VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2040 STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION Nykytilanteen analyysi Analys av nuläget

2 SISÄLTÖ INNEHÅLL 1. Suunnittelualue 2. Väestö ja asuminen 3. Työpaikat 4. Kauppa 5. SOTE-palvelut 6. Liikenne 7. Energia 8. Kulttuuriympäristö 9. Luonnonympäristö 10. Virkistys ja matkailu 1. Planeringsområde 2. Invånare och boende 3. Arbetsplatser 4. Kommersiell service 5. Social- och hälsovårdstjänster 6. Trafik 7. Energi 8. Kulturmiljö 9. Naturmiljö 10. Rekreation och turism Tavoitteena tiivis analyysi nykytilanteesta, olemassa olevaa aineistoa hyödyntäen Kaupunkiseudun suunnittelun tausta ja olevat tavoitteet esitetään TAVOITERAPORTTISSA Målet är att skapa en kompakt analys av nuläget genom att utnyttja befintligt material Bakgrunden till och målen för planeringen av stadsregionen presenteras i en MÅLRAPPORT 2

3 SUUNNITTELUALUE Vaasan kaupunkiseudun rakennemallityön perusselvitykset ja analysointi tehdään Vaasan kaupunkiseudulle, joka käsittää seuraavat kunnat: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri Kuntaliitokset Maalahti Bergö (liitetty Maalahteen 1973) Petolahti (liitetty Maalahteen 1973) Pirttikylä (liitetty pääosa Närpiöön ja pienempi osa Maalahteen 1973) Mustasaari Koivulahti (liitetty Mustasaareen 1973) Raippaluoto (liitetty Mustasaareen1973) Björköby (liitetty Mustasaareen1973) Sulva (liitetty Vaasaan ja Mustasaareen 1973) Vaasa Sulva (liitetty Vaasaan ja Mustasaareen 1973) Vähäkyrö (liitetty Vaasaan 2013) Vöyri Vöyri-Maksamaa (Vöyri-Maksamaa ja Oravainen yhdistettiin Vöyriksi 2011) Vöyri (Vöyri ja Maksamaa yhdistettiin Vöyri-Maksamaaksi 2007) Maksamaa (Vöyri ja Maksamaa yhdistettiin Vöyri-Maksamaaksi 2007) Oravainen (Vöyri-Maksamaa ja Oravainen yhdistettiin Vöyriksi 2011) Vaasan kaupunkiseutu Pohjanmaan liitto: Vaihemaakuntakaava 2 3

4 PLANERINGSOMRÅDE Grundutredningarna och analyserna för strukturmodellarbetet i Vasa stadsregion görs för Vasa stadsregion som omfattar följande kommuner: Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå Kommunsammanslagningar Malax Bergö (slagits samman med Malax 1973) Petalax (slagits samman med Malax 1973) Pörtom (största delen slagits samman med Närpes och en mindre del med Malax 1973) Korsholm Kvevlax (slagits samman med Korsholm 1973) Replot (slagits samman med Korsholm 1973) Björköby (slagits samman med Korsholm 1973) Solf (slagits samman med Korsholm 1973) Vasa Sulva (slagits samman med Vasa och Korsholm 1973) Lillkyro (slagits samman med Korsholm 1973) Vörå Vörå-Maxmo (Vörå-Maxmo och Oravais slogs samman till Vörå 2011) Vörå (Vörå och Maxmo slogs samman till Vörå-Maxmo 2007) Maxmo (Vörå och Maxmo slogs samman till Vörå-Maxmo 2007) Oravais (Vörå-Maxmo och Oravais slogs samman 4 till Vörå 2011) Vasa stadsregion Österbottens förbund, Etapplandskapsplan 2

5 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Pohjanmaan aluerakenne on syntynyt rannikon ja jokien varsille sekä niiden äärelle kehittyneiden kaupunkien sekä kunta- ja kyläkeskusten ympärille. Maakunnassa on kolme selkeää keskusseutua. Maakunnan keskiosan rannikolla sijaitseva Vaasa on koko maakunnan keskus. Regionstrukturen i Österbotten har uppkommit utmed kusten och älvarna samt runt de städer samt kommun- och bycentra som utvecklats invid dem. I landskapet finns tre klara centrumregioner. På kusten i mellersta delen av landskapet finns Vasa som är hela landskapets centralort. (Pohjanmaan LJS 2013) 5

6 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Vaasan seudulla asuu asukasta ( ) luvulla seudun väestö on kasvanut henkilöllä. Seitsemän viime vuoden aikana seudun väestö on kasvanut henkilöllä, eli keskimäärin 814 henkilöllä vuodessa. Vasaregionen har invånare ( ). På 2000-talet har invånarantalet i regionen ökat med personer. Under de senaste sju åren har invånarantalet i regionen ökat med personer, dvs i genomsnitt med 814 personer per år. 6

7 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE NYKYTILARAPORTTI Vaasan kaupunkiseudun väestönkasvu on 7. suurin Vasa stadsregion har den 7. snabbaste befolkningsökningen 7

8 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE 8

9 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE NYKYTILARAPORTTI 9

10 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE 10

11 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Elinkeinorakenteen muutosten myötä asutus on keskittynyt yhä enemmän kaupunkeihin sekä maaseututaajamiin ja kylärakenne on harventunut. Kuten muuallakin Suomessa, myös Pohjanmaalla väestö ikääntyy huomattavaa vauhtia. Yli 65-vuotiaita on Pohjanmaan väestöstä 20 % (Pohjanmaan LJS 2013) I och med att näringsstrukturen förändrats har bosättningen i allt högre grad koncentrerats till städerna samt landsbygdstätorterna och bystrukturen har utglesats. På samma sätt som på andra ställen i Finland åldras befolkningen i rask takt även i Österbotten. 20 % av befolkningen i Österbotten har fyllt 65 år (Österbottens trafiksystemplan 2013) 11

12 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE Haja-asutus Maakunnan asukkaan väestönkasvusta vuosien aikana noin puolet sijoittui asemakaava-alueiden ulkopuolelle, ja tästä puolet hajaasutusalueelle. (Österbottens trafiksystemplan 2013) Punaiset nuolet: Viimeisen 10 vuoden kehityksen perusteella tehdyt johtopäätökset hajaasutuksen leviämisen suunnista Röda pilar: Slutsatser av i vilka riktningar glesbebyggelsen kommer att sprida sig. Slutsatserna grundar sig på de senaste 10 årens utveckling. 12 Av befolkningsökningen på 5200 invånare under placerade sig ungefär hälften utanför detaljplaneområdena, och hälften av denna i lesbygd. (Pohjanmaan LJS 2013)

13 VÄESTÖ JA ASUMINEN INVÅNARE OCH BOENDE 13

14 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER Noin puolet koko maakunnan työikäisestä väestöstä asuu ja työskentelee Vaasassa (Pohjanmaan LJS 2013) Työpaikkaomavaraisuus on yli 130 %. Vaasaan sukkuloidaan töihin lähinnä lähiseudulta, Kyrönmaalta ja Suupohjan rannikkoseudulta. Isostakyröstä pendelöidään sekä Vaasaan että Seinäjoelle. Useassa Vaasan seudun kunnassa on hyvä työpaikkaomavaraisuusaste perinteisissä maatalouselinkeinoissa, turkistarhauksessa ja kasvihuoneviljelyssä Ungefär hälften av landskapets hela befolkning i arbetsför ålder bor och arbetar i Vasa (Österbottens trafiksystemplan 2013) Arbetsplatssufficiensen är över 130 %. Till Vasa pendlar man för att arbeta främst från närregionen, Kyrönmaa och Sydösterbotten. Från Storkyro pendlar man både till Vasa och Seinäjoki. Flera kommuner i Vasaregionen har en hög grad av arbetsplatssufficiens inom traditionella lantbruksnäringar, pälsnäring och växthusodling. 14

15 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER 15

16 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER TYÖPAIKAT VAASAN SEUDULLA JOBBEN I VASAREGIONEN VUOSITTAINEN MUUTOS ÅRLIG FÖRÄNDRING LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLING / JK

17 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävä osa Suomen ja koko Pohjoismaiden energiateknologiateollisuudesta. Keskittymän yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,4 miljardia euroa, ja 80 % tuotannosta menee vientiin. Tämä on 12 % koko Suomen teknologiaviennistä. Keskittymän yritykset työllistävät noin ihmistä. Alueen teollisuus on voimakkaasti kansainvälisesti suuntautunut ja 140 yrityksen joukossa on usea markkinajohtaja. 10 % keskittymän työntekijöistä tekee täysipäiväistä tuotekehitystyötä ja yritysten T&K-panostus on lähes kolminkertaistunut viime viiden vuoden aikana. (Merinova / Kaupan maakuntakaava, kaavaselostus) En avsevärd del av Finlands och hela Nordens energiteknologiindustri har koncentrerats till Vasaregionen. Den sammanlagda omsättningen för företagen i klustret är 4,4 miljarder euro, och 80 % av produktionen går till export. Det här är 12 % av hela Finlands teknologiexport. Klustrets företag sysselsätter ungefär personer. Industrin i regionen är kraftigt internationellt riktad och bland 140 företag finns flera marknadsledare. 10 % av klustrets arbetstagare gör produktutvecklingsarbete på heltid och företagens FoUsatsningar har nästan tredubblats under de fem senaste åren. (Merinova / Landskapsplan för kommersiell service, planbeskrivning) 17

18 TYÖPAIKAT ARBETSPLATSER Yritysalueet ja varaukset (t-merkintä) Företagsområden och -reserveringar (t-beteckning) 18

19 MAATALOUSALUEET LANTBRUKSOMRÅDEN Lantbruksområden (CORINE-material 2006) Vasaregionen Åkrar i bruk Övrigt lantbruksområde 19

20 KAUPPA KOMMERSIELL SERVICE 20

21 KAUPPA Kaupan palvelut Kaupalliset palvelut ovat viime vuosina kehittyneet suotuisasti Vaasan seudulla. Kauppaselvityksen mukaan Vaasan seudun ostovoima kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Kaupalle on edelleen tärkeää luoda kehittymismahdollisuuksia, jotta Vaasan seutu säilyttää asemansa merkittävänä kauppapaikkana Länsi-Suomessa. Vaasassa on kaupan laajentumismahdollisuuksia sekä pienehköillä alueilla keskustassa että laatukäytävässä, joka ulottuu lentokentältä keskustan kautta Palosaaren yliopistoalueelle. Vahvistettuun kokonaismaakuntakaavaan merkitty laatukäytävä on varattu ensisijaisesti yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja tieteen kehittämiselle. (Kaupan maakuntakaava, selostus) Ostovoimasiirtymät (%) Pohjanmaalla. Vasemmanpuoleisissa kuvissa on esitetty päivittäistavarakaupan vaikutusalue ja oikeanpuoleisissa erikoiskaupan vaikutusalue. (Lähde: Pohjanmaa Kaupallisten 21 palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa 2009).

22 KOMMERSIELL SERVICE Kommersiell service Den kommersiella servicen har ökat gynnsamt i Vasaregionen under de senaste åren. Enligt en utredning av den kommersiella servicen kommer köpkraften i Vasaregionen att fördubblas fram till år För handeln är det fortsättningsvis viktigt att man skapar utvecklingsmöjligheter för att Vasaregionen ska bevara sin ställning som en viktig handelsplats i Västra Finland. I Vasa finns förutsättningar för att utvidga handeln både i mindre områden i centrum och i en kvalitetskorridor som sträcker sig från flygplatsen via centrum till universitetsområdet på Brändö. Den kvalitetskorridor som anvisats i den fastställda landskapsplanen har i första hand reserverats för utveckling av företagsverksamhet, kommersiell service och vetenskap. (Landskapsplan för kommersiell service, beskrivning) Överföringar av köpkraft (%) i Österbotten. På bilderna till vänster presenteras dagligvaruhandelns influensområde och till höger fackhandelns influensområde. (Källa: Österbotten Lokalisering av kommersiell service i landskapet 22 Österbotten 2009).

23 SOTE-PALVELUT SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 23

24 LIIKENNE TRAFIK Vaasan kaupunkiseudun päätieverkon muodostaa VT3, VT8 ja VT18 Seinäjoki-Vaasa ratayhteys Vaasan lentoasema Vaasan satama Huvudvägnätet i Vasa stadsregion bildas av RV3, RV8 och RV18 Banavsnittet Seinäjoki Vasa Vasa flygplats Vasa hamn 24

25 LIIKENNE TRAFIK Liikennemäärät vuonna 2011 valta- ja kantateillä sekä tärkeimmillä seututeillä. Trafikmängder på riks- och stamvägar samt de viktigaste regionala vägarna år Liikennemäärien kasvun sijoittuminen vuoteen 2040 (Yleiseen kehitykseen perustuva perusennuste). Ökning av trafikmängderna fram till år 2040 (Grundprognos baserad på allmän utveckling). Liikennöidympiä teitä ovat VT8 ja VT3 Pohjanmaan henkilöautotiheys on Suomen maakunnista suurimpia (Pohjanmaan LJS 2013) De mest trafikerade vägarna är RV8 och RV3 Österbotten är ett av de landskap i Finland som har den högsta 25 personbilstätheten (Österbottens trafiksystemplan 2013)

26 LIIKENNE TRAFIK Rataverkon henkilöliikenteen matkojen määrät vuonna 2011 (1000 matkustajaa/v) Antal resor inom persontrafiken på bannätet år 2011 (1000 resenärer/år) Vaasa Seinäjoki-rataosuus on yksiraiteinen rata, jonka pituus on 75 kilometriä Radalla on viisi asemaa Sähköistys valmistui vuonna 2011 Seinäjoki Kaskinen-rata on nykyisin huonossa kunnossa ja nopeustaso on erittäin matala (Sito Oy) Vaasan radan eli 75 kilometrin pituisella Seinäjoki Vaasa( Vaskiluoto) ratayhteydellä henkilöliikennemäärä on noin matkustajaa 26 vuodessa (v. 2011). (Pohjanmaan LJS 2013) Banavsnittet Vasa Seinäjoki är en bana med enkel räls vars längd är 75 kilometer Längs banan finns fem stationer Elektrifieringen slutfördes år 2011 Banavsnittet Seinäjoki Kaskö är numera i dåligt skick och hastighetsnivån är mycket låg (Sito Oy) Persontrafiken på Vasabanan, dvs. den 75 kilometer långa järnvägsförbindelsen Seinäjoki Vasa( Vasklot) uppgår till cirka passagerare om året (2011). (Pohjanmaan LJS 2013)

27 LIIKENNE TRAFIK Lentoliikenne Flygtrafik Vaasan lentoaseman kautta matkustaa vuosittain noin (Kruunupyyn lentoaseman kautta vajaa matkustajaa) Tiheä päivittäinen vuorotarjonta Helsinkiin Suoria kansainvälisiä reittilentoyhteyksiä. Vaasasta lennetään päivittäin neljä suoraa lentoa Tukholmaan. Kansainvälistä tilausmatkaliikennettä Matkustajamäärältään Suomen viidenneksi vilkkain (Sito Oy, Pohjanmaan liitto) Via Vasa flygplats reser årligen cirka personer (knappa via Kronoby flygplats) Tätt dagligt turutbud till Helsingfors Direkta internationella reguljärflygförbindelser. Från Vasa avgår dagligen fyra direkta flyg till Stockholm. Internationell charterresetrafik Femte livligaste flygplatsen i Finland vad gäller antalet resenärer (Sito Oy, Österbottens förbund) 27

28 LIIKENNE TRAFIK Joukkoliikenne Pohjanmaan joukkoliikenteen verkko on sekä maakunnallisesti että seututasolla jotakuinkin kattava, mutta pääteiden ja kaupunkiseutujen ulkopuolella vuorotarjonta on jopa peruspalvelutason alapuolella (Pohjanmaan LJS 2013) Vaasassa joukkoliikenteen tarjonta on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta se on silti tuntuvasti suppeampi kuin 1990-luvulla ja maamme muissa keskisuurissa kaupungeissa. (Kaupan maakuntakaava, selostus) 28 Kollektivtrafiknätet i Österbotten är något så när heltäckande på såväl landskaps- som regionnivå, men utanför huvudvägarna och stadsregionerna ligger utbudet av turer t.o.m. under grundservicenivå. (Österbottens trafiksystemplan 2013) I Vasa har kollektivtrafikutbudet ökat på 2000-talet, men det är märkbart mindre än på 1990-talet och i andra medelstora städer i vårt land. (Landskapsplan för kommersiell service, planbeskrivning)

29 ENERGIA ENERGI Vuonna 2010 Pohjanmaalla tuotettiin noin 5,5 TWh sähköä, mikä tekee noin 7 % koko maan sähkontuotannosta Kristiinankaupungin ja Vaasan voimalaitokset käyttävät polttoaineinaan lähinnä kivihiiltä ja öljyä. Pohjanmaan maakunnassa oli vuonna 2009 yhteensä neljä tuulivoimala-aluetta, joilla sijaitsi yhdeksän voimalaa. Tuulivoimatuotannon kokonaistuotanto maakunnassa oli noin 9 GWh, joka vastaa noin 2 % Suomen tuulivoimatuotannosta. Maakunnan polttolaitokset siirtyvät vähitellen fossiilisista polttoaineista bioenergian käyttöön. Pohjanmaan liiton selvityksen Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla mukaan Pohjanmaalla suurimman käyttämättömän biomassavaran muodostaa metsähake. År 2010 producerades cirka 5,5 TWh el i Österbotten, vilket motsvarar 7 % av hela landets elproduktion. Kraftverken i Kristinestad och Vasa använder främst stenkol och olja som bränsle. I landskapet Österbotten fanns år 2009 totalt fyra vindkraftsområden med nio kraftverk. Vindkraftens totalproduktion i landskapet var ungefär 9 GWh, vilket motsvarar cirka 2 % av Finlands vindkraftsproduktion. Förbränningsanläggningarna i landskapet övergår så småningom från fossila bränslen till bioenergi. Enligt Österbottens förbunds utredning Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten består den största oanvända biomassatillgången i Österbotten av flis. 29

30 ENERGIA ENERGI Maakuntakaava, liite Landskapsplan, bilaga 30

31 ENERGIA ENERGI Maakuntakaava, vaihe 2 Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla, Ehdotus Landskapsplan, Etapplandskapsplan 2 Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten Förslag 31

32 KULTTUURIYMPÄRISTÖ KULTURMILJÖ 32

33 LUONNONYMPÄRISTÖ NATURMILJÖ 33

34 LUONNONYMPÄRISTÖ NATURMILJÖ Pohjanmaan maisemassa on monta erityispiirrettä, jotka vaikuttavat alueen yhdyskuntarakenteeseen. Pohjanmaan maisemarakenteen perusrungon muodostavat laaja saaristo, rannikon jokisuistoalueet ja yhteensä 11 vedenjakajaselänteiden erottamaa jokilaaksoa, joiden vedet laskevat Pohjanlahteen. Merenrannikon rantaviiva on pitkä, saaret mukaan luettuna rantaviivan pituus on noin km. Vesipinta-ala muodostaa kolmasosan maakunnan kokonaispinta-alasta, vaikka Pohjanmaalla on muuhun Suomeen verrattuna poikkeuksellisen vähän järviä. Nopea maankohoaminen, noin 8 mm vuodessa, yhdistettynä loivapiirteiseen maastoon muuttaa jatkuvasti rannikkoa ja saaristoa. Sen seurauksena muodostuu fladoja ja kluuvijärviä, jotka ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia ekosysteemejä. Erityisen arvokas ja monimuotoisuudeltaan rikas alue Merenkurkun saaristossa on ainutlaatuisen geomorfologiansa ansiosta hyväksytty Suomen ensimmäiseksi luonnonperintökohteeksi. (Vaihekaava 2 uusiutuvat energiamuodot) Landskapet i Österbotten har många karakteristiska drag som påverkar regionens samhällsstruktur. Grundstommen i Österbottens landskapsstruktur bildas av en omfattande skärgård, kustens älvdelta och totalt 11 älv- och ådalar som avskiljs av vattendelarryggar. Vattnet från älv- och ådalarna mynnar ut i Bottniska viken. Havskustens strandlinje är lång. Inklusive öar och holmar är strandlinjens längd ungefär km. Vattenarealen bildar en tredjedel av landskapets totala areal trots att det jämfört med övriga Finland finns exceptionellt få insjöar i Österbotten. Den snabba landhöjningen, som är cirka 8 mm per år, kombinerat med en långsluttande terräng förändrar ständigt kusten och skärgården. Till följd av detta uppkommer flador och glosjöar som bildar enastående ekosystem ur ett världsomfattande perspektiv. Ett speciellt värdefullt och mångfaldigt område i Kvarkens skärgård har tack vare sin enastående geomorfologi godkänts som Finlands första naturarv. (Etapplan 2 förnyelsebara energikällor) 34

35 VIRKISTYS JA MATKAILU REKREATION OCH TURISM 35

36 YHTEENVETO SAMMANFATTNING 36

37 YHTEENVETO SAMMANFATTNING Vaasan kaupunkiseutu käsittää seuraavat kunnat: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri Aluerakenne on syntynyt rannikon ja jokien varsille sekä niiden äärelle kehittyneiden kaupunkien sekä kunta- ja kyläkeskusten ympärille Vaasan seudulla asuu asukasta. Elinkeinorakenteen muutosten myötä asutus on keskittynyt yhä enemmän kaupunkeihin sekä maaseututaajamiin ja kylärakenne on harventunut. Väkiluku on kasvanut viimevuosina noin 800 hlö/vuosi. Vaasan kaupunkiseudun väestönkasvu 6. suurin verraten muihin kaupunkiseutuihin. Noin puolet on sijoittunut asemakaava-alueiden ulkopuolelle, ja tästä puolet haja-asutusalueelle Väestö ikääntyy huomattavaa vauhtia. Yli 65- vuotiaita on Pohjanmaan väestöstä 20 % Noin puolet koko maakunnan työikäisestä väestöstä asuu ja työskentelee Vaasassa. Työpaikkaomavaraisuus on yli 130 %. Suurin osa alueen työpaikoista on teollisuuden sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla. Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävä osa Suomen ja koko Pohjoismaiden energiateknologiateollisuudesta. 37 Vasa stadsregion omfattar följande kommuner: Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå. Regionstrukturen i Österbotten har uppkommit längs kusten, älven och åarna samt vid städer och kommunoch bycentrum som uppkommit kring dessa. Vasaregionen har invånare. I takt med förändringar i näringsstrukturen har bosättningen i allt större utsträckning koncentrerats till städer och landsbygdstätorter medan bystrukturen har blivit glesare. Invånarantalet har under de senaste åren ökat med 800 personer/år. Befolkningsökningen i Vasa ligger på sjätte plats i förhållande till andra stadsregioner. Ungefär hälften har bosatt sig utanför detaljplaneområden och av dessa bor cirka hälften i glesbygdsområden. Befolkningen åldras snabbt. Av invånarna i Österbotten är 20 % över 65 år. Ungefär hälften av hela landskapets befolkning i arbetsför ålder bor och arbetar i Vasa. Arbetsplatssufficiensen är över 130 %. År 2010 fanns totalt arbetsplatser i Vasaregionen; största delen inom industri, social- och hälsovårdsservice samt branscher inom parti- och detaljhandel. En betydande del av Finlands och hela Nordens energiteknologiindustri har koncentrerats till Vasaregionen.

38 YHTEENVETO SAMMANFATTNING Kaupan palvelut ovat keskittyneet pääosin taajamaalueille. Suurin kaupan tiheys on luonnollisesti Vaasan keskustassa. Tilaa vaativaa kauppaa on merkittävästi sijoittunut myös muualle (erit. autokauppa). Vaasan seudun ostovoima kaksinkertaistuu arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä. Vahvistettuun kokonaismaakuntakaavaan merkitty laatukäytävä on varattu ensisijaisesti yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja tieteen kehittämiselle Vaasan kaupunkiseudun päätieverkon muodostaa VT3, VT8 ja VT18. Pohjanmaan henkilöautotiheys on Suomen maakunnista suurimpia. Vaasan radan eli 75 kilometrin pituisella Seinäjoki Vaasa( Vaskiluoto) ratayhteydellä henkilöliikennemäärä on noin matkustajaa vuodessa (v. 2011). Radalla on viisi asemaa. Vaasan lentoaseman kautta matkustaa vuosittain noin Tiheä päivittäinen vuorotarjonta Helsinkiin, reittilentoja myös Tukholmaan. Pohjanmaan joukkoliikenteen verkko on melko kattava, mutta pääteiden ja kaupunkiseutujen ulkopuolella vuorotarjonta on jopa peruspalvelutason alapuolella, joukkoliikenteen tarjonta on lisääntynyt 2000-luvulla Den kommersiella servicen har huvudsakligen koncentrerats till tätortsområdena. Den tätaste kommersiella servicen finns självfallet i Vasa centrum. Handel som kräver mycket utrymme finns i betydande grad även på andra ställen (spec. bilhandel). Enligt uppskattning kommer köpkraften i Vasaregionen att fördubblas fram till år Den kvalitetskorridor som anvisats i den fastställda landskapsplanen har i första hand reserverats för utveckling av företagsverksamhet, kommersiell service och vetenskap. Huvudvägnätet i Vasa stadsregion bildas av RV3, RV8 och RV18. Personbilstätheten i Österbotten är en av de största av landskapen i Finland. Persontrafikmängden längs Vasabanan, dvs det 75 kilometer långa banavsnittet mellan Seinäjoki och Vasa (Vasklot), är ungefär resenärer per år (år 2011). Längs banan finns fem stationer. Via Vasa flygplats reser årligen cirka personer. Tätt dagligt turutbud till Helsingfors, reguljärflyg även till Stockholm. Kollektivtrafiknätet i Österbotten är förhållandevis täckande, men utanför huvudvägarna och stadsregionerna ligger turutbudet till och med under grundservicenivå. Utbudet av kollektivtrafik har ökat under 2000-talet. 38

39 YHTEENVETO SAMMANFATTNING Vuonna 2010 energia tuotettiin Pohjanmaalla pääosin erillisellä lämpövoimaloissa. tuulivoiman osuus jäi alle 1 %. Energiakulutuksesta 52 % on teollisuuden ja kolmannes asumisen ja maatalouden käyttöä. Maakunnan polttolaitokset siirtyvät vähitellen fossiilisista polttoaineista bioenergian käyttöön. Vaasan seudulla sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (jokivarsi), ja mm. kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tielinjauksia, jotka on huomioitava alueidenkäytön suunnittelussa. Saaristo kuuluu osin maailmanperintöalueeseen. Pohjanmaan maisemarakenteen perusrungon muodostavat laaja saaristo, rannikon jokisuistoalueet ja yhteensä 11 vedenjakajaselänteiden erottamaa jokilaaksoa, joiden vedet laskevat Pohjanlahteen. Nopea maankohoaminen, sekä loivapiirteiseen maastoon muuttaa jatkuvasti rannikkoa ja saaristoa Merenkurkun saariston maailmanperintöalue houkuttelee vuosittain alueelle kävijää. Maailmanperintöstatus aiheuttaa myös omat rajoituksensa alueen suunnitteluun. I Österbotten producerade man år 2010 energi främst i separata värmekraftverk. Andelen vindkraft förblev under 1 %. Av energiförbrukningen används 52 % av industrin och en tredjedel för boende och lantbruk. Förbränningsanläggningarna i landskapet övergår så småningom från fossila bränslen till bioenergi. I Vasaregionen finns värdefulla kulturmiljöer av riksintresse (älv- och ådalarna) och bl.a. kulturhistoriskt betydande vägsträckningar som bör beaktas i planeringen av områdesanvändningen. Skärgården ingår delvis i världsarvet. Grundstommen i Österbottens landskapsstruktur bildas av en omfattande skärgård, kustens å- och älvdeltan och totalt 11 å- och älvdalar som avskiljs av vattendelarryggar. Vattnet från å- och älvdalarna mynnar ut i Bottniska viken. Den snabba landhöjningen samt den långsluttande terrängen förändrar ständigt kusten och skärgården. Världsarvet Kvarkens skärgård lockar årligen besökare till området. Världsarvsstatusen medför även begränsningar för planeringen av regionen. 39

40 40

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava 3.12.2012 Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava Bilagor Liitetiedostot Korsholms kommun Mustasaaren kunta Centrumvägen 4 Keskustie 4 65610 Korsholm 65610 Mustasaari Växel:

Lisätiedot

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND / Pohjanmaan liitto 2013 Omslagsbild/Kannen kuva: ÖFPL/Göran

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA Maakuntahallitus 22.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO... 4 1.2 Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet... 4

Lisätiedot

Hangon kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvitys Tra ikutredning för Hangö stamstads generalplan HANGON KAUPUNKI

Hangon kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvitys Tra ikutredning för Hangö stamstads generalplan HANGON KAUPUNKI Hangon kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvitys Tra ikutredning för Hangö stamstads generalplan HANGON KAUPUNKI Hangon kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvitys Trafikutredning för Hangö stamstads

Lisätiedot

Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 1 2 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 Alueelliset ympäristöjulkaisut Regionala miljöpublikationer 419 Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma Preliminärt skötselprogram

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Fastställd med miljöministeriets beslut Vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 21.12.2010

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 3 (52) Pohjanmaan maakuntakaava KAAVASELOSTUS 2. vaihemaakuntakaava Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla Maakuntahallitus 19.12.2011 Luonnos

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

Prognos för behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi

Prognos för behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi Prognos för behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi Kunskapslyft för vuxna till stöd för sysselsättningen i landskapet Österbotten Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs?

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? Seppo Laakso Helsingin seudun aluetalous eurooppalaisesta näkökulmasta

Lisätiedot

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013

Lisätiedot

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Prognos över yrkeshögskoleutbildningen Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Utbildar yrkeshögskolorna tillräckligt med yrkesfolk för arbetsmarknaden? Valmistuuko ammattikorkeakouluista riittävä määrä ammattilaisia

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset

Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset ÖSTERBOTTENS VINDKRAFT OCH SPECIALTRANSPORTER Asiakirjatyyppi: Raportti Päivämäärä: 20.12.2012 Dokumenttyp: Rapport Datum: 20.12.2012 Tilaaja: Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa Selostus Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012 2 POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAAN

Lisätiedot

Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset

Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset ÖSTERBOTTENS VINDKRAFT OCH SPECIALTRANSPORTER Asiakirjatyyppi: Raportti Päivämäärä: 20.12.2012 Dokumenttyp: Rapport Datum: 20.12.2012 Tilaaja: Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA) KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot