VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus"

Transkriptio

1 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Rundelin Marita Tynkkynen Olli puheenjohtaja Varajäsen: Moilanen Vesa Muut osallistujat Alanen Heikki valtuuston pj. Laakso Timo kasvatustyön johtaja Piippo Jarkko kappalainen Siivola Olli sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Olli Tynkkynen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Jorma Aro Reino Eskelinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa Olli Tynkkynen

2 2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 143, Kn 143, KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KL 7:4.1.: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu / esityslista jaetaan jäsenille. Puheenjohtaja: Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 144, Kn 144, Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 3 mom.: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Aro Jorma ja Eskelinen Reino. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aro Jorma ja Eskelinen Reino.

4 4 MATKA-AVUSTUSANOMUS, IIVARINEN KARI Kn 145, Kn 145, Kappalainen Kari Iivarinen on jättänyt kirkkoherralle matka-avustusanomuksen, joka koskee matkaa Pyhälle maalle ajalla Anomus Opintomatkaan osallistuminen Kuopion hiippakunta järjestää opintomatkan Pyhälle maalle Matkan johtajana toimii piispa Jari Jolkkonen. Tässä vaiheessa opintomatkan sisältö selviää oheisen ohjelmaliitteestä. Opintomatka on suunniteltu ensisijaisesti hiippakunnan papistolle ja kansainvälisen vastuun henkilöstölle (lähetyssihteerit, lähetysteologit ja kansainvälisen työn sihteerit). Toimin nykyisessä tehtävässäni seurakunnassamme lähetysteologina ja kesästä 2013 alkaen Rautalammin rovastikunnan lähetyspappina. Seurakuntamme alueella olen ollut mukana kansainvälisessä työssä. Matkan kokonaishinta on Mielelläni osallistuisin tähän matkaan, joka tukee nykyistä tehtävääni. Haluaisin tehdä matkan niin, että käyttäisin siihen lomapäiviäni. Seurakunnalta anon matka-avustusta 500. Kari Iivarinen Kari Iivarinen kappalainen Kopolanvirralla Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää Iivariselle matka-avustusta 200.

5 5 LAPSIASIAHENKILÖN VALITSEMINEN ANNA ARMILAN TILALLE LOPPU KIRKKOVALTUUSTOKAUDELLE Kn 146, KJK 66, Anna Armila on pyytänyt päiväämällään kirjeellä eroa Varkauden seurakunnan lapsiasiahenkilön luottamustehtävästä yksityisasioiden vuoksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut Armilan em. tehtävään kirkkovaltuustokaudelle Kirkkoneuvosto käsitteli ko. asiaa kokouksessaan ja myönsi Anna Armilalle eron Varkauden seurakunnan lapsiasiahenkilön luottamustehtävästä. Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta esittää edelleen hallinnolle luottamushenkilöä lapsiasiahenkilön luottamustehtävään Anna Armilan tilalle loppu valtuustokaudelle Lapsiasiahenkilön luottamustehtävään Anna Armilan tilalle nykyisen kirkkovaltuuston loppukaudelle esitetään edelleen hallinnolle, että tehtävään valitaan kasvatustyön johtokunnan jäsen Elina Kuvaja. Kn 146, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee lapsiasiahenkilön luottamustehtävään Anna Armilan tilalle loppukaudelle kasvatustyön johtokunnan jäsen Elina Kuvajan ja nimeää hänen tehtäväänsä perehdyttäjäksi nuorisotyönohjaaja Kaija Puustisen.

6 6 LUOTTAMUSTOIMEN LAKKAAMINEN, TUKIAINEN EINO K. Kn 147, Kn 147, Eino K. Tukiainen on kuollut Tukiainen oli kirkollisvaaleilla valittu kirkkovaltuuston varajäsen. KJ 7:2 : Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto toteaa, että Eino K. Tukiaisen luottamustoimi kirkkovaltuuston varajäsenenä on lakannut.

7 7 HAUTASIJAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Kn 148, Kn 148, KL 17:9 Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. KJ 17:5.2: Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautausmaita hoidetaan ja ylläpidetään hautaustoimelle vuosittain myönnetyistä käyttötalouden määrärahoista. Hautaustoimen suuremmat hankinnat ja rakennuskohteet rahoitetaan seurakunnan investointeina, jotka kohdistuvat poistoina vuosittain kunkin hankkeen mukaisessa aikataulussa. Hautasijamaksuja on tarkistettu viimeksi vuodelle 2013, jolloin ennakoivasti hautasijamaksuja lähdettiin oikaisemaan tulevan, nyt jo voimaan tulleen Kirkkolain muutoksen suuntaan. Nyt hautasijamaksuja esitetään tarkistettavaksi kotikuntalaisten osalta vuodelle 2014 keskimäärin 3 %. Hautasijamaksujen tarkistus perustuu em. Kirkkolain muutokseen. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat, mutta tavoitteena on supistaa maksujen suuria eroja. Poikkeuksena ovat sotiemme veteraanit, joille hautasijamaksut ovat Varkaudessa ilmaisia.

8 8 Hautasijamaksujen tarkistaminen Kn 148, Liitteinä ovat käyttöön otettu ja edelleen voimassa oleva hinnasto sekä esitys uudeksi hinnastoksi. Seurakuntapuutarhuri esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy hautasijamaksujen tarkistuksen alkaen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy hautasijamaksujen tarkistuksen alkaen liitteen mukaisesti.

9 9 HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN TARKISTAMINEN Kn 149, Kn 149, Hautauspalvelumaksuja tarkistetaan yleensä vuosittain. Hautaustoimen maksut kuuluvat seurakunnan päätösvaltaan. Vuoden 2012 joulukuussa tuli voimaan Kirkkolain muutos, jolla hautasijan luovuttamisesta ja hautaamispalveluista seurakunnan tulee periä maksu, ja maksun tulisi vastata todellisia kustannuksia. Lain henki on, että ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat, mutta tavoitteena on supistaa maksujen suuria eroja. Poikkeuksena ovat sotiemme veteraanit, joille hautauspalvelumaksut ovat Varkaudessa ilmaisia. Palkkojen vuosikorotusten vaikutus hautaustoimen työntekijöiden palkkoihin on arvioitu ensi vuodelle keskimäärin n. 0.5 %:n korotuksilla. Kustannusten nousua aiheuttavat mm. lannoitteiden, maa-ainesten, korjaus- ja huoltotarvikkeiden, polttoaineiden, sähkön ja kaukolämmön hintojen korotukset. Lisäksi vanha konekanta aiheuttaa ennalta arvaamattomia kuluja. Hautaustoimen käyttötalouden toimintakulut olivat vuonna ,81 euroa, jota katettiin ,07 euron toimintatuotolla. Vuonna 2012 haudattiin 274 vainajaa, jolloin bruttokulujen mukaan yksi hautaus maksoi 2.033,95 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2012 toimintakulut ja toimintatuotot olivat keskimäärin n euroa pienemmät. Edellä mainitussa laskelmassa ei ole huomioitu sisäisiä korkoja, vyörytyksiä tai poistoja. Nyt hautauspalvelumaksuja esitetään tarkistettavaksi vuodelle 2014 kotikuntalaisten osalta keskimäärin 3 %. Korotuksella katetaan kustannusten nousua ja supistetaan koti- ja ulkokuntalaisten maksujen eroa Kirkkohallituksen suosituksen mukaisiksi. Liitteinä ovat käyttöön otettu ja edelleen voimassa oleva hinnasto sekä esitys uudeksi hinnastoksi.

10 10 Hautauspalvelumaksujen tarkistaminen Kn 149, Seurakuntapuutarhuri esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy tarkistuksen hautauspalvelumaksujen hinnoitteluun alkaen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy hautauspalvelumaksujen tarkistuksen alkaen liitteen mukaisesti.

11 11 HAUTOJEN HOITOHINNASTO VUODELLE 2014 Kn 150, Hhrjk 19, Hautainhoitohinnoittelussa vuodelle 2014 ollaan samoissa linjoissa kuin vuonna Hautojen hoitosopimushintoja on tarkistettu vuosittain hoitotyön ja välillisten kulujen osalta. Kukkaryhmien hintoja on korotettu ryhmäkasvien hintojen tarkistuksen yhteydessä viimeksi viime vuonna, joten kukkaryhmien hinnat pysyvät ennallaan. Kirkon palkkojen vuosikorotusten vaikutus työntekijöiden palkkoihin on ensi vuodelle arvioitu noin 0,5 prosentin verran. Polttoaineissa, maanparannusaineissa ja lannoitteissa on hinnannousua jonkin verran tiedossa. Ensi vuoden hinnaston laadinnassa on käytetty arviota korkotuotoksi 1 % ja inflaation arvellaan olevan noin 3 %:n luokkaa. Edellä mainitut seikat huomioiden vuosihoidon korotus vuodelle 2014 esitetään noin 6 % hoitotyön ja hoidon välillisten kulujen osuudelle. Pitkäaikaisten sopimusten hinnoittelu on laadittu käyttämällä seuraavia Kirkkohallituksen arviokertoimia: 5 vuoden sopimukset korko 1 % inflaatio 3 %, kerroin vuoden sopimukset korko 1 % inflaatio 3 %, kerroin Liitteenä on esitys uudeksi hautainhoitohinnastoksi, vertailun tueksi voimassa oleva hinnasto ja kirkkohallituksen kerrointaulukko. Seurakuntapuut.: Johtokunta hyväksyy hautojen hoitohinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisena ja esittää hoitohinnaston kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.

12 12 Hautojen hoitohinnasto vuodelle 2014 Kn 150, Kn 150, Tämän hetken taloustilanteen huomioiden vaikuttaisi kuuden prosentin hoitotyön hinnan tarkistus hieman ylimitoitetulta. Samoin kolmen prosentin inflaatioennuste on juuri tällä hetkellä todellista suurempi. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitosopimusten hinnaston sillä tarkistuksella, että kesähoidon hinnaksi määritellään 52 (tarkistus 4 %) ja inflaatioprosentiksi 2 %. Esityksen mukaisesti tarkistettu hinnasto on liitteenä.

13 13 VARKAUDEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖTOIMEN HYVITYS PUURTILAN SEURAKUNTAKODIN KÄYTTÖKIELLOSTA KESÄN 2013 OSALTA Kn 151, KJK 51, Puurtilan seurakuntakodin käyttökielto leirien pitoon tuli yllättäen kesän 2013 kynnyksellä. Tällöin olivat leirikesän valmistelut loppusuoralla. Rippikoulujen leiri(perus) jaksoihin sekä kesän tyttö- ja poikaleirin korvaavaksi leiripaikaksi saatiin nopealla varoitusajalla Ruusuhovi, Rantasalmi. Tällöin sovittiin hallintojohtajan kanssa, että kiinteistötoimi hyvittää ko. tilanteesta johtuvan rippikoulutyön ja tyttö- ja poikatyön alibudjetoinnin. Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta hyväksyy liitteen nro 5 mukaisen esityksen Puurtilan seurakuntakodin käyttökiellosta kesän 2013 osalta johtuvasta hyvityssummasta edelleen esitettäväksi hallinnolle. Kn 151, Kuluvan vuoden talousarvion seurannan perusteella voidaan arvioida, ettei Kasvatustyön talousarvion lukutaso, joka on sitovuustaso kirkkoneuvostoon ja -valtuustoon nähden, tule ylittymään. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hylkää johtokunnan esityksen tarpeettomana. Johtokunnan esitys hylättiin yksimielisesti.

14 14 KIRJANPITÄJÄN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN, SUOMALAINEN TIINA Kn 152, Hjsto 103, Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (93 ) mm., että kirjanpidosta vastaavan toimistotyöntekijän tehtävä täytetään määräaikaisesti saakka voimassaolevaan työsuhteeseen palkattavalla ammattihenkilöllä. Kirkkoneuvosto päätti palkata kirjanpitäjäksi määräaikaisesti saakka Tiina Suomalaisen Varkaudesta. Suomalaisen työtehtävään sisältyy kirjanpidon lisäksi Kirkonpalvelukeskukseen liittymisen projektivastaavan tehtävät. Kirjanpitäjän tehtävien hoitamiseen ei löydy vakinaisista työntekijöistä riittävästi resursseja eikä ammattitaitoa. Taloushallintopalvelujen myyntisopimus Joroisten seurakunnalle aiheuttaa nykyiseen seurakuntaviraston työmäärään reilun puolen henkilötyövuoden lisäyksen. Varkauden seurakuntaa pitkään palvellut toimistosihteeri Arja Sikanen on ilmoittanut jäävänsä vanhuuseläkkeelle vuoden 2015 marraskuun lopussa. Tuolloin on mahdollista tarkastella tilannetta ja arvioida resursseja uudelleen. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto / kirkkoneuvosto päättää palkata kirjanpitäjäksi määräaikaisesti saakka Tiina Suomalaisen (synt ), nykyisin työsopimusehdoin. Kn 152, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen ja päättää palkata kirjanpitäjäksi edelleen määräaikaisesti saakka Tiina Suomalaisen nykyisin työsopimusehdoin.

15 15 SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kn 153, Hjsto 104, Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valita ylivahtimestarin virkaan suntio Carita Suhosen Varkaudesta lukien. Suntion viran jäätyä avoimeksi ei sitä täytetty, vaan säästyvillä määrärahoilla palkattiin loppuvuodeksi erityisammattimies toteuttamaan vuokra-asuntojen huoneistoremontteja sekä kiinteistöjen ennaltaehkäisevää ja korjaavaa huoltoa. Ylivahtimestarin kanssa käydyissä neuvotteluissa on tultu siihen tulokseen, että kiinteistötoimi tulee normaalitilanteessa toimeen ilman menetettyä suntiota. Poikkeuksen muodostavat pitkät virkavapaudet, joiden ajaksi on toisinaan pakko palkata sijainen. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kirkkoneuvostolle / kirkkovaltuustolle, että Carita Suhoselta vapautunut suntion virka lakkautetaan. Kn 153, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Carita Suhoselta vapautuneen suntion viran.

16 16 PÄÄKIRKON VUOKRAAMINEN JOROISTEN MUSIIKKIPÄIVIEN PÄÄTÖSKONSERTTIA VARTEN Kn 154, Kn 154, Pirkko Parviainen-Hämäläinen ja Anna-Riitta Oxman ovat lähettäneet Varkauden seurakunnalle seuraavan sähköpostin: Varkauden seurakunta Arvoisat päättäjät! Hakemus Varkauden pääkirkko /konserttipaikka Joroisten Musiikkiyhdistys on perinteisesti järjestänyt päätöskonsertin Juvan kirkossa. Siellä on perjantaina 1.8. Martti Talvelan muistokonsertti, sen vuoksi päätöskonsertti joudutaan siirtämään Juvalta muualle. Mielestämme Varkauden pääkirkko on keskeisellä paikalla ja erinomaisesti soveltuu Jorma Hynnisen ja Ilkka Paanasen konserttitilaksi. Ehdotamme yhteistyötä Varkauden seurakunnan kanssa, niin että järjestäisimme konsertin yksityistilaisuutena, johon voisimme myydä lippuja. Varkauden seurakunnalle antaisimme vuokran vastikkeena seurakuntalaisten käyttöön 50 lippua. Musiikkiyhdistys vastaa konsertin tuottamisesta. Konserttipäivä on 3.8. klo ja lipun hinta on 25 per henkilö. Musiikkipäivien ohjelma julkaistaan joulukuun alussa. Toivomme Teiltä mahdollisimman pikaista myönteistä päätöstä. Joroisten Musiikkiyhdistys ry. Puolesta Pirkko Parviainen-Hämäläinen, puh Anna-Riitta Oxman, puh

17 17 Pääkirkon vuokraaminen Joroisten musiikkipäivien päätöskonserttia varten Kn 154, Linjapäätöksenä on, että seurakuntalaisilla tulee olla vapaan pääsyn mahdollisuus kirkkoon. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että kirkon käyttöoikeus myönnetään Joroisten Musiikkiyhdistys ry:lle konsertin järjestämiseen ehdolla, että tilaisuuteen myydään pääsylippujen sijasta ohjelmia, joiden maksu on vapaaehtoinen.

18 18 SOL -PALVELUIDEN VIRHEELLINEN LASKUTUS Kn 155, Kn 155, Varkauden seurakunta on ostanut siivouspalveluita SOL palvelut OY:ltä. Hallintojohtaja ja ylivahtimestari ovat useissa vuosipalavereissa kyseenalaistaneet kirkon lisätunnit nimikkeellä laskutetut siivoustyöt. Kyseiset työt ovat siivousyhtiöltä erikseen tilattavia esim. lattian vahauksia tai ikkunoiden pesuja, jotka eivät sisälly normaaliin ylläpitosiivoukseen. SOL:n palveluesimies Pitkänen on ilmoittanut sähköpostitse, että yhtiön edustajat ovat selvittäneet seurakunnan laskutuksen ja lisälaskutukset perustuvat palveluvastaavan ilmoittamiin lisätöihin. Sama palveluvastaava on työskennellyt seurakunnan kohteissa alusta pitäen, joten he ovat päätyneet siihen, että yritys ei ole laskuttanut mitään perusteettomasti. Samalla palveluesimies on huomauttanut, että asiakkaalla on itsellään laskun tarkastamisessa 8 päivän huomautusaika. Laskun maksettuaan asiakas myös hyväksyy laskun oikeaksi. Neuvottelussa SOL:n edustaja edellytti, että seurakunnan tulee selvittää väitetyt liikaa laskutetut Majakkaa (=Ahlströminkatu 19) koskevat summat. Perusteluna oli, että SOL:n järjestelmästä ei kyseinen tieto hänen mukaansa ole saatavissa. Edellisen johdosta on seurakunnan kirjanpidosta haettu laskut vuodesta 2005 lähtien. Niihin aikoihin solmittiin sopimus Majakan siivouksesta. Laskujen mukaan on SOL päällekkäislaskuttanut Majakan siivoustyöstä kuukausittain vaihtelevia summia vuodesta 2009 lähtien, jolloin tuntimäärä on kolminkertaistunut yhtäkkiä ja selittämättömästi. Ylimääräinen laskutus on ollut palveluvastaavan ilmoitukseen perustuva tuntimäärä, vaikka Majakan siivouksesta on toisaalla laskutettu kuukausittainen "könttäsumma".

19 19 Sol -palveluiden virheellinen laskutus Kn 155, Ylimääräinen laskutus on päättynyt viime vuoden loppupuolella, mikä osoittaa, että laskutus on SOL:inkin edustajien mielestä ollut päällekkäistä. Kun laskelmat ja valokuvatut kuitit oli toimitettu siivousyhtiölle, lähetettiin sieltä palveluesimiehen toimesta luettelo Kirkkoherranviraston "majakan" lisälaskutuksesta vuodelta 2012: tammikuu 51,5 h, helmikuu 56 h, maaliskuu 57 h, huhtikuu 59 h, toukokuu 50 h, kesäkuu 55 h, heinäkuu 49,5 h, elokuu 54 h, syyskuu 60 h, tuntihintana 21,24. Lokakuun alusta lukien ko. laskutus oli päättynyt. Tilanteesta on reklamoitu useissa SOL:n kanssa järjestetyissä vuosipalavereissa, joissa mm. palveluvastaava Jaana Pitkänen ja ylivahtimestari Carita Suhonen ovat olleet mukana. Pitkänen on ilmoittanut, että kyseiset tunnit ovat olleet siivoojan (Luostarinen) ilmoittamia Majakan työtunteja ja ettei hän ole tiennyt Fingridiltä "perityn sopimuksen olemassaolosta. Seurakunnalta on laskutettu neljän vuoden aikana yhteensä arviolta n euroa ylimääräistä. 24. syyskuuta 2013 lähetti palvelujohtaja Uotinen seuraavan viestin: Viitaten keskusteluihimme ja lähettämääsi korvausvaateeseen, SOL on käynyt palveluesimieheltä ja palvelupäälliköltä saadun materiaalin läpi. Pahoittelemme ja olemme huolestuneita siitä että tällainen virhe on päässyt tapahtumaan. Tämän kaltaisen virheen pitäisi kohteesta vastaavan esimiehen havaita ja puuttua välittömästi. Nyt niin ei kuitenkaan valitettavasti ole tapahtunut ja näin pitkään tapahtuneen virhelaskutukseen olisi pitänyt havahtua myös muilla tasoilla, toisin sanoen SOLin palvelujohdossa ja hallinnossa sekä myös asiakkaan puolelta.

20 20 Sol -palveluiden virheellinen laskutus Kn 155, Ehdotamme että hyvitämme menneiden vuosien ylimääräisestä laskutuksesta euroa, kertasuorituksena. Tai vaihtoehtoisesti voimme hyvittää osan tekemällä lisätöitä Teidän tarpeiden mukaisesti. Toivomme pääsevämme tässä asiassa yhteiseen molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ja yhteistyömme voisi jatkua hedelmällisesti, tapahtuneesta huolimatta. Hallintojohtaja vastasi esitettyyn tarjoukseen puhelimitse ja myöhemmin sähköpostitse, ettei hänellä ole valtuuksia "vapauttaa" SOL:ia liikaa laskutetusta maksusta ja uudisti vaatimuksen koko eurosta, jota summaa oli jo kohtuullistettu eurolla laskelman mukaisesta eurosta mahdollisen aiheellisen lisätyön vuoksi. Koska osapuolten välillä on virheellisestä laskutuksesta johtuva luottamuspula, irtisanoi hallintojohtaja Majakkaa koskevan siivoussopimuksen. Tämän jälkeen on johtaja Timo Sairanen lähettänyt seuraavan esityksen: Uudistan vielä tarjouksemme sopia asia kohtuullisella summalla. Pyydämme, että viette asian kirkkoneuvoston käsittelyyn. Te olette reklamoineet asiasta kovin myöhään, joten euroa on meidän näkökulmastamme kohtuusumma. Asianajajan kanssa käydyssä keskustelussa on todettu mm., ettei asian vieminen oikeuskäsittelyyn välttämättä nostaisi tuomittavaa korvausmäärää, mikäli saatavaan sovelletaan kolmen vuoden saatavien vanhenemissääntöä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy Sairasen esityksen euron korvaussummasta ja päättää, että asia on loppuun käsitelty. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen paheksuen SOL:n toimintaa.

21 21 LAPSITYÖN KOORDINOINNIN JA ORGANISOINNIN HOITAMINEN LÄHTIEN Kn 156, Kn 102, Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , pykälä 16, lakkauttaa lapsityönohjaajan viran ja siirtää viranhaltijan vakinaista täyttämistä vailla olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan. Koska täytäntöönpanopäätös asiassa on tekemättä, on vs. kirkkoherra Jarkko Piippo määrännyt viranhaltijapäätöksellä nro 107/2013 Kaija Puustisen hoitamaan täyttämättä olevaa nuorisotyönohjaajan virkaa ajalle sekä jatkanut viranhaltijapäätöksellä nro 108/2013 lastenohjaaja Paula Bomanin viransijaisuutta lapsityönohjaajana ajalle Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) lakkauttaa lapsityönohjaajan viran alkaen; 2) siirtää Kaija Puustisen vakinaista täyttämistä vailla olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan alkaen; sekä 3) antaa tehtäväksi Kasvatustyön johtokunnalle valmistella hallinnolle esitys kokouksessaan lapsityön lähiesimiesja koordinointitehtävän hoitamisesta jatkossa. KJK 49, Liite nro 3 Ktj esitys: Kirkkoneuvoston tehtäväksi annon mukaisesti kasvatustyön johtokunta esittää edelleen hallinnolle, että 1. lapsityön koordinointi ja organisointi tehtävää hoitavan työsopimussuhteisen henkilön tehtävänimikkeeksi vahvistetaan vastaava lastenohjaaja

22 22 Lapsityön koordinoinnin ja organisoinnin hoitaminen lähtien Kn 156, vastaavan lastenohjaajan työnkuva hyväksytään liitteen nro 3 mukaisena 3. vastaavaksi lastenohjaajaksi kelpoisia ovat henkilöt, joilla on piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 95) 2 :n mukainen tutkinto ja erikoistumisopinnot tai piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 90) 4 :n tarkoittama kelpoisuus tai muu soveltuva alan kirkollinen koulutus tai tutkinto 4. vastaavan lastenohjaajan tehtävä laitetaan sisäiseen hakuun 5. vastaavan lastenohjaajan vaativuusryhmäksi vahvistetaan 502, joka on sama kuin seurakuntamme nuorisotyönohjaajien vaativuusryhmä Kjk päätös: Hjsto 93, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja: Henkilöstöjaosto päättää asiasta puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Asian käsittely siirretään. Kn 156, Kirkkoherran sijaisuuksia hoitava pastori Jarkko Piippo ja kasvatustyön johtaja Timo Laakso on kutsuttu kokoukseen kuultaviksi.

23 23 Lapsityön koordinoinnin ja organisoinnin hoitaminen lähtien Kn 156, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hylkää johtokunnan esityksen ja toteaa lapsityön koordinoinnin sisältyvän kasvatustyön johtajan virkatehtäviin. Merkittiin, että kasvatustyön johtaja Timo Laakso ja kirkkoherran sijaisuuksia hoitava kappalainen Jarkko Piippo olivat asiantuntijoina läsnä asian esittelyn ajan. Käsittely: Puheenjohtaja: Keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto hylkää johtokunnan esityksen ja päättää palkata lastenohjaaja Paula Bomanin edelleen vastaavaksi lastenohjaajaksi määräaikaisesti vuoden 2015 loppuun saakka nykyisin työsopimusehdoin oman suostumuksensa nojalla.

24 24 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 157, Kn 157, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) Pöytäkirjoja (liitteet) - Henkilöstöjaosto 11/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 1/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 2/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 3/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 1/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 2/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 3/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 4/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 5/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 6/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 1/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 2/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 3/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 4/2013, Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 1/2013, Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 2/2013, Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 3/2013, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 1/2013, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 2/2013, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 3/2013, ) Kapitulin päätös - Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Miina Karastin hoitamaan avoinna olevaa Varkauden seurakunnan I kappalaisen virkaa lukien toistaiseksi enintään siihen saakka, kun virka vakinaisesti täytetään. Merkittiin tiedoksi.

25 25 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 158, Kn 158, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. Kirjattavia asioita ei ollut.

26 26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 159, Kn 159, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot