Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus"

Transkriptio

1 Vakuutusehdot Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Voimassa alkaen Sisällysluettelo Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 2 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaolo 2 4 Korvattavat vahingot Hevosen tapaturma tai tapaturmainen kuolema Taloudellinen menetys Hevosen hoitokulut ja matkakulut Kilpavarusteet 2 5 Korvausrajoitukset Hevosta koskevat korvausrajoitukset Kilpavarusteita koskevat korvausrajoitukset 3 6 Vahinkojen korvaaminen Korvauksen hakeminen Korvauksen enimmäismäärä Varusteiden korvaaminen Varusteiden ikävähennys Omavastuu Verotus Muu vakuutus 3 Ravikilpailijan vastuuvakuutus 3 1 Vakuutuksen tarkoitus 3 2 Vakuutetut 4 3 Vakuutuksen voimassaolo 4 4 Korvattavat vahingot 4 5 Korvausrajoitukset Itselle tai avustajalle aiheutettu vahinko Sääntöjen vastainen tai puutteellinen turvallisuus Vakuutuksesta ei korvata Liikennevahinko Muu vakuutus Varallisuusvahinko Sopimusvastuu Sakot Käytössä oleva omaisuus Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus 4 6 Vahingon selvittäminen Tapiolan velvollisuudet Vakuutetun velvollisuudet Varikkoalueen valvojan velvollisuudet Muiden henkilöiden velvollisuudet 5 7 Korvaussäännökset Vahingonkorvaus Uhkaavan vahingonvaaran torjuntakustannukset Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut Vakuutusmäärä Hevos- ja varustevahinkojen korvaus Varusteiden ikävähennys Omavastuu Yhteisvastuullisuus Verotus 6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Asiakaspalvelu Internet: tapiola.fi Postiosoite: TAPIOLA Y-tunnus Kotipaikka: Espoo C

2 Vakuutussopimus on kahden sopijaosapuolen, vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) ja vakuutuksenottajan (asiakkaan), välinen sopimus vakuutuksesta, jonka mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu kantamaan sopimuksessa määritellyt riskit asiakkaan maksamaa vakuutusmaksua vastaan. Vakuutussopimukseen sovelletaan voimassaolevaa vakuutussopimuslakia. Vakuutuskirja ja vakuutusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen keskeisen sisällön. Vakuutuskirja on asiakaskohtainen, ja siihen on merkitty vakuutettu omaisuus, vakuutusturva, vakuutus- ja enimmäiskorvausmäärät sekä omavastuut. Vakuutusehdoissa on kaksi osaa: yleiset sopimusehdot YS3 ja kyseisen vakuutuksen ehdot. Näissä ehdoissa kerrotaan Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus -nimiseen vakuutussopimukseen sisältyvien hevos- ja kilpailuvarustevakuutuksen sekä ravikilpailijan vastuuvakuutuksen sopimusehdot. Tässä ehdossa tarkoitetaan hevosella ravihevosta ja -ponia. Vakuutuskausi on kalenterivuosi. Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 1 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti hevoselle tai kilpailuvarusteille aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton, suoranainen esinevahinko ja siihen liittyvä varallisuusvahinko. 2 Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena ovat ravikilpailussa käytetyt ravihevoset ja -ponit sekä kilpailussa tarvittavat kilpakärryt ja ravikilpailuvarusteet. Jäljempänä ehdossa puhutaan vain hevosesta. 3 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa Euroopassa kilpailualueella ravikilpailuaikana sekä kilpailunomaisessa lähdössä. Vakuutus on voimassa myös Suomen Hippos ry:n valvoman harjoituksen aikana. Kilpailualueella tarkoitetaan ravirataa varikko- ja verryttelyalueineen. Kilpailuaika alkaa kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen. Kilpailunomaisella lähdöllä tarkoitetaan koe- ja rutiinilähtöä tai kilpailuvauhtista harjoitusta. 4 Korvattavat vahingot 4.1 Hevosen tapaturma tai tapaturmainen kuolema Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana hevosen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapaturma tai tapaturmainen kuolema, jonka kilpailueläinlääkäri on todennut. 4.2 Taloudellinen menetys Vakuutuksesta korvataan edellä mainitusta vahingosta johtuva, toteutuneiden kilpailutulojen perusteella laskettava kilpailutulojen vähentyminen. Menetystä tulojen vähentymisestä korvataan enintään siihen asti, kunnes hevonen osallistuu korvatun vahingon jälkeen ensimmäiseen kilpailuun tai kilpailunomaiseen lähtöön. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajalta. Taloudellista vahinkoa korvataan kuukaudessa enintään kaksi prosenttia vakuutusmäärästä. 4.3 Hevosen hoitokulut ja matkakulut Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana, korvattavan vahingon yhteydessä hevosen hoitokuluina vahvistettujen taksojen tai annettujen ohjetaksojen mukaiset eläinlääkäripalkkiot eläinlääkärin määräämien lääkkeiden tai hoitoon tarvittavien sideaineiden tai niihin verrattavien kustannukset vamman tutkimisesta aiheutuneet röntgen- ja laboratoriokulut sekä eläinklinikan kohtuulliset päivähoitomaksut kulukorvaus kilometrien perusteella hevosen kuljetuksesta lähimmälle asianmukaisen hoidon tarjoavalle eläinlääkärille. Hoito- ja matkakuluja korvataan enintään siihen saakka, kun hevonen osallistuu korvatun vahingon jälkeen ensimmäiseen kilpailuun tai kilpailunomaiseen lähtöön. 4.4 Kilpavarusteet Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut varikkoalueen valvojan toteama kilpakärryjen ja -varusteiden rikkoutuminen. 5 Korvausrajoitukset 5.1 Hevosta koskevat korvausrajoitukset Vakuutuksesta ei korvata hevosen arvonalennusta vammoja jänteissä, nivelissä, nivelsiteissä tai muissa siderakenteissa muutoin kuin haavavammana rasitusvammoja ja niiden seurauksena kehittyneitä luun muutoksia, nivelrikkoa ja jännevikoja vaikka vamma ilmenisikin akuuttina 2 RAVIHEVOSEN PAKOLLINEN KILPAILUVAKUUTUS

3 juoksualustan laadusta tai ominaisuuden vaihtelusta johtuvaa hevosen vammautumista sairastumisesta tai sairaudesta aiheutunutta vahinkoa vahinkoa, joka on aiheutunut siitoskyvyn menettämisestä tai vähentymisestä vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että hevonen on huumausaineiden tai niihin verrattavien aineiden vaikutuksen alaisena vahinkoa, joka johtuu siitä, että hevosella on kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen vahinkoa, joka on aiheutunut ravikilpailusääntöjen vastaisten tai turvallisuudeltaan puutteellisten kilpakärryjen tai kilpailuvarusteiden käyttämisestä. 5.2 Kilpavarusteita koskevat korvausrajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut palosta liikenneonnettomuudesta varkaudesta katoamisesta tai unohtamisesta kulumisesta ravikilpailusääntöjen vastaisten tai turvallisuudeltaan puutteellisten kilpakärryjen tai kilpailuvarusteiden käyttämisestä. 6 Vahinkojen korvaaminen 6.1 Korvauksen hakeminen Vahingosta on ilmoitettava varikkoalueen valvojalle heti vahingon tapahduttua. Varikkoalueen valvoja täyttää vahinkoilmoituksen. Hevosvahingoissa vahinkoilmoitukseen on liitettävä kilpailueläinlääkärin lausunto. Tapiolalle on varattava mahdollisuus vahingon tarkastamiseen ennen vahingon korjaamista tai vahingoittuneen omaisuuden hävittämistä. Jos Tapiola pyytää vahinkokäsittelyä varten korjauskustannusarvion, se korvaa tästä aiheutuneet kustannukset. Muita vahingon selvittelystä aiheutuvia kuluja, kuten matka- ja puhelinkuluja, ei korvata. 6.2 Korvauksen enimmäismäärä Hevosen tapaturmaisesta kuolemasta korvataan hevosen käypä arvo vähennettynä saadulla teurasarvolla. Hevosen käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka hevosesta olisi voitu saada myytäessä se välittömästi ennen vahinkoa. Samaa vakuutustapahtumaa kohden vahinkoja korvataan enintään euroa hevosta kohden euroa ponia kohden. Korvaussumma sisältää kohtien 4.1, 4.2 ja 4.3 korvattavista vahingoista maksetut korvaukset. Kilpavarusteista korvataan vahinkoa kohti enintään ravihevoskilpailussa euroa raviponikilpailussa2 500 euroa. Vakuutuskauden aikana korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. 6.3 Varusteiden korvaaminen Ensisijaisesti korvataan varusteiden korjauskulut. Korjauskulujen ylittäessä ehtokohdan 6.4 mukaan lasketun vahingon määrän, vahinko korvataan ehtokohdan 6.4 mukaan. 6.4 Varusteiden ikävähennys Varusteiden ikä otetaan huomioon vahingon määrää laskettaessa. Kymmenen (10) prosentin vuotuinen ikäpoisto vähennetään varusteiden jälleenhankintahinnasta. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuodelta. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan sitä vuotta, jolloin varusteet on otettu käyttöön. Käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta varusteet on otettu käyttöön. Korvausta laskettaessa tehdään ensin varusteiden ikään perustuvat vähennykset ja sen jälkeen vähennetään omavastuu. Jälleenhankintahinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavien varusteiden hankkimiseen. 6.5 Omavastuu Jokaisesta vahingosta vähennetään 140 euron omavastuu. 6.6 Verotus Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon verotuksesta annetut säännökset. 6.7 Muu vakuutus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan muusta vakuutuksesta. Ravikilpailijan vastuuvakuutus 1 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaatimusten peruste ja määrä korvata oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa, jos korvausvaatimus joutuu oikeuskäsittelyyn. RAVIHEVOSEN PAKOLLINEN KILPAILUVAKUUTUS 3

4 2 Vakuutetut Vakuutettuina ovat Suomen Hippos ry:n kilpailurekisteriin merkityn voimassa olevan kilpailuoikeuden omaavan ravihevosen 16 vuotta täyttäneet käsittelijät tai A-kategorian raviponin 10 vuotta ja B-kategorian 12 vuotta täyttäneet käsittelijät. 3 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa Euroopassa kilpailualueella ravikilpailun kilpailuaikana sekä kilpailunomaisessa lähdössä. Vakuutus on voimassa myös Suomen Hippos ry:n valvoman harjoituksen aikana. Kilpailualueella tarkoitetaan ravirataa varikko- ja verryttelyalueineen. Kilpailuaika alkaa kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen. Kilpailunomaisella lähdöllä tarkoitetaan koe- ja rutiinilähtöä tai kilpailuvauhtista harjoitusta. 4 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana kilpailuun osallistuvan hevosen pillastumisesta, hevosen pidosta tai käsittelystä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko tapahtuu vakuutuskauden aikana vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Hevosen kuljetus katsotaan alkavaksi, kun se lastataan tallilla tai kilpailupaikalla kuljetusajoneuvoon ja päättyneeksi, kun hevonen on otettu ajoneuvosta ulos tallilla tai kilpailupaikalla. Kuljetuksella tarkoitetaan suoraa yhteyttä lähtöpaikasta kilpailupaikalle. 5 Korvausrajoitukset 5.1 Itselle tai avustajalle aiheutettu vahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetulle itselleen tai vakuutetun avustajalle. 5.2 Sääntöjen vastainen tai puutteellinen turvallisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ravikilpailusääntöjen vastaisten tai turvallisuudeltaan puutteellisten kilpakärryjen tai -varusteiden käyttämisestä. 5.3 Vakuutuksesta ei korvata Vahinkoa joka ei olisi korvattava hevos- ja kilpailuvarustevakuutuksen ehtokohtien 4 ja 5 perusteella. Korvattavan vahingon ollessa kyseessä, vastuuvakuutus kattaa kuitenkin hevosen arvonalennuksen eikä kilpailutulojen menetyksessä ole kolmen kuukauden enimmäisrajaa. 5.4 Liikennevahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Jos vastaava ulkomaalainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana. 5.5 Muu vakuutus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan hevos- ja kilpailuvarustevakuutuksen perusteella tai jos vahinko olisi korvattavissa vakuutetun muusta vakuutuksesta. 5.6 Varallisuusvahinko Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. 5.7 Sopimusvastuu Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutetun tekemään sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta. 5.8 Sakot Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta. 5.9 Käytössä oleva omaisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana säilytettävänä muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaavaan aineen vaikutuksen alaisena. 6 Vahingon selvittäminen 6.1 Tapiolan velvollisuudet Tapiola selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvaus- 4 RAVIHEVOSEN PAKOLLINEN KILPAILUVAKUUTUS

5 piiriin kuuluvasta vahingosta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Kilpailutuomariston lausunto tai antama rangaistus ratkaisee syyllisyyden rata-alueella kilpailuaikana aiheutuneissa vahingoissa. Tapiola voi tehdä enimmäiskorvausmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen korvaamisesta. Jos vakuutettu ei tähän suostu, Tapiola ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta tai tämän jälkeen aiheutuneita kustannuksia. Tapiola ei ole velvollinen myöskään selvittämään asiaa enempää. 6.2 Vakuutetun velvollisuudet Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että Tapiolalle varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Tapiolaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea. Vakuutettu on velvollinen vahingon tapahduttua ottamaan viipymättä yhteyttä varikkoalueen valvojaan osallistumaan vahingon selvittelyyn omalla kustannuksellaan hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutetun saatavilla esittämään Tapiolalle hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä ilmoittamaan viipymättä Tapiolalle, jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin. Mikäli vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Tapiolalle, Tapiola ei ole velvollinen korvaamaan oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia. 6.3 Varikkoalueen valvojan velvollisuudet Varikkoalueen valvoja täyttää vahinkoilmoituksen. 6.4 Muiden henkilöiden velvollisuudet Hevosvahingoissa kilpailueläinlääkäri ja henkilövahingoissa ensiapuhenkilöstö kirjaa lausuntonsa vahingosta vahinkoilmoitukseen. Kilpailutuomaristo kirjaa vahinkoilmoitukseen kantansa vahingonaiheuttajan syyllisyydestä. Vahingon aiheuttaja allekirjoittaa vahinkoilmoituksen. 7 Korvaussäännökset 7.1 Vahingonkorvaus Vastuuvakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. 7.2 Uhkaavan vahingonvaaran torjuntakustannukset Vakuutetulla on vahingon välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia sen torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei Tapiolan kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korvataan vakuutuksesta. 7.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut Vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset vakuutusmäärän rajoissa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata sellaisia vakuutetulle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutettu on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole Tapiolan kanssa erikseen sovittu. Jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, Tapiola maksaa tästä aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen edellyttää lisäksi, että Tapiola on voinut nimetä asianajajan, joka edustaa vakuutettua. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksenosuus kustannuksista. Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. 7.4 Vakuutusmäärä Vakuutuskauden aikana korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Sovittuun vakuutusmäärään sisältyvät vahingonkorvaus, selvitys- ja oikeudenkäyntikulut sekä välittömästi uhkaavan vaaran kohtuulliset torjuntakulut. 7.5 Hevos- ja varustevahinkojen korvaus Vastuuvakuutuksesta korvataan hevoselle aiheutetun vahingon eläinlääkärikulut ja eläinlääkärin määräämät tutkimus- ja eläinlääkinnälliset hoitokulut. Hoitokuluja korvataan enintään siihen saakka, kun hevonen osallistuu korvatun vahingon jälkeen ensimmäiseen kilpailuun tai kilpailunomaiseen lähtöön. Jos hevosesta vahingon seurauksena tulee pysyvästi kilpailukäyttöön soveltumaton, maksetaan vastuuvakuutuksen perusteella korvauksena vahinkoa edeltäneen käyvän arvon ja jälkiarvon välinen erotus. RAVIHEVOSEN PAKOLLINEN KILPAILUVAKUUTUS 5

6 Jos hevonen kuolee tapaturmaisesti tai se joudutaan eläinsuojelullisista syistä lopettamaan tapaturman seurauksena, korvataan hevosen käypä arvo ja kohtuulliset lopettamis- ja hävittämiskulut. Samaa vakuutustapahtumaa kohden vahinkoja korvataan enintään euroa hevosta kohden euroa ponia kohden. 7.6 Varusteiden ikävähennys Katso hevos- ja kilpailuvarustevakuutuksen ehtokohta Omavastuu Jokaisesta vahingosta vähennetään 140 euron omavastuu. 7.8 Yhteisvastuullisuus Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävän syyllisyyden määrää ja vakuutetun ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei muuta osoiteta, korvataan pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta. 7.9 Verotus Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon verotuksesta annetut säännökset. 6 RAVIHEVOSEN PAKOLLINEN KILPAILUVAKUUTUS

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS OM200 OMAISUUSVAKUUTUKSEN KOHDE 4 1 Kohteen voimassaolo 4 2 Omaisuuden arvo 4 3 Vakuutusmäärän peruste

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 05 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D Voimassa 1.6.2012 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 02 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO LAAJAT KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot Vakuutus koiralle ja kissalle Tuoteseloste Vakuutusehdot VAKUUTUS KOIRALLE JA KISSALLE Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 25.5.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot