VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION Nykytilanteen analyysi Analys av nuläget

2 SISÄLTÖ INNEHÅLL 1. Suunnittelualue 2. Väestö ja asuminen 3. Työpaikat 4. Kauppa 5. SOTE-palvelut 6. Liikenne 7. Energia 8. Kulttuuriympäristö 9. Luonnonympäristö 10. Virkistys ja matkailu 1. Planeringsområde 2. Invånare och boende 3. Arbetsplatser 4. Kommersiell service 5. Social- och hälsovårdstjänster 6. Trafik 7. Energi 8. Kulturmiljö 9. Naturmiljö 10. Rekreation och turism Tavoitteena tiivis analyysi nykytilanteesta, olemassa olevaa aineistoa hyödyntäen Kaupunkiseudun suunnittelun tausta ja olevat tavoitteet esitetään TAVOITERAPORTTISSA Målet är att skapa en kompakt analys av nuläget genom att utnyttja befintligt material Bakgrunden till och målen för planeringen av stadsregionen presenteras i en MÅLRAPPORT 2

3 SUUNNITTELUALUE Vaasan kaupunkiseudun rakennemallityön perusselvitykset ja analysointi tehdään Vaasan kaupunkiseudulle, joka käsittää seuraavat kunnat: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri Kuntaliitokset Maalahti Bergö (liitetty Maalahteen 1973) Petolahti (liitetty Maalahteen 1973) Pirttikylä (liitetty pääosa Närpiöön ja pienempi osa Maalahteen 1973) Mustasaari Koivulahti (liitetty Mustasaareen 1973) Raippaluoto (liitetty Mustasaareen1973) Björköby (liitetty Mustasaareen1973) Sulva (liitetty Vaasaan ja Mustasaareen 1973) Vaasa Sulva (liitetty Vaasaan ja Mustasaareen 1973) Vähäkyrö (liitetty Vaasaan 2013) Vöyri Vöyri-Maksamaa (Vöyri-Maksamaa ja Oravainen yhdistettiin Vöyriksi 2011) Vöyri (Vöyri ja Maksamaa yhdistettiin Vöyri-Maksamaaksi 2007) Maksamaa (Vöyri ja Maksamaa yhdistettiin Vöyri-Maksamaaksi 2007) Oravainen (Vöyri-Maksamaa ja Oravainen yhdistettiin Vöyriksi 2011) Vaasan kaupunkiseutu Pohjanmaan liitto: Vaihemaakuntakaava 2 3

4 PLANERINGSOMRÅDE Grundutredningarna och analyserna för strukturmodellarbetet i Vasa stadsregion görs för Vasa stadsregion som omfattar följande kommuner: Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå Kommunsammanslagningar Malax Bergö (slagits samman med Malax 1973) Petalax (slagits samman med Malax 1973) Pörtom (största delen slagits samman med Närpes och en mindre del med Malax 1973) Korsholm Kvevlax (slagits samman med Korsholm 1973) Replot (slagits samman med Korsholm 1973) Björköby (slagits samman med Korsholm 1973) Solf (slagits samman med Korsholm 1973) Vasa Sulva (slagits samman med Vasa och Korsholm 1973) Lillkyro (slagits samman med Korsholm 1973) Vörå Vörå-Maxmo (Vörå-Maxmo och Oravais slogs samman till Vörå 2011) Vörå (Vörå och Maxmo slogs samman till Vörå-Maxmo 2007) Maxmo (Vörå och Maxmo slogs samman till Vörå-Maxmo 2007) Oravais (Vörå-Maxmo och Oravais slogs samman 4 till Vörå 2011) Vasa stadsregion Österbottens förbund, Etapplandskapsplan 2

5 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Pohjanmaan aluerakenne on syntynyt rannikon ja jokien varsille sekä niiden äärelle kehittyneiden kaupunkien sekä kunta- ja kyläkeskusten ympärille. Maakunnassa on kolme selkeää keskusseutua. Maakunnan keskiosan rannikolla sijaitseva Vaasa on koko maakunnan keskus. Regionstrukturen i Österbotten har uppkommit utmed kusten och älvarna samt runt de städer samt kommun- och bycentra som utvecklats invid dem. I landskapet finns tre klara centrumregioner. På kusten i mellersta delen av landskapet finns Vasa som är hela landskapets centralort. (Pohjanmaan LJS 2013) 5

6 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Vaasan seudulla asuu asukasta ( ) luvulla seudun väestö on kasvanut henkilöllä. Seitsemän viime vuoden aikana seudun väestö on kasvanut henkilöllä, eli keskimäärin 814 henkilöllä vuodessa. Vasaregionen har invånare ( ). På 2000-talet har invånarantalet i regionen ökat med personer. Under de senaste sju åren har invånarantalet i regionen ökat med personer, dvs i genomsnitt med 814 personer per år. 6

7 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE NYKYTILARAPORTTI Vaasan kaupunkiseudun väestönkasvu on 7. suurin Vasa stadsregion har den 7. snabbaste befolkningsökningen 7

8 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE 8

9 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE NYKYTILARAPORTTI 9

10 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE 10

11 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Elinkeinorakenteen muutosten myötä asutus on keskittynyt yhä enemmän kaupunkeihin sekä maaseututaajamiin ja kylärakenne on harventunut. Kuten muuallakin Suomessa, myös Pohjanmaalla väestö ikääntyy huomattavaa vauhtia. Yli 65-vuotiaita on Pohjanmaan väestöstä 20 % (Pohjanmaan LJS 2013) I och med att näringsstrukturen förändrats har bosättningen i allt högre grad koncentrerats till städerna samt landsbygdstätorterna och bystrukturen har utglesats. På samma sätt som på andra ställen i Finland åldras befolkningen i rask takt även i Österbotten. 20 % av befolkningen i Österbotten har fyllt 65 år (Österbottens trafiksystemplan 2013) 11

12 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Haja-asutus Maakunnan asukkaan väestönkasvusta vuosien aikana noin puolet sijoittui asemakaava-alueiden ulkopuolelle, ja tästä puolet hajaasutusalueelle. (Österbottens trafiksystemplan 2013) Punaiset nuolet: Viimeisen 10 vuoden kehityksen perusteella tehdyt johtopäätökset hajaasutuksen leviämisen suunnista Röda pilar: Slutsatser av i vilka riktningar glesbebyggelsen kommer att sprida sig. Slutsatserna grundar sig på de senaste 10 årens utveckling. 12 Av befolkningsökningen på 5200 invånare under placerade sig ungefär hälften utanför detaljplaneområdena, och hälften av denna i lesbygd. (Pohjanmaan LJS 2013)

13 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE 13

14 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER Noin puolet koko maakunnan työikäisestä väestöstä asuu ja työskentelee Vaasassa (Pohjanmaan LJS 2013) Työpaikkaomavaraisuus on yli 130 %. Vaasaan sukkuloidaan töihin lähinnä lähiseudulta, Kyrönmaalta ja Suupohjan rannikkoseudulta. Isostakyröstä pendelöidään sekä Vaasaan että Seinäjoelle. Useassa Vaasan seudun kunnassa on hyvä työpaikkaomavaraisuusaste perinteisissä maatalouselinkeinoissa, turkistarhauksessa ja kasvihuoneviljelyssä Ungefär hälften av landskapets hela befolkning i arbetsför ålder bor och arbetar i Vasa (Österbottens trafiksystemplan 2013) Arbetsplatssufficiensen är över 130 %. Till Vasa pendlar man för att arbeta främst från närregionen, Kyrönmaa och Sydösterbotten. Från Storkyro pendlar man både till Vasa och Seinäjoki. Flera kommuner i Vasaregionen har en hög grad av arbetsplatssufficiens inom traditionella lantbruksnäringar, pälsnäring och växthusodling. 14

15 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER 15

16 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER TYÖPAIKAT VAASAN SEUDULLA JOBBEN I VASAREGIONEN VUOSITTAINEN MUUTOS ÅRLIG FÖRÄNDRING LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLING / JK

17 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävä osa Suomen ja koko Pohjoismaiden energiateknologiateollisuudesta. Keskittymän yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,4 miljardia euroa, ja 80 % tuotannosta menee vientiin. Tämä on 12 % koko Suomen teknologiaviennistä. Keskittymän yritykset työllistävät noin ihmistä. Alueen teollisuus on voimakkaasti kansainvälisesti suuntautunut ja 140 yrityksen joukossa on usea markkinajohtaja. 10 % keskittymän työntekijöistä tekee täysipäiväistä tuotekehitystyötä ja yritysten T&K-panostus on lähes kolminkertaistunut viime viiden vuoden aikana. (Merinova / Kaupan maakuntakaava, kaavaselostus) En avsevärd del av Finlands och hela Nordens energiteknologiindustri har koncentrerats till Vasaregionen. Den sammanlagda omsättningen för företagen i klustret är 4,4 miljarder euro, och 80 % av produktionen går till export. Det här är 12 % av hela Finlands teknologiexport. Klustrets företag sysselsätter ungefär personer. Industrin i regionen är kraftigt internationellt riktad och bland 140 företag finns flera marknadsledare. 10 % av klustrets arbetstagare gör produktutvecklingsarbete på heltid och företagens FoUsatsningar har nästan tredubblats under de fem senaste åren. (Merinova / Landskapsplan för kommersiell service, planbeskrivning) 17

18 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER Yritysalueet ja varaukset (t-merkintä) Företagsområden och -reserveringar (t-beteckning) 18

19 MAATALOUSALUEET LANTBRUKSOMRÅDEN Lantbruksområden (CORINE-material 2006) Vasaregionen Åkrar i bruk Övrigt lantbruksområde 19

20 KAUPPA KOMMERSIELL SERVICE 20

21 KAUPPA Kaupan palvelut Kaupalliset palvelut ovat viime vuosina kehittyneet suotuisasti Vaasan seudulla. Kauppaselvityksen mukaan Vaasan seudun ostovoima kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Kaupalle on edelleen tärkeää luoda kehittymismahdollisuuksia, jotta Vaasan seutu säilyttää asemansa merkittävänä kauppapaikkana Länsi-Suomessa. Vaasassa on kaupan laajentumismahdollisuuksia sekä pienehköillä alueilla keskustassa että laatukäytävässä, joka ulottuu lentokentältä keskustan kautta Palosaaren yliopistoalueelle. Vahvistettuun kokonaismaakuntakaavaan merkitty laatukäytävä on varattu ensisijaisesti yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja tieteen kehittämiselle. (Kaupan maakuntakaava, selostus) Ostovoimasiirtymät (%) Pohjanmaalla. Vasemmanpuoleisissa kuvissa on esitetty päivittäistavarakaupan vaikutusalue ja oikeanpuoleisissa erikoiskaupan vaikutusalue. (Lähde: Pohjanmaa Kaupallisten 21 palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa 2009).

22 KOMMERSIELL SERVICE Kommersiell service Den kommersiella servicen har ökat gynnsamt i Vasaregionen under de senaste åren. Enligt en utredning av den kommersiella servicen kommer köpkraften i Vasaregionen att fördubblas fram till år För handeln är det fortsättningsvis viktigt att man skapar utvecklingsmöjligheter för att Vasaregionen ska bevara sin ställning som en viktig handelsplats i Västra Finland. I Vasa finns förutsättningar för att utvidga handeln både i mindre områden i centrum och i en kvalitetskorridor som sträcker sig från flygplatsen via centrum till universitetsområdet på Brändö. Den kvalitetskorridor som anvisats i den fastställda landskapsplanen har i första hand reserverats för utveckling av företagsverksamhet, kommersiell service och vetenskap. (Landskapsplan för kommersiell service, beskrivning) Överföringar av köpkraft (%) i Österbotten. På bilderna till vänster presenteras dagligvaruhandelns influensområde och till höger fackhandelns influensområde. (Källa: Österbotten Lokalisering av kommersiell service i landskapet 22 Österbotten 2009).

23 SOTE-PALVELUT SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 23

24 LIIKENNE TRAFIK Vaasan kaupunkiseudun päätieverkon muodostaa VT3, VT8 ja VT18 Seinäjoki-Vaasa ratayhteys Vaasan lentoasema Vaasan satama Huvudvägnätet i Vasa stadsregion bildas av RV3, RV8 och RV18 Banavsnittet Seinäjoki Vasa Vasa flygplats Vasa hamn 24

25 LIIKENNE TRAFIK Liikennemäärät vuonna 2011 valta- ja kantateillä sekä tärkeimmillä seututeillä. Trafikmängder på riks- och stamvägar samt de viktigaste regionala vägarna år Liikennemäärien kasvun sijoittuminen vuoteen 2040 (Yleiseen kehitykseen perustuva perusennuste). Ökning av trafikmängderna fram till år 2040 (Grundprognos baserad på allmän utveckling). Liikennöidympiä teitä ovat VT8 ja VT3 Pohjanmaan henkilöautotiheys on Suomen maakunnista suurimpia (Pohjanmaan LJS 2013) De mest trafikerade vägarna är RV8 och RV3 Österbotten är ett av de landskap i Finland som har den högsta 25 personbilstätheten (Österbottens trafiksystemplan 2013)

26 LIIKENNE TRAFIK Rataverkon henkilöliikenteen matkojen määrät vuonna 2011 (1000 matkustajaa/v) Antal resor inom persontrafiken på bannätet år 2011 (1000 resenärer/år) Vaasa Seinäjoki-rataosuus on yksiraiteinen rata, jonka pituus on 75 kilometriä Radalla on viisi asemaa Sähköistys valmistui vuonna 2011 Seinäjoki Kaskinen-rata on nykyisin huonossa kunnossa ja nopeustaso on erittäin matala (Sito Oy) Vaasan radan eli 75 kilometrin pituisella Seinäjoki Vaasa( Vaskiluoto) ratayhteydellä henkilöliikennemäärä on noin matkustajaa 26 vuodessa (v. 2011). (Pohjanmaan LJS 2013) Banavsnittet Vasa Seinäjoki är en bana med enkel räls vars längd är 75 kilometer Längs banan finns fem stationer Elektrifieringen slutfördes år 2011 Banavsnittet Seinäjoki Kaskö är numera i dåligt skick och hastighetsnivån är mycket låg (Sito Oy) Persontrafiken på Vasabanan, dvs. den 75 kilometer långa järnvägsförbindelsen Seinäjoki Vasa( Vasklot) uppgår till cirka passagerare om året (2011). (Pohjanmaan LJS 2013)

27 LIIKENNE TRAFIK Lentoliikenne Flygtrafik Vaasan lentoaseman kautta matkustaa vuosittain noin (Kruunupyyn lentoaseman kautta vajaa matkustajaa) Tiheä päivittäinen vuorotarjonta Helsinkiin Suoria kansainvälisiä reittilentoyhteyksiä. Vaasasta lennetään päivittäin neljä suoraa lentoa Tukholmaan. Kansainvälistä tilausmatkaliikennettä Matkustajamäärältään Suomen viidenneksi vilkkain (Sito Oy, Pohjanmaan liitto) Via Vasa flygplats reser årligen cirka personer (knappa via Kronoby flygplats) Tätt dagligt turutbud till Helsingfors Direkta internationella reguljärflygförbindelser. Från Vasa avgår dagligen fyra direkta flyg till Stockholm. Internationell charterresetrafik Femte livligaste flygplatsen i Finland vad gäller antalet resenärer (Sito Oy, Österbottens förbund) 27

28 LIIKENNE TRAFIK Joukkoliikenne Pohjanmaan joukkoliikenteen verkko on sekä maakunnallisesti että seututasolla jotakuinkin kattava, mutta pääteiden ja kaupunkiseutujen ulkopuolella vuorotarjonta on jopa peruspalvelutason alapuolella (Pohjanmaan LJS 2013) Vaasassa joukkoliikenteen tarjonta on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta se on silti tuntuvasti suppeampi kuin 1990-luvulla ja maamme muissa keskisuurissa kaupungeissa. (Kaupan maakuntakaava, selostus) 28 Kollektivtrafiknätet i Österbotten är något så när heltäckande på såväl landskaps- som regionnivå, men utanför huvudvägarna och stadsregionerna ligger utbudet av turer t.o.m. under grundservicenivå. (Österbottens trafiksystemplan 2013) I Vasa har kollektivtrafikutbudet ökat på 2000-talet, men det är märkbart mindre än på 1990-talet och i andra medelstora städer i vårt land. (Landskapsplan för kommersiell service, planbeskrivning)

29 ENERGIA ENERGI Vuonna 2010 Pohjanmaalla tuotettiin noin 5,5 TWh sähköä, mikä tekee noin 7 % koko maan sähkontuotannosta Kristiinankaupungin ja Vaasan voimalaitokset käyttävät polttoaineinaan lähinnä kivihiiltä ja öljyä. Pohjanmaan maakunnassa oli vuonna 2009 yhteensä neljä tuulivoimala-aluetta, joilla sijaitsi yhdeksän voimalaa. Tuulivoimatuotannon kokonaistuotanto maakunnassa oli noin 9 GWh, joka vastaa noin 2 % Suomen tuulivoimatuotannosta. Maakunnan polttolaitokset siirtyvät vähitellen fossiilisista polttoaineista bioenergian käyttöön. Pohjanmaan liiton selvityksen Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla mukaan Pohjanmaalla suurimman käyttämättömän biomassavaran muodostaa metsähake. År 2010 producerades cirka 5,5 TWh el i Österbotten, vilket motsvarar 7 % av hela landets elproduktion. Kraftverken i Kristinestad och Vasa använder främst stenkol och olja som bränsle. I landskapet Österbotten fanns år 2009 totalt fyra vindkraftsområden med nio kraftverk. Vindkraftens totalproduktion i landskapet var ungefär 9 GWh, vilket motsvarar cirka 2 % av Finlands vindkraftsproduktion. Förbränningsanläggningarna i landskapet övergår så småningom från fossila bränslen till bioenergi. Enligt Österbottens förbunds utredning Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten består den största oanvända biomassatillgången i Österbotten av flis. 29

30 ENERGIA ENERGI Maakuntakaava, liite Landskapsplan, bilaga 30

31 ENERGIA ENERGI Maakuntakaava, vaihe 2 Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla, Ehdotus Landskapsplan, Etapplandskapsplan 2 Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten Förslag 31

32 KULTTUURIYMPÄRISTÖ KULTURMILJÖ 32

33 LUONNONYMPÄRISTÖ NATURMILJÖ 33

34 LUONNONYMPÄRISTÖ NATURMILJÖ Pohjanmaan maisemassa on monta erityispiirrettä, jotka vaikuttavat alueen yhdyskuntarakenteeseen. Pohjanmaan maisemarakenteen perusrungon muodostavat laaja saaristo, rannikon jokisuistoalueet ja yhteensä 11 vedenjakajaselänteiden erottamaa jokilaaksoa, joiden vedet laskevat Pohjanlahteen. Merenrannikon rantaviiva on pitkä, saaret mukaan luettuna rantaviivan pituus on noin km. Vesipinta-ala muodostaa kolmasosan maakunnan kokonaispinta-alasta, vaikka Pohjanmaalla on muuhun Suomeen verrattuna poikkeuksellisen vähän järviä. Nopea maankohoaminen, noin 8 mm vuodessa, yhdistettynä loivapiirteiseen maastoon muuttaa jatkuvasti rannikkoa ja saaristoa. Sen seurauksena muodostuu fladoja ja kluuvijärviä, jotka ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia ekosysteemejä. Erityisen arvokas ja monimuotoisuudeltaan rikas alue Merenkurkun saaristossa on ainutlaatuisen geomorfologiansa ansiosta hyväksytty Suomen ensimmäiseksi luonnonperintökohteeksi. (Vaihekaava 2 uusiutuvat energiamuodot) Landskapet i Österbotten har många karakteristiska drag som påverkar regionens samhällsstruktur. Grundstommen i Österbottens landskapsstruktur bildas av en omfattande skärgård, kustens älvdelta och totalt 11 älv- och ådalar som avskiljs av vattendelarryggar. Vattnet från älv- och ådalarna mynnar ut i Bottniska viken. Havskustens strandlinje är lång. Inklusive öar och holmar är strandlinjens längd ungefär km. Vattenarealen bildar en tredjedel av landskapets totala areal trots att det jämfört med övriga Finland finns exceptionellt få insjöar i Österbotten. Den snabba landhöjningen, som är cirka 8 mm per år, kombinerat med en långsluttande terräng förändrar ständigt kusten och skärgården. Till följd av detta uppkommer flador och glosjöar som bildar enastående ekosystem ur ett världsomfattande perspektiv. Ett speciellt värdefullt och mångfaldigt område i Kvarkens skärgård har tack vare sin enastående geomorfologi godkänts som Finlands första naturarv. (Etapplan 2 förnyelsebara energikällor) 34

35 VIRKISTYS JA MATKAILU REKREATION OCH TURISM 35

36 YHTEENVETO SAMMANFATTNING 36

37 YHTEENVETO SAMMANFATTNING Vaasan kaupunkiseutu käsittää seuraavat kunnat: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri Aluerakenne on syntynyt rannikon ja jokien varsille sekä niiden äärelle kehittyneiden kaupunkien sekä kunta- ja kyläkeskusten ympärille Vaasan seudulla asuu asukasta. Elinkeinorakenteen muutosten myötä asutus on keskittynyt yhä enemmän kaupunkeihin sekä maaseututaajamiin ja kylärakenne on harventunut. Väkiluku on kasvanut viimevuosina noin 800 hlö/vuosi. Vaasan kaupunkiseudun väestönkasvu 6. suurin verraten muihin kaupunkiseutuihin. Noin puolet on sijoittunut asemakaava-alueiden ulkopuolelle, ja tästä puolet haja-asutusalueelle Väestö ikääntyy huomattavaa vauhtia. Yli 65- vuotiaita on Pohjanmaan väestöstä 20 % Noin puolet koko maakunnan työikäisestä väestöstä asuu ja työskentelee Vaasassa. Työpaikkaomavaraisuus on yli 130 %. Suurin osa alueen työpaikoista on teollisuuden sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla. Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävä osa Suomen ja koko Pohjoismaiden energiateknologiateollisuudesta. 37 Vasa stadsregion omfattar följande kommuner: Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå. Regionstrukturen i Österbotten har uppkommit längs kusten, älven och åarna samt vid städer och kommunoch bycentrum som uppkommit kring dessa. Vasaregionen har invånare. I takt med förändringar i näringsstrukturen har bosättningen i allt större utsträckning koncentrerats till städer och landsbygdstätorter medan bystrukturen har blivit glesare. Invånarantalet har under de senaste åren ökat med 800 personer/år. Befolkningsökningen i Vasa ligger på sjätte plats i förhållande till andra stadsregioner. Ungefär hälften har bosatt sig utanför detaljplaneområden och av dessa bor cirka hälften i glesbygdsområden. Befolkningen åldras snabbt. Av invånarna i Österbotten är 20 % över 65 år. Ungefär hälften av hela landskapets befolkning i arbetsför ålder bor och arbetar i Vasa. Arbetsplatssufficiensen är över 130 %. År 2010 fanns totalt arbetsplatser i Vasaregionen; största delen inom industri, social- och hälsovårdsservice samt branscher inom parti- och detaljhandel. En betydande del av Finlands och hela Nordens energiteknologiindustri har koncentrerats till Vasaregionen.

38 YHTEENVETO SAMMANFATTNING Kaupan palvelut ovat keskittyneet pääosin taajamaalueille. Suurin kaupan tiheys on luonnollisesti Vaasan keskustassa. Tilaa vaativaa kauppaa on merkittävästi sijoittunut myös muualle (erit. autokauppa). Vaasan seudun ostovoima kaksinkertaistuu arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä. Vahvistettuun kokonaismaakuntakaavaan merkitty laatukäytävä on varattu ensisijaisesti yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja tieteen kehittämiselle Vaasan kaupunkiseudun päätieverkon muodostaa VT3, VT8 ja VT18. Pohjanmaan henkilöautotiheys on Suomen maakunnista suurimpia. Vaasan radan eli 75 kilometrin pituisella Seinäjoki Vaasa( Vaskiluoto) ratayhteydellä henkilöliikennemäärä on noin matkustajaa vuodessa (v. 2011). Radalla on viisi asemaa. Vaasan lentoaseman kautta matkustaa vuosittain noin Tiheä päivittäinen vuorotarjonta Helsinkiin, reittilentoja myös Tukholmaan. Pohjanmaan joukkoliikenteen verkko on melko kattava, mutta pääteiden ja kaupunkiseutujen ulkopuolella vuorotarjonta on jopa peruspalvelutason alapuolella, joukkoliikenteen tarjonta on lisääntynyt 2000-luvulla Den kommersiella servicen har huvudsakligen koncentrerats till tätortsområdena. Den tätaste kommersiella servicen finns självfallet i Vasa centrum. Handel som kräver mycket utrymme finns i betydande grad även på andra ställen (spec. bilhandel). Enligt uppskattning kommer köpkraften i Vasaregionen att fördubblas fram till år Den kvalitetskorridor som anvisats i den fastställda landskapsplanen har i första hand reserverats för utveckling av företagsverksamhet, kommersiell service och vetenskap. Huvudvägnätet i Vasa stadsregion bildas av RV3, RV8 och RV18. Personbilstätheten i Österbotten är en av de största av landskapen i Finland. Persontrafikmängden längs Vasabanan, dvs det 75 kilometer långa banavsnittet mellan Seinäjoki och Vasa (Vasklot), är ungefär resenärer per år (år 2011). Längs banan finns fem stationer. Via Vasa flygplats reser årligen cirka personer. Tätt dagligt turutbud till Helsingfors, reguljärflyg även till Stockholm. Kollektivtrafiknätet i Österbotten är förhållandevis täckande, men utanför huvudvägarna och stadsregionerna ligger turutbudet till och med under grundservicenivå. Utbudet av kollektivtrafik har ökat under 2000-talet. 38

39 YHTEENVETO SAMMANFATTNING Vuonna 2010 energia tuotettiin Pohjanmaalla pääosin erillisellä lämpövoimaloissa. tuulivoiman osuus jäi alle 1 %. Energiakulutuksesta 52 % on teollisuuden ja kolmannes asumisen ja maatalouden käyttöä. Maakunnan polttolaitokset siirtyvät vähitellen fossiilisista polttoaineista bioenergian käyttöön. Vaasan seudulla sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (jokivarsi), ja mm. kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tielinjauksia, jotka on huomioitava alueidenkäytön suunnittelussa. Saaristo kuuluu osin maailmanperintöalueeseen. Pohjanmaan maisemarakenteen perusrungon muodostavat laaja saaristo, rannikon jokisuistoalueet ja yhteensä 11 vedenjakajaselänteiden erottamaa jokilaaksoa, joiden vedet laskevat Pohjanlahteen. Nopea maankohoaminen, sekä loivapiirteiseen maastoon muuttaa jatkuvasti rannikkoa ja saaristoa Merenkurkun saariston maailmanperintöalue houkuttelee vuosittain alueelle kävijää. Maailmanperintöstatus aiheuttaa myös omat rajoituksensa alueen suunnitteluun. I Österbotten producerade man år 2010 energi främst i separata värmekraftverk. Andelen vindkraft förblev under 1 %. Av energiförbrukningen används 52 % av industrin och en tredjedel för boende och lantbruk. Förbränningsanläggningarna i landskapet övergår så småningom från fossila bränslen till bioenergi. I Vasaregionen finns värdefulla kulturmiljöer av riksintresse (älv- och ådalarna) och bl.a. kulturhistoriskt betydande vägsträckningar som bör beaktas i planeringen av områdesanvändningen. Skärgården ingår delvis i världsarvet. Grundstommen i Österbottens landskapsstruktur bildas av en omfattande skärgård, kustens å- och älvdeltan och totalt 11 å- och älvdalar som avskiljs av vattendelarryggar. Vattnet från å- och älvdalarna mynnar ut i Bottniska viken. Den snabba landhöjningen samt den långsluttande terrängen förändrar ständigt kusten och skärgården. Världsarvet Kvarkens skärgård lockar årligen besökare till området. Världsarvsstatusen medför även begränsningar för planeringen av regionen. 39

40 40

VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION

VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION Nykytilanteen analyysi Analys av nuläget 2.4.2013 SISÄLTÖ INNEHÅLL 1. Suunnittelualue 2. Väestö ja asuminen 3. Työpaikat

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2016 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia Österbotten i tillväxt Pohjanmaa kasvun uralla Olav Jern landskapsdirektör maakuntajohtaja Valtakunnallinen Geologian päivän seminaarin avaus 15.9.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto 28 v. maankohoamista

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2011 Innehåll Sisältö Contents Om Österbottens förbund Pohjanmaan liitosta About the Regional Council of Ostrobothnia...4 Arealuppgifter

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.11.2014 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2013 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

Godkänd av landskapsfullmäktige 14.5.2012 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Godkänd av landskapsfullmäktige 14.5.2012 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa Beteckningar och bestämmelser Merkinnät ja määräykset Godkänd av landskapsfullmäktige

Lisätiedot

österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS

österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS INNEHåLL SISäLTö CONTENTS Om österbottens förbund Pohjanmaan liitosta About the Regional Council of Ostrobothnia...4 Arealuppgifter kommunvis

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 www.obotnia.fi/landskapsplanen Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 Planläggningssystemet Kaavoitusjärjestelmä Planeringssystemet i Österbotten Suunnittelujärjestelmä Pohjanmaalla

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi Ostrobothnia Österbotten Pohjanmaa Ostrobothnia Population ~179 000 GDP per capita 32 900 Native language Swedish 50,5 % Finnish 45,0 % Others 4,5 % Development 2011: Excess of births 384 Net migration

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 www.obotnia.fi/landskapsplanen Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 Planläggningssystemet Kaavoitusjärjestelmä Planeringssystemet i Österbotten Suunnittelujärjestelmä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Juha Suokas Artikkelissa tarkastellaan talouskasvun jakautumista maan eri osien välillä kuvaamalla alueellisina

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki Isokyrö Storkyro Kaskinen Kaskö Korsnäs Kristinestad Kristiinankaupunki Kronoby Kruunupyy Laihia Laihela Larsmo Luoto Malax Maalahti Korsholm Mustasaari Närpes Närpiö Oravais Oravainen Jakobstad Pietarsaari

Lisätiedot

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi LEHDISTÖTIEDOTE STT:n sivuilta Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen kartta Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi 22.10.2014 10:00 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011 Isokyröstä pendelöijät v. 20 Laihia Laihela Lapua Lappo Tampere Tammerfors Ilmajoki Kurikka 3 2 2 19 1 9 9 3 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1 130 530 0 0 200 300 400 500 00 Isoonkyröön

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 21.1.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2013* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2014 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID

VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID PRELIMINÄRA ANALYSER AV UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR ARBETET FRAMTIDENS SKÄRGÅRD ALUSTAVAT ANALYYSIT TULEVAISUUDEN SAARISTO TYÖN LÄHTÖKOHDISTA

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION

VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION Rakennemallivaihtoehdot Strukturmodellsalternativ 12.9.2013 MALLIEN PERUSTEET GRUNDER FÖR MODELLERNA VÄESTÖ JA ASUMINEN

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Vaasa Tuulivoimakaavoitus

Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Vaasa Tuulivoimakaavoitus Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11 Vaasa Tuulivoimakaavoitus John Öst 1.12.2016 Österbotten Etapplandskapsplan 2 (förnybara energiformer) Etapplandskapsplan 2 godkändes av landskapsfullmäktige

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 25.3.2014 klo 9.00 Työttömyys kasvanut kaikissa ammattiryhmissä. Kaskisissa työttömyys vähentynyt peräti neljänneksellä.

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2014 Sysselsättningsöversikt: Januari 2014

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2014 Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2014 Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2014 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568, Teemu Saarinen puh +358 50

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS huhtikuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.6.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut hieman, ollen edelleen koko maan keskiarvoa nopeampaa. Nuorisotyöttömyyden

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki Isokyrö Storkyro Kaskinen Kaskö Korsnäs Kristinestad Kristiinankaupunki Kronoby Kruunupyy Laihia Laihela Larsmo Luoto Malax Maalahti Korsholm Mustasaari Närpes Närpiö Oravais Oravainen Jakobstad Pietarsaari

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 99/2012 vp Sydänsairaiden hoito Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Tällä hetkellä ympärivuorokautinen kardiologinen päivystys on vain Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa.

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 27.5.2015 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa edelleen nopeasti, kasvua tullut lähes viidenneksen vuoden takaiseen

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Rakennusalan työttömyys lisääntynyt yli

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.5.2014 klo 9.00 Terveydenhuollon ja sosiaalialan työttömyys jatkaa kasvuaan. Kokkola ja Vaasa nousemassa suurimpien

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 201 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 201 Julkaisuvapaa 25.11.201 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nyt Pohjanmaan seudulla koko maan keskiarvoa nopeammin. Nuorisotyöttömyys lisääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.11.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu pysyi alueella syyskuun tapaan alhaisella tasolla, muun maan tilanteen

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009 Isokyröstä pendelöijät v. 200 Vähäkyrö - Lillkyro Laihia - Laihela Lapua - Lappo Tampere - Tammerfors Ilmajoki Espoo - Esbo 42 30 1 1 1 8 4 0 0 0 200 20 300 30 400 40 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

HELSINKI SUUNNITTELEE 2007:1. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2006

HELSINKI SUUNNITTELEE 2007:1. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2006 HELSINKI SUUNNITTELEE 2007:1 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2006 Autokanta kasvoi Vuoden 2006 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 240 000 autoa. Tämä on 6 000 autoa eli kolme prosenttia

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys korkeimmalla tasolla yli vuosikymmeneen. Pohjanmaan maakunta ainut alle kymmenen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot