Tuusulan kunta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMISESTÄ KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMISESTÄ KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN"

Transkriptio

1 SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMISESTÄ KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN

2 2 (23) SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT Nurmijärven ympäristökeskuksen hallinto ja henkilöstö Nurmijärven ympäristökeskuksen tehtävät ja asiakkaat Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu Nurmijärven ympäristökeskuksen sidosryhmätyöskentely YHTEENLIITTYMISEN VAIKUTUKSET Henkilöstö Asiakkaat Sidosryhmät Tehtävät Talous Toimitilat Asiakirja- ja tietohallinto RISKIEN HALLINTA LIITE 1 Nurmijärven ympäristökeskuksen sidosryhmätyöskentely

3 3 (23) 1. LÄHTÖKOHDAT Nurmijärven kunta osallistui Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen suunnitteluun. Kunnan liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on siten otettu huomioon jo ympäristökeskuksen perustamissuunnitelmassa ( ). Nurmijärven kunta toi vuonna 2008 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen liittymistä arvioidessaan mahdollisina kielteisinä seurauksina esiin kuntalaisten kasvavat asioimisetäisyydet, yhteistyön heikkenemisen kunnan muiden yksiköiden kanssa sekä kunnan vaikutusmahdollisuuksien kaventumisen ympäristönsuojelun ja -terveydenhuollon asioissa. Uhkana pidettiin myös kustannusten kasvua sekä kunnan organisaatiouudistuksen myötä saavutetun kokonaisvaltaisuuden menettämistä. Vuorovaikutus kunnan muiden hallintokuntien kanssa tulee Nurmijärven aiempien kannanottojen mukaan turvata. Myös paikallistuntemusta pitää Nurmijärven arvion mukaan pystyä hyödyntämään, jotta palvelun tehokkuutta ei menetetä. Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti , ettei kunta liity perustamissuunnitelman mukaiseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen muutoin kuin eläinlääkintähuollon osalta. Koska tällainen osittainen liittyminen ei kuitenkaan ole ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan mahdollista, jättäytyi Nurmijärven kunta kokonaan toimintansa aloittaneen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ulkopuolelle. Kuntien vastuulla olevan ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon tehostamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi säädetty yhteistoiminta-alueita koskeva laki (410/2009) tuli voimaan Sen mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit palvelujen järjestämiseksi. Kunnan, joka ei kykene suoriutumaan ympäristöterveyden tehtävistään yksin, on viimeistään mennessä kuuluttava ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Nurmijärven kunnanvaltuusto on päättänyt , että Nurmijärvi huolehtii osaltaan ympäristöterveydenhuoltoa koskevan velvoitteensa toteuttamisesta liittymällä Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoiminta-alueeseen alkaen. Nurmijärven kunnanvaltuusto on lisäksi päättänyt, että kunta liittyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen myös ympäristönsuojelun tehtävien osalta alkaen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyisten sopijakuntien (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula) sekä Nurmijärven valtuusto ovat vuonna 2011 hyväksyneet ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen muutoksen, jossa on otettu huomioon Nurmijärven liittyminen ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa.

4 4 (23) Tämän selvityksen tarkoituksena on päivittää Nurmijärven kunnan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen liittymisen lähtötiedot ja liittymisen keskeiset vaikutukset sekä esittää tarvittavat toimenpiteet. 1.1 Nurmijärven ympäristökeskuksen hallinto ja henkilöstö Nurmijärven kunta on tehnyt vuoden 2008 alussa palvelurakenneuudistuksen, jota ennen kunnan ympäristönsuojelutehtävät oli sijoitettu ympäristöpalvelualueeseen maankäytön tulosyksikköön ja ympäristöterveydenhuolto omana tulosyksikkönään kunnan terveyspalvelualueelle. Lisäksi kunnan eläinlääkintähuolto oli omana tulosalueena, josta vastasi kunnaneläinlääkäri. Vuoden 2008 palvelurakenneuudistuksessa Nurmijärven kunta on yhdistänyt kunnallisen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteiseen ympäristökeskukseen, joka kuuluu omana tulosalueena ympäristötoimialaan. Toimialan muita tulosalueita ovat asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut. Myös liikelaitoksena toimiva Nurmijärven Vesi on ympäristötoimialan alaisuudessa. Nurmijärven ympäristökeskuksen alaisia tulosyksiköitä ovat ympäristönsuojelu, terveydensuojelu, rakennusvalvonta ja maaseututoimi. Tulosalueen päällikkönä toimii ympäristöpäällikkö Seija Peurala. Nurmijärven ympäristökeskuksessa työskentelee kaikkiaan yhdeksän vakituista työntekijää (taulukko 1). Taulukko 1. Nurmijärven ympäristökeskuksen vakituinen henkilöstö keväällä Nimi Peurala Seija Bergholm Karita Garcia Liisa Heinonen Riitta Koskiluoma-Heino Tanja Kuoppala Jukka Käppi Terhi Malinen Hannu Sjöblom Satu Nimike ympäristöpäällikkö kunnaneläinlääkäri ympäristötarkastaja ympäristönsuojelupäällikkö toimistosihteeri ympäristötarkastaja ympäristöterveystarkastaja terveystarkastaja terveystarkastaja Nurmijärven kunta teki ympäristökeskuksensa henkilökunnalle kirjallisen kyselyn syksyllä 2010 siitä, miten työntekijät kokevat muutoksen tarpeellisuuden ja sen aiheuttaman epävarmuuden, sekä milloin ympäristönsuojelun osalta päätös tulisi tehdä. Viisi seitsemästä kyselyyn vastanneesta työntekijästä piti liittymistä hyvänä asiana, yksi tarpeellisena ja yksi tarpeettomana. Muutosepävarmuuden aiheuttamaa stressiä koki viisi vä-

5 5 (23) hän, yksi hyvin paljon ja yksi ei lainkaan. Lopullisen päätöksen haluaisi neljä jo vuoden 2010 loppuun mennessä kaksi vuoden 2011 ja yksi 2012 aikana. 1.2 Nurmijärven ympäristökeskuksen tehtävät ja asiakkaat Jäljempänä on tarkasteltu Nurmijärven ympäristökeskuksen tehtäviä ja asiakkaita ryhmiteltynä vastaamaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden vastuualueita (taulukko 2). Taulukko 2. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden vastuualueet Hallinto - yhteiset talous-, hallinto- ja kehittämispalvelut - ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävät!310 Ympäristövalvonta - maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät - leirintäalueviranomaisen tehtävät - ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat yleistehtävät kuten: ympäristön tilaa koskevat selvitykset 1320 Ympäristönsuojelu ympäristön tilan seuranta ympäristönsuojelun asiantuntijapalvelut ympäristönsuojelun neuvonta ja valistus - kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät - kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät - elintarvikelain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät - toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain tarkoittaman kunnan viranomaisen tehtävät 1330 Terveysvalvonta - lääkelain tarkoittaman nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät - kuluttajaturvallisuuslain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät - eläinlääkintähuollon toimeenpano ja valvonta 1340 Eläinlääkintähuolto - kunnalle kuuluvat eläinsuojelutehtävät Tehtävätarkastelussa ei ole erikseen käsitelty hallinnollisia tehtäviä. Tehtävien käsittelyjärjestys noudattaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen substanssitulosyksiköiden suuruusjärjestystä. Pääpaino Nurmijärven ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävien kuvauksen on kuitenkin ympäristönsuojelun yleistehtävissä, joista on lisäksi laadittu erillisselvitys (Eila Lybeck ).

6 6 (23) Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tulosyksikön tehtäviin kuuluvat eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta kaikki muut kunnille säädetyt ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004), kemikaalilaki (774/1989), laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaki (685/1990). Kunnan tai seudullisen valvontayksikön on elintarvikelain (23/2006) mukaan huolehdittava alueellaan elintarvikelain mukaisesta valvonnasta. Elintarvikelain mukaiseen valvontaan kuuluvat mm. elintarvikehuoneistoilmoitusten käsittely, elintarvikehuoneistojen säännölliset tarkastukset, ruokamyrkytysepäilyjen selvittäminen, elintarvikkeiden tuotevalvonta ja tarvittaessa elintarvikkeiden määräystenvastaisuuden poistaminen hallinnollisten pakkokeinojen avulla. Nurmijärven elintarvikevalvonnan kohteet ja vuotuinen suunnitelmallinen tarkastusmäärä on esitetty taulukossa 3. Terveydensuojelulain mukaiseen valvontaan kuuluvat terveydensuojelulain 13 :n nojalla tehtävien ilmoitusten käsittely, terveydensuojelulaissa kuvattu olosuhdevalvonta julkisissa tiloissa, asunnoissa, uimarannoilla ja uimahalleissa sekä talousvesivalvonta. Nurmijärven terveydensuojeluvalvonnan kohteet ja vuotuinen suunnitelmallinen tarkastusmäärä on esitetty taulukossa 3. Laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta valvontavastuut on jaettu siten, että kunnille kuuluu kuluttajapalveluiden valvonta alueellaan, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo puolestaan kulutustavaroiden säädösten mukaisuutta. Kuluttajapalveluista laissa on lueteltu niin sanotut painopistealueet, joihin valvonta suunnataan. Painopistealueiden palveluntarjoajien lukumäärä ja vuotuinen suunnitelmallinen tarkastusmäärä Nurmijärvellä on kuvattu taulukossa 3. Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Kunta myöntää alueellaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvat ja valvoo vähittäismyyntiä sekä tupakointikieltojen ja - rajoitusten noudattamista siten kuin tupakkalaissa asiasta säädetään. Nurmijärven tupakkavalvonnan kohteet ja vuotuinen suunnitelmallinen tarkastusmäärä ovat taulukossa 3. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen suorittaa markkinavalvontaa. Markkinoilla olevat kemikaalit on luokiteltava, pakattava ja niiden päällykset on merkittävä asianmukaisesti. Valvonta kohdistuu kauppoihin sekä valmistajien ja maahantuojien varastoihin. Nurmijärven kemikaalivalvonnan kohteet ja vuotuinen suunnitelmallinen tarkastusmäärä on esitetty taulukossa 3.

7 7 (23) Taulukko 3. Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevat elintarvikevalvonnan, terveydensuojeluvalvonnan, kuluttajapalveluiden valvonnan, tupakkalain valvonnan ja kemikaalivalvonnan valvontakohteet ja -määrät sekä valvonnan resurssitarve. Säännöllisen valvonnan kohteet Vuotuinen suunnitelmallinen tarkastus-määrä (arvio) Näytteen-otto (arvio) Ilmoitukset /päätökset (arvio) Resurssitarve htv (arvio) Elintarvikevalvonta ,9 Terveydensuojeluvalvonta ( ,5 Kuluttajapalveluiden valvonta ,3 Tupakkalain valvonta (2 5 0,2 Kemikaalivalvonta ,1 Yhteensä ,0 1) lisäksi asuntotarkastukset 2) 2 kpl nikotiinikorvaustuotteiden myyntilupia Säännöllisen valvonnan lisäksi terveysvalvonnan tulosyksikkö antaa tarpeen mukaan lausuntoja muun muassa rakennusluvista (esim. päiväkodit, koulut, elintarvikehuoneistot), kaavoista, ympäristöluvista ja vesilain mukaisista vapautushakemuksista. Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvien terveysvalvonnan tehtävien resursoinnissa on otettu huomioon Nurmijärven ympäristökeskuksen olemassa olevat henkilöstöresurssit Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon tulosyksikkö vastaa eläinlääkäripalveluista, eläinsuojelusta, eläinten pidon terveydellisestä valvonnasta sekä tarttuvien eläintautien ennalta ehkäisystä ja vastustuksesta. Lisäksi kunnille kuuluva velvollisuus löytöeläinten hoidon järjestämisestä on eläinlääkintähuollon yksikön vastuulla. Kunnallisia eläinlääkäripalveluja annetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastaanotoilla, jotka sijaitsevat Tuusulassa (Hyrylässä) ja Järvenpäässä (Kyrölässä). Nurmijärven liityttyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, jää Nurmijärven Kirkonkylässä sijaitseva eläinlääkärin vastaanotto edelleen palvelemaan asiakkaita. Keski-

8 8 (23) Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien asukkaat voivat käyttää mitä tahansa vastaanottoa pieneläimille. Suureläimet hoidetaan tilakäynneillä. Kunnallisen eläinlääkintähuollon päivystysalue on muodostunut Keski-Uudellamaalla 1990-luvulta asti pääosin samoista kunnista (Järvenpää, Nurmijärvi ja Tuusula) kuin tälläkin hetkellä. Viimeisimpänä mukaan on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen perustamisen myötä tullut Keravan kaupunki. Keski-Uudenmaan kunnat ovat 2000-luvun puolivälistä alkaen vastanneet Vantaan suureläinpäivystyksestä. Tätä koskeva määräaikainen sopimus päättyy vuoden 2012 lopussa. Keski-Uudenmaan päivystysalueelle on tulossa keskitetty yhteydenottopalvelu päivystysaikana vuoden 2012 loppuun mennessä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastaanotoilla ja tilakäynneillä on hoidettu vuonna 2011 kaikkiaan noin eläintä, joista noin 20 % on ollut päivystysaikaisia potilaita. Nurmijärven vastaanotolla ja tilakäynneillä on hoidettu vuonna 2011 noin eläintä. Praktikkoeläinlääkärit ovat hoitaneet eläinsuojeluun ja eläintauteihin liittyvät asiat kaikissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnissa sekä Nurmijärvellä. Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksessa aloittaa elokuussa 2012 valvontaeläinlääkäri, jolle edellä mainitut tehtävät tulevat pääosin siirtymään. Valtio korvaa valvontaeläinlääkärin palkan sekä tehtävästä aiheutuvat muut kulut ympäristökeskukselle. Valvontaeläinlääkäri vastaa vuoden 2013 alusta alkaen myös Nurmijärven alueen eläinsuojelu- ja eläintautitehtävistä. Löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestäminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on kilpailutettu vuonna Kilpailutuksessa on otettu huomioon Nurmijärven liittyminen ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa, jolloin löytöeläinten hoitopaikka siirtyy Nurmijärvenkin osalta Riihimäelle Ympäristövalvonta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on ympäristövalvontayksikön tehtäviksi määritetty ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaiselle kuuluvat lupa- ja valvontatehtävät. Nurmijärvellä näitä tehtäviä hoidetaan Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluyksikössä, joka vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista lupa-, ilmoitus- ja valvontatehtävistä sekä maaaineslain lupa- ja valvontatehtävistä. Ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee ympäristölautakunnalle myös ympäristönsuojelulain, vesilain ja vesihuoltolain sekä maa-aineslain mukaisista lupa- ja ilmoitusasioista muille viranomaisille annettavat lausunnot. Ympäristösuojelun- ja terveydensuojeluyksiköt vastaavat myös lausuntojen antamisesta vireillä olevista rakennuslupahakemuksista esimerkiksi jätevesiasioissa.

9 9 (23) Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät Nurmijärvellä on 25 ympäristölupalaitosta, jotka kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Lisäksi kunnassa on 15 valtion viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa ympäristölupalaitosta. Merkittävimmät toimialat ovat jätteiden käsittely, mineraalituotteiden valmistaminen, liikenne ja polttonesteiden varastointi. Ympäristönsuojelulain mukaisesti rekisteröitäviä laitoksia on Nurmijärvellä 14 kpl. Näistä 12 on polttonesteiden jakeluasemia ja kaksi lämpölaitosta. Ympäristölupapäätösten määrä vaihtelee vuosittain melkoisesti, mutta keskimäärin Nurmijärvellä on ratkaistu neljä ympäristölupaa vuodessa. Rekisteröintimenettely on ympäristönsuojelulaissa suhteellisen uusi menettely, josta ei ole pitkäaikaista kokemusta. Arvioiden perusteella Nurmijärvellä ei ole rekisteröitäviä laitoksia vuosittain kuin muutama. Ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia on Nurmijärvellä viime vuosina käsitelty noin 10 vuodessa. Säännöllinen valvonta koskee luvanvaraista ja rekisteröitävää toimintaan. Lainsäädännöllisesti kohteet liittyvät ympäristönsuojelulain, vesilain, maa-aineslain ja leirintäaluelain valvontaan. Ympäristönsuojelulain mukaisesti valvottaviin kohteisiin on Nurmijärvellä tehty tarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti noin 5-10 tarkastusta vuodessa. Vesilain mukaisesti luvanvaraisten toimintojen valvonnassa valvontavastuu on Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa yhteinen ja jakamaton. Näitä kohteita ei juurikaan ole tarkastettu kunnan viranomaisten toimesta. Nurmijärven ympäristölautakunta on vuosittain käsitellyt kymmenkunta laillisuusvalvonta-asiaa. Suurin osa valvonta-asioista on liittynyt roskaantumisiin tai ympäristönsuojelulain mukaisiin valvonta-asioihin. Maa-aineslain mukaisena valvontana on annettu määräyksiä maisemointivelvoitteen täyttämiseksi. Vesilain valvonta-asioita on Nurmijärvellä ollut muutamia. Laillisuusvalvontaan käytettyä työaikaa ei ole Nurmijärvellä aktiivisesti seurattu, joten tietoja esimerkiksi kuntalaisten tekemien toimenpidepyyntöjen määristä ei ole saatavilla. Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset ovat työllistäneet Nurmijärven ympäristönsuojeluyksikköä viime vuosina merkittävästi. Keskimäärin vapautushakemuksia on kolmena viime vuonna käsitelty toistakymmentä vuosittain. Käsittelyssä olleet vapautushakemukset ovat olleet Nurmijärven Veden toiminta-alueelta eli asemakaavaalueelta. Nurmijärven Veden toiminta-alueen verkostoon liittymättömät kiinteistöt on selvitetty tarkasti. Uusia vapautushakemuksia Nurmijärven Veden alueelta ei enää oletettavasti tule kuin korkeintaan yksittäisiä. Vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten määrän voidaan jatkossakin olettaa pysyvän Nurmijärvellä merkittävänä, koska vesiosuuskuntien toiminta-alueiden vahvistaminen on vielä valtaosin tekemättä. Nurmijärvellä on kolme jo vesihuoltolaitoksena toi-

10 10 (23) mivaa vesiosuuskuntaa: Perttulan, Numlahden ja Nummimäen vesiosuuskunnat. Näistä vain Numlahden vesiosuuskunnalla on vahvistettu toiminta-alue. Nurmijärvellä on lisäksi neljä muuta vesiosuuskuntaa, joiden verkostoja ei vielä ole käytössä. Nukarin jätevesiosuuskunnan verkosto on valmistumassa. Leppälammen ja Haaran vesiosuuskuntien verkostojen rakentaminen on alkamassa ja Hakapellon vesiosuuskunnankin osalta verkoston suunnittelu on tehty. Maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät Nurmijärvellä on kuusi toiminnassa olevaa maa-ainesten ottoaluetta. Lisäksi kunnassa on kuusi ottoaluetta, jolla maa-ainesten otto on jo loppunut, mutta maisemointi on vielä kesken. Maa-ainesten ottoalueiden pinta-ala on yhteensä 66,51 hehtaaria. Kiviainesten ottoon on myönnetty lupa reilulle 2 miljoonalle m³:lle. Soran ottoon on myönnetty lupa 1,9 miljoonalle m³:lle. Vuosittain Nurmijärvellä on ratkaistu keskimäärin 2 maaaineslupaa vuodessa. Nurmijärven voimassa olevien maa-aineslupien yhteenlaskettu vuotuinen ottomäärä vuonna 2010 oli yhteensä m³, josta valtaosa oli kalliokiviainesta. Nurmijärven maa-ainesten oton valvontaan liittyviä tehtäviä on ympäristönsuojeluyksikön lisäksi hoidettu kunnan kiinteistö- ja mittausyksikössä, joka on vastannut vakuuksien valvonnasta sekä valvontamittauksista. Maa-ainesten ottotoimintaa on valvottu tekemällä tarkastus kaikille toiminnassa oleville ottoalueille vähintään kerran vuodessa. Maa-ainesten vuotuisista valvontamaksuista 70 % on kirjattu ympäristönsuojeluyksikölle ja 30 % kiinteistö- ja mittausyksikölle Ympäristönsuojelu Nurmijärvi on Keski-Uudenmaan kunnista profiloitunut ympäristöasiat huomioon ottavana. Nurmijärven kuntastrategiassa on esitetty ympäristönsuojelullisesti keskeisiä tavoitteita aina ilmastonsuojelusta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn. Nurmijärven ympäristökeskuksessa ympäristönsuojelun yleistehtävien pääpaino on ollut vesiensuojelussa (mm. pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä) sekä erilaisissa kehittämis- ja edistämistehtävissä on laatinut Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelun yleistehtävistä erillisselvityksen (Eila Lybeck ), joka otetaan huomioon järjestettäessä kunnan ympäristönsuojelutehtävät uudelleen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Jäljempänä on esitetty sektorikohtainen yhteenveto Nurmijärven ympäristönsuojelun yleistehtävistä.

11 11 (23) Jätehuolto Nurmijärven kunta ei kuulu seudullisiin jätehuoltoyhtiöihin, vaan kunta huolehtii itse jätelain mukaan sille kuuluvista jätehuoltovelvoitteista. Jätehuollon järjestämisen ja kehittämisen hoitaa kunnan tekniseen keskukseen kuuluva jätehuoltoyksikkö. Yksikössä toimii jätehuoltosuunnittelija, jonka tehtävänään on muun muassa opastaa ja neuvoa asiakkaita sekä laatia kuntalaisille suunnattuja lajitteluohjeistuksia. Nurmijärven ympäristönsuojeluyksikön tehtävänä on lähinnä valvoa teknisen keskuksen järjestämää jätehuoltoa. Nurmijärven ympäristökeskuksen käytössä on ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI), jossa kunnan alueelle on merkitty yhteensä vajaat 170 pilaantuneen maa-alueen kohdetta. Ilman- ja ilmastonsuojelu Kunnan ilmansuojelun tehtäviin kuuluvat ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu. Nurmijärvellä ilmansuojelua edistetään ympäristölupien avulla sekä osallistumalla alueellisiin projekteihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) huolehtii Nurmijärven kunnan ilmanlaadun mittauksista ja raportoinnista. Kunta on tehnyt HSY:n kanssa sopimuksen ilmanlaadun seurantaprojektista vuoden 2013 loppuun saakka. Vilkkaasti liikennöityjen teiden ympäristössä (Helsingintie ja Klaukkalantie) mitataan seurantaprojektiin liittyen typpidioksideja passiivikeräimillä. Nurmijärven ympäristönsuojeluyksikön työntekijät huolehtivat passiivikeräinten mittauspatruunoiden vaihtamisesta kuukausittain ja lähettävät ne tutkittavaksi HSY:lle. Nurmijärven alueella tehdään myös jäkäläkartoitusta, josta vastaa HSY. Nurmijärven kunnanhallitus on päättänyt, että kunta liittyy kuntien ilmastokampanjaan. Nurmijärven kunnanhallitus on lisäksi päättänyt hyväksyä Keski- Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman siten, että sitä toteutetaan kunnan toiminnassa tavoitteellisena. Ilmasto-ohjelma tukee valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa. Luonnonsuojelu Nurmijärven kunnan alueella on neljä Natura-aluetta ja kahdeksan yksityistä luonnonsuojelualuetta. Nurmijärven ympäristölautakunta on lisäksi rauhoittanut 10 kohdetta luonnonsuojelulain mukaisina luonnonmuistomerkkeinä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa luonnonsuojelulain mukaisesta valvonnasta sekä Natura- ja luonnonsuojelualueisiin liittyvistä rauhoitustehtävistä. Nurmijärven ympäristökeskukseen tulee kuntalaisilta jonkin verran luonnonsuojelualueiden käyttöön liittyviä tiedusteluja.

12 12 (23) Nurmijärvellä on ajankohtaista uusien luontopolkujen rakentaminen ja olemassa olevia polkuja koskevien tietojen päivittäminen. Esimerkiksi Isokalliossa on kunnan rakentama luontopolku, jota ei ole viime vuosien aikana ylläpidetty lainkaan. Isokallion etelärinteellä on yksityinen luonnonsuojelualue, ja alue kuuluu kokonaan II luokan pohjavesialueeseen. Nurmijärven vesitorninmäelle on perustettu luonnonsuojelualue, jolla kasvaa suojeltua kalliorikkoa (Saxifraga adscendens). Kalliorikkoesiintymän tilaa luonnonsuojelualueella tulee seurata ja ryhtyä tarvittaessa aktiivisiin suojelu- ja hoitotoimiin suojellun lajin kasvupaikan ja esiintymän turvaamiseksi. Vesihuolto ja vesiensuojelu Nurmijärven asemakaavoitettujen taajamien vesihuollosta vastaa Nurmijärven Vesi -liikelaitos. Vesiosuuskuntien toimintaan liittyviä asioita hoitaa ja koordinoi kunnassa vuoteen 2014 asti palkattu määräaikainen hankekoordinaattori. Nurmijärven ympäristökeskuksen työntekijät osallistuvat pari kertaa vuodessa pidettävään kunnan vesihuoltopalaveriin, jossa on edustus myös vesilaitokselta, kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta. Nurmijärven vedenhankinta perustuu alueen pohjavesien käyttöön. Nurmijärvellä on käytössä kymmenen pohjavedenottamoa, ja kunnan alueella on osittain tai kokonaan 19 pohjavesialuetta, joista kaksitoista on luokiteltu 1. luokan pohjavesialueeksi. Nurmijärven ympäristönsuojeluyksikkö on vastannut yhdessä Nurmijärven Veden ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinnasta. Heikkilän, Valkjärven ja Salmelan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ovat laatimatta. Kunnassa on viisi järveä (Itä-Herunen, Länsi-Helunen, Sääksjärvi, Vaaksinjärvi ja Valkjärvi) sekä runsaasti lampia, joiden käytöstä ja veden laadusta on niukasti tietoja. Järvistä Valkjärvi runsasravinteinen, ja sillä on esiintynyt happiongelmia pohjanläheisessä vedessä jo 1960-luvulla. Järven syvännettä on hapetettu vuodesta 1991 lähtien. Kesästä 1998 alkaen Valkjärveä on hapetettu kahdella hapettimella, joiden huollosta ja raportoinnista huolehtii Vesi-Eko Oy. Molemmat hapettimet ovat kunnan omistuksessa, ja niiden käyttö tapahtuu Nurmijärven ympäristökeskuksen vastuulla ja rahoituksella. Nykyinen huoltosopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun. Valkjärven hapetuksen tehon seuraamiseksi järvestä on otettu kesä- ja syyskautena tihennetysti näytteitä. Valkjärvellä on myös hoitokalastettu nuottaamalla. Valkjärven kunnostussuunnitelmassa järveen kohdistuvan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi on suositeltu suojavyöhykkeitä ja kosteikoita. Nurmijärven kunnan ympäristölautakunta ja Uudenmaan ELY-keskus valvovat vesistöjen velvoitetarkkailuja, joiden avulla selvitetään vesistöjä muuttavan toiminnan vaikutuksia. Tarkkailuvelvollisia ovat muun muassa erilaiset teollisuuslaitokset, jätevedenpuhdis-

13 13 (23) tamot ja kaatopaikat. Vesien tilaan vaikuttavien toimintojen tarkkailusta päätetään toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluyksikkö seuraa alueensa järviä säännöllisesti ottamalla niistä vesinäytteitä. Itä-Herusesta, Länsi-Herusesta ja Vaaksinjärvestä otetaan normaalisti vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa, kevättalvella ja loppukesällä. Valkjärvestä otetaan vuosittain seitsemän näytettä (kesäaikana kolmen viikon välein), joiden avulla seurataan syvänteen happitilannetta. Sääksjärvi kuuluu kunnan oman, kaksi kertaa vuodessa tapahtuvan, seurannan lisäksi Sääksjärven ja Vihtilammen vesilaitoksen pohjavedenottamon velvoitetarkkailuun. Sääksjärvi on mukana valtakunnallisessa järvien vedenlaadun seurantaohjelmassa. Nurmijärven tekninen keskus on tehnyt Metsä-Tuomelan jäteaseman ja luonnonvesien vesinäytteiden analysoinnista Lapin Vesitutkimus Oy:n kanssa sopimuksen, joka on voimassa vuoden 2012 loppuun. Luonnonvesinäytteiden analysointi tehdään Nurmijärven ympäristökeskuksen kustantamana. Ympäristökeskus on koonnut vesistöjen vedenlaatutiedot vuosittain raportiksi ( Nurmijärven järvien veden laatu ), jota on julkaistu jo vuodesta 1989 lähtien. Nurmijärven ympäristönsuojeluyksikköä on työllistänyt ns. hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva selvityslomake jaettiin Nurmijärvellä noin vakituisessa asuinkäytössä olevalle kiinteistölle ja noin 650 vapaaajan kiinteistölle. Noin puolet kiinteistönomistajista on palauttanut selvityslomakkeen täytettynä kunnan ympäristökeskukseen. Lomaketietoja hyödynnetään valvontatyössä. Nurmijärven ympäristökeskus on tiedottanut aktiivisesti haja-asutuksen jätevesien käsittelystä kunnan Internet-sivuilla, paikallislehdissä sekä esimerkiksi vesiosuuskuntien tilaisuuksissa. Nurmijärven kunta on laatinut jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella oppaan, joka on päivitetty lokakuussa Nurmijärven ympäristökeskuksen ympäristöterveystarkastaja on vastannut jätevesineuvonnasta. Lisäksi Nurmijärvellä on annettu kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen koordinoimassa kaksivuotisessa ( ) neuvontaprojektissa. Nurmijärven kunnassa on laadittu vuonna 2004 vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelma on uudistettavana vuonna Vetovastuu suunnitelman päivitystyössä on Nurmijärven Vedellä.

14 14 (23) Meluntorjunta Nurmijärven kunta on tehnyt vuonna 1996 kunnan melutilanteen peruskartoituksen, joka on ensisijassa tarkoitettu palvelemaan maankäytön suunnittelua. Meluselvitystä on alettu päivittää vuonna 2006, mutta työ on jäänyt kesken. Kunta on teettänyt erillisiä meluselvityksiä kaavoituksen yhteydessä. Tiehallinnon ennusteen mukaan Nurmijärvellä asuu vuonna 2020 maantieliikenteen melualueella noin henkilöä. Finavia mittaa lentomelua Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä jatkuvatoimisilla melun mittausasemilla, joista yksi sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä. Nurmijärven Palojoelle on tulossa uusi lentomelun mittausasema. Ympäristökasvatus- ja neuvonta Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluyksikön työntekijät kokevat, että ympäristökasvatus ja -neuvonta olisivat hyödyllistä työtä, mutta nykyiset resurssit eivät siihen riitä. Kunnassa on pyritty aktiivisesti osallistumaan muun muassa energiansäästöhankkeisiin, kuten esimerkiksi WWF:n järjestämään Earth Hour -ilmastotempaukseen. Uudenmaan liitto ja osa KUUMA-kunnista (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) sekä Riihimäki ovat käynnistäneet yhteisen energianeuvontahankkeen, johon liittyen Nurmijärven kunta tarjoaa maksutonta energianeuvontaa kotitalouksille sekä uudis- ja korjausrakentajille. Nurmijärven kunta on yhdessä Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien kanssa palkannut energianeuvojan tehtävään. Nurmijärven kunnan Internet-sivuilla on kattavasti tietoa kunnan ympäristöasioista, ja sivujen päivitys on aktiivista. Nurmijärven kunnalla on myös oma tiedotuslehti (Nurmijärven tiedotuslehti), jossa käsitellään kunnan ympäristöasioita. Kestävä kehitys Nurmijärven kuntaan on laadittu kestävän kehityksen ympäristöohjelma (Local Agenda 21) 2000-luvun alussa, mutta kestävän kehityksen työtä ei ole jatkettu. Nurmijärven kunnan ympäristövastuullisuutta lisäävää toimintaa on muutoin kehitelty ja pidetty kuntalaisille näkyvänä. Nurmijärven ympäristölautakunta on jakanut jo 20 peräkkäisenä vuonna Nurmijärven ympäristöpalkinnon, joka on keramiikkaveistos tai muu taide-esine. Ympäristölautakunta päättää palkinnon saajan ympäristönsuojelun ja -hoidon edistämisestä Nurmijärven alueella. Ympäristöpalkinnon saaja julkistetaan ja palkinto jaetaan Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta. Ympäristölautakunta etsii vuosittain maalis-toukokuussa sopivia palkinnon saajia.

15 15 (23) Efeko Oy toteutti vuosina ympäristötilinpäätöslaskentaa koskevan Kunnan ympäristökustannukset ja -tulokset -hankkeen, jonka myötä on laadittu Nurmijärven kunnan ensimmäinen ympäristötilinpäätös. Nurmijärven kunnan ympäristötaloustiedot kerätään vuosittain ja raportoidaan joka toinen vuosi. Kunnan ympäristönsuojeluyksikkö vastaa ympäristöntilinpäätöksen laadintatyöstä. Ympäristötilinpäätösperinteen jatkuminen koetaan tärkeäksi. Ympäristötilinpäätöstä toivotaan kuitenkin kehitettävän asettamalla ympäristöä koskevia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Vuonna 2007 ilmestyi ensimmäinen raportti nurmijärveläisten ekologisesta jalanjäljestä vuoden 2002 laskentatiedoilla. Viimeksi Nurmijärveläisten ekologinen jalanjälki on laskettu Ekokumppanit Oy:n vetämässä KuntaJälki -hankkeessa, joka on toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Maankäytön suunnitteluun vaikuttaminen Nurmijärven ympäristökeskus antaa kunnan kaavoitukselle lausuntoja isommista kaavahankkeista ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksista. Pienemmät kaavahankkeet jäävät lausumatta. Kunnan yleiskaavoituksessa otetaan hyvin huomioon luontoselvitysten ajantasaisuus. Luontoselvitykset eivät kuitenkaan tule aina tiedoksi kunnan ympäristökeskukselle. 1.3 Nurmijärven ympäristökeskuksen sidosryhmätyöskentely Nurmijärven kunnan ympäristökeskus on tehnyt yhteistyötä ympäristönsuojeluasioissa muiden KUUMA-kuntien ja naapurikuntien kanssa. Nurmijärven yhteistyökumppaneita ympäristöasioissa ovat myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan ELY-keskus, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Uudenmaan liitto sekä paikalliset järjestöt ja yhdistykset. Nurmijärven ympäristökeskuksen työntekijöitä on jäseninä ja varajäseninä erilaisissa seudullisissa työryhmissä ja yhteistyöelimissä sekä kunnan sisäisissä työryhmissä. Yhteenveto Nurmijärven ympäristökeskuksen sidosryhmätyöskentelystä on liitteenä 1.

16 16 (23) 2. YHTEENLIITTYMISEN VAIKUTUKSET 2.1 Henkilöstö Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvä henkilöstö sijoittuu ympäristökeskuksen eri tulosyksiköihin ja tehtäviin taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvän henkilöstön sijoittuminen ympäristökeskuksen tulosyksiköihin sekä eri virkoihin ja tehtäviin. Siirtyvässä henkilöstössä on otettu huomioon Nurmijärven ympäristökeskuksen työntekijöiden tämänhetkinen virantoimitus ja sijaisjärjestelyt. Tulosyksikkö Nimi Virka/tehtävä htv 1300 Hallinto Koskiluoma-Heino Tanja toimistosihteeri Ympäristövalvonta Autio-Nousiainen Kaisa ympäristötarkastaja 1 Garcia Liisa ympäristösuunnittelija 0,5 Kuoppala Jukka ympäristötarkastaja Ympäristönsuojelu Garcia Liisa ympäristösuunnittelija 0, Terveysvalvonta Käppi Terhi avoin 1 Malinen Hannu avoin 1 Peurala Seija avoin 1 Sjöblom Satu avoin Eläinlääkintähuolto Bergholm Karita eläinlääkäri 1 Yhteensä 9 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Nurmijärven kunta lakkauttaa vuodenvaihteessa 2012/2013 kunnan ympäristökeskuksen nykyiset virat ja tehtävät, ja perustaa siirtyvää henkilöstöä varten uudet virat ja tehtävät (toimistosihteerin tehtävä ja kahdeksan virkaa) Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksiin. Ympäristösuunnittelijan virkaan siirtyvän työntekijän tehtävät jaetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköiden kesken työnjohtovastuun ollessa ympäristönsuojelupäälliköllä. Kyseisellä järjestelyllä pyritään osaltaan turvaamaan Nurmijärven ympäristökeskukselle kuuluvat ympäristönsuojelun yleistehtävät. Terveysvalvonnan tulosyksikköön siirtyvien työntekijöiden virkanimikkeet ja työnkuvat eivät ole vielä täsmentyneet tähän selvitykseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen tulevat henkilöt siirtyvät tehtäviin työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :n liikkeen luovutusta koskevien säännösten mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka siirretään isäntäkunnalle

17 17 (23) ja se käsitellään talousarviossa siirtymisen jälkeen ensimmäisen vuoden menona ja laskutetaan entiseltä työnantajakunnalta. Siirtyvään henkilöstön osalta noudatetaan lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti KUUMA-yhteistyöhankkeiden henkilöstöasioissa noudatettavia periaatteita. Niiden mukaan esimerkiksi myönnetyt virka- ja työvapaat siirtyvät tehtyjen päätösten mukaisesti pidettäväksi uuden työnantajan palveluksessa. Joidenkin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyisten työntekijöiden tehtäviin voi tulla vähäisiä tarkistuksia Nurmijärven liittymisen seurauksena. Tällöinkin suurin osa tarkistuksista liittyy työparityöskentelyyn. Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön palkkaus (so. kevään 2012 palkkatiedot) vastaa melko hyvin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen työntekijöiden palkkatasoa. Nurmijärveltä terveysvalvonnan tulosyksikköön siirtyvän henkilöstön tehtäväkohtainen palkka on keskimäärin 8,5 % parempi kuin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastaavan henkilöstön tehtäväkohtainen palkka. Nurmijärveltä ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköihin siirtyvän henkilöstön tehtäväkohtainen palkka on puolestaan keskimäärin 10,6 % parempi kuin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastaavan henkilöstön tehtäväkohtainen palkka. Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointi tehdään tarvittaessa paikallisella sopimuksella siirtämällä osa tehtäväkohtaisesta palkasta erilliskorvaukseksi, minkä seurauksena kenenkään liikkeenluovutuksessa siirtyvän henkilön kokonaispalkka ei pienene. Palkkojen harmonisointi on otettu huomioon Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvioluonnoksessa. sopii Nurmijärven kunnan kanssa Nurmijärven sivutoimipaikassa työskentelevien työntekijöiden työpaikkaruokailun järjestämisestä sekä muista sivutoimipaikan käyttöön liittyvistä järjestelyistä. Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön työterveyshuolto on alkaen Tuusulan kunnan työterveyshuollon piirissä. Siirtyvä henkilöstö on lisäksi oikeutettu kaikkiin muihinkin Tuusulan kunnan työntekijöitä koskeviin henkilöstöetuihin. 2.2 Asiakkaat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen asiakkaita ja asiakassuhteiden hoitamista on tarkasteltu ympäristökeskuksen perustamissuunnitelmassa ( ). Nurmijärven ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asiakkuudet säilyvät pääpirteissään entisinä, vaikka kunta liittyy vuoden 2013 alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-

18 18 (23) seen. Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvän henkilöstön jääminen toistaiseksi nykyisiin toimitiloihinsa edesauttaa asiakkuuksien katkeamatonta hoitamista (ks. luku 2.6). Konkreettisin asiakkaita koskeva muutos vuoden 2013 alussa on Nurmijärven löytöeläinpalveluiden siirtyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän kilpailutuksen ja ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti Riihimäelle. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palveluiden siirtymisestä Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja ympäristölautakunnalle tulee tiedottaa riittävästi, sillä esimerkiksi palveluiden postiosoite sekä työntekijöiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot muuttuvat alkaen. Palveluiden siirtyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi aiheuttaa tarpeen tarkistaa toimintaa koskevat taksat Nurmijärven osalta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen taksat eivät astu sellaisenaan voimaan Nurmijärven osalta , vaan taksoista kuullaan nurmijärveläisiä sekä Nurmijärven kuntaa ennen tarkistuspäätöksen tekemistä. 2.3 Sidosryhmät tulee tarkistamaan omaa sidosryhmätyöskentelyään Nurmijärven kunnan liityttyä ympäristökeskukseen. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristökeskuksen osallistuminen ja työskentely seudullisissa ja sopijakuntien sisäisissä työryhmissä. Nurmijärven kunta voi kuitenkin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen liittymisen jälkeenkin halutessaan edelleen nimetä Nurmijärveltä siirtyneitä työntekijöitä kunnan edustajina esim. vesiensuojeluyhdistyksiin ja yhteistyötahoihin, joissa kunnalla on virallinen edustus. Nurmijärven ympäristökeskuksen sidosryhmätyöskentelyn selvittämisellä ja sen yhtenäistämisellä halutaan turvata, että Nurmijärven kunnalla on toimivat yhteistyösuhteet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteistyöhön kunnan muiden palveluyksiköiden kanssa. 2.4 Tehtävät Nurmijärven liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ei tuo oleellisia muutoksia suurimpaan osaan ympäristökeskuksen tehtävistä ja palvelutarjonnasta. Ympäristövalvonnan, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon asiakas- ja tehtävämäärät lisääntyvät, mutta toiminnan sisältö pysyy pitkälti ennallaan. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranomaistoimintaa koskevaa ohjeistusta ja laatukäsikirjoja tarkistetaan Nurmi-

19 19 (23) järven liityttyä ympäristökeskukseen siten, että Nurmijärven hyvät käytännöt ja toimintatavat siirtyvät tarvittaessa osaksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa. Nurmijärven liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tuo sisällöllistä muutosta eniten ympäristönsuojelun tulosyksikölle. Nurmijärven ympäristökeskuksen tekemää vesistöseurantaa ja vesistöjen kunnostustyötä jatketaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa keskuksen omana työnä. Nurmijärven teknisen keskuksen tekemä konsulttisopimus vesistö- ja pintavesinäytteiden analysoinnista päättyy vuoden 2012 lopussa, minkä vuoksi analyysipalveluiden jatkosta tulee sopia enne Nurmijärven liittymistä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Samoin tulee vuoden 2012 aikana sopia Valkjärven hapettimien määräaikaisen ( ) huoltosopimuksen jatkosta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakunnat vastaavat siitä, että ympäristökeskuksen palveluita koskevat sopimukset siirtyvät liikkeenluovutuksen yhteydessä Tuusulan kunnalle / Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Nurmijärven kunnan uusiessa edellä mainitut vesiensuojelua koskevat palvelusopimukset vuoden 2012 aikana, tulee niihin liittää maininta sopimuksen siirtämisestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Edellä mainittujen sopimusten kustannusvaikutukset sekä Nurmijärven kunnan ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) välinen sopimus Nurmijärven ilmanlaadun seurannasta otetaan huomioon Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarviossa. neuvottelee sopijakuntiensa kanssa hajaasutusalueiden jätevesineuvonnan järjestämisestä. Ympäristökeskus tulee tarvittaessa koordinoimaan neuvonnan järjestämistä etenkin Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla. Vuoden 2015 alussa tulee lisäksi ratkaistavaksi Nurmijärven vesiosuuskuntahankkeiden ohjaus määräaikaisen hankekoordinaattorin tehtävän päättyessä vuoden 2014 lopussa. Kyseinen ohjaustyö soveltuu parhaiten Nurmijärven teknisen keskuksen tai Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen hoidettavaksi. neuvottelee Nurmijärven teknisen keskuksen kanssa kunnan hoitovastuulla olevien suojelualueiden ja luontopolkujen yläpidosta. Nurmijärven ympäristölautakunta on jakanut vuosittain kunnan ympäristöpalkinnon. neuvottelee sopijakuntiensa kanssa kuntakohtaisista ympäristöpalkoinnoista ja niiden jakomenettelystä. Vaihtoehtona kuntakohtaisille ympäristöpalkinnoille voidaan kehittää seudullinen, Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto. jatkaa Nurmijärven ympäristötilinpäätökseen liittyvää tietojen keruuta ja raportointia kunnan aiemman menettelyn mukaisesti. Ympäristötilinpäätös toivotaan tehtävän myös muissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen jäsenkunnissa, jolloin Nurmijärvi voisi toimi asiassa pilotti- ja esimerkkikuntana.

20 20 (23) pyrkii luomaan toimivan ja kiinteän yhteistyön Nurmijärven maankäytön suunnittelusta vastaaviin yksiköihin sekä kehittämään ja yhtenäistämään Nurmijärven ympäristötietoja osana seudullista paikkatietojärjestelmää. 2.5 Talous Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien maksuosuudet määräytyvät ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaan siten, että myös asiakasmaksut kuntakohtaisesti hyvittävät sopijakuntien maksuosuuksia (taulukko 4). Taulukko 4. Ympäristökeskuksen sopijakuntien maksuosuudet määräytyvät tulosyksiköittäin kuntakohtaisten toimintakulujen ja -tulojen perusteella. Hallinnon tulosyksikön toimintakulut jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaan palveluiden tuotteistamisesta poiketen sopijakuntien asukaslukujen suhteessa. Hallinnon toimintakulut muodostuvat yksikön henkilöstömenojen lisäksi pääosin ympäristökeskuksen toimitilojen vuokrista. Tällöin myös Nurmijärven sivutoimipaikan vuokrakulut jaetaan sopijakuntien kesken, koska tilatarve johtuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyisen toimitilojen riittämättömyydestä. Eläinlääkintähuollon kustannuksista Nurmijärvi maksaa kuten muutkin sopijakunnat lukuun ottamatta Mäntsälää, jolle eläinlääkintähuolto hankitaan ostopalveluna. Muista kuin löytöeläinkuluista puolet jaetaan tasan kaikille neljälle muulle kunnalle ja puolet kuluista jaetaan asiakkaiden kotikunnan perusteella. Nurmijärven eläinlääkintähuollon kustannuksiin ei kuitenkaan sisällytetä pieneläinhoitajan kuluja, jotka kohdennetaan Tuusulalle ja Keravalle. Nurmijärven liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvät kunnan ympäristökeskuksen kalusto, mittaus- ja tutkimuslaitteet sekä muut toimintaan liittyvät varusteet ATK-laitteita lukuun ottamatta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti korvauksetta

21 21 (23) Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omistukseen. ei myöskään hyvitä Nurmijärven kuntaa siirtymättömistä ATK-laitteista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarviossa otetaan huomioon kuntakohtaisesti kohdennettujen toimintakulujen ja maksutulojen lisäksi Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön palkkakulut ja niiden harmonisointi. 2.6 Toimitilat Tuusulan kunnan tilakeskus on vuokrannut Real Estate Fund Finland I Ky:ltä Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttöön yhteensä 693,50 m 2 :n toimitilat Tuusulan Marianlinnasta (Hyrylänkatu 8, Tuusula). Vuokrasopimus on määräaikainen siten, että sopimuksen ensimmäinen irtisanomispäivä on ja tämän jälkeen kunkin kalenterikuukauden viimeinen päivä. Molemminpuolinen vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Pääosa Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvästä henkilöstöstä jää siirtymävaiheessa nykyisiin toimitiloihinsa Nurmijärven virastotalolle, koska Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyisiin toimitiloihin (Tuusulan Marianlinna) ei voida tilapuutteen vuoksi sijoittaa lisähenkilöitä. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksesta poiketen Nurmijärven virastotaloon jää tämän vuoksi tilapäinen sivutoimipaikka, jonka vuokrakulut jaetaan ympäristökeskuksen sopijakuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa. Toimitiloja koskeva järjestely kirjataan ympäristökeskuksen palvelusopimukseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tilatarpeet ovat mukana Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus -hakkeessa. Uuden Virasto- ja Seurakuntakeskuksen arvioitu valmistumisajankohta on aikaisintaan loppuvuodesta 2014, jolloin ympäristökeskuksen sivutoimipaikka Nurmijärvellä säilynee siihen saakka. voi työntekijöiden tehtäväkuvista riippuen tarvittaessa siirtää työntekijöitä Nurmijärven ja Tuusulan toimipaikkojen välillä. Ympäristökeskus haluaa lisäksi varata Nurmijärven sivutoimipaikkaan tilan esimiehen työpisteelle, jossa tulosyksiköiden päälliköt voivat tarvittaessa työskennellä. Nurmijärven kunta voi varata ympäristökeskuksen palvelusopimuksessa päivystyspisteen säilyttämisen kunnassa, kun Nurmijärveltä siirtynyt henkilöstö sijoitetaan yhteisiin toimitiloihin ympäristökeskuksen muun henkilöstön kanssa. Päivystyspisteeseen liittyvästä palvelutoiminnan muutoksesta tulee tiedottaa erikseen nurmijärveläisiä sekä kunnan alueella olevia ympäristökeskuksen asiakkaita.

22 22 (23) 2.7 Asiakirja- ja tietohallinto Nurmijärven liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen luovuttaa Nurmijärvi toiminnassa olevien ympäristölupalaitosten ja maa-ainesten ottoalueiden lupa-asiakirjat sekä terveysvalvonnan kolmen viimeisen vuoden ( ) valvonta- ja hyväksymisasiakirjat Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Muut kunnan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asiakirjat siirretään Nurmijärven keskusarkistoon kyseisiä asiakirjoja koskevan arkistonmuodostumissuunnitelman mukaisesti. Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle siirtyviin asiakirjoihin sovelletaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arkistonmuodostumissuunnitelmaa ja asiakirjahallinnon ohjetta. Niin kauan kun Nurmijärvellä on käytössä ympäristökeskuksen sivutoimipaikka, säilytetään siirretyt asiakirjat siellä. Sivutoimipaikan asiakirjahallinnossa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin ympäristökeskuksen etätyön asiakirjahallinnon ohjetta. yhdisti nykyisten sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun käytössä olleet ATK-pohjaiset asiakastietojärjestelmät toimintansa alussa. Sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella että Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksella on käytössään nykyään sama asiakastietojärjestelmä (TerveKuu), joiden tietosisällöt tulee yhdistää loppuvuodesta 2012 ennen Nurmijärven liittymistä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyisten sopijakuntien vastattua edellisen tietojärjestelmien yhdistämisen kustannuksista, jää Nurmijärven ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmien yhdistämiskulut Nurmijärven maksettaviksi. Nurmijärveltä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyvän henkilöstön ATKyhteydet Nurmijärven hallintoverkkoon katkaistaan ja heidät liitetään vuoden 2013 alussa VPN-yhteydellä Tuusulan kunnan hallintoverkkoon. Työntekijöille hankitaan myös uudet ATK-laitteet.

23 23 (23) 3. RISKIEN HALLINTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen perustamisvaiheessa tehtiin toiminnan käynnistämisen riskikartoitus. Kaikkia riskejä ei tehdystä riskikartoituksesta huolimatta tunnistettu tai niiden vaikutusta ei osattu arvioida oikein. Osa tuolloin tunnistetuista ja toiminnan jo käynnistyttyä havaituista riskeistä liittyy myös Nurmijärven kunnan liittymiseen Keski- Uudenmaan ympäristökeskukseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vajaan neljän vuoden toiminta ennen Nurmijärven liittymistä antaa kuitenkin perustamisvaihetta paremmat edellytykset riskien hallinnalle. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kannalta suurimmat riskit Nurmijärven liittymisessä aiheutuvat ympäristökeskuksen hajautetusta toiminnasta ja Nurmijärven sivutoimipaikasta. Toiminnan hajautuminen kahden toimipaikan kesken vaikeuttaa yhtenäisen toimintakulttuurin muodostumista, siirtyvän henkilöstön sitoutumista sekä työnjohdon, tiedonvälityksen ja asiakirjahallinnon toimintaa. Hajautettuun toimitaan liittyvien riskien hallitsemiseksi on tärkeätä, että Nurmijärven sivutoimipaikkaan saadaan työpiste esimiestyöskentelyä varten. Myös työntekijöitä voidaan tarvittaessa siirtää toimipaikasta toiseen. Näitä järjestelyitä oleellisempaa kuitenkin on, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle saadaan lisätilaa Tuusulan Marianlinnasta tai ympäristökeskus pääsee mahdollisimman pikaisesti muuttamaan uusiin toimitiloihin. Nurmijärven kunnan kannalta merkittävimmät riskit liittyvät toiminnan loittonemiseen kunnan omasta päätöksenteosta sekä yhteistyömenettelyjen vaikeutumiseen. Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmässä neuvoteltava palvelusopimus on keskeisessä asemassa ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunnittelua. Siinä määritellään esimerkiksi Nurmijärven tärkeänä pitämät ympäristönsuojelun yleistehtävät, jotka kunnalle tuottaa. Nurmijärven ympäristökeskuksen henkilöstön siirtyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen saattaa heikentää kunnan ympäristöjohtamista, jolloin aiemmin kunnan itsensä tuottamien ympäristöpalveluiden merkitys kaventuu vain kustannustekijäksi. pyrkii Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön tehtäväkuvilla sekä palvelusopimukseen otettavilla kuntakohtaisilla palveluilla varmistamamaan, ettei Nurmijärven ympäristöpalveluiden taso heikkene. Ympäristökeskus pyrkii myös vahvistamaan ja tukemaan kaikkien sopijakuntiensa ympäristöjohtamista sekä toimialansa tavoitteiden huomioon ottamista kuntien strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008 Rakennusvalvontatoimen yhteistyö Kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotojen esittely Anu Hytönen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Vastaanottaja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 08.02.2012 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Valtakunnalliset valvontaohjelmat...

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 12.12.2014 0 OSA I Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2014 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli johanna.hurmalainen

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Viranomaispalvelut YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015 Tarkistus vuodelle 2015 23.11.2010/jkl, päivitetty 12.1.2015/ak vuosille 2011 2015 s. 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS Siilinjärven Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS Ympäristöterveyslautakunta

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot