VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014. Pääkirkon seurakuntasali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014. Pääkirkon seurakuntasali"

Transkriptio

1 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Paatsola Pauli Pulkkinen Sinikka Rundelin Marita Tynkkynen Olli puheenjohtaja Varajäsenet: - Muut osallistujat Alanen Heikki valtuuston pj. Haapala Jyrki valtuuston vpj. Iivarinen Kari kappelin kappalainen Siivola Olli sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Olli Tynkkynen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Sinikka Pulkkinen Marita Rundelin PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa Jarkko Piippo

2 2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 1, Kn 1, KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KL 7:4.1.: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu / esityslista jaetaan jäsenille. Puheenjohtaja: Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 2, Kn 2, Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 3 mom.: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Pulkkinen Sinikka ja Pöllänen Eija. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pulkkinen Sinikka ja Rundelin Marita.

4 4 MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2014 Kn 3, Kn 3, Menotositteiden hyväksyjinä ovat toimineet eri työalojen vastuuhenkilöt. Talousarvion sitovuustasoksi on kirkkovaltuusto kokouksessaan määritellyt käyttötalousosassa lukutason tuloksen lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka ja investointiosassa hankekohtaisen määrärahan. Menotositteiden hyväksyjäksi määritellyllä viranhaltijalla on velvollisuus vastata määrärahojen riittävyydestä ja laskujen kohdistamisesta niille menokohdille, joille ne on budjetoitu. Mikäli tehtäväalueen määräraha ei riitä, voi asianomainen johtokunta vastaavan viranhaltijan anomuksesta myöntää ylitysoikeuden, mikäli se sitovuustason puitteissa on mahdollista. Jos senkään määräraha ei riitä, on toimittava taloussäännön 4 :n määräysten mukaisesti ja haettava ylitysoikeuksia kirkkoneuvostolta / kirkkovaltuustolta. Esitys menotositteiden hyväksyjistä vuodeksi 2014 on liitteenä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) määritellä menotositteiden hyväksymisoikeudet vuodeksi 2014 oheisen liitteen mukaisesti; 2) että hyväksymisoikeus siirtyy hyväksyjän lähimmälle esimiehelle määritellyn hyväksyjän ollessa esteellinen; 3) että hyväksymisoikeus siirtyy hyväksyjän sijaiselle hänen ollessaan estynyt; 4) määritellä kirkkoherran ollessa esteellinen hänen laskujensa hyväksyjäksi hallintojohtajan; 5) määritellä hallintojohtajan ollessa esteellinen hänen laskujensa hyväksyjäksi kirkkoherran.

5 5 TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSET KIRKKOVALTUUSTON TEKEMISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ Kn 4, Kn 4, Kirkkovaltuusto on kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat: 22 Hautausmaan katselmus 23 Puurtilan seurakuntakodin sisäilmaongelmat; urakoitsijan valinta, määrärahan myöntäminen 24 Vuoden 2014 kirkollisveroprosentin vahvistaminen 25 Kappalaisen viran täyttäminen Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto tekee seuraavan toimeenpanopäätöksen: 22 Päätöksestä tiedotettu hautatoimeen tiedoksi ja toimenpiteitä varten 23 Päätöksestä tiedotettu kirjanpitäjälle, urakkasopimus allekirjoitettu 24 Päätöksestä tiedotettu verohallinnolle 25 Päätöksestä tiedotettu tuomiokapitulille

6 6 TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSET KIRKKOVALTUUSTON TEKEMISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ Kn 5, Kn 5, Kirkkovaltuusto on kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat: 30 Talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunni2telma vuosille Talousarvion sitovuustaso vuonna Eroanomus luottamustoimista, Sundgren Birgit 33 Luottamustoimen lakkaaminen, Tihinen Sakari 34 Luottamustoimen lakkaaminen, Reiss Markku 35 Luottamustoimen lakkaaminen, Tukiainen Eino K. 36 Hautasijamaksujen tarkistaminen 37 Suntion viran lakkauttaminen Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto tekee seuraavan täytäntöönpanopäätöksen: 30 Talousarvio jaetaan vastaaville viranhaltijoille, kullekin kiinteistölle sekä seurakuntavirastolle tiedoksi ja toteutettavaksi 31 Sitovuustasosta tiedotetaan eri johtokunnille ja laskujen hyväksyjille. Annetaan toimintaohjeet ylitysoikeuksien hyväksyttämisestä johtokunnalla / kirkkoneuvostolla / kirkkovaltuustolla menotositteiden hyväksyjien määrittelyn yhteydessä. 32 Päätöksestä tiedotettu asianosaiselle ja seuraajalle 33 Päätöksestä tiedotettu asianosaiselle Päätöksestä tiedotettu hallintosihteerille 36 Päätöksestä tiedotettu hautatoimistoon 37 Päätöksestä tiedotettu palkkasihteerille

7 7 IRTISANOUTUMINEN, MATTILA SEIJA Kn 6, Kn 6, Osa-aikatoiminen lähetyssihteeri Seija Mattila on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa eläkkeelle jäämisen vuoksi lukien. Mattila on työskennellyt Varkauden seurakunnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1991 lukien. Työsopimuslaki 6 luku 3 : Yleiset Irtisanomisajat 2 mom. Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee Seija Mattilan irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja päättää, että lähetyssihteerin työsuhde päättyy ; ja 2) antaa kasvatustyön johtokunnalle / henkilöstöjaostolle tehtäväksi valmistella lähetyssihteerin töiden järjestely sisäisin siirroin siten, että työaikana on maksimissaan 40 %, eli n. kaksi työpäivää viikossa.

8 8 KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kn 7, Kn 114, Varkauden seurakunnan 1. kappalaisen virkaa on hakuajan päättymiseen mennessä hakenut yksi hakija, pastori Sirpa Riihimäki. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan antanut hakijasta seuraavan lausunnon: Pastori Sirpa Riihimäellä on asiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa Varkauden seurakunnan kappalaisen virkaa. Kyseisen virkakelpoisuuspäätöksen valitusaika päättyy KJ 32 b:2: Jos virkaa on hakenut tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto taikka kappelineuvosto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää 1) ettei kappalaisen vaalia suoriteta; ja 2) pyytää tuomiokapitulia julistamaan Varkauden seurakunnan 1. kappalaisen viran uudelleen haettavaksi. Kv 25, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää 1) ettei kappalaisen vaalia suoriteta; ja 2) pyytää tuomiokapitulia julistamaan Varkauden seurakunnan 1. kappalaisen viran uudelleen haettavaksi../..

9 9 Kappalaisen viran täyttäminen Kn 7, /.. Merkittiin, että Kuopion hallinto-oikeuden kirjaamosta oli ilmoitettu hallintosihteerille, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin virkakelpoisuuspäätös oli saanut lainvoiman. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kn 7, Varkauden seurakunnan 1. kappalaisen virkaa on päättyneellä hakuajalla hakenut pastori Niina Lehmusoksa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on kirkkojärjestyksen 6 luvun 18 ja 32 a :n (1692/1995) nojalla todennut pastori Niina Lehmusoksan kelpoiseksi Varkauden seurakunnan I kappalaisen virkaan. Kyseisen virkakelpoisuuspäätöksen valitusaika päättyy Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kappalaisen vaalin kokouksessaan

10 10 BENE HYVÄ HANKE Kn 8, KJK 77, Varkauden seurakunnassa ohjaajana toimivien nuorten joukosta on muodostunut ryhmä, joka on perustanut projektin, jonka päämääränä olisi toimia Varkaudessa hyvän tuottajina syksyn 2013 ja syksyn 2014 välisenä aikana. Ryhmä toteuttaa erilaisia tapahtumia, joissa tavoitteena on saada hyvä kiertoon monin eri keinoin. Projektilla on myös varainkeruutavoite, jonka päämääränä on matka Roomaan, Italiaan loppuvuodesta Kohde valikoitui sen kulttuurillisen ja kristillisen historian sekä vatikaanin ja sen lukuisien kirkkojen ja muiden nähtävyyksien vuoksi. Tavoitteena on saada kerättyä 4000 e ryhmän lentoihin ja majoitukseen kolmeksi vuorokaudeksi. Nuoret toteuttavat hankettaan seurakunnan toimintana ja toivovat seurakunnan suhtautuvan hankkeeseen myönteisesti. Seurakunta taustatoimijana mahdollistaa erilaisten avustusten hakemisen, ryhmän kokoontumisen seurakunnan tiloissa ja rahoituksen hankkimisen osana seurakunnan toiminnallista työtä. Vaikka projektin yhtenä tavoitteena on matka, on keskeisenä ja näkyvänä tavoitteena toimia kaupungissa hyvää edistäen, iloa tuoden ja lähimmäisyyden ja toisen hyväksi toimimisen tärkeyttä esillä pitäen. Projektin työnimenä on Bene! HYVÄ-hanke. Ryhmässä toimivia nuoria on 12, joista suurin osa on täysiikäisiä vuoden 2014 lopulla. Ryhmän jäsenet sitoutuvat toimimaan ryhmässä, vaikka itse matkalle lähteminen myöhemmin estyisikin../..

11 11 Bene Hyvä hanke Kn 8, /.. Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta hyväksyy Bene Hyvä-hanke projektin liitteen nro 2 mukaisena edelleen hyväksyttäväksi hallinnossa seuraavasti: 1) Varkauden seurakunta toimii ko. projektin taustatoimijana 2) Varkauden seurakunta hyväksyy projektisuunnitelman 3) Varkauden seurakunta hyväksyy suunnitelman mukaisen nuorten matkan Roomaan 4) seurakunnan vastuutyöntekijänä ko. projektissa toimii nuorisotyönohjaaja Tiina Taavitsainen. Kn 8, Nuorisotyönohjaaja Tiina Taavitsaisen täydennysselvitys koskien Bene hyvä hanketta on liitteenä. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy johtokunnan esityksen siten, että selvityksen mukaisesti Tiina Taavitsainen tekee ko. matkan työajallaan ilman päivärahoja ja omin kustannuksin.

12 12 KOLEHTILUETTELO AJALLE Kn 9, Kn 9, Liitteenä kolehtiluettelo ajalle Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan pääjumalanpalveluksissa kannettavien kolehtien suunnitelman ajalle

13 13 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Kn 10, Kn 10, Yhteistyötoimikunta 1 mom. Seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, on perustettava neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhteistyötoimikunta tässä sopimuksessa tarkoitettua edustuksellista yhteistoimintaa varten. 2 mom. Yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Toimikunnassa on vähintään neljä ja enintään 12 jäsentä sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jos seurakunnassa säännöllisesti työskentelee alle 20 työntekijää, toimikunnassa on kuitenkin neljä jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. 3 mom. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. 4 mom. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosina työnantajan ja työntekijöiden edustaja. Toimikunta kokoontuu niin usein kuin sille tässä sopimuksessa asetetut tehtävät edellyttävät, kuitenkin vähintään kerran neljännesvuodessa. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta. Se on kutsuttava koolle myös, jos varapuheenjohtaja tai neljännes toimikunnan jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat Kirkon yhteistoimintasopimuksen 14 3 momentin mukaan lukien seuraavat: - työsuojelupäällikkö Timo Laakso - kirkkoherra Olli Tynkkynen - työsuojeluvaltuutettu Carita Suhonen - työsuojeluvaravaltuutettu Heli Kylmänen./..

14 14 Yhteistyötoimikunnan perustaminen Kn 10, /.. - työsuojeluvaravaltuutettu Tiina Taavitsainen - Kirkon Alat Ry:n luottamusmies Paula Boman - Juko:n luottamusmies Mari Leppänen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) perustaa yhteistyötoimikunnan vuosiksi ; 2) todeta, että yllä mainitut henkilöt kuuluvat toimikunnan kokoonpanoon; 3) valita yhteistyötoimikuntaan seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa olevan henkilön; sekä 4) asettaa toimikunnan sihteeriksi tiedottaja Krista Väisäsen. 1)-2) 3) Yhteistyötoimikunnan jäseneksi valittiin hallintojohtaja Olli Siivola. 4)

15 15 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 11, Kn 11, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) Pöytäkirjoja (liitteet) - kirkkoherran viranhaltijapäätökset marraskuussa kirkkoherran viranhaltijapäätökset joulukuussa hallintojohtajan viranhaltijapäätökset marraskuussa hallintojohtajan viranhaltijapäätökset joulukuussa Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2013, ) Vuosilomia Hallintojohtaja Olli Siivola on ollut vuosilomalla ajalla , yhteensä kaksi (2) lomapäivää. Lomanmääräytymisvuodelta ansaittua lomaoikeutta jää jäljelle yhdeksän (9) lomapäivää. 3) Kirkkoneuvoston kokousajankohdat Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään päätöksen mukaisesti pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Kokouspäiviksi varataan vuonna 2014 siten seuraavat: 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., ja ) Kirkkovaltuuston seuraava kokous Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään ennalta ilmoitetusta poiketen tiistaina alkaen klo pääkirkon seurakuntasalilla. Merkittiin tiedoksi.

16 16 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 12, Kn 12, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. 1) Joulurauhaa Kauko Ahonen totesi, että joulurauhan julistamisessa oli kirkkoherra pitänyt loistavan puheen ja äänentoistolaitteet olivat toimineet moitteettomasti. 2) Tihutöitä Sinikka Pulkkinen esitti kiitokset seurakuntapuutarhurin ripeästä toiminnasta hautausmaan tihutöiden jälkien korjaamisessa ja asiasta tiedottamisessa omaisille. 3) Tarkastusta Pauli Paatsola tiedusteli piispantarkastuksen luottamushenkilöiden osuutta. Sovittiin, että luottamushenkilöille lähetetään kutsu piispantarkastukseen ohjelmineen mahdollisimman pian. 4) Palautetta Heikki Alanen ilmoitti lähettäneensä seurakunnan nettisivustolla palautetta, mutta palautteen sisältö ei ollut saapunut perille. Sovittiin, että palautejärjestelmä testataan.

17 17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 13, Kn 13, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.