Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016"

Transkriptio

1 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kaakkois-Suomen ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri

2 Toimivat liikenneyhteydet Kaakkois-Suomen avaintekijä Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee elinkeinoelämän kilpailukykyä vahvistavaa liikenneinvestointiohjelmaa. Keväällä valmistuneessa liikennepoliittisessa selonteossa on tunnistettu hyvin Venäjän liikenteen voimakkaasta kasvusta lisääntyvät liikenteelliset ongelmat. Hallitus tulee merkittävästi panostamaan rajanylityspaikkoihin ja niihin johtaviin teihin. Kaakkois-Suomen ELYkeskus on varautunut kaakon rajanylityspaikkojen kehittämiseen yhdessä Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Senaatin kanssa. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikennemäärät ovat korkeampia kuin koskaan. Rajan ylitti vuonna 2011 yhteensä 3,4 miljoonaa ajoneuvoa ja 8,5 miljoonaa henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli 24 % ja kasvu jatkuu edelleen voimakkaana. Erityisesti henkilöliikenne kasvoi voimakkaasti. Venäläiset jättivät vuonna 2011 Kaakkois- Suomeen 430 M ja koko Suomeen yli miljardi euroa tavaroiden ja palveluiden ostoina. Potentiaali on vielä huomattavasti suurempi, mutta sitä päästään hyödyntämään vain, jos meillä on toimiva infrastruktuuri ja rajanylitys tapahtuu sujuvasti. Uskon myös, että transitoliikenne, ja maailmantalouden kasvaessa Suomen omakin vienti tulevat edelleen kasvamaan. Tämän vuoksi pitää johdonmukaisesti vahvistaa vientiteollisuuden kilpailukykyä parantamalla ulkomaankaupan maantieyhteyksiä. Toimivat liikenneyhteydet ovat liiketoimintojen sijoittumisen kannalta yksi merkittävimmistä tekijöistä. Liikennejärjestelmällä, maankäytöllä ja yhteiskunnan erilaisten palveluiden sijoittumisella on vahva keskinäinen yhteys. Liikennejärjestelmää on kehitettävä maankäytön suunnittelun ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa yhteistyössä. Nykymuotoisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mahdollisuudet alueen kehittäjänä ovat hyvät. Liikennevastuualueen johtajana haluan viestittää selkeästi, että liikennejärjestelmän kehittäminen on ykkösasia alueellamme. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala asemoituvat tänä päivänä liikenteellisesti mielenkiintoiseen maantieteelliseen positioon EU:n ja Venäjän välille. Haastan alueen kaikki toimijat yhdessä huolehtimaan siitä, että kehitämme tämän käytävän sellaiseksi, jonka kilpailukyky on riittävä. Tästä hyötyy alue ja koko Suomi. Antti Rinta-Porkkunen johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Rajan ajoneuvoliikenne Toteutunut kokonaisliikenteen kasvu vv Liikenteen eri kasvuskenaariot vv Nykyinen rajanylityskapasiteetti Kapasiteetin puute voi kääntää rajan ylittävän liikenteen määrän laskuun Miljardiluokan potentiaali? vuodet Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2

3 Tavoitteena toimiva ja turvallinen liikennejärjestelmä Liikennepoliittinen selonteko korostaa maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamista ja kestävien liikennemuotojen, kuten joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämistä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuu aktiivisesti niin maakuntien kuin kuntienkin liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämiseen. Liikennejärjestelmää kehitetään samanaikaisesti maankäytön suunnittelun kanssa ottaen huomioon asumisen, palveluiden ja elinkeinoelämän tarpeet (MALPE-ajattelu). Liikennejärjestelmän kehittämistä tarkastellaan niin sanotun neliporrasperiaatteen mukaisesti. Toimenpiteissä edetään vaiheittain pienistä ratkaisuista isoihin, ja tehdyillä ratkaisuilla pyritään vaikuttamaan myös ihmisten liikkumistarpeeseen ja kulkumuotojen valintaan. Liikenneturvallisuustyö on merkittävä osa liikennejärjestelmätyötä. ELY-keskuksen toiminta on viime vuosina painottunut yhteistyöhön poliisin, Liikenneturvan ja kuntien kanssa. Viranomaistyöllä edistetään kuntatason liikenneturvallisuustyötä, erityisesti eri hallinnonalojen koulutus-, valistus- ja tiedotustyötä, mutta pidetään myös kunta- ja seutukohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat ajan tasalla. Rahoituskehys 2012, 47 M 3 % 5 % 7 % 3 % 82 % Perustienpito 38,5 M Joukkoliikenne 3,4 M Ulkopuolinen rahoitus (EU+kunta) 2,1 M Maanhankinta 1,6 M Yksityistiet 1,4 M Joukkoliikenteen palvelutasoa kaupunkiseuduilla pyritään kehittämään, jotta sen käyttö lisääntyisi. Tarvitaan joukkoliikenteen palvelutarjonnan lisäämistä, sujuvuuden parantamista ja matkalippujen hintojen pitämistä mahdollisimman edullisina. ELY-keskus ostaa alueellaan kuntien välisiä vuoroja ja rahoittaa kuntien ostamia sisäisiä vuoroja sekä matkalippujen hinnanalennuksia. Harvaan asutuilla alueilla joukkoliikenteen palveluja kehitetään siten, että valtakunnallisesti määritellyt joukkoliikenteen peruspalvelutavoitteet toteutuvat. Kustannustason nousun ja reaalisesti vähentyneen rahoituksen takia on ilmeistä, että linja-autoliikenteen palvelut tulevat heikentymään erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Liikennevirasto on vuonna 2012 osoittanut Kaakkois- Suomen ELY-keskukselle yhteensä 47 M :n rahoituksen. Se on likimain samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuosille ei rahoitukseen ole odotettavissa muutosta. Liikennepoliittisessa selonteossa on lupaus perusväylänpidon rahoituksen kasvattamisesta vasta vuodesta 2016 alkaen. Perusväylänpidossa priorisoidaan valtakunnallisesti vilkkaiden teiden palvelutaso, jolloin joudutaan tinkimään vähäliikenteisten teiden hoidosta ja ylläpidosta. Tämä johtaa vääjäämättä alemman tieverkon kunnon heikentymiseen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen maanteiden hoidon ja ylläpidon taso perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin. Vuosittain päällysteitä uusitaan noin 150 kilometrin matkalla. Päällysteiden ylläpito painottuu vilkkaimmille teille, joiden kunto pidetään nykytasolla. Alemman tieverkon huonokuntoisten teiden määrä tulee lisääntymään melkoisesti vuoteen 2016 mennessä. Sitä vastoin kevyen liikenteen väylien kunto paranee. Sorateiden kelirikko on vuosia jatkuneiden systemaattisten korjausten ansiosta vähentynyt. Painorajoituksiin ei ole viime vuosina Kaakkois-Suomen alueella tarvinnut turvautua. Siltojen kunto on Kaakkois-Suomessa valtakunnalliseen tason verrattuna varsin hyvä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallinen tieliikennetelematiikkayksikkö VALTTI vastaa koko maan tienvarsiteknologiaan ja liikenteen hallinnan tietopalveluihin liittyvistä suunnittelu-, kunnossapito-, ja hankintatehtävistä. Tienpidon rahoitus tuoteryhmittäin 4 % 1 % 9 % 17 % 28 % 20 % 21 % Hoito 11,4 M Ylläpito 8,5 M Valtakunnallinen liikennetelematikkayksikkö, Valtti 8,4 M Investoinnit 6,8 M Suunnittelu 3,7 M Käyttöenergia 1,6 M Liikenteen hallinta 0,3 M 3

4 Merkittävimmät tieinvestointihankkeet Kaakkois-Suomen ELYn alueella on käynnissä kaikkiaan kolme valtatieverkon kehittämisinvestointihanketta Valtatien 6 parantaminen välillä Lappeenranta Imatra, 177 M, valmistuu 2012 E18 Koskenkylä Loviisa Kotka, PPP-hanke 625 M, valmistuu 2014 E18 Haminan ohikulku, 177 M, valmistuu 2014 Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi eduskunnalle liikennepoliittisen selonteon. Selonteossa on esitetty liikenneverkon kehittämisohjelma vuosille sekä liikenneverkon kehittämisohjelma , suunnitteluohjelma. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti Kaakkois-Suomen ELYn alueelle sijoittuvat vielä aloittamattomat selonteon kehittämisohjelmiin sisältyvät hankkeet sekä kehittämisohjelmiin edelleen ehdolla olevat hankkeet. Hankkeiden kustannusarviot on esitetty maanrakennusindeksin pisteluvussa 150. Liikenneverkon kehittämisohjelman hankkeet Kaakkois-Suomessa: Vt 6 Taavetti Lappeenranta (1) Valtatie 6 on Etelä-Karjalan teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetusten tärkein väylä, sekä Suomen ja Venäjän välisen tieliikenteen toinen pääyhteys. Tiellä liikennöi päivittäin autoa, joista poikkeuksellisen suuri osuus (noin autoa) on raskasta liikennettä. Tie parannetaan noin 27 km matkalta nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi valtatieksi. Valtatie noudattelee nykyistä linjausta. Jurvalan taajaman kohdalla tie sijoittuu 12 km osuudella nykyisen valtatien etelä puolelle samaan maastokäytävään rautatien kanssa. Hankkeen kustannusarvio on 90 M. E18 Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue, (2) Vaalimaa on Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen vilkkain rajanylityspaikka. Hankkeessa rakennetaan 500-paikkainen kuorma-autojen odotusalue rajanylityspaikan eteläpuolelle. Tiesuunnitelma mahdollistaa alueen laajentamisen myöhemmin rekalle. Hankkeen kustannusarvio on 25 M. Liikenneverkon kehittämisohjelman suunnittelukohteet Kaakkois-Suomessa: Vt 12 Lahti Kouvola (4) LIPOSEn valmisteluvaiheessa on selvitetty yhteysvälin uusi kustannustehokkaampi kehittämisratkaisu. Yhteysväli on jaettu viiteen eri jaksoon, jotka kehitetään kunkin jakson tarpeiden mukaisesti. Välille Joutjärvi Nastola rakennetaan toinen ajorata ja Nastola Uusikylä-välille ei esitetä toimenpiteitä lainkaan. Muu osuus parannetaan keskikaiteellisena ohituskaistatienä. Parantaminen tehdään nykyiselle linjaukselle muutoin paitsi välillä Arolasta Hiisiöön. Kausalan uusi tielinja kiertää pohjoispuolitse. Hankkeen kustannusarvio on 96 M. Hanke voidaan aloittaa välittömästi tieosalla Tillola Keltti, jossa on valmis rakennussuunnitelma valtatien parantamiseksi noin 4,5 km osuudella nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi valtatieksi (kustannusarvio on 15,8 M ). E18 Hamina Vaalimaa (3) Haminan ja Vaalimaan välinen tie rakennetaan koko osuudella (32 km) moottoritieksi nykyisen tien pohjoispuolelle. Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Investointikustannukset ovat 240 M. Valtatieosuus oli yksi LI- POSEn revoluutiohankkeista. 4

5 Liikenneverkon kehittämisohjelmaan ehdolla olevia hankkeita ELYn alueella on lukuisia hankkeita, jotka ovat liian suuria rahoitettavaksi perustienpidon alueinvestointikehyksistä. Ne eivät myöskään sisälly mihinkään käynnissä oleviin teema- tai kehittämisohjelmiin. Seuraavassa on esitelty ne hankkeet, joissa on olemassa toteuttamisvalmius. Vt 15 Kotkan sisääntulo (5) Valtatie parannetaan erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaiteella. Paimenportin valo-ohjattu tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä. Hankkeen kustannusarvio on 25 M. Vt 15 Kotka Kouvola (6) Kotkan Rantahaan ja Kouvolan Tykkimäen välinen osuus parannetaan nykyisellä paikalla keskikaiteelliseksi ohituskaista-tieksi. Hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on noin 70 M. Vt 6 Korian kohta, Kouvola (8) Valtatien 6 välin Koskenkylä Kouvola parantamishanke valmistui vuonna Leveäkaistatie kaventuu Korian rautatiesillan kohdalla. Poikkileikkauksen kaventuminen aiheuttaa vakavan sujuvuusongelman ja liikenneturvallisuusriskin. Tiesuunnitelma valmistui keväällä 2011, ja hankkeen kustannusarvio on 8 M. Vt 15 Keltakangas, Kouvola (9) Kymenlaakson jätteenkäsittelylaitokselle käännytään valtatieltä vilkkaan ja liikenneturvallisuudeltaan heikon nelihaaraliittymän kautta. Eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2012, mutta toteutukselle ei toistaiseksi ole osoitettu rahoitusta. Toteutuksen kustannusarvio on 5,5 M. Vt 26 Hamina Taavetti (10) Raskaan liikenteen kuormittama tieosuus ei täytä liikenteen vaatimuksia. Tiellä on tapahtunut useita vakavia onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena raskas ajoneuvo. Sujuvuusongelmia on erityisesti talvikeleillä, kun raskaat ajoneuvot juuttuvat mäkiin. Tien voimakas parantaminen maksaa noin 70 M. Esiselvityksissä on hahmoteltu tien parantamista vaiheittain neliporrasperiaatteen mukaisesti. Ensivaiheen toimenpiteet ovat liittymien parantamisia, kevyen liikenteen väyliä sekä raskaan liikenteen ohituspaikkojen rakentamista pahimmille mäkiosuuksille. Hankkeen kustannusarvio on 2 6 M. Vt 13 Myttiömäen kohta, Savitaipale (11) Valtatien 13 yhteysväli Mikkeli Lappeenranta on tärkeä Etelä-Karjalan puunjalostusteollisuuden raaka-aineiden kuljetuksille. Samalla se on tärkeä tavara- ja henkilöliikenteen yhteys Venäjälle. Yhteysvälille laadittiin vuonna 2010 toimenpidesuunnitelma. Tärkeimmäksi parannuskohteeksi nousi Myttiömäen kohta Savitaipaleella. Hankkeen tiesuunnittelu on käynnissä ja hanke on toteutusvalmis aikaisintaan vuonna Hankkeen kustannusarvio on 6,5 M. Vt 13 Lappeenranta Nuijamaa (7) Rakennetaan valtatielle noin 7 km mittainen lisäkaista sekä erillinen paikoitusalue rajanylityspaikan tuntumaan rekkojen pysäköintiä varten. Hankkeen kustannusarvio on 29 M. Kt 62 Huuhkala Käyhkää, Ruokolahti ja Puumala (12) Raskas liikenne rasittaa vaarallisen kapeaa, suhteellisen jyrkkäluiskaista ja paikoin riittämättömin rakennekerroksin tehtyä tietä. Tavoitteena on tien rakenteen parantaminen ja leventäminen noin 15 km matkalla yhtenäiseen 8 metrin poikkileikkausleveyteen. Hanke sijoittuu osin Etelä-Savon puolelle. Tiesuunnitelma on valmis ja hankkeen kustannusarvio on 3 M. 5

6 Alueelliset perustienpidon investointihankkeet Liikenneinfraa parannetaan vuosittain noin miljoonalla eurolla. Suunnittelukaudella hankkeita toteutetaan paljon EU-ohjelmien kautta. Kymenlaakson EAKR-ohjelman avulla rahoitetaan vuonna 2012 valtatie 6 Puhjon (Tervaskankaan) ja valtatie 15 Jyrään liittymien parantaminen. ENPI-ohjelmatuella parannetaan liikenneoloja rajan- ylityspaikoilla yhteensä 14,1 M :lla vuosina Alueelliset investointihankkeet Nro Hankkeen nimi Kunta M Rahoituslähde Aloitusvuosi 2012 KAS-ELY Teema EU* Kunta 13 Vt 6, Puhjon (Tervakangas) liittymä Kouvola 1,0 x x 14 Vt 7, Vaalimaan tavaraliikenteen eriyttäminen Vironlahti 8,00 x 15 Vt 15, Jyrään liittymä + kevyen liikenteen väylä Kouvola 1,60 x x x 16 Mt 390, Simola Vainikkala Lappeenranta 6,80 x x 17 Mt 3932, Ravattilan koulun kohta Lappeenranta 0,20 x x Aloitus Vt 6, Pohjavesisuojaus, Utti 4. vaihe Kouvola 1,90 x 19 Vt 13, Nuijamaan raja-aseman liikennejärjestelyt Lappeenranta 3,00 x x 10 Vt 26, Ensivaiheen parantamistoimet Hamina, Luumäki 2,00 x 20 Kt 62, Imatran raja-aseman liikennejärjestelyt Imatra 4,30 x x 21 Mt 369, Kääpälä Pyöriälä, kevyen liikenteen väylä Kouvola 1,50 x x 22 Mt 409, Marttilan kevyen liikenteen väylä Savitaipale 0,50 x 23 Mt 14832, Haukilahti Pulp, kevyen liikenteen väylä Lappeenranta 0,50 x 24 Vt 15, Valkealan liittymän parantaminen Kouvola 1,20 x 25 Mt 408, kevyen liikenteen väylän parantaminen Taipalsaari 0,20 x 26 Vt 13, Kuukanniemi Iitiä Lemi ja Lappeenr. 1,20 x x 27 Mt 370, Ahmannintie Kuusaniammentie Kouvola 0,40 x *EAKR ja ENPI Suuret pääteiden kehittämishankkeet Tie Hankkeen nimi 2012 Liikenneverkon kehittämisohjelman hankkeet Vt 6 Taavetti Lappeenranta E18 Vaalimaan rekkaparkkialue* E18 Hamina Vaalimaa Liikenneverkon kehittämisohjelman hanke Vt 12 Lahti Kouvola Liikenneverkon kehittämisohjelmaan ehdolla olevia hankkeita Vt 15 Kotkan sisääntulo* Vt 15 Kotka Kouvola Vt 13 Nuijamaan rajaliikenteen järjestelyt* Vt 6 Korian kohta Vt 15 Keltakangas Vt 26 Hamina Taavetti Vt 13 Myttiömäen kohta Kt 62 Huuhkala Käyhkää Vt 12 Tillola Keltti * Kuulemiset/valitusprosessi Tiesuunnittelu Rakentaminen Toteuttamisvalmius* *Suunnitelmat ovat valmiit, mutta rahoituspäätös puuttuu. 6

7 Kaakkois-Suomi eturintamassa kestävän kasvun liikennejärjestelmätyössä ELY tekee yhdessä sidosryhmien kanssa jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä Kaakkois-Suomen alueella. Molempien maakuntien alueella toimivat maakuntien liittojen vetämät liikenneryhmät, joka koordinoivat alueellista liikennejärjestelmän kehittämistä. Työhön liittyy kiinteästi liikenteen, maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinoelämän (MALPE) toimintaedellytysten yhteensovittaminen. Tavoitteena on eheän, toimivan ja kilpailukykyisen aluerakenteen luominen. MALPE-työ pyrkii sovittamaan yhteen yhdyskuntarakenteen osa-alueiden maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinoelämän tarpeet Maakuntakaavoitusta tarkemmalla tasolla. MALPE-työn tavoitteena on tarkastella seutua kokonaisuutena. Tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa tehtävä suunnittelu vaikuttaa positiivisesti seudun yhdyskuntarakenteen eheyteen, yritysalueiden kilpailukykyyn, asuinalueiden laatuun, liikennejärjestelmän toimivuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen. Viihtyisän, toimivan ja ympäristönäkökulmat huomioivan yhdyskuntarakenteen kehittäminen edellyttää eri toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä strategisella tasolla. Kaakon Suunta on Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen seutusuunnitteluprojekti, jossa edistetään alueen kuntien yhteistyötä yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. Hankkeessa laaditaan kaupunkiseudun kehityskuva ja toimintamalli MALPE-periaatteiden mukaisesti. Työssä on laadittu kolme kehityskuvavaihtoehtoa, joista vaikutusten arvioinnin perusteella valitaan alueen kehityskuva Kouvolassa ja Lappeenrannassa on käynnistymässä kaupungin maankäytön kehittämistä palvelevat rakennemallityöt. Tavoitteena on hahmottaa pitkän aikavälin linjaratkaisuja kaupungin maankäytössä sekä yhteensovittaa maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelujen sijoittuminen sekä elinkeinoelämän tarpeet. Rakennemallityössä tutkitaan eri toimintojen tuottamia liikennesuoritteita, niiden suuntautumista ja kulkumuotojakaumaa. Rakennemallityöt toimivat lähtöaineistona yleiskaavatyölle. ELYkeskus osallistuu töihin asiantuntijana. Malpe-työn esimerkkinä: liikennepoliittisen selonteon kokeiluhankkeet liikennejärjestelmätyössä LIPOSEn taustaselvityksenä on tehty kahdeksan kokeiluhanketta, joista kaksi oli Kaakkois-Suomen ELYn vastuulla: E18-kasvukäytävä välillä Koskenkylä Vaalimaa Valtio investoi E18-moottoritien rakentamiseen tällä vuosikymmenellä lähes miljardi euroa. Kokeilussa selvitettiin, miten investoinneista voitaisiin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin uudenlaisella yhteistyöllä tuottaa nykyistä tehokkaammin kilpailukykyä, työtä ja taloudellista kasvua tien vaikutusalueen elinkeinoelämälle ja kunnille. Kokeilussa ideoitiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia kasvukäytävän varrelle hyödyntäen väylän erityispiirteitä: moottoritie, Venäjän läheisyydestä syntyvä suuri asiakaspotentiaali, tiehen kytkeytyvät vihreä moottoritie- ja älyliikennekonseptit sekä erinomaiset satamayhteydet. Nämä tarjoavat yrityksille ja kunnille houkuttelevan ja poikkeuksellisen paljon kehittymismahdollisuuksia sisältävän toimintaympäristön. Kokeilu laajennetaan ministeriöiden johdolla kansainväliseksi kasvukäytävähankkeeksi. Vt 12 Lahti Kouvola yhteysvälin uusi, kustannustehokkaampi kehittämisratkaisu: Valtatien 12 Lahti Kouvola-yhteysvälin nykyinen kehittämissuunnitelma on niin kallis (176 M ), ettei sen toteuttamiselle ole näköpiirissä rahoitusta. Kokeilussa etsittiin yhteysvälille käyttäjälähtöistä, kustannustehokkaampaa ja edullisempaa kehittämisratkaisua, joka parantaisi riittävästi liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Tiestä tehtiin Liikenneviraston, ELY-keskusten, kuntien, Kymenlaakson liiton sekä konsulttien yhteistyönä uusi ideasuunnitelma. Käyttäjien kokemat ongelmat ja parantamistarpeet selvitettiin haastattelututkimuksilla. Yhteysvälin ongelmanratkaisua tarkasteltiin myös aluerakenteen ja liikennejärjestelmän sekä joukkoliikenteen näkökulmista. Optimaalisin tulos saavutetaan 96 M maksavalla ratkaisulla, jonka hyöty-kustannussuhde on 2,9. Uudella ratkaisulla saavutetaan 75 % alkuperäisen ratkaisun vaikutuksista. 7

8 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoiminta-alueen kannanotto TLS: ään: Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen tärkeimmät liikenteen kehittämisen tavoitteet ovat elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, kansainvälisten yhteyksien, rajaliikenneväylien ja rajatoimintojen kehittäminen, raideliikenteen aseman vahvistaminen, perusväylänpito ja joukkoliikenteen kehittäminen. TLS linjaa liittojen ja ELYn yhdessä esittämät tavoitteet. Myös tervetulleet olivat hallituksen kehysriihessä päätetyt hallituskaudella aloitettavat liikennehankkeet. Niistä kauan odotetut parannuskohteet osuivat tavoitteiden mukaisesti kaakkoiseen Suomeen. Myös ENPI-ohjelma toi kehittämisen mahdollisuuksia. Sen kautta saadaan merkittävää avustusta rajaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Perustienpidon rahasummaa tullaan myös korottamaan, jolloin alueellisia investointeja voidaan tehdä enemmän ja parantaa olevaa tilannetta. Satamaan suuntautuviin elinkeinoelämän kuljetuksiin jää edelleen vuoden 2016 jälkeen pahoja pullonkauloja. Kansainväliset yhteydet Merkittävin kansallinen ja kansainvälinen väyläinvestointi on E18-moottoritien loppuunsaattaminen. Kasvava rajaliikenne sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta ovat Kaakkois-Suomen erityspiirre. Rajanylitysten toimivuus tulee jatkossa varmistaa kokonaisuutena niin, että viranomaistoimintaa ja liikenneväyliä kehitetään rinnakkain liikenteen painopisteiden mukaisesti tiivistäen myös yhteistyötä Venäjän puolen vastuutahojen kanssa. Ennusteet vuodelle 2020 näyttävät liikenteen kaksinkertaistumista. Rajanylityspaikkojen vahvalla kehittämisellä kaakkoinen Suomi pystyy hyödyntämään kaiken potentiaalin, joka kasvavasta rajaliikenteestä voidaan saada sekä tuloina että elinkeinoelämän ja palvelujen kehittymisenä, kilpailukyvyn voimistumisena ja liikenneturvallisuuden paranemisena. Rajaliikenteen sujuvuuden hyödyt myös koko Suomen kansantaloudelle ovat erittäin merkittävät. Maakuntien liitot ovat ELY-keskuksen kanssa vahvasti samaa mieltä siitä, että Suomen viennin kilpailukyvystä on kokonaisuudessaan huolehdittava. Valtateiden 12 Lahti Kouvola ja 15 Kouvola Kotka yhteydet Suomen suurimpaan yleissatamaan Hamina Kotkaan on saatava suunnittelu/rakentamiskohteeksi. Kilpailukyvyn kannalta myös valtatie 6 Lappeenranta Taavetti yhdessä valtatien 26 Hamina Taavetti kanssa ovat hyvin merkittäviä rajan, teollisuuden ja sataman välisiä liikenneyhteyksiä, joita tulee parantaa pikaisella aikataululla. Joukkoliikenteen kehittäminen Kunta- ja palvelurakenteen uudistuessa joukkoliikenteen merkitys korostuu entisestään. Tulee luoda tehokas seudullinen joukkoliikennejärjestelmä, jonka perustana on nopeudeltaan ja vuorotarjonnaltaan kilpailukykyinen runkoverkko. Joukko- ja raideliikenteen kehittämisen määrärahoja tulee lisätä tarvittavilta osiltaan myös suurten kaupunkiseutujen ulkopuolelle. Perusväylänpito ja uudet rahoitusmallit Perusväylänpidon määrärahan korottaminen on hyvin tarpeellista. Alueellisissa investoinneissa korostuvat seudullisten kevyen liikenteen väylien ja taajamien liittymäjärjestelyjen lisäksi ns. väliinputoajakohteet, joiden toteutuminen on siirtynyt vuodesta toiseen. Näiden hankkeiden toteutumisen viivästyminen ja epävarmuus ovat heikentäneet elinkeinoelämän toimintaympäristöjä ja jarruttaneet kuntien maankäytön kestävää kehittämistä. Uusien, vaihtoehtoisten rahoitusmallien kehittäminen luo kasvavia mahdollisuuksia lieventää niukkenevien rahoitusresurssien vaikutuksia. Perusväylänpidon ja joukkoliikenteen määrärahoja tulee suunnata nykyistä painokkaammin eteläiseen Suomeen, jossa liikennekuormitus on suurinta. Valtion budjettirahoituksen lisäksi tarvitaan tulevaisuudessa vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, jotta odotettavissa olevat, välttämättömät investoinnit voidaan toteuttaa ilman niiden kohtuutonta lykkääntymistä, kuten käy väliinputoajien osalta kaiken aikaa. Rahoitustaso on perusteltua sitoa indeksiin niin, että hankinta-arvo säilyy. Yhteystiedot: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue Puhelinvaihde: Postiosoite PL 1041, Kouvola Faksi: Kotisivut: Sähköpostit: Tienkäyttäjän linja, 24 h Puh (pvm) ilmoitukset tien kunnosta ja liikenteen ongelmista

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Väylien parantamisella positiivinen vaikutus kaakon alueen kasvuun Hallituksen kevään kehysriihen tulos oli Kaakkois-Suomen ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2018 Kaksijakoisissa tunnelmissa Vt 6 Taavetti Lappeenranta on saamassa valtion lisätalousarviossa alkurahoituksen vuodelle 2014 sekä

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Portti EU:sta Venäjälle

Portti EU:sta Venäjälle IMATRA HELSINKI LAHTI VT12 PORVOO E18 LAPPEENRANTA Imatra Nuijamaa KOUVOLA Vainikkala VT15 VT26 VIIPURI HAMINA Vaalimaa KOTKA PIETARI Narva K Y M E N L A A K S O Portti EU:sta Venäjälle Lukijalle Meriliikenne

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Vt 12 Kouvola Lahti yhteysväli Valtatien 12 yhteysvälin Kouvola - Lahti perusparantaminen on ollut vireillä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA Matti Viialainen 14.9.2015 9.9.2015 1 LUUMÄKI-IMATRA IMATRANKOSKI KAKSOISRAIDE ON KÄRKIHANKE Yhteysväli on priorisoitu ensimmäiseksi Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita?

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Mervi Karhula 28.10.2014 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018

AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018 AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018 1. SOPIJAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille: Etelä-Karjalan liitto Imatran

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus 1 Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 2 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysiväylän liikenneseminaari 6.5.2015 Kuopio Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.5.2015 1 Lähde: Ruut Rissanen, Antti Rehunen, Hanna Kalenoja, Ossi Ahonen, Tommi

Lisätiedot

Suomen logistiikan näköalat

Suomen logistiikan näköalat BESTUFS II Tavaraliikenne kaupungeissa 22.8.2007 Suomen logistiikan näköalat Jari Gröhn, yli-insinööri Liikennepolitiikan osasto 1 Logistiikka hallitusohjelmassa! Osallistutaan EU:n logistiikkapolitiikan

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu. Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015

Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu. Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015 Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015 Kehityskeskustelun ohjelma 1. Keskustelun avaus ja järjestäytyminen; Antti Jämsén 2. Edellisen kehityskeskusteluun

Lisätiedot

Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla

Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 2-212 Toteutuma heinäkuu loppuvuosi ajon.lkm ajon.lkm Vaalimaa Nuijamaa Imatra 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2 21 22 23 24 25

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Rajanylityspaikkojen ja liikenneinfran kehittäminen Raja asemien ja liikenneväylien kapasiteetti tulee rakentaa lähimmän viiden vuoden ajanjaksolla

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

Suomi tarvitsee vetävät väylät!

Suomi tarvitsee vetävät väylät! Kauppakamariryhmä 2.3.2011 Suomi tarvitsee vetävät väylät! Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Toimivat

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN Euroopan tulevaisuuden kilpailukyvyn ydintekijä on TEN-T liikenneverkkoon perustuva saavutettavuus. Botnian käytävä on osa TEN-T ydinverkkoa kulkee pohjois-etelä-suuntaisesti

Lisätiedot

Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014

Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014 Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014 POS ELY / Airi Muhonen 28.10.2014 1 POS ELY / Airi Muhonen 28.10.2014 2 Pitkien matkojen ja kuljetusten

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse?

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? 23.8.2010 VT 12 seminaari - Kouvola Jyrki Myllyvirta Kaupunginjohtaja Elinkeinoelämän valtasuoni kuntoon ja vetämään Vt 12 on elinkeinoelämän kannalta

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana

Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana Ylijohtaja Anne Herneoja 13.10.2011 Vastuu teistä, radoista ja vesiväylistä Liikennevirasto kehittää ja ylläpitää rautatie-, meri- ja tieliikennettä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Lapin liikennehankkeet ja tulevaisuuden näkymät. Jaakko Ylinampa, johtaja

Lapin liikennehankkeet ja tulevaisuuden näkymät. Jaakko Ylinampa, johtaja Lapin liikennehankkeet ja tulevaisuuden näkymät Jaakko Ylinampa, johtaja ULKOMAANKAUPAN OSUUS SUOMEN BKT:N ARVOSTA 80% 2/3 SUOMEN VIENNISTÄ SYNTYY UUDENMAAN ULKOPUOLELLA Kuva: Tiina Merikoski / Neljäs

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva Salpausselän palveluvyöhyke 1 Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke, jossa palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot