanut Kalajoen Ilmailukerho Ry:n kans sa Kalajoen lentopaikan käyttöä koskevan sopimuksen. Sopimuksen 2. kohdassa on sovittu Kalajoen Ilmailukerhon käyttöoikeudesta ja 8. kohdas sa on määritetty kunnan käyttöoikeudesta lentopaikan alueisiin, riip pumat ta siitä mitä 2. kohdassa on mainittu. Pohjoismaiden ViihdeApu Oy on suunnitellut järjestävänsä Kalajoen Juhan nus festivaalitapahtuman Kalajoen lentopaikalla Fes tivaa li ta pah tu man järjestäminen edellyttää, että lentopaikka alueineen on va rat tu väliseksi ajaksi pohjoismaiden ViihdeApu Oy:n käyt töön. Kyseiseen ajanjaksoon sisältyy festivaalirakenteiden pys tyt tä minen, purkaminen ja alueen siivous. Esityksen oheismateriaalina on Kalajoen lentopaikan käyttöoikeussopimus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki pidättää it sel lään Kalajoen len topai kan käyttöoikeuden väliseksi ajaksi. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Halmeenpää saapui ko kouk seen tämän asian käsittelyn aikana klo

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Ventelänraitti - hankehakemus 30/00.01/2015 SivLtk (Valmistelija: perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Ventelänraitti-hankkeen tavoitteena on muodostaa sosiaalisten in no vaatioi den kehittämiskeskus ja uudistaa Ventelän talot ja sen miljöö yhteisöjen ta lok si ja kehittämiskeskuksen toimipaikaksi. Hankkeen tuloksena syntyy Ven te län rai tin sosiaalisten innovaatioiden kehittämisyksikkö. Ven te län raitti-hank keen toimenpiteitä ovat palvelutarveselvitykset sekä ko ko nais ke hittä mis suun ni tel man laatiminen Ventelänraitin alueelle. Suunnitelma sisältää älytalosuunnittelua, asumisvaihtoehtokartoituksen ja ter vey den edistämisen palvelukeskittymän ideoinnin. Yhteisöjen talo muodos taa yhteistyöverkoston, johon kootaan yrityksiä, kolmannen sektorin edus ta jia sekä julkispalveluiden tuottajia ja oppilaitoksia. Hankkeen lop putu lok se na on syntynyt kokonaiskehittämissuunnitelma, joka toteutetaan vai heit tain erilaisilla jatkohankkeilla. Yhteisöjen talo on otettu käyttöön. Ventelänraitti-hanketta tarvitaan sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseksi Ka la joel le sekä uudistamaan Ventelänraitin tomintaympäristö ra ken nuk sineen alueen sydämeksi. Ventelänraitin perusajatus pohjautuu yh tei söl lisyy den filosofiaan. Yhteisöllisyys on sujuvaa yhdessä tekemistä ja toi mimis ta, jonka tuloksena syntyy jotain uutta. Se koostuu vuorovaikutuksesta, yh des sä olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtaisesti merkittävistä suhteis ta, luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Yleiskäsitteenä yh tei söl lisyyt tä käytetään kuvaamaan ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteis työn muotoja. "Kalajoki-Merijärvi SOTE-Yhteistoiminta-alueen suunnitelma ikääntyneen väes tön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen 2025" -strategiassa on esitetty mal li tulevaisuudessa Kalajoella toimivasta vanhusten palveluja tuottavasta Ven te län rai tin korttelista, johon kuuluu luonnostaan kotihoidon ja asu mispal ve lui den lisäksi esim. ravintola, kampaamo, mahdollisuus ohjattuun kun non ylläpitoon, kuntoutukseen ja yhteisölliseen toimintaan. Muita pal velu ja on mukana esim. päiväkeskustoimintaa, kotihoidon tilat ja pal ve lu ohjaus toi mis to Verkko. Hanketta tarvitaan suunnittelemaan palvelukorttelin kokonaisuus ja toi minta kon sep tit sekä verkostoimaan toimijat Ventelänraitin palvelukorttelin toteu tuk seen ja toiminnan organisointiin sekä jatkohankkeiden toteutukseen. Suun ni tel ta viin Ventelänraitin korttelin tiloihin mahdollistetaan myös alan yk si tyis ten yritysten sijoittuminen, mikä edistää alueen yritystoimintaa ja luo uusia työpaikkoja erityisesti naisille. Ventelänraitti-hanketta tarvitaan myös luomaan uusia toimintamalleja ikäih mis ten palvelujen tuottamiseen. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mu kaan uudet toimintamallit lisäävät ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia,

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ niin että mahdollisimman moni vanhus voi elää itsenäisesti omassa ko dissaan, tutussa asuinympäristössään. Hankkeen tavoitteena on 1) muodostaa Ventelänraitti- sosiaalisten innovaatioiden kehittämiskeskus ja uudistaa Ventelän talot ja sen miljöö yhteisöjen taloksi ja ke hit tä miskes kuk sen toimipaikaksi. 2) luoda kokonaiskehittämissuunnitelma Ventelänraitin pal ve lu kort te liko ko nai suu des ta, ja hahmottaa siinä ratkaisuja, toimintamalleja ja tapoja, luo da sosiaalisia innovaatioita Kalajoen ikäihmisten palveluiden ke hit tä mi sek si ja saavutettavuuden helpottamiseksi yhteistyössä paikallisten toi mi joi den, yritysten, oppilaitosten, van hus ten ko ti - yh dis tyk sen ja muiden kol man nen sektorin toimijoiden kanssa. 3) voida soveltaa uutta teknologiaa turvallisen asumisen ja yhteydenpidon mah dol lis ta mi sek si 4) ottaa huomioon terveellisyys ja turvallisuus rakentamisessa. Hankkeessa - yhdistetään ennakkoluulottomasti eri julkisten sektoreiden osaajien, yri tys ten ja kolmannen sektorin osaamista - luodaan uusia toimintakonsepteja, palveluratkaisuja, toimintamalleja ja -ta po ja ja sosiaalisia innovaatioita - kootaan yhteen palveluita tuottavia toimijoita - saadaan syntymään uusia palvelualan työpaikkoja Hankkeessa pyritään rakentamaan sellainen kokonaisuus, jossa eri su kupol vet kohtaavat ja rikastuttavat toistensa elämää ja voivat käyttää samoja pal ve lui ta yhteisöllisyyttä lisäämällä. 1. Asumisen ÄLYTALO, jossa suunnitellaan sovellettavaksi uutta tek no lo giaa. 2. Asumisen eri vaihtoehtojen kartoittaminen. Toimenpiteen tavoitteena on, että yhteisö pysyy samana vaikka palvelutarve lisääntyy elinkaarella ja saa ta vil la on eri vaihtoehtoja kuten omistusasuminen, pal ve luasu mi nen, te hos tet tu palveluasuminen + palvelut tutussa ympäristössä 3. Terveyden edistämisen puisto suunnitellaan paikaksi, jossa eri ikäiset kun ta lai set liikkuvat ja voivat hyvin voimavarojensa mukaan, siellä mah dol lis te taan turvallinen liikkuminen ja monien sukupolvien liikuntapuisto. 4. Ventelän talojen uusi elämä yhdistysten ja yhteisöjen taloina ja ke hit tä mis yk si kön toimipaikkana, talot ja miljöö on korjattu käyttöön. Toi men pi teen tarkoituksena on kehittää Ventelän talojen miljööstä kolmannen sek to rin toimintaa vahvistava yksikkö, luoda sinne mm. muistelumuseo ja se nio ri toi min nan paikka. 5. Sovitaan parhaaksi ja soveltuvimmaksi arvioidun yritysryhmän kanssa yh teis työs tä palvelujen organisoimiseksi Ventelänraitin palvelukortteliin. Tar vit taes sa organisoidaan työpajat niiden kehittämissuunniteluun yh teis työs sä elinkeinopalvelujen kanssa. Kyseeseen voivat tulla sekä julkiset ja yk si tyi set palveluntuottajat kuten kampaamo, ravintola, jota voivat käyttää myös oppilaat; kioski, lääkäri, kuntosali, kotihoito (kunta/yksityinen), päi vä toi min ta ja työllistämisyksikkö. 6. Hyvinvointia tuottavista toimintamalleista suunnitelmissa huomioidaan myös Green Care toimintamallin soveltaminen, mihin haetaan yh teis-

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ työ kump pa nei ta yrityksistä tai yhteisöistä, jotta kortteliin saadaan esim. eläi miä, pieni puutarha ja kasvimaa. 7. Monen sukupolven-konseptin ja yhteisöllisyyden sekä hankkeen osatoi men pi tei den kytkeminen oppilaitosten toimintaan ja ope tus suun ni - tel miin. Lä hel lä sijaitseva Pohjankylän koulu, päiväkoti/aamu- ja il ta - päi vä toi min toi neen tulevat sijaitsemaan samassa kokonaisuudessa. Tilojen mo ni puo li nen käyttö mahdollistaa esim seniorien iltakäyttöä. Tämä otetaan huo mi oon, kun suunnitellaan Pohjankylän koulun laajennus / peruskorjaus. Ta voit tee na on myös saada nuoret innostumaan vapaaehtoistyöstä ja ot ta maan vapaaehtoistyö osaksi opintoja yläaste/lukio (opetussuunnitelma). Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Rakennukset ja maa-alueet Muut kustannukset 0 6 Flat rate Kustannukset yhteensä Haettava EAKR- ja valtionrahoitus (58,1 %) Perusturvajohtaja: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle han ke suun ni telman hyväksymistä ja hankkeen rahoituksen hakemista suunnitelman mukai ses ti Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää kau pun gin hal li tuk sel le hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen rahoi tuk sen hakemista suunnitelman mukaisesti Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ja pe rus tur va lau ta kun nan esi tyk set. Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyyn klo

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyspalveluiden vuoden 2015 käyttösuunnitelma ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 238/ /2014 SivLtk (Valmistelija: talouspäällikkö Heli Huttunen) Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Investointiohjelma käsittää vuodet Määrärahat ja tuloarviot on käyttötaloudessa hy väksyt ty osastokartalla tasolle 2. Määrärahat ja tuloarviot käyttötaloudessa ovat sitovia palveluittain. Investoinneissa määrärahat ovat hankekohtaisia in ves toin ti oh jel man mukaisena lukuun ottamatta irtaimiston hankintaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion vuodelle 2015 kaupunginhallitus ja lau ta kun nat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asian omaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyt tö suun nitel ma valtuuston päätöstä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan teh tävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toi mieli met asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yh den mukai set, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seu raavien tasojen yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamää rä ra hoik si ja osatuloarvioiksi. Investointiosassa olevan irtaimiston määrärahan kaupunginhallitus jakaa käyt tö suun ni tel mas sa. Investointien talonrakennuksessa v:lle 2015 valtuusto on hyväksynyt erit tele mät tö miin peruskorjauskohteisiin euroa, mikä tarkoittaa niitä talon ra ken nus koh tei ta, joita ei ole erikseen mainittu vuodelle Mää rä rahaa käytetään hankkeisiin, jotka ovat suurempia kuin vuotuiset korjaukset (käyt tö ta lous mää rä ra hoil la tehtävät) ja toisaalta pienempiä kuin han kesuun nit te lua edellyttävät hankkeet. Tekninen lautakunta hyväksyy käyt tösuun ni tel man kuultuaan ao. palveluita. Käyttösuunnitelmissa ovat lautakuntakohtaiset hankintojen (sekä palvelun et tä tavaran) delegointimääräykset. Lautakunnat laativat käyt tö suun ni telmat mennessä, ja ne saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Mää rä ra ho jen käytössä on noudatettava erityistä harkintaa, ja ne on käytet tä vä vain palvelujen järjestämisen kannalta välttämättömiin menoihin. Käyttösuunnitelmassa on seuraavat muutokset verrattuna valtuuston hyväk sy mään talousarvioon: perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaan siirtyvät joukkoliikenne (4002), koulupsykologi (4157), koulukuraattori (4158), nuorten työpa ja pal ve lu (4603), nuorten kesätyöllistäminen (4604) ja etsivä nuori so työ(4605) sivistyspalveluiden hallinnosta(4001) siirtyy osa pe rus tur va lau ta kunnan käyttösuunnitelmaan, ja osa ICT -palveluihin

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ sivistyspalveluiden hallinnosta(4001) ja kansalaisopistosta (4311) siir tyy osa perusopetukseen ja muuhun keskiasteeseen Perusturvajohtaja: Sivistyslautakunta päättää esittää käyttötalouden käyttösuunnitelman ja täy tän töön pa no-oh jeet vuodelle 2015 kaupunginhallituksen hy väk syt tä väksi. Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen ) Esityslistan oheismateriaalina on hyvinvointipalveluiden käyttötalouden käyt tö suun ni tel ma Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esi tyk sen. Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyyn klo

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Hyvinvointipalvelut 238/ /2014 PetuLtk (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion ja taloussuunnitelman vuosille Investointiohjelma käsittää vuodet Määrärahat ja tuloarviot on käyt tö taloudessa hyväksytty osastokartalla tasolle 2. Määrärahat ja tuloarviot käyttötaloudessa ovat sitovia palveluittain. In vestoin neis sa määrärahat ovat hankekohtaisia investointiohjelman mukaisena lu kuun ottamatta irtaimiston hankintaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion vuodelle 2015 kaupunginhallitus ja lau ta kun nat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asian omaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyt tö suun nitel ma valtuuston päätöstä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan teh tävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoit tei den kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrä ra hat ja tuloarviot seuraavien tasojen yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteil le (investointi osa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Investoinnit/talonrakennus suunnitelmassa valtuusto on hyväksynyt vuodel le 2015: Himangan asumispalveluyksikön rakentaminen , johon on saatu ARA:n ehdollinen avustuspäätös Raution monitoimikeskus Investointiosassa olevan irtaimiston määrärahan kaupunginhallitus jakaa käyt tö suun ni tel mas saan. Käyttösuunnitelma on saatettava kau pun gin hal lituk sel le tiedoksi mennessä. Perusturvalautakunnan alaisten palvelualueiden talousarvion käyt tö suun nitel ma vuodelle 2015 on oheismateriaalina. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää alaistensa palvelualueiden ta lous arvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelman vuodelle 2015 kau pungin hal li tuk sel le hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta:

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin tiedoksi, että Esko Valikainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:20. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on hyvinvointipalveluiden käyttötalouden käyt tö suun ni tel ma Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esi tyk sen. Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyyn klo

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelman hyväksyminen / Hallintopalvelut 238/ /2014 Khall (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Valtuuston hyväksymässä talousarviossa edellytetään, että talousarvion hy väk sy mi sen jälkeen lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelman, jossa tar ken tuu valtuuston antaman palvelukohtaisen määrärahan käyt tö tar koitus. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma 2015 on valmistunut ja siinä on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvion yleisperusteluissa, talousarviokirjan si vul la 28 oleva maininta päätös projektitoimisto-yksikön perustamisesta. Esityslistan oheismateriaalina on hallintopalveluiden käyttösuunnitelma Talousjohtaja: Esitän, että hallintopalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2015 hy väk syttä väk si. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyyn klo

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupungin lainanoton periaatteet Khall (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kaupungin rahoitussuunnittelun tavoitteena on riittävä maksuvalmius ja rahoi tus kus tan nus ten hallinta. Kaupunki käyttää rahoituksessa pää sään töises ti verotuloja, valtionosuuksia ja avustuksia sekä kaupungin perimiä mak su ja ja korvauksia. Edellä mainituilla tuloilla katetaan käyttömenot, talou del li ses ti kannattamattomat ja kannattavat investointihankkeet ja ra hoitus me not. Lainarahoituksella voidaan rahoittaa taloudellisesti kannattavia in ves toin te ja. Lainarahoitusta voidaan käyttää taloudellisesti kan nat ta matto mien investointien rahoittamiseen lyhytaikaisesti tilanteissa, joissa voidaan osoittaa, että lainarahoitus voidaan kattaa kaupungin oma ra hoi tuksel la. Kaupungin konsernissa on tavoitteena saavuttaa mittakaavaetuja mm. rahoi tus toi min nas sa. Kaupunki voi tarpeen mukaan rahoittaa kaupungin tytär yh tiöi tä myöntämällä niille lainoja, joista päätetään erikseen. Leasing rahoitusta voidaan käyttää kaupungin irtaimiston sekä oh jel misto jen ja järjestelmien hankinnassa. Muissa hankinnoissa leasing ra hoituk ses ta päättää kaupunginhallitus. Lainamäärän tavoitetta asetettaessa otetaan huomioon kaupungin kyky sel viy tyä lainojen takaisinmaksusta sekä korko- ja muista lainoista ai heu tuvis ta kustannuksista. Keskeiset rajoittavat tekijät ovat käyttötulojen (=ve rotu lot + valtionosuudet + toimintatuotot) taso ja rahoitusvarallisuus. Lai nakan ta on kohtuullinen, kun se on korkeintaan kolmannes käyttötuloista. Ka la joen kaupungin rahoitusvarallisuus on n. 5 miljoonaa suurempi kuin Man ner-suo mes sa keskimäärin kaupungin asukaslukuun suhteutettuna. Vuonna 2014 kaupungin käyttötulot ovat n. 90,5 miljoonaa euroa, josta kol man nes on n. 30,1 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon kaupungin n. 5 miljoonaa keskimääräistä korkeampi rahoitusvarallisuuden taso, kaupun gin kohtuullinen lainamäärätaso on enintään 35 miljoonaa euroa vuoden 2014 tasossa. Tämä tarkoittaa lainaa n euroa asukasta kohti, jo ka on koko maan keskimääräistä tasoa v Kaupungin lainakanta v on n. 33,5 miljoonaa euroa eli n euroa asukasta kohti. Lainanotossa otetaan huomioon rahamarkkinoiden tilanne niin, että ra hoitus kus tan nuk set ovat mahdollisimman alhaiset ja riskit ovat hallittavissa. Lai nan otos sa erityisesti huomioitavia riskejä ovat: - pääomariski; lainapääomaa on kaikissa tilanteissa käytettävissä, - korkoriski; varautuminen korkotason nousuun Lainoituksessa käytetään velkakirjalainoja (yli vuoden menevä rahoitus) ja las kel mal la liikkeeseen kuntatodistuksia (alle vuoden oleva rahoitus). Liikkee seen laskettujen kuntatodistusten kokonaismäärä voi olla korkeintaan enin tään euroa. Velkakirjalainat ja liikkeeseen lasketut kun tato dis tuk set muodostavat yhdessä kaupungin lainasalkun.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Velkakirjalainat voivat olla joko kiinteäkorkoisia tai vaihtuvakorkoisia. Vaihtu va kor koi set paperit (velkakirjalainat ja kuntatodistukset) voidaan suojata tar peen mukaan johdannaissopimuksilla. Korkosuojauksesta päättää kaupun gin hal li tus. Korkosuojauksen kilpailutuksesta päättää talousjohtaja tai kau pun gin joh ta ja. Kaupungin sijoituksia voidaan käyttää tarvittaessa kumoamaan lainasalkun ris ke jä. Lainanoton määrän valtuusto päättää vuosittain talousarvion yhteydessä. Vel ka kir ja lai no jen nostosta päättää kaupunginhallitus ja kuntatodistusten liik keel le las kus ta talousjohtaja tai kaupunginjohtaja. Esityslistan oheismateriaalina on selvitys lainanotosta. Talousjohtaja: Esitän, että edellä mainitut lainanoton periaatteet hy väk sy tään nou da tet tavak si kaupungin lainasalkun hoidossa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyyn klo

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Talousarviolainan ottaminen 96/ /2010 Khall (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kalajoen kaupungin lainakanta on vuoden 2014 lopussa n. 33,5 M, josta vel ka kir ja lai naa on 8,1 M (24,3 %) ja liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia 24,4 M (75,7 %). Lainaa asukasta kohti oli Nettolainamäärä (lainat - rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) oli 18,2 M eli /as. Kun rahoisarvopaperit arvostetaan markkinahintaan net to lai namää rä on 16,5 M eli /asukas. Lainasalkun painotettu keskikorko on 0,58 %. Lainasalkusta lähes 76 % on kuntatodistuksia. Lainasalkun va kaut ta mi seksi lisätään velkakirjalainoja, jolla vähennetään pääomariskiä. On myös harkit ta va lainasalkun vaihtuva korkoisten erien korkosuojausta tai kiin teä korkois ten velkakirjojen käyttämistä korkoriskien elimininoimiseksi. Vuoden 2015 talousarvion rahoituslaskelmassa on varauduttu 2,3 M :n net to lai na mää rän nousuun. Talousarvion 2015 yleisperusteluissa sivulla 32 on täsmennetty lainan noston ehtoja. Kaupungille on pyydetty lainatarjoukset velkakirjalainasta, jonka pääoma on 10 M. Lainatarjoukset pyydettiin neljältä rahalaitokselta. Tarjouksen jättivät: Kunta ra hoi tus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj. Velkakirjalainalla vähennetään pääomariskiä. Korkosuojaus tarkastellaan erillisenä lainanotosta Esityslistan oheismateriaalina ovat rahalaitosten tarjoukset. Lainatarjousvertailu on tämän pöytäkirjan liitteenä. Talousjohtaja: Esitän, että Kalajoen kaupunki ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 miljoonaa eu roa talousarviolainaa, jonka korko 6 kk:n euribor lisättynä 0,68 %:n margi naa lil la, jolloin korkoindikaatio 0,814 % ( klo 13.00). Kau pun ginhal li tus valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan muista lainan ehdoista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Liitteet 1 Lainatarjousten vertailu. Talousarviolaina. Kh

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Siirretty toimivalta Kalajoen kaupungin toiminnassa Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupungin hallintosäännössä ja toimielinten johtosäännöissä on määritelty val tuus ton, kaupunginhallituksen ja lautakuntien keskinäisen toimivalta kar keal la tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kussakin palvelussa toimivalta on tarkemmin määrittelemätön ja periaatteessa ko. palvelussa käsitellään ja ratkaistaan kaikki ko. toimialaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta sellaisia asioi ta, jotka erikseen on joko laissa, asetuksissa, hallintosäännössä tai muis sa kaupungin sisäisissä ohjeissa määritelty kaupunginhallituksen tai val tuus ton käsiteltäväksi. Näin olleen kussakin palvelussa lautakunta määrittelee ko. palvelun si säisen toimivallan eli yksityiskohtaisesti määrittelee, minkä asioiden rat kai suval lan lautakunta toimialallaan antaa alaisena/alaistensa viranhaltijoiden teh tä väk si. Toimivallan edelleen siirtäminen (subdelegointi) edellyttää, että siihen on kun ta lain 14.2 :n mukaisesti annettu johtosäännössä oikeus ja että asia on sellainen, joka voidaan siirtää edelleen (ei viranomaisen lakisääteinen teh tä vä). Mikäli tehtävä on säädetty kunnan tietyn viranomaisen rat kais tavak si, delegointi tai subdelegointi ei ole mahdollista. Valtuutus toimivallan edelleen siirtämiseen voidaan antaa yleisenä ja se voi koskea kaikkea johtosäännöllä delegoitua toimivaltaa. Edelleen siir tämi nen voidaan kuitenkin rajata niin, että toimivaltaa voidaan siirtää vain nime tyl le viranomaiselle. Rajaus voi koskea myös yksittäisiä asioita tai asiaryh miä. Toimivallan siirtämiselle asettavat rajoituksia kuntalain 13, jossa on säädet ty valtuuston päätettävistä asioista, sekä erityislainsäädäntö, jonka mukaan tehtävä kuuluu tietylle kunnan viranomaiselle (lakisääteinen tehtävä). Lisäksi kuntalain 14.3 :n mukaan viran perustamista ja lakkauttamista sekä hallinnollisen pakon käyttämistä koskevaa asiaa ei voida siirtää muulle kuin toimielimelle. Viranhaltija ei siis voi lähtökohtaisesti päättää hal lin nollis ta pakkoa koskevista asioista. Näissä asioissa toimivaltaisesta vi ranomai ses ta ja menettelytavoista säädetään yleensä kuitenkin eri tyis lain säädän nös sä. Päätösvallan delegoinnit käsittelee lautakunnat omilla sektoreillaan ja kaupun gin hal li tus omalta osaltaan. Esityslistan liitteenä on yhdistelmä delegoinneista. Tekninen lautakunta on käsitellyt päätösvallan delegoinnit vuodelle 2015 ko kouk ses saan Teknisen lautakunnan päätösvallan de legoin ti 2015 on liitteenä. Sivistyslautakunta on käsitellyt päätösvallan delegoinnit vuosille 2015

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ kokouksessaan ja perusturvalautakunta Perusturva- ja sivistyslautakunnan päätösvallan delegointi on liitteenä. Perusturvalautakunta on hyväksynyt ym pä ris töter vey den huol lon erityislakien toimivallan siirron viranhaltijoille. ym pä ris töter vey den huol lon johtaja ja terveystarkastajat. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus 1) merkitsee tiedoksi liitteenä olevat teknisen lautakunnan ja pe rus turva- ja sivistyslautakunnan päätösvallan delegoinnit. 2) hyväksyy toimivallan siirron kaupunginhallituksen alaisen henkilöstön osal ta liitteenä olevan delegointien yhteenvedon mukaisesti. 3) toteaa, että delegointipäätösten yhteenvetoa päivitetään sitä mukaa kun lautakunnat tekevät uusia päätöksiä. Lautakuntien tulee toimittaa de le goin ti pää tök set kaupunginsihteerille. Liitteet 2 Yhdistelmä delegoinneista. Kh Delegoinnit / Hyvinvointipalvelut 4 Teknisten palveluiden delegointi 2015 alkaen

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien valitseminen yhteisöihin vuodeksi / /2013 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunki käyttää tytäryhteisöjen omistajana keskeistä päätösvaltaa va lites saan edustajia yhteisöjen päätöksentekoelimiin. Edustajat pää tök sen teko eli miin nimeää pääsääntöisesti kaupunginhallitus. Osakeyhtiöissä osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yh tiö ko koukses sa, jossa kaupunkia edustaa yhtiökokousedustaja. Yh tiö ko kous edus tajal le voidaan antaa kuntalain 23 :n mukaisia ohjeita koskien muun muassa hallituksen jäsenten valintaa. Esityslistan oheismateriaalina on lista Kalajoen kaupungin edustajista eri yh tei söis sä vuonna Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus 1) valitsee Kalajoen kaupungin edustajat yhteisöihin vuodeksi 2015 liitteen mukaisesti sekä evästää liitteen mukaisesti kaupungin edus tajia. 2) ilmoittaa yhteisöille, että niiden tulee toimittaa virallinen kokouskutsu ja asiakirjat suoraan kaupunginhallituksen valitsemalle edustajalle ja kau pun gil le. Liitteet 5 Kalajoen kaupungin edustajat eri yhteisöissä ja evastykset KH Lopullinen

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kokouspalkkiot konserniyhtiöissä 50/ /2013 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on yhdistelmä Kalajoen kau pun ki kon ser niin si säl ty vis tä yhtiöistä. Yhtiöiden toiminnat vaihtelevat toisistaan. Hallitustyöskentelyn vastuista johtuen tulee hallitustyöskentely kom pen soida erillisellä palkkiolla. Kunkin yhtiön palkkiotaso määritellään vuosittain yh tiö ko kouk ses sa. Esityslistan oheismateriaalina on isännöitsijä Pirita Salmun tekemä yhteenveto kokouspalkkiokäytännöistä konserniyhtiöissä. Esityslistan oheismateriaalina on kaupungin kokouspalkkiot vuonna Useassa yhtiössä ei palkkiota makseta lain kaan, erityisesti yhtiöissä, joiden toiminta ei ole vaativampaa ja sitä kautta hal li tus työs ken te lyn vastuu on pienempi. Hallitus jäsenyys tarkoittaa kuitenkin, että kyseinen henkilö istuu aina hal lituk ses sa henkilökohtaisella vastuulla, vaikka edustaisikin kaupunkia. Hal lituk sen toiminnassa työn painopiste on yhtiön strategisessa oh jauk ses sa ja omis ta jan tahtotilan tuominen yhtiön toimintaan. Hallituspalkkioiden suuruutta pohdittaessa tuleekin asiaa tarkastella mones ta eri ulottuvuudesta. Kunkin yhtiön liikevaihdon ja henkilöstön suuruus tu lee vaikuttaa yhtiön asemointiin kuten myös liiketoimintaan liittyvät riskit. Kon ser ni ta sol la tulee myös olla selkeät pelisäännöt asiakokonaisuudelle, mut ta näiden tulee myös heijastaa yleistä tasoa esim. toimialalla liittyen hal li tus palk kioi hin. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy, että kokouspalkkio kon ser ni yh tiös sä olisi sama kuin kaupunginhallituksen ja elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan kokous palk kio eli 62,80 ja puheenjohtajan palk kio toi min nan laajuudelta mer kit tä vis sä yhtiöissä (Kalajoen Lämpö Oy, Kalajoen Sa ta ma Oy, HSOY) lau ta kun nan puheenjohtajan palkkio silloin kun pu heen joh ta ja na toimii luot ta mus hen ki lö. Muissa yhtiöissä puheenjohtajan palk kio on ko kous palkkio korotettuna 50 %, kuten Vuokrataloyhtiöiden ny kyi nen käytäntö.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Eron myöntäminen Liisa Borénille Himangan äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja vaalilautakunnan jäsenen valitseminen edustakuntavaaleihin / /2012 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus on nimennyt vaalilautakuntien jäsenet vuo den 2015 eduskuntavaaleja varten. Liisa Borén on tulleella ilmoituksella pyytänyt eroa ter vey del li sistä syistä Himangan äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen jär jes tyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaa li toimi kun ta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va ra jäsen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa li piiris sä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puo lue re kis teriin merkittyjä puolueita. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava ää nestä jä ryh mä on vailla edustusta, ei muusta ryhmästä saa valita kahta edus tajaa. Jos vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia on useita, tulisi pyrkiä siihen, että kaikki huomioon otettavat äänestäjäryhmät saisivat ainakin yhden edustajan vaaliviranomaisiin. Vaalilautakuntien ja toimikuntien jäsenten ja va ra jä sen ten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös ta sa-arvo lain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että va ra jä se nis sä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Kaupunginhallitus on nimennyt vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Himan gan äänestysalueen vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Himangan äänestysalue PJ Maria Pentinmikko Vpj Olli Ainali Jäsen Esko Kaikkonen Jäsen Liisa Borén Jäsen Leena Kuusisto 1. Kaarina Muuraiskangas 2. Paula Hakkarainen 3. Mikko Lauri 4. Esa Ranta-Tilus 5. Juha Niemi Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myötää eron Liisa Borénille Hi man gan äänestysalueen vaa li lau ta kun nan jäsenyydestä terveydellisistä syistä joh tuen.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus nimeää Liisa Borénin tilalle jäsenen Himangan ää nestys alu een vaalilautakuntaan. Kaupunginhallitus myönsi eron Liisa Borénille Himangan äänestysalueen vaa li lau ta kun nan jäsenyydestä terveydellisistä syistä johtuen. Kaupunginhallitus nimesi Liisa Borénin tilalle jäseneksi Himangan ää nestys alu een vaalilautakuntaan Mikko Laurin ja Mikko Laurin tilalle 3. va ra jäse nek si Ritva Kosken.

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Valtuutettu Erkki Aho aloite koskien poliisin toimintaa 17/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Valtuutettu Erkki Aho jätti valtuuston kokouksessa liitteenä olevan aloitteen koskien poliisin toimintaa. Valtuutettu Erkki Aho vaatii, että val tuus to ryhtyy toimenpiteisiin poliisin toiminnan johdosta. Poliisin parlamentaarinen ohjaus kuuluu Suomessa eduskunnalle. Epäily ri kol li ses ta toiminnasta kuluu poliisille. Valtuuston työjärjestys 5 Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on val tuus to ryhmäl lä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal lin toa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että valtuutettu Erkki Ahon aloite ei kuulu kunnan toimialaan. Aloitetta ei oteta valmisteluun. Liitteet 6 Kv Rikosylikomisario Piispasen rikolliseksi epäiltävä toiminta

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 51/ /2013 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täy tän töön pa nos ta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kaupun gin hal li tus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjes tyk ses sä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uu del leen käsiteltäväksi. Kalajoen valtuusto on kokoontunut: , pöytäkirja nro 1/2015 on ollut yleisesti nähtävillä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa Kalajoen valtuuston päätösten olevan laillisia ja päät tää panna ne täytäntöön

27 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Piirun verran parempi työpaikka -hankehakemus 40/ /2015 HenkJ (Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero ) Piirun verran parempi työpaikka on Kalajoen kaupungin organisaatiossa to teu tet ta va kehittämishanke, jossa vahvistetaan ikä- ja muutosjohtamisen se kä valmentavan esimiestyön taitoja. Osaamisen valmentamisen yh teydes sä kehitetään toimintatapoja ja työkaluja käytännön tilanteiden haasteis ta käsin. Esimiesten lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat or ga ni saation yli 55-vuotiaat työntekijät, joiden työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan eri keinoin. Välillisesti hankkeen toimenpiteet koskettavat kaikkia kau pungin noin 1100 työntekijää. Tavoite Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta työhyvinvoinnin ke hit tä misen keinoilla sekä laajentaa esimiesten henkilöstöjohtamisen osaamista työ hy vin voin nin saralla. Hankkeen aikana luodaan kokonaisvaltainen työhy vin voin ti mal li, jonka toteuttamisen tueksi laaditaan esimiestyötä hel potta via ja selkeyttäviä käytännön työkaluja. Kohdistamalla erityisiä toi men pitei tä ikääntyviin työntekijöihin pyritään pidentämään työuria ja ha vah dut tamaan henkilökuntaa oman hyvinvoinnin vaalimiseen. Korvaavan työ suunnit te lun toimintamallin kautta etsitään case-tyyppisesti uusia toi min ta ta poja ja korvaavia työtehtäviä niihin tilanteisiin, joissa työkyky on pysyvästi muut tu nut. Hankkeen toteuttamisessa on keskeinen sija sisäisellä viestinnällä, jolla vah vis te taan hankkeen vaikuttavuutta sekä sitoutetaan ja motivoidaan hen ki lös töä. Eri kehittämisteemojen viestiminen koko henkilöstölle on osa toi min ta käy tän tö jen eteenpäinvientiä sekä keskeinen muutoksen joh ta misen väline. Hankkeessa omaksutut toimintatavat dokumentoidaan myös niin, että ne ovat luontevasti käyttöön otettavissa. Sisältö ja keskeiset toimenpiteet Kalajoen kaupungin esimieshenkilöstö valmennetaan hankkeen aikana work shop-val men nuk sis sa. Keskeisiä teemoja ovat valmentava esi miestyö, ikäjohtaminen, muutoksen johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Val men nuk set toteutetaan pienryhmissä, joissa korostuu vuo ro vai kut teisuus ja kokemusten kautta oppiminen. Samalla yhtenäistetään ja uu dis tetaan toimintatapoja esimerkiksi laatimalla viestintä- ja kou lut tau tu mis suunni tel mia, vuosikelloja toiminnan eri tasoille ja pilotoimalla esimiesten käyttöön oma HR-työkalu. Ikääntyneiden johtamiseen kiinnitetään erityistä huo mio ta. Kalajoen kaupungin yli 55-vuotiaille (n. 300 hlöä) tarjotaan mahdol li suus osallistua fyysisen työkyvyn testaukseen sekä sitä seuraavaan elä män ta pa val men nuk seen. Fyysisesti kuormittavassa työssä olevien ergo no mia tie toi suut ta lisätään ja panostetaan siihen, että tietoisuus omien toi min ta ta po jen merkityksestä omalle hyvinvoinnille kasvaa työyhteisöissä.

28 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vaikutukset ja keskeiset tulokset Hankkeen lopputuloksena työhyvinvoinnin johtamisen yleiset toi min ta käytän nöt ja työkalut tulevat osaksi arjen esimiestyötä. Esimiestyön sisältöä ja vuo ro vai ku tus ta leimaavat valmentavan esimiestyön erilaiset toimintatavat: pa laut teen an to, motivointi ja tavoitteellisuus. Ikäjohtamisen keinovalikoima tu lee myös tutuksi. Ikääntyviin työntekijöihin kohdistettavien toimenpiteiden kaut ta heidän työmotivaationsa kasvaa, eläkkeelle siirtymisen ikä kohoaa ja mahdollisuus siirtää hiljaista tietoa organisaation sisällä toteutuu entistä pi dem pään. Viestintä ja tiedotus tulevat luontevaksi osaksi hen ki lös tö joh tamis ta ja kehittämistyön toimintatavat ovat selkeästi dokumentoituja ja siten hel pos ti hyödynnettäviä. Henkilöstöjohtamiseen haetaan näkökulmia yksityisen sektorin kump panuuk sien kautta. Lisäksi tavoitteena on osallistaa kaupungin luot ta mus tehtä vis sä toimivat pohtimaan omaa rooliaan työhyvinvoinnin edistämisessä. Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen kustannukset ovat yhteensä , johon haetaan 80 % rahoi tus ta. Kalajoen kaupungin euromääräinen osuus kustannuksista on ja se koostuu pääasiassa palkkakustannuksista. Henkilöstöjohtajan esitys: Henkilöstöjohtaja päättää esittää kaupunginhallitukselle han ke suun ni telman hyväksymistä ja hankkeen rahoituksen hakemista suunnitelman mukai ses ti. Hankekortti liitteenä. Henkilöstöjaosto: Henkilöstöjaosto hyväksyi henkilöstöjohtajan esityksen. Hankehakemus mer kit tiin tiedoksi. Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Pöytäkirjan liitteenä on hankekortti. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen. Liitteet 7 Hankekortti Piirun verran parempi työpaikka

29 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupungin hallinnoimat hankkeet Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on lista kaupungin hallinnoimista hank keis ta sekä hankkeiden hankekortit. Kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi kaupungin hallinnoimat hankkeet.

30 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Hyvinvointipalvelujen ja ICT-palvelujen tehtävänimikemuutokset 47/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Henkilöstöjaosto on kokouksessaan päättänyt esittää hy vin voin tipal ve lu ihin ja ICT-palveluihin seuraavia tehtävänimikemuutoksia: Hyvinvointipalvelut: Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt or ga ni saatio muu tok sen, jonka myötä perusturvapalvelut ja sivistyspalvelut yh dis tyivät hyvinvointipalveluiksi. Perusturvalautakunta nimennyt uuden palvelun pal ve lu aluejoh ta jat ja palvelupäälliköt seuraavasti: Palvelualuejohtajat kaudelle : Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus ja keskiaste Kalajoki Akatemia Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Tuula Haapala Esa Siirilä Anita Ohtamaa Kirsti Rahkola Anna-Liisa Hannula-Tukiainen Inkeri Eronen Palvelupäälliköt kaudelle : Sosiaalipalvelut / Lasten ja per heiden palvelut Sosiaalipalvelut / Työ- ja toi min tapal ve lut Sosiaalipalvelut / Kotiin annettavat pal ve lut Sosiaalipalvelut / asumispalvelut Suun terveydenhuolto Rehtorit ja koulujen johtajat sekä kirjas to Kansalaisopiston rehtori / pe da go ginen johtajuus Sari Ängeslevä Saija Heikkilä Merja Gronoff Sanna Lastikka Kauno Salminen henkilöt ja vastuut entiset Esa Siirilä Nimikemuutokset Uuden organisaation tehtävänimikkeiden yhtenäistämiseksi esitetään, että pal ve lu alue joh ta jien nimikkeet yhtenäistetään siten, että nimikkeessä on sa na johtaja ja palvelupäälliköiden nimikkeissä on sana päällikkö. Sari Änges le vän nimikkeenä pidetään edelleen sosiaalityöntekijä, koska hän tekee päätöksiä, joissa vaaditaan kyseinen nimike. Henkilöstöjaosto : Henkilöstöjaosto esittää vahvistettavaksi seu raa vat teh tä vä ni mik keet:

31 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Nimi Tehtävänimike nyt Uusi tehtävänimike Anne Mä ki-lep pi lam pi perusturvajohtaja hyvinvointipalvelujohtaja Tuula Haapala päivähoidon ohjaaja varhaiskasvatusjohtaja Esa Siirilä sivistystoimenjohtaja sivistysjohtaja Anita Ohtamaa kulttuuri- ja va paa-ai kajoh ta ja kulttuuri- ja va paa-ai kajoh ta ja Kirsti Rahkola johtava so si aa li työn te kijä sosiaalijohtaja A-L Han nu la-tu kiai nen terveyspalvelujohtaja Inkeri Eronen ympäristöterv.huollon joh ta ja terveyspalvelujohtaja ympäristöterv.huollon joh ta ja Sari Ängeslevä sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä, pal velu pääl lik kö Saija Heikkilä vastaava ohjaaja työtoiminnan päällikkö Merja Gronoff palveluohjauspäällikkö palveluohjauspäällikkö Sanna Lastikka asumispalvelupäällikkö Suvi-Päivi Typpö laskentasihteeri taloussihteeri Heli Huttunen talouspäällikkö hallintosihteeri ICT-palvelut: ICT-palveluiden nykyiset tehtävänimikkeet it-tukihenkilö ja atk-asiantuntija ei vät täysin vastaa ICT-palvelun työtehtäviä. Nimike it-tukihenkilö on liian sup pea tehtävän laaja-alaisuuteen nähden ja nimikkeen atk-asiantuntija ter mi atk on vanhentunut. Nykyisin käytetään termiä ICT. ICT-palveluiden periaatteena on jo pitkään ollut se, että kaikki työntekijät osal lis tu vat kaiken tyyppisten tehtävien hoitoon. Tällä on voitu kasvattaa työn te ki jöi den osaamista ja pystytty pienentämään henkilöstöriskiä. Yh tenäi set tehtävänimikkeet vahvistaisivat osaltaan samanarvoisuutta työn te kijöi den kesken. Yhteiset nimikkeet auttavat osaltaan myös ulkoisessa viestin näs sä. Nyt asiakas voi kokea erilaiset nimikkeet eriarvoisiksi, vaikka kaikil ta tukipalveluissa työskenteleviltä työntekijöiltä on saanut samaa apua tä hän kin saakka. Henkilöstöjaosto : Henkilöstöjaosto esittää, että Atk-asiantun ti jan (1) ja it-tu ki hen ki lön (2) tehtävänimikkeet muutetaan ICT-asi an tunti jan ni mik keek si. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esittämät hy vin voin ti pal ve lujen ja ICT-pal ve lu jen tehtävänimikemuutokset.

32 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyyn klo

33 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus ICT-asiantuntijan toimen täyttäminen 204/ /2014, 47/ /2015 Khall (Valmistelija: Tietohallintojohtaja Sami Krank) IT-tukihenkilö irtisanoutui työsuhteesta. Työsuhde päättyy Resurs si tar peen arvioinnin perusteella toimea ei voi jättää täyttämättä. ICT-pal ve luis sa on meneillään työasemapalveluiden kehittäminen, mutta sil lä vähennetään vain toimintaympäristön kasvusta johtuvaa työkuorman kas vua. IT-tukihenkilöiden ja ATK-asiantuntijoiden tehtävänimikkeitä ollaan yh tenäis tä mäs sä ICT-asiantuntijoiksi. Uusi tehtävänimike kuvaa paremmin työteh tä vien monipuolisuutta. Tietohallintojohtaja: Täytetään toimi nimikkeellä ICT-asiantuntija. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää luvan ICT-palveluissa avau tu neen toimen täyttä mi sek si. Tehtävänimikkeenä on ICT-asiantuntija. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää luvan ICT-palveluissa avau tu neen toimen täyttä mi sek si. Tehtävänimikkeenä on ICT-asiantuntija.

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot