Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina."

Transkriptio

1 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58.2 :n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhallitus päättää puheenjohtajan esittelystä viimeistään kunkin vuoden joulukuussa seuraavan vuoden kevätkauden sekä viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavan syyskauden varsinaisten kokoustensa ajankohdan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä, mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan. Hallintosäännön 5 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai tekstiviestinä. Hallintosäännön 8 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se päätösvaltainen. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. PJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus - päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 85 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Kaija Riikari ja Niina Anttila. 86 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus - hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi. Merkittiin, että lisäesityslistalla ei ollut asioita. 87 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, että - tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 88 TUTUSTUMINEN JÄTEVEDEN PUHDISTAMOON Kunnanhallitus tutustuu jätevedenpuhdistamoon. EHDOTUS: Kunnanhallitus - merkitsee tiedokseen. Merkittiin, että kunnanhallitus tutustui jätevedenpuhdistamoon klo Kunnanhallitus päätti pyytää rakennusmestarilta laskelman omasta kuivaamosta vs. lietteen kuljetuksesta. 89 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUODEN 2015 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntalain 24 :n mukaan kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

3 Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa muun ohella annetaan tarpeelliset määräykset kunnan taloudenhoidosta. Hallintosäännön mukaan kunnan toimintojen tuloksellisuudesta ja hallinnasta vastaavat vuorovaikutussuhteessa (yhteistoimintasuhteessa) toimivat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lauta- ja johtokunnat, niiden mahdolliset jaostot, toimikunnat sekä viranhaltijat ja työntekijät. Kunnanvaltuusto mm. arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja antaa arvioidessaan palautetta muille toimielimille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Tuloslaskelman tehtävänä on mm. osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelman mukaan toimintakate vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä on (2014: ), verotuloja on kirjattu ( ) ja valtionosuuksia ( ). Toimintatuottoja on kirjattu ( ). Henkilöstökulut 21,7 % (21,2 %), palvelujen ostot 23,6 % (23,6 %). Toimintakate 23,3 % (23,1 %). Vuosikate on ensimmäisellä vuosineljänneksellä euroa ( ). Liite nro 1, että - kunnanhallitus perehtyy perusteellisesti kunnan talousasemaan ja sen kehitykseen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen informaation tiedoksi myös valtuustolle; - kunnanhallitus antakoon välittömästi palautetta ja ohjeita kunnan toiminnan ja talouden korjaustoimenpiteisiin ryhtymiseksi, mikäli kunnanhallitus katsoo siihen olevan aihetta; - kunnanhallitus esittää, että valtuusto käy toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tämän informaation ja muun tietämyksensä pohjalta kunnan toimintaa ja taloutta ja niiden tavoitteita koskevan keskustelun ja antaa kunnanhallitukselle palautetta ja ohjeita kunnan toiminnan ja taloudenhoidon korjaamistoimenpiteisiin ryhtymiseksi, mikäli valtuusto katsoo siihen olevan aihetta. 90 POIKKEAMISHAKEMUS, KIPINÄINEN HARRI Tekninen lautakunta Hakija Rakennuspaikka Osoite Kaavatilanne Säännös, josta poikkeusta haetaan Sanallinen selitys poikkeamisesta Harri Kipinäinen Kalastajankuja 3 B, Espoo Lomakerä 1:41, Keräsaaren kylä, rakennusoikeus 100 m², tontin pinta-ala 2500 m² Keräsaari Keräsaaren rantakaava MRL mom. Haetaan lupaa saada poiketa rantakaavamääräyksistä seuraavissa kohdin:

4 - vierasmajan 20 m² rakentaminen Keräsaaren rantakaavamääräysten mukaan tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja erillisen saunarakennuksen. Kun rantakaavamääräyksissä mainitaan vain loma-asunto ja sauna, voidaan vierasmajan hakemus käsitellä kunnan poikkeamislupana, kun kokonaiskerrosala 100 m² ei ylity. Vierasmaja sijoitetaan rantakaavan osoittamalle rakennusalalle. Hakijan perustelut Tekninen huolto Hankkeen liitteet Naapurien kuuleminen Haetaan lupaa saada poiketa rantakaavamääräyksistä erillisen vierasmajan rakentamiseksi. Kysymys ei ole rakennusoikeuden ylityksestä. Vierasmökin rakentaminen vanhojen rakennusten yhteyteen ei onnistu kallioiden ja penkereiden vuoksi. Vanhoja rakennuksia ei haluta purkaa, koska ne ovat hyvässä kunnossa. Uusi rakennus sijoittuu samaan pihapiiriin. Rakennukseen ei tule vesi- eikä viemärijärjestelmiä. Asemapiirros, 4 kpl Kiinteistörekisterin karttaote, 4 kpl Rantakaavaotteita, 5 kpl Rantakaavamääräysotteita, 1 kpl Omistusta osoittava todistus, lainhuutotodistus Kunta on kuullut naapureina tilojen Ranta-Rauhala 1:59, Kotiranta 1:69 ja Kotivesi 1:77 tilojen omistajia. Heillä ei ole ollut huomautettavaa. Liite; kaavaote 1:5000 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun poikkeusluvan myöntämistä. ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ei hajauta yhdyskuntarakennetta on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 - myöntää haetun poikkeamisen. ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ei hajauta yhdyskuntarakennetta on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 91 POIKKEAMISHAKEMUS, PALANDER MAIKKE Tekninen lautakunta Hakija Maikke Palander Karhusuontie 82 A, Helsinki Rakennuspaikka Karskulta 1:21, Mussalon kylä, 6900 m² Osoite Kaavatilanne Säännös, josta poikkeusta haetaan Sanallinen selitys poikkeamisesta Hakijan perustelut Tekninen huolto Hankkeen liitteet Naapurien kuuleminen Patakahjan saari, Karskulla Rantayleiskaavassa RA -aluetta MRL 171 Uuden lomarakennuksen (80 m²) rakentaminen kaavoittamattomalla ranta-alueella. Kyseessä on ns. korvaava rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle. Sijoitetaan etäämmälle rannasta kuin vanha lomarakennus. Nykyinen loma-asunto on niin huonossa kunnossa, että korjaus ei ole enää perusteltua. Uudisrakennukseen rakennetaan asetuksen mukaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät. Asemapiirros, 4 kpl Maanmittauslaitoksen karttatulosteita, 5 kpl Ympäristökarttoja, 4 kpl Lainhuutotodistus, 1 kpl Kunta on kuullut naapureina tilojen Koivuranta 1:88, Kesäranta 1:26 ja Yrjönniemi 1:18 omistajia. Heillä ei ollut huomautettavaa.

6 Liite; peruskarttaote 1:5000 ja asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun poikkeusluvan myöntämistä. ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ei hajauta yhdyskuntarakennetta on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin. - myöntää haetun poikkeamisen. ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ei hajauta yhdyskuntarakennetta on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 92 POIKKEAMISHAKEMUS, MÄKI HANNU, PIRJO, SINI JA TEEMU Tekninen lautakunta Hakija Hannu, Pirjo ja Teemu Mäki sekä Sini Jäppinen c/o Hannu Mäki, Onnikmaantie 33, Taivassalo

7 Rakennuspaikka Vapaala 5:37, Tuomoisten kylä, 2820 m² Osoite Mesantie 59 Kaavatilanne Säännös, josta poikkeusta haetaan Sanallinen selitys poikkeamisesta Hakijan perustelut Tekninen huolto Hankkeen liitteet Naapurien kuuleminen Ahainen-Tuomoisten rantakaava. RA 1 -tontille saa rakentaa yksikerroksisen loma-asunnon ja saunarakennuksen. MRL 171 Haetaan poikkeuslupaa rantakaavan määräyksistä (RA 1) saada rakentaa 1,5 kerroksinen loma-asunto. Vanhan purettavan tilalle rakennetaan uusi lomarakennus. Ympäristöön on jo aikaisemmin rakennettu vastaavan korkuisia rakennuksia. Hieman korkeampi rakennus tasapainottaa alavaa maisemaa ja sopii jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Tieyhteys on jo valmiina. Asemapiirros, 4 kpl Kiinteistörekisterin karttaote, 1 kpl Rantakaavaotteita, 5 kpl Rantakaavamääräysotteita, 1 kpl Teemu Mäen ja Sini Jäppisen valtakirja Hannu Mäelle Omistusta osoittava todistus, lainhuutotodistus Kunta on kuullut naapureina tilojen Perkkiö 1:9 ja Pyörilä 9:8 omistajia. Heillä ei ole ollut huomautettavaa. Liite; kaavaote 1:5000, rakennussuunnitelma ja asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun poikkeusluvan myöntämistä. ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ei hajauta yhdyskuntarakennetta on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 - myöntää haetun poikkeamisen. ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ei hajauta yhdyskuntarakennetta on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 93 VEHMASSALMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS:N JA KAAVANLAATIJAN HYVÄKSYMINEN Tekninen lautakunta Dipl.ins. Olavi Ahola on toimittanut Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tila pysyvään asumiseen siten, että on edellytyksiä säilyttää rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristö sekä samalla mahdollistaa lisärakentamista pysyvään asumiseen. MRA 34 :n mukaan, jos maanomistaja MRL 74 :n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. MRA 3 :n mukaan kaavanlaatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Taivassalon kunnanvirastossa ajalla Yhtään muistutusta ei ole tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus - hyväksyy Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman - toteaa, että kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen ja että kaavanlaatija dipl.ins. Olavi Aholalla on MRA 3 :n edellyttämä pätevyys. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 - hyväksyä Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja - todeta, että kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen ja että kaavanlaatija dipl.ins. Olavi Aholalla on MRA 3 :n edellyttämä pätevyys. 94 VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus koskee myös kunnanhallituksen alaisille viranhaltijoille delegoitua päätösvallan käyttöä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista: kaikki ne ns. erityislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen muutoksenhakuoikeus, esimerkiksi hallinto-oikeuteen; viranhaltijoille annetun päätösvallan nojalla siirretyt tehtävät yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät ratkaisut pois lukien vakituisten henkilöstön valintapäätökset; ja kuntalain 51 4 momentissa mainitut asiat. Hallintosäännön 20 :n mukaan kunnanhallituksen on, mikäli jäljempänä 2. momentissa mainittu henkilö ei ole vielä käyttänyt otto-oikeuttaan, päätettävä viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 19 :ssä mainitun pöytäkirjan saapumisen jälkeen, ottaako se toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan päätöksen käsiteltäväkseen. Mikäli ottopäätöstä ei tehdä mainitussa kokouksessa, otto-oikeus on menetetty. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on käytettävä otto-oikeuttaan ennen kuin kunnanhallitus käsittelee asian mahdollista ottamista käsiteltäväkseen. Mikäli toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemä päätös on otettu sekä lautakunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asian käsittelee kunnanhallitus. Kunnanjohtaja henkilöstöpäätös - päätöspöytäkirja 5/15 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

10 PJ:N, että - se ei ota em. viranhaltijain päätöksiä käsiteltäväkseen. 95 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus koskee myös kunnanhallituksen alaisille viranhaltijoille delegoitua päätösvallan käyttöä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista: kaikki ne ns. erityislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen muutoksenhakuoikeus, esimerkiksi hallinto-oikeuteen; viranhaltijoille annetun päätösvallan nojalla siirretyt tehtävät yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät ratkaisut pois lukien vakituisten henkilöstön valintapäätökset; ja kuntalain 51 4 momentissa mainitut asiat. Hallintosäännön 20 :n mukaan kunnanhallituksen on, mikäli jäljempänä 2. momentissa mainittu henkilö ei ole vielä käyttänyt otto-oikeuttaan, päätettävä viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 19 :ssä mainitun pöytäkirjan saapumisen jälkeen, ottaako se toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan päätöksen käsiteltäväkseen. Mikäli ottopäätöstä ei tehdä mainitussa kokouksessa, otto-oikeus on menetetty. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on käytettävä otto-oikeuttaan ennen kuin kunnanhallitus käsittelee asian mahdollista ottamista käsiteltäväkseen. Mikäli toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemä päätös on otettu sekä lautakunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asian käsittelee kunnanhallitus. Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten päätöspöytäkirjat. - merkitä tiedokseen seuraavien toimielinten pöytäkirjat: 1. tarkastuslautakunta että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

11 96 ILMOITUSASIAT 97 MUUT ASIAT Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat: - Varsinais-Suomen liitto, maakuntahallitus , Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n hallitus Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta , että - kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. - USO3 - Kuntien kesätapaaminen - Ranku-hanke

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot