Uusiutuva energia nyt ja tulevaisuudessa -työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuva energia nyt ja tulevaisuudessa -työpaja"

Transkriptio

1 MUISTIO Uusiutuva energia nyt ja tulevaisuudessa -työpaja Aika Keskiviikko 25. maaliskuuta 2015 klo Paikka Teknologiakeskus, kokoushuone Anturi Kehräämöntie 7, Kajaani Läsnäolijat: Pentti Haataja, VAPO OY Pirjo Heikkinen, Elävä Kainuu -Leader Harri Helenius, Ristijärven kunta Reino Huusko, Loiste Energia Oy Kaarlo Komulainen, Vesi Mega Oy Ahti Juntunen, Metsähallitus Heikki Kanniainen, Puolangan kunta Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus Antti Kangas, Loiste Energia Oy Toni Kekki, Woodpolis Antti Majava, Mustarinda ry Kari Malinen, Kuhmon kaupunki Veijo Malinen, TTS Tuomo Mikkonen, SMK Pekka Moilanen, SMK Jussi Mäkinen, Measurepolis Arto Laurikainen, Paltamon kunta Hannu Leinonen, Suomussalmen kunta Jouni Ponnikas, Kainuun Liitto Kaarina Prittinen, Kajaanin yliopistokeskus Juhani Pyykkönen, SMK Unto Ritvanen, Kainuun ELY-keskus Toni Taavitsainen, Envitecpolis Elina Virkkunen, LUKE Sotkamo Petri Österberg, Measurepolis/Cemis-Oulu Henna Karlsson, Prometec Oy Vesa Härkönen, Metsähallitus

2 Kainuun ilmastohanke järjesti työpajan otsikolla Uusiutuva energia nyt ja tulevaisuudessa. Työpajassa käytiin läpi uusiutuvan energian käytön nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia Kainuussa. Tilaisuudessa kuultiin näkemyksiä metsäbiomassan, orgaanisen jätteen, turpeen, auringon ja tuulen hyödyntämisestä energiantuotannossa sekä uudesta ilmastolaista. Työpajan ohjelma ja esitykset löytyvät ilmastohankkeen verkkosivuilta: Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta aloitti tilaisuuden esittelemällä ensin Kainuun ilmastohankkeen ja sitten uusiutuvan energian nykytilan Kainuussa otsikolla Missä mennään. Vuotuinen energiapuupotentiaali on Kainuussa 1,8 miljoonaa m 3 (eli 3600 GWh), kun huomioidaan pienpuu, oksat, kannot, hakkuusäästö ja puunjalostuksen sivutuotteet. Biometaanipotentiaalia on arvioitu Kainuun liikennebiokaasutiekartan yhteydessä. Yhdyskuntalietteestä, biojätteestä, lannasta ja peltobiomassasta voisi kaasuttamalla saada energiaa 126,6 GWh/v. Tuulivoimahankkeita on paljon vireillä, ja vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 75 GWh vuotuinen tuotanto. Esitelmässä käytiin myös läpi tilastotietoa eri polttoaineiden käytöstä Kainuussa viime vuosina. Metsäbiomassan tulevaisuuden mahdollisuudet - Metsät hiilinieluna, Juhani Pyykkönen Suomen metsäkeskus Juhani Pyykkönen kävi läpi ilmastonmuutosta ja sen seurauksia. Ylimääräisestä hiilidioksidista 80 % on peräisin fossiilisista polttoaineista, ja 20 % tulee hävinneistä metsistä. Metsien varastoimasta hiilestä alle puolet on puustossa ja runsas puolet maaperässä. Hiiltä ei pidä enää lisätä systeemiin, vaan käyttää kierrossa olevaa hiiltä. Ilmastopolitiikan tehoa syövät suuret intressiristiriidat. Talouden puolella biotalous muuttaa kilpailutilannetta. - Metsähakkeen tuotanto ja käyttömahdollisuudet, Pekka Moilanen Suomen metsäkeskus Pekka Moilanen kertoi metsähakkeen lähiajan lisäkäyttömahdollisuuksista Kainuussa. Öljylämmityksestä voidaan siirtyä hakkeen käyttöön esim. isoilla maatiloilla ja kyläkouluilla. Pidemmällä aikavälillä isoja puunieluja voivat olla mm. Helen Helsingissä, Kuopio, Oulu, Jyväskylä, Rovaniemi sekä kaivokset. Myös pilketuotannon lisäämisen mahdollisuuksia selvitetään. - Metsäbiomassan jalostusmahdollisuuksista Kainuussa, Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus Timo Karjalainen esitteli mahdollisuuksia metsäbiomassan jalostamiseen. Biojalostamoista lähimpänä toteutusta on ST1:n bioetanolitehdas, josta on tehty investointipäätös. Biopolttoaineiden jalostuksen eri mahdollisuudet käytiin läpi teknologian valmiuden, raaka-aineen saatavuuden, markkinoiden ja kannattavuuden kannalta. Energiatuotteiden lisäksi metsäbiomassaa voidaan jalostaa mm. eristeeksi, torjunta-aineeksi, pinnoitteeksi, sementin lisäaineeksi ja lannoitteeksi. St1 investointipäätös on hyvä päänavaus biopolttoaineiden jalostukselle Kainuussa. Myös pyrolyysiöljyn

3 ja biohiilen tuotanto on mahdollista Kainuussa. Orgaanisten jätteiden käsittelemiseksi kannattaisi rakentaa keskitetty biokaasulaitos (sähkö/lämpö ja liikennemetaanin tuotanto). Orgaaniset jätteet energiantuotannossa - Liikennemetaanin käytön ensiaskeleet Kainuussa, Toni Taavitsainen Envitecpolis Toni Taavitsainen kertoi biometaanin tuotannon mahdollisuuksista liikennekäyttöön viime vuonna valmistuneen tiekartan pohjalta (http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/node/28214). Tällä hetkellä Suomussalmi on valtakunnan ykkönen kahdella maatilamittaluokan biokaasulaitoksella. Biometaanilla voitaisiin kattaa 16 % Kainuun liikenteestä. Olennaista on tuotannon ja jakelun logistiikka. - Omavaraiset maatilat, Elina Virkkunen Luonnonvarakeskus Sotkamo Elina Virkkunen näytti esittelyvideon Sotkamoon valmistuneesta Vuogas-biokaasulaitoksesta. Biokaasulaitoksesta saadaan energian lisäksi myös ravinteet kiertoon: esim. typpi tulee ammoniummuodossa, jolloin se on valmis kasvien käyttöön. Suomessa on 0,5 miljoonaa ha joutilasta peltoa (ei tuota ruokaa eikä rehua), mitä voitaisiin käyttää biokaasun tuotannossa. Turvetuottajan näkökulma - Pentti Haataja Vapo Oy Pentti Haataja esitteli Vapon toimintaa ja turpeen käyttöä polttoaineena. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine, jonka energiavarat ovat merkittävät. Suomen soista 1 % on käytössä turvetuotannossa. Kainuussa turpeen kokonaiskäyttö oli 450 GWh viime vuonna. Tuuli- ja aurinkoenergia - Reino Huusko Loiste Oy Reino Huusko kävi läpi tuuli- ja aurinkoenergian tilannetta ja mahdollisuuksia Kainuussa. Kainuulla on hyvät edellytykset tuulivoimatuotantoon: vaaroilla on hyvät tuuliolot ja vähän asutusta. Suurimmat rajoitukset tulevat Finavian ja Puolustusvoimien taholta. Tuulivoimavaihemaakuntakaavan tavoitteena vuodelle 2030 on 160 kpl teollisen kokoluokan voimalaa, joiden vuosituotanto olisi noin 1440 GWh. Tällä hetkellä hankkeita on vireillä useita. Kainuussa on useita satoja kesämökkejä joilla tuotetaan aurinkoenergiaa omaan käyttöön, mutta alle kymmenen sähköverkkoon syöttävää yksikköä. Aurinkoenergian ongelma on heikko tuotto talvella kun energian tarve on suurin. Taloudellisesti järkevintä on mitoittaa yksikkö niin, että siitä riittää vain omaan käyttöön. Uusi ilmastolaki - Unto Ritvanen Kainuun ELY-keskus Unto Ritvanen kertoi maaliskuussa hyväksytystä ilmastolaista, jossa tavoitteeksi asetetaan vähintään 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kyseessä on puitelaki, joka ei tuo uusia velvoitteita yrityksille tai kotitalouksille. Laki edellyttää virkamiehiltä raportointia sekä pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnitelmia.

4 Yhteenveto (Timo Karjalainen) Kainuun primäärienergian käytöstä uusiutuvan energian osuus oli 61,6 % vuonna 2012, mikä asettaa Kainuun Suomen maakuntien kärkipäähän uusiutuvan energian käytössä. Kainuu on sähköntuotannon osalta yliomavarainen maakunta. Myös hiilitase on positiivinen hiilinieluna toimivien metsien ansiosta. Kainuun raaka-aineiden (metsäbiomassan sekä teollisuuden, maatalouden, puhdistamojen lietteet ja orgaaniset jätteet) biojalostukseen kannattaa panostaa ja tuottaa tulevaisuuden biopolttoaineita. Metsähakkeen käyttömahdollisuudet olemassa olevissa ja tulevissa käyttökohteissa (esim. kaivosteollisuuden kohteet) tulee säilyttää. Turpeen käyttö on pudonnut Kainuussa noin yhden TWh:n vuoden 2000 jälkeen. Aluetalouden ja huoltovarmuuden näkökulmasta turve on tärkeä, ja turpeesta voidaan myös jalostaa erilaisia biotuotteita ja kemikaaleja. Tuulivoimahankkeita on paljon vireillä, ja vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 75 GWh vuotuinen tuotanto. Rakentaminen, huolto ja kunnossapito työllistävät ja luovat mahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille. Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueella oleva Peuravaara Kivivaara -hanke on pisimmällä ja rakentaminen alkanee jo syksyllä Nykyisin Kainuussa on jo yleiseen sähköverkkoon ylijäämäsähkönsä myyviä pientuottajia. Aurinkoenergian hyödyntämisessä odotetaan hyppäystä seuraavalle tasolle, kun aurinkovaraajat ja -kennot edelleen halventuvat ja yleistyvät. Kaukolämpöön pyritään saamaan uusia liittyjiä taajamien alueella ja myös pienverkkojen mahdollisuuksia selvitetään. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä energiantuotannolla on suuri merkitys, ja etenkin kevyen ja raskaan polttoöljyn käytöstä pyritään Kainuussa luopumaan 2020 mennessä. Myös energiatehokkuus ja energian säästö ovat tärkeitä kasvihuonekaasujen hillinnässä. Työpajassa jaettiin myös kysely, johon osallistujat vastasivat: Mitkä kolme toimenpidettä tai tehtävää olisivat mielestäsi tärkeitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Kainuussa? Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Mitkä ovat uusiutuvan energian osalta keskeiset kehittämiskohteet? Fossiilisten liikenne polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla (mm. biokaasu) Öljyn korvaaminen uusiutuvilla lämmityskäytössä Edistämällä kierrätyslannoitteiden tuotantoa vähennetään väkilannoitteiden valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamia CO2 -päästöjä Biotalouden ajattelumalli Energian säästäminen Fossiilisten korvaaminen Ihmiset, asenteet, tiedot Energiaomavaraisuus Biojalostus ja vienti Energian säästäminen + uusien teknologioiden hyödyntäminen Biolaitokset Moni puolisen puupolttoaineen Turpeen vapauttaminen Tuulivoimaan

5 kehittäminen panostaminen Metsäenergian käytön lisääminen Energiatehokkuuden parantaminen Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla Lainsäädännön saaminen sille tasolle että se poistaa uusiutuvan energian käytön esteet Öljyn käytön vähentäminen mm. lämmityksessä Puun käytön lisääminen rakentamisessa Biopolttoaineet Kainuusta bio- ja kotimaisen energian mallimaakunta tuotannon, tuotekehityksen, käytön ja koulutuksen osalta energian vientiä maakunnan ulkopuolelle Öljyn käyttö lämmitykseen lopetettava Vanhojen rakennusten energiankulutusta vähennettävä mm. peruskorjauksen yhteydessä Terminaaliverkoston kehittäminen mm. ylimääräiselle energiapuulle, vientiä lisättävä kun maakunnassa ei ole riittävästi kysyntää Julkiskiinteistöjen öljyn käyttö uusiutuvalle Liikennebiokaasun jakelupisteet kattavaksi Energian säästöön pyrkiminen, eteenkin julkiskiinteistöissä Kainuun kuntien päätökset ns. Ruotsin mallin mukaisiksi (Östersund) Fossiilisten lämmitys- ja liikennepolttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla Uusien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto biopolttoainetuotannossa Energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen teollisuudessa. liikenteessä, rakentamisessa ja asumisessa Uudet uusiutuvaan energiaan pohjautuvat biolaitokset, energian säästö ja -tehokkuus Öljylämmitys vaihdetaan uusiutuviin Liikennepolttoaine uusiutuvaksi Vanhojen turvesoiden maisemointi hiilinieluksi Yhdistäminen biotuotteisiin eli ensin materiaalista arvoaineet, sitten vasta energiaksi, liikennepolttoaineiden kehitys, hajautettu energiantuotanto (energiaomavaraisuus, aluetalouden hyödyt) Kotimaisten energioiden hyödyntämisaste ylös kivihiiltä, öljyä vähemmän, selkeitä poliittisia päätöksiä Puulle selkeä tukilinjaus vähintään 10 vuodeksi Puurakentamisen kehittäminen ja sen puuraaka-aineen hankinta + alkujalostus Puuraaka-aineen parempi hyödyntäminen ( vetoyritys, johon tukiyrityksiä. Lisätään sivuvirtojen jalostamista) Biopolttoaineen alkujalostus/raakaainehankinta. Pienyrityksiä hajautuneesti eri puolille 1) Verkostoituminen, 2) tiedottaminen, 3) liiketoimintamallien kehittäminen, 4) hankeosaaminen ja koulutus, 5) Lobbaus EU:ssa, 6) Läpinäkyvä ja tasapuolinen strategia uusiutuvan energian hyödyntämiseen Kainuussa

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Timo Karjalainen. Kainuun bioenergiaohjelma 2011 2015

Timo Karjalainen. Kainuun bioenergiaohjelma 2011 2015 University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Timo Karjalainen Kainuun bioenergiaohjelma 2011 2015 REDEC

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Pohjois-Suomen metsäenergiakiertue

Pohjois-Suomen metsäenergiakiertue Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 13.10.2009 nro 4 Pohjois-Suomen metsäenergiakiertue yleisömenestys Wenet Centre edistää bioenergian vientiä Sivu 2 Pekka Moilanen bioenergianeuvoja,

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Lähienergia Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 23.9.2008 nro 2

Lähienergia Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 23.9.2008 nro 2 Lähienergia Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 23.9.2008 nro 2 Kuva Timo Karjalainen Öljymiljoonat Kainuuseen Sivu 2 Kainuusta miljoona mottia Sivu 3 Jätteestä bioetanolia Sivu4 Petteri

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 16.3.2010 nro 5 Metsähallitus panostaa puuenergian tuotantoon Sivu 2 Jari Kemppainen bioenergianeuvoja Kainuun metsäkeskus Kuolinpesän osakas

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Kainuuseen uusi bioenergiayritys. lämpölaitosten käyttö- ja huoltopalvelut ja hakelämpölaitosten valmistus- ja myyntipalvelut. Autotalo hakkeelle

Kainuuseen uusi bioenergiayritys. lämpölaitosten käyttö- ja huoltopalvelut ja hakelämpölaitosten valmistus- ja myyntipalvelut. Autotalo hakkeelle Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 31.3.2011 nro 7 Kainuuseen uusi bioenergiayritys Pekka Moilanen Bioenergia-asiantuntija Metsäkeskus Kainuu Kainuun Lämpöhuolto Oy on kajaanilainen

Lisätiedot

Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka

Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka Kristillisdemokraattien energiaohjelma 2011 Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka Energia on ihmisen elämän perustarve. Tarvitsemme lämpöä, sähköä ja polttoaineita kaikkialla. Energian tarve korostuu

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Loppi tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Hausjärvi tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Bioenergia maa- ja metsätaloudessa Helsinki 2008 Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Muistio 1 BIOENERGIA MAA- JA METSÄTALOUDESSA SISÄLLYS Alkusanat... 3 1. Johdanto... 4 2. Eri

Lisätiedot