ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE / KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS HAKUKUULUTUS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE / KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS HAKUKUULUTUS 2015"

Transkriptio

1 ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE / KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS HAKUKUULUTUS 2015 Vuden 2015 Erasmus+ -hakukierrksella n ensimmäistä kertaa haettavissa tuki krkeakulujen vaihtihin ns. kumppanimaiden krkeakulujen kanssa. Eurppalainen krkeakulu tai liikkuvuusknsrti hakee tukea sekä saapuvaan että lähtevään liikkuvuuteen man maansa kansallisesta Erasmus+ -timiststa, Sumessa CIMOsta. Liikkuvuusapurahjen myöntämisen edellytyksenä n, että eurppalaisella krkeakululla n kmissin myöntämä Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter fr Higher Educatin, ECHE). Liikkuvuusknsrtilla n ltava kansallisen timistn myöntämä akkreditinti eli liikkuvuusknsrtin peruskirja (Mbility Cnsrtium Certificate), jta haetaan samaan aikaan erillisellä hakulmakkeella ja jka vidaan myöntää klmeksi vudeksi kerrallaan. (ks tarkemmin erillinen hakukuulutus liikkuvuusknsrtiille) Krkeakulut ja liikkuvuusknsrtit vivat hakea glbaalin liikkuvuuden tukea seuraaviin timintihin: Opiskelu ulkmailla sana tutkinta (3 12 kk) Opettaminen ulkmaisessa krkeakulussa (5 pv 2 kk) Kuluttautuminen ulkmailla tisessa krkeakulussa (5 pv 2kk) Vaihtjen järjestämisen tuki (OS) Krkeakulupiskelijiden harjittelijavaiht alkaa vasta myöhemmin. Krkeakulu vi hakea liikkuvuustukea sekä itsenäisesti että sana liikkuvuusknsrtita esim. niin, että sa liikkuvuudesta (esim. vain tiettyjen kumppanimaiden kanssa tteutettavat vaihdt) tteutetaan liikkuvuusknsrtin kautta ja muu liikkuvuus itsenäisesti. Js krkeakulu ei kuulu mihinkään liikkuvuusknsrtin, jättää se vain yhden liikkuvuustukihakemuksen kullakin glbaalin liikkuvuuden hakukierrksella. Myönnettävä tuki Vuden 2015 hakukierrksella glbaaliin liikkuvuuteen n Sumessa varattu 2,1 miljnaa eura tukea EU:n ulksuhdevarista. Lisäksi eurppalaisen liikkuvuuden varista n irrtettu eura lähtevään piskelijaliikkuvuuteen DCI-instrumentin maihin. Rahitus jakautuu neljään eri rahitusinstrumenttiin ja niiden alla vielä yhteensä kymmeneen maaryhmään. Suurimmat tukisummat vat tarjlla EU:n itäisen ja eteläisen naapuruusalueen maiden sekä Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Rahitettavan liikkuvuuden pääpain n Sumeen saapuvassa piskelija-, pettaja- ja henkilökuntaliikkuvuudessa, mutta tukea n haettavissa myös Sumesta kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen. Eri rahitusinstrumentteja kskevat sin erilaiset säännöt. Kste

2 kumppanimaista, haettavan tuen määristä, arviiduista liikkuvuusmääristä sekä kutakin maaryhmää kskevista rajituksista n tämän hakukuulutuksen liitteenä. Glbaalin liikkuvuuden tuki valtasaan Afrikan maista sekä Karibian ja Tyynenmeren valtiihin tulee haettavaksi vasta vuden 2016 hakukierrksella. Yksilöapurahat ja OS-tuki Glbaalin liikkuvuuden yksilöapurahat kstuvat matkatuesta ja leskelutuesta ja perustuvat kiinteisiin tukisummiin. Matkatuen suuruus määräytyy lähtö- ja khdepaikkakunnan välisen yhdensuuntaisen matkan pituuden perusteella. Oleskelutukena Sumeen saapuvat piskelijat saavat apurahaa 850 eura kuukautta khti ja Sumesta lähtevät piskelijat saavat 650 eura kuukautta khti. Sumeen saapuvan henkilöstön leskelutuki n 140 eura per päivä ja Sumesta lähtevän henkilöstön 160 eura per päivä. Vaihtjen järjestämisen tukea (OS) maksetaan kutakin rahitettavaa saapuvaa tai lähtevää vaihtjaksa khti. Tukea maksetaan 350 / liikkuja ensimmäistä sataa liikkujaa khti ja sen jälkeen 200 / liikkuja. Tuki n tarkitettu sekä lähettävälle että vastaanttavalla krkeakululle ja krkeakulut spivat keskenään tuen käytöstä. Krkeakulu vi jutua palauttamaan san myönnetystä vaihtjen järjestämisen tuesta, mikäli kaikki myönnetyt vaihtjakst eivät tteudu. Krkeakulujen väliset spimukset Vaihdt perustuvat krkeakulujen välisiin spimuksiin, jta varten n lemassa valmis spimusphja. Spimukset n allekirjitettava ennen vaihtjaksjen tteuttamista, mutta niitä ei vaadita vielä siinä vaiheessa, kun krkeakulu / liikkuvuusknsrti hakee EU-tukea kansalliselta timistlta. Kahdenvälisellä spimuksella myös kumppanimaan krkeakulut situtuvat Erasmus+ -vaihtjen laatukriteereihin, jihin eurppalaiset krkeakulut vat situtuneet j hakiessaan Erasmusperuskirjaa. Spimuskausi Liikkuvuustukihakemuksessa määritellään spimuskauden pituus, jk 16 kk tai 24 kk. CIMO susittelee, että glbaalin liikkuvuuden spimuskauden pituudeksi valitaan 24 kk, jtta vaihtjärjestelyihin Eurpan ulkpulisten maiden kanssa jää riittävästi aikaa. Spimuskausi alkaa kuukauden spimuskausi kestää siis Vaikka spimuskausi n 2-vutinen, vi krkeakulu / liikkuvuusknsrti hakea glbaalin liikkuvuuden tukea jka vusi. Laatuarviinti ja tuen myöntäminen Glbaalin liikkuvuuden tuen myöntö perustuu laatuarviintiin, jka tehdään kaikille kelpisuusehdt täyttäville hakemuksille. Krkeakulun / liikkuvuusknsrtin hakemus pisteytetään maittain, mutta

3 tukea myönnettäessä vertaillaan kaikkia samaan maaryhmään kuuluvien maiden hakemusten saamia pisteitä tisiinsa. Laatuarviinnin arviintikriteerit vat: Relevanssi (max. 30 p) Yhteistyön laatu (max. 30 p) Vaihtjärjestelyiden laatu (max. 20 p) Vaikuttavuus ja tulsten levittämien (max. 20 p) Jtta vaihtyhteistyötä tietyn kumppanimaan kanssa vidaan rahittaa, n hakemuksen saatava arviinnista yhteensä vähintään 70 pistettä sekä vähintään pulet kunkin arviintikriteerin maksimipisteistä. Kska Erasmus+ -hjelman tavitteena n mahdllisimman laaja maantieteellinen vaikuttavuus, n kansallisen timistn pyrittävä myöntämään tukea mahdllisimman mnen eri kumppanimaan kanssa tehtäviin vaihtihin. Laatuarviinnin pisteytyksen hella tuen myöntöön vaikuttaakin siis paitsi käytettävissä leva budjetti myös hakemusten jakautuminen eri kumppanimaiden välillä. Krkeakuluja kannustetaankin yhteistyöhön myös pienempien ja vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Viralliset hakudkumentit - Erasmus+ -hjelman ehdtuspyyntö - virallinen ilmitus, mm. timinnt, hjelmamaat, hakuajat - Erasmus+ Prgramme Guide yksityiskhtaiset kuvaukset kaikista haettavista timinnista, ks erityisesti KA1 Liikkuvuus Ohjelmadkumentit vat ladattavissa CIMOn Erasmus+ hakuprsessi -verkksivulta: Lisämateriaalia glbaalista liikkuvuudesta n saatavilla: kuvuus Hakulmakkeen täyttöhjeita Haussa käytetään sähköistä hakulmaketta, jka n ladattavissa CIMOn www-sivuilla sitteessa: Tuki glbaaliin liikkuvuuteen (KA107: Higher educatin student and staff mbility between prgramme and partner cuntries) Tekninen hje sähköisen hakulmakkeen täyttöön löytyy myös em. sitteesta. Hakijakrkeakululla sekä liikkuvuusknsrtin kaikilla jäsenrganisaatiilla n ltava vimassa leva PIC-kdi. Hakulmake n sama kk Eurpassa. Hakulmakkeen vi täyttää jllakin EU:n virallisella kielellä.

4 Hakulmakkeelle khtaan D kirjataan erikseen kunkin kumppanimaan kanssa tteutettavat sekä saapuvat että lähtevät piskelija-, pettaja- ja henkilökuntavaihdt. Vaihdt kirjataan vaihttyypeittäin niin, että piskelijavaihta, pettajavaihta ja henkilökuntavaihta varten tulee kutakin ma taulukknsa, jhn suunnitellut lähtevät tai saapuvat vaihtjakst kirjataan maakhtaisesti mille riveilleen. Samalle riville kirjataan kaikki ne vaihtjakst, jtka tapahtuvat samaan suuntaan, saman kumppanimaan kanssa ja piskelijavaihtjen salta samalla tutkinttaslla. Vaihtjaksjen kestksi kirjataan vaihtjen yhteenlaskettu kknaiskest. Mikäli saman kumppanimaan sisällä vaihtja n suunniteltu useamman kumppanikrkeakulun kanssa, jtka etäisyydeltään sijaitsevat eri distance bandvälimatkalukituksissa, välimatkaksi kirjataan jk näiden keskiarv tai välimatka kumppanimaan pääkaupunkiin. Mikäli kumppanikrkeakulut eivät le hakuvaiheessa vielä tiedssa, kirjataan hakemukseen etäisyys kumppanimaan pääkaupunkiin. Lmakkeella n valmiina taulukk yhtä vaihttyyppiä varten. Tisen taulukn saa painikkeesta Add activity. Opiskelijavaihdista kirjattavat tiedt vat: Suunta: saapuva / lähtevä Opiskelijan tutkinttas Lähtömaa Khdemaa Välimatka khteiden välillä Vaihdn kest kuukausina ja täydet kuukaudet ylittävinä päivinä Opettaja- ja henkilökuntavaihdista kirjattavat tiedt vat: Suunta: saapuva / lähtevä Lähtömaa Khdemaa Välimatka khteiden välillä Vaihdn kest päivinä ilman matkapäiviä Matkapäivien määrä Hakemuslmake laskee autmaattisesti budjetin haettuja liikkuvuusjaksja varten khdassa E. Laadullisiin kysymyksiin khdassa F vastataan erikseen kunkin kumppanimaan salta. Kysymyksiä n neljä ja ne perustuvat yllä mainittuun neljään arviintikriteeriin. Vastaustilaa n enintään 5000 merkkiä kysymystä khti. Kumppanimaakhtainen vastaustila ilmestyy lmakkeelle sitä mukaa, kun vaihtjaksja uusiin kumppanimaihin syötetään khdassa D. Js kumppanimaan yhteistyökrkeakulut vat j tiedssa, n ne syytä mainita nimeltä laadullisissa kysymyksissä ja vastata kysymyksiin sekä man krkeakulun että kumppanimaan krkeakulujen näkökulmasta. Liikkuvuusknsrtin salta liikkuvuustukihakemukseen liitetään knsrtin ktimaisilta partnereilta ns. mandaattikirje (Mandate). Hakijarganisaatin laillisen edustajan allekirjittama Declaratin f Hnur-dkumentti skannataan hakemuksen liitteeksi. Hakemuksen jättäminen

5 Hakemus jätetään sähköisesti viimeistään kl 13:00 Sumen aikaa (kl 12:00 CET). Myöhästyneitä hakemuksia ei vida hyväksyä. Hakemuksen paperiversita ei tarvitse timittaa CIMOn.

6 Annex. Erasmus+ Internatinal Credit Mbility - Finland - Call 2015 Instrument / Regin Partner cuntries Credit mbility ( ) 2015 Estimated number f credit mbilities 2015 Inf ENI SOUTH Algeria, Egypt, Israel, Jrdan, Lebann, Libya, Mrcc, Palestine, Syria, Tunisia Min. 90 % f budget fr incming students and staff ENI EAST Ttal Russia (ENI & PI)* DCI Latin America DCI Asia Armenia, Azerbaijan, Belarus, Gergia, Mldva, Territry f Ukraine as recgnised by internatinal law Territry f Russia as recgnised by internatinal law Argentina, Blivia, Brazil, Chile, Clmbia, Csta Rica, Cuba, Ecuadr, El Salvadr, Guatemala, Hnduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambdia, China, DPR Krea, India, Indnesia, Las, Malaysia, Maldives, Mnglia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam Min. 90 % f budget fr incming students and staff N restrictins fr incming / utging Incming student and staff mbility t Finland. Outging staff mbility r mbility f 3rd cycle students frm Finland. Guideline fr allcatin: at least 25% fr Lwer Middle Incme Cuntries (Blivia, El Salvadr, Guatemala, Hnduras and Paraguay); maximum 35% fr Brazil and Mexic cmbined; 40% fr the rest f Latin America. Guideline fr allcatin: at least 25% fr lw-incme cuntries and less develped cuntries (Afghanistan Bangladesh, Cambdia, Las, Nepal, Bhutan and Myanmar), maximum 30% fr India and China cmbined; 45% rest f Asia. DCI Central Asia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan DCI Suth Africa Suth Africa IPA PI USA Canada Albania, Bsnia and Herzegvina, Ksv, Mntenegr, Serbia Canada, United States f America Only student mbility eligible between Suth Africa and Finland N restrictins fr incming / utging N restrictins fr incming / utging PI Asia industrialised, Australia, New Zealand Australia, Brunei, Hng Kng, Japan, (Republic f) Krea, Maca, New Zealand, Singapre, Taiwan N restrictins fr incming / utging Ttal DCI Outging student mbility Outging 1st and 2nd cycle student mbility frm Finland t DCI cuntries *Ttal Credit mbility budget envelpe fr Russia includes funds frm the ENI and the PI instruments. Fr ease f reference, gruped under ENI envelpe.

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille Erasmus+ korkeakoulutukselle KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 13.11.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 2/2015

Kalajoen maaseututiedote 2/2015 1 Kalajen maaseututiedte 2/2015 Maataluden päätukihaku 2015 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään.. hum. aika!!! SÄHKÖISESTI tiistaihin 12.5.2015 kell 23.59 mennessä (hum! sähköinen päätukihaku aukeaa

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 5.2.2015 HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos

Lisätiedot