NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

2 Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen. 6 Nuorisovaltuuston hallitus ja työryhmät 6 Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen hyväksyminen 6

3 Tarkoitus ja toiminta Porvoon nuorisovaltuusto on Porvoon kaupungin nuorten virallinen edustaja kaupungissa. Porvoon nuorisovaltuuston tarkoituksena on parantaa nuorten mielipiteiden kuuluvuutta ja nuorten asemaa Porvoossa. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia siitä, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto tarjoaa kanavan nuorisolain 8 edellyttämään nuorten mahdollisuuteen osallistua ja tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto tuo esille nuorten näkökulmaa tekemällä esityksiä ja aloitteita ja antamalla lausuntoja nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto edistää osaltaan nuorille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua, toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa, toteuttaa erilaista nuorisotoimintaa sekä edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja toteuttamista. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kaupungin lautakuntiin ja koulutusjaostoihin sekä kaupungin työryhmiin. Samat edustajat ovat koko toimintakauden. Edustusoikeutta pyydetään luottamuselimiltä aina toimintakauden alkaessa koko nuorisovaltuuston toimintakaudeksi. Porvoon kaupungin nuorisopalvelut koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa. Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustotoiminnasta vastaavalla nuorisotyöntekijällä on jatkuva läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, hän asiatarkastaa laskut ja tukee nuorisovaltuutettuja nuorisovaltuuston toiminnassa. Toiminnan tulee olla tasa-arvoista, päihteetöntä, avointa ja mahdollisuuksien mukaan kestävään kehitykseen pyrkivää. Toiminnan tulee olla monipuolista nuorten vaikuttamisen, osallistumisen ja viihtyvyyden huomioimista. Toiminnan tulee olla yhteistyöhön pyrkivää. Toimikausi Porvoon nuorisovaltuuston toiminta on kaksikielistä. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi on aina tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla 3

4 Vaalit ovat salaiset ja välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituksi. Nuorisovaltuustoon valitaan korkeintaan 24 jäsentä ja 10 varajäsentä. Äänioikeus on 7-luokkalaisilla ja sitä vanhemmilla porvoolaisilla nuorilla aina vaalivuonna 19 vuotta täyttäviin asti. Ehdokkaiksi voivat asettua 8-luokkalaiset vaalivuonna 19-vuotta täyttävät porvoolaiset nuoret noin kuukauden mittaisen ehdolle asettumisajan aikana. Ehdolle asettuminen tapahtuu kirjallisesti ja ehdokkaalla tulee olla kahden hengen tukiryhmä takanaan. Nuorisovaltuustovaalien kampanjavaihe kestää n. 2 viikkoa. Kampanjassa saa käyttää mitä tahansa teemoja ja tunnuksia, ei kuitenkaan sellaisia, jotka on kielletty valtiollisissa vaaleissa, kuten esim. rasistiset mielipiteet. Vaalit toteutetaan yksipäiväisinä. Ennakkoäänestys järjestetään tarvittaessa. Kaikki äänioikeutetut kootaan äänioikeusrekisteriin, johon kirjataan henkilötunnus ja täydellinen nimi. Nuorisovaltuusto valitsee vaalityöryhmän, jonka jäsenenä on myös nuorisopalvelujen edustaja. Vaalityöryhmä päättää äänestyspaikoista ja mahdollisesta ennakkoäänestyksestä, tiedottaa vaalitoimituksesta, vastaa vaalien käytännön toteutuksesta sekä äänten laskusta ja tiedottaa vaalien tuloksesta. Vaalipiirit ja paikkaluku Linnajoen koulu 3 Pääskytien koulu 3 Albert Edelfeltin koulu 1 Lyceiparkens skola 2 Strömborgska skolan 2 Borgå Gymnasium 2 Linnankosken lukio 3 Porvoon Ammattiopisto 3 Inveon 2 Point College 1 Muut nuoret 2 (muissa Porvoon oppilatoksissa ja muilla paikkakunnilla kuin Porvoossa opiskelevat sekä ei opiskelevat) Jokainen vaalipiiri voi saada yhden nuorisovaltuutetun jokaista alkavaa 200 porvoolaista opiskelijaa kohden. Poikkeuksena vaalipiiri Muut nuoret, jolla on kaksi varsinaista jäsentä. Varajäsenet ovat kaikkien vaalipiirien yhteisiä ja hei- 4

5 dän järjestyksensä perustana on ehdokkaan saama suhteellinen äänimäärä omassa vaalipiirissään. Kymmenen (10) varajäsentä asetetaan suhteellisen äänimäärän mukaiseen järjestykseen, korkeimman suhteellisen äänimäärän saanut ehdokas ensimmäiseksi. Tässä järjestyksessä he sijaistavat varsinaisia jäseniä kokouksissa. Mikäli vaalipiirin kiintiöpaikat eivät täyty, paikat täytetään varajäsenistä myös tässä järjestyksessä. Suhteellinen äänimäärä lasketaan siten, että vaalipiirin eniten ääniä saanut saa suhteelliseksi äänimääräkseen vaalipiirissä annettujen hyväksyttyjen äänten määrän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet annetuista äänistä, kolmantena oleva kolmasosan jne. Lähtökohtaisesti nuorisovaltuuston kokoonpano valitaan yleisillä vaaleilla, mutta jäsenien erotessa voidaan nimetä uusia edustajia nuorisovaltuustoon myös kesken sen toimikauden, mikäli varajäseniä ei enää ole. Tämä tapahtuu haastattelemalla halukkaita toimintakauden vaalivuonna olleita 8-luokkalaisia 19-vuotiaita porvoolaisia nuoria ehdokkaita. Nuorisovaltuuston hallitus ja nuorisopalveluiden nuorisovaltuustotoiminnasta vastaava nuorisotyöntekijä järjestävät haastattelu ja valitsevat uudet jäsenet nuorisovaltuustoon. Talous Nuorisovaltuuston toimintamäärärahat ovat kaupunginhallituksen talousarviossa ja määrärahan käytöstä laaditaan vuosittain suunnitelma. Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustotoiminnasta vastaava nuorisotyöntekijä asiatarkastaa laskut ja kaupungin hallintojohtaja hyväksyy laskut. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyväksynnällä voidaan suorittaa korkeintaan 100 :lla hankintoja, jotka sisältyvät nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Suoritetut hankinnat on vahvistettava seuraavassa kokouksessa. Kokouskäytäntö Nuorisovaltuuston kokouskäytäntö noudattaa kaupungin hallinto- ja toimintasääntöä soveltuvin osin ja alla mainituin poikkeuksin. Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle järjestäytymiskokoukseen edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhdessä nuorisopalveluiden nuorisovaltuustotoiminnasta vastaavan nuorisotyöntekijän kanssa. Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa yhdeksi vuodeksi ja vuoden viimeisessä kokouksessa toiseksi vuodeksi. Nuorisovaltuusto valitsee sihteerin ja tarvittaessa kielenkääntäjän, joka voi olla nuorisovaltuutettu tai varavaltuutettu, järjestäytymiskokouksessa yhdeksi 5

6 vuodeksi ja vuoden viimeisessä kokuksessa toiseksi vuodeksi. Varavaltuutetun toimiessa sihteerinä tai kielenkääntäjänä hänelle maksetaan sama palkkio kuin varsinaisille valtuutetuille. Kutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan. Kokouskutsussa on ilmettävä paikka, aika sekä käsiteltävät asiat. Suositeltavaa olisi että kokouskutsu lähetetään viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta Nuorisovaltuuston kokouksia pidetään enintään 11 kalenterivuodessa. Nuorisovaltuusto voi kutsua asiantuntijoita tai vierailijoita kokouksiinsa. Nuorisovaltuusto päättää kokouspalkkionsa suuruuden koko toimikaudelle toimikauden ensimmäisessä kokouksessa. Palkkio voi olla korkeintaan puolet virkamiehen kokouspalkkiosta. Varajäsenen toimiessa varsinaisena jäsenenä, hän on oikeutettu saamaan kokouspalkkiot sekä matkakorvauksen. Kokouspalkkio- ja matkakustannusmäärärahat sisältyvät nuorisovaltuuston toimintabudjettiin. Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kaupungin matkustussäännön mukaiset matkakorvaukset varsinaisista kokouksista. Nuorisopalveluiden edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Nuorisovaltuustosta eroaminen Nuorisovaltuuston jäsenyydestä, varajäsenyydestä tai muista luottamustehtävistä eroa anotaan kirjallisesti nuorisovaltuustolta. Varsinaisen jäsenen erotessa, täytetään hänen paikka varajäsenistölistan ensimmäisellä henkilöllä. Nuorisovaltuuston hallitus ja työryhmät Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan hallituksen, johon kuuluu nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, nuorisovaltuuston sihteeri ja kolme nuorisovaltuutettua sekä tarvittaessa kielenkääntäjä. Hallituksen tehtävänä on valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevia asioita, sekä huolehtia nuorisovaltuuston antamista tehtävistä. Hallituksen tehtävänä on uuden kauden alkaessa perehdyttää uudet jäsenet nuorisovaltuuston toimintaan. 6

7 Nuorisovaltuusto voi perustaa työryhmiä tarpeen mukaan. Hallituksen tai työryhmien toimintaan osallistumisesta ei makseta kokouspalkkioita eikä korvata matkakustannuksia. Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen hyväksyminen Nuorisovaltuuston toimintasäännöt vahvistaa nuorisovaltuusto. Tämä toimintasääntö on hyväksytty Nuorisovaltuuston kokouksessa

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot