PORIN TAIDEKOULU. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN TAIDEKOULU. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. 1.8.2015 alkaen"

Transkriptio

1 PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma alkaen

2 Koulutuksen järjestämislupa: OPM Dnro 235/430/2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (OPH 2002). Tämä opetussuunnitelma tulee voimaan (Kulttuurilautakunta ), ja se korvaa voimaan astuneen opetussuunnitelman.

3 SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI 1 ILTALINJAN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatus Toiminnan arvot 5 2 OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS 6 3. OPINTOJEN ETENEMINEN JA KESKEISET SISÄLLÖT Perusopinnot Teemakurssit Värioppi Perusopintojen portfolio Syventävät opinnot Syventävien opintojen ensimmäinen vuosi Syventävien opintojen toinen vuosi Vapaavalintaiset teemaopinnot Opintojaksojen sisällön kuvailu Piirustus ja maalaus Taidegrafiikka Kuvanveisto Taidehistoria Estetiikka ja taiteenfilosofian perusteet Näyttelypassi Päättötyö Päättötyöseminaari Valinnaiset opinnot 11 4 OPETUSJÄRJESTELYT Opetustarjonta ja opinto-oikeus Opiskelijavalinnat ja maksut Opetusryhmät Opetustilat Opetukseen liittyvät lisäkurssit ja muut opetusmuodot Lisäajan myöntämisen perusteet Opetuksen yksilöllistäminen Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen ARVIOINTI Opiskelijan arviointi Opetuksen arviointi Todistukset YHTEISTYÖTAHOT - JA MUODOT Yhteistyökumppanit Museo-, näyttely- ja muuhun kulttuuritoimintaan osallistuminen 15

4 ALUKSI Tämä on Porin taidekoulun aikuisten iltalinjan päivitetty opetussuunnitelma. Vuoden 2014 elokuusta aikuisten opetus hajautettiin neljälle opintovuodelle, joka on osoittautunut toimivaksi opintoajaksi alunperin kahden ja sittemmin kolmen opetusvuoden sijaan. Pidennetty opiskeluaika antaa opiskelijalle paremman mahdollisuuden syventää taitojaan pikkuhiljaa sekä antaa aikaa kypsyä taiteentekijänä pidempään ennen päättötyön tekemistä neljäntenä opintovuotena. Neljässä opintovuodessa viikkotuntimäärä pysyy opiskelijoille kohtuullisena, kun opetusta on keskimäärin kerran viikossa, toisinaan enintään kahtena iltana. Tämä järjestely on mahdollistanut yhä useamman työssäkäyvän aikuisen aloittaa opintonsa iltalinjalla. Kuluneen lukuvuoden aikana syntyi ajatus siitä, että iltalinjalla luovutaan liki kokonaan vuosikurssikohtaisesta opetuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1. ja 2. vuosikurssi muodostavat jatkossa yhdysluokan. Yhdysluokka opiskelee perusopinnot (540 t) kahden vuoden aikana niin, että perusopintojen sisältö hajautetaan tasaisesti kahdelle lukuvuodelle aiempaa lyhyempiin jaksoihin. Lukukautta lyhyempiin jaksoihin voidaan ottaa uusia opiskelijoita mukaan kesken lukukaudenkin ja siten yhdysluokkaopetukseen perustuva opetusjärjestely turvaa perusopetusryhmän pysymisen riittävän suurena. Yhdysluokkaopetus on myös taloudellisempaa. Vuosi sitten päivitetyssä opetussuunnitelmassa 3. ja 4. vuosikurssin syventävät opinnot on jo suunniteltu yhdysluokkaperiaatteen mukaan. Porissa Henna Jaatinen rehtori 4 Aikuisten iltalinja Viikkarin kyläjuhlilla

5 1. iltalinjan toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Toiminta-ajatus Taidekoulu on tarjonnut valmentavaa kuvataidekoulutusta sekä päivä- että iltaopetuksena vuodesta 1966 lähtien. Vuonna 2016 Porin piirustuskoulun nimellä aloittanut oppilaitos täyttää 50 vuotta. Taidekoulu on antanut taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille vuodesta Syksystä 2007 taiteen perusopetus aloitettiin myös aikuisille. Aikuisten iltalinjaksi nimettyjen opintojen järjestämisessä ja kehittämisessä hyödynnetään taidekoulun pitkää historiaa tasokasta kuvataiteen valmentavaa koulutusta antavana oppilaitoksena. Vuodesta 2012 alkaen lakattiin käyttämästä Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu -nimikettä ja kaikki lasten, nuorten sekä aikuisten opetustoiminta tapahtuu Porin taidekoulu nimikkeen alla. Taidekoulun aikuisten iltalinjan opetus perustuu valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallituksen määräys 39/011/2002). Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta, joka antaa opiskelijoille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua kuvataiteen ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen (Laki taiteen perusopetuksesta /633). Opinnot käyvät valmennuksena ammatillisiin opintoihin, mutta myös haastavat syventämään omaa kuvataiteen harrastusta. Lisäksi opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi visuaalisella alalla työskenteleville. Aikuisille suunnatun kuvataiteen iltalinjan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat kuvallisen ilmaisun peruskäsitteistöön ja erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin sekä antaa heille mahdollisuus tietojensa ja taitojensa harjaannuttamiseen työpajatyöskentelyssä. Taidekoulun opetussuunnitelma, jonka keskeisenä alueena on nykytaiteen ilmiöihin tutustuminen, tarjoaa mahdollisuuden opiskelijoiden yksilölliset koulutustarpeet huomioivaan joustavaan opintosuunnitteluun Toiminnan arvot Porin taidekoulun toimintaa ohjaavat arvot on päivitetty vuonna 2013 niin, että koko lapsia, nuoria ja aikuisia opettava henkilökunta oli niitä työstämässä. Koulun arvojen valinnassa huomioitiin visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän tehtävä ja arvot sekä Porin kaupungin arvot (työtä, huolenpitoa, rohkeutta ja elämyksiä). Taidekoulun uusiksi arvoiksi valittiin: yksilöllisyys, vuorovaikutus & kohtaaminen, rentous & rohkeus sekä elämyksellisyys. 5

6 2. OPintojen rakenne ja laajuus Opetussuunnitelman perusteet (OPH 2002) määrittävät laajan oppimäärän opetuksen laajuuden, joka on yhteensä 1300 tuntia (48 op). Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksista. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä. Perusopintojen laajuus on 20 op (540 h). Perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat monipuolisesti eri tekniikoiden ja materiaalien ilmaisullisiin mahdollisuuksiin, tukea ja kehittää opiskelijoiden omaa kuvailmaisua sekä perehdyttää opiskelijat nykytaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin. Syventävien opintojen laajuus on 28 op (760 h). Syventävät opinnot toteutetaan pääosin työpajaopintoina. Tavoitteena on opiskelijan kuvailmaisun kehittäminen edelleen sekä taitojen ja tietojen syventäminen yhdellä tai useammalla kuvataiteen osa-alueella. Lisäksi syventävissä opinnoissa perehdytään kuvataiteen historiaan, tarkastellaan taidehistoriaa ja nykytaiteen ilmiöitä historiallisena jatkumona, pohditaan estetiikan ja taidefilosofian peruskysymyksiä sekä tutustutaan visuaalisten taiteiden ammattilaisten työhön. Pääsääntöisesti opinnot järjestetään arki-iltoina, mutta lyhytkursseja ja muuta täydentävää opetusta voidaan järjestää myös viikonloppuisin ja kesäaikaan. Opetustuntien ulkopuolella tapahtuva itsenäinen työskentely sisältää perusopinnoissa portfoliotyöskentelyä ja syventävissä opinnoissa päättötyön tekemistä. Muu itsenäinen työskentely koostuu esimerkiksi näyttelypassitehtävistä, henkilökohtaisesta työskentelystä, opetukseen liittyvistä kotitehtävistä ja näyttelyvierailuista. 1 opintopiste vastaa keskimäärin noin 15 ohjattua oppituntia ja kokonaisuudessaan opiskelijalta noin 27 tunnin työpanosta. Koska opiskelu ei ole päätoimista, opiskelijat eivät voi hakea opintoihinsa opintotukea. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä (1300 h) Perusopinnot (540h) 20 op Syventävät opinnot (740h) 28 op Perusopinnot (540h) 4-8 oppituntia / viikko n. kahden lukuvuoden aikana Syventävät opinnot (760h) 4-7 oppituntia / viikko n. kahden lukuvuoden aikana kuvanrakentamisen perustiedot ja taidot kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen tietojen ja taitojen syventäminen kahdessa eri taiteenalan työpajassa viimeisenä lukuvuotena päättötyö ensisijaiseksi valitussa työpajassa Lähiopetusta täydentävät opinnot Kotitehtävät, portfolio, näyttelypassi, itsenäinen työskentely, opintomatkat, jne. 6

7 3. OPintojen ETENEMINEN ja KESKEISET SISÄLLÖT 3.1. Perusopinnot Perusopinnot suoritetaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opintojen laajuus on 20 op (540 h): piirustus ja maalaus (5 op) taidegrafiikka (5 op) kuvanveisto (5 op) värioppi (1 op) teemakurssit (2 op) itsenäinen työskentely* (2 op) *Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä kuten perusopintojen portfolion kokoaminen, näyttelypassin tehtävät, opintoretket sekä kotitehtävät. Opetus toteutetaan yhdysluokkaopetuksena, jolloin ensimmäinen ja toinen vuosikurssi opiskelevat samassa ryhmässä. Perusopintojen sisältö käydään läpi vuorovuosin seuraavasti: Vuorovuosi a) n. 270 t pima/ piirustus 40 t pima/ muut tekniikat 44 t taidegrafiikka 60 t keramiikka 44 t 1 teemakurssi 30 t itsenäinen työskentely 52 t Vuorovuosi b) n. 270 t maalauksen tekniikat 40 t taidegrafiikka 60 t klassinen kuvanveisto 40 t kuvanveisto/ nykytaide 40 t värioppi 28 t 1 teemakurssi 30 t itsenäinen työskentely 32 t Teemakurssit Teemakursseilla tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin, kuvataiteen kannalta kiinnostaviin aiheisiin tai opetellaan kuvataiteilijana toimimisen perustaitoja omien kiinnostuksen kohteiden kautta. Esimerkiksi kierrätystaiteen, valokuvauksen, videokuvauksen Teos: Paula Soini, 2015 ja editoinnin opintojaksoja sekä monitaiteellisiin työmuotoihin ja vieraiden kulttuurien visuaalisiin ilmenemismuotoihin perehdyttäviä kursseja järjestetään opiskelijoiden kiinnostuksen ja ehdotusten pohjalta. Kukin opiskelija valitsee perusopintojen aikana vuosittain yhden teemakurssin (30 t). Koulu voi tarjota myös/tai lyhytkursseja, jolloin oppilaan täytyy valita 3 lyhytkurssia (10 t / kurssi). 7

8 3.1.2 Värioppi Värioppi harjaannuttaa näkemisen herkkyyttä, väri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa havaintojen luovaan soveltamiseen. Harjoitustehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteellisuutta, värien sekoittumista, tilavaikutelmia ja sointuvuutta Perusopintojen portfolio Perusopintojensa eli toisen vuosikurssin päätteeksi opiskelija laatii opinnoistaan portfolion, joka toimii opiskelijan edistymisen seuraamisen välineenä. Portfolion kokoamista tuetaan jokaisella opintojaksolla ja sen toteuttamiseen varataan aikaa niin opetustunneilla kuin opiskelijan itsenäisessä työskentelyssäkin. Portfolio arvioidaan kirjallisesti Syventävät opinnot Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kolmannen ja neljännen lukuvuoden aikana. Opetus toteutetaan yhdysluokkaopetuksena, jolloin kolmas ja neljäs vuosikurssi opiskelevat samassa ryhmässä. Syventävien opintojen laajuus on yhteensä 28 op (760 h) Syventävien opintojen ensimmäinen vuosi Syventävien opintojen alussa valitaan kaksi työpajaa, joista ensisijainen valinta (työpajavalinta I) jatkuu neljäntenä lukuvuotena päättötyöpajana. Ensisijaisen työpajavalinnan lisäksi valitaan toissijainen työpaja (työpajavalinta II), joka päättyy kolmannen lukuvuoden jälkeen. Työpajavaihtoehtoina voidaan tarjota muun muassa: 1) grafiikan työpajaa, 2) keramiikan työpajaa, 3) kuvanveiston työpajaa tai 4) piirustuksen ja maalauksen työpajaa Syventävien opintojen ensimmäinen lukuvuosi koostuu seuraavista opintojaksoista (14 opintopistettä): työpajavalinta I (5 op) työpajavalinta II (5 op) taidehistoria (2 op) estetiikan ja taiteen filosofian perusteet (1 op) (vuorovuosina) itsenäinen työskentely* (1 op) *Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä kuten näyttelypassin tehtävät, opintoretket sekä kotitehtävät Syventävien opintojen toinen vuosi Syventävien opintojen toisena lukuvuotena keskitytään päättötyön tekemiseen ensisijaiseksi valitussa työpajassa. Työpajassa työskentelevät myös syventävät opintonsa aloittaneet opiskelijat. Syventävien opintojen toinen lukuvuosi koostuu seuraavista opintojaksoista (14 opintopistettä): työpajavalinta I (5 op) päättötyöseminaari (1 op) taidehistoria (2 op) 8

9 itsenäinen päättötyötyöskentely ja portfolio (5 op) itsenäinen työskentely* (1 op) *Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä kuten näyttelypassin tehtävät, opintoretket sekä kotitehtävät. Lisäksi opiskelija voi pyytää henkilökohtaista erikseen sovittavaa ohjausta (1 h) työskentelyynsä. Ohjauskerran voi halutessaan pyytää sopivaksi katsomaltaan taidekoulun opettajalta Opintojaksojen sisällön kuvailu Opiskelija voi kurssivalinnoillaan suunnata opintojaan oman kiinnostuksensa mukaisesti esimerkiksi piirustukseen ja maalaukseen, grafiikkaan tai kuvanveistoon. Myös esimerkiksi kierrätystaiteen, keramiikan, videon, digitaalisen median ja valokuvan alalta voi suorittaa opintoja. Opintojen rakenteen suunnittelussa painotetaan henkilökohtaista opintosuunnittelua. Opettajan ohjauksessa tapahtuvassa tuntisuunnittelussa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso, kokemus ja kiinnostuksen kohteet. Jokaista opintojaksoa yhdistää taidekoulun opetuksessa keskeisen alueen muodostava nykytaiteen ilmiöihin tutustuminen. Esimerkiksi näyttelykäynnit ja vierailut taiteilijoiden työhuoneilla ovat osa opetusta. Tavoitteena on luoda opiskelijalle jatkuvasti kehittyvä, elävä suhde taiteeseen niin vastaanottajana kuin tekijänäkin sekä laajentaa opiskelijan tietoutta ja ymmärrystä koskien nykytaiteen monimuotoista kenttää. Opinnot koostuvat pakollisista, valinnaisista ja vapaaehtoisista opintojaksoista. Opetusmuotoja ovat luennot, harjoitukset, työpajat sekä henkilökohtainen ja pienryhmissä tapahtuva ohjattu työskentely. Opintoihin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä Piirustus ja maalaus Opintojaksot kehittävät havaintokykyä ja mielikuvitusta, sommittelutaitoa sekä värija muototajua tekniikoina lyijykynä, hiili, liitu, akvarelli, guassi, akryyli ja öljyväri. Teos: Hanna Valtokivi, 2015 Perusopintojen opintojaksot perehdyttävät kuvarakenteeseen, sommitteluun ja kuvalliseen ajatteluun. Piirtämällä elävää mallia hankitaan tiedot ja valmiudet ihmisen hahmottamiseen ja kehitetään havainto- ja ilmaisukykyä, suhde- ja muototajua sekä piirustustaitoa. Opintojaksot rohkaisevat opiskelijaa laajentamaan omaa kuvallista ilmaisuaan. Samalla perehdytään värin ja valon vuorovaikutukseen ja erilaisten kuvallisten tekijöiden käyttämiseen maalauksen rakentamisessa. Tarkoituksena on löytää maalaamiselle persoonallisia merkityksiä. Piirustuksen ja maalauksen työpajaopinnot tukevat opiskelijan omien kuvallisten mahdollisuuksien kehittämistä sekä perehdyttävät eri työskentelytapoihin. 9

10 3.4.2 Taidegrafiikka Opinnot antavat perustiedot taidegrafiikan tekniikoista. Opinnoissa paneudutaan demostraatioiden ja harjoitustöiden avulla esimerkiksi puupiirrokseen, metalli- ja serigrafian menetelmiin. Perusopinnoissa tutustutaan seuraaviin metalligrafiikan tekniikoihin: etsaus, pehmeäpohja, pintasyövytys, monotypia, monotypia, kuivaneula, carborundum ja akvatintan eri menetelmät. Tutustutaan mustavalkoilmaisuun sekä monivärityöskentelyyn. Työpajaopinnoissa perehdytään syvemmin taidegrafiikan eri menetelmiin, etsitään ja kehitetään omaa ilmaisua opiskelijan valitsemilla tekniikoilla Kuvanveisto Opintojaksoilla tutustutaan klassisen kuvanveiston perusmateriaaleihin ja -tekniikoihin (savi, kipsi, rungon rakentaminen, kipsivalun alkeet). Kurssit kehittävät kolmiulotteisen muodon ja tilan havainnointia sekä antavat edellytykset yksinkertaisten perusrakenteiden tekemiseen. Mallimuovailussa opiskelija opettelee hallitsemaan ihmisen mittasuhteita ja fyysistä rakennetta. Kuvanveiston nykytaiteen jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kosketus (julkisen) veistotaiteen toteutusprosessista ja johdattaa opiskelijaa oman itsenäisen taiteellisen toiminnan pariin. Pääpaino on opiskelijoiden omissa materiaaleissa kuten muun muassa kierrätysmateriaaleissa Taidehistoria Opintojen tavoitteena on antaa yleiskuva kuvataiteen ja arkkitehtuurin historiasta sekä valaista niiden suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yleiseen aate- ja kulttuurihistoriaan. Taidehistorian opintojakso antaa yleiskuvan taiteen ja taidekäsityksen kehityksestä historiasta nykypäivään sekä esittelee niiden yhteyden ihmisen tuotannolliseen ja aatteelliseen toimintaan Estetiikka ja taiteenfilosofian perusteet Selvitetään keskeisiä estetiikan ja taiteenfilosofian käsitteitä sekä esitellään tieteenalan tärkeimpiä ongelmanasetteluja ja niihin esitettyjä vastauksia. Opinnot lisäävät taiteen ja muiden esteettisten ilmiöiden tutkimukseen ja ymmärtämiseen tarvittavia käsitteellisiä valmiuksia Näyttelypassi Näyttelypassi ja siihen sisältyvät päiväkirjat edellyttävät taidenäyttelyihin tutustumista esimerkiksi gallerioissa ja/tai taidemuseoissa. Kukin opiskelija tekee lukuvuoden aikana yhteensä kolme itsenäistä taidenäyttelyvierailua, joista kirjoitetaan analyysi Päättötyö Neljännen opintovuoden aikana toteutettava syventävien opintojen päättötyö koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osuudesta. Kirjallinen osuus eli portfolio sisältää prosessikuvauksen päättötyötyöskentelystä sekä siihen liittyvän itsearvioinnin. Päättötyö toteutetaan osittain osana ohjattuja opintoja, osittain itsenäisenä työskentelynä. Päättötyön suunnittelua ja toteutusta tukee suuntautumisvaihtoehtotyöpajan ohjaaja. Päättötyö arvioidaan sanallisesti ja numeroarvosanalla. 10

11 3.4.8 Päättötyöseminaari Päättötyöseminaarin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman päättötyönäyttelynsä sekä tutustuvat yleisemmin taideinstituutioiden toimintaan näyttelyä valmistelevan kuvataiteilijan näkökulmasta. Päättötyöseminaarissa käsitellään portfolion sisältöä, ulkoasua, rakennetta, päättötyön arviointikriteerejä sekä muuta päättötyöhön oleellisesti liittyvää Valinnaiset opinnot Opiskelija voi sijoittaa opintojensa osaksi myös valinnaisia opintoja, joita voi valita muiden alan oppilaitosten järjestämistä tai niiden kanssa yhteistyössä järjestettävistä opinnoista. Valinnaisten opintojen suorittamisesta sovitaan erikseen taidekoulun rehtorin kanssa. 4 OPETUSJÄRJESTELYT 4.1. Opiskelijavalinnat ja maksut Uusien opiskelijoiden valinnasta päätetään ja tiedotetaan erikseen. Opiskelijavalinnat, joissa täydennetään kuvataiteen iltalinjaa enintään 15 uudella opiskelijalla, järjestetään 1-2 vuoden välein. Hakuaika on elokuussa ja valinta tapahtuu (1) hakemusten, (2) näytetöiden ja/ tai (3) valintakurssin perusteella. Mahdollisesta valintakurssista peritään pienimuotoinen valintakurssimaksu. Opiskelijavalinnan tuloksista ja opintojen alkamisajankohdasta tiedotetaan elokuun aikana. Lukuvuoden aikana vapautuvista opiskelijapaikoista voidaan tiedottaa varasijalla oleville hakijoille. Taidekoulun opiskelijoilta peritään kaksi kertaa lukuvuodessa lukukausimaksu, joka pyritään pitämään kohtuullisena. Lukukausimaksut vahvistaa Porin kaupungin kulttuurilautakunta (Kulttuuritoimen johtosääntö 4, KV ). Tarkempia tietoja opiskelijavalinnoista saa taidekoulun toimistosta puh ja kotisivuilta 11 Teos: Paula Gröhn, 2014

12 4.2. Opetusryhmät Opetusryhmien koko on taideaineissa 6-15 henkilöä ja teroriaopinnoissa 6-30 henkilöä. Opintojakso järjestetään vain poikkeustapauksessa, jos osallistujia on vähemmän kuin kuusi. Syventävien opintojen työpajojen ryhmäkoossa huomioidaan lisäksi opetustilat, opiskelijoiden valmiudet ja työpajojen luonne Opetustilat Opetus tapahtuu pääasiassa iltaisin taidekoulun tiloissa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 10. Taidekoulun opetustilojen lisäksi opiskelijoiden käyttöön voidaan varata syventävissä opinnoissa henkilökohtaiseen taiteelliseen työskentelyyn soveltuvia tiloja päättötyön toteuttamista varten. Erityis- ja lisäkursseja sekä joitakin opetustunteja voidaan poikkeuksellisesti järjestää myös muissa tiloissa Opetukseen liittyvät lisäkurssit ja muut opetusmuodot Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelu sisältää myös opetustuntien ulkopuolella tapahtuvaa itsenäistä opiskelua. Taidekoulussa itsenäinen opiskelu koostuu esimerkiksi itsenäisestä taiteellisesta työskentelystä, perusopintojen portfoliosta, opetukseen liittyvistä koti- ja näyttelypassitehtävistä. Taidekoulun opetusohjelmaan sisältyy vuosittain vaihtuvia teemakursseja, joiden aikana opiskelijoiden on mahdollista paneutua esimerkiksi johonkin erityistekniikkaan tai nykytaiteen osa-alueeseen Lisäajan myöntämisen perusteet Mikäli opiskelija ei ole suorittanut laajan oppimäärän perusopintoja tai syventäviä opintoja säädetyssä ajassa, voi hän tarvittaessa anoa lisäaikaa opintojen suorittamiseen. Lisäajan myöntämisestä päättää taidekoulun rehtori Opetuksen yksilöllistäminen Mikäli opiskelija ei kykene opiskelemaan taidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely, joiden mukaan opiskelijan kykyjä ja taitoja voidaan kehittää hänen omista lähtökohdistaan käsin Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Taidekoulun opetusohjelmaan sisältyviä opintojaksoja on mahdollista korvata muun muassa avoimen yliopiston opinnoilla, toisessa visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa suoritetuilla opinnoilla sekä kansalais- ja työväenopisto-opinnoilla, mikäli opiskelija voi osoittaa opintojaksojen riittävän vastaavuuden. Visuaalisten taiteiden eri suuntautumisvaihtoehtojen arkkitehtuurin, kuvataiteen ja käsityön opinnot voidaan tietyin 12

13 painotuksin lukea hyväksi keskenään. Myös muulla tavoin saavutetut valmiudet voidaan lukea hyväksi. Opintojaksojen korvaamisesta päättää taidekoulun rehtori. Kuva: Kevätnäyttely ARVIOINTI 5.1. Opiskelijan arviointi Arvioinnin tarkoituksena on tukea opiskelijan kehittymistä opinnoissaan, ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja kehittää opiskelijan edellytyksiä oman työskentelynsä arviointiin kannustavasti. Opiskelijan arviointi pohjautuu pitkäaikaiseen näyttöön ja monipuoliseen ja rakentavaan palautteeseen vuorovaikutuksessa opettajan, opiskelijan ja ryhmän kesken. Arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että lopputuloksiin, teoksiin ja tuotteisiin. Arvioinnin perusteet tiedotetaan opiskelijoille. Erillisistä opintojaksoista ei anneta numeroarvosanoja vaan ne arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty. 13

14 5.2. Opetuksen arviointi Porin taidekoulun itsearviointi käynnistyi syksyllä 2012 ja se toteutetaan Virvatuli-mallin mukaisesti. Virvatuli-malli on taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille taiteen perusopetusliiton (TPO) toimesta räätälöity järjestelmä, joka sisältää kaikkien taiteenalojen yhteiset arviointikriteerit ja itsearviointimallin kunkin koulun tarpeisiin sovellettavaksi. Virvatuliarviointimalli koostuu arviointikriteereistä eli väittämistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa arviointiryhmässä. Porissa Virvatuli-malli on otettu käyttöön taidekoulun lisäksi Palmgren-konservatoriossa sekä Porin seudun kansalaisopiston käsityön taiteen perusopetuksessa. Näille kolmelle oppilaitokselle Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustuksen mallin käyttöönottoon vuonna Hanketta varten perustetussa ohjausryhmässä on edustus jokaisesta oppilaitoksesta, jonka lisäksi jokaisessa koulussa toimii opettajien keskuudesta valittu arviointityöryhmä. Arviointityöryhmän tehtävä on muokata viisi arviointialuetta kullekin oppilaitokselle sopiviksi. Aikuisten iltalinjalle tehtiin virvatuli-kysely keväällä Kyselyn tulosten perusteella Taidekoulun opetusta ja opetussuunnitelmaa on kehitetty ja kehitetään edelleen Todistukset Perusopintojen päättyessä, ennen siirtymistään syventäviin opintoihin, opiskelija saa perusopintojen päättötodistuksen ja vähintään kahden arvioitsijan laatiman sanallisen Teos: Paula Soini,

15 arvioinnin opinnoistaan ja portfoliostaan. Todistuksessa ilmenee opintojen sisältö ja suorittamisajankohta. Syventävien opintojen päättyessä opiskelija saa syventävistä opinnoistaan ja syventävien opintojen päättötyöstään todistuksen, numeroarvosanan ja kirjallisen kuvauksen osaamisestaan. Päättötyön arvioi kaksi henkilöä, joista toinen on päättötyöohjaaja. Syventävien opintojen päättötodistuksen arvosana-asteikko on 1-5 (1=hyväksytty, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Päättötodistus annetaan kuvataideopinnoista visuaalisten taiteiden perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan, kun opinnot on suoritettu Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvan opetussuunnitelman mukaisesti. 6. YHTEISTYÖTAHOT JA -MUODOT 6.1. Yhteistyökumppanit Taidekoulu kuuluu Porin kulttuuritoimeen ja toimii Porin kulttuuriasiainkeskuksen alaisuudessa. Porin kaupungin kulttuurilaitokset, esimerkiksi Porin taidemuseo, Satakunnan museo, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, Kulttuuritalo Annankatu 6, Porin kaupungin kirjasto, Porin puistotoimi, Porin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Porin kulttuuriasiainkeskus ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita esimerkiksi opetus-, näyttely- ja projektitoiminnassa. Taidekoulu on osa satakuntalaista kuvataidepolkua, joka mahdollistaa kuvataidealan opiskelun kaikille ikäryhmille ja eri osaamistasoille Satakunnan alueella. Kuvataidekasvatusta ja alan koulutusta järjestävät taidekoulun lisäksi esimerkiksi Aalto-yliopiston taiteen laitoksen Porin yksikkö, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikkö Kankaanpäässä sekä Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Nakkilassa. Muita yhteistyötahoja ovat Satakunnan taidetoimikunta sekä muut satakuntalaiset visuaalisen kulttuurin alan yhdistykset ja yritykset sekä taiteilijaseurat. Taidekoulun yhteydessä toimii Porin videotuki, joka tarjoaa videoteknisiä palveluja Porin kaupungin yksiköille, oppilaitoksille ja yksityisille henkilöille. Taidekoulu ja videotuki toimivat yksiköiden väliset synergiaedut hyödyntävässä yhteistyössä niin toiminnan kuin hallinnonkin alueella Museo-, näyttely- ja muuhun kulttuuritoimintaan osallistuminen Taidekoulun toimintaa esitellään yleisölle opiskelijanäyttelyillä ja järjestämällä avoimien ovien päiviä. Taidekoulu voi järjestää myös pienimuotoisempia, esimerkiksi jaksokohtaisia, näyttelyitä erilaisissa tiloissa kuten gallerioissa, kulttuuri- ja oppilaitoksissa. Opiskelijanäyttelyt ovat tärkeä osa Taidekoulun toiminnasta tiedottamisessa, mutta ennen kaikkea näyttelyt ja niistä saatava palaute tukevat opiskelijoiden kehittymistä. Kuvataiteen iltalinjan opiskelijoiden viimeinen lukuvuosi huipentuu keväällä pidettävään päättötyönäyttelyyn.

16 PORIN TAIDEKOULU Gallen-Kallelankatu Pori puh Kuva: Kevätnäyttely 2015

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: OPM 19.10.2000 Dnro 235/430/2000 Tämän opetussuunnitelman

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

T Y Ö P A J A T 2015-2016

T Y Ö P A J A T 2015-2016 T Y Ö P A J A T 2015-2016 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä)

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI http://www.kaukametsa.fi Puhelin 08-6155 2381 Lisätiedot

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5.

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5. LV 2015 2016 PÄÄTTÖTYÖ On itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyö ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 1 Sisällysluettelo 1. Espoon työväenopiston toiminta-ajatus, arvot ja yleiset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TOIMINTA- AJATUS JA ARVOT 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON?

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? OPPILAAN OPAS MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? Kuvataidekoulumme on perustettu vuonna 1982 antamaan kuvataiteen opetusta lapsille ja nuorille. Koulutuslautakunta hyväksyi 15.6.2006

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN?

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? 31.8.2012 AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? ESPOON KUVATAIDEKOULUN PÄÄTTÖTYÖOHJEET OPPILAILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ PÄÄTTÖTYÖ ON? 3 KOSKA PÄÄTTÖTYÖN VOI SUORITTAA 3 MITEN PÄÄTTÖTYÖ SUORITETAAN

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 päivitetty 12.5.2015 SISÄLTÖ 1 MEIDÄN KOULUMME TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA 1.1 ILMAISUN TAIKAA TAITEEN JA TAITOJEN TALOSSA 1.2 OPPIMIS- JA OPETTAMISKÄSITYKSESTÄMME

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen loppuvaiheessa. Työn

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma Sisältö 1. Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 sivu 2. Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 2 VALKEAKOSKI-OPISTO VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ SISÄLTÖ 1. VALKEAKOSKI-OPISTO 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 3. KÄSITYÖN

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Miksi taidekoulussa tarvitaan itsearviointia? Lapuan taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO Sisältö Johdanto 2 1. Käsityö ja kuvataideopinnot (Taidekoulu) 3 1.1 Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Aiotko tehdä PALETIN?

Aiotko tehdä PALETIN? Aiotko tehdä PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet oppilaille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE/ Espoon kuvataidekoulu

KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE/ Espoon kuvataidekoulu 1 KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE/ Espoon kuvataidekoulu Perusopinnot 1. Kuvan rakentamisen perusteet 3x 7 = 21 h 200 2. Piirustustekniikat ja välineet 3x7 = 21 h 200 3. Akryylimaalaus 3x7= 21 h 200

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Torkkelin. hakuopas 2016

Torkkelin. hakuopas 2016 Torkkelin hakuopas 2016 Torkkelin Yhteystiedot Helsingin kuvataidelukio toimii väistötiloissa joulukuuhun 2016 saakka osoitteessa Mäkipellontie 19, 00320 Helsinki, ja tammikuusta 2017 lähtien osoitteessa

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma PORIN KAUPUNKI PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma 7.12.2012 1 Sisällys 1.KÄSITYÖN OPETUS OSANA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot