Kansainvälinen vastuuvakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen vastuuvakuutus"

Transkriptio

1 Kansainvälinen vastuuvakuutus VA 12 Yleiset vakuutusehdot (Tapahtumisehdot) f Vakuutuksenottaja ja vakuutetut (ks. kohta määritelmät) Vakuutuskauden alkaessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan lisäksi vakuutuskirjassa tai sen liitteessä luetellut vakuutetut. Vakuutukseen voidaan erikseen sopimalla liittää uusia vakuutettuja. Edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja on lähettänyt siitä kirjallisen ilmoituksen ja OP Vakuutus Oy (jäljempänä OP) on hyväksynyt liittämisen. Jos vakuutuskauden aikana vakuutettuna olevaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistusoikeus samaan konserniin kuuluvien vakuutettujen yhtiöiden osakkeisiin loppuu tai vähenee niin, ettei konserniyhtiöillä enää ole yli puolta tuon yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, yhtiö poistuu vakuutuksesta, ellei OPn kanssa toisin sovita. Näissä vakuutusehdoissa mainitut vakuutuksenottajan velvollisuudet koskevat myös vakuutettua. 2 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. 3 Vakuutettu toiminta Vakuutus koskee vakuutettujen vakuutuksesta sovittaessa harjoittamaa ja OPlle ilmoittamaa toimintaa. 4 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiminnasta tai tuotteesta toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko (ks. kohta määritelmät), josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa edellyttäen, että vahinko on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. 5 Rajoitukset 5.1 Itselle aiheutunut vahinko vakuutetulle itselleen. Vakuutettujen toisilleen aiheuttamien vahinkojen osalta katso kohta Myyty tuote myydylle tavaralle, jota ei vielä ole luovutettu. 5.3 Luovutettu tuote luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus taikka ohjeen virhe tai 1 muulle omaisuudelle kuin tuotteelle itselleen, kun vahinko voidaan poistaa korjaamalla tai vaihtamalla luovutettu tuote. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta. 5.4 Takuu, sopimusvastuu Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen ellei kyseessä ole sopimus, jonka mukainen vastuu on erillisellä sopimuksella sisällytetty tähän vakuutukseen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että toimitetulla tuotteella ei ole luvattua vaikutusta tai suoritus- tai toimintakykyä Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai osaa siitä siltä osin, kun joku muu on vakuutetun puolesta sitoutunut sen korvaamaan, ellei vakuutettu osoita, että korvausvastuuseen sitoutunut osapuoli ei kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan. 5.5 Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä tuottamuksella(ks. kohta määritelmät) aiheutettua vahinkoa, paitsi jos vakuutettu on työnantajana vastuussa muun kuin yritysjohtoon kuuluvan työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta lakien, asetusten tai viranomaisten antamien tuoteturvallisuutta koskevien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutettu on tiennyt tai josta sen olisi pitänyt tietää. 5.6 Tiedossa ollut vahingonuhka Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutetun tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan. 5.7 Käytettävänä oleva omaisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä. 5.8 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä,

2 säilytettävänä, suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun suorittaman toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana. 5.9 Työsuoritus Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja Liikennevahinko liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomen ulkopuolella moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko siltä osin, kun se ylittää joko euroa tai kansainvälisen vastuuvakuutuksen tätä korkeamman omavastuun määrän. Jos kuitenkin pakollisen tai vapaaehtoisen liikennevakuutuksen vakuutusmäärä on korkeampi, korvataan vain tämän vakuutusmäärän ylittävä osa vahingosta. Jos liikennevakuutuksen vakuutusmäärällä ei ole ylärajaa, vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta ei myöskään korvata moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunutta vahinkoa Yhdysvalloissa tai Kanadassa tai näiden lainkäyttöalueilla. Vakuutuksesta korvataan Suomessa sattunut liikennevakuutuslain 40 2 momentissa mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, joka on aiheutunut ajoneuvon omistajan tai haltijan muulle kuin ajoneuvossa olevalle omaisuudelle. Vakuutuksesta korvataan Suomessa myös liikennevakuutuslain 42 :ssä mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajalle, kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä. työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka tähän toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vakuutetun nostotoiminnan kohteena olleelle, hinattavana tai kuljetettavana olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. vakuutetun omalle tai ehtokohdassa 5.7 mainitulle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa. henkilövahinkoa siltä osin kuin se korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen perusteella (ks. kohta 5.25) Vesi- ja ilma-alus vesialuksen (purje- tai moottorikäyttöisestä tai hinattavasta aluksesta tai esineestä), hydrokopterin tai ilmatyynyaluksen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen aluksen omistajana, haltijana tai käyttäjänä ilmaaluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilmaaluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana. tai avaruudessa käytettäviin laitteisiin tarkoitetuista tuotteista Ympäristövahingot, erilaiset päästöt tai häiriöt veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta taikka muusta vastaavasta häiriöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta. Edellä olevasta poiketen vakuutuksesta ei korvata ympäristölle aiheutunutta vahinkoa, joka on syntynyt USA:ssa, Kanadassa tai Australiassa tai jonka korvausvelvollisuus korvausperusteen tai korvauksen määrän osalta perustuu USA:n, Kanadan tai Australian vahingonkorvausoikeuteen. Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ks. kohta Viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin kysymys on ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisista viranomaisille koituneista kustannuksista, joiden syynä on mainitun lain 1 :ssä tarkoitetun häiriön uhan tai sen vaikutusten torjumiseksi tai pilaantuneen ympäristön ennalleen palauttamiseksi suoritettu toimenpide Kosteus ja tulviminen kosteudesta tai sadeveden tai sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe Ilmailuun tarkoitetut tuotteet ilma-aluksiin toimitetuista ilmailuun tarkoitetuista tuotteista Pohjavesi Vakuutuksesta ei korvata pohjaveden korkeuden muuttumisesta aiheutunutta vahinkoa.

3 5.17 Ydinvahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen tuotteen radioaktiivisista ominaisuuksista tai mainitunlaisista ominaisuuksista ja niiden yhteydessä esiintyvistä ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen tuotteen myrkyllisyyteen tai räjähtävyyteen liittyvistä tai muista vaarallisista ominaisuuksista, sekä sellaisesta ionisoivasta säteilystä aiheutunutta vahinkoa, joka on johtunut ydinlaitoksessa olevasta muusta säteilylähteestä kuin ydinpolttoaineesta tai radioaktiivisesta tuotteesta Kemialliset ja muut aineet tai tuotteet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti: asbestista lyijystä tai lyijymaalista polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä (PCB) klooratuista hiilivedyistä ureaformaldehydistä dietyylistilbestrolista (DES) tupakasta, tupakkatuotteista tai tupakan savusta elektromagneettisista kentistä (EMF) hitsatessa syntyvistä kaasuista piidioksidista tai kvartsipölystä geenimuunnelluista organismeista (GMO) tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista rakennuksissa tai muissa rakenteissa olevista sieni-, home- tai bakteerikasvustoista 5.19 HIV Vakuutuksesta ei korvata HI-viruksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, kuten AIDS:sta syntyvää vahinkoa Konsultointi virheestä tai puutteellisuudesta toiselle annetuissa tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselostuksissa tai työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa Räjäytystyö Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai maansiirtymästä Kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu kunnian tai yksityiselämän loukkaamisesta Sakko Vakuutuksesta ei korvata sakkoa eikä muuta sen kaltaista rangaistukseksi tuomittua seuraamusta, kuten punitive damages ja exemplary damages -korvaukset Varallisuusvahingot Vakuutuksesta ei korvata varallisuusvahinkoa (taloudellista vahinkoa), joka ei ole välitön seuraus vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta henkilö- tai esinevahingosta, eikä varallisuusvahinkoa, joka aiheutuu muulle kuin tästä vakuutuksesta korvattavaa henkilö- tai esinevahinkoa kärsineelle Työntekijälle aiheutunut vahinko Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle aiheutunutta vahinkoa, joka on syntynyt USA:ssa (ks. kohta määritelmät), Kanadassa tai Australiassa, tai jonka korvausvelvollisuus korvausperusteen tai korvauksen määrän osalta perustuu USA:n, Kanadan tai Australian vahingonkorvausoikeuteen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa siltä osin, kun se korvataan vakuutetun työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen perusteella, vahingonkärsinyt on tai olisi oikeutettu saamaan korvausta liikennevakuutuksesta taikka liikennevakuutusta tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta vastaavista työssä aiheutuneen vahingon tai liikennevahingon varalle otetuista pakollisista tai vapaaehtoisista vakuutuksista kyse on ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistumisesta aiheutuneesta, vahingosta tai sairaudesta Potilasvahinko Vakuutuksesta ei korvata Suomessa potilasvahinkoa, jolla tarkoitetaan potilasvahinkolain mukaista henkilövahinkoa Sota, kapina ja terrorismi Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoranaisesti tai epäsuorasti sodasta tai sodan tapaisesta toiminnasta (oli sota julistettu tai ei), sisällissodasta, kapinasta, kansannousuun liittyvistä levottomuuksista, vallankaappauksesta, vallankumouksesta tai terrorismista EU:n ympäristödirektiivin mukaisten vahinkojen korjaamis- tai ennallistamiskustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka perustuvat EU-direktiiviin (2004/35) tai vastaavaan lainsäädäntöön luontovahinkojen korjaamisesta tai ennallistamisesta eikä muita näihin vahinkoihin liittyviä kustannuksia tai korvauksia Muu vastuuvakuutus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta voimassa olevasta tai voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta. 6 Korvaukset 6.1 Vahingonkorvaus Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa. Arvonlisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla tai korvauksen saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon. Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun osuutta korvausvelvollisuudesta. Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti. 6.2 Torjuntakulut Välittömästi uhkaavan vahingonvaaran torjuntakulut Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei OPn 3

4 kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta Lisäedellytykset torjuntakulujen korvaamiselle omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutetuissa ympäristövahingoissa Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle kuten maaperälle, on edellä kohdassa olevan lisäksi noudatettava seuraavaa. Omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Torjuntakuluja korvataan vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle. Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi. Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen ja syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi. Näistä toimenpiteistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimenpiteet Toimenpiteet ympäristövahingoissa Ympäristövahingon (ks. kohta 5.13) uhatessa tai satuttua vakuutetun on välittömästi ilmoitettava vahingosta OPlle sen seikan varmistamiseksi, mitkä vahingon torjuntatoimenpiteet kuuluvat vastuuvakuutuksen korvauspiiriin (ks. kohdat ja 6.2.2). 6.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia vakuutetulle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutettu on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole OPn kanssa erikseen sovittu. Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa 6.4 kerrotulla tavalla. 6.4 Oikeudenkäyntikulut Jos korvausvaatimus joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus määrältään ja perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, korvaa OP tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta maksetaan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista. Oikeudenkäyntikulut ovat osa vakuutusmäärää. Mikäli OP joutuu maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän, on vakuutuksenottaja velvollinen hyvittämään ylimenevän osan OPlle. 6.5 Kuittaus vakuutuskorvauksesta Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut OPn erääntyneet saatavat. 6.6 Kansainväliset pakotteet OPlla, tämän tytäryhtiöillä tai paikallisen vakuutuksen kirjoittavalla verkostokumppanilla ei ole velvollisuutta suorittaa vahingonkorvausta, torjuntakuluja tai selvitys- ja oikeudenkäyntikuluja, mikäli tällaisten korvausten tai kulujen maksaminen olisi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösten, EU:n asettamien pakotteiden tai asetusten taikka Yhdysvaltain asettamien pakotteiden tai lainsäädännön vastaista. 7 Vakuutusmäärä 7.1 Korvauksen enimmäismäärä Vakuutuksesta yhden vakuutuskauden aikana maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on vahingontorjunta-, selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. 7.2 Sarjavahinko Samasta syystä, tapahtumasta, olosuhteesta taikka tuotteen tai sen ohjeen virheestä aiheutuvat korvattavat vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, ovatko vahingot tapahtuneet yhden tai useamman vakuutuskauden aikana taikka tuotteet toimitettu eri aikoina. Jos vahingot tapahtuvat eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneeksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on tapahtunut. Sarjavahinkoja, jotka tapahtuvat viisi vuotta ensimmäisen vahingon tapahtumisen jälkeen ei kuitenkaan korvata. 7.3 Korvauksen enimmäismäärään sisältyvä poikkeava vakuutusmäärä Mikäli vakuutuskirjaan on merkitty joidenkin turvien tai vahinkolajien osalta korvauksen enimmäismäärästä poikkeava vakuutusmäärä, on tämä poikkeava vakuutusmäärä kyseisen turvan tai vahinkolajin osalta vahingontorjunta-, selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuksesta yhden vakuutuskauden aikana maksettavien korvausten enimmäismäärä. Poikkeava vakuutusmäärä on osa vakuutusmäärää. 8 Omavastuu Vakuutetulla on jokaisesta vahinkotapahtumasta vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingonkorvauksen, torjuntakulujen ja selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulujen yhteismäärästä. Omavastuu voi olla myös tätä korkeampi kohdassa 13.2 mainituissa tapauksissa. 9 Vakuutettujen toisilleen aiheuttamat vahingot Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutettujen toisilleen aiheuttama vahinko niin kuin vakuutus olisi kunkin vakuutetun hyväksi erikseen voimassa näiden ehtojen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vakuutuskirjaan merkittyä vakuutusmäärää ylitetä. 10 Vakuutusmaksu 10.1 Vakuutusmaksun laskeminen Ellei vakuutuskirjassa ole toisin mainittu tai näistä ehdoista muuta johdu, vakuutusmaksu on kiinteä. Vakuutusmaksu perustuu OPlle ilmoitettujen vakuutettujen yhtiöiden liikevaihtoon ja toimialaan sekä niihin liittyvään vahinkoriskiin Uudet yhtiöt tai liiketoiminnat Vakuutus kattaa automaattisesti vakuutuskauden aikana hankitut uudet tytäryhtiöt, joiden osakkeista tai osakkeiden tuottamista äänistä yli puolet on vakuutettujen konserniyhtiöiden omistuksessa. Vakuutusyhtiölle tulee antaa kirjallinen ilmoitus uudesta liiketoiminnasta tai tytäryhtiöstä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun yritysjärjestely on tapahtunut. Mikäli tätä ilmoitusta ei ole annettu vakuutusyhtiölle, vakuutus ei kata uutta liiketoimintaa tai tytäryhtiötä. Vakuutus ei kuitenkaan automaattisesti kata uusia liiketoimintoja tai tytäryhtiöitä mikäli uuden liiketoiminnan tai tytäryhtiön liikevaihto ylittää 10 % nykyisten vakuutettujen yhteenlasketusta liikevaihdosta, 4

5 tai mikäli uusi liiketoiminta tai tytäryhtiö sijaitsee USA:ssa tai Kanadassa. Vakuutus kattaa edellä mainitut uudet suuret tai Pohjois-Amerikassa sijaitsevat liiketoiminnat ja tytäryhtiöt vain, jos OPn kanssa on erikseen sovittu asiasta ja siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan. OPlla on oikeus arvioida vakuutukseen liittyvää vahinkoriskiä uudestaan uusien vakuutettujen tietojen perusteella. OPlla on myös oikeus nostaa vakuutuksen hintaa uuden riskiarvioinnin tulosten perusteella Vakuutusmaksun maksaminen Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on maksettava viimeistään OPn ilmoittamana ajankohtana (eräpäivänä). Eräpäivä voi olla aikaisintaan vakuutuskauden alkamispäivä. Jos kohdassa 13 tarkoitetun paikallisen vakuutuksen vakuutusmaksu on laiminlyöty maksaa eräpäivään mennessä, vakuutuksenottajalta peritään paikallisen vakuutuksen vakuutusmaksu sekä OPn määrittämä laskutuslisä. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen eräpäivään mennessä, OPlla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, ei vakuutus kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Jos vakuutusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa Suomen korkolain mukaan. 11 Vakuutussopimuksen voimassaolo 11.1 Vakuutussopimus on määräaikainen. Se on voimassa sovitun vakuutuskauden OPn vastuu alkaa osapuolten sopimasta ajankohdasta. Jollei alkamisajankohdasta ole sovittu, OPn vastuu alkaa kello 00:00 seuraavana päivänä, kun OP on saanut vakuutuksenottajan hyväksyvän vastauksen vakuutustarjoukseen Vakuutuksenottaja tai OP voi irtisanoa kirjallisesti vakuutussopimuksen vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman jälkeen. Vakuutussopimus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä Jos OP irtisanoo vakuutuksen vahingon jälkeen, se palauttaa jäljellä olevaan vakuutuksen voimassaoloaikaan ajan suhteessa kohdistuvan osuuden vakuutusmaksusta Jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen tai vakuutus päättyy muuten kuin OPn irtisanomisen johdosta, lasketaan vakuutusmaksu vakuutuksen kuluneelta voimassaoloajalta seuraavasti: Voimassaoloaika, kk Maksu % kauden maksusta Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos vakuutus raukeaa (ks. kohta 12) OP voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat. 12 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat tiedot OPlle asioista, joilla voi olla merkitystä OPn vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista OPlle annetut, vääriksi tai puutteellisiksi havaitut tiedot. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido OPa. OPlla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. 13 Paikalliset vastuuvakuutukset 13.1 Tähän vakuutukseen sisältyvät paikalliset vastuuvakuutukset Jos vakuutetulla on OPn kanssa sovitulla tavalla järjestetty vakuutuskirjaan merkitty paikallinen vastuuvakuutus, niin paikallisen vakuutuksen vakuutusmäärä sisältyy tämän vakuutuksen vakuutusmäärään siten, että tästä ja paikallisesta vakuutuksesta maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on tämän vakuutuksen vakuutusmäärä. Jos OP joutuu maksamaan korvausta yli vakuutusmäärän, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan OPlle tämän yli vakuutusmäärän maksetun osan korvauksesta. Vakuutuksenottajan, joka on paikallisen vakuutetun emoyhtiö tai muutoin vastuussa vakuutussuojan järjestämisestä, tulee tiedottaa paikallisesti vakuutettuja tytäryhtiöitä tämän vakuutusohjelman olemassaolosta, ja paikallisten vakuutettujen velvollisuudesta maksaa ohjelmaan sisällytettyjen paikallisten vakuutusten vakuutusmaksut Muut paikalliset vastuuvakuutukset Jos vakuutetulla on muita kuin kohdassa 13.1 mainittuja vastuuvakuutuksia, on näiden vakuutusmäärä tämän vakuutuksen omavastuuna. Jos kuitenkin kansainvälisen vastuuvakuutuksen omavastuu on tätä korkeampi, sovelletaan sitä (ks. kohta 8) Vahinkojen korvaaminen eri vastuuvakuutuksista Jos vakuutetulla on kohdan 13.1 mukaisia paikallisia vastuuvakuutuksia, korvataan vahinko ensisijaisesti näistä paikallisista vastuuvakuutuksista. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti se vahinko, jota ei korvata kohdan 13.1 mukaisista paikallisista vastuuvakuutuksista. Jos kohdan 13.1 mukaisen paikallisen vastuuvakuutuksen omavastuu on korkeampi kuin tämän vakuutuksen omavastuu, sovelletaan vahinkoon aina paikallisen vastuuvakuutuksen omavastuuta. 14 Takaisinsaantioikeus Oikeus vaatia korvausta muulta vahingosta korvausvastuussa olevalta kuin vakuutetulta siirtyy OPlle sen suorittamaan korvausmäärään saakka. 15 Ilmoitusvelvollisuus vahingonvaaran lisääntyessä Jos vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota OPn ei voida katsoa ottaneen lukuun vakuutusta tehtäessä, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä OPlle. Vaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi toiminnan laadun tai laajuuden muuttuminen. Ilmoituksen laiminlyömisestä voi VakSL (ks. kohta määritelmät) 15 ja 26 mukaan seurata, että korvausta vähennetään tai se evätään ja/taikka että vakuutussopimus irtisanotaan lakkaavaksi 5

6 kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 16 Toimenpiteet vahingon yhteydessä 16.1 Vakuutetun toimenpiteet Vakuutetun saatua tiedon vahingosta on siitä viipymättä ilmoitettava kirjallisesti OPlle Jos vakuutettu saa tietoonsa tapahtuman tai olosuhteen, joka saattaa johtaa korvausvaatimukseen, on siitä viipymättä ilmoitettava kirjallisesti OPlle Jos ilmoitusta vahingosta tai tietoon tulleesta tapahtumasta tai olosuhteesta ei toimiteta OPlle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutettu on saanut tiedon vahingosta tai vahinkoon johtavasta tapahtumasta tai olosuhteesta, on OP vastuusta vapaa Vakuutettu on velvollinen esittämään OPlle ne asiakirjat ja tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä. OPlle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen Vakuutettu on omalla kustannuksellaan velvollinen osallistumaan vahingonselvittelyyn ja hankkimaan, valmistamaan ja toimittamaan OPlle ne selvitykset, tutkimukset ja analyysit, jotka ovat tarpeen vahingon selvittämisessä ja jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutetun saatavilla Jos vakuutettu laiminlyö kohdissa mainitut velvollisuudet tai jos hän vilpillisesti antaa vahinkotapahtuman selvittelyyn vaikuttavia vääriä tietoja, korvausta voidaan VakSL 72 mukaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan Vahingon selvitys OP selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen ilman OPn kirjallista hyväksymistä, ei vakuutetun päätös sido OPta, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea. Jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä OPlle. Jos OP on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutettu tähän suostu, OP ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa. 17 Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tyytymättömyys korvauspäätökseen ja vakuutussopimusta koskevat erimielisyydet Korvauspäätöstä, sopimuksen sisältöä ja muihin tätä sopimusta koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia ja näitä koskevat kanteet OPta vastaan voidaan panna vireille yksinomaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos korvauspäätökseen liittyvää kannetta ei ole pantu vireille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja tai vakuutettu sai tiedon saamisoikeudestaan tai OPn vakuutuksenottajalle kirjallisesti ilmoittamassa määräajassa, joka ei saa olla kuutta kuukautta lyhyempi, asia jää OPn päätöksen varaan. 18 Määritelmät 18.1 Vakuutuksenottaja ja vakuutettu Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt OPn kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa luetellut yhtiöt. Vakuutetuilla tarkoitetaan myös vakuutettujen yritysten hallintoelimiä, yritysjohtoa ja työntekijöitä heidän toimiessaan vakuutetun palveluksessa tai nimissä. Vakuutetulla tarkoitetaan soveltuvin osin vakuutuksenottajaa Vakuutuksenantaja Vakuutuksenantaja on OP Vakuutus Oy, josta näissä ehdoissa käytetään lyhennettä OP Henkilövahinko Henkilövahingolla tarkoitetaan Suomessa vahingonkorvauslain mukaista henkilövahinkoa, muualla fyysistä ja psyykkistä vahinkoa, sairautta tai kuolemaa Esinevahinko Esinevahingolla tarkoitetaan Suomessa vahingonkorvauslain mukaista esinevahinkoa, muualla materiaalisen omaisuuden menetystä, tuhoutumista tai sitä, että omaisuutta ei voi käyttää Retroaktiivinen päivä Retroaktiivisella päivällä tarkoitetaan päivää, jonka jälkeen syntyneet vahingot voivat olla vakuutuksesta korvattavia. Mikäli vakuutuskirjassa ei ole toisin mainittu, retroaktiivinen päivä on vakuutuksenottajan yhtäjaksoisesti OPssa voimassa olleiden Kansainvälisten vastuuvakuutuksien ensimmäisen vakuutuskauden alkamispäivä. Myöhemmin vakuutukseen liitetyn yhtiön retroaktiivinen päivä on päivä, jolloin yhtiö on liitetty tähän vakuutukseen, ellei OPn kanssa toisin sovita VakSL Suomen vakuutussopimuslaki 18.7 USA USA:lla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja sen hallinnassa olevia alueita Törkeä tuottamus Törkeällä tuottamuksella tarkoitetaan Suomen vahingonkorvausoikeuden mukaista törkeää tuottamusta. OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Kansainvälinen vastuuvakuutus

Kansainvälinen vastuuvakuutus Kansainvälinen vastuuvakuutus VA 12 Yleiset vakuutusehdot (Tapahtumisehdot) 1.1.2016 133 394 1 11.15 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut (ks. kohta määritelmät) Vakuutuskauden alkaessa vakuutettuja ovat

Lisätiedot

Kansainvälinen vastuuvakuutus

Kansainvälinen vastuuvakuutus Kansainvälinen vastuuvakuutus VA 11 Yleiset vakuutusehdot (Vaatimisehdot) 1.1.2018 330885f 10.17 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut (ks. kohta määritelmät) Vakuutuskauden alkaessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan

Lisätiedot

Kansainvälinen vastuuvakuutus

Kansainvälinen vastuuvakuutus Kansainvälinen vastuuvakuutus VA 11 Yleiset vakuutusehdot (Vaatimisehdot) 1.1.2016 133 392 1 11.15 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut (ks. kohta määritelmät) Vakuutuskauden alkaessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus VA 01 Yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 (Ei sisällä tuotevastuuta) 133 377 1 6.15 1 Vakuutuksen tarkoitus Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa alkaen.

Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa 1.11.2013 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet 2 Korvausrajoitukset 2.1 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

Julkisyhteisön vastuuvakuutus

Julkisyhteisön vastuuvakuutus Julkisyhteisön vastuuvakuutus VA 07 Vakuutusehdot 1.1.2016 133 389 1 11.15 1 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 Vt 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 201.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 201.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Voimassa 1.1.2018 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutettu toiminta 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 4 Korvattavat vahingot 5 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Voimassa 1.8.2010 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutettu toiminta 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 4 Korvattavat vahingot 5 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Vakuutusehto VY1 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Vastuuvakuutusturva 2 2 Vastuuvakuutuksen käsitteitä 2 3 Vastuuvakuutuksen voimassaoloalue 2 4 Vastuuvakuutusten yhteiset

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Sisällysluettelo 10 Vakuutuksen tarkoitus 2 20 Vakuutetut ja vakuutettu toiminta 2 30 Vakuutuksen voimassaoloalue 2 40 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU Vj 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU 1.1.2014 203.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 203.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön - toiminnassa toiselle

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS Vic 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS 1.1.2010 229.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon,

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällysluettelo Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 2 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOSVAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus... 2 2 Vakuutuksen kohde... 2 3 Vakuutuksen voimassaolo... 2 4

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Kybervakuutus yleiset vakuutusehdot

Kybervakuutus yleiset vakuutusehdot Kybervakuutus yleiset vakuutusehdot KY 01 Vakuutusehdot 1.4.2017 330867f 07.17 1. Kybervakuutus 1.1 Vakuutuksen rakenne Vakuutus sisältää vastuu- (VA) ja keskeytys (KE). 1.2 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 1 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 4 ES ESINEVAKUUTUS... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen TMH 0.2 Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Ammattivastuuvakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Ammattivastuuvakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot Ammattivastuuvakuutus Tuoteseloste Vakuutusehdot AMMATTIVASTUUVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 1.1.2016 alkaen. Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi vahinkoapu.op.fi Vahingon sattuessa

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 YH 12 järjestövakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 SISÄLLYSLUETTELO JÄRJESTÖVAKUUTUS...3 esinevakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutuksen kohde...3 3 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot